Inhoud. 2 Grafieken. 3 Belangrijke gegevens. 4 Voorwoord van de president. 10 Profiel Lighting. 24 Consumer Electronics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 2 Grafieken. 3 Belangrijke gegevens. 4 Voorwoord van de president. 10 Profiel 2003. 22 Lighting. 24 Consumer Electronics"

Transcriptie

1 Inhoud De totale wereldproductie van klein-signaaltransistors en vermogenstransistors (120 miljard stuks) past op één wafer met een doorsnede van 300 mm. 2 Grafieken 3 Belangrijke gegevens 4 Voorwoord van de president 10 Profiel Lighting In de onderzoekslaboratoria van Philips worden elke dag meer dan 20 uitvindingen gedaan. 24 Consumer Electronics 26 Domestic Appliances and Personal Care 27 Components 28 Semiconductors 30 Medical Systems 32 Technology & Design Philips heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt een display te schilderen op elke ondergrond. 35 Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep 56 Raad van bestuur 57 Groepsraad 58 Raad van commissarissen 59 Preadvies van de raad van commissarissen Philips genereert meer dan 10 octrooien per dag. Beknopte financiële informatie 65 Inleiding 65 Accountantsverklaring 65 Grondslagen van de jaarrekening 66 Verkorte winst- en verliesrekening van de Philips-groep 67 Verkorte balans van de Philips-groep 68 Verkort kasstroomoverzicht van de Philips-groep 69 Verkort overzicht wijzigingen in het eigen vermogen van de Philips-groep 70 Negen jaren Philips-groep Safe Harbor verklaring in het kader van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële stand van zaken en de resultaten van de activiteiten van Philips en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen (waaronder kostenbesparingen), met name de toekomstparagraaf in het Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep in dit Bestuursverslag. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico s en onzekerheden met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van bepaalde omstandigheden in de toekomst. Door een aantal factoren zouden de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van de expliciet of impliciet gedane uitspraken over de verwachtingen met betrekking tot de toekomst. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de uitgaven van consumenten en bedrijven in belangrijke economieën, veranderingen in de smaak en voorkeur van de consument, in de wetgeving, in de gang van zaken op de financiële markten, in de pensioenkosten, in het uitgavenniveau voor marketing en promotie bij Philips en zijn concurrenten, in de kosten van grondstoffen en het beloningsniveau van werknemers, in toekomstige wisselkoersen en rente (vooral koerswijzigingen van de euro en de Amerikaanse dollar kunnen van wezenlijke invloed zijn op de resultaten), wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, overnames of afstotingen, en de snelheid van technologische veranderingen. De in dit verslag genoemde ramingen van marktaandelen zijn, behalve op schattingen van het management, gebaseerd op externe bronnen zoals gespecialiseerde instituten, vertegenwoordigende organisaties in het bedrijfsleven, detailhandelonderzoeken etc. Klasseringen zijn gebaseerd op omzetcijfers, tenzij anders vermeld. 72 Informatie voor aandeelhouders / uitkering aan aandeelhouders / enige belangrijke data Dit bestuursverslag vormt samen met de afzonderlijke jaarrekening en analyse het volledige jaarverslag over 2002 van Koninklijke Philips Electronics N.V. Dit bestuursverslag bevat een samenvatting van de operationele en financiële analyse en vooruitzichten, getiteld Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep. De beknopte financiële informatie in dit bestuursverslag is afgeleid van de volledige jaarrekening van de Philips-groep inclusief toelichting. De bijbehorende afzonderlijke jaarrekening en analyse bevat tevens aanvullende financiële gegevens en verdere statutaire en overige informatie.voor een volledig inzicht in de resultaten van de Philips-groep en de stand van zaken dienen beide uitgaven geraadpleegd te worden. 1

2 Grafieken Omzet in miljarden euro's en % groei Bedrijfsresultaat in miljoenen euro's ,5 31,5 37,9 32,3 31, % % % % % Nettoresultaat in miljoenen euro's Kasstroom uit operationele activiteiten in miljoenen euro's Nettorentedragende schulden / groepsvermogen Personeel in miljarden euro's groepsvermogen nettorentedragende schulden stand per jaareinde 25 23, ,7-3,0 17,0 1,0 ratio n.v.t.* 5 : : : : 73 2,9 19, * niet relevant: nettokaspositie overtrof nettorentedragende schulden 7,0 14,1 5,

3 Belangrijke gegevens alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld Omzet Bedrijfsresultaat In % van de omzet 1,3-4,3 In % van het nettobedrijfskapitaal (RONA) 3,2-9,3 Nettoresultaat Per gewoon aandeel in euro s basis -2,51-1,94 verwaterd -2,51-1,94 Dividenduitkering per gewoon aandeel in euro s (betreft voorgaand boekjaar) 0,36 0,36 Kasstroom vóór financieringsactiviteiten Eigen vermogen Per gewoon aandeel in euro s 10,91 15,04 Ratio nettorentedragende schulden : groepsvermogen 27:73 26:74 Werknemers Exclusief bijzondere posten*: Bedrijfsresultaat In % van de omzet 1,4-0,5 In % van het nettobedrijfskapitaal (RONA) 3,5-1,1 Nettoresultaat Met ingang van 1 januari 2002 zijn de Amerikaanse grondslagen (US GAAP) van toepassing op Philips financiële rapportage. Voorgaande perioden zijn dienovereenkomstig herrekend. * De bijzondere posten houden verband met inkomsten en uitgaven uit de normale bedrijfsuitoefening, die vanwege het karakter daarvan afzonderlijk vermeld worden om een beter inzicht te verschaffen in het onderliggende resultaat over het boekjaar. Bedoeld zijn posten zoals herstructureringslasten, impairment-lasten, overname-gerelateerde lasten, en baten en lasten voortvloeiend uit de verkoop van bedrijfsactiviteiten of deelnemingen en onroerend goed. Niettemin wordt de lezer erop gewezen dat het nettoresultaat exclusief bijzondere posten geen financiële indicator is zoals gedefinieerd onder US GAAP of Nederlandse grondslagen (NL GAAP). 3

4 Voorwoord van de president Geachte aandeelhouder, Philips werd in 2002 geconfronteerd met een bijzonder ongunstig bedrijfsklimaat. Desondanks hebben we duidelijke voortgang geboekt bij de voornaamste aspecten van de bedrijfsvoering die wij geheel zelf in de hand hebben, zoals het vereenvoudigen van de organisatie, reduceren van kosten, verbeteren van de kwaliteit en doorlooptijd van onze bedrijfsprocessen, verlagen van voorraden en verminderen van de schulden. Dit heeft bij een vrijwel gelijkblijvende omzet geleid tot een bedrijfsresultaat van EUR 420 miljoen en een zeer sterke, positieve operationele kasstroom van ruim EUR 2,2 miljard. Ons nettoresultaat werd evenwel zwaar gedrukt door impairment-lasten zonder kasstroomeffect ter grootte van meer dan EUR 3,2 miljard. Deze lasten hadden betrekking op ons effectenbezit in Vivendi Universal en op onze aandelenbeleggingen in LG.Philips Displays en Atos Origin. Van onze bedrijfsonderdelen deden de consumenten- en professionele divisies het uitstekend. Domestic Appliances and Personal Care boekte een hogere omzet en een recordwinst, dankzij topproducten en innovatieve marketing. Zoals beloofd hebben we de problemen bij Consumer Electronics (CE) aangepakt door ons nog intensiever op de consument en de markt te concentreren. Bemoedigend zijn de resultaten in de Verenigde Staten, waar de maatregelen om Philips als kwaliteitsmerk te positioneren, vrucht afwerpen. In Europa wist CE het marktleiderschap weer voor zich op te eisen. Lighting presteerde beter dan de concurrentie: ondanks moeilijke marktomstandigheden kon de divisie haar marges vasthouden dankzij voortdurende innovatie en een sterk klantgerichte werkwijze. Medical Systems voerde een veeleisend integratieprogramma door en heeft na de introductie van een aantal nieuwe producten een goede uitgangspositie om verder te groeien. Aanhoudende problemen bij de divisies Components en Semiconductors maakten drastisch ingrijpen noodzakelijk. Components werd als divisie opgeheven en de resterende bedrijfsonderdelen zijn gehergroepeerd om de winstgevendheid te verbeteren. Bij Semiconductors, waar het accent blijft liggen op productinnovatie, zijn maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de te hoge kostenstructuur. Een van deze maatregelen is de voorgenomen sluiting 4 van de fabriek in Albuquerque in de Verenigde Staten eind 2003.

5 Ons streven naar verandering is geënt op een bestuurlijk raamwerk bestaande uit vijf basiselementen: financiële slagkracht, portfoliomanagement, organisatorische effectiviteit, nauwe samenwerking met de klant, en product- en technologiemomentum. Deze aspecten zal ik hieronder nader toelichten. Financiële slagkracht Om onze langetermijndoelstellingen te verwezenlijken, houden we onverminderd vast aan een sterke balans. In de loop van 2002 hebben we onze nettoschulden met EUR miljoen verlaagd. Ondanks de hoge impairment- en herstructureringslasten was de verhouding schulden : geïnvesteerd vermogen lager dan 30 : 70. Vermindering van schulden blijft hoog op onze agenda voor 2003 staan, aangezien we sterk aan onze huidige toegang tot de kapitaalmarkten hechten en alles in het werk zullen stellen om die te beschermen. Portfoliomanagement In 2002 hebben we onze activiteitenportfolio en onze ambities in termen van marktaandeel, winstgevendheid en groeipotentieel beter op elkaar afgestemd. Ons desinvesteringsprogramma ligt op schema.van de bedrijfsonderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten behoren of weinig groei dan wel een laag rendement realiseren, is een zestiental verkocht. In 2002 werd Components aan diepgaand onderzoek onderworpen; naar aanleiding hiervan hebben wij besloten de divisie op te heffen. Bij het bedrijfsonderdeel Philips Optical Storage wordt een herstructurering doorgevoerd om de winstgevendheid te herstellen. De nieuwe organisatiestructuur, die per 1 januari 2003 van kracht is, moet de innovatieve activiteiten verder stroomlijnen en meer waarde creëren door het clusteren van nauwverwante bedrijfsonderdelen die voorheen bij verschillende divisies waren ondergebracht. Ondanks zeer moeilijke marktomstandigheden is Semiconductors blijven investeren in innovatie en R&D om toekomstige groei te stimuleren. In 2002 heeft de divisie enkele bedrijven overgenomen om haar portefeuille aan te vullen en te versterken. Een belangrijke mijlpaal was verder de gezamenlijke onderneming in het Franse Crolles, die we met STMicroelectronics, Motorola en TSMC hebben opgericht voor de ontwikkeling van 300-mm-technologie. 5

6 Door de overname van Intertrust (samen met Sony en andere investeerders) hebben we onze octrooien- en licentiepositie op het gebied van digital rights management versterkt. Een effectievere organisatie Het programma Transforming into One Philips (TOP) is een belangrijk instrument om de organisatie eenvoudiger, sneller en efficiënter te maken.top is bedoeld om de ondersteunende functies te stroomlijnen door standaardisatie en invoering van een gemeenschappelijke manier van werken op het gebied van IT, Purchasing, HRM en Finance. Zo zijn we erin geslaagd de overheadkosten met EUR 257 miljoen te reduceren. Het is de bedoeling dat dit bedrag aan het einde van 2003 zal zijn gestegen tot EUR 1 miljard, inclusief de besparingen van het integratieproces bij Medical Systems en van andere programma s die de indirecte kosten moeten terugdringen. TOP is dus niet de zoveelste bezuinigingsoperatie, maar juist een instrument waarmee we onze manier van werken fundamenteel en blijvend willen veranderen een eenvoudiger organisatie met grotere openheid en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Zo kunnen bedrijfsonderdelen zich concentreren op zaken die echt waarde creëren: technologie, design en marketing. En dat zal ook ons innovatievermogen vergroten. Door een geslaagde invoering van TOP krijgen we de beschikking over een kant-en-klare ondersteunende infrastructuur die het mogelijk maakt nieuwe activiteiten snel en gemakkelijk van de grond te tillen. Klantgedrevenheid en product- & technologiemomentum zijn de bouwstenen voor groei We hebben goede vooruitgang geboekt met het flexibeler en slagvaardiger maken van onze organisatie. Maar dat is niet voldoende. Echte commerciële successen komen er door in de huid van de klant te kruipen en precies te begrijpen wat de consument wil. Hoe we daar in 2002 in geslaagd zijn, licht ik graag toe aan de hand van de volgende voorbeelden. In maart 2002 hebben we een wereldwijd strategisch contract met Dell afgesloten, waarmee in de komende jaren een bedrag van USD 5 miljard is gemoeid. In het kader van deze vijfjarige 6 overeenkomst zal Philips als voorkeursleverancier computerapparatuur aan Dell leveren.

7 In mei 2002 heeft onze divisie Lighting een exclusief vijfjarig contract binnengehaald voor de levering van lampen aan Home Depot, de grootste woninginrichtings- en doe-het-zelfketen ter wereld. Philips is nu Home Depots enige leverancier van merklampen. Deze overeenkomst is vooral het resultaat van het perfect op elkaar afstemmen van de eisen van Home Depot en de wensen van de consument. Een ander voorbeeld van echt commercieel succes zijn onze oplossingen op technologiegebied waarmee wij in 2002 belangrijke contracten hebben binnengehaald.tal van vooraanstaande elektronicaconcerns maken inmiddels gebruik van het Nexperia-platform van Philips Semiconductors. En ons bedrijfsonderdeel Mobile Display Systems was zeer succesvol met de kleurenschermen die voor toonaangevende fabrikanten van mobiele telefoons werden ontworpen. In september hebben we samen met Nike een aantal schitterende draagbare audioproducten gelanceerd. Dit voorbeeld bevestigt eens te meer dat het effect van klantgerichte technologie optimaal benut wordt door met andere merken samen te werken (co-branding) en gezamenlijk producten op de markt te brengen (co-marketing). Ook de nieuwe tandenborstel Sonicare ons snelst groeiende product toont aan wat er bereikt kan worden als innovatie en klantgerichtheid hand in hand gaan. De geslaagde introductie van dvd+rw-systemen en de PixelPlus-televisie laat eveneens zien dat we goed doorhebben wat de consument precies wil. En die kennis kan forse groei van marktaandelen opleveren. En nu verder één onderneming, één merk, één bedrijfscultuur In 2002 hebben we veel aandacht besteed aan de uitwerking van onze ideeën over waar wij voor staan en in welke richting wij ons als Philips willen ontwikkelen. Behalve om eerder genoemde portfoliowijzigingen en kostenbesparingen, gaat het daarbij om versterking van onze merknaam en ingrijpende maatregelen die de samenhang van de onderneming vergroten. 7

8 Onze missie is: de kwaliteit van het bestaan verbeteren door zinvolle innovaties op het juiste moment te introduceren. Technologie van Philips is technologie voor mensen. Daarom passen we onze digitale technieken vooral toe in producten op het gebied van verlichting, amusement, communicatie, persoonlijke verzorging en gezondheidszorg. Concreet gaat het daarbij om beeldschermen, optische opslag, draadloze connectiviteit en digitale video. Ambient intelligence (anticiperende, responsieve technologieën die met elkaar communiceren bijvoorbeeld in huis of op kantoor) zien we als dé manier waarop verschillende technologieën effectief en zinvol kunnen samengaan. Bovendien geeft dit concept een krachtige impuls aan onze visie om Philips als één onderneming neer te zetten. Samenwerken voor een gemeenschappelijk doel is ook een kwestie van persoonlijke toewijding. Daarom leggen we sterk de nadruk op onze ondernemingswaarden: Delight customers, Deliver on commitments, Develop people en Depend on each other. Het in praktijk brengen van deze waarden zal een belangrijk onderdeel vormen van personeelsbeoordeling in het kader van ons nieuwe People Performance Management. Dit systeem wordt al gebruikt voor de duizend topmanagers van Philips en zal gaandeweg verder worden ingevoerd, zodat het systeem eind 2003 volledig in de organisatie zal zijn ingebed. Vooruitkijken Op al deze manieren werken we aan het fundament voor verbetering van marges en langetermijngroei. En daar gaan we in 2003 mee door. Gezien de onzekere economische vooruitzichten zullen we ons vooral concentreren op een positieve kasstroom en winstgevendheid. 8

9 Voor het jaar 2003 zetten we in op: afronding van het TOP-programma; kostenbesparing van EUR 1 miljard; herstel van de winstgevendheid bij Semiconductors door verlaging van het break-even-point; algehele winstgevendheid bij Consumer Electronics in de VS vanaf het vierde kwartaal; 14% EBITA bij Medical Systems in 2004; een onderneming die in elk opzicht marktgericht is. Doel van dit alles is om, in lijn met onze nieuwe optieregeling, een rendement voor de aandeelhouder (total shareholder return) te realiseren, dat overeenkomt met het hoogste kwintiel van een door ons vastgestelde groep van 24 vergelijkbare ondernemingen. Tot slot wil ik u als onze aandeelhouders bedanken voor het blijvende vertrouwen dat u in de onderneming hebt getoond. Ook wil ik mijn waardering uitspreken jegens al onze medewerkers en hen bedanken voor hun inspanningen in het afgelopen jaar. Mede namens mijn collega s in de raad van bestuur kan ik u verzekeren dat we ons in het komende jaar volledig zullen inzetten voor solide financiële prestaties en blijvend product- en marktleiderschap. Gerard Kleisterlee, president 9

10 Lighting Lamps Luminaires Lighting Electronics Automotive & Special Lighting Consumer Electronics CE (televisies, audiosystemen, videorecorders, dvd-apparatuur, monitors, mobiele telefoons, settopboxen, afstandsbedieningen etc.) Licenses Domestic Appliances and Personal Care Shaving & Beauty Oral Healthcare Food & Beverage Home Environment Care 10

11 We willen worden gezien als een innovatieve onderneming die de kwaliteit van leven daadwerkelijk verbetert een onderneming die op verantwoorde en duurzame wijze zakendoet, met enthousiaste klanten, gemotiveerde medewerkers en tevreden aandeelhouders. Al meer dan 100 jaar, vanaf de oprichting als fabrikant van gloeilampen en andere elektrische producten in 1891, vervult Philips een voortrekkersrol door nieuwe standaarden te vestigen en technologische grenzen te doorbreken. Gedurende de hele 20e eeuw heeft Philips zich ingespannen om de kwaliteit van leven te verbeteren met baanbrekende innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van televisie, medische röntgenapparatuur, transistors, geïntegreerde schakelingen en optische technologie. En nu het digitale tijdperk is aangebroken, zijn we vastbesloten voort te bouwen op deze verworvenheden om onze leus Let s make things better overal in de hele wereld waar te maken. Er zijn maar weinig ondernemingen die op zo veel verschillende manieren een rol spelen in het leven van zo veel mensen.traditiegetrouw willen we onze kennis over hoe mensen technologie ervaren, aanwenden om hun innovaties te bieden die een daadwerkelijke verrijking betekenen van het leven thuis, op het werk en onderweg. Gedreven door een gezamenlijk begrip van het Philips-merk en waar het voor staat, zullen we het enthousiasme en de mogelijkheden voor innovatie versterken door onze medewerkers zo veel mogelijk eigen initiatief te laten ontplooien, samenwerking aan te moedigen en waardevolle relaties met onze leveranciers te bevorderen. In 2002 zijn we gestart met een omvangrijk veranderingsprogramma: Transforming into One Philips (TOP). Doel hiervan is de organisatie beter, eenvoudiger, sneller en efficiënter te maken een onderneming die uit vele onderdelen bestaat en toch als één geheel opereert.top heeft alles te maken met het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe manier van samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld door het standaardiseren van een groot aantal diensten (IT, Purchasing, HRM, Finance). Dit levert niet alleen financieel voordeel op, maar het stelt managers ook in staat zich volledig op die aspecten te richten die echt waarde creëren innovatie, technologie, design, marketing en de samenwerking te bevorderen die nodig is om de kracht van het Philips-merk optimaal te benutten. Semiconductors MultiMarket Semiconductors Digital Consumer Systems Display Solutions Mainstream Consumer Systems Mobile Communications Networking Identification Mobile Display Systems Medical Systems X-ray Equipment Computed Tomography Magnetic Resonance Ultrasound Nuclear Medicine Imaging IT Cardiac and Monitoring Systems Technology & Design Philips Research Intellectual Property & Standards Centre for Industrial Technology Philips Design Corporate Investments Optical Storage 11

12 12 Wanneer we ons opmaken om nieuwe uitdagingen aan te gaan, is het ook belangrijk stil te staan bij de successen die we in 2002 behaald hebben.

13 Recordovereenkomst In 2002 sloot Philips Lighting de grootste overeenkomst in zijn geschiedenis af: een langlopend contract om de exclusieve leverancier van merklampen te worden voor het Amerikaanse Home Depot, de grootste woninginrichtings- en doe-het-zelfketen ter wereld. Deze samenwerking illustreert hoe Philips Lighting bij belangrijke klanten over de hele wereld nieuwe kansen creëert, door zich te concentreren op marketing, innovatie en leverbetrouwbaarheid. Erkenning voor onze langdurige bijdrage Philips ontving de prestigieuze Technological/Engineering Emmy Award voor zijn levenslange bijdrage aan de ontwikkeling en commercialisering van breedbeeldtelevisie, wat opnieuw onze prestaties op televisiegebied onderstreept. Uitmuntend design In 2002 ontving Philips Design niet minder dan 45 prestigieuze internationale onderscheidingen van onder andere if (International Forum Design), de Amerikaanse CES 2002, de Hong Kong Designers Association en de Singapore Designers Association. Nexperia Nexperia Multimedia-oplossingen van Philips Semiconductors bieden herconfigureerbare en herbruikbare oplossingen voor volledig digitale televisie. Maar liefst 3 van de 5 grootste televisiefabrikanten ter wereld voorzien hun digitale tv-producten van Nexperia-oplossingen. Bovendien was ruim 70% van alle in 2002 geproduceerde dvd+rwrecorders uitgerust met een Nexperia-oplossing. Topbeoordelingen In de marktprognoses van MD Buyline, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van gezondheidszorg, werden in oktober 2002 topposities toegekend aan onze divisie Medical Systems. Van de 8 ondernemingen op het gebied van medische technologie, kreeg Philips in 15 van de 26 productcategorieën de hoogste score een record. Elke modaliteit van Medical Systems behaalde de eerste plaats. De divisie kwam in december 2002 in de jaarlijkse Service Track Imaging-enquête van IMV Limited in 8 verschillende categorieën als beste uit de bus, en was daarmee de eerste die dat presteerde voor zo n breed scala van medisch-technologische disciplines. Uitmuntende klantenservice Philips Advance, onze Lighting Electronics-groep in Noord-Amerika, ontving de onderscheiding Supplier of the Year van 3 van Noord- Amerika s vooraanstaande elektrische distributeurs. Grainger, de toonaangevende leverancier van onderhouds-, reparatie- en gebruiksproducten, onderscheidde Advance in juli met zijn prestigieuze CFQ1 Award, en met zijn kwaliteitsonderscheiding Supplier of the Year. In September kreeg Advance de onderscheiding Supplier of the Year voor van Affiliated Distributors, het grootste netwerk van onafhankelijke distributeurs van elektrische en industriële producten in Noord-Amerika. En in oktober werd Advance tot Supplier of the Year uitgeroepen door IMARK, het op één na grootste consortium van elektrische distributeurs in Noord-Amerika. De standaard vestigen Met zijn gepatenteerde PixelPlus-technologie heeft Philips een nieuwe industriële standaard voor tv-beeldkwaliteit gevestigd. Op het gebied van beeldbewerking zijn indrukwekkende verbeteringen bereikt, waardoor het tv-beeld een ongelooflijke scherpte, detaillering en diepte krijgt. Uit waardering hiervoor heeft de European Imaging and Sound Association (EISA) onze PixelPlus-televisie 32PW9527 uitgeroepen tot Europese televisie van het jaar Ook onze dvd-recorder DVDR890 ontving een EISA-onderscheiding. 13

14 14 HomeLab In april 2002 opende Philips het HomeLab, een volledig functioneel huis dat gebouwd is om onderzoekers meer inzicht te verschaffen in de behoefte aan en het gebruik van technologie. Ook worden er prototypen getest op het gebied van ambient intelligence anticiperende, responsieve technologieën die onderling verbonden zijn en die het leven in huis en op het werk comfortabeler en efficiënter maken.

15 Praktisch elke seconde vindt er veelal onbewust interactie plaats tussen mens en technologie. Door meer inzicht te verwerven in de manier waarop die interactie tot stand komt, kunnen we de beleving ervan prettiger maken. ipronto revolutionaire besturing van het digitale huis De ipronto zal een revolutie teweegbrengen in de besturing van het digitale huis. De thuisbioscoop, verlichting, netwerken, airconditioning en andere draadloze toepassingen kunnen er op afstand mee worden bediend. Met de ipronto, die is uitgerust met een zeer helder lcdaanraakscherm en een volledig instelbare gebruikersinterface en externe toetsen, kan de gebruiker op elke plek in huis, met één druk op de knop alle apparatuur bedienen. Zo is het mogelijk de interface een eigen karakter te geven met bijvoorbeeld pictogrammen van internet. Vitale technologie In 2002 kreeg Philips toestemming van de Amerikaanse FDA om de defibrillator HeartStart aan de consument te leveren. De HeartStart, die door Business Week / USA Today is uitgeroepen tot Beste product van 2002, kan worden ingezet bij een acute hartstilstand. Uit onderzoek is gebleken dat 70 procent van deze gevallen thuis plaatsvindt, meestal in het bijzijn van anderen. De HeartStart is zo gebruiksvriendelijk dat de technische vaardigheid van de hulpverlener, de tijd die nodig is om het apparaat te leren gebruiken en een eventuele stressverhogende emotionele band met het 15 slachtoffer geen rol van betekenis spelen.

16 16 Waar we als onderneming voor staan, komt tot uiting in het Philips-merk het resultaat van meer dan honderd jaar investeren in onderzoek, design, technologie, creativiteit en marketing.

17 Wie we zijn In het jaar 2002 is onze Brand Foundation gereedgekomen en ingevoerd. Dit vormde de afronding van een lang en uitvoerig proces met een tweeledig doel: nauwkeurig vastleggen waar het Philips-merk voor staat en het merk opnieuw in het brandpunt van onze belangstelling plaatsen. Om te zorgen voor een consistent en collectief begrip van deze merkgerichtheid, is het Philips Brand Book door de hele onderneming verspreid. Naast de principes van de Brand Foundation, bevat het Brand Book de richtlijnen die gehanteerd dienen te worden bij uitingen van het Philips-merk, zoals bij sponsoring. Heart for Sports Philips richt zich op nieuwe doelgroepen met een divers karakter. In het kader van het programma Heart for Sports, kunnen studenten die aan atletiek doen zich gratis door een arts laten onderzoeken. Daarbij wordt voor het hartonderzoek gebruik gemaakt van het draagbare ultrageluidssysteem OptiGo van Philips. Snelle opsporing van potentiële problemen draagt ertoe bij dat een sportevenement een gelukkige afloop kent. Living technology Living technology is een reclamecampagne voor halfgeleiderproducten van Philips. Uitgangspunt van deze campagne is de belofte dat Philips de kwaliteit van leven van de consument verbetert door toepassing van technologie. De ontwikkeling van die technologie houdt gelijke tred met de behoeften van de consument. In de living technologycampagne wordt onze klanten concurrentievoordeel en zakelijk succes in het vooruitzicht gesteld, dankzij de flexibiliteit, innovatie, introductiesnelheid en toekomstbestendigheid van onze halfgeleiderproducten. 17

18 18 Succesvolle samenwerking met Nike In maart 2002 maakten Philips en Nike het voornemen bekend hun technologische en atletische kennis te willen bundelen met het oog op de ontwikkeling van sportieve audiovisuele apparatuur. Beide partners zetten hun expertise in om het sporten te bevorderen en te verrijken. In september 2002 werden de eerste digitale audioproducten van Nike-Philips geïntroduceerd, bestaande uit een solid-state mp3-speler, een mp3-cd-speler en een fm-radio.

19 We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in marketing om op belangrijke groeigebieden marktleiderschap te verwerven. Daartoe hebben we onze omvangrijke technologische expertise ingezet en aansprekende innovaties op de markt gebracht. Op het goede spoor In de Verenigde Staten zit Consumer Electronics op het goede spoor, doordat we ons intensiever op innovatie en de klant richten, ons merk beter positioneren en de verkoopkanalen effectiever benutten. Deze aanpak levert resultaat op: de omzet in het duurdere segment steeg met 142%, terwijl de verkopen van Philips-televisies op jaarbasis met 55% toenamen. Ook wordt onze dvdrecorder nu in meer dan 4000 winkels aangeboden. Deze voorbeelden laten zien dat de positionering van Philips als kwaliteitsmerk succesvol verloopt. Die Another Day De nieuwe James Bond-film Die Another Day speelde een prominente rol in de reclamecampagnes voor de Sensotec, de nieuwe Philishave met personal comfort control. 19

20 20 We stimuleren enthousiasme en betrokkenheid om verandering teweeg te brengen.

21 Samen sterk Liquid crystal on silicon (LCoS) is een belangrijke technologie voor toekomstige beeldschermen die zich onderscheiden door hun slanke vormgeving en sublieme beeldkwaliteit met een natuurlijke, kristalheldere weergave en een lagere kostprijs. Aan de ontwikkeling van LCoS hebben diverse bedrijfsonderdelen bijgedragen, waaronder Research, UHP Special Lighting, Semiconductors, de LCoS-groep, Creative Display Solutions en Consumer Electronics. Met LCoS, waarvoor Philips alle belangrijke octrooien in handen heeft, laten de betrokken bedrijfsonderdelen zien hoe ze gezamenlijk een compleet product kunnen ontwikkelen, doordat ze álle onderdelen van de waardeketen bestrijken. Eén geheel Philips Medical Systems streeft ernaar om door middel van multiculturele, multidisciplinaire teams in te spelen op de wensen en behoeften van zijn klanten over de hele wereld.tal van projecten zijn in gang gezet om de overgenomen ondernemingen te integreren en samen te smeden tot een efficiënt geheel.verandering van de bedrijfscultuur en uitwisseling van de beste werkmethoden vervullen daarin een prominente rol. Persoonlijke beleving In 2002 presenteerde Philips Design de resultaten van het onderzoeksproject Multiple Intimate Media Environments (MiME) van de Europese Commissie, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Xerox Research Centre en Nottingham University. MiME onderzoekt de relatie tussen computertechnologie en de manier waarop mensen met intimate media omgaan, dat wil zeggen de dingen die ze gebruiken om persoonlijke voorwerpen als foto s, souvenirs en dagboeken te bewaren. Nu de computer bij steeds meer facetten van ons leven een rol speelt, stelt MiME voor om intimate media niet in de computer te laten verdwijnen, maar om speciale hulpmiddelen en systemen te ontwerpen die de persoonlijke beleving bij het verzamelen, bewaren en uitwisselen van intimate media verrijken. 21

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring Inhoud Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2002 Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 41 Accountantsverklaring 42 Geconsolideerde winst-

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 Deze pdf-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2007 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 Disclaimer

DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 Disclaimer DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 De pdf-versie van het Unilever Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005 Het ongebaande pad Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch Jaarverslag 2005 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Wessanen in het kort Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010 Change Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 21 DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming Our purpose is to create brighter lives for people today and generations to come.

Nadere informatie

Een prestatievol jaar

Een prestatievol jaar Koninklijke DSM N.V. Een prestatievol jaar DSM Profiel DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, hoogwaardige materialen en industriële

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. www.melexis.com

Jaarverslag 2009. www.melexis.com Jaarverslag 2009 www.melexis.com Inhoudstabel 1. Brief aan onze Aandeelhouders... 1 2. Kerncijfers... 5 3. Inleiding... 7 Melexis Makes the Difference in Helping Cars Go Green... 7 Het verschil volgens

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie