Jaarverslag NHL Hogeschool 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1

2

3

4 4 Jaarverslag 2010

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool Kernwaarden en activiteiten Duidelijk op koers De organisatie Het onderwijs en onderzoek van de NHL Onderwijsaanbod Kwaliteit: voortdurende uitdaging Instroom en inschrijvingen Praktijksturing en flexibilisering Vernieuwing van de beroepspraktijk Persoonlijke begeleiding Internationalisering NHL Hogeschool in bedrijf Personele ontwikkelingen Gereorganiseerd voor de toekomst Een professionele organisatie Gezond, prettig en veilig werken Informatisering Governance Interne beheersing en control Horizontale dialoog Medezeggenschap Rechtsbescherming Helderheid Financieel Jaarverslag Financiële ontwikkelingen Financieel resultaat Financiële positie Beloning bestuurders en toezichthouders Begroting Bijlagen Samenstelling Raad van Toezicht Portefeuilleverdeling College van Bestuur Overzicht opleidingen NHL Hogeschool Wijzigingen onderwijsaanbod Overzicht van lectoraten en lectoren Overzicht van kenniscentra, aandachtsterreinen en activiteiten Jaarrekening Controleverklaring 106 NHL Hogeschool 5

6 6 Jaarverslag 2010

7 Voorwoord Het jaar 2010 was dat van de ingebruikname van het nieuwe gebouwencomplex aan de Rengerslaan. Op 27 mei was de officiële opening door prinses Máxima. Een groot feest. De nieuwbouw naar een ontwerp van Herman Hertzberger omhelst de oudbouw van architect Bonnema. Het nieuwe geheel vertegenwoordigt bijna 25 jaar geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Intussen is duidelijk dat het nieuwe complex functioneert zoals het bedoeld was. Dat blijkt uit de dagelijkse praktijk van intensief gebruik van de vele verschillende ruimten. De open dagen trokken recordaantallen bezoekers. De grote centrale hal functioneerde geweldig als marktplaats voor ons onderwijsaanbod. Kinderziekten waren er natuurlijk ook, maar gaandeweg zijn we er van genezen. In 2010 zijn we begonnen de exploitatie van de hogeschool af te stemmen op de nieuwe centrale huisvesting. In verband daarmee werd een reorganisatie doorgevoerd in de onderwijsondersteuning. De komende tijd zal deze tot een afronding komen. De bedrijfsvoering verliep in hoge mate conform de begroting. Wanneer we de incidentele ontwikkelingen buiten beeld laten, is duidelijk dat we een gezonde exploitatie hebben gevoerd. Dankzij aanzienlijke incidentele baten hebben we een behoorlijk positief resultaat kunnen boeken. Het zodoende bevredigende verloop van dit eerste exploitatiejaar in de nieuwe huisvesting geeft vertrouwen voor de toekomst. De organisatorische en financiële basis voor die toekomst is in hoge mate op orde. Het jaar 2010 was ook voorspoedig op het vlak van onderwijskwaliteit. Een groot aantal accreditaties vond plaats. Ze werden allemaal succesvol en vlot doorlopen. In de Keuzegids HBO Voltijd behaalden we wederom een hoge notering: de 5 e plaats bij de middelgrote hogescholen. Gestaag werken we aan de versterking van onderzoeksdisciplines. Er kwamen weer zes nieuwe lectoraten bij, waarmee het aantal nu op veertien lectoraten komt. De goede samenwerking tussen lectoraten en de onderwijsinstituten waarmee ze zijn verbonden, maakte het mogelijk een record aantal onderzoeks- en valorisatieprojecten bij diverse subsidiegevers gehonoreerd te krijgen. Daarmee versterkt de hogeschool de bijdrage aan de regionale economie. In maart 2010 werd het Sectorplan Noord, (Hoge)Scholen voor Ambities, aangeboden aan de directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs. Het departement liet weten dit plan van de Noordelijke Hogescholen te beschouwen als een best practice voor regionale samenwerking in het hoger onderwijs. Na een voorzichtige start is de uitwerking van het plan inmiddels op gang gekomen. Kortom, intern en extern is het afgelopen jaar een basis gelegd voor hernieuwde continuïteit. 1 juni 2011 College van Bestuur NHL Hogeschool 7

8 8 Jaarverslag 2010

9 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht volgt alle belangrijke ontwikkelingen binnen de hogeschool. Behalve toezichthouder is de raad ook een klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht richt zich in beide functies op thema s als strategie, governance, bedrijfsvoering, financiën, kwaliteitszorg en de primaire processen. Commissiestructuur De Raad van Toezicht kent drie commissies: De Benoemings- en remuneratiecommissie De Auditcommissie De Commissie onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten De Benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter (Ybema) en de plaatsvervangend voorzitter (Nijhof) van de Raad van Toezicht. De laatste is voorzitter van de commissie. De benoemings- en remuneratiecommissie richt zich op het werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur. De commissie bereidt de jaarlijkse resultaatsafspraken van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur voor en voert de functioneringsgesprekken met de leden van het college. Daarnaast is de commissie belast met de opvolgingsprocedures als binnen het College van Bestuur of de Raad van Toezicht een vacature ontstaat. De Auditcommissie houdt onder meer toezicht op de financiën, (externe) verslaglegging, riskmanagement en treasury. Tweemaal per jaar vergadert de commissie in aanwezigheid van de externe accountant. Vanuit de Raad van Toezicht hebben de leden Wenselaar (voorzitter) en Van der Werf zitting in de Auditcommissie. De Commissie onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten bestaat uit de leden Wilcke (voorzitter), Van Dijk en Visschedijk. Een dergelijke commissie, die zich nadrukkelijk richt op de (kwaliteit van) de primaire processen van de hogeschool, is voor zover bekend uniek in hogeschoolland. De commissies komen drie à vier keer per jaar bijeen en worden ambtelijk ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht. De commissiestructuur is in 2009 ingevoerd en in 2010 volledig geïmplementeerd. Medio 2011 zal het functioneren van de commissiestructuur worden meegenomen in de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Contact met de organisatie De Raad van Toezicht onderhoudt op verschillende manieren contact met de organisatie. Regelmatig worden instituutsdirecteuren en lectoren uitgenodigd om een presentatie in de Raad van Toezicht te houden over de ontwikkeling van hun instituut respectievelijk hun onderzoeksdomein. Deze presentaties nodigen altijd uit tot een inhoudelijke gedachtewisseling met de Raad van Toezicht. Verder zijn er diverse, ook meer informele momenten waarop leden van de Raad van Toezicht in contact staan met de organisatie: het jaarlijkse diner met het College van Bestuur en directeuren, het bijwonen van inauguraties van lectoren, het voorzitterschap van het VSBfonds Beurs, het bijwonen van de officiële opening van het studiejaar en diverse andere gebeurtenissen binnen de hogeschool. De voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht woont eenmaal per jaar een reguliere vergadering van de Medezeggenschapsraad bij. Als gevolg van de Wet versterking besturing die eind 2010 in werking is getreden, zal het contact met de NHL Hogeschool 9

10 10 Jaarverslag 2010

11 Medezeggenschapsraad met ingang van 2011 worden geïntensiveerd door de invoering van twee formele overlegmomenten. Dan treedt namelijk de nieuwe wettelijke plicht in werking om als Raad van Toezicht ten minste tweemaal per jaar overleg te voeren met de Medezeggenschapsraad. Aan deze nieuwe overlegverplichting is inmiddels in overleg met de Medezeggenschapsraad invulling gegeven. Ten slotte is de directeur Finance & Control standaard aanwezig in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie. Strategie Eind 2009 hebben de vier noordelijke hogescholen het Sectorplan HBO Noord-Nederland Scholen voor ambities opgesteld. Het sectorplan behelst in grote lijnen een meer functionele taakverdeling in het Noorden, waarbij elke hogeschool zich in onderwijs en onderzoek focust op thematische speerpunten waar zij sterk in is. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport dat de commissie- Veerman begin 2010 heeft uitgebracht onder de titel Differentiëren in drievoud. Het sectorplan is in 2010 in uitvoering genomen door het instellen van een gezamenlijke programmaorganisatie onder leiding van een externe voorzitter. Het sectorplan zal leiden tot nieuwe samenwerkingsverhoudingen in Noord-Nederland. Deze en andere omgevingsfactoren zijn aanleiding voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht om eind 2010 intensief met elkaar van gedachten te wisselen over de strategische positionering van NHL Hogeschool in de komende jaren. Deze gedachtewisseling vond plaats aan de hand van de door het College van Bestuur opgestelde Kadernotitie Samenwerking en Continuïteit. De uitkomsten van die discussie vormen belangrijke input voor het nieuwe strategische instellingsplan , dat in 2011 zijn beslag zal krijgen. Behandelde onderwerpen In 2010 zijn onder meer de volgende onderwerpen in de Raad van Toezicht besproken: Jaarverslag, jaarrekening en managementletter 2009 Treasurystatuut Ontwikkelingen in de rijksbekostiging Begroting 2011 Eindafrekening nieuwbouwproject Evaluatie reorganisatie onderwijsondersteunend personeel Sectorplan HBO Noord-Nederland University Campus Fryslân Gameship Accreditatie en kwaliteitszorg Herbenoeming lid College van Bestuur Evaluatie Strategisch Plan Overdracht opleiding Theologie Enschede aan Hogeschool Windesheim Governance: gevolgen van de Wet versterking besturing voor de Raad van Toezicht Statutenwijziging Strategische kadernotitie Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage 1. In het verslagjaar zijn geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bedankt alle studenten en medewerkers voor hun bijdrage aan de hechte onderwijsgemeenschap die de NHL kenmerkt. Leeuwarden, juni 2011 Gerrit Ybema, Voorzitter Raad van Toezicht NHL Hogeschool 11

12 1. Profiel NHL Hogeschool 12 Jaarverslag 2010

13 1.1 Kernwaarden en activiteiten Visie en kernwaarden De NHL wil op actieve en motiverende wijze een kennisplatform in het Noorden opbouwen waar studenten, organisaties en overheden elkaar ontmoeten. Hierbij richt de NHL zich op innovatie met behulp van technologie in alle sectoren. Centraal staan: kennis en competenties, onderzoek en innovatie. Kenmerkend voor de wijze waarop de NHL dit doet zijn de kernwaarden: Uitdagend, Onderzoekend en Ondernemend, Betrouwbaar en Verbindend. Het onderwijs van de NHL is competentiegericht. Binnen de kaders van de beroepscompetenties is het onderwijs gericht op de vraag van de student. Het is flexibel en efficiënt. De NHL verzorgt onderzoek ten behoeve van bedrijven. Dit onderzoek wordt in de komende jaren uitgebreid. Het onderzoek is praktijkgericht, ontwikkelingsgericht en gericht op het maatschappelijke belang. Speerpunten in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van de NHL zijn livability en creative technologies. De NHL streeft naar een verdubbeling van het aantal lectoraten door middel van sponsoring. De contractactiviteiten die de NHL verricht, worden uitgebreid. Focus voor de toekomst De komende jaren wil de NHL het onderwijs verder flexibiliseren en samenwerking tussen de instituten stimuleren. Dit moet leiden tot meer multidisciplinaire projecten binnen het onderwijs en de door lectoraten ontwikkelde kennisgebieden. Studenten worden gestimuleerd een deel van hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te vullen en te participeren in multidisciplinaire projecten. Bedrijven en instellingen vragen steeds vaker naar innovatieve professionals die buiten het eigen specialisme kunnen denken en kunnen samenwerken met andere disciplines. Praktijkgerichtheid blijft een speerpunt bij de NHL. Dit geldt zowel voor de voltijd bachelorstudent als voor werkenden die zich willen laten bij- of omscholen. De laatste doelgroep wordt de komende jaren steeds belangrijker in het kader van een leven lang leren. Strategisch Plan In 2010 is een start gemaakt met het Strategisch Plan Bij dit proces zijn interne en externe stakeholders betrokken. De eerste discussiebijeenkomsten hebben in november en december plaatsgevonden. Het plan is voor de zomer van 2011 gereed. Activiteiten 2010 De NHL heeft in 2010 een veelheid activiteiten ontplooid voor interne en externe doelgroepen. Naast de reguliere activiteiten die zich vooral richten op studentenwerving zijn er een aantal hoogtepunten te benoemen: de ingebruikname van het nieuwe gebouw in januari, de officiële openingsweek eind mei, de oprichting van het online internationaal scholennetwerk My Schools Network, de NHL-website in de top 3 van alle 41 hogescholen NHL Hogeschool 13

14 en de European Design Award voor de NHL-huisstijl. NHL Hogeschool haalde in 2010 met al haar activiteiten veelvuldig de regionale pers. In 2010 zijn nieuwe opleidingen gestart: HBO-Rechten, de master Social Work en de Master of Education. Ook zijn er vier lectoren geïnaugureerd: Jelle Drost, lectoraat voor de Maatschappelijke participatie door (jonge) mensen met een licht verstandelijke beperking; Hans Hummel, lectoraat Werkplekleren en ICT; Wouter Stol, lectoraat Cybersafety en Siemen Veenstra, lectoraat Water Services Management. Hieronder worden drie hoogtepunten nader beschreven. Nieuwe locatie in gebruik In 2010 is de nieuwbouw van NHL Hogeschool in gebruik genomen door medewerkers en studenten. Tijdens de eerste week, de zogenaamde wenweek, zijn de verhuisdozen uitgepakt en de werkruimtes ingericht. Allerlei activiteiten zijn ingezet om de inhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen: rondleidingen, een centraal informatiepunt, plattegronden, workshops, optredens en een avond voor familie en vrienden. De verhuizing verliep over het algemeen soepel en in korte tijd vond iedereen zijn weg. Het gebouw is de ultieme vertaling van de missie van de NHL: Ontmoeting leidt tot ontplooiing. Wekelijks vinden er events plaats in de centrale hal, het theater of de kuil. Onverwachte ontmoetingen leiden tot samenwerking. Tegelijkertijd blijft dit de uitdaging voor 2011: meer samenwerking op met name onderwijskundig gebied over de instituten en opleidingen heen. In 2010 heeft dit tot een aantal nieuwe activiteiten geleid: het excellentieprogramma is van start gegaan met studenten en docenten uit alle geledingen, lectoraten werken interdisciplinair en er zijn minoren ontwikkeld en gestart vanuit meerdere opleidingen. Feestelijke opening NHL Hogeschool 2010: Het jaar van de feestelijke opening van NHL Hogeschool. Op donderdag 27 mei verrichtte H.K.H. Prinses Máxima de openingshandeling, onder grote belangstelling van studenten, medewerkers en genodigden. Studenten en medewerkers ontvingen een met de boodschap: Veel succes in jullie prachtige nieuwe gebouw!, ondertekend met Máxima. Door de deuren van de school voor iedereen open te zetten werd de omgeving (omwonenden, relaties, alumni, ouders van studenten, vrienden en familie) uitgenodigd om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met de hogeschool of op informele wijze de NHL (weer) te ontmoeten. Kennis en onderwijs zijn er voor iedereen, en dus is NHL Hogeschool er voor iedereen. De openingsweek was gekoppeld aan een goed doel, Edukans. Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden om naar school te gaan, van algemeen basisonderwijs tot de leeftijd van veertien jaar en beroepsopleidingen tot de leeftijd van twintig jaar. De openingsweek stond bol van de activiteiten, met als hoogtepunt iedere avond het theaterspektakel De Toorn van de Sfinx. Het gebouw van de NHL was decor van deze voorstelling vol muziek, animatie en kostuums. Studenten en medewerkers uit alle opleidingen hebben de voorstelling tot een groot succes gemaakt. Gedurende de week waren er gratis workshops voor iedereen, rondleidingen door het gebouw en een slotfestival op het plein van de Kenniscampus. 14 Jaarverslag 2010

15 1.2 Duidelijk op koers Speerpunten In het Strategisch Plan heeft NHL Hogeschool een duidelijke koers gekozen. In 2010 is NHL Hogeschool op deze weg verder gegaan. De belangrijkste speerpunten zijn: Talentontwikkeling op maat Intensieve samenwerking met de beroepspraktijk Inspirerende ontmoetingsplaats Talentontwikkeling op maat De kenniseconomie vraagt om een nieuw type afgestudeerde: de professional die zichzelf weet te vernieuwen door een leven lang te leren. Een andere ontwikkeling is dat hogescholen tegenwoordig willen dat studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl ontwikkelen. Met het concept competentiegericht onderwijs wil NHL Hogeschool op beide ontwikkelingen inspelen. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, uiteraard binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. Het op maat aanbieden van onderwijs is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Mensen die door werkervaring al over de nodige competenties beschikken, hoeven bijvoorbeeld alleen nog die programmaonderdelen te volgen die echt nodig zijn. Daarnaast is voor elke opleiding vastgelegd over welke kennis de afgestudeerde moet beschikken. De NHL wil de komende jaren het onderwijs verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. Elke student moet een deel van zijn onderwijsprogramma naar eigen inzicht in kunnen vullen. NHL Hogeschool vergroot daarom het maatwerk. NHL Hogeschool wil studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Wanneer de leerroutes op hun persoonlijke ambities zijn afgestemd, kunnen zij het maximale uit zichzelf halen. Kwaliteit staat vanzelfsprekend voorop bij NHL Hogeschool, net als betrouwbaarheid. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. De NHL heeft ook laten zien dat al haar opleidingen goede resultaten boeken bij accreditaties. De kwaliteitszorg wordt integraal aangepakt. In de opleidingen ligt het accent op kennisverwerving, reflectie, onderzoek, ontwerp en de vertaling van kennis naar toepassing. De borging van kennisverwerving door vraagsturing wordt ingevuld door de hantering van een standaard basiskennis bij elke opleiding. Intensieve samenwerking met de beroepspraktijk De beroepspraktijk is belangrijk voor NHL Hogeschool. Snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk vragen om kennis en vaardigheden die up-to-date zijn. Dat geldt zowel voor jonge professionals die afstuderen als voor mensen die werk hebben en zich willen laten bijscholen. Daarnaast vragen bedrijven en instellingen steeds vaker om sectoroverschrijdend, toepasbaar onderzoek. Het onderzoek in het wetenschappelijk onderwijs is gericht op analyse, het onderzoek in het hoger beroepsonderwijs op de praktische toepassing ervan. De NHL heeft veel contact met bedrijven en instellingen in de regio. Voortdurend onderzoekt de hogeschool welke kennis, vaardigheden en houdingen de beroepspraktijk vraagt. Het resultaat is bruikbare en toepasbare kennis. Omdat de NHL zich steeds meer richt op onderzoek zijn er nieuwe lectoraten ontwikkeld, waarvan een aantal in samenwerking met bedrijven en instellingen. Bovendien verricht NHL Hogeschool steeds meer betaalde diensten voor het bedrijfsleven en de overheid. De NHL-kenniscentra voeren deze contractactiviteiten uit. Het gaat hierbij om onderzoek, advies, uitvoering van projecten en het verzorgen van onderwijs. NHL Hogeschool 15

16 De NHL is gegroeid tot een Regional University of Applied Sciences. Dat is te herkennen aan het onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van lectoraten die afgestemd zijn op de behoefte van het noordelijke bedrijfsleven, instellingen en overheden. NHL Hogeschool streeft naar een toename van het aantal lectoraten naar circa twintig. Een University of Applied Sciences is tevens te herkennen aan het aantal afgestudeerde Masters. De NHL heeft in afgestudeerde Masters. Inspirerende ontmoetingsplaats Meer dan ooit maken hogescholen onderdeel uit van de maatschappij. Kennis komt op allerlei manieren de school binnen en gaat er op allerlei manieren weer uit. Vaak ontstaan hierdoor bijzondere samenwerkingsverbanden. Ze leiden tot nieuwe inzichten, prikkelen en maken nieuwsgierig. In veel gevallen legt dit de basis voor innovatie en ondernemerschap. De wisselwerking tussen praktijk en onderwijs is de afgelopen jaren binnen NHL Hogeschool sterk toegenomen. Studenten werken veel aan praktijkopdrachten en krijgen hiervoor soms zelfs betaald. Steeds meer bedrijven en instellingen weten de NHL te vinden als sparringpartner of onderzoeksinstituut. Samen met bedrijven helpt de NHL studenten die als startend ondernemer aan de slag gaan. De NHL wil de komende jaren uitgroeien tot de kennishotspot van de regio. Meehelpen aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk leef- en werkklimaat door specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsgebieden te benoemen die direct bijdragen aan de continuïteit, groei en innovatie in de regio. Door studenten op te leiden tot onderzoekende, nieuwsgierige en ondernemende mensen. En door professionals te voorzien van kennis die aansluit op de beroepspraktijk. 1.3 De organisatie NHL Hogeschool is een dynamische organisatie waar ruim gedreven mensen werken, met allemaal hun specifieke expertise en eigenzinnigheid. De hogeschool staat bekend als nuchter maar gedreven, open en sociaal. Ruim studenten volgen onderwijs bij de NHL. Dit kan in Leeuwarden op de hoofdlocatie zijn, maar ook op Terschelling, in Groningen of Zwolle. Opleidingen en instituten NHL Hogeschool is uniek in de regio. De hogeschool heeft 74 opleidingen: een breed aanbod van bachelors, hoogwaardige masters en Associate degrees. Deze diversiteit is de kracht van de NHL. Wie wil studeren, kan op de NHL kiezen uit vele opleidingen: van Informatica tot Verpleegkunde en van Commerciële Economie tot Leraar Maatschappijleer. Het onderwijsaanbod van NHL Hogeschool is ondergebracht in vier instituten: Economie & Management Educatie & Communicatie Techniek Zorg & Welzijn Elk instituut wordt geleid door een instituutsdirecteur. Deze is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten van zijn opleidingen. De instituutsdirecteur werkt volgens de kaders van het Strategisch Plan. Een instituut is onderverdeeld in afdelingen. Deze worden geleid door afdelingshoofden. 16 Jaarverslag 2010

17 Learning Centre Behalve de instituten heeft NHL Hogeschool ook het Learning Centre. Dit onderdeel ondersteunt, NHL-breed, het competentiegericht leren. Studenten en medewerkers kunnen via het Learning Centre allerlei cursussen, workshops of trainingen volgen en zo hun kennis uitbreiden. Een deel van de cursussen is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals Excel Plus, Nederlands formuleren en structureren en Conflicthantering. Andere trainingen richten zich meer op de ontwikkeling van het individu. Voorbeelden hiervan zijn Heroriëntatie studieloopbaan, Positieve psychologie en deficiëntie programma s op het terrein van Nederlands, Engels en wiskunde. Service Centre voor Kwaliteit en Organisatie Sinds 2007 werken de ondersteunende diensten binnen de NHL samen in het Service Centre voor Kwaliteit en Organisatie (SCKO). Dit centrum heeft een breed aanbod, waaronder ontwikkeling, advies en uitvoering van beleid. Het SCKO werkt voor de instituten en het College van Bestuur en bestaat uit de afdelingen: Facilitaire Zaken Informatisering Marketing & Communicatie Onderwijs & Kwaliteit Human Resource Management Onderwijs Servicebureau Inkoop Bestuur en ondersteuning Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: Willem Smink, voorzitter en Diane Keizer-Mastenbroek. Samen hebben zij de dagelijkse leiding over de NHL. Het college is verantwoordelijk voor de realisatie van de visie, de missie en de doelstellingen van de hogeschool. De collegeleden hebben elk hun eigen portefeuille en zijn verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen en organisatieonderdelen (bijlage 2). Het College van Bestuur vergadert wekelijks in aanwezigheid van de bestuurssecretaris en, op uitnodiging, inhoudsdeskundigen. Elke twee weken overlegt het college met de vier instituutsdirecteuren en de twee stafdirecteuren in het College van Overleg. Het College van Overleg bespreekt alle belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de hogeschool, bijvoorbeeld op het gebied van strategie, onderwijsconcept, lectoraten, contractactiviteiten, informatisering, intern bekostigingsmodel en noordelijke samenwerking. Beleidsvoorstellen die de hogeschool als geheel betreffen worden in het College van Overleg afgestemd voordat formele besluitvorming erover in het College van Bestuur plaatsvindt. Bureau Bestuursondersteuning staat het College van Bestuur bij op het gebied van juridische, algemeen bestuurlijke en secretariële zaken. Het bureau wordt rechtstreeks aangestuurd door het College van Bestuur. Medezeggenschap NHL Hogeschool heeft een Medezeggenschapsraad die het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht heeft. Met de Wet versterking besturing is in 2010 in de WHW de mogelijkheid opgenomen om te kiezen tussen twee medezeggenschapsstelsels: een gedeelde ondernemingsraadstructuur met gescheiden organen voor personeel en studenten, of een ongedeelde medezeggenschapsraadstructuur. Het College van Bestuur heeft met instemming van de Medezeggenschapsraad besloten om de bestaande ongedeelde medezeggenschapsraadstructuur te handhaven en de Wet op de ondernemingsraden niet op de NHL van toepassing te verklaren. De medezeggenschapsstructuur ligt hiermee voor de komende vijf jaren vast. NHL Hogeschool 17

18 Naast de Medezeggenschapsraad op hogeschoolniveau zijn er deelraden per instituut en het SCKO. De deelraden overleggen met hun directeur over voorstellen die het eigen organisatieonderdeel aangaan. De omvang van de deelraden is afhankelijk van de grootte van het organisatieonderdeel. De medezeggenschapsraden zijn met uitzondering van de deelraad SCKO paritair samengesteld. De leden worden gekozen door en uit de personeelsleden en studenten van de NHL. In 2010 is de zittingstermijn van de studentenleden van de medezeggenschapsraden gelijkgetrokken met die van de personeelsleden, zodat er voortaan elke twee jaar verkiezingen zijn voor beide geledingen. De verkiezingen worden georganiseerd door het Centraal Stembureau. Organogram Raad van Toezicht Gerrit Ybema (voorzitter) College van Bestuur Willem Smink en Diane Keizer-Mastenbroek Bureau Bestuursondersteuning Service Centre voor Kwaliteit en Organisatie Gytha Postma (a.i.) Directie Finance & Control Johan Wobma Afdeling Financiële Administratie Hans Paul van der Snee Afdeling Facilitaire Zaken Mathijs Rutten (a.i.) Learning Centre Rob Reichardt Afdeling Informatisering André Abrahamse Afdeling Marketing & Communicatie Sarolta van Beek (a.i.) A On K Simone Instituut Economie & Management Egon van der Veer Instituut Educatie & Communicatie Geiske Tol Instituut Zo Willie van der Afdeling Business Administration Gerrit Baan Afdeling Communicatie Rob Koning Afdeling Gezond Klau Afdeling Economics Sikko van der Wal Afdeling Exacte Vakken Jooske Haje Afdeling We Harr Afdeling Information & Organisation Henk van der Vaart Afdeling Kunst & Educatie Dick Laning Afdeling Marketing Management Jan Heidstra (a.i.) Afdeling Lerarenopleiding Basisonderwijs Tom Jansen Afdeling Public Management Danny Buma Afdeling Sociale Vakken Sjouke Wouda Afdeling Talen Alex van der Stouwe Afdeling Educatief Centrum Noord Oost Fokke de Kok Interafdeling Educatieve Masters Jan Borkent 18 Jaarverslag 2010

19 fdeling derwijs & waliteit Schoonhoven Afdeling Human Resource Management Gerard Angement Afdeling Onderwijs Servicebureau Sijke van der Heide Afdeling Inkoop Duco Boonstra rg & Welzijn Galiën-Roodhardt heidszorg & Theologie s Boonstra lzijnsopleidingen ie Dijkstra Instituut Techniek Jan Steenmeijer Afdeling Built Environment Soon Hee Santema-Tenwee Afdeling Communication & Multimedia Design Harry Zengerink Afdeling Engineering Angela Schat Afdeling Maritiem Instituut Willem Barentsz Gerrit van Leunen Afdeling Life Sciences & Technology * Gerrit Jeuring * Betreft samenwerking op grond van een gemeenschappelijke regeling in de zin van art. 8.1 WHW met de Stichting Van Hall Larenstein NHL Hogeschool 19

20 2. Het onderwijs en onderzoek van de NHL 20 Jaarverslag 2010

21 NHL Hogeschool is als kennisinstelling sterk geworteld in de Noordelijke regio. Met een breed aanbod aan opleidingen is de hogeschool bovendien verbonden met vrijwel alle sectoren in de maatschappij. Opleidingen van de NHL zijn steeds vaker gekoppeld aan een of meerdere lectoraten. Binnen deze lectoraten wordt over de grenzen van opleidingen heen samengewerkt met het regionale MKB, industrie, overheden en instellingen van publieke dienstverlening. Docenten en studenten dragen zo bij aan praktijkgericht onderzoek, gericht op verbeteringen en innovatie van de beroepspraktijk. 2.1 Onderwijsaanbod De NHL heeft een breed palet aan opleidingen. Met 74 opleidingen op diverse niveaus manifesteert de NHL zich in alle sectoren en beroepsgroepen: accountants, verpleegkundigen, ICT-ers, docenten, technici, welzijnswerkers, bestuurskundigen, noem maar op. Als middelgrote hogeschool in Nederland is de NHL uniek met dit brede aanbod. Aanbod Het onderwijsaanbod van de NHL omvat 60 bachelor-, 4 Associate degree- en 11 masteropleidingen. Daarnaast heeft de NHL een omvangrijk aanbod aan contractonderwijs. De belangrijkste doelgroep is scholieren. Daarnaast is er een groeiend aantal professionals dat gebruik maakt van het onderwijsaanbod van de NHL. De masters richten zich met name op de doelgroep professionals en worden alleen in deeltijd aangeboden. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van alle in het CROHO geregistreerde opleidingen. Mutaties opleidingen 2010 De NHL heeft per september 2010 drie nieuwe opleidingen in haar aanbod: bacheloropleiding HBO-Rechten, Associate degree Bedrijfseconomie en de Associate degree Maritieme Techniek. Wijzigingen Om de professionele markt beter te kunnen bedienen is bij een aantal opleidingen de deeltijdvariant toegevoegd. Het betreft de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo), bacheloropleiding Communicatie, bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en bacheloropleiding Docent Theater. NHL Hogeschool 21

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie