Inhoud. 2 Grafieken. 3 Belangrijke gegevens. 4 Voorwoord van de president. 10 Profiel Lighting. 24 Consumer Electronics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 2 Grafieken. 3 Belangrijke gegevens. 4 Voorwoord van de president. 10 Profiel 2003. 22 Lighting. 24 Consumer Electronics"

Transcriptie

1 Inhoud De totale wereldproductie van klein-signaaltransistors en vermogenstransistors (120 miljard stuks) past op één wafer met een doorsnede van 300 mm. 2 Grafieken 3 Belangrijke gegevens 4 Voorwoord van de president 10 Profiel Lighting In de onderzoekslaboratoria van Philips worden elke dag meer dan 20 uitvindingen gedaan. 24 Consumer Electronics 26 Domestic Appliances and Personal Care 27 Components 28 Semiconductors 30 Medical Systems 32 Technology & Design Philips heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt een display te schilderen op elke ondergrond. 35 Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep 56 Raad van bestuur 57 Groepsraad 58 Raad van commissarissen 59 Preadvies van de raad van commissarissen Philips genereert meer dan 10 octrooien per dag. Beknopte financiële informatie 65 Inleiding 65 Accountantsverklaring 65 Grondslagen van de jaarrekening 66 Verkorte winst- en verliesrekening van de Philips-groep 67 Verkorte balans van de Philips-groep 68 Verkort kasstroomoverzicht van de Philips-groep 69 Verkort overzicht wijzigingen in het eigen vermogen van de Philips-groep 70 Negen jaren Philips-groep Safe Harbor verklaring in het kader van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële stand van zaken en de resultaten van de activiteiten van Philips en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen (waaronder kostenbesparingen), met name de toekomstparagraaf in het Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep in dit Bestuursverslag. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico s en onzekerheden met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van bepaalde omstandigheden in de toekomst. Door een aantal factoren zouden de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van de expliciet of impliciet gedane uitspraken over de verwachtingen met betrekking tot de toekomst. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de uitgaven van consumenten en bedrijven in belangrijke economieën, veranderingen in de smaak en voorkeur van de consument, in de wetgeving, in de gang van zaken op de financiële markten, in de pensioenkosten, in het uitgavenniveau voor marketing en promotie bij Philips en zijn concurrenten, in de kosten van grondstoffen en het beloningsniveau van werknemers, in toekomstige wisselkoersen en rente (vooral koerswijzigingen van de euro en de Amerikaanse dollar kunnen van wezenlijke invloed zijn op de resultaten), wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, overnames of afstotingen, en de snelheid van technologische veranderingen. De in dit verslag genoemde ramingen van marktaandelen zijn, behalve op schattingen van het management, gebaseerd op externe bronnen zoals gespecialiseerde instituten, vertegenwoordigende organisaties in het bedrijfsleven, detailhandelonderzoeken etc. Klasseringen zijn gebaseerd op omzetcijfers, tenzij anders vermeld. 72 Informatie voor aandeelhouders / uitkering aan aandeelhouders / enige belangrijke data Dit bestuursverslag vormt samen met de afzonderlijke jaarrekening en analyse het volledige jaarverslag over 2002 van Koninklijke Philips Electronics N.V. Dit bestuursverslag bevat een samenvatting van de operationele en financiële analyse en vooruitzichten, getiteld Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep. De beknopte financiële informatie in dit bestuursverslag is afgeleid van de volledige jaarrekening van de Philips-groep inclusief toelichting. De bijbehorende afzonderlijke jaarrekening en analyse bevat tevens aanvullende financiële gegevens en verdere statutaire en overige informatie.voor een volledig inzicht in de resultaten van de Philips-groep en de stand van zaken dienen beide uitgaven geraadpleegd te worden. 1

2 Grafieken Omzet in miljarden euro's en % groei Bedrijfsresultaat in miljoenen euro's ,5 31,5 37,9 32,3 31, % % % % % Nettoresultaat in miljoenen euro's Kasstroom uit operationele activiteiten in miljoenen euro's Nettorentedragende schulden / groepsvermogen Personeel in miljarden euro's groepsvermogen nettorentedragende schulden stand per jaareinde 25 23, ,7-3,0 17,0 1,0 ratio n.v.t.* 5 : : : : 73 2,9 19, * niet relevant: nettokaspositie overtrof nettorentedragende schulden 7,0 14,1 5,

3 Belangrijke gegevens alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld Omzet Bedrijfsresultaat In % van de omzet 1,3-4,3 In % van het nettobedrijfskapitaal (RONA) 3,2-9,3 Nettoresultaat Per gewoon aandeel in euro s basis -2,51-1,94 verwaterd -2,51-1,94 Dividenduitkering per gewoon aandeel in euro s (betreft voorgaand boekjaar) 0,36 0,36 Kasstroom vóór financieringsactiviteiten Eigen vermogen Per gewoon aandeel in euro s 10,91 15,04 Ratio nettorentedragende schulden : groepsvermogen 27:73 26:74 Werknemers Exclusief bijzondere posten*: Bedrijfsresultaat In % van de omzet 1,4-0,5 In % van het nettobedrijfskapitaal (RONA) 3,5-1,1 Nettoresultaat Met ingang van 1 januari 2002 zijn de Amerikaanse grondslagen (US GAAP) van toepassing op Philips financiële rapportage. Voorgaande perioden zijn dienovereenkomstig herrekend. * De bijzondere posten houden verband met inkomsten en uitgaven uit de normale bedrijfsuitoefening, die vanwege het karakter daarvan afzonderlijk vermeld worden om een beter inzicht te verschaffen in het onderliggende resultaat over het boekjaar. Bedoeld zijn posten zoals herstructureringslasten, impairment-lasten, overname-gerelateerde lasten, en baten en lasten voortvloeiend uit de verkoop van bedrijfsactiviteiten of deelnemingen en onroerend goed. Niettemin wordt de lezer erop gewezen dat het nettoresultaat exclusief bijzondere posten geen financiële indicator is zoals gedefinieerd onder US GAAP of Nederlandse grondslagen (NL GAAP). 3

4 Voorwoord van de president Geachte aandeelhouder, Philips werd in 2002 geconfronteerd met een bijzonder ongunstig bedrijfsklimaat. Desondanks hebben we duidelijke voortgang geboekt bij de voornaamste aspecten van de bedrijfsvoering die wij geheel zelf in de hand hebben, zoals het vereenvoudigen van de organisatie, reduceren van kosten, verbeteren van de kwaliteit en doorlooptijd van onze bedrijfsprocessen, verlagen van voorraden en verminderen van de schulden. Dit heeft bij een vrijwel gelijkblijvende omzet geleid tot een bedrijfsresultaat van EUR 420 miljoen en een zeer sterke, positieve operationele kasstroom van ruim EUR 2,2 miljard. Ons nettoresultaat werd evenwel zwaar gedrukt door impairment-lasten zonder kasstroomeffect ter grootte van meer dan EUR 3,2 miljard. Deze lasten hadden betrekking op ons effectenbezit in Vivendi Universal en op onze aandelenbeleggingen in LG.Philips Displays en Atos Origin. Van onze bedrijfsonderdelen deden de consumenten- en professionele divisies het uitstekend. Domestic Appliances and Personal Care boekte een hogere omzet en een recordwinst, dankzij topproducten en innovatieve marketing. Zoals beloofd hebben we de problemen bij Consumer Electronics (CE) aangepakt door ons nog intensiever op de consument en de markt te concentreren. Bemoedigend zijn de resultaten in de Verenigde Staten, waar de maatregelen om Philips als kwaliteitsmerk te positioneren, vrucht afwerpen. In Europa wist CE het marktleiderschap weer voor zich op te eisen. Lighting presteerde beter dan de concurrentie: ondanks moeilijke marktomstandigheden kon de divisie haar marges vasthouden dankzij voortdurende innovatie en een sterk klantgerichte werkwijze. Medical Systems voerde een veeleisend integratieprogramma door en heeft na de introductie van een aantal nieuwe producten een goede uitgangspositie om verder te groeien. Aanhoudende problemen bij de divisies Components en Semiconductors maakten drastisch ingrijpen noodzakelijk. Components werd als divisie opgeheven en de resterende bedrijfsonderdelen zijn gehergroepeerd om de winstgevendheid te verbeteren. Bij Semiconductors, waar het accent blijft liggen op productinnovatie, zijn maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de te hoge kostenstructuur. Een van deze maatregelen is de voorgenomen sluiting 4 van de fabriek in Albuquerque in de Verenigde Staten eind 2003.

5 Ons streven naar verandering is geënt op een bestuurlijk raamwerk bestaande uit vijf basiselementen: financiële slagkracht, portfoliomanagement, organisatorische effectiviteit, nauwe samenwerking met de klant, en product- en technologiemomentum. Deze aspecten zal ik hieronder nader toelichten. Financiële slagkracht Om onze langetermijndoelstellingen te verwezenlijken, houden we onverminderd vast aan een sterke balans. In de loop van 2002 hebben we onze nettoschulden met EUR miljoen verlaagd. Ondanks de hoge impairment- en herstructureringslasten was de verhouding schulden : geïnvesteerd vermogen lager dan 30 : 70. Vermindering van schulden blijft hoog op onze agenda voor 2003 staan, aangezien we sterk aan onze huidige toegang tot de kapitaalmarkten hechten en alles in het werk zullen stellen om die te beschermen. Portfoliomanagement In 2002 hebben we onze activiteitenportfolio en onze ambities in termen van marktaandeel, winstgevendheid en groeipotentieel beter op elkaar afgestemd. Ons desinvesteringsprogramma ligt op schema.van de bedrijfsonderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten behoren of weinig groei dan wel een laag rendement realiseren, is een zestiental verkocht. In 2002 werd Components aan diepgaand onderzoek onderworpen; naar aanleiding hiervan hebben wij besloten de divisie op te heffen. Bij het bedrijfsonderdeel Philips Optical Storage wordt een herstructurering doorgevoerd om de winstgevendheid te herstellen. De nieuwe organisatiestructuur, die per 1 januari 2003 van kracht is, moet de innovatieve activiteiten verder stroomlijnen en meer waarde creëren door het clusteren van nauwverwante bedrijfsonderdelen die voorheen bij verschillende divisies waren ondergebracht. Ondanks zeer moeilijke marktomstandigheden is Semiconductors blijven investeren in innovatie en R&D om toekomstige groei te stimuleren. In 2002 heeft de divisie enkele bedrijven overgenomen om haar portefeuille aan te vullen en te versterken. Een belangrijke mijlpaal was verder de gezamenlijke onderneming in het Franse Crolles, die we met STMicroelectronics, Motorola en TSMC hebben opgericht voor de ontwikkeling van 300-mm-technologie. 5

6 Door de overname van Intertrust (samen met Sony en andere investeerders) hebben we onze octrooien- en licentiepositie op het gebied van digital rights management versterkt. Een effectievere organisatie Het programma Transforming into One Philips (TOP) is een belangrijk instrument om de organisatie eenvoudiger, sneller en efficiënter te maken.top is bedoeld om de ondersteunende functies te stroomlijnen door standaardisatie en invoering van een gemeenschappelijke manier van werken op het gebied van IT, Purchasing, HRM en Finance. Zo zijn we erin geslaagd de overheadkosten met EUR 257 miljoen te reduceren. Het is de bedoeling dat dit bedrag aan het einde van 2003 zal zijn gestegen tot EUR 1 miljard, inclusief de besparingen van het integratieproces bij Medical Systems en van andere programma s die de indirecte kosten moeten terugdringen. TOP is dus niet de zoveelste bezuinigingsoperatie, maar juist een instrument waarmee we onze manier van werken fundamenteel en blijvend willen veranderen een eenvoudiger organisatie met grotere openheid en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Zo kunnen bedrijfsonderdelen zich concentreren op zaken die echt waarde creëren: technologie, design en marketing. En dat zal ook ons innovatievermogen vergroten. Door een geslaagde invoering van TOP krijgen we de beschikking over een kant-en-klare ondersteunende infrastructuur die het mogelijk maakt nieuwe activiteiten snel en gemakkelijk van de grond te tillen. Klantgedrevenheid en product- & technologiemomentum zijn de bouwstenen voor groei We hebben goede vooruitgang geboekt met het flexibeler en slagvaardiger maken van onze organisatie. Maar dat is niet voldoende. Echte commerciële successen komen er door in de huid van de klant te kruipen en precies te begrijpen wat de consument wil. Hoe we daar in 2002 in geslaagd zijn, licht ik graag toe aan de hand van de volgende voorbeelden. In maart 2002 hebben we een wereldwijd strategisch contract met Dell afgesloten, waarmee in de komende jaren een bedrag van USD 5 miljard is gemoeid. In het kader van deze vijfjarige 6 overeenkomst zal Philips als voorkeursleverancier computerapparatuur aan Dell leveren.

7 In mei 2002 heeft onze divisie Lighting een exclusief vijfjarig contract binnengehaald voor de levering van lampen aan Home Depot, de grootste woninginrichtings- en doe-het-zelfketen ter wereld. Philips is nu Home Depots enige leverancier van merklampen. Deze overeenkomst is vooral het resultaat van het perfect op elkaar afstemmen van de eisen van Home Depot en de wensen van de consument. Een ander voorbeeld van echt commercieel succes zijn onze oplossingen op technologiegebied waarmee wij in 2002 belangrijke contracten hebben binnengehaald.tal van vooraanstaande elektronicaconcerns maken inmiddels gebruik van het Nexperia-platform van Philips Semiconductors. En ons bedrijfsonderdeel Mobile Display Systems was zeer succesvol met de kleurenschermen die voor toonaangevende fabrikanten van mobiele telefoons werden ontworpen. In september hebben we samen met Nike een aantal schitterende draagbare audioproducten gelanceerd. Dit voorbeeld bevestigt eens te meer dat het effect van klantgerichte technologie optimaal benut wordt door met andere merken samen te werken (co-branding) en gezamenlijk producten op de markt te brengen (co-marketing). Ook de nieuwe tandenborstel Sonicare ons snelst groeiende product toont aan wat er bereikt kan worden als innovatie en klantgerichtheid hand in hand gaan. De geslaagde introductie van dvd+rw-systemen en de PixelPlus-televisie laat eveneens zien dat we goed doorhebben wat de consument precies wil. En die kennis kan forse groei van marktaandelen opleveren. En nu verder één onderneming, één merk, één bedrijfscultuur In 2002 hebben we veel aandacht besteed aan de uitwerking van onze ideeën over waar wij voor staan en in welke richting wij ons als Philips willen ontwikkelen. Behalve om eerder genoemde portfoliowijzigingen en kostenbesparingen, gaat het daarbij om versterking van onze merknaam en ingrijpende maatregelen die de samenhang van de onderneming vergroten. 7

8 Onze missie is: de kwaliteit van het bestaan verbeteren door zinvolle innovaties op het juiste moment te introduceren. Technologie van Philips is technologie voor mensen. Daarom passen we onze digitale technieken vooral toe in producten op het gebied van verlichting, amusement, communicatie, persoonlijke verzorging en gezondheidszorg. Concreet gaat het daarbij om beeldschermen, optische opslag, draadloze connectiviteit en digitale video. Ambient intelligence (anticiperende, responsieve technologieën die met elkaar communiceren bijvoorbeeld in huis of op kantoor) zien we als dé manier waarop verschillende technologieën effectief en zinvol kunnen samengaan. Bovendien geeft dit concept een krachtige impuls aan onze visie om Philips als één onderneming neer te zetten. Samenwerken voor een gemeenschappelijk doel is ook een kwestie van persoonlijke toewijding. Daarom leggen we sterk de nadruk op onze ondernemingswaarden: Delight customers, Deliver on commitments, Develop people en Depend on each other. Het in praktijk brengen van deze waarden zal een belangrijk onderdeel vormen van personeelsbeoordeling in het kader van ons nieuwe People Performance Management. Dit systeem wordt al gebruikt voor de duizend topmanagers van Philips en zal gaandeweg verder worden ingevoerd, zodat het systeem eind 2003 volledig in de organisatie zal zijn ingebed. Vooruitkijken Op al deze manieren werken we aan het fundament voor verbetering van marges en langetermijngroei. En daar gaan we in 2003 mee door. Gezien de onzekere economische vooruitzichten zullen we ons vooral concentreren op een positieve kasstroom en winstgevendheid. 8

9 Voor het jaar 2003 zetten we in op: afronding van het TOP-programma; kostenbesparing van EUR 1 miljard; herstel van de winstgevendheid bij Semiconductors door verlaging van het break-even-point; algehele winstgevendheid bij Consumer Electronics in de VS vanaf het vierde kwartaal; 14% EBITA bij Medical Systems in 2004; een onderneming die in elk opzicht marktgericht is. Doel van dit alles is om, in lijn met onze nieuwe optieregeling, een rendement voor de aandeelhouder (total shareholder return) te realiseren, dat overeenkomt met het hoogste kwintiel van een door ons vastgestelde groep van 24 vergelijkbare ondernemingen. Tot slot wil ik u als onze aandeelhouders bedanken voor het blijvende vertrouwen dat u in de onderneming hebt getoond. Ook wil ik mijn waardering uitspreken jegens al onze medewerkers en hen bedanken voor hun inspanningen in het afgelopen jaar. Mede namens mijn collega s in de raad van bestuur kan ik u verzekeren dat we ons in het komende jaar volledig zullen inzetten voor solide financiële prestaties en blijvend product- en marktleiderschap. Gerard Kleisterlee, president 9

10 Lighting Lamps Luminaires Lighting Electronics Automotive & Special Lighting Consumer Electronics CE (televisies, audiosystemen, videorecorders, dvd-apparatuur, monitors, mobiele telefoons, settopboxen, afstandsbedieningen etc.) Licenses Domestic Appliances and Personal Care Shaving & Beauty Oral Healthcare Food & Beverage Home Environment Care 10

11 We willen worden gezien als een innovatieve onderneming die de kwaliteit van leven daadwerkelijk verbetert een onderneming die op verantwoorde en duurzame wijze zakendoet, met enthousiaste klanten, gemotiveerde medewerkers en tevreden aandeelhouders. Al meer dan 100 jaar, vanaf de oprichting als fabrikant van gloeilampen en andere elektrische producten in 1891, vervult Philips een voortrekkersrol door nieuwe standaarden te vestigen en technologische grenzen te doorbreken. Gedurende de hele 20e eeuw heeft Philips zich ingespannen om de kwaliteit van leven te verbeteren met baanbrekende innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van televisie, medische röntgenapparatuur, transistors, geïntegreerde schakelingen en optische technologie. En nu het digitale tijdperk is aangebroken, zijn we vastbesloten voort te bouwen op deze verworvenheden om onze leus Let s make things better overal in de hele wereld waar te maken. Er zijn maar weinig ondernemingen die op zo veel verschillende manieren een rol spelen in het leven van zo veel mensen.traditiegetrouw willen we onze kennis over hoe mensen technologie ervaren, aanwenden om hun innovaties te bieden die een daadwerkelijke verrijking betekenen van het leven thuis, op het werk en onderweg. Gedreven door een gezamenlijk begrip van het Philips-merk en waar het voor staat, zullen we het enthousiasme en de mogelijkheden voor innovatie versterken door onze medewerkers zo veel mogelijk eigen initiatief te laten ontplooien, samenwerking aan te moedigen en waardevolle relaties met onze leveranciers te bevorderen. In 2002 zijn we gestart met een omvangrijk veranderingsprogramma: Transforming into One Philips (TOP). Doel hiervan is de organisatie beter, eenvoudiger, sneller en efficiënter te maken een onderneming die uit vele onderdelen bestaat en toch als één geheel opereert.top heeft alles te maken met het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe manier van samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld door het standaardiseren van een groot aantal diensten (IT, Purchasing, HRM, Finance). Dit levert niet alleen financieel voordeel op, maar het stelt managers ook in staat zich volledig op die aspecten te richten die echt waarde creëren innovatie, technologie, design, marketing en de samenwerking te bevorderen die nodig is om de kracht van het Philips-merk optimaal te benutten. Semiconductors MultiMarket Semiconductors Digital Consumer Systems Display Solutions Mainstream Consumer Systems Mobile Communications Networking Identification Mobile Display Systems Medical Systems X-ray Equipment Computed Tomography Magnetic Resonance Ultrasound Nuclear Medicine Imaging IT Cardiac and Monitoring Systems Technology & Design Philips Research Intellectual Property & Standards Centre for Industrial Technology Philips Design Corporate Investments Optical Storage 11

12 12 Wanneer we ons opmaken om nieuwe uitdagingen aan te gaan, is het ook belangrijk stil te staan bij de successen die we in 2002 behaald hebben.

13 Recordovereenkomst In 2002 sloot Philips Lighting de grootste overeenkomst in zijn geschiedenis af: een langlopend contract om de exclusieve leverancier van merklampen te worden voor het Amerikaanse Home Depot, de grootste woninginrichtings- en doe-het-zelfketen ter wereld. Deze samenwerking illustreert hoe Philips Lighting bij belangrijke klanten over de hele wereld nieuwe kansen creëert, door zich te concentreren op marketing, innovatie en leverbetrouwbaarheid. Erkenning voor onze langdurige bijdrage Philips ontving de prestigieuze Technological/Engineering Emmy Award voor zijn levenslange bijdrage aan de ontwikkeling en commercialisering van breedbeeldtelevisie, wat opnieuw onze prestaties op televisiegebied onderstreept. Uitmuntend design In 2002 ontving Philips Design niet minder dan 45 prestigieuze internationale onderscheidingen van onder andere if (International Forum Design), de Amerikaanse CES 2002, de Hong Kong Designers Association en de Singapore Designers Association. Nexperia Nexperia Multimedia-oplossingen van Philips Semiconductors bieden herconfigureerbare en herbruikbare oplossingen voor volledig digitale televisie. Maar liefst 3 van de 5 grootste televisiefabrikanten ter wereld voorzien hun digitale tv-producten van Nexperia-oplossingen. Bovendien was ruim 70% van alle in 2002 geproduceerde dvd+rwrecorders uitgerust met een Nexperia-oplossing. Topbeoordelingen In de marktprognoses van MD Buyline, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van gezondheidszorg, werden in oktober 2002 topposities toegekend aan onze divisie Medical Systems. Van de 8 ondernemingen op het gebied van medische technologie, kreeg Philips in 15 van de 26 productcategorieën de hoogste score een record. Elke modaliteit van Medical Systems behaalde de eerste plaats. De divisie kwam in december 2002 in de jaarlijkse Service Track Imaging-enquête van IMV Limited in 8 verschillende categorieën als beste uit de bus, en was daarmee de eerste die dat presteerde voor zo n breed scala van medisch-technologische disciplines. Uitmuntende klantenservice Philips Advance, onze Lighting Electronics-groep in Noord-Amerika, ontving de onderscheiding Supplier of the Year van 3 van Noord- Amerika s vooraanstaande elektrische distributeurs. Grainger, de toonaangevende leverancier van onderhouds-, reparatie- en gebruiksproducten, onderscheidde Advance in juli met zijn prestigieuze CFQ1 Award, en met zijn kwaliteitsonderscheiding Supplier of the Year. In September kreeg Advance de onderscheiding Supplier of the Year voor van Affiliated Distributors, het grootste netwerk van onafhankelijke distributeurs van elektrische en industriële producten in Noord-Amerika. En in oktober werd Advance tot Supplier of the Year uitgeroepen door IMARK, het op één na grootste consortium van elektrische distributeurs in Noord-Amerika. De standaard vestigen Met zijn gepatenteerde PixelPlus-technologie heeft Philips een nieuwe industriële standaard voor tv-beeldkwaliteit gevestigd. Op het gebied van beeldbewerking zijn indrukwekkende verbeteringen bereikt, waardoor het tv-beeld een ongelooflijke scherpte, detaillering en diepte krijgt. Uit waardering hiervoor heeft de European Imaging and Sound Association (EISA) onze PixelPlus-televisie 32PW9527 uitgeroepen tot Europese televisie van het jaar Ook onze dvd-recorder DVDR890 ontving een EISA-onderscheiding. 13

14 14 HomeLab In april 2002 opende Philips het HomeLab, een volledig functioneel huis dat gebouwd is om onderzoekers meer inzicht te verschaffen in de behoefte aan en het gebruik van technologie. Ook worden er prototypen getest op het gebied van ambient intelligence anticiperende, responsieve technologieën die onderling verbonden zijn en die het leven in huis en op het werk comfortabeler en efficiënter maken.

15 Praktisch elke seconde vindt er veelal onbewust interactie plaats tussen mens en technologie. Door meer inzicht te verwerven in de manier waarop die interactie tot stand komt, kunnen we de beleving ervan prettiger maken. ipronto revolutionaire besturing van het digitale huis De ipronto zal een revolutie teweegbrengen in de besturing van het digitale huis. De thuisbioscoop, verlichting, netwerken, airconditioning en andere draadloze toepassingen kunnen er op afstand mee worden bediend. Met de ipronto, die is uitgerust met een zeer helder lcdaanraakscherm en een volledig instelbare gebruikersinterface en externe toetsen, kan de gebruiker op elke plek in huis, met één druk op de knop alle apparatuur bedienen. Zo is het mogelijk de interface een eigen karakter te geven met bijvoorbeeld pictogrammen van internet. Vitale technologie In 2002 kreeg Philips toestemming van de Amerikaanse FDA om de defibrillator HeartStart aan de consument te leveren. De HeartStart, die door Business Week / USA Today is uitgeroepen tot Beste product van 2002, kan worden ingezet bij een acute hartstilstand. Uit onderzoek is gebleken dat 70 procent van deze gevallen thuis plaatsvindt, meestal in het bijzijn van anderen. De HeartStart is zo gebruiksvriendelijk dat de technische vaardigheid van de hulpverlener, de tijd die nodig is om het apparaat te leren gebruiken en een eventuele stressverhogende emotionele band met het 15 slachtoffer geen rol van betekenis spelen.

16 16 Waar we als onderneming voor staan, komt tot uiting in het Philips-merk het resultaat van meer dan honderd jaar investeren in onderzoek, design, technologie, creativiteit en marketing.

17 Wie we zijn In het jaar 2002 is onze Brand Foundation gereedgekomen en ingevoerd. Dit vormde de afronding van een lang en uitvoerig proces met een tweeledig doel: nauwkeurig vastleggen waar het Philips-merk voor staat en het merk opnieuw in het brandpunt van onze belangstelling plaatsen. Om te zorgen voor een consistent en collectief begrip van deze merkgerichtheid, is het Philips Brand Book door de hele onderneming verspreid. Naast de principes van de Brand Foundation, bevat het Brand Book de richtlijnen die gehanteerd dienen te worden bij uitingen van het Philips-merk, zoals bij sponsoring. Heart for Sports Philips richt zich op nieuwe doelgroepen met een divers karakter. In het kader van het programma Heart for Sports, kunnen studenten die aan atletiek doen zich gratis door een arts laten onderzoeken. Daarbij wordt voor het hartonderzoek gebruik gemaakt van het draagbare ultrageluidssysteem OptiGo van Philips. Snelle opsporing van potentiële problemen draagt ertoe bij dat een sportevenement een gelukkige afloop kent. Living technology Living technology is een reclamecampagne voor halfgeleiderproducten van Philips. Uitgangspunt van deze campagne is de belofte dat Philips de kwaliteit van leven van de consument verbetert door toepassing van technologie. De ontwikkeling van die technologie houdt gelijke tred met de behoeften van de consument. In de living technologycampagne wordt onze klanten concurrentievoordeel en zakelijk succes in het vooruitzicht gesteld, dankzij de flexibiliteit, innovatie, introductiesnelheid en toekomstbestendigheid van onze halfgeleiderproducten. 17

18 18 Succesvolle samenwerking met Nike In maart 2002 maakten Philips en Nike het voornemen bekend hun technologische en atletische kennis te willen bundelen met het oog op de ontwikkeling van sportieve audiovisuele apparatuur. Beide partners zetten hun expertise in om het sporten te bevorderen en te verrijken. In september 2002 werden de eerste digitale audioproducten van Nike-Philips geïntroduceerd, bestaande uit een solid-state mp3-speler, een mp3-cd-speler en een fm-radio.

19 We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in marketing om op belangrijke groeigebieden marktleiderschap te verwerven. Daartoe hebben we onze omvangrijke technologische expertise ingezet en aansprekende innovaties op de markt gebracht. Op het goede spoor In de Verenigde Staten zit Consumer Electronics op het goede spoor, doordat we ons intensiever op innovatie en de klant richten, ons merk beter positioneren en de verkoopkanalen effectiever benutten. Deze aanpak levert resultaat op: de omzet in het duurdere segment steeg met 142%, terwijl de verkopen van Philips-televisies op jaarbasis met 55% toenamen. Ook wordt onze dvdrecorder nu in meer dan 4000 winkels aangeboden. Deze voorbeelden laten zien dat de positionering van Philips als kwaliteitsmerk succesvol verloopt. Die Another Day De nieuwe James Bond-film Die Another Day speelde een prominente rol in de reclamecampagnes voor de Sensotec, de nieuwe Philishave met personal comfort control. 19

20 20 We stimuleren enthousiasme en betrokkenheid om verandering teweeg te brengen.

21 Samen sterk Liquid crystal on silicon (LCoS) is een belangrijke technologie voor toekomstige beeldschermen die zich onderscheiden door hun slanke vormgeving en sublieme beeldkwaliteit met een natuurlijke, kristalheldere weergave en een lagere kostprijs. Aan de ontwikkeling van LCoS hebben diverse bedrijfsonderdelen bijgedragen, waaronder Research, UHP Special Lighting, Semiconductors, de LCoS-groep, Creative Display Solutions en Consumer Electronics. Met LCoS, waarvoor Philips alle belangrijke octrooien in handen heeft, laten de betrokken bedrijfsonderdelen zien hoe ze gezamenlijk een compleet product kunnen ontwikkelen, doordat ze álle onderdelen van de waardeketen bestrijken. Eén geheel Philips Medical Systems streeft ernaar om door middel van multiculturele, multidisciplinaire teams in te spelen op de wensen en behoeften van zijn klanten over de hele wereld.tal van projecten zijn in gang gezet om de overgenomen ondernemingen te integreren en samen te smeden tot een efficiënt geheel.verandering van de bedrijfscultuur en uitwisseling van de beste werkmethoden vervullen daarin een prominente rol. Persoonlijke beleving In 2002 presenteerde Philips Design de resultaten van het onderzoeksproject Multiple Intimate Media Environments (MiME) van de Europese Commissie, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Xerox Research Centre en Nottingham University. MiME onderzoekt de relatie tussen computertechnologie en de manier waarop mensen met intimate media omgaan, dat wil zeggen de dingen die ze gebruiken om persoonlijke voorwerpen als foto s, souvenirs en dagboeken te bewaren. Nu de computer bij steeds meer facetten van ons leven een rol speelt, stelt MiME voor om intimate media niet in de computer te laten verdwijnen, maar om speciale hulpmiddelen en systemen te ontwerpen die de persoonlijke beleving bij het verzamelen, bewaren en uitwisselen van intimate media verrijken. 21

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Jaarrekening en analyse

Jaarverslag 2001 Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2001 Jaarrekening en analyse Inhoud Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 38 Grondslagen van de jaarrekening 46 Geconsolideerde

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

DE VISIE VAN DELL OP MOBILITEIT

DE VISIE VAN DELL OP MOBILITEIT DE VISIE VAN DELL OP MOBILITEIT PRECIES WAT U VERWACHT VAN UW LAPTOP U wilt een laptop met ongekend gebruiksgemak. U wilt downtime zoveel mogelijk beperken en systemen gebruiken die zijn opgewassen tegen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Het gaat mij steeds om de vraag hoe je waarde creëert met IT

Het gaat mij steeds om de vraag hoe je waarde creëert met IT Het gaat mij steeds om de vraag hoe je waarde creëert met IT 78 www.telecom-update.nl 078-082_TELE37_CIO Maarten 78 07-12-2009 11:33:07 TELECOMUPDATE Maarten de Vries, CIO Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring Inhoud Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2002 Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 41 Accountantsverklaring 42 Geconsolideerde winst-

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Persbericht 12 augustus 2014 Vooruitzichten voor 2014 bevestigd Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Solide organische omzetgroei: + 3,3% Omzet, beïnvloed door valuta-effecten: 4.137 miljoen

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017

Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017 Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017 Disclaimer Deze presentatie kan op de toekomst gerichte uitspraken bevatten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen

Nadere informatie

EXPERT OP HET GEBIED VAN PROFESSIONELE AUDIO-, VIDEO- EN LICHTAPPARATUUR.

EXPERT OP HET GEBIED VAN PROFESSIONELE AUDIO-, VIDEO- EN LICHTAPPARATUUR. EXPERT OP HET GEBIED VAN PROFESSIONELE AUDIO-, VIDEO- EN LICHTAPPARATUUR. WWW.AVLPRO.NL EXPERT OP HET GEBIED VAN PROFESSIONELE AUDIO-, VIDEO- EN LICHTAPPARATUUR. AUDIO, VIDEO EN LICHT DIVISIE: AVL-PRO

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie