Jaarverslag collegejaar Dichtbij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij"

Transcriptie

1 Jaarverslag collegejaar Dichtbij

2

3

4 Jaarverslag Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp Aestron Fotografie Joost Trines Drukwerk OBT, Den Haag Contactgegevens: Hogeschool INHOLLAND College van Bestuur Drs. M.W. Knoester (secretaris) Bezoekadres: Theresiastraat AN Den Haag Tel: (070) Fax: (070) Postadres: Postbus CN Den Haag 2

5 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel D Deel A 1. Missie & Strategie Missie Strategie Doelstellingen Resultaten Toekomst Summary of the annual report Mission Strategy Objectives Results The Future 42 Bijlagen Deel B 2. Nieuwe organisatie Schools Implementatie Schools ASAR Marktaandeel Een onderwijsconcept dicht bij de student en het beroepenveld BaMa-model Dicht bij de student Dicht bij beroepenveld en maatschappij Kenniscreatie Algemeen 1.1 Organogram 1.2 Overzicht management, RvT en HMR 1.3 Overzicht vestigingen 1.4 Overzicht vloeroppervlakte huisvesting 2. Onderwijs 2.1 Overzicht opleidingen 2.2 Aantal ingeschreven studenten per jaar 2.3 Aantal gediplomeerden per jaar 2.4 Instroom per vooropleiding 3. Personeel 3.1 Leeftijdsopbouw 3.2 Gemiddeld ziekteverzuim 3.3 Schaalverdeling 6. Grenzeloos onderwijs Contractactiviteiten 28 4 Verkorte jaarrekening 4.1 Verkorte balans 4.2 Exploitatie rekening Deel C 8. Kwaliteits- en kostenbeheersing Kwaliteitsbeheersing Kostenbeheersing Financieel Beheersing Bedrijfsprocessen Medezeggenschap en governance Verslag Raad van Toezicht Rekenschap HMR 37 3

6 4

7 Voorwoord Globalisering is een niet te stuiten ontwikkeling. Het heeft niet alleen invloed op ons politieke en economische leven, het grijpt ook in op sociale en culturele verhoudingen, en heeft zelfs een niet te onderschatten effect op vooral het hoger onderwijs. Instellingen voor hoger onderwijs worden geconfronteerd met concurrentie van buitenlandse instellingen, en door de verdergaande Europese integratie zal dat alleen maar toenemen. De internationale harmonisatie van de opleidingsstructuur zal die concurrentie nog verder versterken. Ook het perspectief van studenten is door de globalisering ingrijpend veranderd. Waar vroeger studenten en afgestudeerden vooral waren gericht op de regionale en nationale arbeidsmarkt, liggen er voor hen nu volop kansen op de internationale arbeidsmarkt. Om die kansen te kunnen benutten zullen studenten hun talenten maximaal moeten kunnen ontplooien en zal hun opleiding moeten aansluiten op de vragen vanuit die arbeidsmarkt. In onze snel veranderende samenleving is het verwerven van kennis alleen allang niet meer voldoende. Het gaat veel meer om het verwerven van competenties. Om het vermogen om op intelligente en creatieve manieren in te kunnen spelen op telkens veranderende omstandigheden, telkens veranderende technologieën en kennistoepassingen. Dat vraagt om studenten die bereid zijn om hun kennis permanent te verdiepen, maar zich tegelijkertijd niet willen beperken tot één enkel kennisdomein. En dat vraagt dus om een onderwijsinstelling die gekenmerkt wordt door diversiteit en pluriformiteit, door een breed opleidingenaanbod dat uitgaat van de wensen en talenten van de individuele student en die inspeelt op de vragen vanuit de markt en de bedrijven en instellingen waarvoor INHOLLAND opleidt. Als grote instelling voor hoger onderwijs, met studenten en medewerkers, kan Hogeschool INHOLLAND dat gewenste scala aan opleidingen verspreid over de Randstad aanbieden, met ruime mogelijkheden voor variatie en eigen keuzes. Toch betekent de schaalgrootte niet dat INHOLLAND moet worden gezien als een grote, anonieme onderwijsinstelling. Integendeel zelfs. INHOLLAND kiest er nadrukkelijk voor om dicht bij de student, dicht bij de medewerkers, en dicht bij markt en maatschappij te staan. INHOLLAND wil, met andere woorden, groot zijn in kleinschaligheid. Vanuit een grote, krachtige organisatie vernieuwend en persoonlijk gericht onderwijs aanbieden aan haar studenten, zodat hun talenten naar voren komen en ze optimaal worden voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Jos Elbers Voorzitter College van Bestuur Dit jaarverslag bestaat uit vijf delen. In deel A worden de algemene ontwikkelingen geschetst over het collegejaar Een Engelstalige samenvatting hiervan is te vinden in deel D. De algemene ontwikkelingen worden in deel B nader uitgewerkt en toegelicht met concrete resultaten. Deel C vervolgens gaat over beheersing van kwaliteit en kosten. Tevens wordt hierin bestuurlijke verantwoording afgelegd. Het jaarverslag sluit af met de verschillende bijlagen. 5

8 6

9 Deel A 1. Missie & strategie 1.1 Missie INHOLLAND is een nog jonge, maar ambitieuze instelling voor hoger onderwijs met vestigingen in de regio s Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. Ontstaan uit een fusie van vier hogescholen ontwikkelt INHOLLAND in hoog tempo een eigen en onderscheidend gezicht. Net als de Randstad waarin zij is geworteld vormt INHOLLAND een dynamische, internationaal georiënteerde omgeving die streeft naar een binnen Nederland leidende rol. INHOLLAND wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een topmerk in onderwijsland. Tot een plek die alom wordt gezien als een van de beste instellingen om zich voor te bereiden op een rol in de maatschappij. Tot een plek ook waar mensen graag willen werken. Leidend bij dat streven zijn de vier kernwaarden van INHOLLAND: open, sociaal, vooruitstrevend en ambitieus. Open betekent voor INHOLLAND dat zij een voor iedereen toegankelijke en inspirerende leer- en werkomgeving wil zijn. Sociaal staat bij INHOLLAND voor maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Vooruitstrevend is INHOLLAND onder andere door de voortdurende innovatie van het onderwijs en het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en andere instellingen. Ambitieus betekent voor INHOLLAND dat alles binnen de organisatie erop is gericht om de talenten en mogelijkheden van studenten en medewerkers maximaal tot hun recht te laten komen. Vanuit deze vier kernwaarden creëert INHOLLAND een energieke, flexibele en innovatieve onderwijsinstelling die tegemoet komt aan de behoeften van zowel de student als het beroepenveld. In dit proces ontstaat een steeds sterkere eigen identiteit, die kernachtig wordt samengevat door de missie: INHOLLAND staat dichtbij student, markt en maatschappij en speelt gericht in op de vraag naar grenzeloos hoger onderwijs en toegepaste kennis. 1.2 Strategie Uitgangspunten Bij INHOLLAND is de vraag van de student leidend. Op basis van competentie-eisen die worden bepaald door de arbeidsmarkt wordt hem passend onderwijs aangeboden, zodat hij maximaal zijn talenten kan ontplooien, en zich daarmee een goede positie kan verwerven op die markt. Studenten worden binnen INHOLLAND nadrukkelijk opgeleid om te kunnen functioneren in een dynamische, internationaal georiënteerde omgeving. Iedere student moet op een efficiënte wijze kunnen doorstromen naar een hbo- of wo-masteropleiding waarbij studenten de gelegenheid krijgen hun talenten te ontplooien. INHOLLAND biedt een breed, maar overzichtelijk en flexibel stelsel van opleidingen met veel keuzemogelijkheden. Hierbij staat niet het verwerven van kennis voorop, maar het verwerven van competenties. Docenten zijn in die opzet meer begeleiders en coaches van studenten, dan docenten in de klassieke zin van het woord. Bij een dergelijk vernieuwend onderwijsconcept horen vanzelfsprekend ook moderne leermiddelen. Binnen INHOLLAND vervult de elektronische leeromgeving dan ook een grote rol, als spil in het streven naar tijd- en plaatsonafhankelijk leren en als nieuwe, eigentijdse vorm 7

10 van leren. Tevens vergroot deze manier van leren de internationale dimensie van de opleiding, doordat het meer en intensievere contacten met buitenlandse studenten en instellingen mogelijk maakt. Om het contact met de markt te onderhouden worden strategische allianties aangegaan, niet alleen met ROC s en universiteiten, maar ook met bedrijven en instellingen. Deze worden overigens ook vaak betrokken bij toegepast onderzoek, dat onder andere wordt verricht om het onderwijs verder te ontwikkelen en te verrijken. Ook het contractonderwijs levert een bijdrage aan de versterking van de relatie met de markt. De meeste studenten van INHOLLAND stromen in vanuit het voortgezet onderwijs. INHOLLAND wil deze stroom zeker behouden, maar streeft er ook naar om de instroom vanuit het mbo te vergroten. Voor INHOLLAND staat de beroepskolom vmbo-mbo-hbo centraal en wordt er waarde gehecht aan kansen voor nieuwe doelgroepen aan het onderwijs (widening participation). Daarin past ook een ruimer aanbod van onderwijs aan volwassenen. INHOLLAND geeft hiermee nadrukkelijk invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheden die de hogeschool heeft. 1.3 Doelstellingen INHOLLAND wil de komende jaren niet alleen uitgroeien tot een inspirerende leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers, maar zich nadrukkelijk gaan ontwikkelen tot één van de beste hogescholen van Nederland. Interne audits, (inter)nationale accreditaties en benchmarking moeten de school gaan opstuwen naar die positie. Deze ambitie kan echter alleen worden verwezenlijkt als wordt voldaan aan een groot aantal voorwaarden. Deze hebben in algemene zin te maken met zaken als kwaliteit en financiën, met samenwerking en groei, maar vooral ook met de inrichting van het onderwijs. Voor de verdere ontwikkeling en inrichting van dat onderwijs heeft INHOLLAND gekozen voor drie focuspunten. Dit zijn: 1. de ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept gericht op de individuele student en de markt; 2. kenniscreatie; 3. grenzeloos onderwijs. In het collegejaar zijn de eerste stappen gezet om deze focuspunten in te vullen. In 2006 moeten ze volledig zijn geïmplementeerd. Hieronder staan de focuspunten in grote lijnen beschreven, in deel B worden ze verder uitgewerkt. Focuspunt 1 Een onderwijsconcept dicht bij de student en het beroepenveld De toegenomen individualisering laat ook de onderwijswereld niet onberoerd. Studenten zijn steeds meer op zoek naar variatie in hun opleiding en naar mogelijkheden om deze aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses en capaciteiten. Ook is er een groeiende voorkeur voor plaatsen tijdonafhankelijk leren. Aan de andere kant is er de markt, in de vorm van bedrijfsleven, overheden en instellingen, die vraagt om een overzichtelijk onderwijsaanbod, dat bovendien nauw aansluit op haar behoeften. Tegen deze achtergrond, en met de hierboven geformuleerde missie in het achterhoofd, is het onderwijsconcept van INHOLLAND ontwikkeld. Dat concept steunt om te beginnen op het bachelormastermodel, waarin brede bacheloropleidingen naadloos aansluiten op meer gespecialiseerde masters. Om studenten maximale keuzevrijheid te geven heeft INHOLLAND bovendien gekozen voor het major/minormodel. Door het volgen van een major ontwikkelt de student een aantal belangrijke basiscompetenties. Door het volgen van minors kunnen deze competenties worden verdiept of verbreed. Belangrijk ook in het onderwijsconcept is de nadrukkelijke keuze voor competenties in plaats van alleen voor kennis. INHOLLAND is van mening dat kennis op zich snel veroudert en studenten onvoldoende instrumenten geeft om te kunnen (blijven) functioneren in een snel veranderende werkomgeving. Competenties daarentegen stellen de studenten en afgestudeerden in staat om flexibel en creatief te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Het verwerven van kennis is in deze filosofie dan ook geen doel op zich, maar een instrument om competenties te kunnen ontwikkelen. Blended learning, een mix van contactonderwijs en e-learning, is een ander speerpunt van het nieuwe onderwijsconcept. Blended learning komt niet alleen tegemoet aan de vraag van studenten naar plaats- en tijdonafhankelijk leren, maar laat ook zien dat INHOLLAND het belangrijk vindt dat studenten vertrouwd raken met ICT in leer- en werkomgevingen. Focuspunt 2 Kenniscreatie INHOLLAND beschouwt het zelf ontwikkelen van onderwijs en kennis als essentieel voor het sterke merk 8

11 Kennis is geen doel op zich, maar een instrument om competenties te ontwikkelen dat de instelling wil zijn. Daarom is in 2003 gestart met de ontwikkeling van kenniskringen. In kenniskringen, die bestaan uit studenten, docenten en externe deskundigen, wordt onderzoek verricht rond actuele maatschappelijke kennisdomeinen. De resultaten en andere bevindingen van het onderzoek worden gebruikt voor de continue vernieuwing van de bacheloropleidingen, maar ook voor de ontwikkeling van eigen masteropleidingen. Kenniskringen zijn nadrukkelijk multidisciplinair van karakter en overstijgen dus de traditionele indeling in kennisgebieden en opleidingen. Vaak hebben ze raakvlakken met de expertisegebieden van meerdere kennisgebieden. Een kenniskring staat onder leiding van een lector. Lectoren beschikken niet alleen over veel kennis en ervaring op hun terrein, maar vooral ook over een uitgebreid netwerk in de markt. In het collegejaar zijn lectoren aangesteld en businessplannen gemaakt. Focuspunt 3 Grenzeloos onderwijs Afgestudeerden zullen steeds vaker terecht komen in een werkomgeving met internationale dimensies. Om studenten gedegen hierop voor te bereiden moeten ze al tijdens hun studie worden geconfronteerd met andere culturen en werkomgevingen. INHOLLAND kiest dan ook nadrukkelijk voor internationalisering en heeft hiervoor verschillende sporen uitgezet. Stages in het buitenland, internationale casuïstiek en uitwisselingsprogramma s en samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten en hogescholen dragen bij aan het internationale karakter van het onderwijs. Het spreekt hier welhaast vanzelf dat naast het Nederlandse curriculum ook in toenemende mate onderwijs wordt aangeboden in het Engels. Het INHOLLAND Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) zal worden ingericht voor de verdere ontwikkeling van het beleid ten aanzien van internationalisering. Gedecentraliseerde bureaus ondersteunen de activiteiten binnen de verschillende opleidingen en geven informatie en advies aan studenten. 1.4 Resultaten Het verslagjaar heeft vooral in het teken gestaan van de inrichting van de organisatie INHOLLAND. De nieuwe organisatiestructuur van INHOLLAND kent een indeling in 9

12 Diensten (operationeel per 1 september 2002) en Schools (operationeel per 1 januari 2003) die de voormalige units vervangen. Daarnaast is in het verslagjaar de meerjarenstrategie van INHOLLAND uitgestippeld. INHOLLAND heeft haar ambities samengevat in drie focuspunten, zoals genoemd in hoofdstuk 1.3. In het verslagjaar zijn de eerste stappen gezet om deze focuspunten in te vullen. Groei Door de fusie van de vier oorspronkelijke hogescholen werd INHOLLAND meteen de grootste hogeschool van Nederland, met een marktaandeel van 11,9 % ( ). Onderwijs Conform het Akkoord van Bologna wordt onderwijs aangeboden volgens het bachelor-mastermodel, dat bij INHOLLAND verder wordt vormgegeven middels het major/ minormodel. Dit major/minormodel garandeert studenten een maximale keuzevrijheid en een optimale afstemming van het studieprogramma op de eigen interesses en capaciteiten. Om het onderwijsaanbod blijvend te laten aansluiten bij de wensen van student en arbeidsmarkt heeft INHOLLAND ervoor gekozen zelf kennis te gaan ontwikkelen. Hiervoor zijn in kenniskringen in het leven geroepen, waarvoor inmiddels 15 lectoren zijn aangesteld. Internationalisering Internationalisering van het onderwijs had in het verslagjaar een hoge prioriteit. Dit uitte zich in planvorming en de oprichting van het Institute of Advanced Studies en Applied Research (ASAR). Een van de doelstellingen van ASAR is de internationalisering van INHOLLAND een belangrijke impuls te geven. Kwaliteit Ter bewaking en verbetering van de onderwijskwaliteit werden voorbereidingen getroffen voor een INHOLLANDbreed student tevredenheidsonderzoek (STO) op basis van het STO wat in het verslagjaar al werd uitgevoerd op de locaties Rotterdam, Den Haag en Delft. In het verslagjaar vond een aantal visitaties plaats. Hoewel de resultaten van de visitaties over het algemeen goed zijn (Leraar Basisonderwijs, School of Education Rotterdam), worden ze toch aangegrepen voor verdere kwaliteitsverbetering. dan begroot, wat vooral werd veroorzaakt door hogere personeelskosten. In dit collegejaar werd beleid ontwikkeld om deze overformatie op sommige locaties het hoofd te bieden. 1.5 Toekomst Het collegejaar is vooral het jaar geweest waarin een begin is gemaakt met allerlei grote veranderingen binnen INHOLLAND. De nieuwe organisatiestructuur werd stapsgewijs ingericht en de omslag naar een innovatief onderwijsconcept werd ingezet. Verder is hard gewerkt aan de profilering van INHOLLAND als aanbieder van kwalitatief hoogstaand onderwijs, zowel naar de studenten als naar het beroepenveld. Bestaande relaties met onderwijsinstellingen en beroepenveld in binnen- en buitenland werden goed onderhouden, nieuwe samenwerkingsverbanden werden geïnitieerd. De komende jaren zullen deze ontwikkelingen verder worden doorgevoerd. Het onderwijs binnen INHOLLAND zal de komende jaren verder worden vormgegeven volgens het bachelormastermodel, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan de ontwikkeling van het major/minorprogramma en aan eigen masters. Om reeds bestaande opleidingen blijvend te laten aansluiten op de markt wordt het beroepenveld regelmatig ingeschakeld bij de actualisering. Toegepast onderzoek, zoals dat wordt verricht binnen kenniskringen, zal in toenemende mate worden ingebed in het reguliere onderwijs en ook worden gebruikt voor innovatie en actualisering. Ter versterking van het internationale karakter van de Hogeschool zullen meer Engels- en eventueel ook Spaanstalige curricula worden ontwikkeld. Aan de scholing van de docenten zal extra aandacht worden besteed, dit vanwege de omslag naar competentiegericht onderwijs. Het merk INHOLLAND zal zich sterk gaan profileren naar studenten, zakelijke doelgroepen en de overheid. Hierbij zullen aspecten als regionale verankering en internationale oriëntatie leidend zijn. Belangrijk voor de interne communicatie is de omvorming van diverse intranetten naar één intranet voor de hele hogeschool. Op dit nieuwe platform zal veel aandacht worden besteed aan het onderwijsconcept. Financiën De totale omzet van INHOLLAND over bedroeg 238 miljoen. Dit was 13 miljoen meer dan begroot. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering echter was lager 10

13 INHOLLAND zal zich sterk gaan profileren naar studenten, zakelijke doelgroepen en de overheid 11

14 12

15 Deel B 2. Nieuwe organisatie disciplines en op korte termijn minimaal 2000 studenten bevatten of een gelijkwaardige omzet voor initieel onderwijs. Het verslagjaar werd gekarakteriseerd door de implementatie van een aantal belangrijke organisatie veranderingen, die overigens al waren aangekondigd in het fusiedocument van oktober De Diensten waren al per 1 september 2002 ingericht volgens de nieuwe structuur, de Schools volgden in Aanvankelijk was besloten om voor de vormgeving van de nieuwe organisatiestructuur een periode van maximaal twee jaar uit te trekken. In de loop van 2002 bleek echter zowel bij het management als bij de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) een duidelijke behoefte te bestaan om dit proces te versnellen. In juni 2002 is daarom besloten hiervoor stappen te ondernemen. Door deze versnelling is de nieuwe organisatiestructuur al per 1 januari 2003 operationeel geworden. Bij het ontwerpen van de organisatiestructuur heeft INHOLLAND zich laten leiden door de kernwaarden en de missie zoals deze tijdens het fusieproces steeds voorop hebben gestaan. INHOLLAND staat voor sociaal, open, vooruitstrevend en ambitieus en wil vanuit deze waarden hoger onderwijs leveren dat dichtbij student, markt en maatschappij staat. De brede maatschappelijke disciplines waar de Schools hun onderwijsaanbod op afstemmen kunnen ook worden gedefinieerd als kennisdomeinen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Economie, Techniek, Agricultuur, Communicatie, Kunst, Educatie, Sociaal Werk, Gezondheidszorg. Deze kennisdomeinen kunnen worden aangeboden door verschillende Schools. Economie bijvoorbeeld is binnen INHOLLAND te vinden op vijf Schools, Sociaal Werk op twee. Binnen bepaalde disciplines profileren Schools zich door middel van een thema. Hiermee wordt bedoeld een relevante maatschappelijke ontwikkeling of aandachtsgebied binnen dat thema. Zo is het onderwijs aan de School of Economics in Amsterdam / Diemen geconcentreerd rond het thema Leisure & Management, in Rotterdam rond International Business en in Den Haag rond ICT & Economics. Door de keuze voor een bepaald thema kan de student zijn opleiding nog nauwkeuriger afstemmen op zijn eigen ambities en interesses. 2.2 Implementatie Schools 2.1 Schools Als organisatorische onderwijseenheid is gekozen voor het begrip School, wat in het Engels wordt uitgesproken. Een School kan in organisatorische zin worden gezien als een businessunit van Hogeschool INHOLLAND, en heeft dus ook een aantal eigen verantwoordelijkheden. Zo moet iedere School haar eigen overheadkosten kunnen dragen, moet zij qua onderwijsaanbod aansluiten op brede maatschappelijke Per 1 januari 2003 zijn alle Directeuren van de Schools benoemd in hun functie, waarmee de nieuwe organisatiestructuur met de indeling in Schools een feit was. Om het overgangsproces van de vroegere units naar de huidige Schools soepel te laten verlopen heeft het College van Bestuur een procesmanager aangesteld. Deze voerde in de overgangsperiode tot 1 september 2003 op basis van een intensief transitieprogramma regelmatig overleg met de verschillende Directeuren van de Schools. 13

16 Vanaf 1 september 2003 omvat INHOLLAND vijftien Schools: School Leslocatie School of Technology Alkmaar School of Agriculture & Technology Delft School of Economics Alkmaar School of Economics Haarlem School of Economics Amsterdam / Diemen School of Economics Rotterdam School of Economics Den Haag School of Communication, Media & Art Amsterdam / Diemen School of Communication & Media Rotterdam School of Health Amsterdam / Diemen School of Education Haarlem School of Education Rotterdam School of Law Den Haag School of Social Work Rotterdam School of Social Work Haarlem Alkmaar, Haarlem Delft Alkmaar, Zaanstad Haarlem Amsterdam / Diemen Rotterdam Den Haag, Delft Amsterdam / Diemen, Alkmaar, Haarlem Rotterdam, Den Haag Amsterdam / Diemen, Alkmaar, Haarlem Amsterdam / Diemen, Alkmaar, Haarlem Den Haag, Dordrecht, Oegstgeest, Rotterdam Den Haag, Rotterdam Den Haag, Rotterdam, Vlissingen Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Groningen, Utrecht, Zwolle Een School kan op meerdere locaties aanwezig zijn. Communication & Media bijvoorbeeld wordt geregisseerd vanuit Rotterdam, maar wordt ook aangeboden op de locatie Den Haag. Hierdoor kan een student altijd kiezen voor een opleiding dicht bij de plaats waar hij woont. Concurrentievergelijking (aantallen zittende studenten) Hogeschool Hs INHOLLAND Haagse Hs Hs IPABO Amsterdam/Alkmaar Hs Leiden Hs Rotterdam Hs van Amsterdam Hs van Utrecht Hs voor Ec. Studies Amsterdam NHTV int. Hs. Breda Bron: HBO-raad 14

17 In februari 2003 hebben alle Directeuren een plan van aanpak voor de inrichting en verdere ontwikkeling van de Schools gepresenteerd aan het CvB. In het eerste kwartaal van dat jaar verschenen ook de eerste contouren van de verschillende businessplannen. Het managementteam van een School wordt voorgezeten door de Directeur en bestaat verder uit de Programmadirecteur en Opleidingsmanagers. De Programmadirecteur treedt bij afwezigheid op als plaatsvervanger van de Directeur. De Directeuren van de Schools en de Directeuren Ondersteunende Diensten vormen samen het eerstelijnsmanagement van de hogeschool. 2.3 ASAR In het afgelopen collegejaar zijn de eerste aanzetten gegeven voor het INHOLLAND Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR). ASAR is per 1 september 2003 operationeel en wordt in het leven geroepen om het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis door zowel studenten als medewerkers te bevorderen. Deze taakstelling vloeit regelrecht voort uit de door INHOLLAND gemaakte keuzes voor internationalisering en het zelf ontwikkelen van toegepast onderzoek en masteropleidingen. ASAR wordt onderverdeeld in drie verschillende entiteiten, te weten Lectoren en kenniskringen, Graduate School en Internationalisering. 3. Marktaandeel Met in totaal HBO inschrijvingen op de gezamenlijke locaties was INHOLLAND in het collegejaar de grootste hogeschool van Nederland, gevolgd door Fontys Hogescholen (gezamenlijk aantal aanmeldingen 8.660) en Hogeschool van Utrecht. Daarmee had INHOLLAND een marktaandeel van 11,9% (peildatum ). Een student kan altijd kiezen voor een opleiding dicht bij de plaats waar hij woont 15

18 4. Een onderwijsconcept dicht bij de student en het beroepenveld 4.1 BaMa-model Door het in 1999 ondertekende Bologna-akkoord is de structuur van het hoger onderwijs ingrijpend veranderd. Bedoeling van het akkoord was om binnen Europa te komen tot een meer uniform systeem van hoger onderwijs. Hiervoor is het bachelor-mastermodel gekozen, waardoor vanaf september 2002 alle hbo-opleidingen zullen worden omgezet naar een bacheloropleiding, en de woopleidingen aan de universiteiten zullen worden gesplitst in een driejarige bacheloropleiding en één- of tweejarige masteropleidingen. De doorstroom van hbo naar universiteit wordt hierdoor bevorderd. Een student met een afgeronde hbo-bacheloropleiding kan in principe zo doorstromen naar een wo-masteropleiding. Bacheloropleiding De bacheloropleiding wordt bij INHOLLAND vormgegeven volgens het major/minormodel. Het uitgangsprincipe van dit model is dat de brede major, die 50% van de opleiding beslaat, alle benodigde kennis verschaft in een bepaalde discipline. Door het volgen van een of meerdere minors kan de student zich verder specialiseren en verdiepen, of zijn kennis juist verbreden. Een goede studieloopbaanbegeleiding is hierbij onontbeerlijk. Het major/minormodel vergroot dus de keuzemogelijkheden van de student, die als het ware zelf zijn opleiding samenstelt op basis van zijn eigen interesses en ambities. Daarnaast komt het model tegemoet aan de zowel binnen de onderwijswereld als binnen het beroepenveld gevoelde behoefte aan een overzichtelijk aanbod van opleidingen. Een aanbod bovendien dat breed opgeleide, en dus voor veel beroepen competente, studenten oplevert. De flexibele invulling van het onderwijsprogramma wordt vooral mogelijk gemaakt door de vele keuzemogelijkheden voor minorprogramma s. Zo kunnen studenten kiezen voor bijvoorbeeld differentiatieminors die voorbereiden op een specialistisch beroep, voor minors die helemaal zijn toegesneden op de context van een bepaald beroep, of voor een minor die voorbereidt op een wetenschappelijke masteropleiding. Ook kan de student zelf een zogenaamd vrij programma samenstellen, uiteraard met goedkeuring van de examencommissie. Door de organisatiestructuur van INHOLLAND kunnen minors behalve op de eigen School ook worden gevolgd op een andere School. De majors voor een bepaalde bacheloropleiding zijn voor alle Schools binnen INHOLLAND hetzelfde. Een student die een brede bachelor volgt aan de School of Economics in Den Haag krijgt dus dezelfde major als een student die deze opleiding volgt in Alkmaar. De standaardisering van de major heeft niet alleen als voordeel dat schaalvoordelen kunnen worden behaald, maar ook dat de student gemakkelijker een minor zal kunnen volgen bij een andere opleiding of School. Ook dit principe staat dus in dienst van het vergroten van kansen en keuzemogelijkheden van de individuele student. Masteropleidingen Hogescholen worden in het BaMa model in staat gesteld om ook zelf masteropleidingen aan te bieden. Deze zullen soms worden bekostigd door het ministerie, maar meestal zal de hogeschool hiervoor van de overheid geen financiering ontvangen. Dergelijke niet door de overheid gefinancierde masters zullen geheel moeten worden bekostigd door collegegelden en contractactiviteiten. Binnen INHOLLAND worden deze masters geëxploiteerd via INHOLLAND Graduate School. INHOLLAND probeert samen met Nyenrode, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, Vrije Universiteit, Open Universiteit en Universiteit Wageningen doorstroomcontracten te realiseren om de overgang van bachelor naar master optimaal te laten verlopen. INHOLLAND Graduate School opereert vanuit ASAR en streeft naar het aanbieden van een compleet studiepakket tot aan het hoogste niveau (Master, PhD). Masterprogramma s moeten hiervan de basis gaan vormen. Na een inventarisatie in 2003 van aanbod en organisatie van de verschillende masters is besloten dat kwaliteit en inhoud de onderscheidende kenmerken moeten worden. In samenwerking met Onderwijs, Kwaliteit, Research & Development (OKR) begeleidt en adviseert ASAR het management van de verschillende programma s. Daarnaast is ASAR betrokken bij het maken van verbindingen met lectoren en kenniskringen. De Holding is verantwoordelijk voor het bestaansrecht en de economische levensvatbaarheid van de programma s. 16

19 4.2 Dicht bij de student De student centraal De student met zijn mogelijkheden en ambities staat centraal bij INHOLLAND. Om die mogelijkheden en ambities optimaal tot hun recht te laten komen biedt INHOLLAND een rijkgeschakeerd palet van opleidingen en keuzemogelijkheden. Studenten kunnen binnen INHOLLAND kiezen uit brede, internationaal erkende bacheloropleidingen. Curricula bestaande uit majors en minors staan garant voor een opleiding die zowel in de breedte gaat als in de diepte (zie ook paragraaf 4.1). Een aanbod dat breed opgeleide, en dus voor veel beroepen competente, studenten oplevert Backbone Op 20 juni 2003 is door het College van Bestuur de definitieve versie van het nieuwe onderwijsconcept vastgesteld. Dit concept kan worden gezien als het gemeenschappelijk kader waarbinnen INHOLLAND het onderwijs verder zal ontwikkelen. Het document dient tevens als onderwijskundige onderbouwing en als inspiratiebron. Omdat dit concept de komende jaren de ruggengraat vormt van het onderwijs, heeft het de naam Backbone gekregen. Backbone heeft als ultieme doelstelling het bij elkaar brengen van de individuele student en de markt. De opleiding van de student moet daarom niet alleen aansluiten bij de capaciteiten van de student, dus flexibel kunnen worden ingevuld, maar ook bij de behoeften van de markt. Als leidend principe voor alle opleidingen is dan ook gekozen voor competentiegericht onderwijs. De student vergaart hierdoor niet alleen kennis, maar ook allerlei andere vaardigheden en inzichten die hem in staat stellen een beroep uit te oefenen. Nu, maar ook later, wanneer de eisen aan dat beroep veranderen. Blended learning, een mix van contactonderwijs en e- learning, speelt een belangrijke rol bij het aanbieden van flexibel en op maximale keuzevrijheid gericht onderwijs. In 2002 werd gekozen voor Blackboard als het enige digitale leerplatform voor de gehele hogeschool. In september 2003 wordt gestart met de implementatie van dit platform. Om het gebruik hiervan te stimuleren en de vaardigheden te vergroten zijn voor studenten voorlichtingsdagen georganiseerd en is voor docenten een scholingsprogramma ontwikkeld. Het afgelopen collegejaar hebben zeven studenten vanuit Hogeschool INHOLLAND Delft meegedaan aan de e-business training van de North Carolina State University. Via een eigen Blackboard-site kregen ze begeleiding van twee docenten. 17

20 Competentiegerichte studies, die grotendeels door de studenten zelf worden geregisseerd, vragen om speciale vaardigheden van de student, zoals zelfstandig leren en het kunnen beoordelen van de eigen mogelijkheden. Een goede keuzebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding (SLB) en een op competenties toegesneden toetsing zijn dan ook onontbeerlijk. In Backbone is daarom expliciet vastgelegd dat SLB een integraal onderdeel vormt van elke opleiding. Verder is in Backbone het beleid vastgesteld ten aanzien van stage/praktijk en het afstuderen. Een dergelijke grootschalige onderwijsvernieuwing zal geleidelijk en in de dagelijkse onderwijspraktijk moeten worden doorgevoerd en ingevuld. Als ondersteuning en als bron van inspiratie voor management en docenten heeft CentrE CGO (Centre of Excellence CompetentieGericht Onderwijs) in 2003 het boek Backbone INbeeld uitgegeven. Hierin worden alle uitgangspunten uitgebreid omschreven en is tevens een eerste overzicht van good practices opgenomen. De implementatie van het traject wordt verder begeleid via intranet. Op een hieraan gewijde site zijn onder andere links te vinden naar voorbeelden en interessante projecten zowel binnen als buiten INHOLLAND. 4.3 Dicht bij beroepenveld en maatschappij Aansluiten bij het beroepenveld De inhoud van de opleidingen van INHOLLAND wordt voortdurend geactualiseerd en vernieuwd onder andere door de betrokkenheid van beroepenveldcommissies. Deze beroepenveldcommissies, die bestaan uit bedrijven en instellingen op een bepaald vakgebied, zorgen er onder andere voor dat de opleiding blijft aansluiten op de wensen en behoeften van het beroepenveld. Daarnaast bieden ook de kenniskringen nieuwe impulsen uit de markt. INHOLLAND hecht zeer aan deze aansluiting en heeft daarom in mei 2003 het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Universiteit Maastricht opdracht gegeven een enquête te ontwikkelen waarmee de tevredenheid van het beroepenveld over de opleidingen kan worden getoetst. De enquête is in de periode augustus tot oktober 2003 afgenomen bij werkgevers van oud-studenten van elf te accrediteren opleidingen. Relatie met het beroepenveld INHOLLAND hecht veel waarde aan een goede relatie met het beroepenveld, dat wil zeggen met het bedrijfsleven en de (plaatselijke) overheid. Deze worden dan ook regelmatig betrokken bij onderwijsprojecten en bij overleg over de vormgeving van het onderwijs. Trends binnen bepaalde vakgebieden kunnen daardoor snel worden doorvertaald naar de verschillende opleidingen. De School of Economics in Haarlem ontwikkelde in 2003 verschillende onderwijsprojecten met het bedrijfsleven, onder andere met Kia en met Asics. Ook werd er een project ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Orde van Uitvinders. De School of Technology in Alkmaar zal in september 2003 beginnen met het vormgeven van een leer-werkbedrijf voor de opleiding Informatica. Het is de bedoeling dat studenten binnen dit bedrijf opdrachten verwerven uit het bedrijfsleven en op die manier kennis en ervaring opdoen. Het Conservatorium Alkmaar (School of Communication, Media & Art) is in opdracht van de gemeente Alkmaar bezig met de realisatie van een musical in het kader van Alkmaar 750 jaar. De musical zal in het najaar van 2004 in première gaan. Arbeidsmarktsucces Afgestudeerde INHOLLAND-studenten doen het in het algemeen goed op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de HBOmonitor, het landelijk onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs, dat jaarlijks in opdracht van de HBO-raad wordt uitgevoerd. De HBO-monitor 2002 laat bijvoorbeeld zien dat het percentage alumni van INHOLLAND, dat 1,5 jaar na afstuderen werkzaam is, boven het landelijk gemiddelde ligt. Niet werkzaam zijn betekent overigens niet hetzelfde als (onvrijwillig) werkloos zijn. Een aantal HBO-alumni is bijvoorbeeld bezig met een vervolgstudie of heeft om een andere reden ervoor gekozen (nog) niet tot de arbeidsmarkt toe te treden. Landelijk gezien blijkt dat 1,5 jaar na afstuderen 87% van de alumni beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Midden in de maatschappij Een hogeschool die dichtbij de student en het beroepenveld wil staan heeft vanzelfsprekend veel oog voor de directe omgeving. INHOLLAND voelt zich niet alleen verbonden met de samenleving waarin hij is geworteld, hij voelt zich ook verantwoordelijk en wil een rol spelen in het proces van voortdurende verandering. Vandaar ook dat maatschappelijk relevante thema s als veiligheid, integratie, grotestedenproblematiek en arbeid in alle opleidingen zijn geïntegreerd. De School of Health werkte samen met Verpleeghuis Hogeweyen de Hogeschool Amsterdam in het najaar van 2002 mee aan de conferentie Van babyboom tot ouderenbeleid. 18

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Inholland 2 DE ORGANISATIE Inholland is een ambitieuze open onderwijsinstelling

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie