Praktijkonderwijs. Schoolgids Versie 7 juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014"

Transcriptie

1 Praktijkonderwijs Schoolgids Versie 7 juli 2014

2 Inhoudsopgave Schoolgids versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer dit is gebeurd. Het kan zijn dat er zich na die datum wijzigingen voordoen die niet verwerkt zijn in de schoolgids. U wordt daar dan op een andere wijze van op de hoogte gebracht. Hoofdstuk 1: Over het RvEC!!!!! pagina Identiteit pagina Visie en missie pagina 4 Hoofdstuk 2: Onderwijsaanbod!!!!! pagina Praktijkonderwijs: dat werkt! pagina Vmbo pagina Havo/atheneum/gymnasium pagina Begeleiding en zorg pagina Huisvesting pagina 9 Leerlijnenschema pagina 11 Hoofdstuk 3: Adressen & locaties!!!! pagina Algemeen adres pagina Ministerie van Onderwijs en Onderwijsinspectie pagina Externe vertrouwenspersoon pagina Vertrouwensinspecteur pagina Leerplichtambtenaar pagina Raad van toezicht pagina Medezeggenschapsraad (MR) pagina Ouderplatform pagina Jeugdgezondheidszorg op het voortgezet onderwijs pagina 15 Hoofdstuk 4: Resultaten en kwaliteit!!! pagina Regulier Schooltoezicht (RST) pagina Kwaliteits- of opbrengstenkaart pagina Schoolprestaties Trouw/Elsevier pagina Vensters voor verantwoording pagina 17 Slagingsperscentages RvEC pagina 17 Hoofdstuk 5: Geldzaken!!!!!! pagina Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs pagina Ouderbijdrage pagina Boekenzaken pagina Gratis lesmaterialen pagina Onderwijsnummer pagina Verzekeringen pagina 22 i

3 Hoofdstuk 6: Klachtenregeling!!!!! pagina Klachtencommissie pagina Externe vertrouwenspersoon pagina Vertrouwensinspecteurs pagina 24 Hoofdstuk 7: Rechten en plichten!!!! pagina Persoonsregistratie leerlingen pagina Leerplicht pagina Informatie en inzage pagina Foto en video pagina Protocol sociale media pagina Aanvraag en verlof pagina 27 Hoofdstuk 8: Vakantieregeling!!!!! pagina 28 Hoofdstuk 9: Opbrengstenkaarten!!!! pagina Deel II: Praktijkonderwijs Hoofdstuk 10: Praktijkonderwijs!!!! pagina Toelating pagina Schoolleiding pagina PRO-onderwijs pagina Doorstroming pagina Lestijden pagina Individueel ontwikkelingsplan pagina 33 Hoofdstuk 11: Rechten en plichten!!!! pagina Schoolreglement pagina Gedragsregels pagina 35 Hoofdstuk 12: Leerlingenzorg & activiteiten! pagina Interne deskundigen pagina Externe deskundigen pagina Contact ouder(s) en school pagina Externe contacten pagina Rugzakbeleid pagina Locatie activiteiten pagina 39 Lessentabel!!!!!!!!! pagina 40 ii

4 1 Over het RvEC Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind 1.1 Identiteit Het Roelof van Echten College gaat uit van de Stichting Roelof van Echten te Hoogeveen. In artikel twee van de statuten staat haar grondslag als volgt omschreven: De stichting aanvaardt als grondslag voor haar handelen de Bijbel. De geloofsinhoud daarvan wordt tot uitdrukking gebracht in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zij ontleent haar normen en waarden aan de Tien Geboden. Het doel van de stichting is het doen geven van christelijk onderwijs gericht op algemeen maatschappelijke vorming, persoonlijke ontplooiing en beroepsvoorbereiding. 3

5 1.2 Visie en missie Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dat wil het Roelof van Echten College bereiken. Handelend vanuit de Bron van de christelijke traditie vinden wij het belangrijk dat een kind volledig tot zijn recht komt op onze school. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede overgang van het basisonderwijs naar onze school. En van onze school naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Hoe wij dat aanpakken? Ten eerste is er voor ieder kind passend onderwijs dat aansluit bij zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast bieden we verschillende trajecten aan, die de overgang naar het vervolgonderwijs gemakkelijker maken. Om dit te bereiken werken wij samen met het basisonderwijs, speciaal onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Wij bieden onze medewerkers een professionele omgeving waarin ook zij kunnen leren en groeien. Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Ouders, medewerkers en samenwerkingspartners mogen onze organisatie aanspreken op deze verantwoordelijkheid! Onze visie Het Roelof van Echten College wil een school zijn die passend onderwijs biedt voor ieder kind. Of het kind nu meer intellectuele uitdaging nodig heeft of juist extra begeleiding op inhoudelijk of sociaal- emotioneel gebied. Het Roelof van Echten College wil dat een kind zo goed mogelijk terechtkomt. Dat het moeiteloos doorstroomt naar het vervolgonderwijs of een passende baan vindt die aansluit bij zijn of haar capaciteiten en interesses. Maar ook dat een kind een diploma haalt waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft en dat het een volwaardige deelnemer wordt van onze maatschappij. Het Roelof van Echten College wil te boek staan als een zeer goede school. Niet alleen bij ouders en leerlingen. Wij vinden het even zo belangrijk dat onze werknemers het Roelof van Echten College beoordelen als een goede werkgever. Een werkgever door wie zij worden gehoord, die hen de mogelijkheid biedt zich breder te ontwikkelen en die hen uitdaagt vernieuwend bezig te zijn. Bovenstaande visie vraagt van het management en van de medewerkers van onze school ondernemend en professioneel gedrag. Onze strategie Het Roelof van Echten College is ONDERNEMEND Wij nemen onze maatschappelijke opdracht serieus. Daarom luisteren wij naar de behoeften van ouders en leerlingen, van de aanleverende basisscholen en van onze afnemers : het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Zodat wij in ons onderwijsaanbod hier alert op kunnen reageren. Vanuit deze ondernemersvisie handelen wij proactief door het initiatief naar ons toe te trekken en samenwerking te zoeken met basisonderwijs, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Het Roelof van Echten College is PROFESSIONEEL Wij willen kinderen de mogelijkheid geven over te stappen van de ene naar de andere leerlijn, ze uitdagen om hogerop te komen en hen in staat stellen zich te oriënteren op vervolgopleidingen en de beroepspraktijk. Hiertoe moeten wij onze samenwerkingspartners beter leren kennen. En door samenwerking de expertise in huis halen om ieder kind op intellectueel en op sociaal-emotioneel vlak te laten groeien. Onze medewerkers willen wij stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken met bijscholing, uitwisselingsprogramma s en door meer verantwoordelijkheden bij hen neer te leggen. 4

6 2 Onderwijsaanbod Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind 2.1 Praktijkonderwijs: dat werkt! Het praktijkonderwijs van het Roelof van Echten College richt zich op leerlingen van 12 tot 18 jaar die vaak zonder diploma doorstromen naar werk of naar een korte beroepsopleiding. Met persoonlijke aandacht, praktijkgericht leren en de juiste begeleiding worden leerlingen voorbereid op een succesvolle loopbaan. In het eerste leerjaar wordt voornamelijk veel aandacht geschonken aan het zelfbeeld van de leerlingen. Doel hiervan is om zicht te krijgen op de capaciteiten, interesses, normen en waarden en de eigen prestaties en ontwikkeling van de leerling. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden dat resulteert in een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP), waarin het onderwijs zo veel mogelijk afgestemd wordt op de behoefte van de leerling. Dakpanklas Voor sommige leerlingen bestaat de mogelijkheid om in het eerste jaar naar de dakpanklas te gaan. In deze klas volgen zij onder begeleiding van ons zorgteam - gedurende één jaar het programma van het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Het LWOO is gericht op 5

7 leerlingen die met extra begeleiding toch hun vmbo-diploma kunnen halen. Blijkt een leerling uit de dakpanklas dit ook te kunnen, dan vervolgt deze leerling zijn leerloopbaan in het LWOO (vmbo+). Oriëntatie op de arbeidsmarkt Na het eerste jaar oriënteren leerlingen zich vooral op de arbeidsmarkt. Ze volgen naast algemeen vormende vakken als rekenen/wiskunde en godsdienst, praktijkvakken die aansluiten bij de individuele behoeften en talenten van de leerling. Enkele vakken zijn: metaalbewerking, metselen, straten, houtbewerking, groenvoorziening, horeca, zorg & welzijn en detail. Met deze combinatie van vakken als rugzak volgen de leerlingen in leerjaar 4 of 5 een (afsluitende) stage bij een bedrijf in de regio Hoogeveen. Tijdens de stage verkent de leerling de arbeidsmarkt en wordt erop voorbereid aan het werk te gaan. Arbeidtrainingscentrum (ATC) Naast een stage kunnen leerlingen ervaring met de arbeidsmarkt opdoen in het Arbeidtrainingscentrum (ATC). Het ATC is een echt bedrijf, buiten de muren van de school. Leerlingen werken hier voor opdrachtgevers uit de regio en verrichten onder meer assemblage-, inpak- en magazijnwerkzaamheden. Het ATC laat leerlingen zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij een bedrijf. Er wordt getraind op sociale vaardigheden, leren om op tijd te komen en om te gaan met een baas en collega s. Op deze manier wordt de overgang naar de arbeidsmarkt zo vloeiend mogelijk gemaakt. Nazorg Een succesvolle leerloopbaan begint niet op het Roelof van Echten College, maar eindigt daar ook niet. Daarom biedt de school leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten nog 1 jaar nazorg aan. De mogelijkheid bestaat om in aansluiting op het schooltraject een jobcoach aan te vragen, die een leerling gedurende 1 jaar begeleidt in zijn/haar verdere loopbaan. Daarnaast zijn oud-leerlingen elke dinsdagavond van tot uur welkom op de avondschool. S Schoolverlaters krijgen hier begeleiding bij onder meer hun vervolgopleiding, VCA of bij het behalen van het theorie-examen voor hun rijbewijs. 2.2 VMBO Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kent vier leerlijnen. De opleiding duurt vier jaar. Een leerlijn is een soort onderwijsprogramma van basisschool naar vervolgonderwijs met daarin in de beide laatste leerjaren een aantal verplichte en een aantal vrij te kiezen examenvakken. De vier leerlijnen zijn: - de VMBO + leerlijn; - de Praktische leerlijn; - de Theoretische leerlijn; - de MAVO-leerlijn. Lwoo: vmbo met een + Sommige leerlingen zijn wel in staat een vmbo- diploma te halen, maar hebben daarbij extra hulp nodig. Voor die leerlingen heeft het Roelof van Echten College de vmbo + leerlijn, ook wel Leerweg Ondersteundend Onderwijs (LWOO) genoemd. De + in deze leerlijn staat voor extra zorg, extra ondersteuning en, indien gewenst, een aangepast programma. Het vmbo + kent drie varianten afhankelijk van de behoeften van de leerling: Lwoo1: leerlingen krijgen een aangepast aantal lessen in kleine groepen. In vier jaar halen zij met de juiste begeleiding het reguliere vmbo-diploma. Lwoo2: In tegenstelling tot de andere leerlingen van het vmbo, duurt deze opleiding voor de meeste leerlingen 5 jaar. Ook hier halen leerlingen een regulier vmbo-diploma, maar wordt er extra aandacht besteed aan het wegwerken van leerachterstanden en aan sociale-emotionele problematiek. De lessen worden in een aparte setting en in kleine groepen gegeven. Lwoo 3: leerlingen volgen lessen in reguliere vmbo-klassen en krijgen daarbij extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van remediale hulp. 6

8 Vmbo P: de praktische leerlijn De praktische leerlijn biedt afwisseling tussen theorie en praktijk, maar de nadruk ligt op de praktijk. Deze leerlijn is heel geschikt voor leerlingen die graag leren door met de praktijk bezig te zijn. Met de praktische leerlijn leggen leerlingen de basis om een echte vakman of vakvrouw te worden. Het bereidt ze voor op een vervolgopleiding in het mbo. Intersectoraal programma Voorheen was het zo dat leerlingen na de tweede klas kozen voor een specifieke studierichting: economie, techniek of zorg & welzijn. Maar kiezen op jonge leeftijd is best moeilijk. Op het Roelof van Echten College doen we het daarom anders. Via een Intersectoraal Programma (ISP) maken leerlingen kennis met zo veel mogelijk beroepen en sectoren. Via allerlei themaopdrachten ontdekken leerlingen de veelzijdigheid van die thema s. Zo is er in een pretpark veel techniek te vinden, moet het park commercieel in de markt worden gezet en moeten bezoekers goed worden verzorgd. Het ISP geeft leerlingen een realistisch beeld van de beroepspraktijk, waardoor leerlingen aan het eind van hun loopbaan een overwogen keuze kunnen maken voor een opleiding die bij ze past. Aan het eind van hun vmbo-opleiding kiezen leerlingen uit twee uitstroomrichtingen: Techniek & Commercie Dienstverlening & Commercie Leerlingen van de praktische leerlijn halen een diploma voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg (BB of KB) Daarmee stromen ze door naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo. KARgo! en VTLM Leerlingen met ambitie richting de voertuigentechniek, transport, logistiek en (landbouw)mechanisatie kunnen in de bovenbouw nog wel gericht kiezen voor de afdeling VTLM. Deze leerlingen krijgen les op onze locatie KARgo! aan De Stroom in Hoogeveen. KARgo! leidt leerlingen samen met mbo en bedrijfsleven op tot echte vakmensen in de voertuigentechniek, transport en logistiek. De Vmbo T: de theoretische leerlijn Deze leerlijn kent afwisseling tussen theorie en praktijk, maar hier ligt de nadruk op de theorie. Voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al willen voorbereiden op een breed beroepsveld, is vmbo T een geschikte keuze. Intersectoraal Programma Ook leerlingen van de theoretische leerlijn volgen in de bovenbouw het Intersectoraal Programma (ISP). Bij het ISP maken leerlingen kennis met uiteenlopende beroepen, stromingen en sectoren. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de school bij bedrijven, instanties en instellingen. Het ISP stelt leerlingen in staat zich goed te oriënteren en probeert zo te voorkomen dat zij een keuze maken die niet goed bij hen past. Voor alle leerlingen geldt: blijkt een kind toch niet de juiste keuze gemaakt te hebben of wil een leerling een stapje terug of hogerop, dan is overstappen bij ons in overleg altijd mogelijk. Leerlingen van de theoretische leerlijn halen een diploma van de Gemengde Leerweg (GL) of Theoretische Leerweg (TL). Dat geeft ze toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo of tot een aantal profielen op de havo. Mavo: de opstap naar havo Voor leerlingen die naar de havo willen, hebben we een aparte leerroute: de mavo. Het vakkenpakket is helemaal afgestemd op de havo. Het verschil met vmbo T is dat de mavo leerlingen voorbereidt op de havo, terwijl vmbo T voorbereidt op een vervolgopleiding op het mbo. Daarom gaan mavo- leerlingen ook naar school op locatie Bentinckspark. Zo kunnen ze alvast wennen aan de omgeving van de havo. Met een mavo-diploma (vmbo TL) stroomt een leerling moeiteloos door naar de havo. Uiteraard biedt dit diploma ook toegang tot het mbo. 7

9 2.3 Havo/vwo/gymnasium Locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Hoogeveen. De school streeft ernaar de betrokkenheid van de leerling bij de eigen leerloopbaan zo veel mogelijk te stimuleren. Daarom kiest een leerling zelf het onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke interesses en talenten. Onderbouw: stromenland In de havo- en vwo-brugklassen kiezen leerlingen voor een van de vijf stromen uit het Stromenland. Zo krijgen onze leerlingen de gelegenheid hun persoonlijke talenten verder te ontwikkelen. De leerling kan kiezen uit: Sportstroom: in de sportstroom ligt de nadruk op sport en bewegen. Leerlingen krijgen vijf uren lichamelijke oefening per week. Daarbij gaat het niet alleen om het sporten zelf, maar zullen leerlingen bijvoorbeeld ook een toernooi organiseren of oefenen als scheidsrechter, coach of hulpverlener. Kunststroom: in de kunststroom volgen leerlingen een lesprogramma dat duidelijk afwijkt van de reguliere lessen tekenen, handvaardigheid en muziek. Leerlingen houden zich bezig met drama, toneelspelen, decor bouwen, film & fotografie en zingen. Technasium: de technasiumstroom is gericht op leerlingen die hun talent voor bèta en techniek verder willen ontwikkelen. Het Roelof van Echten College is één van de vier officiële technasiumscholen in Drenthe. Centraal in deze stroom staat het vak Onderzoek & Ontwerpen. Leerlingen doen aan de hand van praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven belangrijke vaardigheden op, die van grote waarde zijn in het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Gymnasium: de gymnasiumstroom is er voor leerlingen met een vwo-advies. In deze stroom krijgen leerlingen les over de oudheid en volgen zij de vakken Grieks en Latijn. Fast lane English: de English stroom is een versterkt programma Engels. De voertaal in deze lessen is Engels. Er is veel aandacht voor het leren spreken, de cultuur in andere Engelstalige landen en een project met een school in het buitenland. Let op! De stromen kunst, sport en Fast Lane English gaan pas door bij aanmelding van 25 leerlingen of meer. Bovenbouw: de Tweede Fase De bovenbouw van de havo- en vwo-klassen wordt ook wel de Tweede Fase genoemd. Leerlingen kiezen hier een profiel dat aansluit bij de eigen capaciteiten. Tot het derde leerjaar krijgen leerlingen uitgebreid de mogelijkheid zich hierop te oriënteren. Scholieren kunnen kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij; Economie en Maatschappij; Natuur en Gezondheid; Natuur en Techniek. In de Tweede fase ligt de nadruk op het ontwikkelen van de zelfstandigheid van leerlingen. Doel is om studievaardigheden aan te leren die nodig zijn in het vervolgonderwijs. Op deze manier wordt de overgang naar het vervolgonderwijs zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Met een havo-diploma heeft een leerling toegang tot het vwo of hbo. Met een vwo- diploma stroomt een leerling door naar hbo of universiteit. Leerlingen die het gymnasium doorlopen, ontvangen een gymnasiumdiploma. Technasiumleerlingen krijgen naast hun havo- of vwo-diploma ook een technasiumcertificaat. Doorlopende leerlijnen Met name in de onderbouw bestaan er optimale mo- gelijkheden om te veranderen van leerlijn: zowel doorstromen binnen de leerlijnen onderling als naar HAVO en Praktijkonderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de klassenmentor. Deze doorlopende leerlijnen bieden onze leerlingen veel voordelen: goede aansluiting op basis- en vervolgonderwijs; 8

10 gemakkelijke overstapmogelijkheden naar een andere leerlijn; schikt zo onder meer over eigen psychologen, orthopedagogen en een maatschappelijk werker. Dit zorgteam biedt ondersteuning bij: Omdat een leerling een leerlijn kan kiezen die past bij zijn mogelijkheden en belangstelling, maken we de kans op zittenblijven zo klein mogelijk; veel keuzemogelijkheden; optimale kansen; grote slagingskans; ruimte voor eigen talenten. 2.4 Begeleiding & Zorg Het Roelof van Echten College wil een school zijn voor ieder kind. Wij willen onze leerlingen het onderwijs en de faciliteiten bieden, die ervoor zorgen dat zij in staat zijn het maximale uit hun leerloopbaan te halen. Om dat te bereiken houden onze mentoren de ontwikkeling van onze leerlingen nauwlettend in het oog. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid een leerling de juiste begeleiding en zorg te bieden tijdens zijn leerloopbaan en onderwijs te bieden dat bij het niveau van de leerling past. Dat betekent dat wij onze leerlingen prikkelen hogerop te komen en indien nodig adviseren een stapje terug te doen. In eerste instantie is hier een belangrijke rol weggelegd voor de decaan en de mentor. De mentor volgt leerlingen op de voet en dient vaak als eerste aanspreekpunt bij vragen en eventuele problemen. De decaan ondersteunt scholieren bijvoorbeeld bij de oriëntatie op vervolgopleidingen of als leerlingen willen wisselen van leerlijn of niveau. Expertisecentrum Het kan voorkomen dat een leerling aan de reguliere begeleiding niet voldoende heeft. Voor deze leerlingen kan, indien gewenst, een beroep gedaan worden op het Expertisecentrum. Dat bestaat uit een aantal professionals op het gebied van diagnostisch onderzoek, advisering en begeleiding. Het Roelof van Echten College be- 1. leerproblemen door middel van het verzorgen van psychodiagnotisch onderzoek, het bieden van informatie en het verstrekken van adviezen, studiebegeleiding, remediale hulp voor specifieke problemen op het gebied van talen, psychologische begeleiding door de schoolpsycholoog/orthopedagoog. 2. gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen door middel van het verzorgen van psychodiagnostisch onderzoek, het bieden van informatie en het verstrekken van adviezen, counseling bij grote sociaal-emotionele problemen, faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining of psychologische begeleiding door de schoolpsycholoog/orthopedagoog. Voor meer informatie over het Expertisecentrum en het zorgaanbod op het Roelof van Echten College verwijzen wij naar onze website. Meer informatie over het zorgaanbod binnen de sector mavo/havo/ vwo vindt u verderop in de schoolgids, hoofdstuk 2 Leerlingbegeleiding. 2.5 Huisvesting De huisvestingssituatie van het Roelof van Echten College verandert de komende jaren ingrijpend. Zitten onze leerlingen nu nog verspreid over vier locaties in Hoogeveen, de komende jaren wordt dat aantal teruggebracht naar twee. Met de huisvestingsplannen geven we een belangrijke impuls aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Voltastraat Het Roelof van Echten College bouwt in totaal twee nieuwe locaties. De locatie voor praktijkonderwijs en vmbo komt op de plaats waar onze voormalige locatie Voltastraat was gevestigd. Een belangrijke stap voorwaarts. Enerzijds, omdat onze leerlingen in de nieuwbouw gebruik kunnen maken van moderne faciliteiten. Anderzijds, omdat het voor de leerlingen prettiger en veiliger is om les te krijgen op één locatie in plaats van verspreid te zitten over meerdere locaties in Hoogeveen. 9

11 Passend onderwijs Het Roelof van Echten College wil een school zijn voor ieder kind. Ook kinderen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben, hebben recht op passend en uitdagend onderwijs. Ook al hebben wij de kennis en expertise daarvoor niet altijd zelf in huis. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die door hun hoogbegaafdheid extra uitdaging zoeken. Of kinderen met een beperking in hun gedrag of met psychiatrische problematiek. Maar ook kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking willen we onderwijs en ondersteuning op maat bieden. Het Roelof van Echten College bundelt daarom haar krachten met het Regionaal Expertisecentrum Noord -Nederland RENN4 uit Groningen, Ambiq uit Hoogeveen, het onderwijscentrum De Twijn uit Zwolle en de G.J. van der Ploeg School in Hoogeveen. Deze samenwerking komt tot uiting in het project Eduwiek, waarin we samen met onze partners huisvesting realiseren bij onze nieuwbouw aan de Voltastraat. Daarbij worden we niet één grote school, maar zitten we als partners in de toekomst wel vlak bij elkaar. Zo hebben we alle kennis en expertise binnen handbereik. Deze ontwikkelingen zijn in het belang van alle leerlingen, ook voor die kinderen die wel gemiddeld presteren. We bundelen onze krachten, waardoor de kwaliteit van ons onderwijs zal stijgen. Het gemiddelde niveau gaat stijgen en de startpositie van onze leerlingen op de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen zal verbeteren. KARgo! Opleidingscentrum Voertuigentechniek, Transport & Logistiek Naast de bouw aan de Voltastraat heeft het Roelof van Echten College samen met het Alfa-college en Kreeft Opleidingen een bijzonder initiatief ontwikkeld. Op het terrein van Kreeft Opleidingen is in 2011 het opleidingscentrum voor Voertuigentechniek, Transport & Logistiek en Landbouwmechanisatie geopend. Hier kunnen onze leerlingen Voertuigentechniek en studenten Transport & Logistiek van het Alfa-college terecht om te leren in een levensechte situatie. Ze werken daar met moderne apparaten, voertuigen en materialen aan praktijkopdrachten die veelal in samenwerking met het bedrijfsleven tot stand worden gebracht. Zo worden de scholieren opgeleid tot vakmensen die beschikken over de kennis en vaardigheden die de arbeidsmarkt van hen vraagt. Bentinckspark Leerlingen van mavo, havo en vwo hebben aan het begin van het schooljaar hun intrek genomen in hun nieuwe locatie in het Bentinckspark. De nieuwe locatie is een inspirerende leeromgeving die aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Binnen de school hebben we moderne faciliteiten die leerlingen helpen hun talenten te ontwikkelen. Talent voor kunst, techniek of moderne of klassieke talen bijvoorbeeld. Daarnaast past het goed bij de sportplannen van het Roelof van Echten College. In het nieuwe schoolgebouw speelt sport en beweging een belangrijke rol. Het Roelof van Echten College heeft als doelstelling de mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen voor leerlingen die daar belangstelling voor hebben, te vergroten. Met de komst van de nieuwe locatie in het Bentinckspark, met topsporthallen en sportvelden in de achtertuin, wordt een belangrijke stap richting dat doel gezet. Ook leerlingen van de andere locatie (s) van het RvEC kunnen straks gebruik maken van de topsportfaciliteiten. Geen overlast Een ingrijpende verandering als deze gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Ons huisvestingsprogramma is zo ingericht dat de overlast voor onze leerlingen tot het minimum wordt beperkt. Leerlingen van de Julianastraat, Park Dwingeland, Griendtsveenweg en het praktijkonderwijs verhuizen pas als de nieuwe locatie klaar voor gebruik is. De nieuwbouw aan de Voltastraat wordt vermoedelijk in 2016 afgerond. Uiteraard houden we ouders en leerlingen goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. 10

12 werk mbo mbo havo hbo wo ath 6 vmbo+ 5 havo 5 vmbo 4 mavo 4 havo 4 mavo 3 vmbo+ 2 havo 2 ath 2 pro 1 vmbo 1 m/h 1 gym 1 praktijkonderwijs vmbo+ vmbo (P/T) mavo havo atheneum gymnasium basisonderwijs dotato De leerloopbaan van Wim De leerloopbaan van Marit De leerloopbaan van Pieter De leerloopbaan van Ellen Wim krijgt op de basisschool het advies naar het praktijkonderwijs te gaan. Na een tijdje valt het docenten op dat Wim via het leerwegondersteunend onderwijs (vmbo+) best zijn vmbo-diploma kan halen. Nu zit hij op het mbo om het beroep te leren dat hij altijd al wilde uitoefenen. De groepsleerkracht van Marit twijfelt op de basisschool tussen een havo- en vmbo-advies. Marit wil graag naar het hbo, maar kiest toch voor het vmbo. Ze denkt dat dit beter bij haar past en weet dat ze op het Roelof van Echten College een versnelde route kan volgen. Zo komt ze via het mbo toch op het hbo, zonder dat het extra tijd kost. Pieter begint bij ons op de havo. Na het tweede jaar geeft hij aan dat hij graag naar de mavo wil, omdat hij soms moeite heeft met de lesstof. Na de mavo haalt hij alsnog zijn havo-diploma en stroomt door naar het hbo. Op de basisschool blijkt Ellen behoefte te hebben aan wat extra uitdaging in de lesstof. Daarom doet ze mee aan het project Dotato. Ellen kiest in de brugklas voor het gymnasium. Aan het einde van het eerste jaar blijkt dat ze de Klassieke talen en Oudheid toch niet zo interessant vindt als ze dacht. Ze stapt daarom in de tweede klas over naar het atheneum. Daar voelt ze zich helemaal thuis en ontdekt ze precies wat ze wil. Ellen volgt nu een vervolgopleiding die bij haar past op de universiteit. 11

13 3 Adressen & Locaties Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind 3.1 Algemeen adres Roelof van Echten College Postbus BD Hoogeveen Telefoon: (0528) Fax : (0528) Website : Bankrekening: NL80RABO t.n.v. Roelof van Echten College Hoogeveen Algemene directie en Bestuursbureau Algemeen directeur/bestuurder: de heer dr.ir. A. Weishaupt Bestuurssecretaris: de heer H.R. Nijmeijer Directiesecretaresse: mevr. N. Lotterman Bezoekadres: Sportveldenweg 20, Hoogeveen Telefoon: (0528)

14 3.1.2 Bedrijfsvoering en Beheer Directeur: de heer R.H. Geuzinge Bezoekadres: Sportveldenweg 20, Hoogeveen Telefoon: (0528) Fax: (0528) Praktijkonderwijs Afdelingsleider: de heer J.W. Wennink Fax: (0528) Mavo, havo en vwo Directeur: de heer H.G. Wesseling Locatie Bentinckspark Sportveldenweg 20, 7902 NX, Hoogeveen Telefoon: (0528) Fax: (0528) Locatie Nicolaas Beetsstraat Nicolaas Beetsstraat 3, Hoogeveen Telefoon: (0528) Fax: (0528) Arbeidstrainingscentrum Voltastraat 55C, Hoogeveen Telefoon: (0528) Vmbo Directeur: de heer R.H. Baas Locatie Griendtsveenweg (vmbo P & lwoo) Griendtsveenweg 1, Hoogeveen Telefoon: (0528) Fax: (0528) Locatie Julianastraat (vmbo T) Julianastraat 3, Hoogeveen Telefoon: (0528) Fax: (0528) KARGO! Opleidingscentrum voertuigentechniek, transport & logistiek De Stroom 3, 7901 TG, Hoogeveen Telefoon: (0528) Ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OC&W) heeft een speciale informatiesite voor ouders en verzorgers van leerlingen in alle vormen van het onderwijs: Inspectie voor het onderwijs - kantoor Groningen Inspecteur: de heer H.G. Besseling Postadres: postbus 10048, 8000 GA Zwolle Website: www. onderwijsinspectie.nl 3.3 Externe vertrouwenspersoon Mevrouw drs. W. Verdegaal telefoon (zie verder hoofdstuk 6.2) 3.4 Vertrouwensinspecteur (zie 6.3) Het ministerie van Onderwijs heeft een vertrouwensinspecteur aangesteld. Het telefoonnummer is Leerplichtambtenaar Onze leerplichtambtenaren zijn mevr. A. Knol en dhr. P. Baudet p.a. Gemeente Hoogeveen - bureau Recht op Leren afdeling Welzijn, Onderwijs, Cultuur & Sport Postbus , 7900 PA te Hoogeveen. Tel. (0528)

15 3.6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Roelof van Echten College en de met haar verbonden rechtspersonen. De RvT staat het Bestuur met advies ter zijde. De raad bestaat uit de volgende leden: De heer mr. M.J.M. Franken MBa De heer drs. C.K. Langebeeke Mevrouw A.H. Nysingh De heer J.J. Mastwijk De heer Th. Oosterhuis Mevrouw drs. A. van Arragon Contactgegevens: Raad van Toezicht Stichting Roelof van Echten p.a. Postbus 2152, 7900 BD Hoogeveen. 3.7 Medezeggenschapsraad (MR) De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt dat ook het Roelof van Echten College een Medezeggenschapsraad (MR) heeft geïnstalleerd. Het doel van de medezeggenschapsraad is het bevorderen van het goed functioneren van de school door het stimuleren van een goed overleg tussen ouders, leerlingen en personeel (zogenaamde geledingen) en het bevoegd gezag van de school. De MR bestaat uit twee geledingen: één voor het personeel en één voor de ouders/leerlingen. Overleg tussen de oudergeleding van de MR en de overige ouders is belangrijk, omdat bij meningspeilingen en beslissingen binnen de MR-vergaderingen de oudervertegenwoordiging een duidelijke stem wil laten horen. Ouders kunnen hun mening en/of opmerkingen kenbaar maken aan hun vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad Ledenlijst MR Onderwijspersoneel De heer K. Blanksma (voorzitter) De heer K. de Vries Mevrouw Y. Koene De heer T. Hutten De heer H. Herbers (secretaris) De heer. O. Linde (secretaris) Onderwijsondersteunend personeel De heer G. Meijer De heer E. Gilbert Oudergeleding De heer R. Karst Mevrouw L. Eijdems Mevrouw A. Jansma Mevrouw J. Wolthers Leerlinggeleding Antoine Fatah Loulou de Vos Contactpersoon is de heer K. Blanksma 3. 8 Ouderplatform Naast de MR kent het Roelof van Echten College een ouderplatform. Het ouderplatform heeft een zelfstandige status binnen onze school. De algemene doelstelling is om de relatie tussen ouders en school te bevorderen en de ouders te betrekken bij wat er op school gebeurt. Het ouderplatform vormt een klankbord tussen de belangen van ouders en de schoolleiding. Het platform overlegt regelmatig met de schoolleiding. Samenstelling Henk Westerhof Jellie Schipper Jacqueline Koster Anja Pater Anita van der Laar Judith Strijker Carina ten Caat Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog vacatures. Contactpersoon: Jacqueline Koster 14

16 3.9 Jeugdgezondheidszorg op het voortgezet onderwijs De Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe (JGZ) is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij richt zich op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. Op het consultatiebureau, de basisschool en in het voortgezet onderwijs volgt de GGD de ontwikkeling, gezondheid en groei van kinderen. Wat betekent dit voor jongeren op het voortgezet onderwijs en hun ouders/verzorgers? Wat doet de GGD op school? Op het voortgezet onderwijs zijn de assistent JGZ, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD werkzaam. Assistenten doen het gezondheidsonderzoek bij alle leerlingen in het tweede jaar. Ouders krijgen hier vooraf bericht van. De leerlingen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over gezondheid en leefstijl. De leerling wordt gemeten en gewogen en het gehoor wordt getest. De vragenlijst wordt samen met de leerling besproken. Naar aanleiding van de bevindingen uit de vragenlijst en de metingen kan een leerling uitgenodigd worden voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school. Jeugdverpleegkundigen doen in het vierde jaar van de havo en het vwo en in het eerste jaar van het MBO een extra gezondheidsonderzoek. Tijdens een lesuur op school laat de jeugdverpleegkundige een kort filmpje zien met informatie over het onderzoek en de vragenlijst. De leerlingen vullen daarna de vragenlijst in. Na het beantwoorden van de vragen, is direct te zien hoe er gescoord is op verschillende onderwerpen zoals eetgewoonten, beweging, genotsmiddelengebruik (roken, alcohol en drugs) en of de leerling lekker in zijn vel zit. Vervolgens worden er enkele gezondheids- en leefstijltips gegeven. Naar aanleiding van de score kan er een uitnodiging volgen voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. afspraak of tijdens een vrij inloopmoment. Bij de jeugdverpleegkundige kun je terecht met vragen over gezondheid, relaties, gevoelens, seksualiteit, alcohol en drugs. Jeugdartsen nemen deel aan het Zorg en Advies Team op de school en werken samen met de school in de uitvoering van het verzuimprotocol. Dit houdt in dat leerlingen die veel verzuimen bij de arts uitgenodigd worden. Dit wordt eerst met de mentor besproken. Ook de jeugdarts houdt spreekuren op school voor vragen over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, verzuimbegeleiding, horen en zien. Wat doet de GGD nog meer voor de jongeren? Vaccinaties Alle meisjes krijgen als ze 12 of 13 jaar oud zijn van de GGD een oproep thuisgestuurd voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden niet op de school gegeven. In de oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, zie Jongerenwebsite Jongeren van jaar kunnen online betrouwbare informatie vinden over gezondheid, relaties, lichamelijke ontwikkeling, seks, gevoelens, alcohol, roken en drugs op de website Op deze website kunnen jongeren anoniem chatten en mailen met een GGDjeugdarts of jeugdverpleegkundige. Meer informatie? Neem voor informatie over de GGD op school, of om een afspraak te maken, contact op met de GGD Drenthe. Tel: E. Naast dit gezondheidsonderzoek houden de jeugdverpleegkundigen spreekuren op school. Leerlingen, maar ook ouders, kunnen dit spreekuur bezoeken. Dit kan op 15

17 4 Resultaten & kwaliteit Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Onze school vindt goede resultaten belangrijk. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen, meten de kwaliteit van ons onderwijs en vragen ouders en leerlingen regelmatig of we ons werk goed doen. Naast de interne kwaliteitscontroles houdt de inspectie voor het onderwijs toezicht op de kwaliteit van onze school. Zij doet dat op twee manieren: Het regulier schooltoezicht (RST) De kwaliteitskaart 4.1 Regulier Schooltoezicht (RST) In juni 2002 is er een wet vastgesteld die regelt dat de kwaliteit van alle scholen door de inspectie wordt doorgelicht. De inspectie bezoekt iedere school eens in de vier jaar en spreekt dan met directie, leraren, leerlingen en ouders en bezoekt lessen. Daarna schrijft de inspectie een rapport over de kwaliteit van het onderwijs op de school. De rapporten laten zien hoe de resultaten van de scholen zijn en wat de inspectie vindt van de kwaliteit van de lessen, de veiligheid, gebruik van computers en dergelijke. In januari 2004 bezochten twee inspecteurs onze school voor een RST. De inspectie oordeelt positief over onze school. Over de volle breedte over- 16

18 heerst sterkte boven zwakte. Uit het rapport zijn ook verbeterpunten gehaald waaraan we de komende tijd zullen gaan werken. Eén daarvan is het werken aan de opdracht leerlingen actief te betrekken bij het onderwijs. Het volledige rapport is te vinden op het internet: Klik dan door naar : rapporten VO of naar producten en schooltoezicht voortgezet onderwijs. 4.2 Kwaliteits- of opbrengstenkaart Vanaf 1998 verschijnt er jaarlijks een kwaliteitskaart waarin verslag wordt gedaan van het rendement van scholen. Deze kaarten zijn te raadplegen op de site en verderop in deze schoolgids. De kwaliteitskaart beperkt zich tot een rapportage van de in-, door en uitstroomgegevens en de examenresultaten van de school. Het geeft dus een beperkter beeld dan het RST. In het Dagblad van het Noorden werd gemeld dat het Roelof van Echten College zeer goed scoort. U kunt daarvoor raadplegen : en 4.4 Vensters voor verantwoording Een relatief nieuw instrument om de kwaliteit van scholen te monitoren is Vensters voor Verantwoording. Via de website kunt u allerlei gegevens opvragen over het Roelof van Echten College zoals slagingspercentages, tevredenheid van ouders en leerlingen en examencijfers. Ook kunt u deze gegevens vergelijken met andere scholen. 4.3 Schoolprestaties Trouw/Elsevier Ook Trouw en Elsevier beoordelen de scholen al een aantal jaren. Zij baseren zich daarbij op de kwaliteitskaarten van de inspectie. Onze school komt daar in vergelijking met andere scholen steeds goed voor de dag. Leerlijn 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Vmbo praktische leerlijn (kb/bb) 98 95/100 96/100 98/100 93/96 Vmbo theoretische leerlijn (gl/tl) Leerwerktraject (LWT) Mavo/havo/vwo 93/92/92 94/93/84 91/93/76 94/87/94 96/96/96 35 leerlingen 36 leerlingen 22 leerlingen 21 leerlingen 12 leerlingen vervolgen hun vervolgen hun vervolgen hun vervolgen hun vervolgen hun Praktijkonderwijs loopbaan met loopbaan met loopbaan met loopbaan met loopbaan met werk/vervolg- werk/vervolg- werk/vervolg- werk/vervolg- werk/vervolg- opleiding opleiding opleiding opleiding opleiding Tabel 1: Percentage geslaagde leerlingen schooljaar t/m

19 5 Geldzaken Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind 5.1 Gedragscode schoolkosten Voortgezet onderwijs Het is de school er veel aan gelegen de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Als school hebben we weinig invloed op de hoogte van de schoolkosten. Binnen de school wordt hier grote zorg aan besteed door een ieder bewust te maken en aan het denken te zetten over de mogelijkheden om de kosten voor ouders te beheersen. Landelijk is er een trend gaande om de kosten voor ouders beheersbaar te houden. Het RvEC ondersteunt dit door het aanvaarden van een gedragscode. Deze gedragscode houdt het volgende in: De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom 18

20 spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de ouder-/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Daartoe wordt eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar - in overleg met de oudergeleding een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt. De school informeert ouders/verzorgers en leerlingen op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten. De school doet dit tijdig voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en specifieke kostensoort. De school communiceert de hoogte en opbouw van de schoolkosten via diverse kanalen, zoals schoolgids, website, open dagen etc. De school stuurt een rekening naar de ouders/verzorgers met een duidelijke specificatie van de schoolkosten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lesmateriaal en lesactiviteiten, overige schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. De school verstrekt bij de rekening een adequate toelichting waaruit blijkt aan welke doeleinden de gelden worden besteed. De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen. Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdrage, verrekent de school dit met de betreffende ouders/verzorgers. De school inventariseert jaarlijks, samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, of schoolboeken niet of nauwelijks zijn gebruikt. Indien dit het geval is, worden deze boeken in beginsel uit de toekomstige boekenlijst geschrapt Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit houdt in dat ouders kunnen kiezen of zij wel of niet betalen voor een bepaalde voorziening of activiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor excursies, speciale activiteiten (introductiedagen, werkweken) en kluisjes. Al deze kosten die wij aan u vragen hebben een vrijwillig karakter. Ouders mogen dus zelf bepalen voor welke voorzieningen ze wel of niet wensen te betalen. Deze bedragen zijn vastgelegd in een totaaloverzicht [link]. Op basis van dit overzicht weet u exact wat we in een schooljaar van u zullen vragen. Materialen als aanvullend lesmateriaal Ouders moeten zich realiseren dat het volgen van een bepaalde opleiding in sommige gevallen extra kosten met zich meebrengt. De school mag ouders melden dat bijvoorbeeld een atlas, woordenboek, of gereedschap onmisbaar is om de opleiding met succes te volgen. Bij een aantal opleidingen geldt bijvoorbeeld dat het gebruik van veiligheidskleding (lasbril, overall, stofjas) een voorwaarde is om aan de lessen te kunnen deelnemen. Het hebben daarvan is dan ook verplicht. De school kan deze materialen leveren en als zodanig vindt u die ook terug in de lijst. Ouders bepalen echter zelf op welke manier ze dit materiaal aanschaffen: via de school door een bijdrage of door zelf het materiaal bij een andere leverancier aan te schaffen. U moet echter wel beseffen dat de consequentie van het niet betalen voor een activiteit kan zijn dat uw kind niet kan deelnemen. Er is dan een alternatief programma op school. Facturering: digitaal via het ouderweb Eind september, begin oktober ontvangen alle ouders van de financiële administratie het verzoek de ouderbijdrage over te maken. De betaling gaat digitaal. Via het 19

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie