Sneon 4 juli e Jiergong nû. 2138

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138"

Transcriptie

1 Sneon 4 juli e Jiergong nû

2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma Griet Reitsma Willem de Boer Thea de Boer Gerda Ettema Redactieadres: Petra Tolsma Surein LW Exmorra Ledenadministratie: Willem de Boer, tel Internet: Verschijning: Drukker: Abonnementsprijs: Bankrekening: Bezorging: Maandelijks Hunia s Drukkerij, Workum Bezorging 17,50 per jaar Postabonnees 32,50 per jaar NL55RABO bij Rabo Sneek-Zuidwest Frl. e.o. t.n.v. Stichting Doarpsnijs te Exmorra Voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met Fokje Postma, tel.: Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 1 augustus. Kopij en advertenties uiterlijk dinsdag 21 juli inleveren! Aanlevering bij voorkeur digitaal op A5 formaat (CD, of USB-stick). 3

3 VOORWOORD Juli Beste mensen, We hebben er even op moeten wachten maar het warme weer dient zich eindelijk aan. Dat komt mooi uit want de schoolvakanties zijn begonnen! In deze editie van het Doarpsnijs onder andere interviews met de schoolverlaters. Stuk voor stuk hebben ze plannen voor de toekomst. Ook hebben we een interview met de kersverse Nederlands kampioen wielrennen bij de junioren Nicole Steigenga. Toen zij de lagere school verliet had ze al snel plannen om wielrenster te worden. Dat gaat de goede kant op kunnen we wel stellen. Maar er waren meer kampioenen. Christiaan Stremler, Dennis Strikwerda en Pieter Jan Leijenaar wonnen het kaatsen bij het Nederlands kampioenschap bij de categorie schooljongens. Ook zij werden geïnterviewd. En wellicht dat deze editie er iets anders uitziet dan alle voorgaande. We hebben namelijk een nieuwe drukker. We bedanken Sjef van der Draai van Printwurk Iris voor de vele jaren dat hij het printwerk voor zijn rekening heeft genomen. Vanaf nu zal Hunia s Drukkerij in Workum dit verzorgen. Dan rest ons niets meer dat u veel leesplezier en wellicht alvast een fijne vakantie te wensen. De redactie 4

4 INHOUD Soarch en blydskip... 5 Tusken tomme en Wiisfinger... 8 Geslaagden Troch Eksmoarre en Allingawier Wa binne jo Nieuws van het dorpsbelang Jo sille it mar beleve Fan alles wat Sportnijs Uit de Allingawierster oude doos Raad je plaatje Kerknieuws Maandkalender

5 SOARCH EN BLYDSKIP 6

6 Toch nog onverwacht is Pieter Feenstra oud inwoner van Allingawier en Exmorra overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. Redactie Doarpsnijs Plotseling is overleden ons zeer gewaardeerd lid (vanaf de oprichting van de KV) PIETER FEENSTRA Wij wensen zijn zoon en schoondochter veel sterkte in deze voor hun verdrietige tijd. Bestuur en leden van Kaatsvereniging Exmorra. 7

7 Boukje van der Veen is 65 jaar geworden! *********************************************************************************** Doarpsgenoaten, Bedankt foar de kaarten dy 't wy krigen by ús 55 jierriche troudei. Op moandei de 18e maaie wiene der in hiele soad doarpsposten. Groetnis, Sipke en Lammy Eringa Plantenga 8

8 Groep 8 verlaat de basisschool en zet de eerste grote stap voor de toekomst. Ook dit jaar wordt het traditionele interview met alle schoolverlaters van groep 8 voortgezet. Weer een groep 8 die de basisschool gaat verruilen voor het voortgezet onderwijs. Deze keer in een andere samenstelling. Sarie heeft het stokje overgedragen aan Thea en ondergetekende. We willen Sarie nogmaals bedanken voor haar jarenlange inzet en voor de mooie verhalen over de kinderen van groep 8. Voor ons is het ook even wennen, want hoe pak je zoiets aan? Iedereen organiseren is niet zo moeilijk, Jacco even op pad sturen met de mededeling dat ze op 11 juni worden verwacht voor het interview. Feestje vieren is niet moeilijk, als er maar genoeg te eten en te drinken is en de kinderen het maar leuk met elkaar hebben. Om alles goed op papier te krijgen is een wat lastiger verhaal. Vorig jaar heb ik het nog een beetje af kunnen kijken bij Sarie, maar nu moeten we het toch zelf doen. Maar dat komt vast wel goed. Wij gaan ons best doen en Thea en ik hebben er in ieder geval veel zin. We hebben dit keer negen kinderen en moeten vol aan de bak, want nachtwerk moet het natuurlijk niet worden. De kinderen komen een voor een wat binnendruppelen en hebben er erg veel zin in. De foto s worden op tafel gelegd en iedere foto wordt even goed bekeken. Herkennen we er iemand in of zijn ze veranderd? Er wordt natuurlijk ook wel gelachen om de verschillende foto s, want ze zijn toch allemaal wel veranderd. De ene herken je meteen en bij een andere foto heb je geen idee wie 9

9 het is. Maar snel de namen op de foto of envelop zetten, want het is niet de bedoeling dat er een verkeerde foto bij het stuk komt. Om stipt uur starten we met de interviews, een voor een schuiven de kinderen even aan om hun verhaal te doen. Jelmer Boersma Ik bin berne op 26 oktober 2003 yn Parregea. Doe t ik 1 as 2 wie, binne wy ferhuze nei de Meerweg 17 yn Allingawier. En dêr wenje ik no noch. Myn heit en mem binne Sjoukje Boersma Hooghiemster en Gerrit Piet Boersma. Ik ha in âldere sus Jeanet (13), twa broerkes Hidde (9) en Wessel (4) en nog in suske Leonie (6). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Myn heit is boer en we ha ûngefear 230 kij. Myn mem is húsfrou. Ik help heit net echt want ik wol gjin boer wurde, om t ik wurkjen mei kij net leuk fyn. Húsman liket my ek neat. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Bogerman College yn Snits en gean dêr GT (VMBO gemengde/theoretische leerweg) folgjen. Ik bin de ienige fan ús klasse dy t nei it Bogerman in Snits giet. Yourie giet wol nei it Bogerman mar dan yn Wommels. Ik ha foar Snits keazen om t se dêr in soad mei muzyk dogge. Sels spylje ik trompet by it jeugdkorps fan Skraard en by it korps yn Parrega (tegearre mei mem). It gefoel wie goed by it Bogerman. It is wol in ein fytsen, mar it is wol te dwaan mei in e-bike. Ik wit noch net by wa ik yn e klasse kom, mar dat sjoch ik dan wol. 10

10 Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? It leuke oan de Oerdracht wiene de skoallereiskes en de fakken gimmestyk en Ingelsk. Net leuk wiene alle oare fakken, je moasten somtiden sommen meitsje dêr t ik fan tocht wat moatte jo dêrmei? Wat zijn jouw hobby s? Muzyk dus en ik bin no al hast in jier oan it kuorbaljen by Westergo yn Boalsert, tegearre mei Theis. Wy binne fan t jier kampioen wurden mei KV Westergo D2. Wat wil je later worden? Trochgean mei it kuorbaljen en dan probearje om in profesjonele kuorballer te wurden. En as dat net slagget dan wol ik games meitsje. Hjir binne wol opliedings foar. En dan it leafst sportgames meitsje. Jeanet Boersma Ik bin berne op 19 mei 2002 yn Parregea en wenje no op e Meerweg 17 yn Allingawier. Myn âlden binne Sjoukje Boersma Hooghiemster en Gerrit Piet Boersma. Ik bin de sus van Jelmer(11) en ik ha dan noch twa broerkes en in suske, Hidde (9), Leonie (6) en Wessel (4). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Heit is boer en mem is húsfrou. Ik fyn it leuk dat heit boer is, mar ik wol gjin boer wurde en ek gjin húsfrou. Ik fyn it wol hiel moai dat mem thús is, want dan hoech ik net nei in oppas ta. 11

11 Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean aanst nei praktykskoalle de Diken yn Snits. Ik woe hiel graach nei it Nordwin mar dat koe ik krekt net helje. Ik ha der gjin sin oan om nei de Diken ta, mar ik sil al goed myn bêst dwaan want dan kin ik nei twa jier dochs nei it Nordwin. Ik woe graach nei it Nordwin om mei bisten te wurkjen. Ik fyn hynders hiel leuk, ik ha thús ek twa. Nije wike ha we kennismaking op de praktykskoalle. Dan sjoch ik ek by wa t ik yn e klasse kom. Dêr ha ik wol in hiel soad sin oan. Ik tink dat ik by ien as twa BFF s (best friends forever) kom. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik ha oant en mei groep trije op e Oerdracht sitten. Ik fûn de freondinnen op e Oerdracht hiel leuk. Doe moast ik nei de Súdwester yn Snits. Ik wurdt noch alle dagen ophelle mei it buske. Ik mocht no wol mei de gewoane bus, mar dan kaam ik net op e tiid op skoalle. Earst fûn ik it net leuk om nei de Súdwester te gean, maar no wol. Ik ha in hiele soad freondinnen. De masters op skoalle wiene hiel grappich, ik moast faak om se laitsje. Eins fûn ik alles leuk. Wat zijn jouw hobby s? Dat is mar ien ding en dat is hynsteride. Ik ha sels twa pony s en ik krij ien kear les yn e wike. Ik doch ek oan wedstriden mei; springe en dressuer wedstriden. Dit doch ik mei deselde pony. Ik ha al twa kear in earste priis wûn. De oare pony bin ik no oan it belearen. Dizze waard froeger wol riden, mar hy is alles wer ferjitten. Myn pony s hjitte Kelly en Camel. Wat wil je later worden? Ik wol letter graach in eigen maneezje. Dan mei ik alles sels witte. Ik ha al in ôfspraak mei heit makke. Heit sil it bouwe, dan hoech ik allinnich mar foar it oare te soargjen. Foar it útmioksjen fan e boksen kin ik ek wol hulp krije. Sy meie dan fergees ride. 12

12 Jacco Tolsma Ik bin berne op e Doarpsstrjitte 25a op 11 september Myn heit en mem binne Theo Tolsma en Petra Tolsma de Boer. Ik ha noch in broer Simme, hy is 14, en in jonger suske Mari-Ann en sy is 8. Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mem hat gjin wurk, die docht fan alles yn en om it hûs, op e karweikes dy t wy dwaan moatte nei. Mem wurke earst mei verstandelijk gehandicapten en heit hat in eigen bedriuw, autobedrijf Tolsma. Wat heit docht soe ik net wolle. Ik soe wol auto s ûntwerpe wolle. Ik betink it en ha de ideeën en Simme makket it dan. Wat mem die wol ik net, dat liket my hielendal neat. Al fûn ik it Thomashuis yn Arum wol leuk. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne College yn Boalsert en folgje dêr GT. Ik kom by Hendrik yn e klasse. Yourie docht ek GT, mar dan yn Wommels en Jelmer docht GT yn Snits. Ik kom ek nog by in pear oare bekenden yn e klasse, dy kin ik fan it fuotbaljen. Dit fyn ik hiel leuk. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fûn de skoallereiskes altyd hiel leuk, sa as it Marinemuseum yn Den Helder, en sommige útstapkes fan uur cultuur as bygelyks it beatboxen. Dizze dingen ha myn ynteresse en dan fyn ik it hiel leuk. Net sa leuk fûn ik it húswurk. Dit wie stom húswurk. Op it Marne krije wy ek húswurk, mar dat sil grif better wêze. It neibliuwen wie ek minder leuk. As ik neibliuwe moast dan wie dat meastal mei Yourie. Juf sei altyd: Do bist hjir net foar my, mar foar dysels, as ik dingen net die sa as it moat. Sommige juffen wiene wol strang. Juf 13

13 Natasja wie it leukst, want dêr hoegde ik net sa folle te dwaan, as better sein, minder te dwaan. Dan wie alles folle frijer. Wat zijn jouw hobby s? Alles wat mei de twadde wrâldoarloch te krijen hat fyn ik hiel ynteressant. Ek gamen, keatse en fansels de keeperstrening op e sneintemoarn fan keepertrainer Sierd van de Berg (keepertrainer van FC Groningen) is hielendal top. Wat wil je later worden? Ik wol fansels profkeeper wurde. Dêr treen ik hurd foar, mar as dat net slagget dan nei de Navy Seals fan e Marine. As miskien wat yn it ûntwerpen fan bygelyks auto s as games. Wat Jacco nog wel even kwijt wil is dat Juf Fenneke altijd van die rare gekleurde (groene of licht bruine) smoothies drinkt. It griist Jacco oan.. Yourie Drost Ik ben geboren op 10 september 2003 op de Van der Weijstraat, naast Buma, in Exmorra. Mijn ouders zijn Gaston Drost en Carla Drost Postma. Ik heb twee broertjes; Tycho (9) en Ivar (7). Ik woon nu op de Bolswarderweg. Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mijn vader is automonteur bij autobedrijf Jaarsma in Hartwerd en mijn moeder werkt in de buurt van Gorredijk in het laboratorium bij Anker Stuy. Ze ontwerpt nieuwe verfsoorten of verfpasta s. Ik vind het leuk wat mijn vader doet. Ik ga ook wel eens mee en mag dan soms ook wel even helpen. Wat mijn moeder doet 14

14 vind ik ook leuk. Ben er een keer geweest met Sinterklaas om een koek te versieren (de kinderen die aan tafel zitten reageren direct wat heeft dat er nu mee te maken, en lachen er hartelijk om). Ik weet nog niet of ik hetzelfde als mijn ouders zou willen doen. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik ga naar het Bogerman in Wommels en volg daar de opleiding GT. Ik ga daar naartoe omdat het niet zo groot is als bijvoorbeeld het Marne College. Ik vind het kleine prettiger. Ik ga daar op de fiets, zonder motortje, naar toe. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Wat ik leuk aan deze school vond is dat de juffen altijd heel gezellig waren. Wat ook erg leuk was, is dat juf Géjanna met kamp in het water viel. Juf zou op houten leliebladen stappen die in het water lagen. Juf dacht dat ze dat ook wel kon maar dat was dus niet zo, ze gleed er zo in.. De crea lessen op vrijdagmiddag vind ik ook altijd erg leuk. We zijn nu bezig met de musical en dat is ook erg leuk. We maken de decorstukken allemaal zelf. Heel leuk om te doen. Ik heb hele leuke grappige rollen in de musical. Ik ben commissaris Bullebak en ik ben een dronkenlap. De rollen passen niet echt bij elkaar, maar dat vind ik erg leuk om te spelen. Twee tegenstrijdige rollen. Maar ik ging toch liever twee keer op kamp dan de musical. Rekenen vind ik echt leuk, had ook een hoge Cito score. Wat ik niet leuk vind is taal en spelling. Dat vind ik moeilijker en daarom was het niet leuk. Wat zijn jouw hobby s? Samen klussen met mijn vader tijdens de verbouwing van ons huis. Voetbal en kaatsen en hutten bouwen. Wat wil je later worden? Ik wil wat met techniek doen maar ik weet het nog niet echt.. Airplane repo???? 15

15 Hendrik Kuiper Ik bin berne op 20 april 2003 yn it sikehûs yn Snits. Wy ha earst yn Eksmoarre wenne, yn it hûs dêr t no Wopke en Boukje Brander wenje. Doe t ik ûngefear in heal jier wie binne we nei de Meerweg yn Allingawier ferhuze. Dêr wenje wy no noch. Myn heit en mem binne Jelly Kuiper en Sipke Kuiper. Ik ha in sus Nynke (13) en twa suskes, Femke (10) en Marije (9). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mem wurket yn Bloemkamp en by de thuiszorg. Heit wurket by boubedriuw Johannes Feenstra. Dêr docht er de boekhâding, rekkeningen stjoere. Wat mem docht fyn ik sels net sa leuk, ik soe dat wurk net dwaan wolle. Wat heit docht fyn ik wol aardich, mar ik soe it sels net útkieze. As it moatte soe dan soe ik it wol dwaan. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean aanst nei it Marne College en doch dan de oplieding GT. Ik sit by Jacco yn e klasse en der sitte noch in pear bekenden fan it keatsen yn. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fûn it kamp hiel leuk. Allegear gekke dingen dwaan en de begelieder Jelle wie ek hiel grappich. Wat mei juf Géjanna barde (de lelieblêden) wie hiel grappich. Wy ha doe ek makaroany makke, mar dat hie wol twa oeren op it gasstel stien foardat it klear wie.. Dat duorre wol hiel lang, dat de de oare deis ha we mar patat helle want de juffen woene net wer sa lang mei it iten oan e gong wêze. Hiel leuk wie de crea op freedtemiddei. Ik mei graach knutselje, mei hout as papier maché, lekker kliederje. Sommige juffen fûn ik 16

16 minder leuk, sy wiene wol wat strang.. Taal en spelling fûn ik ek net sa leuk. Rekkenjen wol wer; ik hie in ek hege Cito score. Ik fûn it hiel leuk op skoalle. Ik gong der meastal wol mei nocht hinne. Wat zijn jouw hobby s? Fitness yn e sportskoalle en dêr doch ik ek oan kickboksen. Ik gean ek twa kear yn e wike te keatsen en sa no en dan in wedstriid keatse. En fansels game op myn eigen kompjûter. Wat wil je later worden? Wat mei technyk, sa as sleutelje en ferkeapje fan quads of sa. As by de Marine. Piraten oppakke of sa. Theis Heeres Ik bin berne op 5 april 2003 yn Denemarken. Doe t wy nei Nederlân kamen wie ik fjouwer as fiif. We kamen te wenjen op Brundear 2 yn Allingawier. Dêr wenje we no noch. Myn heit en mem binne Renske Heeres Koudenburg en Jelle Heeres. Ik ha in sus Femke (18) en in broer Hielke (15) en noch in jonger broerke Ytsen (7). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Myn âlden binne boer en boerin en húsfrou. Ik fyn it wol leuk, ik soe ek wol boer wurde wolle. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean aanst nei it Marne College yn Boalsert en folgje dêr (basis beroep). Ik ha dêr in hiel soad sin oan. Ik kom by Jens yn e klasse en noch twa fan it kuorbaljen. 17

17 Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Hiel leuk wiene de skoallereiskes en foaral it kamp. Foaral it fikkie stoken en it moeras wiene leuk. Ast útglydest yn it moeras wie it dochs wol djip.. Net sa leuk fûn ik taal en spelling, dêr ha ik wat muoite mei om t ik dyslektysk bin. Wat zijn jouw hobby s? Heit helpe, trekker ride op eigen terrein. Te skodzjen en te swyljen, mar fansels ek it kuorbaljen. Ik sit no in jier op kuorbaljen en sit by Jelmer yn it team. Wy binne dit jier kampioen wurden en ha doe in moai en leuk feest hant. Wat wil je later worden? Ik wit noch net krekt wat ik wurde wol. Ik tink wat mei technyk, mar dat wit ik net seker. Jens de Witte Ik ben geboren op 16 januari 2003 in het ziekenhuis in Sneek. We woonden toen al in Exmorra aan de dorpsstraat 21 en daar woon ik nu nog. Mijn ouders zijn Mirjam van der Helm en Fred de Witte. Ik heb nog een zusje Rosa en zij is 6 jaar. Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mijn vader werkt bij de Lastoorts in Bolsward. Hij last daar van alles, maar ik vind dat helemaal niks. Ik ben niet zo n technicus. Mijn moeder is gymdocent bij de RSG, dat vind ik wel erg leuk en zou dat eigenlijk ook zelf wel een beetje willen worden. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik ga naar het Marne College en daar volg ik BB. Ik kom bij Theis in de klas, maar verder ken ik er niemand. 18

18 Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Lange vakantie vond ik het allerleukste, heerlijk vrij. Kamp vond ik niet zo leuk; ik had van de macaroni gegeten en was daarna ziek. De koningsdagen en het sporten/gym vond ik altijd ook erg leuk. Ik vond het een vreselijk leuk schooljaar. Wat zijn jouw hobby s? Toneel, dit doe ik in Sneek en volgend jaar mag ik in het echte theater optreden. Ik doe dit nu een jaar. Ik vind het heel leuk, ik kan heel goed improviseren. Verder vind ik vissen, kaatsen en hardlopen erg leuk. Ik doe soms ook mee aan een wedstrijd. Ik geef samen met Yara nu atletiek aan kinderen van de Oerdracht. Ik doe dit omdat ik het heel leuk vind zodat andere kinderen het misschien ook leuk gaan vinden. Wat wil je later worden? Acteur, omdat ik heel goed kan toneelspelen. En als dat niet lukt dan wil ik net zoals mijn moeder sportdocent worden aan een school. Lieke Steigenga Ik bin berne op 17 november Ik ha in heal jier yn groep 1 sitten, dus ik ha eins in klasse oerslein. Ik bin yn it sikehûs yn Snits berne en wenje al myn hiele libben op e Van de Weijstrjitte 29. Myn heit en mem binne Alwin en Maaike Steigenga Walsma. Ik ha noch twa jongere suskes, Hedwig (8) en Welmoed (5). 19

19 Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mem is ynterieurfersoargster en gastfrou yn it Bonifatiushuis yn Snits. Dat is in soarte fan bejaardetehûs. It liket my wol leuk om mei bejaarden te wurkjen, mar oan e oare kant soe ik dat wat mem docht net dwaan wolle. Dat komt om t ik al wat oars yn e holle ha wat ik dwaan wol. Myn heit wurket by installaaasjebedriuw Bergenhenegouwen, ik leau yn Aalsmeer. Hy wurdt oeral hinne stjoerd; op it heden sit er by De Vries yn Makkum. Hy docht dêr ynstallaasjewurk op luxe boaten. Wat heit docht soe ik beslist net dwaan wolle. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne College en dan folgje ik de HAVO. It earste jier HAVO VWO en dan sjen wat kant ik út gean. Ik sit by Marije yn e klasse. Ik ha al kennismakke mei myn klasgenoaten, mar der binne gjin bekenden by. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fûn de basisskoalle super leuk mar de lange preken fan de juffen wiene minder. It leukste fyn ik dochs de musical, om t ik ien fan e haadrollen ha. Ik bin Lieke Lont. En alles meitsje foar de musical en fansels it oefenjen fan de musical. Wat zijn jouw hobby s? Ik spylje trompet bij Excelsior XS yn Skraard, by Fenny. Ik spylje al hast twa jier trompet. Fierder fyn ik keatsen, federaasjekeatsen, hiel leuk. It útslaan fan de bal fyn ik it leukst, lekker hurd tsjin de bal rame. Wat wil je later worden? Ik wol graach pedagogysk meiwurker wurde. Foaral yn it sikehûs. Bern begeliede yn it sikehûs. Dat ha we mei Welmoed meimakke en ik fûn dat hiel moai om te sjen en ik fyn it ek belangryk wurk. 20

20 Marije Vellinga Ik bin berne op 13 mei 2003 op de Bolswarderweg 15 yn Exmorra en dêr wenje ik noch. Myn heit en mem binne Lolke Vellinga en Akke Vellinga van Gunst. Ik ha noch in âldere broer Sybren(13) en in jonger broerke Tjeerd (9). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mem beheart de webside fan Sterre en Tijl, dat is in babywinkel yn Zwolle. Ik soe dit wurk, tink ik, sels net sa gau dwaan. Heit wurket by Hochwald, yn ploegetsjinst. Wat hy dêr docht dat wit ik net, al ha ik it grif wol ris witten.. Wat heit docht liket my wier ferskriklik, ik soe net yn in fabryk wurkje wolle. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne Colllege en folgje dêr Havo/VWO. En ik gean grif yn it twadde jier nei VWO, by de Cito helle ik 100% VWO. Ik gean mei Lieke en noch ien dy t ik in bytsje kin fan it ponyriden. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fûn it hiel leuk op skoalle. Alles wie leuk, it learen en der sieten leuke bern yn e groep. It wie altyd hiel gesellich. De juffen wiene ek leuk en gesellich. Wat ik net sa leuk fûn wie it fuotbaljen by gimmestyk, want der wurdt al fanút gongen dat famkes net fuotbalje kinne. Sadwaande krije wy gjin bal. Wat zijn jouw hobby s? Efkes neitinke.. ik fyn it altyd hiel leuk om wat mei bisten te dwaan. It fersoargjen is leuk. Wat ik ek leuk fyn is it meitsjen fan fotoboeken op e kompjûter. Fan kamp ha ik ek ien makke. Ponyride 21

21 wurdt wat minder, mar dat fyn ik noch wol leuk. Ik riid ien kear yn e wike. Wat wil je later worden? Dat wit ik noch net 100% seker, mar as ik kinne soe dan wol ik graach de lay-out fan in tydskrift meitsje. Hokker tydskrift wit ik noch net, mar dat sjoch ik dan wol. En met Marije als laatste hebben we alle schoolverlaters bij de kladden gehad. Traditioneel gezien is het dan nu tijd voor een toekomstvoorspelling. Sarie schudde dat zo uit de mouw, maar zouden wij dat ook kunnen?? We kunnen allicht een poging wagen. Als we bovenaan het lijstje beginnen dan komen we het eerst bij Jelmer. Hem zien we in de toekomst wel als korfbalspeler bij een van de topploegen van Nederland. Intussen is er in een stuk land naast de boerderij aan de Meerweg een prachtig paardenhotel verrezen, compleet met binnenmanege. Op dit prachtige complex zwaait Jelmers zus Jeanet de scepter. Ondertussen heeft Jacco Allingastate gekocht; een leuk optrekje waar Jacco zich even heerlijk kan terugtrekken. Want als eerste keeper van FC Barcelona sta je natuurlijk altijd in de spotlights en dan is het wel heel prettig om even dichtbij je familie te zijn en te genieten van de rust en ruimte op het Friese platteland. Even verderop staat het mooie mechanisatiebedrijf van Theis en Hendrik. Hier vind je de allerbeste nieuwe en gebruikte landbouwmachines, onderdelen en andere artikelen voor de veeteelt, akkerbouw en Tuin & Park. Yourie is inmiddels in de voetsporen van zijn vader getreden; je kunt hem alles vragen op het gebied van auto s. Jens is, nadat hij een aantal keren meegespeeld heeft in de toneelstukken van onze toneelvereniging, gecast voor Goede Tijden, Slechte Tijden en woont ondertussen in de Amsterdamse grachtengordel. Ook Lieke heeft haar werk in Amsterdam; ze is pedagogisch medewerkster in het AMC. Marije is al vrij snel in de redactie van Doarpsnijs gekomen. Daar verzorgde ze een aantal jaren de lay-out. Sinds ze afgestudeerd is werkt ze bij Mediabedrijf Sanoma. Hier is ze 22

22 verantwoordelijk voor de lay-out van onder meer de Libelle, Margriet en de Linda. Zoals u merkt hoeven wij ons ook over deze groep schoolverlaters geen zorgen te maken. Zij zullen alle negen hun weg wel vinden en komen ongetwijfeld allemaal goed terecht. Tekst: Petra Tolsma Van links naar rechts: Yourie, Jelmer, Jens, Lieke, juf Fenneke, Theis, Hendrik. Voor Jacco, juf Géjanna, Marije. Foto rechts Jeanet. 23

23 KAMPIOENEN!!!!!! Het is zondagavond 21 juni en Petra en ik hebben een afspraakje. Op zich niets bijzonders, maar als ik erbij vertel dat dit een afspraakje met drie ontzettend leuke Exmorster knullen is, dan veranderd dat de zaak natuurlijk. Bij ons aan tafel zitten namelijk Pieter Jan Leijenaar, Dennis Strikwerda en Christiaan Stremler, de kersverse winnaars van het NK kaatsen voor schooljongens. Een fantastische prestatie vinden wij en reden genoeg voor een interview. Wanneer we even terugkijken naar de voorgaande afdelingswedstrijden dan waren de voortekenen in ieder geval goed. Onze jongens hadden, in dezelfde samenstelling, al twee keer een tweede en een keer een derde prijs gepakt. Daar komt bij dat de loting beslist gunstig te noemen was. En hoewel een tweede prijs natuurlijk geen eerste prijs is en er meer favoriete parturen op de lijst stonden, gaf dat natuurlijk wel vertrouwen zo denken wij. Toch spreken Dennis en Christiaan uit dat ze vooraf wel zo hun bedenkingen hebben gehad. Pieter Jan daarentegen is heel stellig: as we in kear it NK winne wolle dan moat it no. En ik hie fuort in gefoel fan we gean it winnen. En waar Dennis en Christiaan aangeven vooraf toch wel behoorlijk last van spanning gehad te hebben, geeft Pieter Jan aan dat dat bij hem juist niet het geval was. Op de dag zelf begint het NK voor ons partuur met Minnertsga als tegenstander. Best wol lestich, aldus Dennis, it wie foar hun ommers wol in thúswedstriid. Tijdens die eerste omloop sluipt er even een moment van twijfel in, maar uiteindelijk winnen ze toch vrij gemakkelijk met 5-3. Na de tweede wedstrijd treft Pieter Jan 24

24 oud-hoofdklasse kaatser Jacob Wassenaar, uit datzelfde Minnertsga, in de bestuurstent. Jacob spreekt hem even aan en zegt: jim winne it hjoed. Geweldig om te horen en goed voor het vertrouwen natuurlijk. In de partijen die volgen groeit dat vertrouwen nog meer. Dennis en Pieter Jan ogen zelfverzekerd en stralen rust uit. En met Christiaan als voor minst opslager en degelijke balkeerder wordt er vervolgens eenvoudig gewonnen van Arum (5-2) en Grou (5-1). Daarna wordt in de halve finale Winsum met nul tegeneersten aan de zegekar gebonden. In de andere helft van de lijst is Mantgum doorgedrongen tot de finale. Toch wel enigszins verrassend, want vooraf behoort dat partuur niet tot de absolute favorieten. Op de vraag waar het aan zou kunnen liggen dat Exmorra, vooraf ook een van de favorieten, het wel tot de finale schopt en de andere drie, Menaldum, Anjum en Dronrijp niet, antwoordt Pieter Jan meteen: om t der by ús totaal gjin druk op lei. By de oaren wie dy druk der wol Met de wetenschap dat ze in voorgaande afdelingswedstrijden al een paar keer van Mantgum gewonnen hadden stappen de jongens zelfverzekerd het veld op. En die zelfverzekerdheid is terecht, want ook nu verloopt het soepel en komen ze geen moment in de problemen. Pieter Jan grinnikt; doe t ik opslaan moast op 5-2 en 6-6 sloech myn hert wol efkes op hol hear Mantgum legt op die stand een kaats en als ze dan van kant gewisseld zijn is het Dennis die de kaats voorbij slaat en daarmee is de overwinning een feit. Het besef dat ze nu echt Nederlands Kampioen zijn moet dan nog komen. 25

25 Op mijn vraag wat zij nu denken wat doorslaggevend geweest is waarom juist zij in de finale stonden en de andere favoriete parturen niet, komt een antwoord waarin ook meteen heel duidelijk de hand van coach Sybren Leijenaar naar voren komt. Positief bliuwe, rêstich bliuwe en praten bliuwe zegt Dennis heel beslist. En dat is een waarheid als een koe, maar je moet het maar kunnen op zo n moment.. Als we vervolgens nog even doorpraten willen we toch ook nog wel graag even weten hoe ze hun toekomst zien op het kaatsvlak en of ze zichzelf misschien ooit op de PC zien. Christiaan opent voorzichtig: miskien yn e Earste Klasse, mar dat wit ik net seker want ik fyn oare dingen ek leuk. Ook Dennis is er nog niet helemaal uit; miskien wol in kear op e PC, mar miskien hâld ik ek wol op mei keatsen. Ik wol eins letter hiel graach mei in crossmotor wedstriden dwaan. Gersbaanraces liket my wol hiel moai. Van Pieter Jan krijg ik meteen een helder en heel duidelijk antwoord: ik kom seker yn e Hoofdklasse en ek seker op e PC, dêr gean ik foar. Dat antwoord verbaast mij eerlijk gezegd helemaal niets, want toen hij hier nog naar de basisschool ging, liep hij al steevast met de driepas een opslag simulerend voorbij. Daarnaast beschikt hij ook over een uitzonderlijk talent, waardoor zijn toekomstdroom ook meteen heel realistisch wordt. Ik ben er in ieder geval heilig van overtuigd dat hij dat gaat redden. En ik ben vast niet de enige die die mening is toegedaan.. Tekst: Griet Reitsma Foto s: Families Leijenaar, Stremler en Strikwerda 26

26 27

27 NOG EEN TOPPER Binnen twee dagen nadat we met de winnaars van het NK kaatsen aan tafel hebben gezeten, zitten we alweer met een kampioen aan tafel. Ditmaal de Nederlands Kampioen wielrennen bij de junioren dames, Nicole Steigenga. Van de 75 deelnemers was zij het die, met nog ongeveer vijf kilometer te gaan, wegsprong uit het peloton. De voorsprong die ze had wist ze vervolgens te behouden, zodat zij juichend als eerste de finishlijn passeerde. Een geweldige prestatie, waar wij als redactie van Doarpsnijs natuurlijk graag wat meer van willen weten. Gelukkig stemt Nicole in met een interview en zodoende begeven wij ons op dinsdagmiddag richting de Van der Weijstrjitte. Petra en ik worden heel hartelijk welkom geheten door de kampioene zelf en eenmaal in de woonkamer valt ons oog meteen op het prachtige rood-wit-blauwe tricot dat midden in de kamer hangt. Als we tegenover dit leuke, spontane zeventienjarige wielrentalent aan tafel zitten komt er al gauw een leuk gesprek op gang. Vol bewondering luisteren Petra en ik naar Nicole s verhaal over de wedstrijd. Hoe ze een ronde eerder al demarreerde, maar teruggehaald werd en vervolgens besloot het in de laatste ronde weer te proberen. En met succes dus. En of dat nog niet genoeg is gaat ze woensdags (24 juni) ook een gooi doen naar de titel op het NK tijdrijden voor junioren dames. Wanneer we Nicole vervolgens vragen wat haar voorkeur heeft zegt ze meteen: kampioen wurde op e tiidrit fyn ik moaier, want dêr dogge allinnich de tweintich sterksten oan mei. Al is tiidriden op sich neat oan, want je komme sawat kotsend oer de finish.. Een beetje verrassend is het dan toch wel dat haar hart meer bij de gewone ritten ligt, en dan het liefst in heuvelachtig gebied. Waar haar talent vandaan komt dat hoeven we niet te vragen, wel zijn we nieuwsgierig naar wie haar grote voorbeeld is. We stellen 28

28 ons zo voor dat dat ongetwijfeld een Leontien Zijlaard van Moorsel of Marianne Vos zal zijn, maar het antwoord dat ze geeft hadden we niet helemaal verwacht: Marianne Vos is wol hiel goed, mar heit is myn grutste foarbyld. Heit is ek myn alles. Hy giet mei my te fytsen, hy is myn trener, myn coach, myn masseur, myn meganiker, hij docht alles foar my. Toch is talent in combinatie met zo n superheit alleen niet genoeg om het ver te schoppen in het wielrennen. Daar is meer voor nodig, veel meer. Zo traint Nicole op dit moment ongeveer tien tot veertien uur per week en let ze op haar voeding. Daarbij komt ook dat je vanuit jezelf nog een enorme discipline, een flinke dosis doorzettingsvermogen en een ijzeren wil moet hebben om tot grote prestaties te kunnen komen. Ingrediënten waarover Nicole dus allemaal beschikt, want anders was ze nu geen kampioen geworden. Op onze vraag hoe ze haar toekomst ziet als wielrenster antwoordt Nicole: ik wol hiel graach in kear de Giro d Italia foar dames fytse. En ik hoopje letter in kear mei te dwaan oan de Olympyske Spullen. Petra en ik zien dat zeker gebeuren; die roze trui staat je vast prachtig Nicole en we hopen dat we je ooit een keer tijdens de Olympische Spelen het Wilhelmus horen zingen. We wensen je in ieder geval alle geluk en succes toe en danken je hartelijk voor dit leuke gesprek. Tekst: Griet Reitsma Note: Inmiddels weten we dat Nicole op de NK tijdrit als vijfde is geëindigd. 29

29 30

30 Het ontstaan van het Dorpsbelang Allingawier door Jack Feenstra Aan het einde mijn slotartikel over mijn jeugd in Allingawier in Doarpsnijs van juni jl. heb ik beloofd dat het volgende verhaal betrekking zou hebben op het thema Dorpen zonder toekomst. Omdat een en ander meer voorbereiding nodig heeft dan ik in gedachten had, houdt u dat artikel van mij te goed. Daarentegen heb ik thans een artikel geschreven over het ontstaan van Dorpsbelang Allingawier. Behalve mijn eigen ervaringen over die begintijd van het dorpsbelang ben ik eveneens geïnspireerd door de verhalen die oud-allingawierster Johannes Kuipers mij destijds over die begintijd vertelde. Zoals u wellicht weet is de marboer Kuipers heel veel jaren penningmeester en een aantal jaren voorzitter van het dorpsbelang geweest. Ook de eerste notulen van het Dorpsbelang Allingawier hebben mij veel informatie verschaft. De aanleiding In februari 1953 vond een watersnoodramp in grote delen van Zeeland en West-Brabant plaats. Het noodlot sloeg toe doordat de slecht onderhouden waterkeringen het niet konden bolwerken tegen een springvloed en een daarmee gepaard gaande zware noordwesterstorm. Op verscheidene plaatsen braken de dijken door of spoelden weg. Een kleine 1900 mensen kwamen bij de ramp om. Hoewel er meerdere keren voor het slechte onderhoud van de dijken was gewaarschuwd bleef het bij het oude. De overheden dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. U kent dat wel. Zoals het dikwijls bij rampen het geval is, overrompelde het bevolking van Zeeland en West-Brabant. Het is al zo vaak goed gegaan en het zal het nu ook wel zo gaan. Niet dus! Deze keer ging het goed mis. Nadien kwam de hulpverlening traag op gang. Er was niets georganiseerd. Communicatie was er nauwelijks. Het telefoonnetwerk, wat in die tijd al niet zo groot was, viel uit. 31

31 Radiozendamateurs aan de rand van de rampgebieden onderhielden zoveel als mogelijk contact met collega s die zich in de periferie bevonden die met zeer beperkte middelen snel een zendertje in elkaar hadden geknutseld. De mensen in de dorpen en steden probeerden elkaar zoveel mogelijk bij te staan. Maar georganiseerde hulpverlening was er niet of nauwelijks. De civiele beschermingsorganisatie Bescherming Bevolking, welleswaar in 1952 opgericht, zat nog in de luiers en hadden feitelijk geen mankracht en communicatiemiddelen, laat staan ervaring met calamiteiten c.q oorlogshandelingen. Het spreekt voor zich dat na deze verschrikkelijke watersnoodramp de roep om georganiseerde, daadkrachtige hulpverlening en doeltreffende communicatie steeds luider werd. Deltawet De Deltawet werd op 8 mei 1958 ingevoerd. In grote lijnen kwam de inhoud van de wet er neer dat alle zeekerende dijken langs de hele Nederlandse kust moesten worden verbreed en verhoogd. Vanuit de overheid kwam de plicht voor de alle Nederlandse gemeenten om een rampenplan en een daaraan gekoppeld evacuatieplan op te stellen. Calamiteitenplan De destijds gemeente Wonseradeel kreeg ook de plicht een dergelijk rampenplan op te stellen. Dit konden zij echter niet alleen. De toenmalige grootste gemeente in oppervlakte en aantal dorpen in Friesland had daarbij de hulp nodig van de inwoners van die dorpen. De dorpelingen wisten immers als geen ander waar ze naar toe moesten vluchten als er een calamiteit plaatsvond. Maar dat vluchten moest niet gepaard gaan met paniek, maar georganiseerd plaatsvinden. Er moest in de dorpen een leiding, een bestuur aanwezig zijn om evacuatie na een ramp mede in goede banen te leiden. Dat bestuur, die leiding moest vanzelfsprekend uit de dorpen zelf komen. 32

32 Vanuit de gemeente Wonseradeel werd dan ook bij alle 27 dorpen de verplichting neergelegd om te komen tot het oprichten van een dorpsbelang. Dat plaatselijk belang zou als belangrijkste taak krijgen het in goede banen leiden van het evacueren van bewoners naar van te voren bekende plaatsen. Derhalve het uitvoeren van het ter plaatse geldende rampenplan. Verder zou het dorpsbelang het behartigen van de belangen van het dorp en haar bewoners tot subtaak krijgen. Aquarel van Allingawier * Allingawier Het dorp Allingawier moest er ook aan geloven. Zij werden ook verplicht tot het oprichten van een dorpsbelang. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was dat in die plaats niet zo moeilijk. Want de gemeenschapszin was groot te noemen. De eerste bijeenkomst De oprichtingsvergadering vond plaats in december 1957 en werd gehouden in de consistorie van de Nederlands Hervormde Kerk. 33

33 De kleine ruimte zat tjokvol. In de vergadering werd informatie en uitleg gegeven waarom een dorpsbelang noodzakelijk en nuttig was. Een adspirant bestuursleden werden aan de vergadering voorgesteld. Na stemming werd het bestuur als volgt gekozen: Catrinus Elzinga, voorzitter Abe Ringnalda, secretaris Johannes Kuiper, penningmeester Ruurd Tiesma, bestuurslid en algemeen adjunct Jacob Feenstra Sr, bestuurslid Iedereen in en om het dorp werd lid van Dorpsbelang. Iedereen? Nee, Age de Boer wild geen lid worden. Zijn motivatie was niet bekend. De betrokkenheid van het dorp was groot en de jaarvergaderingen waren een jaarlijks uitje. Jarenlang zijn de jaarvergaderingen in de consistorie van de Hervormde Kerk gehouden. De kamer was ieder jaar tjokvol. Er kon werkelijk geen kip meer bij. En gerookt dat er werd! Verschrikkelijk. De rook kon enkel maar uit worden gelaten door een klein luikje in de achterwand naar de hoge ruimte van de zogenoemde achtertsjerke. Johannes Kuiper vertelde mij wel eens, dat om niet te stikken, je wel mee moést meeroken. De volgende dag hingen de kleren van de bezoekers veelal aan de waslijn om te luchten. Mijn moeder, zorgde, als kostersvrouw voor de koffie. Ze had een grote groene geëmailleerde ketel, waarin de koffie, melk en suiker kwam. Alles bij elkaar! Nu kun je je dat niet meer voorstellen. Nee, ik drink zwart, ik een klein beetje melk, ik een beetje suiker! Ketels vol koffie gingen naar de consistorie. Anders dan koffie werd er niet geschonken en gedronken. Gezellig waren die jaarvergaderingen en niet in de laatste plaats om de jaarverslagen die door de secretaris werden voorgelezen. Dat was de hoofdschotel van de avond. 34

34 Abe Ringnalda maakte, als secretaris, jarenlang die jaarverslagen. Hij was er om vermaard. Want Abe Ringnalda was een echte attente dorpsman, die niet veel ontging. Het waren vaak verslagen die bij het voorlezen vaak veel tijd in beslag nemen, maar waar de leden van het Abe Ringnalda dorpsbelang op haar jaarvergaderingen van smulde. Het waren geen verslagen van grote rampen die in het dorp het afgelopen jaar hadden plaatsgevonden. Want hoewel een ramp in een klein hoekje zit, komt het gelukkig niet zo vaak voor dat er één plaatsvindt. Als er in die tijd een dergelijke calamiteit plaats zou vinden dan had Ringnalda daar zeker een waardig verslag over gepubliceerd. Maar nu was het een verslag van kleine rampjes en gebeurtenissen die in Allingawier en omgeving in het afgelopen jaar hadden plaatsgevonden. Het wel en wee van de dorpelingen zou men het kunnen noemen. Dorpsbelang Allingawier bestaat nog steeds maar heet thans Vereniging van Dorpsbelangen van Allingawier en, zoals dat een goed plaatselijk belang betaamt, behartigd zij op een uitstekende wijze de belangen van het dorp en haar omgeving, maar daarnaast organiseert zij activiteiten die de onderlinge band van de dorpelingen verstevigd. In 2013 heeft eerder genoemde vereniging de Dorpsvisie opgesteld. Op de site van het genoemde PB lees ik wat een dorpsvisie precies inhoudt. Ik citeer: Een dorpsvisie is een plan waarin een dorpsbelangenorganisatie aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Bij leefbaarheid gaat het om onderwerpen als: werkgelegenheid, voorzieningen, wonen, woonomgeving, veiligheid, milieu, het imago 35

35 van het dorp, de normen en waarden binnen een dorpsgemeenschap. Het is goed dat de nadruk op Leefbaarheid wordt gelegd. Want als een dorp niet leeft, heeft het ook geen toekomst. Ik wens het bestuur van het plaatselijk belang veel wijsheid toe om de leefbaarheid van Allingawier voor nu en in de toekomst te continueren. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de site van de Vereniging van Dorpsbelangen Allingawier : *) Schilderij gemaakt door de auteur 36

36 Marijke Boersma voor Atheneum Vervolgopleiding: Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Klaske Heinsma voor MBO maatschappelijke zorg niveau drie en gaat nu aan het werk. Sophie Hemminga voor HAVO vervolgopleiding: HBO rechten aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Peter van Ooij voor VMBO theoretische leerweg Vervolgopleiding: juridisch medewerker openbaar bestuur aan de Friese Poort in Leeuwarden. Annemiek Zuidema voor VMBO theoretische leerweg Vervolgopleiding: opleiding toerisme aan het Friesland college in Leeuwarden. Nicole Steigenga voor HAVO Neemt een tussenjaar voor sport en werk. 37

37 Emma van Rijsoort voor HAVO Vervolgopleiding: Hogeschool in Rotterdam. Welke opleiding is op moment van schrijven nog niet bekend. Wilma Ypma voor MBO verpleegkundige en gaat nu aan het werk. Irma Hettinga voor HAVO Vervolgopleiding: PABO aan de Stenden in Leeuwarden. Esmé Baarda voor HAVO Vervolgopleiding: HBO verpleegkundige aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Lisa Baarda voor VMBO Theoretische leerweg Vervolgopleiding: Paardenhouder niveau 4. Elma Wiersma voor VMBO theoretische leerweg Vervolgopleiding: Havo aan het Marne College. Allen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma en succes met je nieuwe uitdaging!!! 38

38 TROCH EXMORRA EN ALLINGAWIER Beste dorpsgenoten in Exmorra Allingawier. Hierbij het actuele nieuws over dorpshuis 't Honk. burendag 2015 Op zaterdag 26 september is er weer de jaarlijkse burendag. Wij doen hier elk jaar aan mee. Velen mogen we dan treffen, we drinken samen als 'buren' koffie, maar steken ook de handen daarna uit de mouwen. Noteer de datum alvast in jullie agenda's. onderhoud terrein Hebben we de binnenkant van 't Honk redelijk op orde, buiten hebben we nog een wedstrijd met de natuur. Op het moment dat u dit leest heeft het bestuur met vrijwilligers de bezem over het terrein gehaald. Is tuinieren uw hobby en is uw eigen terrein te klein? Dan hebben wij voor u de oplossing. frituren Voor het nieuwe seizoen zoeken we vrijwilligers die willen frituren. We gaan dan ook weer een avond beleggen, waarop er uitleg over alles wat met frituren en de bijbehorende apparatuur te maken heeft zal worden gegeven. Graag zien we jullie aanmeldingen tegemoet. Is frituren niet uw ding maar wilt u wel iets voor het dorpshuis doen? Gebruik dan onderstaande contactgegevens. microfoon Het dorpshuis is een gelukkig een laagdrempelig gebouw. En dankzij de vrijwilligers kunnen we zo het zich laat aanzien in stand houden. Het toezicht op alles wat er in het dorpshuis gebeurt, is dan ook minimaal. Het is mooi dat dat zo kan, maar het legt wel een grotere verantwoordelijkheid bij alle gebruikers. Immers alleen door gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel te zijn, kunnen we deze formule volhouden. Deze inleiding heeft te maken met het volgende. We constateren dat de microfoon kapot is, waarschijnlijk 39

39 door het laten vallen op de grond. Dat kan gebeuren, maar we zouden het op prijs stellen dat degene die hierbij betrokken waren dit bij het bestuur kenbaar maken. Dat is de keerzijde van het laagdrempelig zijn. Daarom vraagt het bestuur iedereen om deze gedragslijn, of meer fatsoensnorm, te hanteren. Mocht u daarom iets over de microfoon kwijt willen, laat het ons weten. rommelmarkt We zijn van plan om dit najaar weer onze 2-jaarlijkse rommelmarkt te houden. Bewaart u dus alvast de goed bruikbare spullen daarvoor. Over de precieze datum (ergens in oktober) zullen wij u een volgende keer informeren. planning/reservering activiteiten Graag vernemen wij van u welke activiteiten voor het nieuwe seizoen 2015/2016 we in 't Honk kunnen verwachten. Bel op tijd, voordat de ruimten gereserveerd zijn. De gemeente heeft de openingsmogelijkheden voor dorpshuizen verruimd in de gewijzigde regeling voor de paracommercie. Dus voor reserveringen voor feesten en partijen kunt u nog meer dan voorheen terecht bij Simon Steigenga. Tel , of via Met een vriendelijke groet, namens het stichtingsbestuur, Gerrit van der Steege. Tel.: , 40

40 WA BINNE JO??? Bewoners uit onze dorpen vertrekken, maar veel nieuwe bewoners komen. Voor wat betreft de nieuwe bewoners maakt het ons nieuwsgierig wie ze zijn en waarom ze nou juist uit al die duizenden dorpen, Exmorra kiezen als woonplaats. Wat doen ze en wat denken ze? Met deze rubriek geven wij een klein kijkje in het leven van onze nieuwe dorpsgenoten. Deze maand aan het woord: 1. Waar staat jullie huis? Dorpsstraat 13 in Exmorra. 2. Wie zijn de bewoners van dit huis? Travis, Wilma en Sean Gilliam. in Alliston Ontario Canada. 3. Waar en wanneer zijn jullie geboren? Travis is geboren op 6 januari 1962 in Peterborough Ontario Canada Wilma is geboren op 7 mei 1959 in Blauwhuis. Sean is geboren op 3 december Waar hebben jullie tot op heden altijd gewoond? Zes jaar in Canada, twaalf jaar in Bolsward en nu in het mooie kerkje in Exmorra. 5. Wat is jullie opleiding/beroep? Travis was machinebankwerker van beroep en nu bewaarder in de Marwei te Leeuwarden. 41

41 Wilma was verpleegkundige en groepsleidster in MooiGaasterland op een moeder-kind groep(moeilijk opvoedbare kinderen) en nu Shiatsu therapeute en Manueel Praktiziin aan huis. Sean gaat naar de MBO scheepsbouw-jachtbouw. 6. Wat zijn jullie hobby s? Travis muziek, Wilma lezen, Sean muziek. 7. Heb jullie toekomstdromen en zo ja, welke? Kerkje mooi maken. 8. Hoe zijn jullie in Exmorra/Allingawier verzeild geraakt? Rust, gezelligheid en het kerkje natuurlijk. 9. Wat spreekt jullie aan in Exmorra? Het sociale gebeuren. 10. Wat vinden jullie minder leuk in Exmorra? Nog niets opgevallen. 11. Bij welke activiteit in het dorp komen we jullie zeker tegen? Nog even aftasten. 12. Missen jullie ook wat in het dorp? Nog niets. 13. Doen jullie mee aan de polonaise tijdens het matinee op het dorpsfeest? Even afwachten. 14. Met welke inwoner van Exmorra / Allingawier zou je een ontbijtje willen nuttigen en waarom? De heer Schakel, fijn om mee te praten. 42

42 D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Opknappen van de bestrating in Exmorra: In het dorp is weer een bestratingsploeg aan de slag geweest. Hier zijn een aantal opmerkingen, die tijdens de Algemene Ledenvergadering genoemd zijn, in meegenomen. Het ergste deel is nu weer hersteld. We zijn blij dat de gemeente dit opgepakt heeft. Dorpsstraat viersprong bij PKN Kerk: Het diepe gat dat in de midden van weg naast het figuur in de weg is enigszins bij gestraat. Bestrating it Leantsje: Ook de bestrating van it Leantsje is deels aangepakt. Stoepen en straat zijn op diverse aangepakt. Het deel wat hersteld is loopt van de woning van Dirk Smoor tot aan woning Brunia. Bestrating rondom afvoerputje voor it Honk: Ook rondom het afvoerputje is de bestrating weer netjes gemaakt. Tuinbakken bij Jentsje Wijnalda en bij Leugenbank: We hebben de tuinbakken die ons dorp rijk is (3 stuks) overgedaan aan de organisatie van het Eksmoarster Rûntsje. Zij gaan zorgdragen de komende jaren voor goede beplanting. De bakken zijn door de gemeente leeggehaald en voorzien van nieuwe mestaarde. Struiken Golle: Ook heeft u kunnen zien dat de struiken aan de zijkant van de Golle er uit zijn. Het ziet er al meteen ruimtelijker en netter uit. In de lege vakken 43

43 komt gras. De struiken aan de weg gaan er in het najaar uit. Hier komen nieuwe bomen en beplanting in. Taluds bij fietspad: Inmiddels heeft u ook al kunnen zien dat de 2 taluds bij de fietsopgangen door de gemeente zijn uitgegraven en aangevuld met bemeste tuinaarde. De aanplanting, het onderhoud wordt door de mensen van het Eksmoarster Rûntsje opgepakt. Drie essen gerooid: In de Jelle Huitemastrjitte vlakbij woning Hessel Bergsma stonden 3 essen erg dicht bij elkaar. Ze zijn dusdanig beschadigd dat deze inmiddels gerooid zijn door de gemeente. Stobben kaatsveld: Achter het kaatsveld aan de westzijde worden door gemeente 3 stobben gefreesd. Twee essen gerooid: Links van de entree van de ijsbaan staan 2 essen. Ook deze worden gerooid door gemeente in verband met het licht voor de vlindertuin die aangelegd wordt door de werkgroep van het Eksmoarster Rûntsje. Grutterswinkel: Actie behoud Grutterswinkel loopt. Inmiddels kunnen we tijdens het seizoen de winkel donderdag, vrijdag en zaterdag openhouden. Er hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld uit ons dorp. Dank aan de organisatie hiervan (Diny Drost, Johan de Groot, Hilda Ettema en Gerard van der Hel). Alwin Overwater en Sarie namens DB hebben een gesprek gehad met stichting Doarp en Bedriuw om te kijken of zij ons kunnen helpen bij het behoud van de Grutterswinkel. Inmiddels is duidelijk dat we het pand moeten kopen. Zodra wij meer weten, houden wij u op de hoogte. 44

44 Snel internet op het Friese platteland Woont u in een buitengebied en wilt u ook een goede snelle internetverbinding? Meldt u zich dan gratis aan op Vraag ook uw buren en andere mensen in uw omgeving om dit te doen. Bij voldoende belangstelling kan een vraagbundeling worden gestart. Hoe werkt het? U doet dit eenvoudig door uw gegevens achter te laten via het inventarisatieformulier. Dit verplicht u verder tot niets. Op dit moment is het belangrijkste doel om provinciebreed in kaart te brengen waar de behoefte aan snel en betrouwbaar internet leeft. Door u tevens aan te melden voor de nieuwsbrief, blijft u op de hoogte van de vervolgstappen. Wat is de planning? Het is de verwachting dat rond de zomer van 2015 een Breedbandfonds wordt gestart. Door middel van dit systeem ondersteunt de provincie de aanleg van een netwerk voor snel internet in de buitengebieden van Fryslân waar nog geen kabel- of glasvezelaansluiting aanwezig is (de zogenoemde witte gebieden). Foar elkoar: Welke ondersteuning wordt geboden? 1. Ondersteuning administratieve- en financiële ondersteuning Coördinator Diny Drost Tel of Ondersteuning schoonmaakklusjes, het brengen van bezoekjes en overige zaken Coördinator José Altena Tel of

45 3. Ondersteuning autorijden en boodschappen Coördinatoren Sjouke en Griet de Boer Tel Ondersteuning (technische) klussen Coördinator Simon Schellevis Telnr Ondersteuning tuinonderhoud Coördinator Pieter Zuidema Tel of Dorpsvisie 2015 werkgroep Golle, werkgroep duurzaam en werkgroep jeugd: Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle activiteiten die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In 2015 ligt de focus o.a. op de werkgroep Golle, de werkgroep duurzaam en de werkgroep jeugd. Mocht iemand belangstelling hebben voor de werkgroep duurzaam, Golle of de werkgroep jeugd, dan graag melden bij één van de bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook jongeren zelf zijn. Melding onderhoud: Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen? Dan kan dit door een klachtenformulier in te leveren bij de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving? Bel dan de gemeente via ( ). U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer! Website en adres dorpsbelang Exmorra: en Een groet namens Dorpsbelang: Gosse Reitsma, Hilda Ettema, Chris Drost, Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt. 46

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Opknappen van de

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Beleidsnota oud papier:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Nieuw bestuurslid

Nadere informatie

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114 Sneon 6 juli 2013 50e Jiergong nû. 2114 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2114 juli 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Rooien bomen: Aan

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Werking Aed apparaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? De paal bij de ijsbaan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Oranjevereniging. Exmorra Allingawier. 13, 14, 15 augustus

Oranjevereniging. Exmorra Allingawier. 13, 14, 15 augustus Oranjevereniging Exmorra Allingawier 13, 14, 15 augustus Van het bestuur: Het dorpsfeest nadert al weer met rasse schreden. Wij kijken uit naar 13, 14 & 15 augustus, want dan barst het feest los. Dit jaar

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Kerstboom: U hebt

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sneon 5 oktober 2013. 50e Jiergong nû. 2117

Sneon 5 oktober 2013. 50e Jiergong nû. 2117 Sneon 5 oktober 2013 50e Jiergong nû. 2117 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2117 oktober 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2120 januari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 53, Nr. 2147 April 2016 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari Nieuwsbrief januari 2017 Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief een terugblik op het uitje van december, maar ook informatie over het uitje van de maand januari. Marianne zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Afscheid groep 8 3 JULI 2015

Afscheid groep 8 3 JULI 2015 Afscheid groep 8 3 JULI 2015 DE REGENBOOG Hallo iedereen, is en blijft een mooie en leuke school. De tijd op de Regenboog was super leuk, ik heb veel geleerd maar ook veel gelachen. Mijn klasgenoten en

Nadere informatie

Zaterdag 2 Juli e Jaargang nö. 2150

Zaterdag 2 Juli e Jaargang nö. 2150 Zaterdag 2 Juli 2016 53e Jaargang nö. 2150 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 53, Nr. 2150 Juli 2016 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Sneon 3 jannewaris 2015 52e Jiergong nû. 2132

Sneon 3 jannewaris 2015 52e Jiergong nû. 2132 Sneon 3 jannewaris 2015 52e Jiergong nû. 2132 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2132 Januari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier. Jaargang 54, Nr Juli 2017

DOARPSNIJS. Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier. Jaargang 54, Nr Juli 2017 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 54, Nr. 2162 Juli 2017 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040 Thea de Boer 0515-575439 Gerda

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DE CASEMBROOTKOORKRANT

DE CASEMBROOTKOORKRANT DE CASEMBROOTKOORKRANT Toen Nu 2002 2012 JUBILEUMJAAR!!! Ja Ja, het Casembrootkoor bestaat al weer 10 Jaar!!! Hoe het begon? Ik zal het je vertellen! De moeder van Quincy uit het koor nu, vroeg aan juf

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Agenda. Bedankt!!!! 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf.

Agenda. Bedankt!!!! 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf. Agenda 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf. Bedankt!!!! Voor het poetsen, opruimen, tuintje bijhouden, het maken van de nieuwsbrief, ramen zemen, hulp bij Sinterklaas,

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Agenda: Februari. Maart

Agenda: Februari. Maart CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 8 jaargang 2016-2017 Agenda: Februari 16 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Sneon 3 oktober 2015 52e Jiergong nû. 2141

Sneon 3 oktober 2015 52e Jiergong nû. 2141 Sneon 3 oktober 2015 52e Jiergong nû. 2141 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2141 Oktober 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Wat een heerlijk blad, dat hadden we echt nodig in de handwerkkringen! Lijst van de te maken items kan weer uitgebreid worden. Carna Hallo, vandaag de eerste Wieke in de bus gekregen, heb het gelezen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 JARIG NIEUWS. Voetbal TSO nieuws Rapporten Schoonmaakmiddag en/of avond Voorstelrondje nieuwe juffen

AGENDA nr. 19 JARIG NIEUWS. Voetbal TSO nieuws Rapporten Schoonmaakmiddag en/of avond Voorstelrondje nieuwe juffen AGENDA nr. 19 Ma 27-6 schoonmaakmiddag/avond Woe 29-6 rapport mee (ivm kamp) Do 30-6 Kamp gr 3 t/m 6 Vr 1-7 Kamp groep 3 t/m 6 JARIG Nanou Lazoe 27-6 groep 2 Van harte gefeliciteerd! NIEUWS Voetbal TSO

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

Beste ouders van Sinnerakkers,

Beste ouders van Sinnerakkers, 23 oktober 2014 Beste ouders van Sinnerakkers, Onze eerste nieuwsbrief! Wat is er een boel gebeurd sinds de start. Inmiddels zijn er al 18 kinderen die gebruik maken van de opvang bij Sinnerakkers. Wij

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie