Jaardocument ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 9 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 36 JAARREKENING

3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving De formele verplichting tot het opstellen van het maatschappelijk verslag is met ingang van verslagjaar 2012 voor veel zorginstellingen, waaronder de revalidatiecentra, vervallen. Dit is voor ViaReva echter geen reden om geen maatschappelijk verslag meer uit te brengen. ViaReva wil namelijk graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan het realiseren van haar doelstellingen. Dit past bij ons streven naar een cultuur van openheid en transparantie en is dan ook de reden dat wij conform voorgaande jaren een uitgebreid openbaar verslag uitbrengen. De verslagleggingperiode is het kalenderjaar (tevens boekjaar) Verslag wordt gedaan over: - Het profiel van de organisatie; - Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; - Beleid, inspanning en prestaties, waaronder het primaire proces; - Jaarrekening 2013, de balans per 31 december 2013, de waarderingsgrondslagen en de controleverklaring Verslag wordt gedaan van de Stichting ViaReva, Revalidatiegeneeskunde. In dit verslag gaan we in op de ontwikkeling van het centrum voor revalidatie in bredere context, de ontwikkeling van (borging van) kwaliteit van de zorg, samenwerking met maatschappelijke partners en deskundigheidsbevordering. De organisatie kiest ervoor het directieverslag beknopt te houden en alleen de belangrijkste ontwikkelingen te vermelden. Het onderdeel jaarrekening wordt zowel enkelvoudig voor de bovengenoemde stichting als geconsolideerd weergegeven. Consolidatie van de jaarrekening vindt plaats in verband met samenwerking met de volgende rechtspersoon (verder te noemen groepsmaatschappij): - Stichting Orthopedische Instrumentmakerij Kastanjehof (OIM) Onder de stichting OIM Kastanjehof ressorteert de volgende B.V.: - Revalidatiebeheer B.V. (100%) Onder Revalidatiebeheer B.V. ressorteren de volgende B.V. s: - ProReva B.V. (100%) - ProReva Zwolle B.V. ( 100%) NB: Daar waar gesproken wordt over patiënt/cliënt kan gelezen worden revalidant. Daar waar gesproken wordt over revalidant kan gelezen worden patiënt/cliënt. 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ViaReva, Revalidatiegeneeskunde Adres Arnhemseweg 11 Postcode 7331 BA Plaats Apeldoorn Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Relatie ViaReva en groepsmaatschappijen De Stichting ViaReva, Revalidatiegeneeskunde heeft een formele relatie tot de Stichting Orthopedische Instrumentmakerij Kastanjehof door de personele unie op het niveau van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Organogram Op de volgende pagina is het organogram van ViaReva opgenomen InterneToezicht De afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan zijn vastgelegd in enerzijds de statuten van de stichting ViaReva, Revalidatiegeneeskunde en anderzijds in het reglement van de Raad van Toezicht en het reglement van de Raad van Bestuur Toelatingen ViaReva Instelling voor medisch specialistische zorg Medezeggenschap en advies In ViaReva zijn een ondernemingsraad, een medische staf en een cliëntenraad ingesteld. 4

5 5

6 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting ViaReva, Revalidatiegeneeskunde De kernactiviteiten en typen zorg die wij verlenen zijn: - Het aanbieden van klinische revalidatiegeneeskundige zorg aan volwassenen op de hoofdlocatie te Apeldoorn; - Het aanbieden van poliklinische revalidatie aan kinderen en volwassenen op alle locaties (hoofdlocatie Apeldoorn, locatie Het Kroonpad te Apeldoorn, locatie Deventer Ziekenhuis te Deventer en, locatie De Lunette te Zutphen). - Het samenwerken met verpleeghuizen Stichting Sutfene te Zutphen (De Lunette) en Stichting Carinova te Deventer (Sint Jozef) door middel van het aanbieden van klinische revalidatie in CVA- Revalidatie-Units te Zutphen en Deventer; Revalidatiebeheer B.V ProReva BV en ProReva Zwolle BV Het vervaardigen van orthopedische instrumenten en aanverwante artikelen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ViaReva, Revalidatiegeneeskunde, biedt revalidatiegeneeskundige behandeling aan volwassenen, kinderen en jeugdigen. Voor volwassenen gebeurt dit klinisch in de hoofdvestiging in Apeldoorn, waar 36 bedden beschikbaar zijn, en poliklinisch in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Voor kinderen en jeugdigen gebeurt dit poliklinisch in de hoofdvestiging Apeldoorn en op de dependance van scholengemeenschap Mariëndael voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen (LG/MG-school), locatie Het Kroonpad.. Klinische revalidatie Erkende bedden Verpleegdagen Revalidatiebehandelingen (RBU' s) Bezettingspercentage Gemiddelde verpleegduur in dagen (bij de ontslagen revalidanten) Opgenomen revalidanten Ontslagen revalidanten Verkeerde beddag

7 Poliklinische revalidatie Revalidatiebehandelingen (RBU' s) In poliklinische behandeling genomen revalidanten waarvan na klinische revalidatie Uit poliklinische behandeling ontslagen revalidanten Enkelvoudige therapie KLINISCHE REVALIDATIE CRU' s Verpleegdagen Revalidatiebehandeluren (in extern budget) Opgenomen revalidanten Als bijzondere invulling van de CVA-ketenzorg worden, in nauwe samenwerking met twee verpleeghuizen, CVA revalidatie-units (CRU) in Deventer en Zutphen geëxploiteerd. Revalidatiegeneeskundige behandeling voor CVA-patiënten in Zutphen wordt in samenwerking met de Stichting Sutfene geboden in de vorm van een CVA-revalidatieunit (CRU). Deze CRU is ingericht in het verpleeghuis De Lunette te Zutphen en omvat 14 bedden. Naar het Zutphense model is ook een CRU in Deventer in samenwerking met Carinova ingericht. Deze is ingericht in verpleeghuis St. Jozef en omvat 16 bedden. In de bovenste staat is de totale productie weergegeven van de beide CVArevalidatieunits. 7

8 Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Cijfers 2013 invoegen Kerngegevens Aantal/bedrag Productie/capaciteit Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden op 31 december Aantal feitelijk beschikbare poliklinische behandelplaatsen op 31 december 37, Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Aantal eerste consulten in verslagjaar Aantal klinische Revalidatiebehandeluren in verslagjaar Aantal poliklinische Revalidatiebehandeluren in verslagjaar Aantal klinische opnames in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december 175,21 161,80 Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december 9,78 9,98 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van ViaReva is de regio Stedendriehoek. Deze regio omvat de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en omliggende plaatsen. Het betreft een regio van ca inwoners. Een klein deel (1%) van de revalidanten komt van buiten deze regio. ProReva BV heeft hetzelfde werkgebied als ViaReva en bovendien de regio Almere en Huizen. ProReva Zwolle BV heeft het werkgebied in de regio Zwolle. 8

9 2.4. Samenwerkingsrelaties Cliënten Contacten worden onderhouden door middel van de Cliëntenraad, het revalidantenoverleg (klinisch opgenomen revalidanten te Apeldoorn) en op projectbasis met relevante patiëntenverenigingen. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties betrokken bij de opzet en uitvoering van de nazorgprogramma s Zorgpartners ViaReva is werkzaam binnen een netwerk van samenwerkingsrelaties. Op basis van het strategische beleidsplan zijn hierin duidelijke keuzes gemaakt. De belangrijkste relaties binnen dit netwerk zijn: Samenwerking met algemene ziekenhuizen Samenwerking met Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, Gelre Ziekenhuizen Zutphen en met het Deventer Ziekenhuis in Deventer. In deze ziekenhuizen zijn revalidatieartsen van ViaReva werkzaam en is een polikliniek revalidatiegeneeskunde gevestigd. Samenwerking met verpleeghuizen Samenwerking met Stichting Sutfene in Zutphen waar onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van ViaReva en Sutfene een CRU (CVA-RevalidatieUnit) van 14 bedden wordt geëxploiteerd. Samenwerking met Carinova, verpleeghuis locatie Sint Jozef in Deventer, waar onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van ViaReva en Carinova een CRU (CVA- RevalidatieUnit) van 16 bedden wordt geëxploiteerd. In het Afasiecentrum Apeldoorn wordt samengewerkt met verpleeghuis Randerode van de Zorggroep Apeldoorn in Apeldoorn. Samenwerking met de Atlant Zorggroep middels een intentieverklaring. Doel is te komen tot samenwerking rond het voor- en na-traject van de revalidatie. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre in de potentiële nieuwbouw van ViaReva een CRU (CVA- RevalidatieUnit) met de Atlant Zorggroep gerealiseerd kan worden. Samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs ViaReva werkt nauw samen met de Onderwijsspecialisten (cluster 3 school), locatie Apeldoorn (Het Kroonpad). Op Het Kroonpad is een team van ViaReva werkzaam ten behoeve van de revalidatiezorg aan leerlingen met een revalidatiegeneeskundige indicatie. Samenwerking met kinderdagcentra en Integrale Vroeghulp. ViaReva werkt zowel in Apeldoorn als in Deventer samen met kinderdagcentra en neemt deel aan de projecten Integrale Vroeghulp ten behoeve van gerichte hulp en revalidatiezorg aan zeer jonge kinderen. Samenwerking in transmurale netwerken. ViaReva participeert in Apeldoorn, Zutphen en Deventer binnen transmurale netwerken. De deelnemende partijen streven naar een adequate afstemming en samenwerking binnen de zorgketen. De zorg aan CVA-patiënten is in dit kader een belangrijk aandachtspunt voor ViaReva. ViaReva participeert in het Regionaal Overleg Stedendriehoek waarin zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn samen met de zorgverzekeraars streven naar regionaal zorgaanbod en financiering. ViaReva is deelnemer van het Samenwerkingsverband Educatie in de zorgketen van zorgaanbieders in de regio s Zwolle en Stedendriehoek met betrekking tot de opleiding Neurorevalidatie. Vereniging ZISO (Zorg en Innovatie in Salland en Omgeving) ViaReva is in 2013 lid geworden van de vereniging ZISO. Deze in 2012 opgerichte vereniging heeft tot doel de zorg in Salland zodanig op elkaar af te stemmen dat deze aansluit bij de behoeften en de zorgvraag van cliënten in de regio. ZISO richt zich op: 9

10 Het ontwikkelen en versterken van ketensamenwerking; Het initiëren en regisseren van projecten; Het beheren van de informatie en afspraken die uit die projecten voortkomen en het ontsluiten daarvan; Het in stand houden van een Transmuraal Logistiek Bureau. Samenwerking met andere stakeholders in de gezondheidszorg. ViaReva voert een actief PR- en voorlichtingsbeleid om zoveel mogelijk stakeholders in de gezondheidszorg te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen in de revalidatiezorg Branche ViaReva is lid van de brancheorganisaties Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Belangrijke ontwikkelingen in RN-verband in 2013 zijn de doorontwikkeling van prestatieindicatoren in de revalidatiezorg (traject Inzicht in revalidatie, transparantieprogramma revalidatie), de voortgang van het gezamenlijke ontwikkeltraject van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en het gezamenlijke traject m.b.t. de ontwikkeling van het DBC systeem ten behoeve van de revalidatie. Met diverse centra voor revalidatie vindt periodiek uitwisseling van informatie plaats Zorgverzekeraars ViaReva stemt periodiek af met zorgverzekeraars over kwantiteit en kwaliteit van behandeling. In 2013 zijn met alle verzekeraars contracten gesloten voor medisch specialistische revalidatiezorg Overheden Afstemming met gemeentelijke overheden (gemeente Apeldoorn) vond in 2013 plaats in het kader van bouwinitiatieven voor de hoofdlocatie, maatschappelijk ondernemen (o.a. sportinitiatieven voor ex- revalidanten en zorg- ondernemen in Apeldoorn), beheersing van risico s met brandweer, politie en GHOR. 10

11 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur De ZorgbredeGovernanceCode (ZGC) is integraal verwerkt in de het Reglement Raad van Bestuur van de Stichting ViaReva. In dit reglement is opgenomen dat tevens gewerkt wordt volgens de gedragscode voor een goede bestuurder van de NVZD, maart Voor de Raad van Toezicht is de ZGC eveneens integraal in het Reglement voor de Raad van Toezicht opgenomen. Door de Raad van Toezicht volgens dit reglement gewerkt Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van ViaReva kent een bestuurder: Drs. J. Bouwmeester Nevenfunctie: gastdocent AIVD Drs. E. Agterdenbos-van de Ree Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht Scholengroep Veluwezoom De bestuurder heeft tweewekelijks overleg met het managementteam en neemt besluiten in de tweewekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis van bestuurders in de Zorg Raad van Toezicht Algemeen: De Raad van Toezicht van de Stichting ViaReva bestaat uit 5 leden. De samenstelling is in 2013 ongewijzigd ten opzichte van In verband met het einde van de zittingstermijn van 2 leden in het najaar van 2014 heeft de Raad van Bestuur besloten om in maart 2014 de werving voor opvolging te starten. Gezien de omvang van de Raad van Toezicht is niet gekozen voor het werken met commissies. Alle onderwerpen worden dus met de voltallige Raad van Toezicht besproken. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code en wordt bezoldigd binnen de geldende normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. 11

12 De Raad van Toezicht is in 2013 vijfmaal in vergadering bijeen geweest en er is eenmaal een themabijeenkomst geweest. De Raad van Toezicht heeft in maart 2013 wegens pensionering van drs. J. Bouwmeester besloten tot het benoemen van mevrouw drs. E. Agterdenbos-van de Ree als bestuurder per 1 september Vanwege deze bestuurswisseling is er geen functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd in Een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht heeft als toehoorder een vergadering van de Cliëntenraad, een vergadering van de Medische Staf en een overlegvergadering tussen Ondernemingsraad en bestuurder bijgewoond. Uiteraard heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren in aanwezigheid van de bestuurder geëvalueerd in De leden borgen hun deskundigheid door het bijhouden van literatuur en discussiëren over zorg en governance. Strategisch: De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een aantal thema s behandeld, waaronder een aantal dat verband houdt met het strategisch beleid van ViaReva: - Het medisch en strategisch beleid ViaReva o Binnen ViaReva waren er een medisch beleidsplan en een instellingsbeleidsplan. Deze plannen zijn in 2013 samengevoegd en bieden een leidraad voor verdere verdieping van deze strategie, waarvoor de nieuwe bestuurder in 2014 een plan van aanpak zal voorleggen in de Raad van Toezicht. Een eerste aanzet hiervoor is eind 2013 gedaan door middel van een adviesaanvraag met een aantal strategische vragen van de bestuurder aan de medische staf. - (Nieuw)bouw locatie Apeldoorn o Met de komst van de nieuwe bestuurder is een heroriëntatie op de nieuwbouwplannen in gang gezet. Op basis van een plan van aanpak wordt in 2014 gekeken naar de beste optie voor ViaReva in de huidige bestuurlijke en economische context. - Samenwerkingsmogelijkheden met revalidatiecentra en andere regionale zorgaanbieders o De nieuwe bestuurder heeft in 2013 kennis kunnen maken met diverse samenwerkingspartners binnen en buiten de revalidatiesector. In 2014 worden samenwerkingsrelaties verder verkend. - Bekostiging revalidatiezorg en ontwikkelingen hierin de komende jaren o Tijdens een heidag in oktober heeft de sectormanager Beheer een uitgebreide toelichting gegeven op de wijze waarop de huidige bekostigingssystematiek van revalidatiecentra in elkaar zit en welke veranderingen in de bekostigingssystematiek er de komende jaren aan komen. Hierbij is ook de rol van de zorgverzekeraars en de banken aan de orde gesteld. - Voorgestelde aanpassing van de organisatiestructuur o In verband met de druk op de begroting 2014 heeft de bestuurder in december 2013 aan de Raad van Toezicht toegelicht voornemens te zijn de organisatiestructuur van ViaReva aan te passen waardoor de kosten substantieel verlaagd kunnen worden en de zorginhoudelijke aansturing verbeterd kan worden. De adviesaanvragen hiervoor zijn in januari 2014 naar de gremia verstuurd. 12

13 Financieel: De Raad van Toezicht heeft het jaarplan en de begroting 2013 goedgekeurd. De exploitatieresultaten worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht door middel van de maandelijkse managementrapportage. Het (financieel) jaarverslag is besproken in aanwezigheid van de sectormanager Beheer en de accountant. De Raad van Toezicht heeft het (financieel) jaarverslag goedgekeurd. In december 2013 zijn ook het jaarplan en de begroting 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In 2013 heeft de Raad van Toezicht in verband met de komst van een nieuwe bestuurder besloten het contract met de externe accountant te verlengen voor de verslagjaren 2013 en Samenstelling Raad van Toezicht: voorzitter Vicevoorzitter secretaris Lid Lid De heer P.A. Zoon De heer J.C. der Nederlanden De heer L.A. Potters De heer R.W.J.M. Schuurman De heer G.M. Faas Nevenfuncties leden Raad van Toezicht. De heer P.A. Zoon Burgemeester Gemeente Raalte (hoofdfunctie), bezoldigd Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland, onbezoldigd Voorzitter recreatiegemeenschap Salland, onbezoldigd. De heer ing. J.C. der Nederlanden Ondernemer (gepensioneerd) Geen nevenfuncties De heer mr. R.W.J.M. Schuurman Advocaat Geen nevenfuncties De heer L.A. Potters Financieel directeur bij VDR Holding N.V. te Deventer Penningmeester Stichting Bouw Talent Overijssel/Gelderland te Nunspeet Penningmeester Stichting Bouw Garant te Zoetermeer De heer G.M. Faas Directeur bestuurder Raster Groep - welzijn & kinderopvang Deventer Lid pensioenraad PFZW Pensioenfonds Zorg & Welzijn Zeist, namens de brancheorganisatie In het kader van het werk als bestuurder bij Raster: Voorzitter Lokaal Platform Wonen, Zorg & Welzijn in Deventer Lid van Kopgroep Wonen, Zorg & Welzijn in Deventer Lid van het Lokaal Platform Onderwijs en Arbeid te Deventer Lid werkgroep arbeidszaken kinderopvang (WAK) van de Brancheorganisatie Kinderopvang te Utrecht Lid van het Lokaal Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) 13

14 3.4. Bedrijfsvoering Besturing van de organisatie ViaReva hanteert een planning- en controlcyclus die bestaat uit het geheel van maatregelen en instrumenten ten behoeve van het bestuur en het management, samengevat in het A3-model. Met de planning- en controlcyclus worden strategische doelstellingen vertaalt naar concrete jaarplannen en een begroting. De kaderbrief van de bestuurder is net als andere jaren leidend geweest voor de inhoud en de omvang van de plannen. In 2013 is het Medisch en Strategisch beleid vastgesteld. Binnen ViaReva was er al langer zowel een strategisch beleidsplan ( ) als een medisch beleidsplan ( ) van kracht. Binnen de organisatie bestond een nadrukkelijke wens om beide plannen te combineren in één strategisch document dat leidend is binnen ViaReva. Binnen ViaReva wordt op basis van de maandelijkse managementrapportage o.a. de financiële stand (integraal) ten opzichte van begroot, de ingezette formatie, het verzuim, de gerealiseerde productie en prognose gevolgd door het Management Team en de bestuurder. Deze rapportages worden op hoofdlijnen besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht. Via het jaardocument (inclusief financieel jaarverslag) wordt na afloop van ieder jaar verantwoording afgelegd. Naast de accountantscontrole ten behoeve van de jaarrekening houdt de accountant jaarlijks een interim-controle waarbij met name aandacht wordt besteed aan de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB). De bevindingen worden in een management letter gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. De bestuurder deelt deze bevindingen ook met de Raad van Toezicht. Het kwaliteitssysteem van ViaReva is gebaseerd op het HKZ-model. Sinds 2012 is ViaReva gecertificeerd. Op diverse plaatsen in het jaarverslag wordt melding gemaakt van activiteiten in het kader van risicobeheersing, met betrekking tot: hygiëne en infectiepreventie melding incidenten procedure (MIPP) risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) arbeidsverzuimpreventie administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB) zorgcontinuïteitsplan calamiteiten Managementplan managementinformatiesysteem (maandrapportages) 3.5. Cliëntenraad In 2013 heeft de Cliëntenraad 12 x vergaderd en heeft aandacht besteed aan onderstaande zaken: Bestuurszaken 1. Werving en benoeming cliëntenraadsleden

15 In 2013 is actief geworven voor nieuwe leden van de cliëntenraad. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van: mevrouw M. Brink van der Mey, per de heer R. Franke, per de heer R. Witteveen, per en de heer F. Meeuwsse, per Resultaat: de bezetting van de cliëntenraad is in 2013 uitgebreid met 4 leden en de raad is daarmee voltallig. 2. Bestuurswisseling De heer W. Woldhek was per 1 juni 2013 aftredend en heeft met ingang van die datum zijn functie neergelegd. De heer P. Monster heeft tot en met december de functie van waarnemend voorzitter vervuld en is toen in verband met het aflopen van zijn zittingsperiode afgetreden. De heer F. Meeuwsse is door de leden van de cliëntenraad gekozen tot voorzitter en heeft in de decembervergadering de functie aanvaard. Resultaat: de heer Meeuwsse is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot voorzitter. 3. Uitgebrachte adviezen 2013 De cliëntenraad heeft in 2013 positieve adviezen uitgebracht over - het Medisch Strategisch Beleid van ViaReva en - het Calamiteiten Managementplan van ViaReva Resultaat: de cliëntenraad heeft van haar adviesrecht gebruik gemaakt en standpunten zijn bekend. 4. Voordracht klachtencommissie. De cliëntenraad heeft een voordracht gedaan voor een plaatsvervangend lid in de klachtencommissie van ViaReva. Resultaat: een plaatsvervangend lid van de klachtencommissie is op voordracht van de cliëntenraad benoemd. 5. Benoeming lid Raad van Bestuur. Vanwege het vertrek van de heer Bouwmeester, Raad van Bestuur, per oktober 2013, is al in januari gestart met de sollicitatieprocedure voor een nieuw lid van de Raad van bestuur. De voorzitter van de cliëntenraad, in de persoon van de heer W. Woldhek is actief in deze procedure betrokken geweest. Resultaat: betrokkenheid/deelname van de cliëntenraad bij de benoeming van mevrouw E. Agterdenbos tot lid van de Raad van Bestuur. 6. De heer Bouwmeester (Raad van Bestuur) heeft 7 x een deel van de vergadering bijgewoond. Mw. Agterdenbos heeft 3 x de vergadering bijgewoond. Doel hiervan is de cliëntenraad informeren over relevante zaken en beleidsvoornemens. Resultaat: de Raad is op de hoogte van de voor hem belangrijke zaken. 7. Gastsprekers In 2013 hebben de volgende gastsprekers een deel van de vergadering bijgewoond om de cliëntenraad te informeren: 1. Mevrouw N. Pieters, kwaliteitsfunctionaris. Toelichting over HKZ en CQ-index. 2. Mevrouw B. Koomen, assistent PR functionaris Toelichting over het te ontwikkelen informatiebeleid voor revalidanten. 3. De heer H. Dorgelo, klachtenfunctionaris van ViaReva. 15

16 Toelichting over de werkwijze van de klachtopvang binnen ViaReva. Resultaat: de cliëntenraad is geïnformeerd over bovengenoemde onderwerpen. Overige activiteiten 1. Spiegelgesprekken In 2013 heeft ViaReva spiegelgesprekken gehouden met (ex-)revalidanten. Bij 2 gesprekken waren leden van de cliëntenraad aanwezig Resultaat: inzicht in de (on)tevredenheid van de (ex-)cliënten. De verslagen hiervan heeft de cliëntenraad ontvangen en hij zal zich laten informeren over de vervolgacties hierop. 2. Bezoeken Een lid van de cliëntenraad heeft een bezoek gebracht aan de locaties Deventer en Zutphen en een lid heeft de afdeling jeugd in het Kristal (Kroonpad) bezocht. Resultaat: inzicht in het brede aanbod van ViaReva. 3. Overleg De waarnemend voorzitter, de heer P. Monster en de toekomstige voorzitter de heer F. Meeuwsse hebben een kennismakingsgesprek gehad met mevrouw E. Agterdenbos. Resultaat: standpunten zijn uitgewisseld. 4. Themabijeenkomst LSR Twee leden van de cliëntenraad hebben de jaarlijkse (thema)bijeenkomst van de LSR bijgewoond. Het thema van deze dag was mantelzorg. Resultaat: inzicht in de meningen en standpunten van andere revalidatie instellingen in Nederland. Agenderen van dit thema in de cliëntenraad voor Gratis koffie en thee voor bezoekers Mede naar aanleiding van (jaren)lange bemoeienis van de cliëntenraad en herhaalde klachten van revalidanten, heeft de Raad van Bestuur in juni besloten de koffie en thee voortaan gratis aan te bieden aan bezoekers van de revalidanten. Resultaat: helderheid over de regels voor revalidanten en vrijwilligers en klantvriendelijkheid beleid voor bezoekers. 6. Verhoogde stoelen in wachtruimtes In 2013 heeft de cliëntenraad herhaaldelijk aandacht gevraagd om de stoelen in de wachtruimtes te vervangen door stoelen met een hogere zit in verband met gebruikersonvriendelijkheid van de huidige stoelen. Resultaat: in de begroting van 2014 is deze aanschaf begroot. 7. Internetverbinding in ViaReva Door revalidanten van ViaReva is bij regelmaat aandacht gevraagd voor de slechte internetverbinding binnen ViaReva. De cliëntenraad heeft hiervoor dringend aandacht gevraagd bij de Raad van Bestuur en verzocht om verbetering hiervan. Resultaat: de Raad van Bestuur heeft dit verzoek slagvaardig opgepakt en in 2014 zijn de kosten hiervoor begroot en worden verbeteringen gerealiseerd. Samenstelling van de cliëntenraad per : De heer F. Meeuwsse (voorzitter) Mevrouw N. Houtriet (secretaris) Mevrouw M. Brink van der Mey 16

17 De heer R. Franke De heer H. Gankema Mevrouw G. van Spronsen-Schouten De heer R. Witteveen Ondersteuning vanuit ViaReva: mevrouw P. Wilten (secretaresse) 3.6. Ondernemingsraad Inleiding De ondernemingsraad (OR) is een democratisch gekozen vertegenwoordiging van personeelsleden op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR staat voor alle medewerkers in de organisatie en voor het belang van de organisatie als geheel. De OR is verantwoordelijk voor het goed en professioneel invullen van het begrip medezeggenschap. Dit betekent dat de OR op een kritische, onafhankelijke manier bezig is met de te maken beleidskeuzes in het centrum. De OR adviseert de Raad van Bestuur. Samenstelling van de ondernemingsraad Tot de verkiezingen op 22 april 2013 bestond de ondernemingsraad uit: Jessica Smid, voorzitter, lid Dagelijks Bestuur Chantal Grondel, vicevoorzitter/secretaris, lid Dagelijks Bestuur Jeroen Abraas Sipko van Gent Jacqueline van Essen (Deventer) Dia Rodijk Anke Harbers (Apeldoorn/Deventer) 2 vacatures Op 22 april 2013 vonden er verkiezingen plaats voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad was daarna als volgt samengesteld: Jessica Smid, voorzitter, lid Dagelijks Bestuur Chantal Grondel, vicevoorzitter/secretaris, lid Dagelijks Bestuur Jeroen Abraas Tessa de Leeuw Mart Wegerif Jan Lageweg Anke Temming 2 vacatures Uit de ondernemingsraad zijn gegaan: Anke Temming, in verband met het uit dienst gaan. Jan Lageweg, in verband met het uit dienst gaan. Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad wordt ingevuld door Jessica Smid als voorzitter en Chantal Grondel als vicevoorzitter/ secretaris. Ambtelijk secretariaat De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit ViaReva. In 2013 heeft Dianne Bannet de functie ingevuld. 17

18 Commissies/werkgroepen De ondernemingsraad heeft de volgende commissies bestaande uit de volgende ORleden: Commissie Sociaal Tessa de Leeuw Chantal Grondel Anke Temming Commissie Organisatie Chantal Grondel Mart Wegerif Sipko van Gent Commissie Financieel Jessica Smid Commissie Strategie & Markt Jeroen Abraas Jessica Smid Scholing en beleidsdagen 2013 Training scholing Doelstelling OR Realisatie OR Twee beleidsdagen getraind in Otterlo op 3 en 4 oktober Een plan maken vanuit de eigen visie op medezeggenschap, en kernkwaliteiten benoemen van de OR-leden. Vaststellen, samen met de bestuurder welke transparantie en communicatie wenselijk is tussen bestuurder en OR. Bespreken van de wederzijdse verwachtingen van de OR en de bestuurder en af te spreken hoe de samenwerking vorm te geven. De OR-leden leren elkaar beter kennen en bakenen kaders af waarbinnen gewerkt wordt. Weten welke rol en taakgerichtheid de OR naar de organisatie en de bestuurder wil invullen. Dit betekent en het eigen terrein af te bakenen. Hoe gaat de OR sturen op het tempo van de besluitvorming en advisering. De OR-leden hebben elkaars competenties en kernkwaliteiten beter leren kennen. De OR gebruikt deze kennis in haar werk door de competenties te benutten. De OR is, door het inzicht en respect van elkaars kerncompetenties, meer een team geworden. De OR heeft zijn visie geformuleerd als ondernemingsraad. Er is consensus over de samenwerking tussen RvB en OR. Er is een goed werkklimaat en werkrelatie ontstaan tussen de bestuurder en de OR. Training van nieuwe OR-leden: de spelregels in het kort: de WOR Kennis en inzicht krijgen van de WOR met daarin het initiatiefrecht,adviesrecht, instemmingsrecht en de informatieverschaffing. De nieuwe OR leden inzicht geven in de werkwijze die de De beginnende OR-leden hebben kennis opgedaan van: de WOR, de rechten en plichten in de praktijk. Er is kennis opgedaan van de procedures en de 18

19 ondernemingsraad daarin hanteert. besluitvorming (BOB). Deze essentiële bagage voor nieuwe OR-leden wordt in de training behandeld aan de hand van praktijkvoorbeeld. ORRIN-dag ( 2x ) Kennis uitwisselen en actuele zaken met de andere ondernemingsraden van revalidatiecentra. De ORRIN-dag op 21 november is bezocht. Hoofdthema was flexibel werken. Landelijke VGWM dag, commissie sociaal. Thema van de dag was veilig vitaal gezond en duurzaam werken. Kennis nemen van het thema veilig vitaal gezond en duurzaam werken De VGWM-dag is bijgewoond door één OR-lid. Er is kennis opgedaan van veilig vitaal gezond en duurzaam werken. Adviesaanvragen 2013 Adviesaanvraag Doelstelling OR Realisatie OR Management Calamiteiten Plan Ontwikkelen van planvorming op het gebied van zorgcontinuïteit. Het Calamiteiten Management Plan is een onderdeel van het zorgcontinuïteitsplan. De ondernemingsraad bekijkt het plan op inhoud en doelstelling. De ondernemingsraad brengt hierover advies uit. De OR heeft niet ingestemd met het voorgelegde plan. De OR heeft in februari 2014 een hernieuwde adviesaanvraag ontvangen met een aangepast plan (zorgcontinuïteitsplan). Medisch Strategisch Beleidsplan Opstellen van een koepeldocument voor het medisch en strategisch beleid van ViaReva. De ondernemingsraad bekijkt of het plan een goede koers aangeeft op basis van de beschreven visie en strategie, voor een gezond toekomstperspectief binnen en buiten de muren van ViaReva. De OR heeft in overleg met de bestuurder ingestemd met het Medisch Strategisch Beleidsplan met die kanttekening dat er op korte termijn een herzien strategische beleidsplan ter advisering aan de OR wordt voorgelegd. 19

20 Benoeming nieuwe bestuurder ViaReva. De OR participeert in de sollicitatieprocedure en er is een profielschets opgesteld met daarin de kernwaarden vanuit de OR. De OR heeft geparticipeerd in het besluitvorming rond de nieuwe bestuurder en staat achter het besluit tot aanstelling. Instemmingaanvragen 2013 Instemmingaanvraag Doelstelling OR Realisatie OR Algemeen personeelsbeleid Doel van het personeelsbeleid van ViaReva is het creëren van voorwaarden voor een optimale inzet en betrokkenheid van de medewerkers, kwalitatief en kwantitatief, rekening houdend met organisatieen individuele doelen. Klachtenregeling medewerkers Vastleggen van een klachtenregeling voor de medewerkers van ViaReva. Opleidingsbeleid PAGO-plan De ondernemingsraad bekijkt het plan op inhoud en doelstelling. De ondernemingsraad brengt hierover advies uit. De ondernemingsraad bekijkt het plan op inhoud en doelstelling. De ondernemingsraad brengt hierover advies uit. De OR heeft getoetst of het voorliggende stuk helder is in zijn doelstellingen en voldoende borging geeft op: het bieden van mogelijkheden tot verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden van medewerkers om onze strategische ambities waar te maken, de best mogelijke zorg en behandeling aan onze revalidanten te bieden, en de strategische visie van de organisatie kan uitvoeren en bevorderen. Het PAGO-plan is een afgeleide van het arbobeleid dat als doel De OR heeft niet ingestemd met de voorgelegde nota. De OR heeft verzocht het document aan te passen en opnieuw ter instemming voor te leggen. De klachtenregeling is gerealiseerd met instemming van de OR. De OR heeft niet ingestemd met de voorgelegde nota. De OR heeft een presentatie gegeven aan de bestuurder en Sectormanager O&A als input voor het beleidsstuk. De input wordt meegnomen en opnieuw ter instemming voorgelegd. De OR heeft gevraagd om de drie aparte documenten zoveel mogelijk samen te 20

21 heeft een werkomgeving te creëren waarin de medewerkers prettig op een gezonde en veilige wijze kunnen werken en presteren. voegen. Regeling attenties Reiskostenregeling Verkrijgen van eenheid in mogelijkheden van activiteiten en uitgaven bij dienstjubilea, afscheid en persoonlijke gebeurtenissen van de werknemer De ondernemingsraad heeft bekeken of de wijzigingen in het voorliggende plan een verbetering zijn. Een reiskostenregeling treffen die voor alle medewerkers duidelijk is. Uitgangspunt is een tegemoetkoming voor de werkelijk gemaakte reiskosten. Voor een aantal specifieke doelgroepen een aanvullende regeling treffen om hen financieel in staat te stellen bij ViaReva te gaan of blijven werken. De ondernemingsraad is nagegaan of de voorliggende reiskostenregeling afdoende is en reëel wat betreft vergoedingen. De OR heeft ingestemd met de voorgestelde (aanpassing van de) Regeling attenties. De OR heeft ingestemd met de reiskostenregeling. Initiatiefvoorstel 2013 Initiatiefvoorstel Doelstelling OR realisatie RevaWerk De OR heeft een toelichting gevraagd over de doorstart De OR heeft de toelichting ontvangen. De OR heeft 21

22 van RevaWerk. evaluatiecriteria kortgesloten met de bestuurder. Overige onderwerpen 2013 Onderwerp Doelstelling Realisatie Pilot neurorevalidatie De ondernemingsraad heeft geen adviesaanvraag ontvangen. Hij heeft zelf besloten advies te geven. Inzicht krijgen in het plan en het tijdspad en de doelstelling van de piloot en wanneer de afronding en evaluatie van proefpilot plaats vindt. Het inzicht krijgen over de pilot is bemoeilijkt is door het ontbreken van een helder omschreven plan, met begin en einddatum. In de procedure omtrent de advisering is een jurist geraadpleegd. De OR heeft geconstateerd dat er een onjuiste procedure rond de pilot neurorevalidatie gehanteerd is en dat de pilot adviesplichtig is. De RvB heeft besloten de pilot per 1 september 2013 te beëindigen. Evaluatie samenvoegen afdelingen F&I Aanpassing werkuren afdeling verpleging Brief over de stand van zaken rond de vastgestelde cultuurnota. SOVIB advies Voordracht lid klachtencommissie Medewerkerstevredenheidsonderzoek Vaststellen of de evaluatie heeft plaatsgevonden Vaststellen of de evaluatie heeft plaats gevonden. Vaststellen of de cultuurnota nog actueel is. De ondernemingsraad heeft gevraagd om de stand van zaken rond het SOVIB advies. De ondernemingsraad zal een lid voordragen. De ondernemingsraad heeft geparticipeerd in vaststellen van de vragen rond het MTO. De OR heeft de evaluatie ontvangen. De bevindingen uit de evaluatie zijn positief. De realisatie van het plan is niet uitgevoerd. De situatie is niet conform het plan is beschreven. De bestuurder heeft de OR geïnformeerd dat er geen evaluatie heeft plaats gevonden. De RvB heeft de OR geïnformeerd dat de cultuurnota nog actueel is. Er is nog geen duidelijkheid rond de stand van zaken gegeven. De OR heeft een medewerker voorgedragen als lid. De OR heeft de uitslag van het MTO als actueel stuk aangenomen en besproken met de RvB. 22

23 Voordracht lid Interne Bezwaar Commissie Aanschaf badges Projectopdracht onderbouwing normtijden directe en indirecte tijd behandelaars MT-notulen De OR kan een voordracht doen voor een extern lid voor de IBC De Ondernemingsraad heeft gevraagd aan welke criteria de badges moeten voldoen. Vragen naar de actualiteit van het project en het project en de waarde ervan bespreken met de RvB De ondernemingsraad heeft overleg gehad met de bestuurder over de openbaarheid van MT-notulen. De OR heeft een medewerker voorgedragen voor een tweede termijn in de IBC. De RvB heeft helderheid gegeven over de beoogde doelstelling: zichtbaarheid van medewerkers naar externen toe. De RvB heeft tips van de OR meegewogen in haar besluitvorming. De OR heeft de waarde van het komen tot consensus over de normering helder gekregen bij de bestuurder. Het project is echter niet meer actueel. De OR is overeengekomen met de bestuurder dat deze de OR mondeling informeert over de MT-notulen. Er komt wel een besluitenlijst. Te ontvangen advies en instemmingaanvragen in 2014 Organisatiewijziging (advies) Zorgcontinuïteitsplan (advies) Hepatitis B beleid (instemming) ArboPreventieplan (instemming) Werktijden keuken i.r.t. voedingsconcept (instemming) Werktijdenregeling i.v.m. opnemen in het weekend (instemming) Werkkleding (instemming) Opleidingsplan Medisch Strategisch Beleidsplan Opleidingsbeleid/strategisch opleidingsplan (instemming) Algemeen personeelsbeleid (instemming) Levensfasebeleid (instemming) Loopbaanontwikkeling/POP (instemming) Ontvangen in januari Ontvangen in februari Ontvangen in februari Ontvangen in februari Eind

24 Uitwerking, uitbreiding WKR (instemming) Samenwerking Nieuwbouw Eind 2014 Achterban overleggen Ook in 2013 zijn de achterban overleggen in kleine groepen gehouden. De thema s waren: Wat heeft de OR in 2012 bereikt Verkiezingen 2013 Imago van de OR Speerpunten ondernemingsraad 2013 Het komen tot een artikel 24 vergadering met RvB,OR en RvT in Het bespreken met de nieuwe bestuurder om tot een nieuwe communicatiestructuur te komen met de medewerkers van ViaReva. Het komen tot een transparante en productieve samenwerking met de nieuwe bestuurder. Het adviseren omtrent keuzes die gemaakt worden op het gebied van strategie en beleid. Het onder de aandacht brengen en de gevolgen van de trend om personeel langer tijdelijke contracten aan te bieden. Het bespreken van het toekomstperspectief van ViaReva met of zonder samenwerkingspartners. Volgen van financiële informatie en inzicht krijgen welke gevolgen hierdoor aanwezig zijn voor de medewerker en eventuele nieuwbouwplannen. Overleg met het Medisch Stafbestuur Het dagelijks bestuur (Jessica Smid en Chantal Grondel) van de ondernemingsraad heeft overleg gehad met het Medisch Stafbestuur. De overleggen hebben twee maal plaatsgevonden. Gesproken is over het strategisch beleidsplan en de ontwikkelingen van revalidatie naar de toekomst. 24

25 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Het strategisch beleid is vastgelegd in het Medisch en Strategisch beleid ViaReva Het strategisch plan en de (afdelings-)jaarplannen worden gebruikt als leidraad voor de P&C-cyclus. Het strategisch plan en de jaarplannen worden opgesteld in het verlengde van de koers die de organisatie wil volgen, uitgewerkt in ambities, doelstellingen en succesbepalende factoren. Deze worden vervolgens in verschillende resultaat- en organisatiegebieden uitgewerkt. Prestatie-indicatoren worden gedefinieerd op basis waarvan we de voortgang kunnen meten. Afwijkingen tussen de geplande en gerealiseerde resultaten worden besproken en leiden indien nodig tot bijstelling van het beleid of de te ondernemen acties om alsnog de doelstelling te realiseren. Uiteraard is het zo dat interne en externe ontwikkelingen ook gedurende het jaar kunnen en zullen leiden tot een bijstelling van de doelstellingen en daarmee ook invloed zullen hebben op de te behalen resultaten. De missie en visie van ViaReva ViaReva stelt volwassenen en jeugdigen die een lichamelijke en/of cognitieve beperking hebben in staat om zo zelfstandig mogelijk te participeren in het leven. ViaReva ondersteunt hen bij de herinrichting van hun leven en werkt met hen samen aan een betekenisvol toekomstperspectief. ViaReva: levert revalidatiegeneeskundige diagnostiek en zorg, regionaal op verschillende locaties, dichtbij de revalidant; voert hierin de regie in samenwerking met ketenpartners; handelt volgens actuele richtlijnen en implementeert resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologische ontwikkelingen in haar werkwijze; levert daar waar mogelijk leveren een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen; stimuleert revalidanten om eigen verantwoordelijkheid te nemen; heeft een inzichtelijk en beschikbaar aanbod. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar In de zomer van 2013 heeft een bestuurwisseling plaatsgevonden. In de tweede helft van 2013 heeft het accent bestuurlijk gelegen op de kennismaking met ViaReva en de stakeholders in de omgeving. Er zijn contacten gelegd, welke in 2014 uitgebouwd zullen worden in relatie tot de strategie. De Medische Staf is gevraagd om een aantal vragen in relatie tot de strategie van ViaReva te beantwoorden zodat daarmee medio 2014 een aanscherping van de strategie van ViaReva in relatie tot samenwerking met andere partijen en eventuele nieuwbouw gemaakt kan worden. In november is er een heraudit in het kader van de HKZ-certificering gedaan, welke geleid heeft tot een verlenging van de certificering. 25

26 Eind 2013 is door het managementteam een voorstel voor een aanpassing in de organisatiestructuur uitgewerkt. Dit reorganisatieplan wordt in januari 2014 voorgelegd aan de adviesorganen. In 2013 is het Zorgcontinuïteitsplan en het Calamiteiten Managementplan afgerond en wordt begin 2014 ter advisering voorgelegd aan de adviesorganen Algemeen kwaliteitsbeleid In 2013 hebben op gebied van Kwaliteit en Veiligheid de volgende activiteiten plaatsgevonden: Continuering van het HKZ-certificaat middels een met goed gevolg afgesloten opvolgaudit. De plannen van aanpak op de vijf te verbeteren punten zijn met goed resultaat afgesloten. Het betreft hier het actueel houden van wet- en regelgeving, dossiervoering, ketenpartnerevaluatie, resultaatmeting en de beleidscyclus. Voor 2014 is er één nieuw plan van aanpak gevraagd door de certificerende organisatie. De uitvoering van het verbeterplan dat onderdeel is van de Kwaliteitsvisitatie revalidatieartsen vanuit de VRA is voortgezet en conform plan verlopen in In het kader van veiligheidsmanagement zijn prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd rond de thema s Buitentraining en Overname van de klinische revalidant vanuit het ziekenhuis. Hierop zijn verbeteracties benoemd en in gang gezet: de deelprotocollen rond fiets- en verkeerstraining zijn samengevoegd tot één protocol buitentraining. Het aanmeldingsformulier kliniek is aangepast en verder gespecificeerd. Eind 2013 is ten aanzien van Veiligheidsmanagement een discussie voorbereid over het wel of niet certificeren van het Veiligheids Management Systeem (VMS). Deze discussie wordt in januari 2014 in het Management Team gevoerd en het onderwerp wordt op basis daarvan verder uitgewerkt. Het instellingsjaarplan 2014 is in 2013 opgesteld met behulp van de A3 methodiek. Dit heeft geresulteerd in een instellingsjaarplan op één A3, waarin concrete prestatie-indicatoren zijn benoemd en gekoppeld daaraan concrete acties. De A3- methodiek wordt in 2014 verder uitgebouwd met de managementgesprekken voor MT-leden Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg ViaReva legt verantwoording af over kwaliteit middels het invullen van de set Prestatieindicatoren 2013 van Revalidatie Nederland. Hieronder ter aanvulling daarop een kort overzicht van activiteiten en resultaten in Patiënttevredenheid In 2013 is feedback van revalidanten ontvangen middels de CQ-index 2012 (rapportage in eerste kwartaal 2013 beschikbaar gesteld), spiegelgesprekken in de jeugdteams en maandelijkse revalidantenbijeenkomsten in de kliniek. Ook heeft bij de doelgroep amputatie een evaluatie van het behandeltraject met revalidanten plaatsgevonden binnen het behandelprogramma. Op hoofdlijnen samengevat zijn de sterke punten die worden aangegeven: - De bejegening door revalidatieartsen en behandelaars 26

27 - Veiligheid - Continuïteit Als verbeterpunten komen naar voren: - De informatievoorziening o Deze wordt in een ViaReva breed project opgepakt in Privacy in de kliniek (gebouw Arnhemseweg Apeldoorn) o Mogelijkheden ver/nieuwbouw van het hoofdgebouw worden in 2014 opnieuw onderzocht. - Volwassenen: planning van de therapieën en de communicatie hierover. Ook zijn een aantal praktische punten uit het maandelijkse revalidantenoverleg kliniek structureel opgelost (o.a. koffie voor bezoek en draadloos internet). De privacy in de kliniek blijft ook daar een onderwerp van gesprek. De systematiek van evaluatie met de revalidant aan het einde van het behandeltraject op doelgroepniveau wordt in 2014 uitgebreid naar een aantal andere doelgroepen (CVA, MS, Chronische pijn). Begin 2014 heeft ViaReva zich aangesloten bij de landelijke uitvraag van de ervaringsindicatoren over het 4 e kwartaal De resultaten daaruit (sterke en te verbeteren punten) sluiten inhoudelijk aan bij hetgeen hierboven vermeldt staat. Veiligheid Samenvatting MIPP 2013 Als onderdeel van Veiligheidsmanagement worden in ViaReva incidenten gemeld bij de MIPP-commissie. De meldingen worden afgehandeld door leidinggevenden, de MIPPcommissie signaleert trends en adviseert het management. Onderstaand een overzicht van het aantal MIPP-meldingen in 2013, afgezet tegen 2011 en Jan-Jun Jul-dec Totaal 2013 Totaal 2012 Totaal Totaal Medicatie (AV) ViaReva verantw Apotheek verantw Vallen Overig revalidanten Personeel (ARBO) Aantal meldingen/trend: Het totaal aantal meldingen is gelijk gebleven aan voorgaande jaren, er wordt onverminderd goed gemeld! Het totaal aantal medicatiemeldingen in 2013 is gestegen ten opzicht van voorgaande jaren. Stijging van incidenten zowel bij ViaReva zelf als bij apotheek. Wordt in eerste kwartaal 2014 intern in management en met apotheek besproken en zo nodig actie ondernomen. 27

28 Aantal meldingen in categorieën Vallen en Overig revalidanten zijn min of meer gelijk gebleven, evenals het aantal personele meldingen. Classificatie op risico-matrix Het overgrote deel van de incidenten krijgt als risicoclassificatie 3 of 4 mee. Vijf incidenten krijgen risicoclassificatie 2. Deze score ontstaat door de relatief wat hogere frequentie waarin de incidenten hebben plaatsgevonden met slechts lichte-geen gevolgen (vallen in oefensituatie tgv oefenen/trainen op de grens). In 2013 is een digitaal meldsysteem voor MIPP ingericht. In het eerste halfjaar 2014 wordt dit meldsysteem geïmplementeerd. Resultaatmeting Voor een groot aantal diagnosegroepen worden de landelijk afgesproken klinimetriesets toegepast. In 2013 is gestart met het structureel gebruik van: - SNAQ65+ in de kliniek (screening op ondervoeding) - USER in de kliniek. Daarnaast is binnen het behandelprogramma amputatie een structurele resultaatmeting op doelgroepniveau uitgevoerd (vanuit 3 invalshoeken: het behandelteam, de revalidant en klinimetrische gegevens). Deze werkwijze levert informatie over de resultaten van behandeling op én versterkt het leervermogen van het team (directe feedback). Door dit succes wordt deze werkwijze in 2014 (Project resultaatmeting) vertaald naar andere doelgroepen. Transparantie HKZ-certificering en Kwaliteitsvisitatie revalidatieartsen: zie paragraaf 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid. Samenwerking In 2012 hebben op het gebied van samenwerking met andere zorgaanbieders en ketenpartners de volgende activiteiten plaatsgevonden: - Deelname aan stuur- en regiegroepen ketenzorg CVA, aan ParkinsonNet, een overleg m.b.t. ketenzorg Multiple Sclerose (revalidatieartsen). - In Apeldoorn is de samenwerking met de 1 e en 2 e lijns fysiotherapeuten op gebied van neurologie volwassenen verder uitgebouwd. Deskundigheidsbevordering en ontwikkeling Algemeen - Op locatie Zutphen is een pilot gedraaid met een methode van onderling feedback geven. Resultaten zijn overgedragen aan de afdeling P&O. Behandelaanbod: - Arbeidsrevalidatie: in Deventer en Zutphen zijn twee medewerkers geschoold in specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van arbeidsrevalidatie. Op alle locaties wordt nu op uniforme wijze arbeidsrevalidatie aangeboden. - Het behandelprogramma MS is uitgebreid in 2013, wordt afgerond in 2014 in projectvorm in kader van programma Procesoptimalisatie Op locatie Deventer is voor de jeugd EEE opgezet en samenwerking met 1 e lijns fysiotherapeuten. - Er is een informatiemap voor revalidanten met een CVA ontwikkeld op locatie Deventer (pilot). In de map zit algemene informatie over ViaReva en meer op de individuele revalidant gerichte informatie. 28

29 - Doelgroep SOLK jeugd: Er is een behandelteam geformeerd, medewerkers zijn geschoold en contacten met o.a. psychiater zijn gelegd. Start is gemaakt met het opstellen van een behandelprogramma. - Doelgroep DCD: Input is gegeven aan landelijke werkgroep voor de omzetting van de Europese EACD recommendations naar de Nederlandse situatie. Op een beleidsconferentie is de NL EACD vastgesteld. ViaReva heeft deze verwerkt in het eigen behandelprogramma. - Doelgroep Cerebrale Parese: aansluiting bij de Knowledge Brokers. Er wordt deelgenomen aan een landelijk project voor implementatie van de richtlijnen CP. - Het Sportloket is geopend en de sportconsulent heeft gestalte gekregen. - Het afasieteam is opgestart. De werkzaamheden maken integraal deel uit van het revalidatieproces van onze revalidanten. Het team wordt daar waar nodig ingezet voor diagnostiek en behandeling van talige problemen voor externen. - Het jeugdteam locatie Kroonpad heeft meegedaan aan het opzetten van een piratengroep (groepstherapie waarbinnen kinderen met een unilaterale cerebrale parese intensief worden getraind). Kenniscentrum neurorevalidatie - Het opzetten van het kenniscentrum voor neurorevalidatie is stopgezet. De doelstellingen waren te ambitieus en er moesten prioriteiten gesteld worden. Onderwijs, opleiding, onderzoek - Scholing basismedische zorg artsen is regulier ingevoegd tijdens de refereeravonden. Deelname wetenschappelijk onderzoek en publicaties In 2013 heeft ViaReva deelgenomen aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken: - Balans en vallen (UMC St Radboud) - Juf-in-a-box (ondersteuning taakgerichte aanpak bij schrijven o.a. in vorm van computerspel). Wetenschappelijke publicaties van medewerkers: - Jip F. Kamphuis, Digna de Kam, Alexander C. H. Geurts, and VivianWeerdesteyn, Is Weight-Bearing Asymmetry Associated with Postural Instability after Stroke? A Systematic Review, Stroke research and treatment, Volume 2013, Article ID , - Lex D de Jong, Pieter U Dijkstra, Johan Gerritsen, Alexander CH Geurts, Klaas Postema, Combined arm stretch positioning and neuromuscular electrical stimulation during rehabilitation does not improve range of motion, schoulder pain or function in patients after stroke: a randomised trial, Journal of Physiotherapy, vol 59, no 4, december 2013 Referaten/presentaties - A.W.L. de Jong, revalidatiearts, o Voordracht (december 2013) voor GRZ-artsen en Revalidatieartsen: Revalidatie na een beroerte: samenwerken of concurreren o Voordracht (november 2013) Werkgroep CVA Nederland: CVA-revalidatie door verpleeghuis en revalidatiecentrum 1+1 = 3 o Voordracht (november 2013) afdeling neurologie Deventer Ziekenhuis:Conversie-een Somatoforme stoornis o Voordracht (november 2013) en leiden parallel sessie najaarsvergadering Vereniging voor Revalidatieartsen: Medisch specialistische revalidatie na een beroerte samenwerken of concurreren met de nieuwe spelers in het veld 29

30 - A. van Kerkhof, specialist ouderengeneeskunde, o Voordracht over revalidatie na NAH bij SIZA - C. G.H. Vanstiphout, revalidatiearts o Voordracht (juni 2013) tijdens opening MS-centrum Stedendriekhoek Jaarverslag van de Infectie Preventie Commissie 2013 Huidige leden van de commissie: N. van Riessen (ziekenhuis hygiënist), J. Denekamp (verpleegkundige), H. Daudt (revalidatiearts) en A. Achterkamp-Boerkamp (afdelingsmanager team Diensten/Middelen, is dit jaar i.p.v. W. Vos gekomen). W. Franckena (afdelingsmanager Verpleging). Medio dit jaar is J. Bouwmeester uit IPC gestapt. Onderwerpen die dit jaar besproken zijn: Afstemming bereikt op locaties over het infectie preventiebeleid. Een reglement voor Infectie Preventie Commissie is vastgesteld. Er is een afspraak gemaakt om kennis te delen inzake infectie preventie. N. van Riessen heeft aangegeven 3 sessies te kunnen geven à 45 minuten aan alle medewerkers, behalve het kantoorpersoneel. Vastgestelde protocollen die nu op ViaWijzer zijn terug te vinden: Druppelisolatie (concept 2010) Wordt aan gewerkt. ESBL (2011) (moet herzien worden) Werkinstructie schoonmaak (2012/2013) (doorlopend in 2014) Terugkijkend jaar 2013: Er is veel bereikt met het maken van protocollen en het formaliseren van de Infectie Preventie Commissie. Infecties blijven voorkomen. Hier zal de Infectie Preventie Commissie alert op blijven reageren, mede omdat de complexiteit van de infecties aan het toenemen is. In die zin blijft het ook een belangrijk aandachtspunt om kennis te delen waar de aanzet die gegeven is door N. van Riessen om voorlichting te geven. In 2014 zal ook gekeken moeten worden hoe iedereen zich binnen zijn werk aan de gestelde eisen houdt, dan wel welke voorlichting en maatregelen er genomen dienen te worden opdat de medewerker evenals de patiënt adequaat beschermd zijn Klachten Jaarverslag klachtencommissie revalidanten Samenstelling van de klachtencommissie: Mevrouw mr.k.boon-doornebal (onafhankelijk voorzitter) De heer H.A.Blankhart (lid op voordracht van de Cliëntenraad) Mevrouw J.A. van de Ruitenbeek-Noordijk (plaatsvervangend lid op voordracht CR) De heer C. van Schothorst, arts (lid o.v.v. de Medische Staf) De heer J.W. Holthuis, arts (plaatsvervangend lid MS) In het jaar 2013 is de klachtencommissie vernieuwd en bestaat thans geheel uit externe leden en plaatsvervangende externe leden. Eveneens is de klachtenregeling aangepast om de klachtenafhandeling voor klagers zo objectief mogelijk te laten verlopen. De leden van de Klachtencommissie zijn op 23 januari 2013 geïnstalleerd door de heer J. Bouwmeester. 30

31 Er is in 2013 slechts één klacht bij de commissie binnengekomen. Naar aanleiding hiervan heeft er een hoorzitting plaats gevonden op 27 mei in het Deventer Ziekenhuis. De Klachtencommissie heeft 5 november 2013 nogmaals vergaderd. Er werd kennis gemaakt met de nieuwe bestuurder van ViaReva, mevrouw E. Agterdenbos- van de Ree. De leden van de commissie zijn op de hoogte gesteld van het wetsontwerp 32402, de Wkkgz en de eventuele consequenties van invoering hiervan voor de klachtencommissies Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers De kracht en het kapitaal van ViaReva is de professionaliteit en deskundigheid van de werknemers. ViaReva ziet de werknemers als de belangrijkste factor om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en de organisatiedoelen te bereiken. De werknemers zijn het gezicht van ViaReva en bepalen uiteindelijk wat ViaReva daadwerkelijk is. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief van onze medewerkers zijn hierbij belangrijk. Uitgangspunten voor het personeelsbeleid / doelstellingen 2013 zijn: - Het strategisch beleid en het meerjarenplan. - Het jaarplan 2013 van de instelling en de afdeling P&O. - CAO en wet- en regelgeving. De belangrijkste speerpunten voor 2013 zijn: 1. Sturen op gezondheid, veiligheid en welzijn. 2. Opleiden en ontwikkelen. 3. Medewerkertevredenheid. 4. Duurzame en flexibele inzetbaarheid. 5. Huis op orde. 1. Sturen op gezondheid, veiligheid en welzijn De visie ten aanzien van gezondheidsbeleid binnen ViaReva is: ViaReva wil een gezonde organisatie zijn voor haar werknemers. Dit betekent het creëren van een werkomgeving waarin werknemers prettig, op een gezonde en veilige wijze kunnen werken en presteren. Dit heeft een positieve weerslag op het welzijn van de werknemer met een uitstraling naar collega s, revalidanten, de organisatie en de privéomgeving. Werknemers zijn in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn, gezondheid en veiligheid. Gezondheidsbeleid is erop gericht om vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer tot een maximaal resultaat te komen. In 2013 was de doelstelling met betrekking tot het verzuimpercentage 4,3%. De doelstelling is ruim gehaald, het verzuimpercentage over 2013 was 3,74% (exclusief zwangerschap). Arbeidsomstandigheden ViaReva hecht groot belang aan naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, zowel door werkgever als werknemer. Mede hierdoor is de aandacht voor gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers zo optimaal mogelijk. Los van de manager is 31

32 ook de werknemer zelf verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden, waarbij de preventiemedewerker een adviserende en ondersteunende rol heeft. Het arbojaarplan 2013 is opgesteld waarbinnen ook de actiepunten, voortkomend uit de veiligheidsrondes 2009 en 2011, in verwerkt zijn. De evaluatie van het arbojaarplan 2013 heeft plaats gevonden door middel van de voortgangsrapportage. Deel- Ri&E s zijn met de managers geëvalueerd en geactualiseerd, waardoor de actiepunten op sector- /team- of afdelingsniveau uitgewerkt konden worden. Voor het eerst heeft de arbobeleidsgroep in 2013 een arbothema georganiseerd waarin aandacht ten aanzien van kort verzuim centraal stond gedurende vijf achtereenvolgende maanden. De managers hebben daartoe een opfristraining gekregen overeenkomstig de visie: ziekte overkomt je, arbeidsongeschikt is een keuze. De werknemers hebben deel kunnen nemen aan de workshop werk en privé in balans van IZZ. De managers hebben tijdens het werkoverleg diverse aspecten van arbeidsomstandigheden besproken, waardoor binnen de sector/ team/afdeling meer bewustwording en gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat ten aanzien van arbeidsomstandigheden. Managers geven algemene, en indien nodig specifieke individuele, voorlichting aan hun werknemers. Arbeidsomstandigheden bespreekbaar maken in het werkoverleg dient nog wel verder geïntensiveerd te worden. Afdeling P&O heeft ook dit afgelopen jaar weer voorlichting gegeven over RSI/CANS. De Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft in 2013 de benodigde scholing gevolgd en een aantal kleine interne oefeningen gedaan. De preventiemedewerker heeft in 2013 twee keer overleg gevoerd met de ondernemingsraad om de stand van zaken t.a.v. arbeidsomstandigheden binnen ViaReva te bespreken en ideeën hieromtrent met elkaar uit te wisselen. Kwaliteit van het werk rondom arbeidsomstandigheden Door deelname van de preventiemedewerker aan de Commissie Beheer en Onderhoud van de Stichting Arbeidsmarkt Zaken (STAZ), is ViaReva in staat de ontwikkelingen in de arbocatalogus op de voet te volgen en tevens invloed te hebben op de inhoud van de branchbrede arbocatalogus zelf. De arbobeleidsgroep is in 2013 vijf keer bijeen geweest met als doel het bewaken en beoordelen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid is het toepassen van de PDCA-cyclus geborgd in het arbozorgsysteem. In 2013 is het aantal MIPP-meldingen (totaal 8) betreffende onze werknemers iets gestegen ten opzichte van 2012 (totaal 7). Daar waar nodig, zijn gepaste maatregelen getroffen om soortgelijke meldingen in de toekomst te voorkomen. 2. Opleiden en ontwikkelen Het opleidingsbeleid is in 2012 herschreven en de werkgroep opleidingen is in 2012 gestart met het opzetten van een opleidingenhuis met als doel: per functie omschrijven welke specifieke kennis/vaardigheden (deskundigheid), gekoppeld aan de doelgroepen, hiervoor in huis moeten zijn. In 2013 is dit opleidingenhuis afgerond en vastgesteld. In 2013 is tevens een start gemaakt met het registreren van alle aanwezige opleidingen en vaardigheden uit het opleidingenhuis in een digitaal systeem. Doel hiervan is het registreren, op persoonsniveau, welke kennis/vaardigheden van het opleidingenhuis in huis zijn. Ook de BIG-registratie en voorbehouden- en risicovolle handelingen en kwaliteitsregistraties worden hierin bijgehouden. 32

33 In 2013 is stagebeleid opgesteld en vastgesteld. Fysiotherapeuten en verpleegkundigen moesten zich in 2013 herregistreren voor het BIG-register. Dit is gemonitord door P&O en eind 2013 is dit binnen ViaReva is dit gerealiseerd. 3. Medewerkertevredenheid Het medewerkertevredenheid onderzoek is in 2013 uitgevoerd in samenwerking met Effectory. In 2010 scoorde ViaReva een 7,4 ten aanzien van medewerkertevredenheid, in 2013 is dit een 7,7. ViaReva is aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek. Kort samengevat kwam het volgende uit het onderzoek: - Er is sprake van een stijgende lijn: Werknemers zijn meer tevreden dan in Werknemers ervaren een betere aansturing door de leidinggevende en krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheden. - Werknemers hebben behoefte aan meer verbinding en een duidelijke koers van de organisatie: Meer open communiceren. Meer sociale innovatie. - Werknemers hebben behoefte aan een meer gestroomlijnde samenwerking. - Werknemers hebben behoefte aan meer deskundigheidsbevordering. Werknemers ervaren een warme sfeer, waarin prettig en veilig gewerkt kan worden. 4. Duurzame en flexibele inzetbaarheid Externe ontwikkelingen en de arbeidsmarkt maakt dat het noodzakelijk is om inspanningen te leveren om gekwalificeerd en geschikt personeel te vinden en te behouden. Belangrijk hierbij is de nodige flexibiliteit. Dit betreft veelal maatwerk. De inzetbaarheid en flexibiliteit wordt onder andere besproken in het jaargesprek. Binnen ViaReva is in 2013 een start gemaakt met het opstellen van levensfasebeleid. 5. Huis op orde In 2013 zijn alle personeelsdossiers opgeschoond conform de privacyrichtlijnen en zijn de dossiers op een uniforme en systematische wijze ingericht. Een groot aantal functiebeschrijvingen is opgeschoond en aangepast. Dit loopt nog door in Regelingen in ViaWijzer (organisatiehandboek), die een update nodig hadden in 2013, zijn aangepast. Exitinterviews Als onderdeel van het personeelsbeleid binnen ViaReva hebben wij een regeling exit interviews. Deze regeling is enerzijds opgesteld om de redenen van vrijwillig vertrek van werknemers naar elders in kaart te brengen en hieruit verbeterpunten voor de organisatie te halen en anderzijds is het exitinterview een goede manier om een arbeidsperiode van een werknemer binnen onze organisatie af te sluiten. In 2013 zijn in totaal 13 contracten (in 2012 waren dit er ook 13) voor onbepaalde tijd beëindigd: - 6 werknemers hebben hun contract voor onbepaalde tijd opgezegd en; 33

34 - 5 contracten zijn in overleg of anderszins beëindigd en; - 2 contracten zijn beëindigd wegens pensioen. In 2013 zijn in totaal 37 (in 2012 waren dit er 26) tijdelijke contracten van rechtswege geëindigd of opgezegd. Totale uitstroom 2012: 50 werknemers (2012, totaal 39 werknemers), waarvan 37 bepaalde tijd en 13 onbepaalde tijd. De kleinschaligheid, sfeer, saamhorigheid en het contact met de revalidant wordt als zeer belangrijk ervaren. De belangrijkste redenen om te vertrekken zijn: - Nieuwe baan met meer uitdaging en verantwoordelijkheden gevonden. - Nieuwe baan met meer doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. Gemiddelde lengte dienstverband vertrekkende werknemers met een vast contract: 7,9 jaar (in 2012; 10,8 jaar). Vertrouwenspersoon / Klachtencommissie In 2013 is er door de werknemers geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Er zijn geen klachten vanuit werknemers ingediend bij de klachtencommissie. Jaarverslag klachtencommissie werknemers 2013 Samenstelling Klachtencommissie Werknemers ViaReva in Voorzitter: mevrouw mr. K. Boon-Doornebal. Leden: De heer J.P. Swennenhuis op voordracht OR De heer H. Meijer op voordracht RvB Mevrouw S.G.M. Hakvoort plaatsvervangend lid. Vergaderingen / hoorzittingen De Klachtencommissie Werknemers is op 7 augustus 2013 door de voormalig bestuurder van ViaReva, de heer Jan Bouwmeester geïnstalleerd. De Klachtencommissie Werknemers is een vervanging van de voormalige Vertrouwenscommissie. Er heeft een uitgebreide up date plaats gevonden van de Klachtenregeling Werknemers. Alle leden van de commissie zijn van buitenaf aangetrokken, dit in tegenstelling tot de vroegere Vertrouwenscommissie waarin de leden afkomstig waren uit diverse geledingen van ViaReva. Klachten Er zijn dit jaar geen klachten binnengekomen bij de Klachtencommissie Werknemers. Overig Het jaarverslag van de Klachtencommissie Werknemers 2013 is verzonden naar de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de OR, P&O, en de arbowerkgroep. 34

35 4.6. Samenleving en belanghebbenden SportVariant aangepast sporten heeft ook in 2013 weer wekelijks sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking. De activiteiten vinden plaats op woensdagavond (voor ongeveer 100 volwassenen), maandagavond (32 deelnemende volwassenen) en op zaterdagochtend (voor ongeveer 20 kinderen). Er wordt gebruikgemaakt van de accommodatie van ViaReva, zowel de sportzalen als het zwembad. De groepen worden begeleid door de bewegingsagogen van ViaReva en een aantal MBO/HBO stagiaires van diverse sportopleidingen. De deelnemers betalen een deelnemersbijdrage. Deze is niet toereikend om alle kosten te dekken. Daarom wordt gebruikgemaakt van aanvullende financiële middelen. In 2013 waren dat: Subsidie van Accres; Subsidie van de gemeente Apeldoorn; Bijdrage van de Johanne Donk Groote Stichting; Bijdrage van de Edwin van der Sar Foundation. SportVariant biedt niet alleen de activiteiten op de sportavonden aan, maar verzorgt tevens eventueel de overstap naar het reguliere sportcircuit. Er is dit afgelopen jaar extra aandacht geweest voor het integreren van de doelgroep in het reguliere sportaanbod in de regio. We zien nu al dat dit zijn vruchten afwerpt en er een aantal kinderen en volwassenen is gaan sporten bij plaatselijke sportverenigingen. Er is door het gehele jaar heen regelmatig overleg met o.a. Accres betreffende sportstimulering, de gemeente Apeldoorn, sportverenigingen in de regio, de Gelderse Sportfederatie, Gehandicaptensport Nederland, NOC/NSF, sportbonden en andere organisaties zoals MEE Veluwe en het verenigingsbureau. Dit om de doelgroep nog beter te kunnen informeren en aan het bewegen te krijgen en te houden. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van SportVariant 35

36 4.7. Financieel beleid De ontwikkelingen binnen de zorg gaan in een hoog tempo. De transitie van input- naar DBC financiering is in volle gang, het jaar 2014 is het laatste jaar van waarin sprake is van compensatie van effecten van de gewijzigde financieringssystematiek. Naast externe ontwikkelingen spelen ontwikkelingen rondom nieuwbouw of renovatie van de huisvesting in Apeldoorn. Over 2013 is een geconsolideerd resultaat behaald van ,- waarvan -/ ,- betrekking heeft op ViaReva (zie enkelvoudige jaarrekening). Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves. Het weerstandsvermogen van ViaReva komt hierdoor op een percentage van 18,4% van de omzet. Het beleid met betrekking tot de financiële instrumenten is nader toegelicht onder punt Toelichting op de geconsolideerde balans op pagina 61 van dit jaarverslag Bepaling omzet Door een groot aantal wijzigingen is de omzetverantwoording 2013 gecompliceerder dan voorgaande jaren. De invoering van de prestatie bekostiging en de aard van de afspraken met verzekeraars maakt dat zowel de bepaling van als de risico s over de omzet zijn toegenomen. Onderstaand verantwoordt ViaReva de omzet over Deze omzet wordt bepaald op basis van schaduw FB, werkelijke productie en (plafond) afspraken met verzekeraars. Als leidraad voor de omzetbepaling geldt de handreiking omzetverantwoording 2013 revalidatie instellingen Schaduwbudget Het schaduwbudget is als uitkomst van onderhandelingen tussen ViaReva en verzekeraars vastgesteld op ,- exclusief volumegroei (ad ,-), index en exclusief eerstelijns. In het schaduwbudget is de dekking voor kapitaalslasten inbegrepen. De index 2013 is bepaald op ,-, opgebouwd uit de loonkostenindex (2,64%) en de materiële index (2,88%). Het totale schaduwbudget komt uit op 1 Revalidatie Nederland, Utrecht, 7 maart

37 2. Prestatiebudget Met individuele zorgverzekeraars zijn over 2013 plafondafspraken gemaakt ter hoogte van in totaal ,- Deze afspraken zijn inclusief index Eerstelijns verrichtingen zijn deels niet meegenomen in de afspraken rondom het prestatiebudget. 3. Basis omzetbepaling De basis voor de omzet 2013 wordt als volgt bepaald als optelsom van in 2013 gefactureerde omzet, gecorrigeerd voor mutatie onderhanden werk. 4. Schadelastbenadering Per (cluster van) verzekeraar(s) is een prognose opgesteld van de schadelast. Deze is opgebouwd uit de volgende componenten: - In 2012 gestarte en gefactureerde dbc s - Bepaling onderhanden werk tot en met 31 december Inschatting toegevoegde waarde gedurende resterende maanden van 2013 Om een prognose van de schadelast 2013 te bepalen is gekozen om per verzekeraar een verhoudingsfactor 2012 toe te passen. De verhoudingsfactor is berekend als het totaal van de in 2012 gestarte en in 2012 en 2013 gefactureerde DBC s ten opzichte van dát deel van de DBC s wat in 2012 is gefactureerd. Deze verhoudingsfactor bedraagt 2,40 Zouden wij rekening houden met een demping van 98% van deze factor als gevolg van de aanpassing van de DBC-structuur, dan komen wij uit op een factor van 2,35. 2 Bepaling van mandje op basis van verrichtingen tot en met ultimo

38 De prognose is gebaseerd op de in 2013 gefactureerde DBC s, vermenigvuldigd met de Factor van 2,40. Het verschil tussen de prognose en prognose is de een demping van de factor als gevolg van de wijziging van de productstructuur. De verantwoorde omzet is de laagste van de Prognose / en het afgesproken Prestatie budget. Het afgesproken Prestatie budget geldt als omzetplafond. 5. Toepassing Macro beheersinstrument Met betrekking tot het Macro Beheer Instrument ontbreekt het aan vitale gegevens om een betrouwbare inschatting te maken of en in welke mate dat instrument wordt ingezet. ViaReva staat op het standpunt dat afspraken met zorgverzekeraars omtrent schaduw FB budget en prestatie budgetten leidend zijn. Overigens wordt dit element in de jaarrekening vermeld onder het kopje niet uit de balans blijkende verplichtingen. 6. Voorlopige vaststelling transitiebedrag en verrekenbedrag Op basis van voorgaande stappen wordt het voorlopige transitiebedrag en verrekenbedrag als volgt berekend: 7. Vaststelling omzet Op basis van voorgaande stappen wordt de in de jaarrekening 2013 verantwoorde omzet van ViaReva vastgesteld op ,-. Deze is als volgt opgebouwd: 38

39 Resultaat uit normale bedrijfsvoering ViaReva Het enkelvoudige resultaat van het boekjaar 2013 ViaReva is ,- lager dan het resultaat uit normale bedrijfsvoering van 2012, zijnde ,- Het enkelvoudige netto resultaat bedraagt -/ ,- ten opzichte van ,- over het jaar Er zijn een aantal (meerjarige) ontwikkelingen die hebben geleid tot een negatief netto resultaat over Enerzijds is op de hoofdlocatie sprake van een dalende trend op de posten afschrijvingen en rentekosten. Tegelijkertijd is sprake van een noodzaak voor het vormen van een voorziening groot onderhoud. Daarnaast is over 2013 sprake geweest van incidentele salariskosten. De verwachting is dat, mede als gevolg van een in 2014 ingezette reorganisatie, het netto resultaat bij gelijkblijvende omstandigheden - weer licht positief zal zijn Kengetallen In onderstaande overzichten worden de belangrijkste kengetallen van de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening weergegeven. 39

40 Gebeurtenissen na balansdatum Begin april 2014 heeft de bestuurder een besluit genomen inzake een organisatie wijziging. De aanleiding voor dit besluit is de noodzaak om in de begroting van 2014 een financiële ombuiging te realiseren. Dit besluit heeft geen consequenties voor omvang en samenstelling van het vermogen van ViaReva Verwachte gang van zaken De huidige economische omstandigheden en de noodzaak om de groei van de zorgkosten te beheersen leiden tot een forse druk op het zorgbudget. De afspraken met de zorgverzekeraars inzake het maximale prestatie budget zijn afgerond. Er is over 2014 geen sprake van volume groei en slechts zeer beperkte inflatie correctie. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat ViaReva voortdurend zal moeten sturen op een efficiëntere inrichting van haar primaire en ondersteunende processen. De hoofdvestiging van ViaReva aan de Arnhemseweg in Apeldoorn is in ruimtelijke zin niet meer toereikend en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Tot 2013 was het standpunt van de toenmalige bestuurder dat renovatie, om bedrijfseconomische en praktische redenen, niet aan de orde is. Het uitgangspunt was dat het gebouw nog 3 jaar in gebruik zou zijn en dan vervangen zou worden door nieuwbouw. 40

41 Inmiddels is de externe omgeving drastisch veranderd. Begin 2014 heeft de nieuwe bestuurder geconcludeerd dat in de huidige economische situatie nieuwbouw niet aan de orde is. Om redenen van betaalbaarheid (geen groei en beperkte prijscompensatie) en om redenen van beperkte financierbaarheid. De bestuurder heeft een onderzoek laten uitvoeren om verschillende technische en financiële scenario s in kaart te brengen. Eind 2014 is de verwachting dat besluitvorming inzake huisvesting zal plaatsvinden. De onderhandelingen met zorgverzekeraars hebben opgeleverd dat de financiering van de CRU tot en met 2014 is geborgd. De medisch specialistische zorg die ViaReva in de CRU biedt wordt gedeclareerd als poliklinische DBC. De verwachting is dat de menwerking met partners inzake de CRU vanaf 2015 een nieuwe vorm krijgt. Het komende jaar zal in gesprekken met zorgverzekeraars meer duidelijkheid moeten ontstaan. 41

42 Jaarrekening 2013 Stichting ViaReva, revalidatiegeneeskunde

Jaardocument 2014. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2014. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2014 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie