Plattelandsontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plattelandsontwikkeling"

Transcriptie

1 Plattelandsontwikkeling Overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap versterken Auteur(s) Kitty van den Hoek Jannie Schonewille Michaëla Merkus Datum MOVISIE Utrecht, december 2012

2 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Wij investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op COLOFON Auteur(s): Kitty van den Hoek, Jannie Schonewille, Michaëla Merkus December 2012 MOVISIE Bestellen: Deze publicatie komt uit in het kader van het VWS-programma Beter in Meedoen. Dit meerjarige programma is gericht op de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website:

3 Voorwoord De sociale sector besteedt veel tijd en energie aan het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan al meer dan honderd jaar. Maar wat zijn nu eigenlijk de resultaten van dit werk? Welke werkwijzen zijn het meest succesvol? Hierover is nog weinig bekend, terwijl er vanuit de overheid een groeiende behoefte is aan meer inzicht op dit gebied. Vandaar dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van haar programma Beter in meedoen middelen vrijmaakt voor het project Effectieve sociale interventies. Effectieve sociale interventies is een onderdeel van het VWS-programma Beter in Meedoen. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het zaak om vooruit te kijken en te bezien welke inspanningen nodig zijn om van de Wmo een echte participatiewet te maken. Beter in meedoen richt zich op de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de wet, die sinds januari 2007 van kracht is. Het programma ondersteunt gemeenten, uitvoerende instellingen, professionals, burgers en cliënten bij de innovatie van het beleid en bij een kwalitatief betere uitvoering van de Wmo. In het project Effectieve sociale interventies richt MOVISIE zich op de vraag: welke methoden zijn er in de sociale sector en wat is er bekend over de effectiviteit? Dit heeft geleid tot de lancering, op 3 juni 2010, van een openbaar toegankelijke databank waarin vele methodebeschrijvingen zijn opgenomen. Verkenningen In 2008 is MOVISIE haar zoektocht naar methoden gestart met een aantal verkenningen. Daartoe is een deel van de sociale sector afgebakend en is samen met experts bekeken welke methoden mogelijk in de databank opgenomen zouden kunnen worden. Om te worden opgenomen in de databank moet de methode voldoen aan de volgende criteria. - Het moet om een methode gaan, dat wil zeggen: een systematische manier van handelen om een doel te bereiken. - De methode is overdraagbaar, dus zodanig in een handboek uitgewerkt dat een geïnteresseerde professional ermee aan de slag kan. - De methode is tenminste twee jaar bij meer dan één instelling in de praktijk toegepast. Tot nu toe zijn verkenningen gedaan op de volgende terreinen en deelterreinen. Thema 1: Mantelzorg en vrijwilligerswerk - Respijtzorg (tijdelijke opvang van mensen die normaal mantelzorg krijgen). - Diversifiëren van het vrijwilligersbestand binnen vrijwilligersorganisaties. - Het ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk. Thema 2: Sociale samenhang - Stimuleren van overbruggende contacten (klassen, etniciteit en generaties). - Stimuleren van buurtgebonden actief burgerschap. - Stimuleren van maatschappelijke binding van jongeren (ter voorkoming van moslimradicalisme, links- en rechts-extremisme). Thema 3: Wonen met zorg en welzijn - Voorzieningen dichtbij. - Versterken van maatschappelijke participatie van oudere migranten. - Bevorderen van maatschappelijke inzet door vitale ouderen. Thema 4: Activering, ofwel de samenhang tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) - Individuele ondersteuning of activering gericht op maatschappelijke participatie. Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 1

4 - Groepsgerichte activiteiten gericht op maatschappelijke participatie. - Toegankelijk maken van algemene voorzieningen gericht op maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen. Thema 5: Eenzaamheid - Eenzaamheid. Thema 6: Geweld in afhankelijkheidsrelaties. - Huiselijk geweld. - Seksueel geweld. - Daderaanpak. Thema 7: Actief burgerschap - Actief burgerschap (algemeen). - Plattelandsontwikkeling: overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap. Deze verkenningen 1 kunt u vinden in de themadossiers op Representatief beeld De verkenningen resulteren in werkdocumenten die de zoektocht naar methoden weergeven. Het document bevat een groslijst van methoden, die op basis van systematische websearch en in samenspraak met de experts is opgesteld. De verkenning vormt de basis voor ons verdere onderzoek, dat zich richt op een beredeneerde keuze van methoden uit de groslijst. Daarbij maken we veelal ook gebruik van een enquête onder organisaties en instellingen die actief zijn op het onderzochte terrein. Door middel van een enquête krijgen we een indicatie hoe vaak geselecteerde methoden in de praktijk worden toegepast. De geselecteerde methoden worden nader beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. We doen dit natuurlijk in overleg met direct betrokkenen, zoals de ontwikkelaars. Mochten er nog methoden ontbreken op de groslijst, dan kunnen we deze in het vervolgonderzoek meenemen. De onderzochte thema s dekken niet het gehele veld van de sociale sector en de Wmo. In het vervolgonderzoek gaan we verder op zoek naar methoden die binnen de grenzen van ons onderzoeksterrein, maar buiten de grenzen van de onderzochte subthema s vallen. Zo bouwen we onze kennis langzaam op, tot een representatief beeld van het veld ontstaat. Met Effectieve sociale interventies heeft MOVISIE nadrukkelijk een groeimodel voor ogen. De methoden die we in de databank opnemen, hoeven nog niet op effectiviteit te zijn onderzocht. De criteria hebben veeleer betrekking op de mate waarin de methode beproefd en overdraagbaar is. Door de methode te beschrijven, kunnen we lacunes in de ontwikkeling zichtbaar maken en aanvullen. Het project Effectieve sociale interventies kan daar ondersteuning bij bieden. Tot het project Effectieve sociale interventies behoort ook een onderzoeksprogramma. In dat programma bekijken we in samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten met welke vormen van onderzoek het effect van methoden in de sociale sector zichtbaar kan worden gemaakt. MOVISIE is zich ervan bewust dat de invalshoek van methoden nooit een volledig beeld van het werk in de sociale sector te zien geeft. Om een goed beeld te krijgen van wat wel of niet werkt binnen de sociale sector is het dus zaak om de methoden te zien binnen de context van praktijk, onderzoek en beleid. 1 Met uitzondering van de verkenning Respijtzorg Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 2

5 Voor meer informatie en de contactgegevens van het projectteam Effectieve sociale interventies kunt u terecht op onze website. Wij willen tot slot iedereen bedanken die aan de totstandkoming van deze en andere verkenningen heeft meegewerkt. In het bijzonder de experts die ons ruimhartig van informatie hebben voorzien. Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 3

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Afbakening thema Onderzoeksopzet Achtergrond: het organiserend vermogen van dorpen, toen en nu Van autonoom dorp naar woondorp Plattelandsvernieuwing, LEADER en Netwerk Platteland Dorpsbelangenorganisaties anno 2012: breed betrokken en concreet actief Nieuwe vraagstukken en nieuwe partners Burgerparticipatie 3.0: zelfsturing in Peel en Maas Professionals en interventies binnen plattelandsontwikkeling Welzijnsprofessionals, woonconsulenten en wijkmanagers Methoden ingedeeld naar initiatiefnemer Onderdelen per beschreven methode Methoden Burgers als initiatiefnemers PALED-methode Dorpsagenda met Dorpswaardering (ook genoemd: Dorpsblik) Integraal Dorpsontwikkelingsplan (variant Opsterland) Het Ondernemende Dorp Dorpsomgevingsplan (BOKD) Vijf Sterren Dorpen Dorpsonderzoeken Hanzehogeschool Gemeente of professionals als kartrekker Integraal Dorps Ontwikkelings Programma (regio Eindhoven) Dorpsspiegel Landschap in Zicht (of Ecovast Methode) LENS-methode De Smederijen van Hoogeveen Emmen Revisited: Erkende Overleg Partners (EOP s) Kern met pit EnergiePlusDorp (voorheen: Duurzame Dorpen) De Werkplaatsmethode Mobieltje voor je mening PlattelandsParlement KeetKeur Bevindingen Van de jaren 50 naar nu: bewoners centraal Het spectrum van activering: raadpleging, debat, community organisation? Belang van de procesbegeleider Overheidsprogramma s als methode De inbreng van de jeugd Actief burgerschap in krimpgebieden Tot slot: de waarde van een dorpsbelangenorganisatie Geraadpleegde literatuur Deelnemers expertmeeting Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 4

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bewoners van het Nederlandse platteland zijn over het algemeen heel tevreden met hun leefomgeving. Het hedendaagse platteland biedt hen het beste van twee werelden: de betrokkenheid van een dorpssamenleving en de vrijheid van een stedelijke samenleving (Simon et al. 2007). Dorpsbewoners roemen de rust, ruimte en natuur in hun leefomgeving. Hoewel gedacht wordt dat er sprake is van een algemene verschraling van voorzieningen op het platteland, is de werkelijkheid zowel genuanceerder als rooskleuriger: het CBS berekende dat het voorzieningenniveau 2 op het platteland in de periode harder steeg dan die in stedelijk gebied. Het verschil tussen het (hogere) voorzieningenniveau van de stad en dat van het platteland wordt steeds kleiner (Beunen 2010). Het is over het algemeen dus prima wonen op het Nederlandse platteland. Achterstanden in krimpregio s De verschillen tussen plattelandsgebieden zijn echter groot. Zo kennen de krimpregio s een specifieke problematiek: niet alleen vergrijst, ontgroent en krimpt de bevolking daar, waardoor voorzieningen als dorpshuis, sportclub en supermarkt verdwijnen. Ook in sociaaleconomisch opzicht is er sprake van een leegloop. Minder draagkrachtige bewoners hebben geen mogelijkheden om te verhuizen naar een grotere kern met meer voorzieningen en/of dichterbij (de woonplaats van) de kinderen, zodat (de mogelijkheid van) mantelzorg nabij is. Bewoners met een lagere sociaaleconomische positie blijven dus achter in een dorp dat steeds verder op achterstand komt te staan. Ondernemende burgers: dorpskracht Daarnaast zijn er ook dorpen waar weliswaar sprake is van vergrijzing en ontgroening, maar ook van ontwikkeling en ondernemerschap dankzij een aantal actieve bewoners. Om hen moverende redenen besluiten zij te blijven en de handen uit de mouwen te steken. Door zichzelf te organiseren, al dan niet met hulp van de lokale overheid of sociale professionals, weten zij bijvoorbeeld de supermarkt weer terug te brengen in het dorp. In een rendabele, dus aangepaste vorm: deels gerund door mensen met een beperking of door oudere vrijwilligers uit het dorp zelf. Ook het dorpshuis annex dorpscafé kent nieuwe verschijningsvormen, in multifunctionele accommodaties en Kulturhusen waar tevens de bibliotheek, de kapper en de huisarts te vinden zijn. Bewoners trekken niet alleen samen op om bestaande voorzieningen te behouden, ze vernieuwen en creëren ook: de restauratie van een gezichtsbepalend monument, het uitzetten van een speel- en wandelroute in het buitengebied, het opzetten van een systeem om zelfvoorzienend te worden in energie en het organiseren van een voedselfestival waar burgers uit het dorp kennismaken met boerenproducten uit hun streek. Deze sociaal vitale dorpen hebben de juiste mix van dorpskracht in zich, die leidt tot verbetering van de leefomgeving. Dat gebeurt niet overal vanzelf. Overheden en sociaal professionals kunnen daar een uitnodigende en ondersteunende rol in spelen. 2 Dit zijn de (bedrijfs)vestigingen in de detailhandel, reparatie, dienstverlening, horeca, cultuur en sport. In de detailhandel gaat het vooral om winkels. Bij dienstverlening zijn dit onder andere banken, videotheken, wasserijen, kappers en schoonheidssalons. De horeca omvat restaurants, cafés en discotheken. Bij cultuur gaat het over bioscopen, bibliotheken en theaters. Bij sportvoorzieningen gaat het om sportvelden, zwembaden, sporthallen en jachthavens (Beunen 2010). Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 5

8 Nadruk op eigen verantwoordelijkheid Het aanmoedigen en mogelijk maken van deze vormen van actief burgerschap sluit aan bij de paradigmawisseling die gaande is in politiek-bestuurlijk Nederland. De Nederlandse verzorgingsstaat ontwikkelt zich naar een participatiesamenleving (Van Houten & Winsemius, 2010), waarin de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van burgers het uitgangspunt vormen. Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben burgers geen onvoorwaardelijk recht meer op een voorziening, maar op compensatie van een beperking. Wie om een voorziening vraagt, krijgt een wedervraag: wat kunt u zelf (nog) organiseren? De bezuinigingen hebben deze kanteling versneld, zeker in kleinere, minder draagkrachtige gemeenten die relatief vaak een plattelandskarakter hebben. Overheden en sociaal professionals zijn dan ook op zoek naar methoden om actief burgerschap te stimuleren en te ondersteunen. Wat vraagt het platteland van methoden? Die inzet vraagt op het platteland soms iets anders dan in een stedelijke omgeving. De werkzaamheid van een methode is mede afhankelijk van de context waarin deze gehanteerd wordt. Een methode die veel online componenten bevat, werkt in een bevindelijk gereformeerd dorp misschien niet zo goed als intensief persoonlijk contact en kerkelijke meelevendheid. Of denk aan methoden waarin woningcorporaties een belangrijke rol spelen: in veel kleine kernen hebben zij een beperkt bezit en dus een ander belang bij interventies dan in stadswijken. Ook heeft het begrip diversiteit in plattelandsgemeenten een andere connotatie dan in stedelijke gebieden: afkomst heeft er eerder betrekking op het onderscheid tussen gevestigden ( inwijkelingen ) en import, dan op de vraag of iemand in Nederland geboren is. Er is een veelheid aan methoden in omloop en sommige hiervan zijn nadrukkelijk ontwikkeld voor toepassing in een grootstedelijke context. In deze verkenning willen we die methoden voor het voetlicht brengen, waarvan we verwachten of weten dat ze in een plattelandscontext werkzaam kunnen zijn. 1.2 Afbakening thema Deze verkenning is opgezet rond de term plattelandsontwikkeling, de gezochte methoden richten zich in essentie op het ondersteunen en versterken van actief burgerschap op het Nederlandse platteland. Bewoners van het platteland en hun betrokkenheid bij de leefomgeving staan immers centraal in de gezochte interventies en niet bijvoorbeeld het aandeel van bedrijven of natuurorganisaties in plattelandsontwikkeling. De laatsten zijn uiteraard ook actor, maar ze zijn niet de primaire doelgroep van sociale professionals en vrijwilligers, voor wie deze verkenning en de daaruit voortvloeiende lijst van methoden bedoeld is. Definitie platteland Onder het platteland verstaan we die gebieden in Nederland, waar de bevolkingsdichtheid weinig tot niet-stedelijk is volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau hanteert deze definitie van het platteland in haar onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland. Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 6

9 Definitie actief burgerschap Sociale wetenschappers maken onderscheid in vier dimensies van burgerschap: juridische status (paspoort), rechten (recht op voorzieningen), culturele identiteit (gevoel erbij te horen) en participatie (politiek, sociaal) (Bloemraad 2000). In deze laatste dimensie zijn we geïnteresseerd bij het zoeken naar methoden. De definitie van actief burgerschap van bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap prof. Evelien Tonkens heeft betrekking op die participatiedimensie: Actief burgerschap behelst het (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. (http://tinyurl.com/actiefburgerschap, geraadpleegd op 22 februari 2012). Deze opvatting is voor onze verkenning nog te breed: de publieke zaak heeft niet per se een regionaal karakter en kan ook gaan over politieke participatie. We versmallen het begrip door als voorwaarde toe te voegen dat gezochte methoden betrekking hebben op het stimuleren en ondersteunen van actief burgerschap gericht op de eigen leefomgeving. Wat niet? Methoden die zich richten op verbetering van de leefomgeving, zonder bewonersbetrokkenheid als voorwaarde te hanteren, maken ook geen onderdeel uit van onze scope. Denk bijvoorbeeld aan de Buurtsuper Speciaal, die in een aantal kleine kernen in Nederland de oude dorpssuper succesvol heeft vervangen. Hoewel de Buurtsuper Speciaal een interessante formule is voor het verbeteren van het voorzieningenniveau op het platteland, zijn participatie en actief burgerschap van plattelandsbewoners geen kernpunten in het concept. Cliënten die meewerken in de winkel kunnen toevallig woonachtig zijn in de regio, maar daar wordt in deze methode niet per se op gestuurd. Daarom nemen we een dergelijke methode niet op. 1.3 Onderzoeksopzet Er zijn veel verschillende methoden in omloop die worden ingezet om in meer of mindere mate bij te dragen aan plattelandsontwikkeling. Onze focus ligt in deze verkenning op methoden die worden gebruikt om participatie te stimuleren rondom dorpsontwikkeling. We hebben gezocht naar methoden die gemeenten inzetten om bewoners deelgenoot te maken van processen rondom dorpsontwikkeling óf die bewoners gebruiken om invloed uit te oefenen op bestuurlijke processen. In beide situaties kunnen sociale professionals een belangrijke, ondersteunende rol spelen. De centrale vraag die wij in deze verkenning beantwoord proberen te krijgen, luidt: Welke methoden hanteren sociale professionals en vrijwilligers om actief burgerschap in Nederlandse plattelandsgebieden te stimuleren en te ondersteunen? Wij hanteren als definitie van het begrip methode: 'Een systematische manier van handelen om een doel te bereiken'. Met sociale professionals bedoelen we betaalde medewerkers van maatschappelijke organisaties en overheden, die werken met sociale interventies. De zoektocht naar interventies is in databases uitgevoerd aan de hand van gerichte zoektermen. Wij hebben gezocht in meerdere Nederlandse databanken: catalogus MOVISIE, Projectenbank Zorg en Welzijn, website Vilans, website Trimbos-instituut, Google Scholar, Google, HBO Kennisbank, Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 7

10 NARCIS, I-database (Loket gezond leven), PiCarta en de websites van de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO). Wij hanteerden de volgende criteria bij het samenstellen van de lijst met methoden. 1. De methode is beschreven en weldoordacht. 2. De methode is tenminste twee jaar in de praktijk toegepast. De brede inventarisatie heeft een groslijst van methoden opgeleverd. Wanneer er twijfel bestond of de methode aan de definitie en eisen voldeed, hebben we de methode vooralsnog wel opgenomen. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de gevonden methoden voldoen aan de criteria voor uitgebreide beschrijving en opname in de databank Effectieve Sociale Interventies. We grijpen deze verkenning aan om de methoden die in omloop zijn met elkaar te vergelijken. Allereerst om te zien welke methoden er zijn, maar ook om te onderzoeken wat er bekend is over de effectiviteit van deze methoden. Uiteindelijk komt een selectie van methoden terecht in de databank Effectieve Sociale Interventies. Om een goede afweging te kunnen maken, is inzicht nodig in de verschillen tussen de gevonden methoden. Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 8

11 2 Achtergrond: het organiserend vermogen van dorpen, toen en nu 2.1 Van autonoom dorp naar woondorp Vanaf de 19 e eeuw begint het platteland aan een opmars. Ingrijpende veranderingen vinden plaats door schaalvergroting in de landbouw, mondialisering, verstedelijking, individualisering en emancipatie. Vanaf de jaren 50 van de 20 ste eeuw gaat het hard en veel autonome dorpen veranderen in een tijdsbestek van dertig jaar in woondorpen (Thissen 1998). Het dorp is niet langer de plek voor álles, maar primair voor het wonen. De sociale netwerken van dorpsbewoners zijn niet langer gebonden aan de woonplaats. Het dorp is steeds minder een gemeenschap waarin onderlinge (economische) afhankelijkheid bepalend is voor de omgang met elkaar. De betekenis van de landbouw slinkt aanzienlijk. De keuzevrijheid neemt op alle fronten toe, ook sociaal. Banden tussen dorpsbewoners, ook die tussen boer en burger, worden minder innig. De Derde Nota Ruimtelijke Ordening Ondertussen stijgt het gemiddelde opleidingsniveau en worden mensen mondiger. Bewoners zoeken elkaar op om hun gezamenlijke belangen bij de overheid te articuleren en te behartigen. Daar is wel aanleiding toe: in de jaren 70 confronteert het Rijk de kleine dorpen met de Derde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin de ongebreidelde groei van kleine kernen aan banden wordt gelegd. Steden en centrumdorpen mogen groeien; de kleinere dorpen niet. De bewoners van kleine kernen komen in opstand: ze verwachten dat het beleid desastreus gaat uitpakken voor de kleine dorpen. Er mag geen woning meer bijgebouwd worden, waardoor scholen en andere voorzieningen op termijn verloren kunnen gaan. Met als ultiem gevolg: de ontvolking van kleine kernen. Protesterende dorpsbewoners en dorpen verenigen zich in lokale actiegroepen, die uitgroeien tot dorpsbelangenorganisaties met verschillende benamingen: van dorpsraad tot Plaatselijk Belang. De burgerlijke belangenbehartiging groeit uit tot een formele structuur van lokale en regionale dorpsbelangenorganisaties. Later ontstaan daaruit weer de provinciale Verenigingen van Kleine Kernen, het Friese Doarpswurk en de BOKD Drenthe en ook de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. 2.2 Plattelandsvernieuwing, LEADER en Netwerk Platteland In de jaren 80 en 90 vindt er een kentering plaats in het denken van dorpsbelangenorganisaties: de aandacht verschuift van aanwezigheid naar bereikbaarheid van voorzieningen. Daarmee komt er meer oog voor leefbaarheid als regionaal belang, voor het voorzieningenniveau van clusters van dorpen, in plaats van een focus op dat ene belang van het eigen dorp. De gemeentelijke herindelingen hebben hier ook zo hun invloed op. De beteugeling van het platteland door het Rijk maakt plaats voor ontwikkeling ervan: plattelandsvernieuwing wordt een speerpunt van landelijk overheidsbeleid. Zo brengt het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (later: Voedselkwaliteit) meerjarenprogramma s Vitaal Platteland uit. Daarin wordt expliciet gesteld dat verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers en samenleving versterkt dient te worden. Op Europees niveau wordt het programma LEADER 3 gelanceerd, bedoeld om sociaaleconomische impulsen te geven aan het landelijk gebied. Inmiddels loopt het derde LEADER-programma van zes jaar. LEADER-gelden worden toegewezen door LEADER-commissies, bestaande uit (vertegenwoordigers van) lokale (agrarische) ondernemers, lokale bestuurders en 3 De afkorting staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'economie Rurale. Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 9

12 bewoners. De LEADER-commissies worden ondersteund door de provincies en het Netwerk Platteland. Opgericht in 2007, heeft dit netwerk tot doel om mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland met elkaar te verbinden en zo het leren van elkaar te ondersteunen. 2.3 Dorpsbelangenorganisaties anno 2012: breed betrokken en concreet actief Anno 2012 zijn de opstandige dorpsbelangenorganisaties uitgegroeid tot vaste overlegpartners van gemeente en provincie. Daarnaast blijven zij vooral ook veel doen: van het organiseren van culturele evenementen tot het opzetten van vrijwillige buurthulpdiensten. In de publicatie Dorpsplannen anno 2012 van de Gelderse Vereniging voor Kleine Kernen (VKKG 2012) staat het volgende scala aan activiteiten, projecten en thema s waar dorpsbelangenorganisaties zich voor inspannen. Goedkope huurwoningen Locaties woningbouw Raming woningbehoefte Seniorenwoningen Starterswoningen Woon/werk combinaties Woon/zorgcomplex Jeugdactiviteiten Jeugdhonk Kinderboerderij Speeltuin opknappen Sport en cultuur stimuleren Sportveldjes Bescherming agrarisch landschap Beeldkwaliteitplan Beplanting bij de weg Betere inpassing camping Bewegwijzering toeristische activiteiten Cultuurhistorische beplanting Fietsroutes Hermeanderen rivier Historische panden Kerktoren verlichten Landgoed openstellen Natuur behouden Nieuwe landgoederen voorkomen Onderhoud openbaar groen Plan beheer buitengebied Ruiterpaden Toeristisch Overstap Punt Wandelroutes Wegbermen maaien Zwembad Agrarische bedrijven beschermen Buurtsuper starten Horeca behouden/uitbreiden Kleine bedrijven stimuleren Minicampings weren Museum Nieuwe bedrijfslocaties onderzoeken Overnachten mogelijk maken Vrijkomende agrarische gebouwen benutten Activiteiten ouderen Steun- bezoekgroep ouderen Meer culturele evenementen Behoud verenigingsgebouw Clusteren gemeenschappelijke functies Onderhoud dorpshuis Kermis revitaliseren Eenzaamheidsbestrijding Sport- en recreatieplan Sportfaciliteiten Onderhoud sportvelden Onderzoek aanleg snelweg Bewegwijzering verbeteren Conditie wegen inventariseren Doorgaand verkeer weren uit kern Fietspaden veiliger maken Geluidsoverlast bestrijden Binnenwegen verbreden Grens bebouwde kom opschuiven Kliko s zichtbaar maken Kruispunten veiliger maken Onderhoud wegen Ontsluiten wegen Openbaar vervoer Oversteekplaatsen Parkeergelegenheid Rondweg aanleggen Rotonde aanleggen Snelheidsbeperkende maatregelen Straatverlichting Verkeersspiegel plaatsen Verkeersveiligheid bij school verbeteren Verkeersplan ontwikkelen Voetpaden Wildrooster aanleggen Bibliotheek Digitale bereikbaarheid Geldopnamepunt realiseren Onderwijslocatie Peuterspeelzaal behouden Samenwerking onderwijsinstellingen School behouden AED plaatsen Medische verzorging en welzijnswerk uitbreiden Meldpunt ouderenzorg Ondersteuning mantelzorg Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 10

13 Zorgboerderij opzetten Afval Afwatering Bestemming stortplaats Dorpsplein Hondenlosloopzone Uitbreiding golfbaan Post Tankstation verplaatsen Et cetera. 2.4 Nieuwe vraagstukken en nieuwe partners Dorpsbelangenorganisaties zijn gegroeid in hun rol en hebben nu te maken met allerlei nieuwe uitdagingen in plattelandsontwikkeling: bevolkingskrimp en leegstand, vergrijzing en veranderend zorgaanbod, meepraten over bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen. Deze vraagstukken hangen deels samen met de decentralisatie van overheidstaken, waardoor gemeenten en provincies er meer verantwoordelijkheden bij krijgen. Zo hebben gemeenten nu te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning en de voormalige AWBZ-taken die daarin terugkomen. Ook de Wet ruimtelijke ordening geeft meer verantwoordelijkheden aan gemeenten dan zij voorheen hadden. Provincies worden verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, de bereikbaarheid van hun regio en het regionale economisch beleid. Met het opkopen van voormalige landbouwgronden komen oude en nieuwe terreinbeheerders, zoals natuur- en landschapsorganisaties, Staatsbosbeheer, recreatieondernemers en waterleidingbedrijven, letterlijk dichter bij het dorp te staan. Dorpsbelangenorganisaties zijn goed in staat met al deze partijen over nieuwe ontwikkelingen te praten en mee te denken. Zodoende vervullen zij een brugfunctie tussen dorpsbewoners, instanties en overheden. 2.5 Burgerparticipatie 3.0: zelfsturing in Peel en Maas Het is duidelijk dat dorpsbelangenorganisaties iets toevoegen aan het democratische en sociale kapitaal van een plattelandsgemeente. In sommige gemeenten wil men een stap verder gaan en deze burgerorganisaties de facto (niet de jure) meer bevoegdheden en taken geven, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en het inkopen van diensten. Zo wordt in sommige gemeenten ondersteuning gegeven aan de oprichting van coöperaties voor de inkoop van zorg of levensmiddelen. Een oude organisatievorm in een nieuwe, niet-agrarische context. Een ander voorbeeld van nieuw democratisch en sociaal kapitaal is te vinden in de plattelandsgemeente Peel en Maas: daar is sinds 2000 het principe van zelfsturing leidend. Bewoners nemen initiatieven, de gemeente en maatschappelijke organisaties spelen een faciliterende en regisserende rol. Er is een centraal dorpsoverleg geformeerd, dat probeert bewoners te stimuleren om projecten en klussen op zich te nemen. Het dorpsoverleg is niet langer een vertegenwoordiger van de bewoners bij de overheid, maar een katalysator voor vrijwilligerswerk en actief burgerschap in de dorpen van Peel en Maas (Vermeij & Steenbekkers 2011). Utrecht, december 2012 * Plattelandsontwikkeling 11

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Weja Kuin 17 juni 2013 Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Help mij het zelf te doen

Help mij het zelf te doen Help mij het zelf te doen Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap Auteur(s) Radboud Engbersen (Platform31), Peter Rensen (Movisie) Datum Utrecht / Den Haag, november 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie