Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)"

Transcriptie

1 Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht Cursus Gezondheidsrecht bestaande uit tien namiddagcolleges ( uur) september-november

2 Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris of manager dagelijks in contact met veranderingen in gezondheidszorgwetgeving zoals de WGBO, de wet BIG, de Kwaliteitswet Zorginstellingen, of met vraagstukken over uw aansprakelijkheid als hulpverlener. Sommige wetten zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet BOPZ, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent u mogelijk al uit de praktijk, afhankelijk van uw werkterrein. Dat werkterrein kan de GGZ zijn of de somatische zorg, intra- of extramuraal, de care of de cure, gericht op individuele hulpverlening of op preventieve activiteiten bij bevolkingsgroepen. De cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficiënt op de hoogte te raken van de achtergronden van deze ontwikkelingen. Wij bieden u theoretische kennis in woord en geschrift over het Nederlandse gezondheidsrecht. Wetsontwerpen worden op deskundige wijze belicht. Zo nodig worden u vóór een nieuwe bijeenkomst actuele Kamerstukken en/of tijdschriftartikelen per mail toegezonden. Hoewel de overdracht van kennis door de sprekers centraal staat, is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen casus en voor het scherpen van uw inzichten aan die van medecursisten en docenten in discussies. Als de actualiteit, nieuwe publicaties en recente rechtspraak daar aanleiding toe geven, spelen de sprekers hierop in. Tijdens de bijeenkomsten treden deskundige en gerenommeerde inleiders op. Wij zijn daar trots op; in evaluaties wordt dat al jaren lang als uniek punt van deze cursus genoemd. Zij benaderen de verschillende onderwerpen vanuit hun eigen achtergrond; dat kan zijn vanuit de juridische discipline of vanuit hun functie als hulpverlener. Wij beogen hiermee het gezondheidsrecht te belichten vanuit het recht én vanuit de zorgpraktijk van alledag. Tevens komt hiermee het multidisciplinaire karakter van de cursus tot uitdrukking. Uit evaluaties van de vele vorige cursussen wij bieden deze cursus al decennia lang aan - is gebleken dat de deelnemers de cursus goed tot zeer goed waarderen. Doelgroep Deze cursus is geschikt voor: artsen, verpleegkundigen, klachtfunctionarissen, hulpverleners in de intra- en extramurale (geestelijke) gezondheidszorg en verslavingszorg), managers/leidinggevenden in gezondheidszorginstellingen, docenten gezondheidsrecht in HBO en WO, juristen, vertrouwenspersonen, bestuurders en medewerkers van patiëntenverenigingen. Certificaat/Accreditatie Een certificaat wordt verstrekt na deelname aan tenminste 8 van de 10 bijeenkomsten. Accreditatie voor de cursus kan worden aangevraagd in overleg; dit dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus te worden aangevraagd. Programma In het programma kunnen nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Cursusleiding De cursusleiding is in handen van mevrouw mr. M.C.I.H. Biesaart, Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het UMC Utrecht. 2

3 Programma Cursus Gezondheidsrecht Najaar 2014 College 1 op dinsdag 9 september 2014: 1. Inleiding wetgeving gezondheidsrecht; Patiëntenrecht, nu en in de toekomst; 2. Gezondheidsrecht in de praktijk van een advocaat Mw. mr. M.C.I.H. Biesaart is Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Zij is medeauteur van de boeken Beroepenwetgeving gezondheidszorg (2012, Boom) en Praktisch Gezondheidsrecht (13 e druk juni 2013; Noordhoff). Dhr. mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond. College 2 op dinsdag 16 september 2014: Medezeggenschap; Klachtrecht, nu en in de toekomst Mw. mr. L. Bos is als juridisch adviseur verbonden aan GGZ Drenthe waar zij de divisie Beveiligde Psychiatrie ondersteunt. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende BOPZ- en WKCZ-klachtencommissies in Noord Nederland en is zij sinds 2010 ambtelijk secretaris van de LCvV, de commissie die WMCZ geschillen beslecht. Sinds 2011 is zij als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden. Mw. drs. M.J.M. Timmers is vanuit Klachtenmanagement Zorg actief als adviseur, ontwikkelaar en opleider/trainer op het brede terrein van het integraal klachtenmanagement door zorgaanbieders. Daarnaast is ze o.a. lid/voorzitter van enkele klachtencommissies voor cliënten en voor medewerkers en lid van een regionale cliëntenraad. Voorheen was zij directeur van het landelijk expertisecentrum SOKG, wetenschappelijk medewerker bij de KUN, mede-opsteller van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg, (hoofd)redacteur van het Handboek Klacht & Recht en van Actualiteiten Klachtenmanagement. College 3 op dinsdag 23 september 2014: Beroepsgeheim in de gezondheidszorg Mw. mr. drs. W.L.J.M. Duijst-Heesters is forensisch arts bij de GGD IJsselland en rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem. In 1988 studeerde zij af als arts aan de VU en in 2001 als jurist aan de OU. Zij heeft gewerkt als assistent kindergeneeskunde, verpleeghuisarts en consultatiebureau-arts. In 2005 promoveerde zij op het onderwerp beroepsgeheim. De titel van haar dissertatie luidt 'Boeven in het ziekenhuis'. Zij heeft gepubliceerd op het gebied van geheimhouding, forensische geneeskunde, penitentiaire geneeskunde en penitentiair recht. Gedurende 10 jaar was zij docent strafrecht en gezondheidsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Dhr. drs. B. Rensen was 30 jaar jeugdarts in de wijk Ondiep/Zuilen te Utrecht en is gespecialiseerd in kindermishandeling, waaronder verwaarlozing en seksueel misbruik en de transculturele aspecten daarvan. Hij publiceerde hierover in binnen- en buitenland en schreef het boek Kindermishandeling, voor het leven beschadigd, Bruna, Hij is docent over dit onderwerp bij het UMC, de VU en de HU en werkte mee aan e-learning modules over kindermishandeling van de Augeo foundation voor diverse beroepsgroepen. 3

4 Dhr. K. Komduur is sinds 1974 werkzaam bij de politie Utrecht. Na de uniformdienst heeft hij geruime tijd gewerkt bij kinder- en zedenpolitie. Hij heeft na het behalen van zijn HBOdiploma maatschappelijk werk en dienstverlening gewerkt als maatschappelijk werker bij kinder- en zedenpolitie. Na wijkchef te zijn geweest, is hij nu werkzaam als coördinerend daderregisseur in het Veiligheidshuis Utrecht en gastdocent en trainer in binnen- en buitenland op het gebied van huiselijk geweld. College 4 op dinsdag 30 september 2014: Beslissingen rond het levenseinde Dhr. prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Hij studeerde in 1985 af als arts en was tot 2011 als zodanig werkzaam, de laatste 15 jaar als specialist ouderen-geneeskunde. Hij was betrokken bij alle vijf landelijke onderzoeken naar medische beslissingen rond het levenseinde en was lid van een regionale toetsingscommissie voor euthanasie. Als hoogleraar medische ethiek geeft hij leiding aan onderzoek met als speerpunten ethische kwesties rond medisch wetenschappelijk onderzoek en ethische kwesties inzake medische beslissingen rond het levenseinde. Dhr. drs. E.H.J. van Wijlick is als beleidsadviseur werkzaam bij artsenfederatie KNMG. Hij is gezondheidswetenschapper en was bijna vijf jaar verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Sinds 1998 is hij programmaleider Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en is hij betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen en standpunten met betrekking tot medische beslissingen rond het levenseinde. College 5 op dinsdag 7 oktober 2014: De Wet BOPZ nu en in de toekomst, vanuit het recht en vanuit de hulpverlening (onder voorbehoud) Mw. mr. dr. E. Plomp studeerde farmacie, rechten en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam in het gezondheidsrecht (titel Proefschrift: Winst in de zorg). Zij werkte zes jaar als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en specialiseerde zich in de psychiatrie in het UMC Utrecht. Op dit moment combineert zij haar werk als psychiater met onderzoek en advisering op het gebied van gezondheidsrecht. Dhr. prof. dr. F.A.M. Kortmann is emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen, Mental Health consultant voor diverse Nederlandse en buitenlandse organisaties en psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek in Nijmegen. Hij was voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud ziekenhuis en lid van de sectie TBS van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. College 6 op dinsdag 28 oktober 2014: Wilsonbekwaamheid Dhr. mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond. Dhr. mr. dr. C.H. Vinkers is psychiater en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast is hij jurist waarbij hij afgestudeerd is op de wettelijke kaders van dwangopname binnen de psychiatrie. Daarnaast heeft hij farmacie gestudeerd en is hij in 2009 gepromoveerd op de neurobiologische achtergrond van stress. Publicatie: C.H. Vinkers, G.B. van de Kraats, M.C.I.H. Biesaart en J.K. Tijdkink, Is mijn patiënt wilsbekwaam? Een praktische leidraad, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014, In Press. 4

5 College 7 op dinsdag 4 november 2014: Strafrecht en civielrecht in de zorg Dhr. mr. J.J. Sturkenboom is werkzaam bij VVAA Schadeverzekeringen en MediRisk en houdt zich onder meer bezig met het beoordelen en afwikkelen van letselschadeclaims, met name op het gebied van de medische aansprakelijkheid. Mw. mr. M. van Eykelen is Officier van Justitie bij Expertisecentrum Medische Zaken, gevestigd bij het arrondissementsparket te Rotterdam. Haar specialisme is het behandelen van medische zaken, TBS- en BOPZ-zaken. Mw. mr. P.M.J. Eken-de Vos is specialistisch beleidssecretaris van het Expertisecentrum Medische Zaken, gevestigd bij het arrondissementsparket te Rotterdam. College 8 op dinsdag 11 november 2014: De Wet BIG: 1. Kwaliteit van beroepsuitoefening; 2. Tuchtrecht Dhr. D.Y.A. van Meersbergen is als jurist werkzaam bij de artsenorganisatie KNMG in Utrecht. Hij houdt zich bezig met verschillende gezondheidsrechtelijke onderwerpen, waaronder taakherschikking en de Wet BIG. Hij is hoofdredacteur van Beroepenwetgeving 2012/2013 (Boom 2012) en schreef samen met mw. mr. M. Biesaart het boek Praktisch Gezondheidsrecht (Noordhoff 2013). Hij is auteur van het artikel Beroepenwetgeving, in de pas met de praktijk? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013, nr. 3. Mw. mr. H. van der Poel, is secretaris van het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Zwolle. College 9 op dinsdag 18 november 2014: Het stelsel: 1. Zorgverzekeringswet; 2. Kwaliteitshandhaving door de Inspectie Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons is bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht en advocaat en voorzitter van de sectie Gezondheidszorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV. Mw. mr. drs. C. Hofstra-van Benthem is senior inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor het programma specialistische somatische zorg. College 10 op dinsdag 25 november 2014: Kwaliteit in de zorg Dhr. mr. J.M. Buiting is arts, directeur NVTZ (Ned. Ver. Voor Toezichthouders in de Zorg) en senior adviseur CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toetsing). 5

6 Praktische informatie Locatie Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie: Academisch Ziekenhuis Utrecht Vergadercentrum (AZU), Heidelberglaan 100, Utrecht (De Uithof). Openbaar vervoer: stadsbus lijn 28 of 12 richting AZU/De Uithof. Eigen vervoer: vanaf de A27 of A28 afslag De Uithof/UMC. Er is parkeergelegenheid in de parkeergarage van het UMCU. Indien deze vol is, kunt u eveneens parkeren in P+R De Uithof; bus 28 vertrekt vanaf de 0-laag van de parkeergarage iedere 10 minuten, de hoofdingang van het UMC Utrecht is de 2 e halte van deze lijn. Als u besluit te lopen naar het UMC Utrecht, is de looptijd ca. 8 minuten. Tijdsduur en vorm van de cursus De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van tot uur en biedt plaats aan 25 personen. Van tot uur is er een pauze voor soep, broodjes en fruit. Kosten/inschrijving Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt 1.650,--. Er is geen BTW verschuldigd. U schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te retourneren. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Bij schriftelijke annulering vóór 1 augustus 2014 wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van 50,00 administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Organisatie Julius Academy, UMC Utrecht Julius centrum Petra Schimmel Telefoon: Postadres: Julius Academy, UMC Utrecht Julius centrum T.a.v. Petra Schimmel Broederplein CD Zeist Check regelmatig onze website voor: relevante achtergrondinformatie * de deelnemerslijst (kort voor het congres) * de presentaties van de vermelde sprekers en workshops (kort na het congres) 6

7 Inschrijfformulier Cursus Gezondheidsrecht Najaar 2014 U280 Gegevens deelnemer: Naam: Functie: Bedrijfsgegevens: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor deelname aan de Cursus Gezondheidsrecht Najaar 2014 en verplicht zich tot betaling van het verschuldigde bedrag van 1.650,-- (u ontvangt een factuur op bovengenoemd adres) en verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden. Datum en plaats:.. Handtekening:.. U kunt het inschrijfformulier opsturen aan onderstaand adres: Julius Academy, UMC Utrecht Julius centrum Cursus Gezondheidsrecht T.a.v. Petra Schimmel Broederplein CD Zeist Tel: Fax:

8 8

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Datum en locatie 6 februari 2015 te Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Aanvang: 09:00 uur Einde: 17:30 uur Kosten 175,- p.p. (inclusief lunch) Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij VGCt, NVvP,

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014 LEERGANG 2 9 2015 LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE Dé opleiding voor psychiaters en beleidsprofessionals die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional,

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Stoomcursus gemeentelijke belastingen Stoomcursus gemeentelijke belastingen Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet woz (Incompany)opleidingen/trainingen Permanente Educatie: nieuwe regeling Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Nationaal Integriteitscongres

Nationaal Integriteitscongres Nationaal Integriteitscongres 2015 Zorg voor integriteit 17 juni 2015 Nationaal Integriteitscongres 2015 Zorg voor integriteit 17 juni 2015 Een beetje integer bestaat niet. Een bekende uitspraak van Ien

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

tvz 4 Verpleegkundige invloed tijdschrift voor verpleegkundig experts We moeten blíjven lobbyen voor het vak

tvz 4 Verpleegkundige invloed tijdschrift voor verpleegkundig experts We moeten blíjven lobbyen voor het vak tvz 4 tijdschrift voor verpleegkundig experts www.tvzdirect.nl jaargang 123 augustus 2013 Verpleegkundige invloed We moeten blíjven lobbyen voor het vak In gesprek met Cathy van Beek, bestuurder in het

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie