Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten"

Transcriptie

1 Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s Leiden, september 2012

2 Voorwoord Leiden, september 2012 Dit onderzoeksrapport is het beroepsproduct voor het afstuderen bij de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Leiden. Het praktische onderzoek richt zich op de rol van mediation bij de behandeling van bezwaren door bezwaarschriftencommissies in Awb-bezwaarprocedures. Bij dit onderzoek heeft een groot aantal personen mij ondersteund op verschillende manieren. Ik wil hen hiervoor middels dit voorwoord bedanken. Ten eerste wil ik Hans Slooijer bedanken voor het vertrouwen in studenten van de Hogeschool Leiden om dit onderzoek uit te voeren. Ook wil ik hem bedanken voor zijn inzet en begeleiding tijdens dit project. Ook wil ik hierbij alle leden van de begeleidingscommissie bedanken voor het meedenken tijdens de vergaderingen en daarbij hun expertise in de verschillende onderwerpen van dit onderzoek te delen. Daarnaast wil ik mijn afstudeerbegeleider, Eijmert Mudde, en coreferent, Helen Wintgens, bedanken. De begeleiding en zorg op momenten dat ik voor onvoorziene omstandigheden kwam te staan, hebben mij geholpen om gericht te blijven op het eindresultaat. Tot slot is mijn dank groot aan alle respondenten van de interviews, dat zij bereid waren om mij te woord te staan. Hun inzicht en open houding heeft een grote bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Milan van Eck

3 Samenvatting Naar aanleiding van ontwikkelingen bij de bezwaarprocedure in het kader van de Algemene wet bestuursrecht is besloten onderzoek in te stellen naar de huidige kwaliteit van bezwaarschriftencommissies. Dit onderdeel van het onderzoek richt zich op de rol die mediation speelt in die ontwikkelingen. Met praktisch onderzoek wil BMC een antwoord vinden op de volgende centrale vraag: - In hoeverre kan (pre-)mediation, in het kader van de bedoelingen van de wetgever bij de Awb-bezwaarprocedure, een rol spelen bij de behandeling van bezwaren bij bezwaarschriftencommissies van gemeenten? Er is een beter beeld ontstaan over de rol van mediation door middel van literatuuronderzoek, de analyse van jaarverslagen van bezwaarschriftencommissie en het interviewen van verschillende voorzitters en secretarissen van bezwaarschriftencommissies, juridische medewerkers van gemeenten en mw. dr. Schwartz in het kader van haar proefschrift over de adviescommissie in bezwaar. Met alle onderzoeksgegevens is vervolgens een conclusie geschreven. De hoofdpunten uit de conclusie luiden als volgt: - De wetgever heeft met de bezwaarprocedure veel ruimte gelaten om bezwaarprocedures naar eigen inzicht in te richten. Een van de belangrijkste doelstellingen van de wetgever was om een laagdrempelige procedure te creëren, die ruimte bood om conflicten tussen de gemeente en de burger op te lossen. De procedure is vanaf het begin te formeel ingericht, waarbij de aandacht te veel op het naleven van de regels lag. - De formalisering heeft minder doorgezet bij de werkwijze van de commissies. Zo is de werkwijze noch geschreven, noch ongeschreven vastgelegd. - De balans tussen de doel- en rechtmatigheidstoets verschilt in de visie van de respondenten. Soms wordt de rechtmatigheidstoets als primaire toetsing gezien, soms juist de toets op doelmatigheid. - De rol van mediation in de bezwaarprocedure ligt momenteel vooral in de fase voordat het bezwaarschrift bij de bezwaarschriftencommissie terecht komt. Hierbij speelt de commissie een kleine of zelfs geen rol. Als de commissie wel een rol speelt, gebeurt dit in de meeste gevallen door een toets, waarbij de commissie controleert wat het bestuursorgaan heeft

4 gedaan om het conflict met de burger op te lossen. Dit verkleint de kans dat mogelijkheden onbenut blijven en verhoogt het inzicht van de commissie in de werkzaamheden van het bestuursorgaan. - Gelet op de huidige rol die de bezwaarschriftencommissie in het kader van mediation in enkele gemeenten speelt en de mogelijke effecten van deze rol, kan worden gesteld dat dit in de breedte kan worden toegepast. De rol van de commissie hoeft daar echter niet op te houden. De commissie zou, zeker met het oog op de bedoelingen van de wetgever, ook zelf als bemiddelende partij op kunnen treden. Als de bemiddeling vervolgens toch niet slaagt, brengt de commissie advies uit aan het bestuursorgaan, zoals dat nu gebruikelijk is. Of deze werkvorm goed zal werken, is moeilijk te bepalen, omdat een dergelijke werkvorm nog niet eerder is toegepast. In het kader van de kwaliteitskaart die BMC wil opstellen voor bezwaarschriftencommissies, is de aanbeveling aan de hand van dit onderzoek om de volgende kwaliteitsnorm op enigerlei wijze toe te voegen: - De commissie onderzoekt of het bezwaar in der minne kan worden geschikt en, indien het gemeentebestuur gebruik maakt van de informele aanpak, toetst of de informele aanpak is toegepast en of deze ten volle is benut. Tijdens het landelijke platform verdienen de volgende punten de aandacht: - De balans tussen de recht- en doelmatigheidstoets. Uit dit onderzoek blijkt deze balans per commissie te verschillen. - De huidige rol van mediation. Wordt dit overal positief ervaren? Wat zijn de voor- en nadelen? - De toekomstige rol van mediation. Moet de ruimte die de wetgever biedt wel ingevuld worden? Zo ja, op welke manier? Wordt de bemiddelende commissie mogelijk geacht? Ten aanzien van de mogelijkheden en beperkingen van een bemiddelende commissie wordt een vervolgonderzoek aanbevolen. Een mogelijke vorm van vervolgonderzoek zou een pilotproject kunnen zijn bij een bezwaarschriftencommissie. Verder wordt onderzoek d.m.v. observatie aangeraden om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van commissies tijdens hoorzittingen en de effecten van deze werkwijze op belanghebbenden.

5 Informatiepagina Student Naam student: Milan van Eck Adres: Witte Rozenstraat 45L Postcode: 2311 XT Woonplaats: Leiden adres: Studentnummer: Klas: SJD4 Onderwijsinstelling Instelling: Hogeschool Leiden Adres: Zernikedreef 11 Postcode: 2333 CK Plaats: Leiden Afstudeerbegeleider: Dhr. E. Mudde adres: Opdrachtgever Opdrachtgever: BMC onderzoek Bezoekadres: Korte Houtstraat 20a-b Postcode: 2511 CD Plaats: Den Haag Postadres: Postbus Postcode: 2501 HE Plaats: Den Haag Begeleider: Drs. J. (Hans) Slooijer MSM adres:

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot het onderzoek Doelstelling Praktische relevantie Theoretische relevantie Vraagstelling Begripsafbakening mediation Gebruikte termen Verzamelterm Leeswijzer 10 2 Methode 2.1 Onderzoeksontwerp Literatuuronderzoek Dossier- en documentanalyse Interviewen Oriëntatie door middel van observatie Validiteit en betrouwbaarheid Literatuuronderzoek Dossier- en documentanalyse Interviewen 14 3 Wet- en regelgeving 3.1 Wettelijk kader De Algemene wet bestuursrecht Het horen Bedoeling wetgever Memorie van Toelichting Awb Regeringscommissaris Scheltema Respondenten Gemeentelijke regelgeving en organisatorisch kader 21

7 4 De praktijk van de bezwaarschriftencommissie 4.1 De samenstelling van de commissie Jaarverslagen Visie vanuit de praktijk De werkwijze en methoden van de commissie De procedurele werkwijze De werkwijze en gebruikte methoden tijdens hoorzittingen Mediation in de bezwaarprocedure Huidige stand van zaken Wijze van toepassing mediation Ervaringen uit de praktijk Mogelijke rol voor bezwaarschriftencommissies bij mediation Verschillen bij wel of geen mediation Aandachtspunten bij commissies Communicatie tussen het bestuur en de commissie Binnen de commissie Visie op het functioneren van de bezwaarschriftencommissie Rechtmatigheidstoets en doelmatigheidstoets Meningen over het functioneren 39 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 43 Literatuurlijst Bijlagen

8 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding tot het onderzoek benoemd. De volgende twee paragrafen beschrijven de doelstelling van het onderzoek en de vraagstelling. Tot slot is er een aparte paragraaf voor de begripsafbakening van de term mediation, vanwege het belang van deze term bij het onderzoek. 1.1 Aanleiding tot het onderzoek In het dagelijkse bestuur krijgen gemeenten in Nederland regelmatig te maken met bezwaren. Deze bezwaren gaan over allerlei verschillende zaken, zoals de afwijzing van een aanvraag voor bijstand, een bouwvergunning waar de buurman veel hinder van zal ondervinden of een parkeerboete waar de eigenaar van de auto het niet mee eens is. Sinds de invoering van de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob) in 1976 hebben gemeentelijke bestuursorganen de mogelijkheid om adviescommissies in te schakelen bij het behandelen van bezwaren, de bezwaarschriftencommissies. De wetgever geeft gemeentelijke bestuursorganen hiermee de ruimte om de bezwaarprocedure naar eigen inzicht in te richten. Een van de achterliggende gedachten van de bezwaarprocedure is dat het bestuursorgaan en de belanghebbende direct persoonlijk contact hebben, waardoor de kloof tussen het bestuursorgaan en de belanghebbende verkleind wordt. Van deze bestuurlijke ruimte wordt echter weinig gebruik gemaakt. De laatste vijftien jaar is er een grote toename waar te nemen van het aantal gemeenten met een externe bezwaarschriftencommissie. Deze onafhankelijke, overwegend externe commissies bestaan voor het merendeel uit juristen. 1 De vraag is of dit de eerdergenoemde achterliggende gedachte van de bezwaarprocedure niet aantast. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt bijvoorbeeld dat, als burgers gevraagd wordt naar de meest negatieve ervaringen met de overheid, het doorlopen van een bezwaarprocedure krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bovenaan staat. Deze procedures worden zelfs negatiever ervaren dan het betalen van belasting of een boete. 2 Mediation is reeds enkele jaren aan een opmars bezig in Nederland. In eerste instantie werd mediation vooral gebruikt in privaatrechtelijke sfeer, maar er wordt steeds meer naar een 1 Schwartz 2010, p Kanne & Bijlstra 2010, p. 48 e.v. 6

9 bredere toepassing gekeken, waarbij ook de bestuursrechtelijke verhoudingen niet ongemoeid blijven. In het kader van bezwaarprocedures is de provincie Overijssel ruim tien jaar geleden begonnen met het aanbieden van een vorm van mediation, nadat een proef in samenwerking met het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en de Universiteit van Groningen tot goede resultaten had geleid. 3 Andere provincies en ook gemeenten volgden dit voorbeeld en de invloed van de alternatieve geschillenoplossing bij bezwaren is sindsdien alleen maar toegenomen. 1.2 Doelstelling Praktische relevantie BMC onderzoek (BMC) wil door middel van onderzoek een representatief beeld krijgen van de huidige kwaliteit van bezwaarschriftencommissies van gemeenten en te weten komen wat het perspectief is met het oog op de recente ontwikkelingen. Dit onderzoek richt zich specifiek op de rol van mediation hierbij. Uiteindelijk wil BMC bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de bezwaarprocedure bij gemeenten. Dit onderzoek richt zich enkel op de bestuursorganen van de gemeenten en de bezwaarschriftencommissies van gemeenten en zal dus in dit kader aansluiten op de werkwijze en procedures van deze bestuursorganen. De resultaten kunnen echter ook relevant zijn voor een breder werkveld. Ieder bestuursorgaan dat te maken heeft met bezwaarprocedures uit de Awb zou kunnen kijken naar de rol voor mediation binnen de procedures, maar ook bij klachtprocedures is het niet ondenkbaar dat enkele onderdelen van dit onderzoek relevant kunnen zijn. Er zal in het onderzoek echter geen aandacht uitgaan naar deze mogelijke externe relevantie. Er is tot slot geen landelijk platform voor bezwaarschriftencommissies om onderling van gedachten te wisselen of te discussiëren over het praktisch functioneren van de commissie. BMC wil dit platform bieden ten behoeve van de kwaliteit van commissies. Dit platform is niet alleen voor leden van bezwaarschriftencommissies bedoeld, maar ook voor de bestuursorganen van de gemeenten zelf. Voor dit platform wil BMC een kwaliteitskaart ontwikkelen met meetbare kwaliteitsnormen voor de bezwaarschriftencommissies. 3 Project Alternatieve Geschillenbeslechting Provincie Overijssel, Projectplan Mediation, vernieuwend perspectief, januari

10 1.2.2 Theoretische relevantie De theoretische relevantie van dit onderzoek omvat vooral aspecten op organisatorisch en maatschappelijk gebied. De werkwijze en methodiek van commissies zijn op organisatorisch vlak van belang, terwijl bij het maatschappelijke aspect vooral gekeken zal worden naar de relatie tussen de burger en de overheid. Aandachtsgebieden op deze vlakken kan BMC meenemen naar het platform of opnemen in de kwaliteitskaart. 1.3 Vraagstelling De aanleiding tot het onderzoek heeft geleid tot de volgende centrale vraag: In hoeverre kan (pre-)mediation, in het kader van de bedoelingen van de wetgever bij de Awb-bezwaarprocedure, een rol spelen bij de behandeling van bezwaren bij bezwaarschriftencommissies van gemeenten? Voor de beantwoording van deze centrale vraag zijn de volgende zeven deelvragen opgesteld: - Wat waren de bedoelingen van de wetgever bij de invoering van de Awbbezwaarprocedure? - In welk juridisch en organisatorisch kader vindt de behandeling van bezwaren bij bezwaarschriftencommissies van gemeenten plaats? - Wat is de huidige opzet van bezwaarschriftencommissies van gemeenten? - Welke werkwijze en methoden gebruiken bezwaarschriftencommissies op dit moment? - Op welke wijze geven leden van de bezwaarschriftencommissies invulling aan hun rol? - Wat zijn de verschillen tussen bezwaarschriftencommissie met en zonder een vorm van mediation in de werkwijze? - Tegen welke problemen lopen bezwaarschriftencommissies aan? 1.4 Begripsafbakening mediation Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te 8

11 komen. 4 Zo luidt de definitie die Brenninkmeijer aan het begrip mediation toekende in Daaruit blijkt direct dat deze populaire term eigenlijk niet geschikt is om deze werkwijze van gemeenten en bezwaarschriftencommissies te omschrijven. Er zijn wel enkele gevallen waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige wordt ingeschakeld, maar in de meeste gevallen is daar geen sprake van Gebruikte termen Tijdens het onderzoek zijn verschillende termen naar voren gekomen, die onder de algemene term mediation of alternatieve geschillenoplossing zouden kunnen vallen. Hieronder volgen de meest voorkomende. Pre-mediation, mediationvaardigheden, premediationvaardigheden: Naast het meer algemene mediation zijn dit de meest gebruikte termen. Deze termen worden op twee verschillende manieren uitgelegd: 1. De fase waarin het bestuursorgaan onderzoekt of mediation, dus met een neutrale bemiddelingsdeskundige, een mogelijkheid biedt om een geschil op te lossen tussen het bestuursorgaan en de bezwaarde. 5 Dit vindt op kleine schaal plaats. 2. Als alternatief voor de informele aanpak. Informele aanpak: Deze term wordt gebruikt in de juridische handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Prettig contact met de overheid 3. 6 Het draait hierbij om informeel telefonisch contact met de burger na de indiening van een bezwaarschrift en eventueel een vervolggesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediationvaardigheden. 7 Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met de bezwaarwijzer van de Nationale Ombudsman. 8 Bellen met de burger: Deze term heeft dezelfde strekking als de informele aanpak: minder ambtelijk taalgebruik en het inzetten van mediationvaardigheden bij bezwaren. Dit wordt ook wel de Overijsselse 4 Brenninkmeijer e.a. 2003, p Schutte e.a. 2007, p Marseille, Tolsma & de Graaf Reinaerts 2010, p Bezwaarwijzer, de Nationale Ombudsman mei

12 methode genoemd. Zoals de naam verder al doet vermoeden, is de basis van deze methode opgesteld vanuit de taak om een bezwaarde te bellen na het indienen van een bezwaarschrift Verzamelterm Aangezien in dit onderzoek al deze verschillende werkvormen worden meegenomen, zal een verzamelterm bedacht moeten worden. In haar dissertatie heeft Schwartz geprobeerd een benaming te geven aan deze verzameling van termen. 9 De afhandeling van bezwaren door middel van overleg is een mond vol, maar geeft qua strekking wel het meest volledige en correcte beeld. Voor het leesgemak zal in dit onderzoek echter gebruik worden gemaakt van de term mediation als verzamelterm voor alle eerdergenoemde wijzen van conflicthantering bij bezwaar. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 komt de gebruikte methode van dit onderzoek aan bod. Hierin wordt het onderzoeksontwerp besproken en welke methoden gebruikt zijn. Vervolgens vindt de verantwoording plaats op basis van de validiteit en betrouwbaarheid. In hoofdstuk 3 wordt de wet- en regelgeving besproken. Het accent zal hier liggen op de bedoelingen van de wetgever bij de bezwaarprocedure en de plaats van de bezwaarschriftencommissie in deze procedure. Ook wordt het juridisch en organisatorisch kader beschreven. Hoofdstuk 4 gaat verder in op de praktijk van de bezwaarschriftencommissies. Daarbij komen de samenstelling van de commissie, de werkwijze en methoden en de rol van mediation aan bod. Ook wordt er kort aandacht besteed aan de aandachtspunten bij de commissies en de verschillen tussen gemeenten waar mediation wel en niet wordt toegepast. Tot slot wordt het functioneren van de bezwaarschriftencommissies besproken. In hoofdstuk 5 staan de conclusies en aanbevelingen. Met de conclusies wordt een antwoord geformuleerd op de centrale vraagstelling van dit onderzoek. In de slotparagraaf worden aanbevelingen aan BMC weergegeven. De bijlagen zijn samengevoegd in een apart bijlagenboek. De paginanummering bij de verwijzing naar de bijlagen is gebaseerd op de paginanummering uit dat boek. 9 Schwartz 2010, hoofdstuk 5. 10

13 2 Methode In dit hoofdstuk komt de verantwoording van de gebruikte methode aan bod. De eerste paragraaf beschrijft het onderzoeksontwerp. In de tweede paragraaf wordt de validiteit en betrouwbaarheid uitgelicht. 2.1 Onderzoeksontwerp Dit onderzoek is grotendeels kwalitatief van aard. Kwantitatief onderzoek is slechts toegepast bij de analyse van dossiers om daar enkele cijfermatige gegevens aan te verbinden. Verder staan de meningen, ervaringen en beleving van personen centraal, waar kwalitatieve onderzoeksmethoden voor nodig zijn. Dit wordt ook wel de interpretatieve stroming genoemd. 10 Er is gebruik gemaakt van drie dataverzamelingsmethoden: literatuuronderzoek, dossier- en documentanalyse en interviewen. Tot slot wordt kort toegelicht hoe de oriëntatie op dit onderzoek met behulp van observatie bij hoorzittingen van bezwaarschriftencommissies is verlopen Literatuuronderzoek Een vast deel van bijna ieder onderzoek is het literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek dient als theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet en voor het beantwoorden van enkele beschrijvende onderzoeksvragen. Er is gebruik gemaakt van primaire, secundaire en grijze literatuur. De Memorie van Toelichting van de Awb is een voorbeeld van primaire literatuur. Naast deze primaire literatuur is grijze literatuur het meest gebruikt. Deze grijze literatuur bevat boeken, rapporten en verslagen die niet in de gangbare boekcollecties zijn opgenomen. 11 Met name over het onderwerp mediation wordt al ruim 10 jaar veelvuldig geschreven. Hiermee is opgezocht wat al bekend is over het onderwerp en gecontroleerd waar al onderzoek naar gedaan is. Deze gegevens zijn geanalyseerd door middel van labeling. Passages uit de literatuur die (deels) antwoord geven op onderzoeksvragen krijgen een label. De labels met dezelfde naam zijn vervolgens bij elkaar gelegd om een antwoord te formuleren. 12 Ook is de informatie gebruikt bij het opstellen van de topiclijst voor de open interviews (zie paragraaf 2.1.3). 10 Verhoeven 2010, p Verhoeven 2010, p Verhoeven 2010, p

14 2.1.2 Dossier- en documentanalyse Voor de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen was dossieranalyse noodzakelijk. Er is via het internet gezocht naar jaarverslagen van bezwaarschriftencommissies. Door enkel deze zoekmethode toe te passen werd direct geprobeerd inzicht te krijgen in de transparantie van en informatievoorziening door bezwaarschriftencommissies. De jaarverslagen zijn vervolgens doorgelezen en geanalyseerd. Met deze methode is kennis vergaard over de werkwijze van commissies, de cijfermatige resultaten en de aanbevelingen van bezwaarschriftencommissies aan de bestuursorganen van de gemeenten. Ook bij deze analyse is gebruik gemaakt van labeling, ditmaal door middel van het invullen van een gestandaardiseerde opzet van een verslaganalyse. 13 Meer hierover in paragraaf Interviewen Hier is gekozen voor de methode van het open, ongestructureerde interview. 14 Met open interviews komt het best naar voren wat de beleving, ideeën, ervaringen en meningen zijn van de respondenten. Bovendien kunnen sommige onderwerpen gevoelig liggen. Verder is er gekozen voor het ongestructureerde interview om de respondenten in grote mate ruimte te bieden aan wat zij willen vertellen en wat zij belangrijk vinden. Om de rode draad in het interview vast te houden en te voorkomen dat er onderwerpen gaan spelen die niet in het onderzoekskader passen, is gebruik gemaakt van een topiclijst. Deze topiclijst bevat een zevental onderwerpen die zijn opgesteld naar aanleiding van de deelvragen en vooronderzoek uit de literatuur. 15 De volgende respondenten zijn voor dit onderzoek geïnterviewd: Drie keer een voorzitter van een bezwaarschriftencommissie. Een secretaris van een bezwaarschriftencommissie. Rechtspositieambtenaar (juridisch adviseur) en beheerder van de gemeentelijke mediatorpool. Driegesprek met een secretaris van een bezwaarschriftencommissie en een juridisch adviseur van de gemeente. 13 Zie bijlage II. 14 Verhoeven 2010, p Zie bijlage III. 12

15 Mw. dr. A. Schwartz met betrekking tot haar proefschrift over de adviescommissie in bezwaar. Dit interview is samen met een andere onderzoeker gehouden. 16 Alle respondenten waren op enigerlei wijze betrokken bij de bezwaarprocedure in het kader van de Awb bij gemeenten in Nederland. Zij zijn allen via mail of telefoon benaderd Oriëntatie door middel van observatie Ter oriëntatie op het onderzoeksonderwerp zijn tweemaal enkele hoorzittingen bijgewoond van bezwaarschriftencommissies. Door de beschikbare tijd voor dit onderzoek kon er geen volledig observatieonderzoek plaatsvinden. Toch heeft dit bijgedragen aan de kwaliteit door het ontstaan van betere beeldvorming met betrekking tot het verloop van hoorzittingen. 2.2 Validiteit en betrouwbaarheid Validiteit en betrouwbaarheid zijn geen gemakkelijke eisen om aan te voldoen bij kwalitatief onderzoek. Allereerst is in overleg met de opdrachtgever een begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat, naast de onderzoekers en de opdrachtgever, uit personen met ervaring en deskundigheid op het gebied van mediation, de Awb en bezwaarschriftencommissies. De begeleidingscommissie is tijdens de uitvoering van het onderzoek enkele keren bij elkaar gekomen om de voortgang van het onderzoek te bespreken en om feedback te geven aan de onderzoekers. Verhoeven geeft dit de term peer evaluation. 17 Daarnaast heeft Verhoeven nog een aantal andere regels opgesteld om de betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatief onderzoek te vergroten. 18 In de volgende subparagrafen staat per dataverzamelingsmethode beschreven welke maatregelen zijn genomen om de validiteit en betrouwbaarheid van de analyse van de gegevens te vergroten Literatuuronderzoek Het belangrijkste betrouwbaarheidscriterium voor literatuuronderzoek is de betrouwbaarheid van de literatuur zelf. Bij primaire literatuur spreekt dit over het algemeen voor zich. Er kan van uit worden gegaan, dat deze literatuur wordt geschreven door bijvoorbeeld een ministerie of een deskundige. Bij grijze literatuur is nagegaan of de bronnen die gebruikt zijn voor het 16 Deze onderzoeker is ook een student van de Hogeschool Leiden. Hij deed onderzoek naar het juridisch functioneren van de bezwaarschriftencommissies. Dit onderzoek is te vinden in de mediatheek van de Hogeschool Leiden. 17 Verhoeven 2010, p Verhoeven 2010, p. 263 e.v. 13

16 desbetreffende onderzoek, rapport of verslag betrouwbare bronnen zijn. Daarnaast is het analyseproces meerdere malen doorlopen om te controleren of alle beschikbare informatie op dat moment bekend was Dossier- en documentanalyse Zoals al eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, zijn jaarverslagen van bezwaarschriftencommissies gelezen en geanalyseerd. In het onderzoeksvoorstel werd een schatting gemaakt van het aantal jaarverslagen dat via het internet gevonden zou kunnen worden. De schatting lag tussen de 60 en de 90 jaarverslagen. Uiteindelijk zijn er 67 bruikbare jaarverslagen gevonden. Het was de bedoeling om uit deze jaarverslagen een selecte steekproef te halen op basis van enkele normen zoals inwoneraantal, ligging en lidmaatschap van de Vereniging Gemeente Mediation (VGM). Nederland bestaat uit 415 gemeenten (Bonaire, Saba en Sint Eustasius niet meegerekend), waarvan ongeveer 91% een bezwaarschriftencommissie ingesteld hebben. 19 Enkele van deze gemeenten hebben daarnaast een gedeelde commissie met een andere gemeente. Daardoor is het aannemelijk dat er ruim 350 bezwaarschriftencommissies actief zijn. Er is vanuit het oogpunt van de betrouwbaarheid en validiteit toch voor gekozen om alle jaarverslagen te analyseren, aangezien uit deze analyse de enige kwantitatieve gegevens komen. Echter, deze vormen geen fundering voor dit onderzoek op het statistische aspect, maar des te meer voor de inhoudelijke generaliseerbaarheid. Desalniettemin was het van belang de steekproef niet verder in te krimpen om de inhoudelijke generaliseerbaarheid van het onderzoek te bewaken. Overigens zijn dit jaarverslagen over het jaar 2010, omdat ten tijde van de analyse, begin 2012, de meeste commissies nog geen jaarverslagen over het jaar 2011 hadden gepubliceerd Interviewen Met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit van interviews gelden deels andere normen. Zo zijn de interviews opgenomen met behulp van opnameapparatuur. Aan de hand van deze opnames zijn er protocollen (transcripten) uitgewerkt. Deze zijn vervolgens ter kennisgeving verzonden naar de respondent. Daarnaast is geprobeerd bij bepaalde 19 Schwartz 2010, p

17 onderzoeksonderwerpen triangulatie te gebruiken door zowel jaarverslagen te analyseren als personen in interviews naar dit onderwerp te vragen. 20 De respondenten zijn door middel van een selecte steekproef gevonden. Hierbij zijn de criteria, die eerst bedoeld waren voor de steekproef bij de analyse van de jaarverslagen, weer teruggehaald. Zo zijn de respondenten uitgekozen op grond van een goed gemixte groep, waarbij met personen werd gesproken uit zowel grote als kleine gemeenten qua inwoneraantal. Ook werd zorgvuldig gekeken naar welke gemeente interessante gegevens konden verstrekken op het gebied van mediation, maar ook naar gemeenten waar dit nog niet toegepast werd of nog in een opstartfase zat. 20 Verhoeven 2010, p

18 3 Wet- en regelgeving De term bezwaarschriftencommissie is inmiddels al vele malen gevallen. In dit hoofdstuk wordt in het kort het wettelijk kader geschetst van de bezwaarprocedure in de Awb. Daarop volgt extra aandacht voor de bedoelingen van de wetgever achter de wijze waarop deze procedure is vormgegeven. Tot slot zal er in de laatste paragraaf een beschrijving plaatsvinden van de regelgeving op gemeentelijk niveau en de positie van de bezwaarschriftencommissie in het organisatorische kader. 3.1 Wettelijk kader De Algemene wet bestuursrecht De Awb is een Nederlandse wet, waarvan op 1 januari 1994 de eerste twee tranches in werking traden. 21 De derde en vierde tranches zijn later in werking getreden, maar verder niet van belang voor dit onderzoek. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn in de wet de fundamentele regels van het bestuursrecht opgenomen, waaronder het bestuursprocesrecht. Het bestuursprocesrecht regelt op welke manier besluiten tot stand komen en hoe op die besluiten gereageerd kan worden. De Awb wordt vaak gezien als de opvolger van de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Op het gebied van de bezwaarprocedure klopt dit echter niet geheel. In het bestuursrecht waren voor de invoering van de Awb meerdere bijzondere wetten in werking die ieder hun eigen bezwaarprocedure regelden. Naast de Wet Arob waren dit bijvoorbeeld de verschillende belastingwetten. 22 De verandering om al deze procedures onder te brengen in één wettelijke regeling is een voorbeeld van twee van de doelstellingen van de wetgever bij het opstellen van de Awb: 1. het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving; 2. het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving De Algemene wet bestuursrecht 29 december 1993, Stb. 1994, Schwartz 2010, p.28 e.v. 23 Kamerstukken II 1988/89, , nr. 3. p

19 3.1.2 Het horen In hoofdstuk 7 van de Awb staan onder andere de bijzondere bepalingen over de bezwaarprocedure. De hoorplicht vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarprocedure. Art. 7:2 Awb: De hoorplicht 1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. 2. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Dit horen van belanghebbenden kan op twee manieren plaatsvinden. Allereerst door of namens het bestuursorgaan, het ambtelijk horen. Art. 7:5 Awb: Horen; openbaarheid 1. Tenzij het horen geschiedt door of mede door het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan, geschiedt het horen door: a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest; of b. meer dan één persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. 2. Voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, besluit het bestuursorgaan of het horen in het openbaar plaatsvindt. Het bestuursorgaan kan er echter ook voor kiezen om belanghebbenden te laten horen door een adviescommissie, de bezwaarschriftencommissie. Art. 7:13 Awb: Adviescommissie 1. Dit artikel is van toepassing indien ten behoeve van de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteld: a. die bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden; b. waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan; en c. die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen. 2. Indien een commissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het bestuursorgaan dit zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift. 17

20 3. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 4. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid, en, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 7:3. 5. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. 6. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen. 7. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden. De adviescommissie uit art. 7:13 Awb staat centraal en wordt in dit onderzoek bezwaarschriftencommissie genoemd. Overigens is in 2010 theoretisch onderzoek gedaan naar de wetstechnische kant van de invoering van mediation in de bezwaarprocedure. Brinkman kijkt daarin naar de juridische mogelijkheden en beperkingen die de wet biedt om mediation te gebruiken in de Awb-bezwaarprocedure. 24 Op dat aspect gaat dit onderzoek verder niet in. 3.2 Bedoeling wetgever Om een indicatie te krijgen van de positie van een bezwaarschriftencommissie in de gehele bezwaarprocedure, is het van belang om na te gaan waarom de wetgever ervoor gekozen heeft om aan bestuursorganen de mogelijkheid te bieden om zo een bezwaarschriftencommissie in te stellen. De wetgever heeft ten tijde van de Wet Arob al de mogelijkheid geboden om een adviescommissie in te stellen. De wetgever was van mening dat een adviescommissie kon bijstaan in de doelstelling van de gehele bezwaarprocedure, namelijk dat het kwalitatief betere beslissing kon bewerkstelligen Brinkman Kamerstukken II 1973/74, , nr. 8. p

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland

De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland Tilburg, mei 2006 M.J.G. Jacobs M.Y. Bruinsma J. van Haaf IVA Beleidsonderzoek en advies Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie