Goed bestuur. 1. Ter inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed bestuur. 1. Ter inleiding"

Transcriptie

1 Goed bestuur "Interne toezichthouders dienen primair het publieke belang en de dienstverlening aan de burger, niet de instelling." Minister Kamp in een brief aan de Kamer van 28 nov Ter inleiding Goed bestuur, goed toezicht zijn in het huidig tijdsgewricht geen sinecure. De semi publieke sector, waar het onderwijs deel van uitmaakt, is sterk in beweging. Een aantal incidenten heeft geleid tot strakkere wetgeving, zoals het recente wetgevende programma van Minister Bussemaker "Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen", het rapport "Een lastig gesprek" Commissie-Halsema" van september 2013, de Kabinetsreactie hierop van 12 december 2013 en recent de brief "Borging van Publieke Belangen" van Minister Kamp van 28 november 2014, waaraan wij bovenvermeld citaat ontlenen. Waar gaat het ons als toezichthouders in de kern om: hart voor onderwijs, hart voor goed bestuur, hart voor goed toezicht en het verantwoording willen afleggen aan de stakeholders van de instelling waaraan wij verbonden zijn zowel als aan de samenleving, dat is wat de VTOI als vereniging van en voor toezichthouders drijft. Er is de afgelopen periode veel naar buiten gekeken als het gaat om goed bestuur en goed toezicht. Van belang, naast het buitengebeuren, is uiteraard ook goed intern bestuur en verantwoording aan de leden als het gaat om de VTOI als vereniging. Op onze algemene ledenvergadering van 17 november 2014 is n.a.v. een discussie over good governance principes besloten dit onderwerp te agenderen en daarbij een aantal zich ter vergadering beschikbaar gesteld hebbende leden zowel als externe deskundigheid te betrekken. Dit proces heeft geleid tot een vruchtbare dialoog tussen de door het bestuur ingestelde Commissie advisering good governance en het bestuur met het onderhavige document als gedeeld resultaat dat commissie en bestuur graag gezamenlijk aan u voorleggen ter discussie en besluitvorming. Het document is een samengestelde coproductie: de commissie is begonnen met van buiten naar binnen te kijken: waartoe is de VTOI op aarde? Het overkoepelend perspectief (2 t/m 4). Mede op basis van bronnen van de commissie en het bestuur heeft professor Van den Heuvel het begrippenkader goed bestuur uitgewerkt (5) en het bestuur heeft de opbrengst van het vorenstaande op een aantal vitale punten vertaald in voorstellen tot aanpassing van Statuten en Huishoudelijk Reglement (Bijlage 1). Het geheel wordt bekroond met een Morele gedragscode voor goed bestuur van de VTOI (Bijlage 2). Lessons learned uit deze operatie zijn dat het van belang is niet alleen naar buiten maar ook naar binnen te blijven kijken, bij de tijd te blijven en goed bestuur issues te bezien in onderlinge samenhang en te vertalen in "pedagogische hints" voor goed gedrag. Gelet op de huidige externe en interne dynamiek van goed bestuur en goed toezicht is periodieke discussie over toepassing binnen verenigingsverband een blijvende opgave. Ferdinand van Kampen Voorzitter commissie Principes Good Governance Ruud Nijhof Plv. voorzitter VTOI bestuur 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 1 van 8

2 HET OVERKOEPELEND PERSPECTIEF 2. Doel Raad van Toezicht bij onderwijsinstellingen Waarom zijn er Raden van Toezicht in het Onderwijs? De primaire taak is het houden van toezicht op het bestuur van de onderwijsinstellingen namens een aantal stakeholders van het onderwijs: Studenten, leerlingen en hun ouders Het personeel De overheid De maatschappelijke omgeving De Raad van Toezicht is de werkgever van het schoolbestuur en doet dat op gepaste afstand van de dagelijkse operatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht voor het schoolbestuur een klankbord, raadgever en een netwerk. Al deze rollen zijn even belangrijk. Goed onderwijsbestuur vraagt om een doorzichtige bestuurlijke organisatie. Het moet voor alle stakeholders duidelijk zijn wie over wat en volgens welke procedure beslist en zich daarover verantwoordt. De Raad van Toezicht moet de ambitie hebben om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsinstelling. Dit vanzelfsprekend ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs voor alle leerlingen, want om hen draait het uiteindelijk. 3. Doel VTOI Statutair heeft de vereniging tot doel het ondersteunen van toezichthouders in het onderwijs in de breedste zin van het woord en daarmee een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van deze toezichthouders. In dit kader streeft de vereniging naar samenwerking met voor dit doel relevante non-gouvernementele organisaties en instanties. De vereniging heeft voorts ten doel te fungeren als werkgeversvereniging en is bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Waarom willen we een vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI)? Omdat we als werkgever moeten onderhandelen over de arbeidsovereenkomst van bestuurders is het handig en verstandig dat gezamenlijk te doen. Hierin ligt dan ook de eerste prioriteit van de VTOI. Omdat toezichthouden geen beroep op zich is, is het zinvol onderling kennis en ervaring uit te wisselen en zorg te dragen voor een goed pakket aan opleidingen. Omdat het voor de overheid onmogelijk is met alle raden te spreken en omgekeerd, een raad van een onderwijsinstelling alleen geen invloed kan uitoefenen op de overheid, is er voor de VTOI een belangrijke rol weggelegd als gesprekspartner van de overheid. 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 2 van 8

3 4. Randvoorwaarden bestuur VTOI De VTOI is een vereniging met een bestuur dat verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. Omgekeerd vertegenwoordigt het bestuur alle aangesloten raden als het in gesprek is met de overheid en/of de vertegenwoordiging van de besturen. Vanuit dat gegeven geldt er een aantal randvoorwaarden voor het bestuur c.q. de individuele bestuurders van de VTOI: Integer en van onbesproken gedrag zijn; Commitment aan de vastgestelde principes van good governance; Kennis en ervaring als lid raad van toezicht van een onderwijsinstelling, alsmede lid van de VTOI; De bestuurlijke wil zowel als het vermogen tot goede onderlinge samenwerking, zodat er met één mond naar buiten getreden wordt; Kennis en ervaring met de overheid en politiek, zodat de contacten met de overheid op een goede manier gelegd en behouden kunnen worden; Arbeidsrechtelijke kennis in verband met cao-onderhandelingen; Redelijke verdeling over SO-PO-VO-MBO-HBO-WO zodat elke onderwijssector zich kan herkennen in het bestuur. HET BEGRIPPENKADER GOED BESTUUR 5. Het begrippenkader Goed bestuur betekent dat het bestuur effectief (de gestelde doelstellingen bereiken) en efficiënt (zoveel mogelijk doelstellingen tegen lage kosten) moet functioneren. Naast deze zakelijke invulling heeft het begrip in de moderne betekenis vooral ook een morele connotatie gekregen in de zin van ethisch verantwoord handelen, onkreukbaar besturen. Kortom, het bestuur moet bekwaam zijn (professioneel) en de kwaliteit van het bestuur moet in moreel opzicht onberispelijk zijn. Uiteraard gelden deze eisen tevens voor de raad van advies en het bureau. De organisatie dient als instituut professioneel en integer te zijn. Vrij vertaald doet good governance in de eerste plaats een beroep op de direct verantwoordelijken in de organisatie (het bestuur) met de verder liggende bedoeling dat ook andere geledingen zich naar de normen van good governance gedragen. Het bestuur heeft daarnaast ook een maatschappelijke opdracht en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het dient daarover rekening en verantwoording af te leggen. Dat geldt zeker voor organisaties in de publieke sfeer die op de een of andere wijze met overheidsgeld worden gefinancierd of een publieke taak vervullen (zoals notarissen, accountants, advocaten en hun tuchtcolleges, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen) en op grond daarvan (mede) op maatschappelijke doelstellingen zijn gericht. Vandaar dat in onze maatschappij voor hen morele normen van goed bestuur zwaar tellen. In deze interpretatie omvat goed bestuur ook een set van morele normen die voorschrijven op welke wijze er moet worden bestuurd. Deze normen zijn doorgaans in een gedragscode neergelegd (zie bijlage 2). 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 3 van 8

4 Afgeleid van de behoorlijkheidscriteria voor overheidshandelen van de Nationale ombudsman en de beginselen uit de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kunnen de normen voor goed bestuur in vier hoofdcategorieën waaraan goed bestuur moet voldoen, worden gegroepeerd. Voor het bestuur gelden op basis daarvan de volgende beginselen en gedragsregels: a. het legaliteitsbeginsel: de rechtmatigheid van het bestuurshandelen, dat wil zeggen dat al het bestuurshandelen in overeenstemming moet zijn met wettelijke of daarvan afgeleide regels (zoals statuten en huishoudelijk reglement); besluiten moeten bovendien volgens geldende procedures en op grond van toegekende bevoegdheden zijn genomen. b. het legitimiteitsbeginsel: bestuur dat gedragen wordt door de hoogste instantie, namelijk de ledenvergadering, inhoudende transparantie van procedures en beslissingen (zodat medebeoordeling mogelijk is), een heldere toedeling van verantwoordelijkheden en een overtuigende onderbouwing van beslissingen. c. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, fair play-beginsel en het vertrouwensbeginsel. d. integriteit: de onkreukbaarheid van het bestuurshandelen, gestoeld op: Onafhankelijke oordeelsvorming, Transparante scheiding van publiek en privaat (privaat in de betekenis van persoonlijk bezit of privébelangen), Onafhankelijk van familiebanden of vriendschapsbetrekkingen, Onafhankelijk van aanbieders van diensten of zaken en bij inhuur van derden, Openbaarheid van hoofdfuncties, nevenfuncties en nevenactiviteiten, Geen hoofdfuncties, nevenfuncties of activiteiten die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie, Vermijden van de schijn van bevoordeling of schijn van belangenverstrengeling, Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie, Niet ten eigen bate gebruik maken van in de bestuursfunctie verkregen gevoelige informatie, Geen geschenken, diensten of faciliteiten van derden aanvaarden die de onafhankelijkheid van de bestuurder of van het bestuur kunnen schaden. In het bij dit Memo gevoegde concept van een gedragscode is daaraan dan ook aandacht besteed, namelijk dat aan bestuursleden en leden van de raad van advies geen opdrachten tegen betaling worden verstrekt, evenmin aan commerciële organisaties waarmee zij of hun directe familieleden banden hebben. Indien aan leden van de vereniging commerciële opdrachten worden gegund, dient het bestuur dit te verantwoorden. Alleen onafhankelijke marktpartijen, komen voor aan- en uitbestedingen in aanmerking. Voor aan- en uitbestedingen en de keuze uit gegadigden is een bestuursbesluit vereist. Een belangrijke aanzet tot het ontstrengelen van belangen is de transitie van meewerkend bestuur naar bestuur op hoofdlijnen, waarvoor door het bestuur gekozen is. Dat betekent, dat aan afzonderlijke bestuursleden aandachtsgebieden worden toegewezen. Bestuursleden 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 4 van 8

5 krijgen geen portefeuilles of mandaten toebedeeld. Gezien de gezamenlijke taakstelling en verantwoordelijkheid (collegiaal bestuur) geldt in het bestuur niet het non-interventiebeginsel. Elk bestuurslid heeft de taak en plicht zich met de aandachtsgebieden van medebestuursleden te bemoeien, omdat in collegiaal bestuur gezamenlijk besluiten worden genomen en het bestuur als orgaan daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk is. Dat betekent dat het bestuur besturend en niet uitvoerend moet optreden. Het geeft opdracht aan de directeur en het secretariaat en ziet toe op aan- en uitbestedingen en finaliseert deze* 1 (zie voetnoot pagina 5). Uit het voorgaande vloeit het volgende punt voort, namelijk de vergoeding van het bestuur. Bij de professionalisering van het bestuur hoort het invoeren van een vaste vergoeding per bestuurslid, ongeacht de hoeveelheid werkzaamheden van elk lid. De voorzitter krijgt, zoals gebruikelijk, een hogere vaste vergoeding, omdat hij belast is met: De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het bureau De zorg voor verbinding en teamgeest in het bestuur De onderlinge coördinatie en sturing van het beleid Het communicatiebeleid namens bestuur en vereniging, zowel intern als extern Het bestuursbeleid betreffende contacten met de overheid De algehele bestuurscoördinatie van beleid, bestuursinitiatieven en bestuurswerkzaamheden Het, na een bestuursbesluit, bevorderen van samenwerking met andere platforms. Verder zal het bestuur met spoed een klachtenreglement opstellen en een klachtencommissie van een drietal leden van de vereniging voordragen. Het soort klachten mag niet gelimiteerd worden. Alles wat onder de leden leeft aan onvrede en wensen over het functioneren van de verenging moet kunnen worden gemeld. Het bestuur zal ook een klachtenprotocol opstellen over de wijze van indiening en afhandeling van klachten. Alle nevenactiviteiten van bestuursleden en hun commerciële activiteiten (BV e.d.) dienen openbaar te zijn, dat wil zeggen moeten op de website van de VTOI staan vermeld. Deze notitie is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering dd. 9 februari 2015 Twee bijlagen 1 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het formele cao-overleg, het onderhandelingsproces, een aangelegenheid is op bestuurlijk niveau tussen de cao-partners, waarbij de positie van directeur en bureau ondersteunend is aan de onderhandelende bestuursleden van de VTOI. Het onderhandelingskader wordt vastgesteld door het bestuur waarbij de onderhandelaars periodiek terugkoppelen aan het bestuur i.h.b. bij tussentijdse beleidsmutaties in het onderhandelingsproces. 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 5 van 8

6 Bijlage 1 Wijzigingsvoorstellen Statuten en huishoudelijk reglement Statuten Artikel 10, lid 2. (De leden benoemen de voorzitter in functie) De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De leden benoemen de voorzitter in functie. Benoeming vindt plaats aan de hand van een wervings- en selectieprocedure en profielschets(en), die door de leden wordt vastgesteld. Artikel 10, lid 4. Bestuur (onverenigbaarheid) Tot bestuursleden kunnen gelet op het bepaald in artikel 3 lid 2, niet worden benoemd personen die de functie van bestuurder vervullen (het bevoegd gezag zijn) bij een onderwijsinstelling. Huishoudelijk reglement Artikel 11 - Informatieprotocol bestuursleden 1. Een bestuurslid behoeft voorafgaande instemming van het bestuur voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie 2. Bestuursleden informeren het bestuur ten minste jaarlijks over de voortgang van hun nevenfuncties en de eventueel daaruit voor de vereniging voortvloeiende gevolgen. 3. Bestuursleden nemen ten aanzien van de informatie die hen op basis van lid 1 en 2 ter kennis komen vertrouwelijkheid in acht. Artikel (p). Voorbehoud (op te nemen in statuten) Voorbehoud: indien een bestuurslid een zwaarwegende beleidsopvatting heeft die niet verenigbaar is met de gedeelde meerderheidsopvatting binnen het bestuur kan betrokkene deze voorleggen aan de ALV als hoogste beleidsbepalende instantie binnen de vereniging. Dit onder voorwaarde van melding vooraf aan de leden van het bestuur op een dusdanig moment en wijze dat het bestuur in de voorbereiding van de ALV (tijdige agendering en toezending van de stukken conform de Statuten) hiermee rekening kan houden. Deze procedure wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Artikel (q). Vaste vergoeding bestuur (op te nemen in het huishoudelijk reglement) Vaste vergoeding bestuur, raad van advies en commissies: bij de keuze voor bestuur op hoofdlijnen door een bestuur van gelijkwaardige leden past een bestuursvergoeding die voor alle leden gelijk is met een surplus voor de voorzitter in de verhouding 1 : 1,5 (naar analogie van de normering in de WNT2). De vergoedingsregeling wordt door de ALV vastgesteld. Hardheidsclausule: indien vorenstaande regeling in relatie tot de feitelijke werkbelasting onevenredig uitpakt kan besloten worden tot compensatie van het betrokken bestuurslid onder voorwaarden van explicitering van de redengeving hiervan in het jaarverslag. Artikel (r). Tegenstrijdig belang (op te nemen in huishoudelijk reglement) 1. Een lid van het bestuur vermijdt iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen hem en de vereniging. 2. Een lid van het bestuur meldt een (mogelijke) tegenstrijdig belang voor de vereniging terstond schriftelijk aan het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake directe familieleden. 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 6 van 8

7 3. Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake wanneer de vereniging een transactie zal aangaan met een rechtspersoon resp. commerciële organisatie: a. waarin een bestuurslid van de vereniging een materieel financieel belang heeft; b. waarin een bestuurslid van de vereniging een familierechtelijke relatie heeft; c. waarbij een bestuurslid van de vereniging een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. 4. Het bestuur van de vereniging bericht het lid van het bestuur dat een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft gemeld of er naar haar oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang. Het desbetreffende lid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming inzake deze oordeelsvorming. 5. Een lid van het bestuur van de vereniging neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging. In voorkomende gevallen kan het bestuur van de vereniging besluiten dat het tegenstrijdig belang dusdanig zwaar weegt dat het onverenigbaar is met het continueren van het bestuurslidmaatschap van het betrokken lid van de vereniging. 6. In het geval dat er spraken is of is geweest van strijdig belang, zal dit in het jaarverslag gerapporteerd worden. Artikel (s). Klachtenprocedure (op te nemen in het huishoudelijk reglement) Klachtenprocedure: leden van de vereniging hebben het recht om een klacht betreffende vermeende schending van principes van good governance door (leden van) het bestuur of de raad van advies in te dienen bij de (nog in te stellen) klachtencommissie De leden van de onafhankelijk van het bestuur functionerende klachtencommissie worden benoemd door de ALV. De klachtencommissie wordt verankerd in de statuten en de uitwerking in het huishoudelijk reglement. 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 7 van 8

8 Bijlage 2 Morele gedragscode voor goed bestuur van de VTOI Op grond van bestaande kennis en bestaande praktijkvoorbeelden kan voor een morele gedragscode voor het bestuur en de raad van advies een aantal algemene principes worden geformuleerd. Deze zijn te groeperen onder de volgende noemers: vertrouwen, inclusief begrippen als eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en loyaliteit, respect, verantwoordelijkheid, inclusief aansprakelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijk vertrouwen, eerlijkheid, inclusief onpartijdigheid en rechtvaardigheid, zorg, inclusief het voorkomen van onnodig leed of schade, gehoorzaamheid aan wet en regelgeving, onafhankelijkheid in het bestuurshandelen onafhankelijk van andere dan de organisatiebelangen. Praktisch uitgewerkt kunnen deze ethische principes voor de VTOI concreet worden gemaakt: Het legaliteitsbeginsel: de rechtmatigheid van het bestuurshandelen, dat wil zeggen dat al het bestuurshandelen moet steunen op en in overeenstemming moet zijn met wettelijke en daarvan afgeleide regels; besluiten moeten bovendien volgens geldende procedures en op grond van toegekende bevoegdheden zijn genomen, Het legitimiteitsbeginsel: bestuur dat gedragen wordt door de ledenvergadering, inhoudende transparantie van procedures en beslissingen, een heldere toedeling van verantwoordelijkheden en een overtuigende onderbouwing van beslissingen, Het voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, fair play-beginsel en het vertrouwensbeginsel, Integriteit: de onkreukbaarheid van het bestuurshandelen, gestoeld op: onafhankelijke oordeelsvorming, transparante scheiding van publiek en privaat (privaat in de betekenis van persoonlijk bezit of privébelangen), het vermijden van de schijn van belangenverstrengeling, functioneren onafhankelijk van directe familiebanden functioneren onafhankelijk van aanbieders van diensten of zaken en bij inhuur van derden, openbaarheid van nevenfuncties, geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie, zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie, niet ten eigen bate gebruik maken van in de bestuursfunctie verkregen gevoelige informatie, geen geschenken, diensten of faciliteiten van derden aanvaarden die de onafhankelijkheid van de bestuurder, van het bestuur of van een lid van de raad van advies kunnen schaden. 9 februari 2015 Goed bestuur Pagina 8 van 8

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 RAPPORT Goed Bestuur en Integriteit a Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Reglement raad van toezicht

Hoofdstuk 8: Reglement raad van toezicht Hoofdstuk 8: Reglement raad van toezicht 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement van de directie

Reglement van de directie Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waarvan er twee op voordracht van de huurders(-organisatie) in Valkenswaard worden benoemd.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waarvan er twee op voordracht van de huurders(-organisatie) in Valkenswaard worden benoemd. PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT Woningbelang de dato januari 2016 1. Bestuurlijke structuur op hoofdlijnen Woningbelang is een vereniging met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur. Monitoringscommissie Code Goed Bestuur, VO-raad. 21 januari 2011

Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur. Monitoringscommissie Code Goed Bestuur, VO-raad. 21 januari 2011 Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur Monitoringscommissie Code Goed Bestuur, VO-raad. 21 januari 2011 Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Reprorecht

Bestuursreglement Stichting Reprorecht Bestuursreglement Stichting Reprorecht Het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht heeft in zijn vergadering van 30 juni 2010 het navolgende Reglement vastgesteld. Op 12 juni 2013 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT BEGRIPSBEPALINGEN Raad Bestuur Stichting de raad van toezicht van de Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

governance code kinderopvang preambule

governance code kinderopvang preambule governance code kinderopvang preambule Commissie Governance Kinderopvang in opdracht van NVTK en bdko Utrecht, oktober 2009 11 PREAMBULE Achtergrond Kinderopvangorganisaties zijn private ondernemingen

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE

Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 november 2013 na goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 30 oktober 2013 en

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie