Jaarverslag NHL Hogeschool 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1

2

3

4 4 Jaarverslag 2010

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool Kernwaarden en activiteiten Duidelijk op koers De organisatie Het onderwijs en onderzoek van de NHL Onderwijsaanbod Kwaliteit: voortdurende uitdaging Instroom en inschrijvingen Praktijksturing en flexibilisering Vernieuwing van de beroepspraktijk Persoonlijke begeleiding Internationalisering NHL Hogeschool in bedrijf Personele ontwikkelingen Gereorganiseerd voor de toekomst Een professionele organisatie Gezond, prettig en veilig werken Informatisering Governance Interne beheersing en control Horizontale dialoog Medezeggenschap Rechtsbescherming Helderheid Financieel Jaarverslag Financiële ontwikkelingen Financieel resultaat Financiële positie Beloning bestuurders en toezichthouders Begroting Bijlagen Samenstelling Raad van Toezicht Portefeuilleverdeling College van Bestuur Overzicht opleidingen NHL Hogeschool Wijzigingen onderwijsaanbod Overzicht van lectoraten en lectoren Overzicht van kenniscentra, aandachtsterreinen en activiteiten Jaarrekening Controleverklaring 106 NHL Hogeschool 5

6 6 Jaarverslag 2010

7 Voorwoord Het jaar 2010 was dat van de ingebruikname van het nieuwe gebouwencomplex aan de Rengerslaan. Op 27 mei was de officiële opening door prinses Máxima. Een groot feest. De nieuwbouw naar een ontwerp van Herman Hertzberger omhelst de oudbouw van architect Bonnema. Het nieuwe geheel vertegenwoordigt bijna 25 jaar geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Intussen is duidelijk dat het nieuwe complex functioneert zoals het bedoeld was. Dat blijkt uit de dagelijkse praktijk van intensief gebruik van de vele verschillende ruimten. De open dagen trokken recordaantallen bezoekers. De grote centrale hal functioneerde geweldig als marktplaats voor ons onderwijsaanbod. Kinderziekten waren er natuurlijk ook, maar gaandeweg zijn we er van genezen. In 2010 zijn we begonnen de exploitatie van de hogeschool af te stemmen op de nieuwe centrale huisvesting. In verband daarmee werd een reorganisatie doorgevoerd in de onderwijsondersteuning. De komende tijd zal deze tot een afronding komen. De bedrijfsvoering verliep in hoge mate conform de begroting. Wanneer we de incidentele ontwikkelingen buiten beeld laten, is duidelijk dat we een gezonde exploitatie hebben gevoerd. Dankzij aanzienlijke incidentele baten hebben we een behoorlijk positief resultaat kunnen boeken. Het zodoende bevredigende verloop van dit eerste exploitatiejaar in de nieuwe huisvesting geeft vertrouwen voor de toekomst. De organisatorische en financiële basis voor die toekomst is in hoge mate op orde. Het jaar 2010 was ook voorspoedig op het vlak van onderwijskwaliteit. Een groot aantal accreditaties vond plaats. Ze werden allemaal succesvol en vlot doorlopen. In de Keuzegids HBO Voltijd behaalden we wederom een hoge notering: de 5 e plaats bij de middelgrote hogescholen. Gestaag werken we aan de versterking van onderzoeksdisciplines. Er kwamen weer zes nieuwe lectoraten bij, waarmee het aantal nu op veertien lectoraten komt. De goede samenwerking tussen lectoraten en de onderwijsinstituten waarmee ze zijn verbonden, maakte het mogelijk een record aantal onderzoeks- en valorisatieprojecten bij diverse subsidiegevers gehonoreerd te krijgen. Daarmee versterkt de hogeschool de bijdrage aan de regionale economie. In maart 2010 werd het Sectorplan Noord, (Hoge)Scholen voor Ambities, aangeboden aan de directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs. Het departement liet weten dit plan van de Noordelijke Hogescholen te beschouwen als een best practice voor regionale samenwerking in het hoger onderwijs. Na een voorzichtige start is de uitwerking van het plan inmiddels op gang gekomen. Kortom, intern en extern is het afgelopen jaar een basis gelegd voor hernieuwde continuïteit. 1 juni 2011 College van Bestuur NHL Hogeschool 7

8 8 Jaarverslag 2010

9 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht volgt alle belangrijke ontwikkelingen binnen de hogeschool. Behalve toezichthouder is de raad ook een klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht richt zich in beide functies op thema s als strategie, governance, bedrijfsvoering, financiën, kwaliteitszorg en de primaire processen. Commissiestructuur De Raad van Toezicht kent drie commissies: De Benoemings- en remuneratiecommissie De Auditcommissie De Commissie onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten De Benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter (Ybema) en de plaatsvervangend voorzitter (Nijhof) van de Raad van Toezicht. De laatste is voorzitter van de commissie. De benoemings- en remuneratiecommissie richt zich op het werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur. De commissie bereidt de jaarlijkse resultaatsafspraken van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur voor en voert de functioneringsgesprekken met de leden van het college. Daarnaast is de commissie belast met de opvolgingsprocedures als binnen het College van Bestuur of de Raad van Toezicht een vacature ontstaat. De Auditcommissie houdt onder meer toezicht op de financiën, (externe) verslaglegging, riskmanagement en treasury. Tweemaal per jaar vergadert de commissie in aanwezigheid van de externe accountant. Vanuit de Raad van Toezicht hebben de leden Wenselaar (voorzitter) en Van der Werf zitting in de Auditcommissie. De Commissie onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten bestaat uit de leden Wilcke (voorzitter), Van Dijk en Visschedijk. Een dergelijke commissie, die zich nadrukkelijk richt op de (kwaliteit van) de primaire processen van de hogeschool, is voor zover bekend uniek in hogeschoolland. De commissies komen drie à vier keer per jaar bijeen en worden ambtelijk ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht. De commissiestructuur is in 2009 ingevoerd en in 2010 volledig geïmplementeerd. Medio 2011 zal het functioneren van de commissiestructuur worden meegenomen in de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Contact met de organisatie De Raad van Toezicht onderhoudt op verschillende manieren contact met de organisatie. Regelmatig worden instituutsdirecteuren en lectoren uitgenodigd om een presentatie in de Raad van Toezicht te houden over de ontwikkeling van hun instituut respectievelijk hun onderzoeksdomein. Deze presentaties nodigen altijd uit tot een inhoudelijke gedachtewisseling met de Raad van Toezicht. Verder zijn er diverse, ook meer informele momenten waarop leden van de Raad van Toezicht in contact staan met de organisatie: het jaarlijkse diner met het College van Bestuur en directeuren, het bijwonen van inauguraties van lectoren, het voorzitterschap van het VSBfonds Beurs, het bijwonen van de officiële opening van het studiejaar en diverse andere gebeurtenissen binnen de hogeschool. De voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht woont eenmaal per jaar een reguliere vergadering van de Medezeggenschapsraad bij. Als gevolg van de Wet versterking besturing die eind 2010 in werking is getreden, zal het contact met de NHL Hogeschool 9

10 10 Jaarverslag 2010

11 Medezeggenschapsraad met ingang van 2011 worden geïntensiveerd door de invoering van twee formele overlegmomenten. Dan treedt namelijk de nieuwe wettelijke plicht in werking om als Raad van Toezicht ten minste tweemaal per jaar overleg te voeren met de Medezeggenschapsraad. Aan deze nieuwe overlegverplichting is inmiddels in overleg met de Medezeggenschapsraad invulling gegeven. Ten slotte is de directeur Finance & Control standaard aanwezig in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie. Strategie Eind 2009 hebben de vier noordelijke hogescholen het Sectorplan HBO Noord-Nederland Scholen voor ambities opgesteld. Het sectorplan behelst in grote lijnen een meer functionele taakverdeling in het Noorden, waarbij elke hogeschool zich in onderwijs en onderzoek focust op thematische speerpunten waar zij sterk in is. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport dat de commissie- Veerman begin 2010 heeft uitgebracht onder de titel Differentiëren in drievoud. Het sectorplan is in 2010 in uitvoering genomen door het instellen van een gezamenlijke programmaorganisatie onder leiding van een externe voorzitter. Het sectorplan zal leiden tot nieuwe samenwerkingsverhoudingen in Noord-Nederland. Deze en andere omgevingsfactoren zijn aanleiding voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht om eind 2010 intensief met elkaar van gedachten te wisselen over de strategische positionering van NHL Hogeschool in de komende jaren. Deze gedachtewisseling vond plaats aan de hand van de door het College van Bestuur opgestelde Kadernotitie Samenwerking en Continuïteit. De uitkomsten van die discussie vormen belangrijke input voor het nieuwe strategische instellingsplan , dat in 2011 zijn beslag zal krijgen. Behandelde onderwerpen In 2010 zijn onder meer de volgende onderwerpen in de Raad van Toezicht besproken: Jaarverslag, jaarrekening en managementletter 2009 Treasurystatuut Ontwikkelingen in de rijksbekostiging Begroting 2011 Eindafrekening nieuwbouwproject Evaluatie reorganisatie onderwijsondersteunend personeel Sectorplan HBO Noord-Nederland University Campus Fryslân Gameship Accreditatie en kwaliteitszorg Herbenoeming lid College van Bestuur Evaluatie Strategisch Plan Overdracht opleiding Theologie Enschede aan Hogeschool Windesheim Governance: gevolgen van de Wet versterking besturing voor de Raad van Toezicht Statutenwijziging Strategische kadernotitie Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage 1. In het verslagjaar zijn geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bedankt alle studenten en medewerkers voor hun bijdrage aan de hechte onderwijsgemeenschap die de NHL kenmerkt. Leeuwarden, juni 2011 Gerrit Ybema, Voorzitter Raad van Toezicht NHL Hogeschool 11

12 1. Profiel NHL Hogeschool 12 Jaarverslag 2010

13 1.1 Kernwaarden en activiteiten Visie en kernwaarden De NHL wil op actieve en motiverende wijze een kennisplatform in het Noorden opbouwen waar studenten, organisaties en overheden elkaar ontmoeten. Hierbij richt de NHL zich op innovatie met behulp van technologie in alle sectoren. Centraal staan: kennis en competenties, onderzoek en innovatie. Kenmerkend voor de wijze waarop de NHL dit doet zijn de kernwaarden: Uitdagend, Onderzoekend en Ondernemend, Betrouwbaar en Verbindend. Het onderwijs van de NHL is competentiegericht. Binnen de kaders van de beroepscompetenties is het onderwijs gericht op de vraag van de student. Het is flexibel en efficiënt. De NHL verzorgt onderzoek ten behoeve van bedrijven. Dit onderzoek wordt in de komende jaren uitgebreid. Het onderzoek is praktijkgericht, ontwikkelingsgericht en gericht op het maatschappelijke belang. Speerpunten in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van de NHL zijn livability en creative technologies. De NHL streeft naar een verdubbeling van het aantal lectoraten door middel van sponsoring. De contractactiviteiten die de NHL verricht, worden uitgebreid. Focus voor de toekomst De komende jaren wil de NHL het onderwijs verder flexibiliseren en samenwerking tussen de instituten stimuleren. Dit moet leiden tot meer multidisciplinaire projecten binnen het onderwijs en de door lectoraten ontwikkelde kennisgebieden. Studenten worden gestimuleerd een deel van hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te vullen en te participeren in multidisciplinaire projecten. Bedrijven en instellingen vragen steeds vaker naar innovatieve professionals die buiten het eigen specialisme kunnen denken en kunnen samenwerken met andere disciplines. Praktijkgerichtheid blijft een speerpunt bij de NHL. Dit geldt zowel voor de voltijd bachelorstudent als voor werkenden die zich willen laten bij- of omscholen. De laatste doelgroep wordt de komende jaren steeds belangrijker in het kader van een leven lang leren. Strategisch Plan In 2010 is een start gemaakt met het Strategisch Plan Bij dit proces zijn interne en externe stakeholders betrokken. De eerste discussiebijeenkomsten hebben in november en december plaatsgevonden. Het plan is voor de zomer van 2011 gereed. Activiteiten 2010 De NHL heeft in 2010 een veelheid activiteiten ontplooid voor interne en externe doelgroepen. Naast de reguliere activiteiten die zich vooral richten op studentenwerving zijn er een aantal hoogtepunten te benoemen: de ingebruikname van het nieuwe gebouw in januari, de officiële openingsweek eind mei, de oprichting van het online internationaal scholennetwerk My Schools Network, de NHL-website in de top 3 van alle 41 hogescholen NHL Hogeschool 13

14 en de European Design Award voor de NHL-huisstijl. NHL Hogeschool haalde in 2010 met al haar activiteiten veelvuldig de regionale pers. In 2010 zijn nieuwe opleidingen gestart: HBO-Rechten, de master Social Work en de Master of Education. Ook zijn er vier lectoren geïnaugureerd: Jelle Drost, lectoraat voor de Maatschappelijke participatie door (jonge) mensen met een licht verstandelijke beperking; Hans Hummel, lectoraat Werkplekleren en ICT; Wouter Stol, lectoraat Cybersafety en Siemen Veenstra, lectoraat Water Services Management. Hieronder worden drie hoogtepunten nader beschreven. Nieuwe locatie in gebruik In 2010 is de nieuwbouw van NHL Hogeschool in gebruik genomen door medewerkers en studenten. Tijdens de eerste week, de zogenaamde wenweek, zijn de verhuisdozen uitgepakt en de werkruimtes ingericht. Allerlei activiteiten zijn ingezet om de inhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen: rondleidingen, een centraal informatiepunt, plattegronden, workshops, optredens en een avond voor familie en vrienden. De verhuizing verliep over het algemeen soepel en in korte tijd vond iedereen zijn weg. Het gebouw is de ultieme vertaling van de missie van de NHL: Ontmoeting leidt tot ontplooiing. Wekelijks vinden er events plaats in de centrale hal, het theater of de kuil. Onverwachte ontmoetingen leiden tot samenwerking. Tegelijkertijd blijft dit de uitdaging voor 2011: meer samenwerking op met name onderwijskundig gebied over de instituten en opleidingen heen. In 2010 heeft dit tot een aantal nieuwe activiteiten geleid: het excellentieprogramma is van start gegaan met studenten en docenten uit alle geledingen, lectoraten werken interdisciplinair en er zijn minoren ontwikkeld en gestart vanuit meerdere opleidingen. Feestelijke opening NHL Hogeschool 2010: Het jaar van de feestelijke opening van NHL Hogeschool. Op donderdag 27 mei verrichtte H.K.H. Prinses Máxima de openingshandeling, onder grote belangstelling van studenten, medewerkers en genodigden. Studenten en medewerkers ontvingen een met de boodschap: Veel succes in jullie prachtige nieuwe gebouw!, ondertekend met Máxima. Door de deuren van de school voor iedereen open te zetten werd de omgeving (omwonenden, relaties, alumni, ouders van studenten, vrienden en familie) uitgenodigd om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met de hogeschool of op informele wijze de NHL (weer) te ontmoeten. Kennis en onderwijs zijn er voor iedereen, en dus is NHL Hogeschool er voor iedereen. De openingsweek was gekoppeld aan een goed doel, Edukans. Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden om naar school te gaan, van algemeen basisonderwijs tot de leeftijd van veertien jaar en beroepsopleidingen tot de leeftijd van twintig jaar. De openingsweek stond bol van de activiteiten, met als hoogtepunt iedere avond het theaterspektakel De Toorn van de Sfinx. Het gebouw van de NHL was decor van deze voorstelling vol muziek, animatie en kostuums. Studenten en medewerkers uit alle opleidingen hebben de voorstelling tot een groot succes gemaakt. Gedurende de week waren er gratis workshops voor iedereen, rondleidingen door het gebouw en een slotfestival op het plein van de Kenniscampus. 14 Jaarverslag 2010

15 1.2 Duidelijk op koers Speerpunten In het Strategisch Plan heeft NHL Hogeschool een duidelijke koers gekozen. In 2010 is NHL Hogeschool op deze weg verder gegaan. De belangrijkste speerpunten zijn: Talentontwikkeling op maat Intensieve samenwerking met de beroepspraktijk Inspirerende ontmoetingsplaats Talentontwikkeling op maat De kenniseconomie vraagt om een nieuw type afgestudeerde: de professional die zichzelf weet te vernieuwen door een leven lang te leren. Een andere ontwikkeling is dat hogescholen tegenwoordig willen dat studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl ontwikkelen. Met het concept competentiegericht onderwijs wil NHL Hogeschool op beide ontwikkelingen inspelen. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, uiteraard binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. Het op maat aanbieden van onderwijs is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Mensen die door werkervaring al over de nodige competenties beschikken, hoeven bijvoorbeeld alleen nog die programmaonderdelen te volgen die echt nodig zijn. Daarnaast is voor elke opleiding vastgelegd over welke kennis de afgestudeerde moet beschikken. De NHL wil de komende jaren het onderwijs verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. Elke student moet een deel van zijn onderwijsprogramma naar eigen inzicht in kunnen vullen. NHL Hogeschool vergroot daarom het maatwerk. NHL Hogeschool wil studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Wanneer de leerroutes op hun persoonlijke ambities zijn afgestemd, kunnen zij het maximale uit zichzelf halen. Kwaliteit staat vanzelfsprekend voorop bij NHL Hogeschool, net als betrouwbaarheid. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. De NHL heeft ook laten zien dat al haar opleidingen goede resultaten boeken bij accreditaties. De kwaliteitszorg wordt integraal aangepakt. In de opleidingen ligt het accent op kennisverwerving, reflectie, onderzoek, ontwerp en de vertaling van kennis naar toepassing. De borging van kennisverwerving door vraagsturing wordt ingevuld door de hantering van een standaard basiskennis bij elke opleiding. Intensieve samenwerking met de beroepspraktijk De beroepspraktijk is belangrijk voor NHL Hogeschool. Snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk vragen om kennis en vaardigheden die up-to-date zijn. Dat geldt zowel voor jonge professionals die afstuderen als voor mensen die werk hebben en zich willen laten bijscholen. Daarnaast vragen bedrijven en instellingen steeds vaker om sectoroverschrijdend, toepasbaar onderzoek. Het onderzoek in het wetenschappelijk onderwijs is gericht op analyse, het onderzoek in het hoger beroepsonderwijs op de praktische toepassing ervan. De NHL heeft veel contact met bedrijven en instellingen in de regio. Voortdurend onderzoekt de hogeschool welke kennis, vaardigheden en houdingen de beroepspraktijk vraagt. Het resultaat is bruikbare en toepasbare kennis. Omdat de NHL zich steeds meer richt op onderzoek zijn er nieuwe lectoraten ontwikkeld, waarvan een aantal in samenwerking met bedrijven en instellingen. Bovendien verricht NHL Hogeschool steeds meer betaalde diensten voor het bedrijfsleven en de overheid. De NHL-kenniscentra voeren deze contractactiviteiten uit. Het gaat hierbij om onderzoek, advies, uitvoering van projecten en het verzorgen van onderwijs. NHL Hogeschool 15

16 De NHL is gegroeid tot een Regional University of Applied Sciences. Dat is te herkennen aan het onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van lectoraten die afgestemd zijn op de behoefte van het noordelijke bedrijfsleven, instellingen en overheden. NHL Hogeschool streeft naar een toename van het aantal lectoraten naar circa twintig. Een University of Applied Sciences is tevens te herkennen aan het aantal afgestudeerde Masters. De NHL heeft in afgestudeerde Masters. Inspirerende ontmoetingsplaats Meer dan ooit maken hogescholen onderdeel uit van de maatschappij. Kennis komt op allerlei manieren de school binnen en gaat er op allerlei manieren weer uit. Vaak ontstaan hierdoor bijzondere samenwerkingsverbanden. Ze leiden tot nieuwe inzichten, prikkelen en maken nieuwsgierig. In veel gevallen legt dit de basis voor innovatie en ondernemerschap. De wisselwerking tussen praktijk en onderwijs is de afgelopen jaren binnen NHL Hogeschool sterk toegenomen. Studenten werken veel aan praktijkopdrachten en krijgen hiervoor soms zelfs betaald. Steeds meer bedrijven en instellingen weten de NHL te vinden als sparringpartner of onderzoeksinstituut. Samen met bedrijven helpt de NHL studenten die als startend ondernemer aan de slag gaan. De NHL wil de komende jaren uitgroeien tot de kennishotspot van de regio. Meehelpen aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk leef- en werkklimaat door specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsgebieden te benoemen die direct bijdragen aan de continuïteit, groei en innovatie in de regio. Door studenten op te leiden tot onderzoekende, nieuwsgierige en ondernemende mensen. En door professionals te voorzien van kennis die aansluit op de beroepspraktijk. 1.3 De organisatie NHL Hogeschool is een dynamische organisatie waar ruim gedreven mensen werken, met allemaal hun specifieke expertise en eigenzinnigheid. De hogeschool staat bekend als nuchter maar gedreven, open en sociaal. Ruim studenten volgen onderwijs bij de NHL. Dit kan in Leeuwarden op de hoofdlocatie zijn, maar ook op Terschelling, in Groningen of Zwolle. Opleidingen en instituten NHL Hogeschool is uniek in de regio. De hogeschool heeft 74 opleidingen: een breed aanbod van bachelors, hoogwaardige masters en Associate degrees. Deze diversiteit is de kracht van de NHL. Wie wil studeren, kan op de NHL kiezen uit vele opleidingen: van Informatica tot Verpleegkunde en van Commerciële Economie tot Leraar Maatschappijleer. Het onderwijsaanbod van NHL Hogeschool is ondergebracht in vier instituten: Economie & Management Educatie & Communicatie Techniek Zorg & Welzijn Elk instituut wordt geleid door een instituutsdirecteur. Deze is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten van zijn opleidingen. De instituutsdirecteur werkt volgens de kaders van het Strategisch Plan. Een instituut is onderverdeeld in afdelingen. Deze worden geleid door afdelingshoofden. 16 Jaarverslag 2010

17 Learning Centre Behalve de instituten heeft NHL Hogeschool ook het Learning Centre. Dit onderdeel ondersteunt, NHL-breed, het competentiegericht leren. Studenten en medewerkers kunnen via het Learning Centre allerlei cursussen, workshops of trainingen volgen en zo hun kennis uitbreiden. Een deel van de cursussen is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals Excel Plus, Nederlands formuleren en structureren en Conflicthantering. Andere trainingen richten zich meer op de ontwikkeling van het individu. Voorbeelden hiervan zijn Heroriëntatie studieloopbaan, Positieve psychologie en deficiëntie programma s op het terrein van Nederlands, Engels en wiskunde. Service Centre voor Kwaliteit en Organisatie Sinds 2007 werken de ondersteunende diensten binnen de NHL samen in het Service Centre voor Kwaliteit en Organisatie (SCKO). Dit centrum heeft een breed aanbod, waaronder ontwikkeling, advies en uitvoering van beleid. Het SCKO werkt voor de instituten en het College van Bestuur en bestaat uit de afdelingen: Facilitaire Zaken Informatisering Marketing & Communicatie Onderwijs & Kwaliteit Human Resource Management Onderwijs Servicebureau Inkoop Bestuur en ondersteuning Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: Willem Smink, voorzitter en Diane Keizer-Mastenbroek. Samen hebben zij de dagelijkse leiding over de NHL. Het college is verantwoordelijk voor de realisatie van de visie, de missie en de doelstellingen van de hogeschool. De collegeleden hebben elk hun eigen portefeuille en zijn verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen en organisatieonderdelen (bijlage 2). Het College van Bestuur vergadert wekelijks in aanwezigheid van de bestuurssecretaris en, op uitnodiging, inhoudsdeskundigen. Elke twee weken overlegt het college met de vier instituutsdirecteuren en de twee stafdirecteuren in het College van Overleg. Het College van Overleg bespreekt alle belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de hogeschool, bijvoorbeeld op het gebied van strategie, onderwijsconcept, lectoraten, contractactiviteiten, informatisering, intern bekostigingsmodel en noordelijke samenwerking. Beleidsvoorstellen die de hogeschool als geheel betreffen worden in het College van Overleg afgestemd voordat formele besluitvorming erover in het College van Bestuur plaatsvindt. Bureau Bestuursondersteuning staat het College van Bestuur bij op het gebied van juridische, algemeen bestuurlijke en secretariële zaken. Het bureau wordt rechtstreeks aangestuurd door het College van Bestuur. Medezeggenschap NHL Hogeschool heeft een Medezeggenschapsraad die het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht heeft. Met de Wet versterking besturing is in 2010 in de WHW de mogelijkheid opgenomen om te kiezen tussen twee medezeggenschapsstelsels: een gedeelde ondernemingsraadstructuur met gescheiden organen voor personeel en studenten, of een ongedeelde medezeggenschapsraadstructuur. Het College van Bestuur heeft met instemming van de Medezeggenschapsraad besloten om de bestaande ongedeelde medezeggenschapsraadstructuur te handhaven en de Wet op de ondernemingsraden niet op de NHL van toepassing te verklaren. De medezeggenschapsstructuur ligt hiermee voor de komende vijf jaren vast. NHL Hogeschool 17

18 Naast de Medezeggenschapsraad op hogeschoolniveau zijn er deelraden per instituut en het SCKO. De deelraden overleggen met hun directeur over voorstellen die het eigen organisatieonderdeel aangaan. De omvang van de deelraden is afhankelijk van de grootte van het organisatieonderdeel. De medezeggenschapsraden zijn met uitzondering van de deelraad SCKO paritair samengesteld. De leden worden gekozen door en uit de personeelsleden en studenten van de NHL. In 2010 is de zittingstermijn van de studentenleden van de medezeggenschapsraden gelijkgetrokken met die van de personeelsleden, zodat er voortaan elke twee jaar verkiezingen zijn voor beide geledingen. De verkiezingen worden georganiseerd door het Centraal Stembureau. Organogram Raad van Toezicht Gerrit Ybema (voorzitter) College van Bestuur Willem Smink en Diane Keizer-Mastenbroek Bureau Bestuursondersteuning Service Centre voor Kwaliteit en Organisatie Gytha Postma (a.i.) Directie Finance & Control Johan Wobma Afdeling Financiële Administratie Hans Paul van der Snee Afdeling Facilitaire Zaken Mathijs Rutten (a.i.) Learning Centre Rob Reichardt Afdeling Informatisering André Abrahamse Afdeling Marketing & Communicatie Sarolta van Beek (a.i.) A On K Simone Instituut Economie & Management Egon van der Veer Instituut Educatie & Communicatie Geiske Tol Instituut Zo Willie van der Afdeling Business Administration Gerrit Baan Afdeling Communicatie Rob Koning Afdeling Gezond Klau Afdeling Economics Sikko van der Wal Afdeling Exacte Vakken Jooske Haje Afdeling We Harr Afdeling Information & Organisation Henk van der Vaart Afdeling Kunst & Educatie Dick Laning Afdeling Marketing Management Jan Heidstra (a.i.) Afdeling Lerarenopleiding Basisonderwijs Tom Jansen Afdeling Public Management Danny Buma Afdeling Sociale Vakken Sjouke Wouda Afdeling Talen Alex van der Stouwe Afdeling Educatief Centrum Noord Oost Fokke de Kok Interafdeling Educatieve Masters Jan Borkent 18 Jaarverslag 2010

19 fdeling derwijs & waliteit Schoonhoven Afdeling Human Resource Management Gerard Angement Afdeling Onderwijs Servicebureau Sijke van der Heide Afdeling Inkoop Duco Boonstra rg & Welzijn Galiën-Roodhardt heidszorg & Theologie s Boonstra lzijnsopleidingen ie Dijkstra Instituut Techniek Jan Steenmeijer Afdeling Built Environment Soon Hee Santema-Tenwee Afdeling Communication & Multimedia Design Harry Zengerink Afdeling Engineering Angela Schat Afdeling Maritiem Instituut Willem Barentsz Gerrit van Leunen Afdeling Life Sciences & Technology * Gerrit Jeuring * Betreft samenwerking op grond van een gemeenschappelijke regeling in de zin van art. 8.1 WHW met de Stichting Van Hall Larenstein NHL Hogeschool 19

20 2. Het onderwijs en onderzoek van de NHL 20 Jaarverslag 2010

21 NHL Hogeschool is als kennisinstelling sterk geworteld in de Noordelijke regio. Met een breed aanbod aan opleidingen is de hogeschool bovendien verbonden met vrijwel alle sectoren in de maatschappij. Opleidingen van de NHL zijn steeds vaker gekoppeld aan een of meerdere lectoraten. Binnen deze lectoraten wordt over de grenzen van opleidingen heen samengewerkt met het regionale MKB, industrie, overheden en instellingen van publieke dienstverlening. Docenten en studenten dragen zo bij aan praktijkgericht onderzoek, gericht op verbeteringen en innovatie van de beroepspraktijk. 2.1 Onderwijsaanbod De NHL heeft een breed palet aan opleidingen. Met 74 opleidingen op diverse niveaus manifesteert de NHL zich in alle sectoren en beroepsgroepen: accountants, verpleegkundigen, ICT-ers, docenten, technici, welzijnswerkers, bestuurskundigen, noem maar op. Als middelgrote hogeschool in Nederland is de NHL uniek met dit brede aanbod. Aanbod Het onderwijsaanbod van de NHL omvat 60 bachelor-, 4 Associate degree- en 11 masteropleidingen. Daarnaast heeft de NHL een omvangrijk aanbod aan contractonderwijs. De belangrijkste doelgroep is scholieren. Daarnaast is er een groeiend aantal professionals dat gebruik maakt van het onderwijsaanbod van de NHL. De masters richten zich met name op de doelgroep professionals en worden alleen in deeltijd aangeboden. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van alle in het CROHO geregistreerde opleidingen. Mutaties opleidingen 2010 De NHL heeft per september 2010 drie nieuwe opleidingen in haar aanbod: bacheloropleiding HBO-Rechten, Associate degree Bedrijfseconomie en de Associate degree Maritieme Techniek. Wijzigingen Om de professionele markt beter te kunnen bedienen is bij een aantal opleidingen de deeltijdvariant toegevoegd. Het betreft de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo), bacheloropleiding Communicatie, bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en bacheloropleiding Docent Theater. NHL Hogeschool 21

Samenvatting Jaarverslag 2009

Samenvatting Jaarverslag 2009 Samenvatting Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Onderweg naar een nieuwe organisatie NHL Hogeschool legde in 2009 op verschillende manieren een goede basis voor een nieuwe organisatie. Zo is er de nieuwe

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Havo, hier hbo: loud and clear, over.

Havo, hier hbo: loud and clear, over. Havo, hier hbo: loud and clear, over. Bert Schroën Voorzitter netwerk HTNO 28 september 2016 Overzicht presentatie Op naar toekomstbestendig bètatechniekonderwijs ontwikkelingen binnen hbo bètatechniek

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Samenvatting en conclusies... 3 Inleiding... 4 De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding... 8 Inschrijvingen aan de eerstegraads

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Morgen begint vandaag

Morgen begint vandaag Morgen begint vandaag Infoavond 28 maart 18.00-21.00 uur Welkom! Ontdek tijdens de Infoavond jouw reguliere of flexibele bachelor- of masteropleiding, associate degree of cursus. Oriënteer je op de infomarkt,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OPMERKING VOORAF Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie