Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/ nieuwsbrief. mogelijk)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/emailnieuwsbrief. mogelijk)"

Transcriptie

1 Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/ nieuwsbrief van (één antwoord mogelijk) Beantw oord: 542 Ov ergeslagen: 10 Verkeerskunde Verkeer in Beeld Kiv iniria Vlaamse Stichting... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Verkeerskunde Verkeer in Beeld KiviNiria Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) Reacties 74,35% 403 9,96% 54 5,72% 31 9,96% 54 Totaal / 98

2 Q2 Om uw antwoorden goed te kunnen analyseren vragen we u om de volgende vraag te beantwoorden Beantw oord: 552 Ov ergeslagen: 0 Ik v ul deze enquête in... Ik v ul deze enquête in... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Ik vul deze enquête in vanuit de Vlaamse situatie Ik vul deze enquête in vanuit de Nederlandse situatie Reacties 15,58% 86 84,42% 466 Totaal / 98

3 Q3 Wat is volgens u de opdracht van het vakgebied verkeer en mobiliteit? Beantw oord: 376 Ov ergeslagen: 176 Infrastructuur faciliteren... Mobiliteit geleiden zod... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Infrastructuur faciliteren zodat zoveel mogelijk verplaatsingen mogelijk blijven Mobiliteit geleiden zodat de beperkte beschikbare middelen zo goed mogelijk worden benut Reacties 10,37% 39 89,63% 337 Totaal / 98

4 Q4 Wat is volgens u de toekomstige uitdaging van het vakgebied verkeer en mobiliteit? Beantw oord: 372 Ov ergeslagen: 180 Zo v eel mogelijk de... De nadelige nev eneffecte... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Zo veel mogelijk de transportfunctie en het economisch belang veilig stellen De nadelige neveneffecten van de mobiliteit zo veel mogelijk beperken Reacties 40,05% ,95% 223 Totaal / 98

5 Q5 Wie bepalen volgens u de inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied verkeer en mobiliteit? Beantw oord: 365 Ov ergeslagen: 187 De functionaris... De adv iseurs bij ingenieu... De kennis- en onderzoeksin... Anders, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen De functionarissen die in dienst van de overheid het verkeers- en mobiliteitsbeleid bepalen en uitvoeren De adviseurs bij ingenieurs- en adviesbureaus (Vlaanderen: studiebureaus) De kennis- en onderzoeksinstituten Anders, Reacties 35,34% ,79% 54 22,19% 81 27,67% 101 Totaal 365 # namelijk: Datum 1 In een 'van aanbod naar diensten' ontwikkeling wordt dit meer en meer bepaald door marktinitiatieven; dat kan door adviseurs, andere marktpartijen, kennis/onderzoeksinstellingen, dit al dan niet in samenwerking met de overheden :29 2 De inwoners van het land :43 3 het is een samenspel van vele actoren :06 4 Politici, kabinetten :11 5 Wij allen als Consumenten, niet als mobilist :12 6 alfa's met een vlotte babbel en te weinig beta-kennis van wegen en verkeer, ongeacht waar ze werken :03 7 Het is een combinatie van deze drie :33 8 zowel adviesbureaus als kennisinstituten :22 9 de 3 partijen gezamenlijk :46 5 / 98

6 10 combinaties :46 11 De mix van bovenstaande :26 12 allemaal, inclusief de verkeersdeelnemers, de automotive branche, de ICT-branche, Logistieke branche, etc :18 13 een combinatie van bovenstaande :13 14 Kennisinstellingen EN adviseurs :51 15 Combinatie, waarbij autonome ontwikkelingen en modeverschijnselen een belangrijke rol spelen :35 16 politiek, opiniemakers en zeer beperkt de deskundigen :07 17 de interactie van de bovenstaande :16 18 De overheid en beleidsmakers :08 19 Een ongecoördineerde hoeveelheid invloednemers, sterk door mode bepaald :37 20 tegenwoordig en toekomstig markt en overheid samen :30 21 Ook de functionarissen bij de overheid staan op hetzelfde niveau van het bepalen van het toekomstig mobiliteitsbeleid. Bij de onderzoeksinstituten blijft het ivoren toren gehalte nog steeds groot, maar deze uitspraak mag niet veralgemeend worden voor al de onderzoeksinstituten :22 22 alle drie de groepen gezamenlijk :03 23 de reiziger :16 24 vergeet de aannemers, bouwgroepen, werkgeversorganisaties, vakbonden,... niet :46 25 Combi van alle drie :09 26 politieke keuzes :18 27 alle drie en vooral ook nummer vier, namelijk de weggebruiker, de mobiele mens! NB vraag 3 en 4 zijn niet goed te beantwoorden:hoe is infra te faciliteren??? :58 28 de maatschappij als geheel, want de verkeerskundige volgt :34 29 de weggebruikers, c.q. de maatschappij :22 30 In de praktijk niemand. De overheden zouden het moeten doen, maar in te veel gevallen praten marktpartijen vrolijk mee. Consumenten en hun organisaties zijn doorgaans het minste in beeld :08 31 allen hierboven en de maatschappij als geheel :27 32 maatschappij :35 33 een combinatie :33 34 politieke keuzes :04 35 overheid, bedrijfsleven, kennis- onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties :13 36 leveranciers/ontwikkelaars van materialen zoals: dvm-systemen, in-car-systemen, typen asfalt, glow in the dark markering, enz :10 37 Maatschappelijke ontwikkelingen :11 38 Hogeschool rotterdam minor verkeer en mobilietijd :08 39 Technologische ontwikkelingen en bestuurlijk klimaat :38 40 Het is een wisselwerking tussen bovengenoemde partijen en de publieke opinie cq de politieke vertaling daarvan :15 41 iedere verkeerskundige :49 42 de politiek en de economie :45 43 alle professionals die in dit veld werkzaam zijn :14 44 Continue wisselwerking tussen overheid, adviesbureaus en onderzoeksinstituten. Uiteindelijk bepalen maatschappelijke voorkeuren de inhoudelijke ontwikkeling :57 6 / 98

7 45 Alle 3 bovengenoemde partijen, maar ook de accenten en budgetten die de politiek respectievelijk legt beschikbaar stelt :53 46 De waan van de dag ingegeven door de politiek :53 47 alle drie :25 48 belangenverenigingen als Ademloos, StratenGeneraal, :45 49 Ontwikkelingen bij marktpartijen :06 50 Automotive industrie :40 51 volksvertegenwoordiging gestuurd door verkeersdeskundigen :33 52 automotive industrie :06 53 de maatschappij :02 54 Dit is een mix. En denk naast dit rijtje van drie ook aan de autoindustrie, ICT en sociale media :57 55 een wisselwerking van de 'functionarissen' en de 'adviseurs' :37 56 De gebruikers. De inhoudelijke ontwikkeling dient zich te richting op wat de gebruikers in de toekomst nodig hebben :03 57 combinatie van bovengenoemde :44 58 De functionarissen die in dienst van de overheid over het verkeers- en mobiliteitsbeleid adviseren en uitvoeren EN politieke keuzes. 59 Een gezonde samenwerking tussen alle partijen (particulieren en overheid) die nodig zijn om een en ander soepel te doen verlopen waardoor de bereikbaarheid optimaal blijft : :36 60 de maatschappij :33 61 allen tezamen, ieder op hun eigen terrein :33 62 Combinatie van de 3 O's :48 63 economische en politiek - bestuurlijke krachten in de samenleving :16 64 Overheid stelt nieuwe vragen, ir-bureaus gaan er mee aan de slag, opleidingen gaan daar op in spelen 65 Een combinatie van overheid, adviesbureau en onderzoeksinstituten. Elke actor heeft zijn eigen referentiekader en op die manier wordt iedereen scherp gehouden : :56 66 technische ontwikkelingen :09 67 samenwerking tussen markt, overheid, kennis- en onderzoeksinstituten en de gebruikers :18 68 gezamenlijk met de politiek :13 69 Een combinatie van bovengenoemde instanties :48 70 in toenemende mate zullen samenwerkingsverbanden de ontwikkeling bepalen :13 71 voervoers- en ict techonogie ontwikkelaars en (vervoers)consumenten :12 72 Alle drie + mondiale politiek als opgave :12 73 zij weten wat er op straat daadwerkelijk gebeurt en zijn direct afhankelijk van bestuurlijke keuzes :16 74 Combinatie van partijen: overheid (zij kunnen geld beschikbaar stellen en het op de politieke agenda zetten); onderzoeksinstituten (zij dragen innovaties aan); bedrijven (zij kunnen de kennis van onderzoeksinstituten in de praktijk brengen en met onderzoeksinstituten kennis delen en verwerven) :08 75 alledrie :53 76 Combi, maar steeds meer wordt uitgesteed, waardoor de grip verloren gaat :05 77 Niet één van deze groepen, maar alledrie samen met ontwikkelingen van technische en communicatieve partijen die nu nog buiten traditionele veld worden gerekend (de Google's van deze wereld) :07 7 / 98

8 78 Politiek en bestuur (als opdrachtgevers) :30 79 allen werkzaam in het vakgebeid en daarbuiten :21 80 techniek (ict) en publiek (mobiliteitscultuur, trends) :34 81 diverse partijen, waaronder de hierboven genoemde partijen. Ik denk ook dat dit in de toekomst steeds meer zou moeten :06 82 combinatie van bovenstaande :42 83 allen gezamenlijk :06 84 Open deur: Maar de één kan niet zonder de ander. De inhoud komt deels van uit onderzoek, deels op basis van beleidsbehoeften. 85 de vraag vanuit de politiek, en bij afwezigheid daarvan de kennis- en onderzoeksinstituten aangestuurd door Brussel en de rijksoverheid : :52 86 Ik zou willen dat ik dit wist :23 87 tripartiet: kennis, overheid en markt (geen ing-adv bureaus) :38 88 wenselijk zou zijn de politiek, al is de realiteit anders :05 89 Een combinatie van overheidsfunctionarissen van ministerie en stadsregio's en adviseurs bij ingenieursbureaus en adviesbureaus 90 Niet wie maar wat: Duurzaamheidsdoelstellingen, groei/krimp, bezuinigingen op OV, etc. De overheid, bureau's en instituten volgen doorgaans deze ontwikkelingen met nieuwe onderzoeken of nieuw beleid 91 De ontwikkelingen hangen voor een groot deel af van maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Verkeerskundigen zijn vooral dienstbaar die een optimaal gebruik willen maken van d emogelijkheden. 92 Andere ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en politiek, en het vakgebied loopt daar achteraan : : : :54 93 Maatschappelijke ontwikkelingen en politiek :37 94 Maatschappelijke processen en ontwikkelingen :05 95 Leidend: beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Volgend: Functionarissen in dienst van de overheid :47 96 zowel de overheidsfunctionarisen alsook de kennisinstituten en de politici :35 97 Het is een samenhang van zaken, de samenleving heetf een probleem de overheid vraagt om een oplossing en de adviseurs en ondernemers werken (samen met de overhied) aan de oplossing. 98 de (veranderende) mobiliteits- en leefbehoeften van iedereen bepalen de inhoudelijke ontwikkeling, welke door zowel overheden, adviseurs en kennisinstituten (gezamenlijk) in beeld gebracht moeten worden. 99 Een combinatie van de 3 bovenstaande en de onderwijsinstellingen (de 3 bovenstaande zijn: 1-De functionarissen die in dienst van de overheid het verkeers- en mobiliteitsbeleid bepalen en uitvoeren;2-de adviseurs bij ingenieurs- en adviesbureaus (Vlaanderen: studiebureaus);3-de kennisen onderzoeksinstituten) : : : Elke van de bovengenoemde partijen in redelijk gelijke mate : als het goed is: allerlei megatrends en trends waar we als verkeerskundigen op proberen te reageren (liefst tijdig) : de maatschappij : Volgens mij in eerste instantie de landelijke politiek die bepaalt wat er op de agenda staat voor wat betreft mobiliteit en daaraan financiële middelen moet koppelen. Als de overheid moet bezuinigen bepaald dat de inhoudelijke ontwikkeling en niet het technisch vernuft bij ambtenaren en adviseurs! : De gebruikers : Allerlei organisaties in interactie :34 8 / 98

9 106 Entrepreneurs uit Silicon Valley : Is een combinatie van adviesbureaus en kennis en onderzoeksinstituten : Overheid + industrie/mkb : Politiek bestuurders op basis van maatschappelijk gestuurde agenda : bedrijfsleven en industrie : Elke verkeerskundige is verantwoordelijk. Elke verkeerskundige zou gedreven en gecommitteerd moeten zijn aan het vak. 112 economische en ruimtelijke ontwikkelingen geven richting aan het vakgebied. Gevolgd door politici en beleidsambtenaren : :39 9 / 98

10 Q6 Hoe zou volgens u de relatie met andere disciplines, in het bijzonder ruimtelijke ordening, moeten zijn? Beantw oord: 371 Ov ergeslagen: 181 Verkeer en mobiliteit m... Verkeer en mobiliteit m... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Verkeer en mobiliteit moet een afzonderlijk en herkenbaar vakgebied blijven Verkeer en mobiliteit moet meer toegroeien en integreren met het vakgebied van de ruimtelijke ordening Reacties 35,85% ,15% 238 Totaal / 98

11 Q7 Geef in één zin aan wat u sterk vindt aan het vakgebied verkeer en mobiliteit Beantw oord: 303 Ov ergeslagen: 249 # Reacties Datum 1 faciliteren van een van de belangrijke vrijheden; vrijheid van verplaatsing :29 2 techniciteit :29 3 Bevorderd sterk de levensruimte van mensen :26 4 Dynamisch, veranderlijk en altijd politiek gevoelig :08 5 ruimer kijken dan de "WEG"-infrastructuur :33 6 Het is een boeiende sector waar alle elementen van de maatschappij aan bod komen: mens, machine en materiaal. 7 de integratie van mens-weg-voertuig vanuit de traditionele 'weg-voertuig"benadering; integratie van hardware en software in het bijzonder door gebruik te maken van moderne technologie 8 de benadering vanuit de het geheel van de verschillende mobiliteistmodi met aandacht voor de ruimtelijke ontwikkelimgen : : :55 9 Iedereen komt er mee in aanraking, iedereen is ervaringsdeskundige :08 10 Er zijn continu uitdagingen om te werken aan duurzame, veilige, comfortabele en betaalbare wijzen om mensen verplaatsingen te laten maken. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden, maar kunnen ook een bedreiging vormen als de overheid die onvoldoende kan sturen :06 11 Inzicht in vervoersafwikkeling :46 12 Specialisme :12 13 Sterke ontwikkelingen op het terrein en in de hoofden van mensen :22 14 Iedereen heeft ermee te maken :05 15 Verkeer en mobiliteit zijn sterk verweven/... met andere vakgebieden (zoals RO, milieu, stedebouw) waardoor verkeerskundigen gewend zijn breed/integraal te denken :52 16 toekomstgericht werken :30 17 DVM relatief sterk ontwikkeld :31 18 Bereikbaarheid en veiligheid waarborgen :03 19 Faciliterend, maakt andere ontwikkelingen mogelijk :09 20 Het is toekomstgericht en houdt alles draaiend :07 21 Het letterlijk verbinden met elkaar :57 22 Het is een breed georiënteerd vakgebied, zonder echt een specialisme te zijn. Het vakgebied ligt letterlijk op straat :33 23 Veel kennis van oplossen van een capaciteitsprobleem in materiële oplossingen :34 24 Kennis over verkeer en mobiliteit is een invloedrijke factor voor de nationale, regionale en lokale economie 25 Gedragen door goede analyses en verwachtingsmodellen, daardoor scherp zicht op uitdagingen en kansen : :49 26 het op elkaar afstemmen van de diverse verkeersstromen :47 27 Er is heel veel kennis (en onderzoek) van het vakgebied waardoor voor veel situaties mogelijke oplossingen worden geboden :22 11 / 98

12 28 Verkeer en mobiliteit blijft continu in beweging en Nederland speelt daar een prominente rol in :09 29 het vakgebied is veelzijdig, dynamisch en loopt wereldwijd redelijk ver voorop :02 30 De diversiteit van het vakgebied :59 31 In de Mobilitiet komen heel veel disciplines uit de samenleving samen. Het effect van menselijk gedrag is mobiliteit en het gevolg van mobiliteit is interactie (positief) en uitstoot (negatief) :51 32 Praktijkgericht :46 33 goede inrichting van de openbare ruimte is beïnvloeding van gebruikers :57 34 Sterk is de veelal integrale benadering binnen het vakgebied :21 35 mobiliteit is heel belangrijk, verkeerskundigen proberen ons allemaal mobiel te houden :15 36 Innovatief denken :39 37 maatschappelijke context :46 38 herkenbaarheid van de discipline :42 39 Goed inzicht in de processen die er spelen en rekening houden met toekomstige ontwikkelingen :26 40 Multidisciplinair :03 41 Kennis van verplaatsen, denken vanuit de reiziger en de menselijke maat :55 42 veel kennis aanwezig :13 43 Alles beweegt, elke dag weer :51 44 Veel deskundigheid :33 45 Verkeer en mobiliteit zorgt voor infrastructuur die vorm geeft aan onze samenleving :36 46 mens en techniek en ruimte komen samen :27 47 Kennis van de wijze waarop we in Nederland (veilig) mobiel kunnen blijven en bestemmingen bereikbaar blijven :53 48 Interessante uitdaging, verkeer is belangrijk :35 49 Een verkeerskundige kan beleidsopties vertalen naar de dagelijkse betekenis voor verkeersdeelnemers en voor bewoners en bedrijven :05 50 De kans dat het steeds zichtbaar blijft :42 51 Veelzijdig :15 52 het verbindt technologie en gedrag :16 53 Een hopelijk werkelijk vakgeïnteresserd gezelschap met gedegen kennis, :37 54 is een belangrijke factoor in het bepalen van economie, veiligheid en leefbaarheid :30 55 Het is een mooi, veelzijdig vakgebied, essentieel voor het economisch en sociaal functioneren van de samenleving 56 De niet exacte wetenschap die zich bezighoudt met gedragsverandering/beïnvloeding van verplaatsingen en het duurzaam laten functioneren van onze stedelijke gebieden : :22 57 zwakke weggebruikers beveiligen :55 58 Het vakgebied verkeer heeft zich verruimt naar mobiliteit :15 59 het is een vakgebied waarbij je een grote bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden :03 60 Vakgebied waar iedereen me geconfronteerd wordt en dus uiterst veel impact heeft :30 61 Duurzame mobiliteit is een visie die sterk gedeeld wordt onder degenen die binnen het vakgebied actief zijn. 62 De bestaande overlegstructuren (o.a. GBC) die leiden tot kwaliteitsverhoging van de ingrepen vanuit zoveel mogelijk diverse invalshoeken : :10 12 / 98

13 63 Het gebruik van andere modi (fiets, openbaar vervoer, carpooling,...) sensibiliseren :03 64 Kleine maatregelen kunnen grote effecten hebben. Bijv. door enkele paaltjes te plaatsen kan een hele wijk gevrijwaard worden van sluipverkeer. 65 De integrale benadering van het vakgebied: zowel vanuit economisch, sociaal, psychologisch, ecologisch,... standpunt : :53 66 De mogelijkheden om een visie te kunnen vertalen in ontwerpen :39 67 specialisatie : :16 69 domein krijgt veel media-aandacht :46 70 De combinatie van techniek, beleid en de factor mens :55 71 Een vak in beweging, staat nooit stil :09 72 Het zal altijd een actueel vraagstuk blijven en het is essentieel voor de samenleving om verkeer en mobiliteit zo slim mogelijk te regelen :25 73 De veelzijdigheid van het vakgebied :32 74 Verkeer en mobiliteit staat dicht bij de mens :25 75 De innovatieve kracht om met een geringe uitbreiding aan infrastructuur meer mobiliteit mogelijk te maken :05 76 Oplossingsgericht :00 77 Het is een prestatie van formaat en noodzakelijk voor de samenleving dat elke dag zoveel personen (en goederen) zich kunnen verplaatsen relatief veilig, effecient en milieuvriendelijk. 78 ook hier een nogal stellige formulering: 'moet'. waarom moeten? maar ik denk dat disciplines steeds meer cross over naar elkaar toe zullen groeien waarbij veel meer belangrijk is welk uitgangspunt men als ontwerper neemt tav de mens, in dit geval de mobiele mens 79 Verkeer en mobiliteit spelen een sleutelrol in het vervullen van menselijke en maatschappelijke behoeften : : :34 80 Grote mate van integraliteit, doordat het verkeer aan veel vakgebieden raakt :24 81 Ondanks de alsmaar groeiende mobiliteit, blijft het aantal dodelijke slachtoffers dalen :59 82 Vernieuwende VM benuttingen vinden plaats (tevens een groot risico daar veel digitaal aangestuurd wordt) :34 83 Het technisch vernuft :08 84 Afstemmen, met logisch en begrijpelijk inrichten verkeersruimte voor weggebruiker :04 85 Volledige aandacht voor voor- en nadelen van (de gevolgen van) mobiliteit, wat in elk ander vakgebied eigenlijk vooral een ondergeschoven kindje of sluitpost is :12 86 Er komt steeds meer uniformiteit, dus herkenbaarheid en voorspelbaarheid :10 87 Iedereen heeft een beetje verstand van verkeer, maar alleen de echte specialist begrijpt het ook :27 88 Zonder verkeer geen maatschappij :45 89 oplossingsgerichtheid :35 90 wat sterk zou moeten zijn is een rol als intermediair tussen bouwers, vormgevers en planners, met kennis bij uitstek van de gebruikers van infrastructuur :33 91 maatschappelijk relevant, moet passen binnen een duurzaam toekomstgericht beleid :54 92 Het raakt ons allemaal. prive en zakelijk :13 93 Dynamisch, vaak nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen :10 94 Het is letterlijk en figuurlijk in beweging :44 95 De ontwikkeling van kennis en de verkeerskundige modellen :31 13 / 98

14 96 betrokken mensen :22 97 specifieke kennis en kunde over mobiliteit, verkeer en infrastructuur :11 98 Onafhankelijk advies! :30 99 Een vakgebied dat duidelijk nadenkt over misschien wel het belangrijkste punt van de economie. goed bereikbare infrastructuur is van cruciaal belang voor goede handel : De innovaties die we gezamenlijk van de grond weten te krijgen : De brugfunctie die het vakgebied heeft naar andere vakdisciplines! :48 102? : Door vanuit meerdere perspektieven te kijken naar een integrale oplossing : Een sterk punt vind ik dat er focus is op dit onderwerp aangezien transport en logistiek een steeds belangrijkere rol vervult in de samenleving : Snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen : Bestuurlijk-maatschappelijk betrokken vakgebied met oog voor wat er leeft onder de bevolking : Zonder ons geen verkeer en vervoer dus geen leven : ddf : sectorale deskundigheid : Vanuit het vakgebeid aangeven wat de consequenties zijn van keuzen binnen het eigen vakgebied en voor keuzen die binnen voor andere (RO, infra, geluid, lucht) vakgebieden worden gemaakt : p.m : Het zoeken naar de optimale oplossingen zodat verplaatsingsbehoefte en verplaatsingsmogelijkheden maatschappelijk verantwoord met elkaar in evenwicht blijven. 113 Verkeer en mobiliteit raakt iedereen wereldwijd en daarom is het draagvlak binnen en buiten het vakgebied altijd aanwezig om krachten te verzamelen en te vernieuwen : : Diversiteit in samenhang met economie, technische ontwikkelingen en het verkeersindividu : specialistische ervaring en kennis : Hetheeft specifieke eigen aandacht nodig : Samenwerking met andere vakgebieden : Het gaat steeds meer over gedragsverandering : Inzet van vakkennis voor het zo goed mogelijk faciliteren van verkeer en vervoer in de huidige situatie en het vermogen/nieuwsgierigheid om vooruit te denken over ontwikkelingen : De cijfermatige onderbouwing van maatregelen : Steeds meer een integrale blik : Verkeer en mobiliteit zijn het resultaat van individuele gedragskeuzes, op basis van ruimtelijke spreiding van activiteiten. Dat keuzegedrag wordt steeds complexer, verkeer daardoor ook. Belang zal niet kleiner worden maar wel minder monomaan. Kennis moet afgestemd met gedrag en ruimtelijke ordening : ontstaan uit civiele techniek. Rekenen, tekenen en bouwen : Denken in de 3 lagen: 1) behoeften en verplaatsingsgedrag van reizigers/verladers 2) vervoersmarkt (verkeersstromen en hoeveel voertuigen) en 3) verkeersmarkt (voertuigen inpassen op de infrastructuur) : oplossingsgericht : Het zoeken naar passende oplossingen om mobiliteitsgerelateerde knelpunten op te lossen : vakgroepen zijn feitelijk de enigen die verkeer en mobiliteit koesteren, andere vakgebieden weten dit en doen daarom hun eigen beleid, verkeer is er toch!! :36 14 / 98

15 128 aandacht voor kennisontwikkeling : Alle ontwikkelingen hebben invloed op verkeer. economie, ruimte, geografie, enz. Andersom heeft verkeer ook invloed op alle ontwikkelingen. 130 Wijde range qua discipline van mogelijkheden die allen een mogelijkheid bieden tot oplossingsrichtingen : : Combinatie van mens, weg en voertuig of van psychologie, omgeving en techniek enz : Sterk ontwikkeld in het verleden : beperkte kennis nodig : Het verbinden van herkomsten en bestemmingen en dit zo goed en efficiënt mogelijk proberen te doen, zodat burgers en bedrijven veilig en snel van A naar B kunnen reizen: dit lukt in mijn ogen vrij goed : Mobiliteit vertegenwoordigt de gebruikersfunctie van RO en is daarmee sterk integrerend : De veelzijdigheid, de raakvlakken met vele beleidsvelden en de maatschappelijke betrokkenheid : Nederland kent een relatief veilige en redelijk ontworpen infrastructuur : Verkeer en mobiliteit kan op verschillende schaalniveaus denken en werken : Verkeer en mobiliteit is als het ware een spin in het web t.o.v. andere disciplines zoals economie, leefbaarheid en RO : Zeer vooruitstrevend : Het vakgebied is opgebouwd op een stevige inhoudelijke basis : Ervaringsdeskundigen (en wie is dat niet?) kunnen een inbreng hebben, en soms zelfs invloed, waardoor er dynamiek in het vakgebied blijft : dynamisch en uitdagend op de juiste oplossing te vinden binnen beperkte ruimte : technische know-how : het heeft raakvlakken met alle sectoren van de maatschappij en daardoor met elke burger : Verkeer en mobiliteit is heel belangrijk, want met dit vakgebied komt iedereen mee in aanraking in zijn dagelijkse leven : Innovatief vakgebied : Divers, constant in ontwikkeling en vernieuwend. Tevens veel verschillende facetten binnen één vakgebied : richt zich op een vitale infrastructuur voor sociaal-economische ontwikkeling : Dat wat als een probleem ervaren wordt, niet altijd ook daadwerkelijk een probleem is : De vele facetten en dus raakvlakken met diverse andere disciplines en niet alleen RO : Veel uitwerking in kentallen, normen, modellen etc, waardoor vergelijkingen en standaardisering mogelijk zijn 153 Uitvoerende projecten hebben een zichtbaar resultaat op straat en iedereen heeft er wel een mening over : : De eenzijdige benadering van één probleem : de innovatie op het gebied van het optimaliseren van het gebruik van bestaande voorzieningen : Dynamisch vakgebied en zal altijd blijvenbestaan omdat de mens zich nu eenmaal móet verplaatsen. 157 Indien partijen positief zich instellen binnen dit vakgebied ontstaat een win win situatie. De woorden verkeer en mobiliteit benadrukken feitelijk datgene wat mensen bezighoudt = bewegen : : Uitdagende vraagstukken in een dichtbevolkt gebied : Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op alle andere mogelijke disciplines :33 15 / 98

16 160 steeds meer multimodale benadering, benutting wordt belangrijker, regionale cohesie wordt belangrijker : relaties leggen tussen systemen en gebruikers : Oplossingen dragen direct bij de samenleving : : Duurzame kaders stellen op het gebied van mobiliteit en iinzichtelijk maken wat de mobiliteitseffecten zijn van de ruimtelijk/economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 165 Het vakgebied bevindt zich op het snijvlak van verschillende disciplines, zoals ruimtelijke ordening, milieu, economie, civiel techniek en informatietechnologie : : innovatie, integratie in andere vakgebieden : Onderdeel van een geheel : het stroomt en het is breed : signaleringsfunctie van de effecten, mogelijkheden en risico's van trends en ontwikkelingen : V&M is de brandstof voor economische ontwikkeling en bereikbaarheid, onder de conditie dat het afvalproduct hanteerbaar blijft. 171 Het vakgebied Verkeer en Mobiliteit faciliteert de mogelijkheden voor mensen om zich te kunnen verplaatsen, waardoor de motor van onze economie draaiend blijft : : Expertise en ontwikkeling op veel verschillende vlakken : Specialisatie van vakgebied zorgt voor een brede kennis op gebied Mobiliteit : Kennis en ervaring m.b.t. multidisciplinaire benadering van vraagstukken : Het is een vakgebied dat continu 'in beweging' is, waarbij innovatie plaatsvindt en een bijdrage geleverd kan/moet aan veranderingen in de samenleving : Staat wel open voor vernieuwingen : Binnen Europa is Nederland sterk vooroplopend ten opzichte van het buitenland : Duidelijke focus op vitale functie voor onze maatschappij: mobilietit en transport : iedereen heeft te maken met mobiliteit : verkeerskundige identiteit : Specifiek vakgebied dat zich bezig houdt met een klein deel onderdeel van de openbare ruimte : Het is concreet en sterk in ontwikkeling. Er zijn kansen voldoende : Integrale aanpak, met oog voor alle belangen : Gedegen onderzoek en veel kennis aanwezig : Gedreven en vakkundige mensen : Het is dé motor van de economie en de (bewegings)vrijheid van de mens : De continue zoektocht naar verbetering : Beweegt volop mee met de ontwikkelingen : De interdisciplinariteit : Combinatie van bedenken en uitvoeren : Wat ik een goede ontwikkeling vindt is dat de mens meer centraal staat en voertuigen en infrastructuur minder : mogelijkheden om te integreren : De aanwezige multi- en interdisciplinariteit : Het is alles faciliterend aan een ruimtelijk, maatschappelijk en sociaal systeem, zoals de aderen in het lichaam alle vitale functies op celniveau van zuurstof en voeding voorziet :12 16 / 98

Een kleine historie van de verkeersadviseur. Over wat veranderingen in het vak betekenen voor het type adviseur dat wij zijn.

Een kleine historie van de verkeersadviseur. Over wat veranderingen in het vak betekenen voor het type adviseur dat wij zijn. Een kleine historie van de verkeersadviseur Over wat veranderingen in het vak betekenen voor het type adviseur dat wij zijn. Peter Brogt Goudappel Coffeng BV pbrogt@goudappel.nl Sander van der Eijk Goudappel

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Maak kennis met het nieuwe Movinnio, katalysator van innovaties in mobiliteit Kennis ontwikkelen,

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Voorwoord. Leren schakelen

Voorwoord. Leren schakelen Voorwoord De wijkaanpak staat volop in de schijnwerpers. Het gaat dan onder meer om hoeveel prachtwijken er moeten komen, hoeveel daarin wordt geïnvesteerd, hoe dat wordt opgebracht en welke aandachtsvelden

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

Transitieagenda voor Nederland

Transitieagenda voor Nederland Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Productie Annelies Bol

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Peter Kroeze Dirk Ligtermoet In opdracht van en in samenwerking met : Adviesdienst Verkeer en Vervoer Carmen

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie