Jaardocument Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening maart 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Klachten Toegankelijkheid Veiligheid cliënten HRM Beleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Jaarrekening Pagina 1 van 24

3 Voorwoord Zorgen en morgen In het jaar 2013 bestond Sprank negenendertig jaar. Nu is dat niet echt een ballonnenjubileum, maar wel de vooravond van ons veertig jarig bestaan. En dat is weer wel reden voor feest. En daar zal het best van komen. Maar naast feest ook een natuurlijk moment van bezinning. Wat is onze betekenis geweest? Wat hebben wij waar kunnen maken van wat onze oprichters ooit voor ogen stond? Maar vooral ook; hoe ziet onze toekomst er uit? De toekomst van identiteitsgebonden zorg? Overigens hoef je als zorginstelling niet te jubileren om je anno 2013 te bezinnen op de toekomst. In de breedte werd de zorg geconfronteerd met overheidsmaatregelen die een grote impact hebben. Voor Sprank betekende dat meer dan een bezinning op hoe de tering naar de nering te zetten. Het was ook een uitdaging om inhoudelijk te zoeken naar goede zorg die recht doet aan wat cliënten van ons vragen en die toekomstbestendig is. Een uitdaging die ook energie geeft. Het was het jaar waarin we Sprank in verandering, een ingrijpend proces om te komen tot een samenhangende organisatie met oog voor lokale kleur, succesvol afgerond hebben. Een goed georganiseerde organisatie, waarbinnen door betrokken medewerkers, enthousiast en gemotiveerd wordt samengewerkt. Een mooie cultuur, een degelijke organisatie en een goede financiële basis. Het is dankzij dit resultaat dat we eensgezind, niet helemaal zonder zorgen overigens, maar wel uitgedaagd kijken naar de zorg van morgen. Zorg die moet passen in onze eigen professionele opvattingen, in de weg die overheden en financiers voorstaan en natuurlijk vooral wat onze cliënten en verwanten vragen. Toen wij veertig jaar geleden als Gereformeerde organisatie werden opgericht, was geloof en identiteit in bepaalde opzichten makkelijker dan nu. We leken elkaar te begrijpen als we stelden dat we wilden werken en zorgen op basis van de Bijbel en de Gereformeerde belijdenis. In de afgelopen decennia is dat veranderd. Zijn we elkaar meer gaan bevragen op de betekenis daarvan. Ons toelatingsbeleid van zowel cliënten als van medewerkers is veranderd. De winst daarvan is het gesprek dat we daar met elkaar over voeren. Hoe laden we onze identiteit? In 2013 kwam een organisatiebrede bezinning op dit punt nagenoeg tot een afronding. Een mooi en boeiend proces, met een waardevolle opbrengst. Kort in 2014 verwachten we dit proces van conclusies te kunnen voorzien zodat implementatie kan beginnen. Het jaar 2014, het jaar van ons veertig jarig bestaan, brengt ons in meerdere opzichten in een nieuwe fase. Een nieuwe visie op zorg, een overheid en financiers die het anders en toekomstproof georganiseerd willen hebben. Voor Sprank verder een nieuw Bestuur en het besef dat dingen anders zullen moeten gaan. Maar er is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Collega s die geloven in hun werk en in elkaar. Samen op weg naar de toekomst. Uitgedaagd door de vragen van deze tijd, maar niet zonder zorg. Maar ook en vooral in het vertrouwen in onze God. Hij heeft ervoor gezorgd dat het werk van Sprank, met en door mensen die beperkt zijn, al die jaren mocht doorgaan en mocht groeien. Dankzij Hem mag Sprank een prachtige en krachtige organisatie zijn. Omdat we met prachtige mensen; medewerkers, vrijwilligers en verwanten, de zorg die onze kwetsbare medemens vraagt mogen organiseren en mogen inhoud geven. Een inhoud die past bij een leven met God. Want het geloof in Hem verbindt ons in de zorg die we geven. Hij gaf ons ook in 2013 kracht om te zorgen met wat kwetsbaar is. Wieb Boerma Voorzitter Raad van Toezicht Pagina 2 van 24

4 Inleiding Klaar om te wenden De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning hiervoor de voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven van het schip door de wind en gaat het zeil van de ene kant van het schip naar de andere kant. Daarbij wordt de koers van een schip verlegd. Een overstag is een gecontroleerde actie om dichterbij het uiteindelijke doel te komen. Sprank vaart, in het verlengde van de tekst in het jaarbericht 2012, nog steeds scherp aan de wind. Met de veranderingen die er op de zorg afkomen blijft dat voorlopig nog wel zo. De windrichting blijft gelijk, en de wind zal naar verwachting ook voorlopig niet luwen. Het doel van Sprank blijft eveneens onveranderd. Sprank is en blijft een organisatie die de zorgvraag van de individuele bewoner centraal stelt en vanuit professionaliteit zorg wil leveren. Ook ons Bijbelse fundament is daarbij onveranderd. Het gelijkblijvende doel en de onveranderde fundamenten van Sprank betekent echter niet dat alles bij het oude is gebleven. Integendeel. In 2013 is Sprank er goed in geslaagd om een koers te varen die ons dichter bij het doel heeft gebracht. Tegelijkertijd hebben we op een gecontroleerde manier voorbereidingen kunnen treffen voor een noodzakelijke koerswijziging. Klaar om te wenden! De herijking van onze identiteit is daarvan een prachtig voorbeeld. We hebben in het afgelopen jaar diepgaand en kritisch naar de inhoud en waarde van onze identiteit gekeken. We denken dat Sprank hierdoor een belangrijke verbindende rol kan spelen richting maatschappij en gemeenten. De implementatie daarvan wordt in 2014 opgepakt. Ook de omslag in denken en handelen van liefdevol zorgen voor naar liefdevol zorgen dat is in gang gezet. Wanneer we de zorgvraag van onze cliënten effectief centraal willen stellen is dit een noodzakelijke belangrijke verandering. Enkele belangrijke processen in de zorg zijn op de veranderende wet- en regelgeving aangepast. De procedures rondom middelen en maatregelen en voorbehouden handelingen zijn hiervan geslaagde voorbeelden. De professionaliteit van Sprank is verder gegroeid. Met de toenemende complexiteit is dat ook een voorwaarde. Ontwikkeling van de juiste kennis is daarbij essentieel. Kenniskringen zijn daarvan een voorbeeld, maar ook de specifieke kennis op het bedrijfsbureau kan hier worden genoemd We zijn in 2013 op meer plekken actief geworden. Zo zijn er 4 nieuwe locaties geopend. Dicht bij de bewoner en zijn of haar sociale netwerk. Sprank is er van overtuigd dat zorg in de toekomst op lokaal niveau wordt ingericht, georganiseerd en uitgevoerd. De wijze waarop zorg gefinancierd wordt is aan verandering onderhevig. Ook hier is Sprank gelukkig in staat gebleken om nieuwe keuzes te maken die zorg uitvoerbaar en betaalbaar houdt. Scherpte blijft geboden, omdat de veranderingen hierin zich snel opvolgen. In het vertrouwen dat identiteitsgebonden zorgverlening ook in de toekomst van groot belang blijft voor het welzijn en het geluk van onze cliënten gaan we het nieuwe jaar in. Daarbij mogen we ons gesterkt weten door de liefde en zegen van God. Dick Homans en Miranda Teerling Waarnemend Raad van Bestuur Stichting Sprank Pagina 3 van 24

5 Uitgangspunten voor de verslaglegging In dit jaarverslag geeft Stichting Sprank een overzicht van de activiteiten in Er wordt gerapporteerd op concernniveau, zoals dit in voorgaande jaren ook gebeurde. In het jaarverslag is gestreefd naar volledige betrouwbaarheid. De beperkingen hierin zijn gelegen in een eventueel verschil van interpretatie tussen schrijver en lezer en het gegeven dat een verslag nooit 100% dekkend kan zijn. Waar mogelijk en waar relevant is een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. Uitgangspunt bij de verslaglegging is echter altijd geweest, het op een betrouwbare wijze verslag doen van de ontwikkelingen en activiteiten in Alles zoveel mogelijk in relatie tot het primaire proces: zorg, ondersteuning en begeleiding van de cliënten bij Sprank. 1. Profiel van de organisatie 1.1. Algemene identificatiegegevens Bezoekadres: Hanzelaan 334, 8017 JL Zwolle Postadres: Postbus 1222, 8001 BE Zwolle Telefoon: KVK nummer: adres: Internetpagina: Structuur van het concern Juridische structuur: Organisatorische structuur: Stichting Pagina 4 van 24

6 Besturingsmodel: Raad van Toezicht met eenhoofdige Raad van Bestuur Toelatingen: Zorgkantoor Menzis: 7053 Zorgkantoor Achmea: 5168/4158 Zorgkantoor DWO: 4386 Medezeggenschapsstructuur: Centrale cliëntenraad met als achterban verwantenoverleg en cliëntenoverleg op locatieniveau. Ondernemingsraad met als achterban OR contactpersonen in alle zorg- en stafteams Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Sprank heeft toelatingen voor de VG-sector (verstandelijk gehandicaptenzorg) en beschikt over de volgende functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding individueel Behandeling groep Verblijf Kortdurend verblijf Productaanbod Verblijf Ambulante begeleiding Logeren Dagbesteding Het aanbod geldt zowel voor AWBZ / ZIN- als PGB-cliënten Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Aantal / bedrag Cliënten Wonen Zorg in Natura Wonen PGB Ambulant Logeren Dagbesteding Totaal Pagina 5 van 24

7 Productie gedurende het verslagjaar Achmea DWO Menzis Totaal Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen VPT Aantal dagdelen dagbesteding (H531) Aantal uren extramurale productie Werkgebieden Sprank werkt in de gebieden van de volgende Zorgkantoren: Zorgkantoor Menzis Bekostiging Groningen, Friesland en Drenthe Zorgkantoor Achmea Bekostiging Overijssel en Gelderland Zorgkantoor DWO Bekostiging Zuid Holland en Utrecht 1.4. Samenwerkingsrelaties Oudervereniging Dit Koningskind te Utrecht We werken samen en maken gebruik van elkaars deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van programmaontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Accolade Zorggroep te Bosch en Duin Eind 2013 zijn de samenwerkingsovereenkomsten in het project Buitengewoon Zorgzaam ondertekend door de Accolade Zorggroep, Bzzzonder, GKV Vathorst en Sprank. Deze partijen gaan een gezamenlijke locatie ontwikkelen, waarbij maximale samenwerking wordt nagestreefd. Baalderborg Groep te Hardenberg Baalderborg verzorgt de dagbesteding en de nachtzorg voor de cliënten van de locaties in Hardenberg en Ommen. Daarnaast maken we gebruik van de AVG arts van Baalderborg voor de intramurale cliënten met behandeling. Frion zorg te Zwolle Frion verzorgt de dagbesteding voor een aantal cliënten van locatie Zwolle. Daarnaast werken we samen op het gebied van HRM in het project Samen Werken Aan Leren (SWAL). NOVO te Groningen NOVO verzorgt de dagbesteding voor een aantal cliënten uit de provincie Groningen. s Heeren Loo te Bedum en Ermelo s Heeren Loo verzorgt de dagbesteding voor een aantal cliënten uit de provincie Groningen. Daarnaast werken we in Putten samen op het gebied van de nachtzorg en cliëntbeveiliging op afstand. Adullam, De Schutse, Profila, Siloah Sprank heeft een start gemaakt in het onderzoeken van de mogelijkheid tot samenwerking tussen de ondersteunende diensten van de verschillende zorgorganisaties. Zorggroep Manna Sprank onderzoekt de mogelijkheid en heeft de wens om samen met Manna (ouderenzorg) in Hengelo een gezamenlijke locatie te ontwikkelen, waarbij nauwe samenwerking wordt nagestreefd. Pagina 6 van 24

8 PGZG, provincie Groningen Bestuurdersoverleg met collega instellingen in de VG Sector in Groningen Rabobank Zwolle Betalingsverkeer Stichting Sprank. BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Hypotheek op huisvesting locaties Hardenberg en Bunschoten. ChristenUnie te Den Haag Sprank heeft vanuit haar grondslag verbondenheid met de identiteit van de ChristenUnie. Twee keer per jaar spreken we met Kamerleden door over onderwerpen en thema s die zorg en politiek met elkaar verbinden. SWAL te Zwolle Sprank doet mee in een samenwerkingsverband waarbij onderwijs en gehandicaptenzorg elkaar willen versterken en verbinden. Binnen het project Samen Werken Aan Leren vindt naast de samenwerking ook kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling van opleidingen plaats. Koetsveldlezing 2013 Sprank is medeorganisator van de Koetsveldlezingen en heeft in 2013 deelgenomen door een bijdrage te leveren in de vorm van een workshop. Gereformeerde Hogeschool Zwolle (hbo) Uitwisseling van praktijk en theorie t.b.v. ondersteuning en deskundigheidbevordering medewerkers en studenten. Studenten krijgen o.a. les van Sprankmedewerkers en voeren projecten uit ten behoeve van Sprank. Menso Alting College Zwolle (mbo) Met het MAC te Zwolle is in 2009 een samenwerking aangegaan. In het noorden van het land is met de locatie Groningen al een jarenlange samenwerking t.a.v. stage- en leerlingenplaatsen. De samenwerking is gericht op het versterken van het stage- en leerlingenbeleid en de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van Sprank. Regionale opleidingscentra Regionaal zijn er contacten met de daar werkende ROC s t.a.v. stage- en leerlingenplaatsen. Woningbouwvereniging De Veste te Ommen Deze samenwerking betreft Zwolle, Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Naast de huur van meerdere woonlocaties, verricht De Veste ook het onderhoud op de locaties in eigendom, in de gemeente Hardenberg. Woningbouwvereniging Wierden en Borgen Deze samenwerking betreft Bedum en Leens. Vanwege de grote spreiding van locaties over het land werkt Sprank met meerdere woningbouwcoöperaties. Daarbij maken we gebruik van de (regionale) expertise van de betreffende coöperatie. Diversen: Regionaal zijn er samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van specifieke zorg (o.a. dementie, psychosociaal, dagbesteding en ontwikkeling huisvesting) met daartoe gespecialiseerde instellingen. 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1. Normen voor goed bestuur Sprank werkt volgens het Raad van Toezicht (RvT) Raad van Bestuur (RvB) model. Hiermee wordt voldaan aan de WTZi-transparantie-eisen. Pagina 7 van 24

9 Beide organen handelen op basis van de Zorgbrede Governance Code. Statutair is er een heldere functiescheiding tussen toezicht en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn in de arbeidsovereenkomst van de RvB bepalingen opgenomen die interne en externe belangenverstrengeling voorkomen en recht doen aan de functiescheiding. Verder maakt de door de NVZD opgestelde gedragscode onderdeel uit van de bepalingen van de arbeidsovereenkomst met de RvB Raad van Bestuur Sprank heeft een eenhoofdige RvB, met als lid: De heer G.J.A. Veening MBA Hij heeft geen belangenverstrengelende nevenfuncties. Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Woonzorg Unie Veluwe Bestuurslid Stichting De Rode Beer Bestuurslid Stichting i.o. Quellhorstorgel Voorzitter Commissie Toerusting Gereformeerde Kerk te Zwolle 2.3. Toezichthouders In de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2013 een wijziging. In verband met het aftreden van de Aafke Kars per 1 januari In de hierdoor ontstane vacature is per diezelfde datum benoemd Betty Poutsma te Hoogeveen. Voorzitter RvT: Wieb Boerma, Zwolle Benoemd per: 1 januari 2008 Aftredend per: 1 januari 2018 (statutair niet herbenoembaar) Vergoeding: In 2013 toegekende vergoeding , - Hoofdfunctie: Manager Personeel & Algemene Zaken Altrex B.V., Zwolle Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht IJsselheem te Kampen Deeltijd Docent Christelijke Hogeschool Ede Sectiescriba / ouderling Koningskerkgemeente, Zwolle Lid RvT: Ben Gort, Zwolle Benoemd per: 1 januari 2005 Aftredend per: 1 januari 2015 (statutair niet herbenoembaar) Vergoeding: In 2013 toegekende vergoeding 7.000, - Hoofdfunctie: - Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Accolade Zorggroep, Bosch en Duin Lid Raad van Commissarissen Kampereiland Vastgoed N.V. Kampen Lid Raad van Toezicht De Hoop, GGZ Dordrecht Lid RvT: Jan Arie van Berkum, Wachtum Benoemd per: 1 januari 2005 Aftredend per: 1 januari 2015 (statutair niet herbenoembaar) Vergoeding: In 2013 toegekende vergoeding 7.000, - Hoofdfunctie: Strategisch adviseur waterschap Vechtstromen Nevenfuncties: Lid Commissie Omgevingsbeleid van de Provinciale Staten van Drenthe Lid RvT: Ed Klapwijk, Rotterdam Benoemd per: 1 januari 2012 Aftredend per: 1 januari 2017 (statutair herbenoembaar) Vergoeding: In 2013 toegekende vergoeding 7.000, - Hoofdfunctie: - Nevenfuncties: Bopz-arts s Heerenloo Monster en Philadelphia Terneuzen Lid Klachtencommissie Stichting Zuidwester Pagina 8 van 24

10 Lid RvT: Betty Poutsma- Jansen Benoemd per: 1 januari 2013 Aftredend per 1 januari 2018 (statutair herbenoembaar) Vergoeding: In 2013 toegekende vergoeding 7.000, - Hoofdfunctie: oud wethouder Nevenfuncties: Lid bestuur CGMV, Zwolle Lid bestuur KNHM (Heidemij), afdeling Drenthe Lid Partij Commissie Duurzaamheid ChristenUnie, Amersfoort Ad hoc mentor Opleidingsinstituut ChristenUnie, Amersfoort Ondersteuner Stichting Shoma Hoogeveen, namens Millenniumstichting Vergaderingen De RvT heeft zes reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur (RvB) gehad. Uitgangspunt voor de besprekingen zijn het beleidsplan en als resultante daarvan het budget geweest. Daarnaast is er een aantal keren over specifieke onderwerpen gesproken, onder meer over de opvolging van de RvB, die in november zijn vertrek aankondigde. In de reguliere vergadering is onder meer gesproken over: jaarrekening 2012; financiën, begroting en liquiditeitsoverzichten; begroting en jaarplan 2013; meerjarenbeleidsplan ; huisvestingsprojecten; managementreview; professionalisering RvT en governance; project Identiteit; uitkomsten audits en extern toezicht; informatieprotocol; gevolgen overheidsbeleid en ontwikkelingen in de zorg. Op basis van deze besprekingen is een aantal besluiten genomen, onder meer: Vaststellen begroting en jaarplan Goedkeuren jaarrekening Vaststellen maatschappelijk verslag Vaststellen concernbegroting Verhoging vergoedingen leden RvT met 21%, zijnde de BTW. De vergoedingen worden in 2013 niet geïndexeerd. Instemmen, op zijn verzoek, met de opzegging van de RvB en het stellen van een vacature voor een opvolger. Op d.d. 4 december 2013 besluit de RvT vanwege het vertrek van bestuurder Gertjan Veening, de vacature voor een eenhoofdig Raad van Bestuur, uit te zetten. Deskundigheid en onafhankelijkheid RvT leden worden publiek geworven aan de hand van een profiel dat naast een aantal algemene bestuurlijke competenties ook specifieke vaardigheden benoemt, afhankelijk van de portefeuille die het RvT lid gaat bekleden of de commissie(s) waarvan zij/hij deel uit gaat maken. Verder wordt deskundigheidsbevordering gestimuleerd en gefinancierd. Doel is dat elk lid minimaal één dag per jaar (twee dagdelen) aan deskundigheidsbevordering doet. In 2013 heeft, naast andere vormen van scholing die diverse RvT leden individueel hebben gevolgd, een gezamenlijke oriëntatie plaats gevonden op de wijze waarop de RvT inhoud geeft aan haar rol en samenwerkt met de RvB, onder leiding van de heer Jan Maas. Zijn boek Verantwoord besturen en het daarin beschreven Policy Governance Model, waren uitgangspunt in het gesprek, waaraan ook de RvB deelnam. Een afgesproken vervolg werd doorgeschoven naar 2014 in verband met ziekte en het daaropvolgend overlijden van de heer Jan Maas. De onafhankelijkheid wordt verder geborgd doordat onverenigbare betrekkingen binnen de organisatie reglementair zijn benoemd en worden opgevolgd. Ook voor niet benoemde betrekkingen wordt vanuit de samenwerkingscultuur de (on)wenselijkheid van betrekkingen getoetst en wordt voor de voorzichtige kant gekozen. Voor externe betrekkingen geldt dat RvT- Pagina 9 van 24

11 leden het oordeel van de RvT en de Bestuurder vragen ten aanzien van het voornemen een betaalde of onbetaalde functie te aanvaarden. De Raad van Toezicht is blij met een grote continuïteit in eigen gelederen. Leden maken de laatste jaren zonder uitzondering hun termijnen vol en werken vruchtbaar samen. Verschillen in opinies, als die er zijn, worden als kracht ervaren waarmee winst behaald kan worden. Zowel in 2012 als nu in 2013, kon de RvT, door de benoeming van twee nieuwe leden met een nadrukkelijk zorgprofiel versterken in het primaire proces. Dat helpt om meer dan in het verleden zorgonderwerpen aandacht te geven. Organisatorische en financieel-economische onderwerpen, die eerder veel aandacht vroegen, krijgen nog steeds de aandacht die nodig is, maar de agenda is meer in balans. De Raad van Toezicht positioneert zich ten opzichte van de organisatie op een bewuste wijze die past bij haar rol die afhankelijk van omstandigheden en risico s kan wisselen. Enerzijds betekent dat voldoende afstand zodat de Bestuurder de ruimte heeft om de organisatie te leiden, anderzijds wil de Raad van Toezicht op gepaste momenten voor de organisatie zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zo heeft zij zich, in de voorbereiding van de vervulling van de vacature RvB, op verschillende manieren verstaan met de organisatie Bedrijfsvoering Na een goed jaar in 2012 is het streven in 2013 geweest om de financiële gezondheid verder toe te laten nemen. Het jaar wordt afgesloten met een resultaat van euro. In de wetenschap dat ook de solvabiliteit en het weerstandsvermogen relevante ratio s zijn, is de nadruk gelegd op liquiditeit. Eind 2013 is de solvabiliteit 28,3%. Dat is ruim 8% boven de gehanteerde norm. Vorig jaar was de solvabiliteit 25,1%. Het weerstandsvermogen eind 2013 was 9,9%. Dit is een stijging van 1,3% ten opzichte van vorig jaar. We blijven echter nog onder de norm van 15%. In het verslagjaar is fors geïnvesteerd als gevolg van de opening van 4 nieuwe locaties. Voor de PGB locaties is hierbij zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van fondsenwerving. Sprank sluit het verslagjaar af met een liquiditeitssaldo dat hoger ligt dan waar Sprank het verslagjaar mee is gestart. Het eindsaldo is conform begroting uitgekomen op ca. 2,5 miljoen Euro. Daarmee heeft Sprank een gezonde ratio (1,21 was 1,15). De financiering van de zorg komt in 2013 verder onder druk te staan. De budgetten en de contracteerruimte voor zorgkantoren is opnieuw krapper geworden. In de inkoop van de zorg merkt Sprank dat. Er is, ten opzichte van het voorgaande jaar, een doorgaande trend zichtbaar dat de financiële risico s voor zorgaanbieders groter worden. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren nog door. De opbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar opnieuw gestegen ondanks het feit dat de tarieven onder druk staan. Enerzijds doordat Sprank in staat is geweest om de bezettingsgraad verder te laten stijgen en de juiste indicaties te verkrijgen, anderzijds doordat Sprank nieuwe locaties heeft geopend. Het aandeel PGB-geld is om die reden ook gestegen. Nieuwe plekken worden gefinancierd middels PGB, omdat de zorgkantoren al enkele jaren geen capaciteitsmutaties (ZIN) meer toestaan. De hoge bezettingsgraad heeft niet alleen geresulteerd in stijgende opbrengsten, maar vormt ook een solide basis voor de zorginkoop van het komend jaar. In het gekozen businessmodel van Sprank, waarbij Sprank relatief veel kleinschalige locaties heeft, is bezettingsgraad een zeer belangrijk stuurcijfer. De wijzigingen in de financiering van de kapitaalslasten (NHC) leiden ertoe dat er steeds minder middels de nacalculatie wordt gefinancierd en steeds meer middels de tarieven. De procedure rondom meerzorg is in 2013 verder verbeterd. Deze belangrijke inkomstenstroom, die mede oorzaak was van de problemen eind 2011, is daarmee voor Sprank aanzienlijk betrouwbaarder geworden. Omdat de budgetten onderdeel zijn geworden van de contracteerruimte van de zorgkantoren, blijft het naar verwachting uiterst belangrijk om de processen en procedures hieromtrent voortdurend te schouwen op verbetermogelijkheden. Pagina 10 van 24

12 In 2013 is verder ingezet op een toename van professionaliteit en expertise in de ondersteunende processen. Om het primaire proces goed te kunnen ondersteunen en om adequaat op de verantwoordingseisen in de complexer wordende omgeving te kunnen voldoen is deze beweging noodzakelijk. Functies en kennis worden meer specialistisch. Het gevolg is naast een kostenstijging een toename van het risico op uitval (continuïteitsrisico als gevolg van enkelvoudige bezetting op cruciale plekken) bij de ondersteunende diensten. Halverwege het jaar is de afdeling administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) gestart. Deels gevormd uit financieel administratieve (FA) functies en deels vanuit de kwaliteitsmedewerkers is het doel dat synergie ontstaat door samenvoeging. Als gevolg van een goed opgezette AO en een adequaat werkende IC is het streven om de processen goed in control te houden. Daarnaast is de ambitie om, samen met de keuze voor een procesmodel, te komen tot een heldere vastlegging. Projectmatig werken is verder doorontwikkeld. Naast going-concern activiteiten zijn veel activiteiten in de bedrijfsvoering planmatig en projectmatig van aard. In het verslagjaar heeft Sprank verder gewerkt aan bewustwording, het aanleren van kennis en vaardigheden, en het implementeren van instrumenten. Daarbij is Sprank inhoudelijk geholpen door externe trainers van de hogeschool Arnhem-Nijmegen. De wijze waarop Sprank haar overhead berekent en doorrekent aan de locaties is een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Sprank kent een relatief hoog overheadpercentage van net boven de 20%. Dit wordt veroorzaakt doordat Sprank niet alle kosten doorrekent aan de locaties, maar ook doordat de ICT kosten te hoog zijn. De hiervoor afgesloten contracten lopen in de komende jaren geleidelijk af, waardoor er nieuwe keuzemomenten ontstaan. Ook in 2013 is een stevige focus geweest op arbeidsdeelname en verzuim. Dit heeft geleid tot een stabilisatie van het verzuim ten opzichte van Dat betekent dat het verzuim nu voor het 2 e jaar uitkomt op het branchegemiddelde. De inzet voor 2014 is dat Sprank zich blijft concentreren op een verdere stijging van de arbeidsdeelname door minder verzuim. Concluderend kan worden gesteld dat 2013 opnieuw een belangrijk jaar is geweest waar Sprank met succes een aantal veranderingen heeft doorgevoerd. Het resultaat mag er zijn. Sprank zet een mooi positief resultaat neer dat overeenkomt met de opgestelde concernbegroting en vergelijkbaar is met het resultaat van verleden jaar. Daarmee is er sprake van een bestendige lijn. Het ingezette beleid wordt daarom in 2014 voortgezet. Naast focus op de financiële bedrijfsvoering zal ICT een prominente plek blijven houden. Dick Homans Manager bedrijfsvoering 2.5. Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad was in 2013 als volgt samengesteld: De heer M.J. (Martin Jan) de Jong interim-voorzitter (vanaf september 2013) De heer L. (Lub) Kramer secretaris De heer M.P. (Maarten) van Helden penningmeester Mevrouw J. (Jenny) Harink ambtelijk secretaris Sprank werkt vanaf 2011 vanuit 6 sectoren en het streven van de CCR was om in 2013 uit iedere sector een vertegenwoordiger in de CCR te hebben. Helaas is deze doelstelling niet gehaald. De CCR had in 2013 nog maar een minimale bezetting. Op de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari 2013 is afscheid genomen van mevrouw Dianne van Wijnen met hartelijke dank voor haar inzet en betrokkenheid. Zij heeft gedurende ruim 13 jaar met veel enthousiasme de functie van voorzitter van de CCR vervuld. Ook vanaf deze plaats wil de CCR haar nogmaals hartelijk danken voor haar inzet. Pagina 11 van 24

13 Het is de CCR niet gelukt om direct een nieuwe voorzitter te vinden, vanaf september is de heer Martin Jan de Jong bereid gevonden om als interim-voorzitter op te treden. Hij wil zich vooral inzetten om de cliëntenparticipatie verder vorm te geven en de verdere inrichting van de medezeggenschap. In 2013 en voorgaande jaren was hiervoor al aandacht. De CCR streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. Het is belangrijk dat de cliënt waar mogelijk zeggenschap heeft over zijn/haar leefsituatie. Vanaf januari 2013 zijn de cliëntondersteuners daadwerkelijk gestart. Op de locaties wordt met regelmaat een bewonersoverleg gehouden, dit overleg wordt begeleid door een daartoe getrainde onafhankelijke begeleider, de cliëntondersteuner. Op veel locaties is een verwantenoverleg van start gegaan, op deze manier krijgt binnen Sprank het begrip cliëntenparticipatie inhoud. De uiteindelijke participatie staat of valt met de inzet van alle betrokkenen. Het zal tijd en energie vragen van management en centrale cliëntenraad om bewoners- en verwantenoverleggen in de praktijk goed te laten functioneren. Hier werken we in 2014 verder aan met elkaar. De CCR heeft een brief gestuurd aan ouders en mensen met een zorgcontract van Sprank om nieuwe leden voor de CCR te werven. Hierop zijn een aantal positieve reacties ontvangen. De CCR hoopt in 2014 weer voltallig te kunnen functioneren. De Centrale Cliëntenraad: heeft 8 keer vergaderd, 8 keer met de Raad van Bestuur en enkele keren met leden van de Raad van Toezicht en 1 keer met de OR; heeft nader kennisgemaakt met de sectormanagers en de manager zorg; heeft deelgenomen aan een bijeenkomst met Stichting Raad op Maat over de zin en de uitvoering van cliëntenparticipatie; heeft deelgenomen aan het kwaliteitsoverleg van zorgkantoor Achmea; heeft deelgenomen aan een symposium over de kwaliteit van de VG-zorg in Olst; heeft deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor ondersteuners van de cliëntenraden; heeft vragen van verwanten besproken en beantwoord; was aanwezig bij enkele verwantenoverleggen om het werk van de CCR toe te lichten; was aanwezig bij het afscheid van medewerkers; was aanwezig bij de opening van nieuwe locaties; geeft informatie in informatiemagazine Sprankel! en soms in de sectornieuwsbrieven. Verder is de CCR van managementinformatie voorzien en met regelmaat geïnformeerd door de Raad van Bestuur, de manager zorg en de manager bedrijfsvoering over diverse zaken. Op de vergaderingen met de Raad van Bestuur werden de CCR-leden bijgepraat over nieuwe en lopende ontwikkelingen. Naast de jaarlijkse en regulier terugkerende onderwerpen, zoals de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 en cliëntgebonden zaken heeft de Centrale Cliëntenraad advies uitgebracht over: protocol Risico- en crisissituaties; uitbreiding woonlocaties; meerjarenbeleidsplan De financiële situatie ziet er eind 2013 positief uit en de CCR heeft grote waardering voor de inzet van de Raad van Bestuur, de managers bedrijfsvoering en zorg en de medewerkers in dit verband. De CCR beoordeelt de ingebrachte stukken vooral op de positie van de cliënt en de cliëntvertegenwoordiging. De CCR waakt ervoor dat de positie van de cliënt niet in gevaar komt. Uitgangspositie is altijd het respect voor het wederzijds belang, wetende dat het uiteindelijke doel altijd het belang is van de cliënt, namelijk kwalitatief goede zorg/begeleiding was ook een jaar van zorg door de bezuinigingen van de overheid en de verhoging van de eigen bijdragen in de zorg. De cliëntenraad dankt de Here God dat de zorg/begeleiding aan de bewoners/cliënten mocht doorgaan! Voor de toekomst hopen we, in sterk veranderende omstandigheden, op een goede samenwerking met alle betrokkenen ten dienste van hen die ons dierbaar zijn. Namens de CCR, Lub Kramer, secretaris Pagina 12 van 24

14 2.6. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) was in 2013 als volgt samengesteld: Mevrouw Aly Willems De heer Anne Jan ter Veen Mevrouw Wendy Bos Mevrouw Zwanieta Hamming De heer Christiaan Woltjer Mevrouw Jolanda van Mill-Krijgsheld Voorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris Anne Jan ter Veen en Zwanieta Hamming zijn per juli afgetreden. Na verkiezingen zijn de vacatures vervuld door Johan de Groot en Inge Smeding. De OR vergaderde elke 2 weken, met uitzondering van de zomervakantie. De vergaderingen vinden in de regel plaats op het hoofdkantoor van Sprank in Zwolle. De OR heeft zich maandelijks door de Raad van Bestuur op de hoogte laten stellen van de ontwikkelingen in de organisatie. Ook is er overleg geweest tussen de OR en de Raad van Toezicht betreffende de vacature bestuurder. Op 17 juni 2013 is er een voortgangsvergadering gehouden met de Raad van Bestuur. Besproken is de jaarrekening, het jaarverslag, de zorgvisie en de FWG. Op 25 november 2013 is er een tweede voortgangsvergadering gehouden. Op de agenda stond het meerjarenbeleidsplan, de overhead en huisvesting, begroting 2014, functioneringsgesprekken, functieopbouw. De Ondernemingsraad heeft zich bezig gehouden met onder meer de volgende onderwerpen: het aanname en sollicitatiebeleid; inzetten van invalkrachten/interne vacatures; boventalligheid; herindeling sectormanagers; initiatief voorstel uren en verlof zelfsturende teams; initiatief voorstel protocol werving en selectie; toekomst huisvesting; PBL-uren; initiatiefvoorstel bijzonder verlof; initiatiefvoorstel schaalverdeling functieopbouw. De Ondernemingsraad heeft instemming/advies gegeven over: adviesaanvraag eigen risicodragerschap ziektewet; informatierecht evaluatie gedragsdeskundigen inzet; informatierecht evaluatie sprank in verandering; instemmingsrecht attentieregeling; instemmingverzoek AOW-gerechtigde leeftijd; instemmingverzoek WGA; informatierecht AO/IC; adviesaanvraag opleidingsplan; informatierecht herverdeling locaties; adviesaanvraag identiteit; adviesaanvraag zorgvisie; adviesaanvraag BHV. Namens de ondernemingsraad, Aly Willems, voorzitter Pagina 13 van 24

15 3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1. Meerjarenbeleid Identiteit en visie Sprank is trots op haar identiteit. Het laat zien wie we zijn als organisatie, wat we doen en hoe we dat doen. Dit willen we de komende jaren (nog) meer uitdragen. Maar hoewel de identiteit diep in de organisatie zit geworteld, is het goed om steeds opnieuw te toetsen en bepalen of de toegevoegde waarde van geloof in zorg voor cliënten, verwanten en medewerkers, voldoende zichtbaar en passend is. De samenleving en de keuzes en behoeften van cliënten, verwanten en medewerkers veranderen in de loop van de jaren. Sprank wil daar rekening mee houden, om haar zorg daar optimaal op in te richten. De formulering van onze identiteit en meerwaarde moet aansluiten en herkenbaar zijn en blijven. Een hernieuwde formulering moet daaraan bijdragen. Zorgvisie De uitgangspunten van Supported Living wil Sprank doorontwikkelen en verbreden tot een totaalvisie in zorgverlening en de daarbij behorende professionele beroepshouding. Strategische kernwaarden Sprank werkt vanuit haar identiteit en visie, maar ook vanuit drie strategische kernwaarden: helderheid, gezondheid en verbinding. Hier willen we ons op richten. Gekozen strategische aandachtspunten vallen ook altijd onder één van deze waarden zodat we de juiste koers houden. Cliënten en zorgverlening Sprank wil een gezonde organisatie zijn, zodat Sprank optimaal tijd voor zorg kan blijven inzetten. Sprank reageert op veranderingen in haar omgeving, om binnen gezonde kaders verantwoorde, veilige en professionele zorg binnen een gezonde organisatie te kunnen blijven leveren. Sprank profileert zich als instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. (focus VG grondslag) Cliënt centraal Sprank ontleent haar bestaansrecht aan de vraag om identiteitsgebonden zorg te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen staan centraal in het maken van onze plannen voor de toekomst. Sprank wil verder professionaliseren, met betrokkenheid van cliënten, verwanten en vrijwilligers. Professionalisering zorgproces Een soepel lopend zorgproces zorgt voor tevreden cliënten en tevreden medewerkers. Ieder jaar wordt het zorgproces van Sprank professioneler en efficiënter. We blijven investeren in kennisbevordering voor speciale doelgroepen. Komende jaren werkt Sprank verder aan methodisch werken en het vereenvoudigen van het werkproces. Het ondersteunen van het zorgproces en verbeteren van beheer willen we bereiken door de inzet van ICT en de uitrol van het elektronisch cliëntendossier. Met vaste regelmaat willen we onze cliënten en verwanten vragen om het zorgproces te beoordelen. Zodat we de kans krijgen om onze zorgprocessen te verbeteren en aan te laten sluiten op de wens van de cliënt/verwant binnen de mogelijkheden die er zijn. Sprank diensten Sprank besluit om vanaf 2012 te focussen en te versterken op de woon/zorg begeleiding voor mensen met een VG indicatie. Dat betekent dat we logeren en dagbesteding een minder prominente plek geven in onze dienstverlening. Deze dienstverlening kan alleen nog worden aangeboden als het volledig kostendekkend is. Ontwikkelingen in de bekostiging vanuit de overheid zullen daarom mede bepalend zijn voor de noodzaak tot afbouw van deze dienstverlening in de periode tot Gezonde organisatie Sprank wil een financieel gezonde organisatie zijn. Alle diensten die we leveren moeten kostendekkend zijn. Diensten die verliesgevend zijn, zullen worden afgebouwd of gestopt. Veranderingen in zorgfinanciering vragen andere vormen van bekostiging in de toekomst. Sprank wil hier dynamisch en ondernemend in werken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Pagina 14 van 24

16 Medewerkers en medezeggenschap Betrokken medewerkers met expertise in de zorgsector zijn onmisbaar. Sprank investeert in ontwikkeling van medewerkers, middels opleidingen en kenniskringen. Dit ondersteunt medewerkers individueel, maar ook de teams worden ontwikkeld om meer zelfsturend te kunnen werken. Daarnaast moeten teams flexibel kunnen reageren op wijzigingen in zorgvragen op woonlocaties. De functies en bijbehorende omschrijvingen moeten passen bij de zorg die van Sprank verwacht mag worden. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen in de branche. Gezondheidsmanagement krijgt in brede zin veel aandacht, om medewerkers met goede zorg te kunnen begeleiden en gelukkig en gezond te houden. Samenwerking en betrokkenheid Sprank wil zich komende jaren actief inzetten in het bundelen van krachten met andere specialistische organisaties. We zoeken ook naar optimale samenwerking met identiteitsgebonden organisaties in het land. Christelijke zorginstellingen hebben elkaar nodig, om in de toekomst christelijke zorg voor Nederland te kunnen behouden. Om met de bezuinigingen in de zorg, zorgverlening zo betrokken mogelijk te kunnen organiseren, investeren we in het grote aantal bestaande vrijwilligers en het werven van nieuwe toekomstige vrijwilligers. WMO Sprank wil zorg leveren aan cliënten die vanaf 2015 gaan vallen onder de bekostiging vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In verschillende overlegstructuren doet Sprank actief mee om deze zorg ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Met name voor cliënten met de lagere ZZP s is de meerwaarde van onze dienstverlening, welke zich kenmerkt in de identiteit van de organisatie, van groot belang voor het welzijn van onze cliënten en bewoners, de burgers van de lokale gemeenten. Dit is met name de reden geweest om voor de langere termijn te kiezen voor zorgverlening aan cliënten met een VG indicatie in alle ZZP s. Met verschillende gemeenten en collega instellingen vinden gesprekken plaats om te kijken op welke manier en onder welke voorwaarden deze zorg geborgd kan blijven Algemeen beleid jaarverslag Identiteitsontwikkeling In opdracht van de Raad van Toezicht is in 2013 is een start gemaakt met de herformulering van onze identiteit. Cliënten, verwanten en medewerkers zijn geïnterviewd en met elkaar in gesprek gegaan over de huidige identiteit en de gewenste borging van identiteit voor de komende jaren. In het identiteitsproces is aandacht gegeven aan de individuele klantvraag, de individuele levering op de vraag met betrekking tot identiteit en de wijze waarop met een groep vorm wordt gegeven aan het leven vanuit identiteit met aandacht voor persoonlijke keuzen. Ook wordt beschreven hoe Sprank identiteit wil borgen en aandacht voor de individuele vraag wil organiseren en waarmaken in haar zorg en dienstverlening aan cliënten. Zorgvisie In 2013 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe zorgvisie. Klantanalyse, organisatieanalyse en omgevingsanalyse krijgen een vervolg en leiden tot een herdefiniëring van onze zorgvisie. In de zorgvisie wordt beschreven wie wij als klant zien, wat onze dienstverlening is, in welke omgeving de dienst wordt geboden en van welke mogelijkheden we gebruik willen maken om de dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij het leven van de cliënt zoals hij/zij dat wil vormgeven en leven. Het concept is besproken met alle disciplines, management, Centrale Cliënten Raad (CCR), Onderneming Raad (OR) en Raad van Toezicht (RvT). Ontwikkelingen van de samenleving en organisatie, de plaats van de cliënt, wettelijk vertegenwoordigers en het netwerk van de cliënt, de eigen woonomgeving en de dienstverlening van Sprank vragen om goede dialoog en nieuwe woorden om de zorgvisie zo te formuleren dat deze het draagvlak heeft van alle betrokkenen. Sprank hoopt in 2014 deze nieuwe zorgvisie vast te stellen en te implementeren. Zorgarrangementen In 2013 is een onderzoek gestart naar de inhoud van de zorgarrangementen VG1 tot en met VG8 welke op de verschillende locaties en ambulant door Sprank geleverd worden. De uitkomst van Pagina 15 van 24

17 deze inventarisatie wordt gebruikt om de arrangementen te herijken en meer expliciet te definiëren. Zodat we deze in 2014 kunnen presenteren naar interne en toekomstige klanten in de dialoog met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger welke dienstverlening wel/niet gewenst is en waar Sprank met haar identiteitsgebonden zorg de cliënt kan ondersteunen in zijn haar dagelijkse leven. Herdefiniëring gedragsdeskundige inzet bij behandeling en woonzorg begeleiding In 2012 zijn de kaders bijgesteld van gedragsdeskundige inzet bij behandeling en behandeling op de achtergrond bij woonzorg locaties. Deze kaders zijn zowel zorginhoudelijk als financieel transparant gemaakt en geïmplementeerd. Na evaluatie van dit nieuwe beleid (januari 2013) is een vervolg gegeven aan de implementatie van de gedragsdeskundige inzet waarbij cliënt en medewerkers op woonzorg locaties meer gericht aangeven welke gedragsdeskundige dienstverlening wel/niet wordt afgenomen. In 2013 is de behandelaar meer in beeld gekomen en heeft een duidelijker positie in het behandelproces en meerzorg proces gekregen. Ook is meer zicht ontstaan (lokaal en landelijk) op de uren inzet en kwaliteitstoevoeging van gedragsdeskundigen en de zorgproblematiek waar extra inzet nodig was van gedragsdeskundigen om zorg weer te reguleren. Proces Meerzorg In januari en februari 2013 is de nieuwe procesgang Meerzorg (extreme zorgzwaarte) geëvalueerd en bijgesteld. Belangrijkste evaluatie uitkomst is de observatie dat de eerste processtap één van de belangrijkste stappen is voor een succesvol proces. In deze stap wordt draagvlak, inhoudelijke argumentatie en motivatie door alle betrokken proceseigenaren gedeeld, getoetst, herkend en gewogen voor een besluit wordt genomen tot aanvraag van Meerzorg. Negen cliënten ontvingen in 2013 Meerzorg. Zes cliënten (met een indicatie VG7) werden volgens de procedure Meerzorg in 2013 (opnieuw) geselecteerd voor aanvraag meerzorg en de externe toetsing. Aan vier cliënten is meerzorg toegekend en twee aanvragen worden in januari 2014 beoordeeld. Bij twee cliënten is succesvol toegewerkt naar zorg die past binnen de ZZP. Waar op dit moment dus geen extra meerzorg middelen meer nodig zijn. We kunnen terugzien op een goede procesgang met een positief resultaat. Teamontwikkeling en zelfsturing Teams hadden in 2012 een beperkte tijd en ruimte in de indirecte uren. Hierdoor is geen vervolg gegeven in de ondersteuning aan teams t.b.v. de teamontwikkeling die in 2011 in gang is gezet. Toch blijkt uit de effectmeting medio 2012 dat in vele teams zeker sprake was van teamontwikkeling en zelfsturing. Met de sterk verbeterde management informatie is het begrip voor bedrijfsvoering en kostendekkend werken bij de zorgmedewerkers gegroeid en zijn de teams in 2013 nog beter in staat gebleken om eigen keuzes op locatieniveau vorm te geven. Klant en medewerkertevredenheid is ondanks krimp van de middelen (wegvallen intensivering) gegroeid. Op verschillende locaties is een betere kostendekkendheid ontstaan door het zelfsturend vermogen van een team onder leiding van de sectormanager. Op enkele locaties zien we ook een kostenstijging als gevolg van het wegvallen van middelen (zoals intensiveringgelden) waardoor locaties in 2013 niet meer kostendekkend zijn. Ook nieuwe locaties zijn nog niet kostendekkend in Op enkele locaties is kostendekkendheid niet te bereiken door de combinatie van doelgroep, volume, huisvesting en zal in 2014 worden onderzocht wat nodig is om deze kostendekkendheid voor de toekomst wel te gaan bereiken. Actualisering zorgplannen in 2013 Alle zorgplannen zijn geactualiseerd in Nieuwe informatie en afstemming met klant en wettelijk vertegenwoordiger was input voor de zorglevering aan cliënten. Op één dossier na zijn alle gevraagde gegevens van het zorgdossiers van cliënten, die zorg ontvangen via de financiering Zorg in Natura (ZIN), ingevoerd in het systeem van de pijler 2A van het kwaliteitskader Herindicatie in 2013 Verschillende indicaties zijn bijgesteld naar zowel hoger als lager ZZP. Pagina 16 van 24

18 Productie december 2013 Zorgkantoor 2013 Indicatiewijziging % DWO % Menzis % Achmea % Totaal ZIN plaatsen % Open plaatsen De open plaatsen binnen Sprank zijn actief teruggebracht van 10% (piekmoment eind 2011) naar 4% eind In 2013 is deze trend doorgezet en is het percentage open plekken ondanks groei van de organisatie nog verder gedaald naar 1,3 %. Hierdoor is een betere financiële dekking gerealiseerd van de verschillende locaties. Het gaat hier om een totaal van ZIN en PGB plaatsen. Dienstverlening Logeren In 2012 moest Sprank enkele logeerhuizen sluiten. Dienstverlening logeren wordt geboden in Dalfsen, Biddinghuizen en Zuidhorn. Deze dienstverlening is kostendekkend gebleven in Cliëntondersteuner In 2013 zijn medewerkers opgeleid om vanuit de methode Dom, Lui en Dakloos het gesprek aan te gaan met cliënten over hun rechten en plichten. In bewoners overleggen is aandacht voor het dagelijks leven, de ontvangen zorg, veiligheid, bejegening, de inspraak en (mede) zeggenschap van cliënten bij beslissingen die worden genomen met betrekking tot het leven wat zij willen leven. Kenniskringen Het besluit om passende dienstverlening te ontwikkelen die aansluit bij de doelgroepen, heeft in 2012 geresulteerd in de start van kenniskringen: Jeugd (kind tot jongvolwassenen o.a. LVG). Ouderen. Gedragsintensieve zorg. Zorgintensief. Autisme. Doelen waar aan gewerkt zijn in 2013; verhelderen van cliëntvragen en situaties, zoeken naar passende interventies en methodieken, vertaling naar arrangement en opleiding of borging in beleid. Ook hebben alle kenniskringen de opdracht om kennis te delen door het principe van halen en brengen (intern en extern) en zorgvragen uit de praktijk te beantwoorden door medewerkers te ondersteunen naar de juiste interventies passend bij de cliënt en zorgvisie die in ontwikkeling is. Het resultaat is verdere professionalisering en explicitering van onze zorg en dienstverlening. Onderzoek en kennisdeling In samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool zijn onderzoeken gedaan naar de volgende onderwerpen: Toepassingsonderzoek naar methoden en technieken voor inspraak van verwanten via verwantenraden. Relatie tussen agressie en autisme (retrospectief onderzoek naar de MIC meldingen). Onderzoek en advies voor het zelf roosteren (met principe van; lange termijn planning) door zelfsturende teams. De uitkomsten van dit onderzoek zijn o.a. gebruikt bij de verdere uitwerking en de opstart van de locale verwantenraden, de werkwijze roosteren door zelfsturende teams en binnen de kenniskring autisme voor onderwijs en beleid. Studenten van de hogeschool van Windesheim hebben een onderzoek uitgevoerd naar: De inrichting van het bedrijfsprocesmodel wat Sprank in 2014 verder wil inrichten Ook in de zorgpraktijk en bij het bedrijfsbureau zijn studenten werkzaam geweest in 2013 die een leerplaats hebben gevonden en zijn begeleid door onze medewerkers in de toerusting naar toekomstige beroepsbeoefenaar voor de zorgpraktijk Pagina 17 van 24

19 Symposia In 2013 heeft Sprank weer samengewerkt aan de kennisdeling tussen organisaties voor de van Koetsveld lezing die jaarlijks wordt georganiseerd. Het thema was: De professional van morgen: zijn eigen instrument; Eigenaar, eigenheid, eigenwijs en eigendunk. Zie Vastgoed Voor zorgaanbieders neemt het algemene risicoprofiel toe als gevolg van de politieke keuzes inzake vastgoedfinanciering. Deze trend zal zich naar verwachting nog enige tijd voortzetten. Vastgoed is om die reden ook in 2013 een belangrijk thema gebleven. Als gevolg van de invoering NHC is de vanzelfsprekendheid van de dekking kapitaallasten afgenomen. Het aantal vastgoedobjecten in 2013 is onveranderd gebleven. We zijn doorgegaan met het versneld afschrijven van Vlasakkerkamp. Van impairment is op deze plek, gezien de lage boekwaarde, geen sprake. Ook de panden Boterbloem en Ark/Botter kennen geen grote risico s. Voor beide panden is op te merken dat de kans dat ze in 2014 vervreemd worden aanzienlijk is. Het pand Boterbloem staat inmiddels leeg, omdat de bewoners zijn verhuisd naar een nieuwe (huur)locatie in Hardenberg. De directe opbrengstwaarde wordt hoger ingeschat dan de boekwaarde. (taxatie februari 2014) Voor het pand de Ark/Botter in Bunschoten is op te merken dat een vervangende nieuwbouw realistischer wordt, aangezien de gemeente een meer proactieve houding heeft aangenomen. Op dit pand is nog wel een goede bezettingsgraad, waardoor er voldoende inkomende kasstromen worden gegenereerd. De locatie Fraam in Middelstum is in het boekjaar gezonder geworden in exploitatie, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat deze locatie zal worden afgestoten. Ten aanzien van het vastgoedbeleid kan worden opgemerkt dat Sprank nieuwe locaties middels een huurovereenkomst in gebruik zal nemen. Daarbij wordt uitgegaan van een langdurig huurcontract. (20 jaren) Er is geen sprake van een actief beleid om het aandeel vastgoed in eigendom verder te reduceren of te laten groeien Algemeen kwaliteitsbeleid Sinds 2008 is Stichting Sprank HKZ gecertificeerd door Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA). In 2011 is Sprank hergecertificeerd. In 2013 zijn er zowel interne- als externe audits gehouden. Op 28 juni en 3 december zijn tijdens een externe audit een minor conformity uitgesproken op twee verschillende locaties, beide situaties zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak met bijbehorende acties. Beide minors zullen een in een vervolgbezoek door Lloyd s getoetst worden. Organisatiebeleid in samenhang met het kwaliteitsysteem Het management van Sprank werkt met meerjarenbeleid, jaarplannen en sectorplannen. De voortgang, bewaking en verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid wordt gegarandeerd door de vastgestelde jaarplanning van interne audits en de tussentijdse externe audit door Lloyd s. Alle leden van het managementteam zijn portefeuillehouder en proceseigenaar van één of meer organisatieprocessen (vallend onder de HKZ- gebieden): Zorg en cliënten ICT HRM Kwaliteit Financiën Communicatie en marketing Projecten en huisvesting Naast de interne audits is het voortdurend verbeteroverleg (VVO) een belangrijke basis voor het kwaliteitsbeleid. Via intranet kan iedere medewerker verbetersuggesties aandragen. Deze worden besproken in het regulier VVO en na acceptatie overgenomen. De leden van het VVO komen uit diverse disciplines. Ieder beleidsterrein heeft zijn eigen VVO en de planning van de bijeenkomsten worden jaarlijks vastgesteld. Pagina 18 van 24

20 Tot slot wordt jaarlijks een systeembeoordeling uitgevoerd om te onderzoeken of het kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem de organisatiedoelen ondersteunen bij haar organisatie ontwikkeling en (bij)sturing. Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken en transparant te laten zijn, heeft Sprank in 2009, 2010 en in 2011 mee gedaan met Zichtbare Zorg. Vanaf 2011 doen we mee aan het landelijk kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de VGN. De gegevens die door de stichting zijn aangeleverd voor de pijlers 1 en 2A van het Kwaliteitskader zijn gepubliceerd in het ODB van Mediquest. Stichting Sprank zal deze uitkomsten meenemen bij het uitzetten van de aandachtspunten voor 2014 en De kwaliteit van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate waarin deze bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Schalock en Verdugo (2002) onderscheiden acht domeinen die relevant zijn voor iemands kwaliteit van bestaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van de gehandicaptenzorg bepaald door vier thema s, die de randvoorwaarden betreffen voor de bijdrage van de zorg en ondersteuning door instellingen in de gehandicaptenzorg aan de invulling van de kwaliteit van bestaan van een cliënt. De domeinen en thema s zijn: 01. Lichamelijk welbevinden. 02. Psychisch welbevinden. 03. Interpersoonlijke relaties. 04. Deelname aan de samenleving. 05. Persoonlijke ontwikkeling. 06. Materieel welzijn. 07. Zelfbepaling. 08. Belangen. 09. Zorgafspraken en ondersteuningsplan. 10. Cliëntveiligheid: fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid. 11. Kwaliteit van medewerkers en organisatie. 12. Samenhang in zorg en ondersteuning. Met de invoering van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg wordt uniforme en transparante verantwoording, meetbare kwaliteit, voor cliënten begrijpelijke keuze informatie (op en een vermindering van administratieve lasten voor instellingen beoogd. Burgers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders zelf en de overheid moeten kunnen beschikken over betrouwbare en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. De volgende ontwikkelingen spelen bij Sprank op de genoemde uitgelichte domeinen. Domein 08 - Belangen De belangrijkste ontwikkeling in de zorgsector is de overgang van zorgfinanciering van de zorgkantoren naar de gemeenten. De betrokkenheid van de WMO bij zorgverlening aan cliënten van Sprank zal de nodige impact hebben op de organisatie van zorg. Domein 09 - Zorgafspraken en ondersteuningsplan N.a.v. herschreven M&M beleid is het hele zorgplan van Sprank doorgelicht en lean gemaakt. Vervolgens zal dit versmalde model worden geïmplementeerd in de organisatie. Domein 10 - Fysieke veiligheid, Sociale en Emotionele veiligheid Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Sprank heeft dit opgepakt door medewerkers en management te laten deelnemen aan een e-learning Klachten De klachtencommissie was in 2013 als volgt samengesteld: De heer Mr. Drs. G.E.P. ter Horst Mevrouw Mr. C.G.W. de Graaf-Tolkamp De heer Ir. C.F. van Mill Mevrouw Drs. J. Tromp-van der Voort De heer F.K. Werkman Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Pagina 19 van 24

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014.

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. 2014 was een jaar waarin vernieuwing en verandering aan de orde van de dag waren. Een nieuwe zorgvisie, de start van uiteenlopende nieuwe projecten, een nieuwe

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Jaarverslag 2012 Jaarrekening 2012

Jaardocument 2012. Jaarverslag 2012 Jaarrekening 2012 Jaardocument 2012 Jaarverslag 2012 Jaarrekening 2012 27 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 2. Profiel van de organisatie. 04 2.1. Algemene

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Wybe sierksma Raad van bestuur. Sytze de Vries naar 2 corinthiërs 3:1-4

WOORD VOORAF. Wybe sierksma Raad van bestuur. Sytze de Vries naar 2 corinthiërs 3:1-4 WOORD VOORAF ntwikkeling. Behalve vernieuwing en O verandering was 2015 een jaar waarin ontwikkeling een belangrijk thema vormde. De complexiteit neemt toe. Vanuit dat perspectief gezien, is ontwikkeling

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Sprank 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan Sprank 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan Sprank 2012-2015 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1. Identiteit en visie.. 4 1.1 Identiteit 4 1.2 Visie Sprank. 6 1.3 Strategische kernwaarden. 7 2. Cliënten en zorgverlening. 8 2.1 Cliënt

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving

Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving Greet Prins Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving 1 Philadelphia 2.0 op expeditie in een

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 Contactgegevens: Fiep Westendorpplein 84 5302 TA ZALTBOMMEL W www.shamajo.nl E info@shamajo.nl Fiscaalnummer: 8168.09.203 Auteur(s): Jan Kregting (voorzitter), Hans

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Samen op koers in 2015

Samen op koers in 2015 Beeld van de prestaties Wat hebben we bereikt? Samen dienen en delen 2017-2019 Samen op koers in 2015 Jaarbericht Zorggroep Sirjon Bepalend bij onze zorgverlening is een reformatorische visie op het leven,

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ophovenerhof te Sittard op 18 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 18 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop Beschermd Wonen en Opvang

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop Beschermd Wonen en Opvang VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe producten,

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie