Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten"

Transcriptie

1 Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s Leiden, september 2012

2 Voorwoord Leiden, september 2012 Dit onderzoeksrapport is het beroepsproduct voor het afstuderen bij de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Leiden. Het praktische onderzoek richt zich op de rol van mediation bij de behandeling van bezwaren door bezwaarschriftencommissies in Awb-bezwaarprocedures. Bij dit onderzoek heeft een groot aantal personen mij ondersteund op verschillende manieren. Ik wil hen hiervoor middels dit voorwoord bedanken. Ten eerste wil ik Hans Slooijer bedanken voor het vertrouwen in studenten van de Hogeschool Leiden om dit onderzoek uit te voeren. Ook wil ik hem bedanken voor zijn inzet en begeleiding tijdens dit project. Ook wil ik hierbij alle leden van de begeleidingscommissie bedanken voor het meedenken tijdens de vergaderingen en daarbij hun expertise in de verschillende onderwerpen van dit onderzoek te delen. Daarnaast wil ik mijn afstudeerbegeleider, Eijmert Mudde, en coreferent, Helen Wintgens, bedanken. De begeleiding en zorg op momenten dat ik voor onvoorziene omstandigheden kwam te staan, hebben mij geholpen om gericht te blijven op het eindresultaat. Tot slot is mijn dank groot aan alle respondenten van de interviews, dat zij bereid waren om mij te woord te staan. Hun inzicht en open houding heeft een grote bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Milan van Eck

3 Samenvatting Naar aanleiding van ontwikkelingen bij de bezwaarprocedure in het kader van de Algemene wet bestuursrecht is besloten onderzoek in te stellen naar de huidige kwaliteit van bezwaarschriftencommissies. Dit onderdeel van het onderzoek richt zich op de rol die mediation speelt in die ontwikkelingen. Met praktisch onderzoek wil BMC een antwoord vinden op de volgende centrale vraag: - In hoeverre kan (pre-)mediation, in het kader van de bedoelingen van de wetgever bij de Awb-bezwaarprocedure, een rol spelen bij de behandeling van bezwaren bij bezwaarschriftencommissies van gemeenten? Er is een beter beeld ontstaan over de rol van mediation door middel van literatuuronderzoek, de analyse van jaarverslagen van bezwaarschriftencommissie en het interviewen van verschillende voorzitters en secretarissen van bezwaarschriftencommissies, juridische medewerkers van gemeenten en mw. dr. Schwartz in het kader van haar proefschrift over de adviescommissie in bezwaar. Met alle onderzoeksgegevens is vervolgens een conclusie geschreven. De hoofdpunten uit de conclusie luiden als volgt: - De wetgever heeft met de bezwaarprocedure veel ruimte gelaten om bezwaarprocedures naar eigen inzicht in te richten. Een van de belangrijkste doelstellingen van de wetgever was om een laagdrempelige procedure te creëren, die ruimte bood om conflicten tussen de gemeente en de burger op te lossen. De procedure is vanaf het begin te formeel ingericht, waarbij de aandacht te veel op het naleven van de regels lag. - De formalisering heeft minder doorgezet bij de werkwijze van de commissies. Zo is de werkwijze noch geschreven, noch ongeschreven vastgelegd. - De balans tussen de doel- en rechtmatigheidstoets verschilt in de visie van de respondenten. Soms wordt de rechtmatigheidstoets als primaire toetsing gezien, soms juist de toets op doelmatigheid. - De rol van mediation in de bezwaarprocedure ligt momenteel vooral in de fase voordat het bezwaarschrift bij de bezwaarschriftencommissie terecht komt. Hierbij speelt de commissie een kleine of zelfs geen rol. Als de commissie wel een rol speelt, gebeurt dit in de meeste gevallen door een toets, waarbij de commissie controleert wat het bestuursorgaan heeft

4 gedaan om het conflict met de burger op te lossen. Dit verkleint de kans dat mogelijkheden onbenut blijven en verhoogt het inzicht van de commissie in de werkzaamheden van het bestuursorgaan. - Gelet op de huidige rol die de bezwaarschriftencommissie in het kader van mediation in enkele gemeenten speelt en de mogelijke effecten van deze rol, kan worden gesteld dat dit in de breedte kan worden toegepast. De rol van de commissie hoeft daar echter niet op te houden. De commissie zou, zeker met het oog op de bedoelingen van de wetgever, ook zelf als bemiddelende partij op kunnen treden. Als de bemiddeling vervolgens toch niet slaagt, brengt de commissie advies uit aan het bestuursorgaan, zoals dat nu gebruikelijk is. Of deze werkvorm goed zal werken, is moeilijk te bepalen, omdat een dergelijke werkvorm nog niet eerder is toegepast. In het kader van de kwaliteitskaart die BMC wil opstellen voor bezwaarschriftencommissies, is de aanbeveling aan de hand van dit onderzoek om de volgende kwaliteitsnorm op enigerlei wijze toe te voegen: - De commissie onderzoekt of het bezwaar in der minne kan worden geschikt en, indien het gemeentebestuur gebruik maakt van de informele aanpak, toetst of de informele aanpak is toegepast en of deze ten volle is benut. Tijdens het landelijke platform verdienen de volgende punten de aandacht: - De balans tussen de recht- en doelmatigheidstoets. Uit dit onderzoek blijkt deze balans per commissie te verschillen. - De huidige rol van mediation. Wordt dit overal positief ervaren? Wat zijn de voor- en nadelen? - De toekomstige rol van mediation. Moet de ruimte die de wetgever biedt wel ingevuld worden? Zo ja, op welke manier? Wordt de bemiddelende commissie mogelijk geacht? Ten aanzien van de mogelijkheden en beperkingen van een bemiddelende commissie wordt een vervolgonderzoek aanbevolen. Een mogelijke vorm van vervolgonderzoek zou een pilotproject kunnen zijn bij een bezwaarschriftencommissie. Verder wordt onderzoek d.m.v. observatie aangeraden om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van commissies tijdens hoorzittingen en de effecten van deze werkwijze op belanghebbenden.

5 Informatiepagina Student Naam student: Milan van Eck Adres: Witte Rozenstraat 45L Postcode: 2311 XT Woonplaats: Leiden adres: Studentnummer: Klas: SJD4 Onderwijsinstelling Instelling: Hogeschool Leiden Adres: Zernikedreef 11 Postcode: 2333 CK Plaats: Leiden Afstudeerbegeleider: Dhr. E. Mudde adres: Opdrachtgever Opdrachtgever: BMC onderzoek Bezoekadres: Korte Houtstraat 20a-b Postcode: 2511 CD Plaats: Den Haag Postadres: Postbus Postcode: 2501 HE Plaats: Den Haag Begeleider: Drs. J. (Hans) Slooijer MSM adres:

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot het onderzoek Doelstelling Praktische relevantie Theoretische relevantie Vraagstelling Begripsafbakening mediation Gebruikte termen Verzamelterm Leeswijzer 10 2 Methode 2.1 Onderzoeksontwerp Literatuuronderzoek Dossier- en documentanalyse Interviewen Oriëntatie door middel van observatie Validiteit en betrouwbaarheid Literatuuronderzoek Dossier- en documentanalyse Interviewen 14 3 Wet- en regelgeving 3.1 Wettelijk kader De Algemene wet bestuursrecht Het horen Bedoeling wetgever Memorie van Toelichting Awb Regeringscommissaris Scheltema Respondenten Gemeentelijke regelgeving en organisatorisch kader 21

7 4 De praktijk van de bezwaarschriftencommissie 4.1 De samenstelling van de commissie Jaarverslagen Visie vanuit de praktijk De werkwijze en methoden van de commissie De procedurele werkwijze De werkwijze en gebruikte methoden tijdens hoorzittingen Mediation in de bezwaarprocedure Huidige stand van zaken Wijze van toepassing mediation Ervaringen uit de praktijk Mogelijke rol voor bezwaarschriftencommissies bij mediation Verschillen bij wel of geen mediation Aandachtspunten bij commissies Communicatie tussen het bestuur en de commissie Binnen de commissie Visie op het functioneren van de bezwaarschriftencommissie Rechtmatigheidstoets en doelmatigheidstoets Meningen over het functioneren 39 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 43 Literatuurlijst Bijlagen

8 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding tot het onderzoek benoemd. De volgende twee paragrafen beschrijven de doelstelling van het onderzoek en de vraagstelling. Tot slot is er een aparte paragraaf voor de begripsafbakening van de term mediation, vanwege het belang van deze term bij het onderzoek. 1.1 Aanleiding tot het onderzoek In het dagelijkse bestuur krijgen gemeenten in Nederland regelmatig te maken met bezwaren. Deze bezwaren gaan over allerlei verschillende zaken, zoals de afwijzing van een aanvraag voor bijstand, een bouwvergunning waar de buurman veel hinder van zal ondervinden of een parkeerboete waar de eigenaar van de auto het niet mee eens is. Sinds de invoering van de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob) in 1976 hebben gemeentelijke bestuursorganen de mogelijkheid om adviescommissies in te schakelen bij het behandelen van bezwaren, de bezwaarschriftencommissies. De wetgever geeft gemeentelijke bestuursorganen hiermee de ruimte om de bezwaarprocedure naar eigen inzicht in te richten. Een van de achterliggende gedachten van de bezwaarprocedure is dat het bestuursorgaan en de belanghebbende direct persoonlijk contact hebben, waardoor de kloof tussen het bestuursorgaan en de belanghebbende verkleind wordt. Van deze bestuurlijke ruimte wordt echter weinig gebruik gemaakt. De laatste vijftien jaar is er een grote toename waar te nemen van het aantal gemeenten met een externe bezwaarschriftencommissie. Deze onafhankelijke, overwegend externe commissies bestaan voor het merendeel uit juristen. 1 De vraag is of dit de eerdergenoemde achterliggende gedachte van de bezwaarprocedure niet aantast. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt bijvoorbeeld dat, als burgers gevraagd wordt naar de meest negatieve ervaringen met de overheid, het doorlopen van een bezwaarprocedure krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bovenaan staat. Deze procedures worden zelfs negatiever ervaren dan het betalen van belasting of een boete. 2 Mediation is reeds enkele jaren aan een opmars bezig in Nederland. In eerste instantie werd mediation vooral gebruikt in privaatrechtelijke sfeer, maar er wordt steeds meer naar een 1 Schwartz 2010, p Kanne & Bijlstra 2010, p. 48 e.v. 6

9 bredere toepassing gekeken, waarbij ook de bestuursrechtelijke verhoudingen niet ongemoeid blijven. In het kader van bezwaarprocedures is de provincie Overijssel ruim tien jaar geleden begonnen met het aanbieden van een vorm van mediation, nadat een proef in samenwerking met het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en de Universiteit van Groningen tot goede resultaten had geleid. 3 Andere provincies en ook gemeenten volgden dit voorbeeld en de invloed van de alternatieve geschillenoplossing bij bezwaren is sindsdien alleen maar toegenomen. 1.2 Doelstelling Praktische relevantie BMC onderzoek (BMC) wil door middel van onderzoek een representatief beeld krijgen van de huidige kwaliteit van bezwaarschriftencommissies van gemeenten en te weten komen wat het perspectief is met het oog op de recente ontwikkelingen. Dit onderzoek richt zich specifiek op de rol van mediation hierbij. Uiteindelijk wil BMC bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de bezwaarprocedure bij gemeenten. Dit onderzoek richt zich enkel op de bestuursorganen van de gemeenten en de bezwaarschriftencommissies van gemeenten en zal dus in dit kader aansluiten op de werkwijze en procedures van deze bestuursorganen. De resultaten kunnen echter ook relevant zijn voor een breder werkveld. Ieder bestuursorgaan dat te maken heeft met bezwaarprocedures uit de Awb zou kunnen kijken naar de rol voor mediation binnen de procedures, maar ook bij klachtprocedures is het niet ondenkbaar dat enkele onderdelen van dit onderzoek relevant kunnen zijn. Er zal in het onderzoek echter geen aandacht uitgaan naar deze mogelijke externe relevantie. Er is tot slot geen landelijk platform voor bezwaarschriftencommissies om onderling van gedachten te wisselen of te discussiëren over het praktisch functioneren van de commissie. BMC wil dit platform bieden ten behoeve van de kwaliteit van commissies. Dit platform is niet alleen voor leden van bezwaarschriftencommissies bedoeld, maar ook voor de bestuursorganen van de gemeenten zelf. Voor dit platform wil BMC een kwaliteitskaart ontwikkelen met meetbare kwaliteitsnormen voor de bezwaarschriftencommissies. 3 Project Alternatieve Geschillenbeslechting Provincie Overijssel, Projectplan Mediation, vernieuwend perspectief, januari

10 1.2.2 Theoretische relevantie De theoretische relevantie van dit onderzoek omvat vooral aspecten op organisatorisch en maatschappelijk gebied. De werkwijze en methodiek van commissies zijn op organisatorisch vlak van belang, terwijl bij het maatschappelijke aspect vooral gekeken zal worden naar de relatie tussen de burger en de overheid. Aandachtsgebieden op deze vlakken kan BMC meenemen naar het platform of opnemen in de kwaliteitskaart. 1.3 Vraagstelling De aanleiding tot het onderzoek heeft geleid tot de volgende centrale vraag: In hoeverre kan (pre-)mediation, in het kader van de bedoelingen van de wetgever bij de Awb-bezwaarprocedure, een rol spelen bij de behandeling van bezwaren bij bezwaarschriftencommissies van gemeenten? Voor de beantwoording van deze centrale vraag zijn de volgende zeven deelvragen opgesteld: - Wat waren de bedoelingen van de wetgever bij de invoering van de Awbbezwaarprocedure? - In welk juridisch en organisatorisch kader vindt de behandeling van bezwaren bij bezwaarschriftencommissies van gemeenten plaats? - Wat is de huidige opzet van bezwaarschriftencommissies van gemeenten? - Welke werkwijze en methoden gebruiken bezwaarschriftencommissies op dit moment? - Op welke wijze geven leden van de bezwaarschriftencommissies invulling aan hun rol? - Wat zijn de verschillen tussen bezwaarschriftencommissie met en zonder een vorm van mediation in de werkwijze? - Tegen welke problemen lopen bezwaarschriftencommissies aan? 1.4 Begripsafbakening mediation Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te 8

11 komen. 4 Zo luidt de definitie die Brenninkmeijer aan het begrip mediation toekende in Daaruit blijkt direct dat deze populaire term eigenlijk niet geschikt is om deze werkwijze van gemeenten en bezwaarschriftencommissies te omschrijven. Er zijn wel enkele gevallen waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige wordt ingeschakeld, maar in de meeste gevallen is daar geen sprake van Gebruikte termen Tijdens het onderzoek zijn verschillende termen naar voren gekomen, die onder de algemene term mediation of alternatieve geschillenoplossing zouden kunnen vallen. Hieronder volgen de meest voorkomende. Pre-mediation, mediationvaardigheden, premediationvaardigheden: Naast het meer algemene mediation zijn dit de meest gebruikte termen. Deze termen worden op twee verschillende manieren uitgelegd: 1. De fase waarin het bestuursorgaan onderzoekt of mediation, dus met een neutrale bemiddelingsdeskundige, een mogelijkheid biedt om een geschil op te lossen tussen het bestuursorgaan en de bezwaarde. 5 Dit vindt op kleine schaal plaats. 2. Als alternatief voor de informele aanpak. Informele aanpak: Deze term wordt gebruikt in de juridische handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Prettig contact met de overheid 3. 6 Het draait hierbij om informeel telefonisch contact met de burger na de indiening van een bezwaarschrift en eventueel een vervolggesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediationvaardigheden. 7 Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met de bezwaarwijzer van de Nationale Ombudsman. 8 Bellen met de burger: Deze term heeft dezelfde strekking als de informele aanpak: minder ambtelijk taalgebruik en het inzetten van mediationvaardigheden bij bezwaren. Dit wordt ook wel de Overijsselse 4 Brenninkmeijer e.a. 2003, p Schutte e.a. 2007, p Marseille, Tolsma & de Graaf Reinaerts 2010, p Bezwaarwijzer, de Nationale Ombudsman mei

12 methode genoemd. Zoals de naam verder al doet vermoeden, is de basis van deze methode opgesteld vanuit de taak om een bezwaarde te bellen na het indienen van een bezwaarschrift Verzamelterm Aangezien in dit onderzoek al deze verschillende werkvormen worden meegenomen, zal een verzamelterm bedacht moeten worden. In haar dissertatie heeft Schwartz geprobeerd een benaming te geven aan deze verzameling van termen. 9 De afhandeling van bezwaren door middel van overleg is een mond vol, maar geeft qua strekking wel het meest volledige en correcte beeld. Voor het leesgemak zal in dit onderzoek echter gebruik worden gemaakt van de term mediation als verzamelterm voor alle eerdergenoemde wijzen van conflicthantering bij bezwaar. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 komt de gebruikte methode van dit onderzoek aan bod. Hierin wordt het onderzoeksontwerp besproken en welke methoden gebruikt zijn. Vervolgens vindt de verantwoording plaats op basis van de validiteit en betrouwbaarheid. In hoofdstuk 3 wordt de wet- en regelgeving besproken. Het accent zal hier liggen op de bedoelingen van de wetgever bij de bezwaarprocedure en de plaats van de bezwaarschriftencommissie in deze procedure. Ook wordt het juridisch en organisatorisch kader beschreven. Hoofdstuk 4 gaat verder in op de praktijk van de bezwaarschriftencommissies. Daarbij komen de samenstelling van de commissie, de werkwijze en methoden en de rol van mediation aan bod. Ook wordt er kort aandacht besteed aan de aandachtspunten bij de commissies en de verschillen tussen gemeenten waar mediation wel en niet wordt toegepast. Tot slot wordt het functioneren van de bezwaarschriftencommissies besproken. In hoofdstuk 5 staan de conclusies en aanbevelingen. Met de conclusies wordt een antwoord geformuleerd op de centrale vraagstelling van dit onderzoek. In de slotparagraaf worden aanbevelingen aan BMC weergegeven. De bijlagen zijn samengevoegd in een apart bijlagenboek. De paginanummering bij de verwijzing naar de bijlagen is gebaseerd op de paginanummering uit dat boek. 9 Schwartz 2010, hoofdstuk 5. 10

13 2 Methode In dit hoofdstuk komt de verantwoording van de gebruikte methode aan bod. De eerste paragraaf beschrijft het onderzoeksontwerp. In de tweede paragraaf wordt de validiteit en betrouwbaarheid uitgelicht. 2.1 Onderzoeksontwerp Dit onderzoek is grotendeels kwalitatief van aard. Kwantitatief onderzoek is slechts toegepast bij de analyse van dossiers om daar enkele cijfermatige gegevens aan te verbinden. Verder staan de meningen, ervaringen en beleving van personen centraal, waar kwalitatieve onderzoeksmethoden voor nodig zijn. Dit wordt ook wel de interpretatieve stroming genoemd. 10 Er is gebruik gemaakt van drie dataverzamelingsmethoden: literatuuronderzoek, dossier- en documentanalyse en interviewen. Tot slot wordt kort toegelicht hoe de oriëntatie op dit onderzoek met behulp van observatie bij hoorzittingen van bezwaarschriftencommissies is verlopen Literatuuronderzoek Een vast deel van bijna ieder onderzoek is het literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek dient als theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet en voor het beantwoorden van enkele beschrijvende onderzoeksvragen. Er is gebruik gemaakt van primaire, secundaire en grijze literatuur. De Memorie van Toelichting van de Awb is een voorbeeld van primaire literatuur. Naast deze primaire literatuur is grijze literatuur het meest gebruikt. Deze grijze literatuur bevat boeken, rapporten en verslagen die niet in de gangbare boekcollecties zijn opgenomen. 11 Met name over het onderwerp mediation wordt al ruim 10 jaar veelvuldig geschreven. Hiermee is opgezocht wat al bekend is over het onderwerp en gecontroleerd waar al onderzoek naar gedaan is. Deze gegevens zijn geanalyseerd door middel van labeling. Passages uit de literatuur die (deels) antwoord geven op onderzoeksvragen krijgen een label. De labels met dezelfde naam zijn vervolgens bij elkaar gelegd om een antwoord te formuleren. 12 Ook is de informatie gebruikt bij het opstellen van de topiclijst voor de open interviews (zie paragraaf 2.1.3). 10 Verhoeven 2010, p Verhoeven 2010, p Verhoeven 2010, p

14 2.1.2 Dossier- en documentanalyse Voor de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen was dossieranalyse noodzakelijk. Er is via het internet gezocht naar jaarverslagen van bezwaarschriftencommissies. Door enkel deze zoekmethode toe te passen werd direct geprobeerd inzicht te krijgen in de transparantie van en informatievoorziening door bezwaarschriftencommissies. De jaarverslagen zijn vervolgens doorgelezen en geanalyseerd. Met deze methode is kennis vergaard over de werkwijze van commissies, de cijfermatige resultaten en de aanbevelingen van bezwaarschriftencommissies aan de bestuursorganen van de gemeenten. Ook bij deze analyse is gebruik gemaakt van labeling, ditmaal door middel van het invullen van een gestandaardiseerde opzet van een verslaganalyse. 13 Meer hierover in paragraaf Interviewen Hier is gekozen voor de methode van het open, ongestructureerde interview. 14 Met open interviews komt het best naar voren wat de beleving, ideeën, ervaringen en meningen zijn van de respondenten. Bovendien kunnen sommige onderwerpen gevoelig liggen. Verder is er gekozen voor het ongestructureerde interview om de respondenten in grote mate ruimte te bieden aan wat zij willen vertellen en wat zij belangrijk vinden. Om de rode draad in het interview vast te houden en te voorkomen dat er onderwerpen gaan spelen die niet in het onderzoekskader passen, is gebruik gemaakt van een topiclijst. Deze topiclijst bevat een zevental onderwerpen die zijn opgesteld naar aanleiding van de deelvragen en vooronderzoek uit de literatuur. 15 De volgende respondenten zijn voor dit onderzoek geïnterviewd: Drie keer een voorzitter van een bezwaarschriftencommissie. Een secretaris van een bezwaarschriftencommissie. Rechtspositieambtenaar (juridisch adviseur) en beheerder van de gemeentelijke mediatorpool. Driegesprek met een secretaris van een bezwaarschriftencommissie en een juridisch adviseur van de gemeente. 13 Zie bijlage II. 14 Verhoeven 2010, p Zie bijlage III. 12

15 Mw. dr. A. Schwartz met betrekking tot haar proefschrift over de adviescommissie in bezwaar. Dit interview is samen met een andere onderzoeker gehouden. 16 Alle respondenten waren op enigerlei wijze betrokken bij de bezwaarprocedure in het kader van de Awb bij gemeenten in Nederland. Zij zijn allen via mail of telefoon benaderd Oriëntatie door middel van observatie Ter oriëntatie op het onderzoeksonderwerp zijn tweemaal enkele hoorzittingen bijgewoond van bezwaarschriftencommissies. Door de beschikbare tijd voor dit onderzoek kon er geen volledig observatieonderzoek plaatsvinden. Toch heeft dit bijgedragen aan de kwaliteit door het ontstaan van betere beeldvorming met betrekking tot het verloop van hoorzittingen. 2.2 Validiteit en betrouwbaarheid Validiteit en betrouwbaarheid zijn geen gemakkelijke eisen om aan te voldoen bij kwalitatief onderzoek. Allereerst is in overleg met de opdrachtgever een begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat, naast de onderzoekers en de opdrachtgever, uit personen met ervaring en deskundigheid op het gebied van mediation, de Awb en bezwaarschriftencommissies. De begeleidingscommissie is tijdens de uitvoering van het onderzoek enkele keren bij elkaar gekomen om de voortgang van het onderzoek te bespreken en om feedback te geven aan de onderzoekers. Verhoeven geeft dit de term peer evaluation. 17 Daarnaast heeft Verhoeven nog een aantal andere regels opgesteld om de betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatief onderzoek te vergroten. 18 In de volgende subparagrafen staat per dataverzamelingsmethode beschreven welke maatregelen zijn genomen om de validiteit en betrouwbaarheid van de analyse van de gegevens te vergroten Literatuuronderzoek Het belangrijkste betrouwbaarheidscriterium voor literatuuronderzoek is de betrouwbaarheid van de literatuur zelf. Bij primaire literatuur spreekt dit over het algemeen voor zich. Er kan van uit worden gegaan, dat deze literatuur wordt geschreven door bijvoorbeeld een ministerie of een deskundige. Bij grijze literatuur is nagegaan of de bronnen die gebruikt zijn voor het 16 Deze onderzoeker is ook een student van de Hogeschool Leiden. Hij deed onderzoek naar het juridisch functioneren van de bezwaarschriftencommissies. Dit onderzoek is te vinden in de mediatheek van de Hogeschool Leiden. 17 Verhoeven 2010, p Verhoeven 2010, p. 263 e.v. 13

16 desbetreffende onderzoek, rapport of verslag betrouwbare bronnen zijn. Daarnaast is het analyseproces meerdere malen doorlopen om te controleren of alle beschikbare informatie op dat moment bekend was Dossier- en documentanalyse Zoals al eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, zijn jaarverslagen van bezwaarschriftencommissies gelezen en geanalyseerd. In het onderzoeksvoorstel werd een schatting gemaakt van het aantal jaarverslagen dat via het internet gevonden zou kunnen worden. De schatting lag tussen de 60 en de 90 jaarverslagen. Uiteindelijk zijn er 67 bruikbare jaarverslagen gevonden. Het was de bedoeling om uit deze jaarverslagen een selecte steekproef te halen op basis van enkele normen zoals inwoneraantal, ligging en lidmaatschap van de Vereniging Gemeente Mediation (VGM). Nederland bestaat uit 415 gemeenten (Bonaire, Saba en Sint Eustasius niet meegerekend), waarvan ongeveer 91% een bezwaarschriftencommissie ingesteld hebben. 19 Enkele van deze gemeenten hebben daarnaast een gedeelde commissie met een andere gemeente. Daardoor is het aannemelijk dat er ruim 350 bezwaarschriftencommissies actief zijn. Er is vanuit het oogpunt van de betrouwbaarheid en validiteit toch voor gekozen om alle jaarverslagen te analyseren, aangezien uit deze analyse de enige kwantitatieve gegevens komen. Echter, deze vormen geen fundering voor dit onderzoek op het statistische aspect, maar des te meer voor de inhoudelijke generaliseerbaarheid. Desalniettemin was het van belang de steekproef niet verder in te krimpen om de inhoudelijke generaliseerbaarheid van het onderzoek te bewaken. Overigens zijn dit jaarverslagen over het jaar 2010, omdat ten tijde van de analyse, begin 2012, de meeste commissies nog geen jaarverslagen over het jaar 2011 hadden gepubliceerd Interviewen Met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van interviews gelden deels andere normen. Zo zijn de interviews opgenomen met behulp van opnameapparatuur. Aan de hand van deze opnames zijn er protocollen (transcripten) uitgewerkt. Deze zijn vervolgens ter kennisgeving verzonden naar de respondent. Daarnaast is geprobeerd bij bepaalde 19 Schwartz 2010, p

17 onderzoeksonderwerpen triangulatie te gebruiken door zowel jaarverslagen te analyseren als personen in interviews naar dit onderwerp te vragen. 20 De respondenten zijn door middel van een selecte steekproef gevonden. Hierbij zijn de criteria, die eerst bedoeld waren voor de steekproef bij de analyse van de jaarverslagen, weer teruggehaald. Zo zijn de respondenten uitgekozen op grond van een goed gemixte groep, waarbij met personen werd gesproken uit zowel grote als kleine gemeenten qua inwoneraantal. Ook werd zorgvuldig gekeken naar welke gemeente interessante gegevens konden verstrekken op het gebied van mediation, maar ook naar gemeenten waar dit nog niet toegepast werd of nog in een opstartfase zat. 20 Verhoeven 2010, p

18 3 Wet- en regelgeving De term bezwaarschriftencommissie is inmiddels al vele malen gevallen. In dit hoofdstuk wordt in het kort het wettelijk kader geschetst van de bezwaarprocedure in de Awb. Daarop volgt extra aandacht voor de bedoelingen van de wetgever achter de wijze waarop deze procedure is vormgegeven. Tot slot zal er in de laatste paragraaf een beschrijving plaatsvinden van de regelgeving op gemeentelijk niveau en de positie van de bezwaarschriftencommissie in het organisatorische kader. 3.1 Wettelijk kader De Algemene wet bestuursrecht De Awb is een Nederlandse wet, waarvan op 1 januari 1994 de eerste twee tranches in werking traden. 21 De derde en vierde tranches zijn later in werking getreden, maar verder niet van belang voor dit onderzoek. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn in de wet de fundamentele regels van het bestuursrecht opgenomen, waaronder het bestuursprocesrecht. Het bestuursprocesrecht regelt op welke manier besluiten tot stand komen en hoe op die besluiten gereageerd kan worden. De Awb wordt vaak gezien als de opvolger van de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Op het gebied van de bezwaarprocedure klopt dit echter niet geheel. In het bestuursrecht waren voor de invoering van de Awb meerdere bijzondere wetten in werking die ieder hun eigen bezwaarprocedure regelden. Naast de Wet Arob waren dit bijvoorbeeld de verschillende belastingwetten. 22 De verandering om al deze procedures onder te brengen in één wettelijke regeling is een voorbeeld van twee van de doelstellingen van de wetgever bij het opstellen van de Awb: 1. het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving; 2. het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving De Algemene wet bestuursrecht 29 december 1993, Stb. 1994, Schwartz 2010, p.28 e.v. 23 Kamerstukken II 1988/89, , nr. 3. p

19 3.1.2 Het horen In hoofdstuk 7 van de Awb staan onder andere de bijzondere bepalingen over de bezwaarprocedure. De hoorplicht vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarprocedure. Art. 7:2 Awb: De hoorplicht 1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. 2. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Dit horen van belanghebbenden kan op twee manieren plaatsvinden. Allereerst door of namens het bestuursorgaan, het ambtelijk horen. Art. 7:5 Awb: Horen; openbaarheid 1. Tenzij het horen geschiedt door of mede door het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan, geschiedt het horen door: a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest; of b. meer dan één persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. 2. Voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, besluit het bestuursorgaan of het horen in het openbaar plaatsvindt. Het bestuursorgaan kan er echter ook voor kiezen om belanghebbenden te laten horen door een adviescommissie, de bezwaarschriftencommissie. Art. 7:13 Awb: Adviescommissie 1. Dit artikel is van toepassing indien ten behoeve van de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteld: a. die bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden; b. waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan; en c. die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen. 2. Indien een commissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het bestuursorgaan dit zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift. 17

20 3. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 4. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid, en, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 7:3. 5. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. 6. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen. 7. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden. De adviescommissie uit art. 7:13 Awb staat centraal en wordt in dit onderzoek bezwaarschriftencommissie genoemd. Overigens is in 2010 theoretisch onderzoek gedaan naar de wetstechnische kant van de invoering van mediation in de bezwaarprocedure. Brinkman kijkt daarin naar de juridische mogelijkheden en beperkingen die de wet biedt om mediation te gebruiken in de Awb-bezwaarprocedure. 24 Op dat aspect gaat dit onderzoek verder niet in. 3.2 Bedoeling wetgever Om een indicatie te krijgen van de positie van een bezwaarschriftencommissie in de gehele bezwaarprocedure, is het van belang om na te gaan waarom de wetgever ervoor gekozen heeft om aan bestuursorganen de mogelijkheid te bieden om zo een bezwaarschriftencommissie in te stellen. De wetgever heeft ten tijde van de Wet Arob al de mogelijkheid geboden om een adviescommissie in te stellen. De wetgever was van mening dat een adviescommissie kon bijstaan in de doelstelling van de gehele bezwaarprocedure, namelijk dat het kwalitatief betere beslissing kon bewerkstelligen Brinkman Kamerstukken II 1973/74, , nr. 8. p

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam 2.6 Mediation in bezwaarprocedures Hans Slooijer BMC Groep Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam Mediation in bezwaarprocedures de ideale bezwaarprocedure Hans Slooijer Dick Bosgieter Den Bosch, 28 november

Nadere informatie

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies Dick Bosgieter en Hans Slooijer PROGRAMMA 13.30 u Welkom door Marion Veerbeek (VNG) 13.35 u Korte toelichting op het programma 13.45 u Dick

Nadere informatie

De adviescommissie in bezwaar

De adviescommissie in bezwaar RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN De adviescommissie in bezwaar Inrichting van de bezwaarprocedure bij gemeenten Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd. TOELICHTING ALGEMEEN Tot 1 januari 2013 adviseerde de Commissie voor bezwaar en beroep (hierna: de commissie) de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in het nemen

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Grave *Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Grave 2014 Datum college : 29 april 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift 36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus 20 1530 AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Betreft: Uw nummer: Mijn bezwaarschrift Boz2013_32/13-013365 Geachte mevrouw Hink,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106 Rapport Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/106 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Commissie voor

Nadere informatie

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 1 2 Hoofdpunten van de nota: Er komt een nieuwe commissie voor bezwaarschriften. De commissie heeft 7 Kamers met een externe voorzitter en twee ambtelijke

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Concluderend kan worden gezegd dat het dagelijks bestuur vraagt om een nadere duiding van de artikel 28 Wgr-procedure.

Concluderend kan worden gezegd dat het dagelijks bestuur vraagt om een nadere duiding van de artikel 28 Wgr-procedure. Memo E05c Onderwerp: Juridische aspecten artikel 28 Wgr-procedure Aan: secretaris Herman Meuleman Van: Bert Nijholt Datum: 20 november 2015 Inleiding Op maandag 9 november 2015 heeft de zitting van de

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

Klacht over uw provincie?

Klacht over uw provincie? Klacht over uw provincie? april 2011 Klacht over uw provincie? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook door medewerkers van de provincie Overijssel. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit.

Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit. Rapport Bezwaar of klacht? Een onderzoek naar de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard is omgegaan met de klachten van een belanghebbende over een besluit. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 9 79 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33372 5 oktober 2015 Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 De korpschef van politie, in aanmerking nemend

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Regeling bezwaar toelaatbaarheid

Regeling bezwaar toelaatbaarheid Regeling bezwaar toelaatbaarheid Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad en VO-raad, Utrecht Peter van den Heuvel (KPC Groep) Datum uitgave: januari 2014 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Klachtenverordening ISD Noordwijk 2008 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop b. een gemeentelijk bestuursorgaan

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 16 oktober 2015; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden

Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden Update Voortgang Inhoudelijke Beoordeling (Fase II & Fase III)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 Instantie Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 21-04-2011 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 10-1012 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften Plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften voor commissiebehandeling naam opsteller: P. Fuijk telefoonnummer: 377332 e-mail: p.fuijk@doetinchem.nl Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Het procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Overijssel 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Het procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Overijssel 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Overijssel. Nr. 6455 30 september 2015 Provincie Overijssel - Het procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Overijssel 2015 inlichtingen bij: mw. mr.

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Ministerie van Defensie uit Den Haag. Datum: 20 november Rapportnummer: 2011/341

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Ministerie van Defensie uit Den Haag. Datum: 20 november Rapportnummer: 2011/341 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Ministerie van Defensie uit Den Haag. Datum: 20 november 2011 Rapportnummer: 2011/341 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: Het Ministerie van Defensie zijn

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie