Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg"

Transcriptie

1 Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

2 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING METHODE VAN ONDERZOEK RESULTATEN CONCLUSIE ADVIES BIJLAGE 1. SITUATIETEKENING + OPNAME FORMULIER Pagina 2 van 11

3 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg 1. INLEIDING In opdracht van de Vereniging van Eigenaren De Goudsberg, is door Tree-O-Logic een visuele inspectie uitgevoerd. Alle bomen die in de openbare ruimte staan, en de bomen op particuliere percelen die invloed hebben op de openbare ruimte van het bungalowpark, zijn geïnspecteerd op biologische en mechanische gebreken. Aanleiding voor het inspecteren van de bomen is de wettelijk geldende zorgplicht voor eigenaren/beheerders van bomen. De opdrachtgever heeft hierbij behoefte aan duidelijke informatie betreffende de onderhoudstoestand van de bomen, en indien nodig met welke maatregelen het bomenbestand weer op een veilig niveau gebracht kan worden. Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt de gebruikte onderzoeksmethode beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek in een tabel weergegeven. Binnen de 3 bosstroken is niet iedere boom individueel beoordeeld. Van deze bosstroken wordt in hoofdstuk 3 een algemene beoordeling gegeven. De situering van de bosstroken zijn zodanig beschreven en op een overzichtskaartje in bijlage 1 weergegeven, dat deze ter plaatse goed te herleiden zijn. De conclusie ten aanzien van de onderzoeksresultaten volgt in hoofdstuk 4. Naar aanleiding van de conclusie worden in hoofdstuk 5 adviezen gegeven. Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2014 door Kees Flier, Boomtechnisch adviseur bij Tree-O-Logic te Harskamp. Foto 1. Ingang van het bungalowpark Pagina 3 van 11

4 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg 2. METHODE VAN ONDERZOEK Bij een VTA-inspectie wordt gebruik gemaakt van de methode, die bestaat uit een beoordeling van de conditie en structuur van de bomen. Bij beoordeling van de conditie wordt afhankelijk van het jaargetijde, o.a. gekeken naar bladbezetting, bladkleur, knopzetting en scheutlengte. Bij de conditiebeoordeling worden 4 klassen onderscheiden, namelijk: Goed: Redelijk: Matig: Slecht: boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats; niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom; er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte; duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte, resulterend in veel en soms zwaar dood hout. Bij beoordeling van de structuur (stabiliteit en breukvastheid) wordt de boom rondom bekeken, volgens een vast patroon (kroon, stam, stamvoet), waarbij de volgende inspectiepunten worden beoordeeld: Soort specifieke eigenschappen (verhoogd risico takbreuk, onverenigbaarheid, etc.); Zichtbare symptomen van ziekten en/of aantastingen; Vruchtlichamen op of om de boom; Mechanische belasting (overhellende boom, onevenwichtige kroon, vorming reactiehout, etc.); Grondscheuren en/of wegzakken c.q. bodemopdruk van maaiveld rond de boom; Zichtbare afwijkingen van het bewortelingspatroon (oppervlakkige ontwikkeling stabiliteitswortels, vorming adventiefwortels, etc.); Externe verankeringen of steunen (boompalen, trekstangen, kroonverankeringen); Algemene onderhoudsstaat; Overige zichtbare afwijkingen. De beoordeling van de structuur wordt als volgt onderverdeeld: Goed: geen verzwakking van de structuur aangetroffen; Redelijk: eerste tekenen van structuurverzwakking; Matig: vrij ernstige structuurverzwakking; Slecht: ernstig verzwakte structuur. Pagina 4 van 11

5 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg Wanneer er vruchtlichamen van houtparasitaire schimmelsoorten worden aangetroffen, worden deze gedetermineerd en wordt het effect van deze schimmelsoort op de boom beoordeeld. Bij het beoordelen van de toekomstverwachting wordt onder meer gekeken naar de huidige conditie, structuur, groeiplaatsomstandigheden en herstelvermogen van de boom. Het gaat om een momentopname, waarbij uitgegaan wordt van gelijkblijvende omstandigheden. De gebruikte onderverdeling is als volgt: Goede toekomstverwachting: minimaal 15 jaar; Redelijke toekomstverwachting: jaar; Matige toekomstverwachting: 5 10 jaar; Slechte toekomstverwachting: minder dan 5 jaar. Op basis van de conditie en structuurbeoordeling wordt een conclusie weergegeven van de betreffende boom. Deze conclusie wordt onderverdeeld in de volgende categorieën: Veilige boom: boom zonder noemenswaardige afwijkingen; Attentieboom: boom heeft een zichtbaar gebrek, maar geeft op dit moment nog geen aanleiding voor een verhoogd risico. Omdat dit in de toekomst wel kan gebeuren, worden deze bomen jaarlijks geïnspecteerd; Risicoboom: boom met zichtbaar gebrek dat aanleiding geeft tot een verhoogd risico. Er is nader onderzoek of een veiligheidsmaatregel nodig om dit verhoogde risico inzichtelijk te maken of weg te nemen. In de meeste gevallen is visuele beoordeling, met behulp van hamer, prikstok en meetband, voldoende om een oordeel te kunnen geven over de conditie en structuur van een boom. Bij twijfel, of ter bevestiging van een waarneming, kan onderzoeksapparatuur worden ingezet. Pagina 5 van 11

6 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg 3. RESULTATEN Visuele controle Totaal zijn tijdens de visuele inspectie 127 bomen geïnspecteerd. De resultaten van de visuele controle zijn onderstaand als volgt samengevat. Er is gestart met inspecteren vanaf de ingang van het park linksom nabij kavel 1 en waarbij zoveel mogelijk de hoofdroute gevolgd is. In het opnameformulier is bij situering gebruik gemaakt van de letters O = ontsluitingsweg, en P = particulier terrein. In de legenda echter staat de letter P normaal voor parkeerterrein. BOOMSOORTEN Boomsoorten Conditie 11% 4% 5% 80% Goed Redelijk Matig Slecht Pagina 6 van 11

7 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg Aanwezigheid dood hout 27% 18% 55% Geen Grof dood hout Overmatig grof dood hout Veiligheidscategorie 8% 45% 47% Veilige boom Risicoboom Attentieboom Pagina 7 van 11

8 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg Maatregelen 13% 9% Dood hout verwijderen 4% 74% Dood hout verwijderen/ Jaarlijkse inspectie Jaarlijkse inspectie Rooien Visuele controle bosstroken. Het kaartje met daarop de locatie van de bosstroken zijn in bijlage 1 weergegeven. Bosstrook A. Deze bosstrook begint ter hoogte van kavelnummer 54 en loopt ongeveer door tot kavel 117. Het totale aantal bomen in deze bosstrook is ca. 230 stuks, en het betreft voornamelijk Douglassparren. De leeftijd van deze bomen is ongeveer 60 jaar. De conditie is overwegend redelijk. Het aantal bomen met grof dood hout betreft 51 stuks. Het aantal bomen die dood zijn, of een slechte conditie hebben betreft 7 stuks. Bosstrook B Dit betreft de bosstrook achter de kavels 140, 141 en 146. Het totale aantal bomen in deze strook is ca. 90 stuks. Hier staan overwegend Douglassparren, Berken en Fijnsparren. De conditie van de bomen is overwegend redelijk. Het aantal bomen met grof dood hout betreft 15 stuks. Het aantal bomen die dood zijn, of een slechte conditie hebben betreft 5 stuks. Bosstrook C Dit betreft de bosstrook aan weerszijden van het evenwijdig met de Hessenweg lopende asfaltpad op het bungalowpark. Hier staan Douglassparren, Amerikaanse eiken, Inlandse eiken, Berken en Grove dennen met een leeftijd van ongeveer 60 jaar oud. Het totale aantal bomen in deze strook is ca. 75 stuks. De conditie van de bomen is overwegend redelijk. Het aantal bomen met grof dood hout betreft 31 stuks. Pagina 8 van 11

9 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg Het aantal bomen die dood zijn, of een slechte conditie hebben betreft 7 stuks. De conditie van de loofbomen is goed. De conditie van de Douglassparren die hoofdzakelijk langs het asfaltpad staan neemt enigszins af. Foto 2. Afgestorven top in een Douglasspar Foto 3. Dood hout boven de openbare ruimte Pagina 9 van 11

10 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg 4. CONCLUSIE Over het algemeen genomen kan geconcludeerd worden dat de conditie van het bomenbestand op bungalowpark De Goudsberg ten opzichte van de inspectie die in 2011 uitgevoerd is enigszins stabiliseert. Zichtbaar is dat vooral bij met name de naaldbomen de conditie verminderd, hoewel dit ook de grootste deel van het bomenbestand uitmaakt. Aan het bomenbestand is te zien dat het onderhoud inmiddels enige tijd geleden is. Dit is duidelijk zichtbaar aan het aanwezige dode hout in de bomen. Met name Amerikaanse eiken vormen op latere leeftijd bijna jaarlijks dood hout. Inlandse eiken doen dit minder, maar ook bij deze bomen is grof dood hout aangetroffen wat reeds enige jaren aanwezig is. Ook in veel Douglasparren langs wegen en paden is oud dood hout aanwezig. De bomen die dood zijn, staan over het algemeen langer dan een jaar dood, wat zichtbaar is aan afbladderende schors. Pagina 10 van 11

11 Visuele controle bomen bungalowpark De Goudsberg 5. ADVIES Naar aanleiding van de conclusie is het advies: 1. De bomen langs wegen en paden en boven gebouwen te ontdoen van dood hout; 2. Bomen die dood zijn of binnen een tijdsbestek van 5 jaar dood zullen gaan te verwijderen; 3. De bomen eens in de drie jaar te laten inspecteren in het kader van de wettelijk geldende zorgplicht voor eigenaren en beheerders; 4. De werkzaamheden zorgvuldig en door gecertificeerde personen (European Tree Workers) uit te laten voeren; 5. Het bomenbestand eventueel te optimaliseren middels nieuwe aanplant van streekeigen bomen, om het bosrijke karakter van het bungalowpark te behouden. Pagina 11 van 11

12

13 Bijlage 1.Veldformulier visuele boomveiligheidscontrole Inspecteur Kees Flier Project: Bungalowpark 'De Goudsberg' Datum: Zie legenda voor coderingen en interpretaties. Boom- Soort Situering Stam- Groei- Conditie Dood Mechanische kwaliteit Veiligheid Opmerkingen nr. diam. fase hout Kroon Stam Wortelvoet Categorie Maatregel Urgentie 1 Quercus rubra P H G Geen G G G + Kavel 1 2 Quercus rubra P V G X G G G - DV KT Kavel 1 3 Fagus sylvatica cv. P V G Geen G G G + Kavel 1 plakoksel /hoek brievenbussen 4 Betula pendula P H G Geen G R G +/- JI 1J Kavel 9, holte op Quercus rubra O V G X G G G - DV KT Tussen kavel 8/17 6 Quercus rubra O V G X G G G - DV kt Tussen kavel 8/17 7 Picea omorika O V G Geen G G G + Tussen kavel 8/17 8 Quercus rubra O V G Geen R G G +/- JI 1J Naast kavel 17 9 Quercus rubra P V M XX M G G - DV KT Kavel Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G +/- JI 1j Kavel 30/dubbele top/zuiger 11 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Kavel Pseudotsuga menziesii O H R Geen R G R +/- JI 1J Tussen kavel 29/36 parkeerplaats 13 Quercus rubra O V R XX R G G - DV KT Tegenover kavel Betula pendula O H G Geen G G G + Tegenover kavel Picea abies O H G Geen G G G + Tegenover kavel Picea abies O V G XX M G G - DV KT Tussen kavel 33/34 17 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Naast nr Pseudotsuga menziesii P 0-20 J G Geen G G G + Naast nr Pinus sylvestris P V G XX G G G - DV KT Naast nr Betula pendula P V R X R R G - DV KT Naast nr. 48, meerstammig 21 Betula pendula P V G Geen G G G + Naast nr Picea abies P V G Geen G G G + Voor nr. 60 a 23 Picea abies P H G Geen G G G + Voor nr. 60 a 24 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Voor nr. 60 a, 3,5 meter van het buitenhek 25 Pinus sylvestris P V S XX S R G - DV KT Voor nr. 60 a, tegen hekwerk/ deel verwijderd 26 Quercus robur P V G Geen G G G + Naast nr Pinus sylvestris P V G Geen R G G + Achter nr. 72 pad in bij nr. 71, hekje 28 Pinus sylvestris P V G XX G G G - DV KT Voor nr Pinus sylvestris P V G Geen G G G + Voor nr Quercus robur P V G X G G G - DV KT Tussen nr. 73/72 31 Betula pendula P 0-20 J G Geen G G G + Grens nr 72/80 FV 5.7.5/v02

14 Boom- Soort Situering Stam- Groei- Conditie Dood Mechanische kwaliteit Veiligheid Opmerkingen nr. diam. fase hout Kroon Stam Wortelvoet Categorie Maatregel Urgentie 32 Pinus sylvestris P V G Geen G G G + Voor nr Pinus sylvestris P V G Geen G G G +/- JI Tussen nr. 79/79a scheefstand 34 Pinus sylvestris P V G Geen G NB NB + Voor nr Quercus robur P V G Geen G G G + Voor nr Quercus robur P V G Geen G G G + Voor nr Pinus sylvestris P V G Geen G G G + Voor nr Tilia cordata P H G Geen G G G + Naast nr Betula pendula P V G Geen G G G + Naast nr Betula pendula P V M Geen M NB NB +/- JI Naast nr Picea abies P V G Geen G G G + Naast nr Quercus robur P V G Geen G G G + Tegenover nr. 129, naast houten schuurtje 43 Quercus robur P V G XX G G G - DV KT Tegenover nr. 128, naast witte stacaravan 44 Quercus robur O V G Geen G G G + Tussen groene pompkast en stenen hokje 45 Pseudotsuga menziesii O E S XX S G G - R KT Tusen stenen hokje en houten paaltjes 46 Pseudotsuga menziesii O E S XX S G G - R KT Tussen stenen hokje en houten paaltjes 47 Pseudotsuga menziesii O E S Geen S G G - R KT Tussen stenen hokje en paaltjes/naast schutting 48 Pseudotsuga menziesii O V M XX M G G - DV/JI KT Naast houten paaltjes 1e links 49 Pseudotsuga menziesii O V R XX M G G - DV KT 2e links 50 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + 3e links 51 Picea abies O V G X G G G - DV KT 4e links 52 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + 5e links 53 Quercus robur O V G Geen G G G + 6e links 54 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT 7e links luidspreker op 5'5 meter 55 Pseudotsuga menziesii O V G XX R G G - DV KT 8e links tegenover entrée 56 Pseudotsuga menziesii O V R X R G G - DV KT 9e boom links tegenover entrée 57 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + 10e boom 58 Pseudotsuga menziesii O V R X R G G - DV KT 11e boom 59 Pseudotsuga menziesii O V G X R G G - DV KT 12e boom 60 Pseudotsuga menziesii O V R X R G G - DV KT 13e boom 61 Pseudotsuga menziesii O V R XX R G G - DV KT 14e boom 62 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT 15e boom 63 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + 16e boom 64 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + 17e boom 65 Pseudotsuga menziesii O 0-20 H G Geen G G G + 18e boom 66 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + 19e boom FV 5.7.5/v02

15 Boom- Soort Situering Stam- Groei- Conditie Dood Mechanische kwaliteit Veiligheid Opmerkingen nr. diam. fase hout Kroon Stam Wortelvoet Categorie Maatregel Urgentie 67 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + Boom naast eerste parkeerpl. plaats t o nr Picea abies O V G Geen G G G + Boom naast verkeers bord 5km t o boom Pseudotsuga menziesii O V G X G G G - DV KT Naast chalet met wit kastje, 3 meter van drempel 70 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + Bij nr Pseudotsuga menziesii O V G X G G G - DV KT Bij nr Pseudotsuga menziesii O V R XX R G G - DV KT Bij nr. 131 hoek 73 Pseudotsuga menziesii O V R X R G G - DV KT Bij nr 131 voor eerste raam 74 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + Voor nr. 131 tweede raam 75 Pseudotsuga menziesii O V G X R G G - DV KT Voor nr. 131 hoek,deur 76 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + Voor nr. 130, 1.70 m van lantaarnpaal 77 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Naast nr. 130m, rechts van de voordeur 78 Pseudotsuga menziesii O V M X M R G - DV/JI KT Naast nr. 130, links van de voordeur, bast besch. 79 Pseudotsuga menziesii O V M XX M R G - DV/JI KT Naast nr. 130, hoek, bast beschadiging 80 Pseudotsuga menziesii O V R XX R G G - DV KT Kavel 130, rechts van de drempel 81 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Kavel 130 links drempel rechts pad naar kavel Pseudotsuga menziesii O V R XX R G G - DV KT Kavel 134, 80 cm achter lantaarn bij nr Pseudotsuga menziesii O V G XX R G G - DV KT Kavel 134, hoek huis 84 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Kavel 134, schuin tegenover voordeur 85 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Kavel 134, hoek huis 86 Pseudotsuga menziesii O V G X R G G - DV KT Rechts naast betonnen paaltje water 87 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Rechterhoek nr Pseudotsuga menziesii O H G Geen G G G + Voorgevel nr Pseudotsuga menziesii O H G Geen G G G + Voorgevel nr. 135, naast pad 90 Pseudotsuga menziesii O V G Geen G G G + Voorgevel nr Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Naast nr Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Naast nr. 139, tussen de twee kleine raampjes 93 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Ingang groenstort /staalkabel 94 Pseudotsuga menziesii O V G XX G G G - DV KT Groenstort 95 Pseudotsuga menziesii P V G X G G G - DV KT Hoek kavel Pseudotsuga menziesii P V G X G G G - DV KT Kavel 140 rechts van de dam 97 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G NB NB + Kavel 140, links van stoep naar de voordeur, Hedera 98 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Kavel 140 t.h.v. zithoek, 1 meter van asfalt 99 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G NB NB + Kavel 141, dakpan met nummer 100 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G NB NB + Kavel 141, voor wit hek,linkerkant 101 Pseudotsuga menziesii P V G X R M G +/- DV 1J Kavel 142, tussen parkeerpl. en stoepje naar voordeur FV 5.7.5/v02

16 Boom- Soort Situering Stam- Groei- Conditie Dood Mechanische kwaliteit Veiligheid Opmerkingen nr. diam. fase hout Kroon Stam Wortelvoet Categorie Maatregel Urgentie 102 Pseudotsuga menziesii P V S XX S S S - R KT Kavel cm links van het stoepje voordeur 103 Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Kavel 142, 2e boom stoepje 104 Pseudotsuga menziesii P V G XX M G G - DV KT Kavel 142, 3e boom stoepje 105 Fagus sylvatica P V G Geen G G G + Kavel 147, hoek van de tuin 106 Betula pendula P V G Geen G G G + Hoek van de inrit kavel Fagus sylvatica P V G Geen G R G +/- JI KT Grote plakoksel, verankering aanbrengen 108 Betula pendula P V G Geen G NB NB + Kavel Quercus rubra P V G XX R G NB - DV KT Kavel 26, staat in Prunushaag 110 Quercus rubra P V G XX R G G - DV KT Kavel 26, staat naast Prunushaag 110 Betula pendula P V G Geen R G M +/- JI 1J Tegenover kavel Picea abies P V G Geen G NB NB + Kavel Fagus sylvatica P V G Geen G R G +/- JI KT Kavel 39, plakoksel,verankering aanbrengen 113 Pinus sylvestris P V G Geen G G G + Kavel Thuja occidentalis P V S XX S G G - R KT Kavel Thuja occidentalis P V G Geen G G G + Kavel Thuja occidentalis P V G Geen G G G + Kavel Quercus robur P 0-20 H G Geen G G G + Kavel Fagus sylvatica O V G Geen G G G + Tegenover kavel Pseudotsuga menziesii P V R XX R G G - DV KT Kavel Betula pendula O V S X S M R - R KT Kavel 54, spechtengat 121 Quercus rubra P V G X G G G - DV KT Kavel Pseudotsuga menziesii P V G X G G G - DV KT Kavel Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Kavel Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Kavel Pseudotsuga menziesii P V G Geen G G G + Kavel pseudotsuga menziesii O V R X M G G - DV KT Naast kavel Cedrus libani Glauca P V G Geen G G G + Voor kavel 74a FV 5.7.5/v02

17 Legenda visuele boomveiligheidscontrole (veldformulier) Boomnr. Dood hout Boomnummer conform kaartcodering. X = Grof dood hout waargenomen XX = Overmatig grof dood hout waargenomen Boomsoort Nederlandse of Latijnse naam Veiligheidscategorieën - = Risicoboom Situering (langs/in) +/- = Attentieboom O = Ontsluitingsweg S = Speelplaats + = Boom zonder noemenswaardige afwijkingen W = Woonstraat PK = Park NB = Niet te beoordelen F = Fiets-/ voetpad PL = Plantsoen NA = Niet aanwezig P = Parkeerterrein Veiligheidsmaatregelen Stamdiameter R = Rooien Stamdiameter gemeten in centimeters (+/- 5 cm) op 130 cm boven maaiveld. GS = Gerichte snoei DV = Grof dood hout verwijderen EH = Externe hulpmiddelen (verankering) Groeifase NO = Nader onderzoek J = Jeugdfase JI = Jaarlijkse inspectie H = Halfwasfase V = Volwasfase Urgentieklassen E = Eindfase U = Urgent (zo spoedig mogelijk) KT = Korte termijn (binnen 3 maanden) Algemene codering KJ = Komend jaar G = Goed? = Nader onderzoeken..j = Binnen het vermelde aantal jaren R = Redelijk * = Niet te beoordelen M = Matig = Niet aanwezig Opmerkingen S = Slecht Beknopte toelichting (bijvoorbeeld bij een afwijking / advies). NB: - Geef bij de beoordeling 'matig' of 'slecht' een toelichting in de kolom 'Opmerkingen'. - Vermeld bij een risicoboom of attentieboom altijd een veiligheidsmaatregel met urgentietermijn. De maatregel bij een attentieboom is 'jaarlijkse inspectie'. - De aanwezigheid van grof dood hout in de kroon is reden om de boom als risicoboom te benoemen. FV 5.7.5/v02

18

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist OV20160364 datum: 11-11-2016 BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I 07-11-2016 VERSIE 1.0 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Zeist, 21-02-2017 Teammanager

Nadere informatie

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV KANTOOR : VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL ADRES : OVEREIND 42, 3998 JB SCHALKWIJK. TELEFOON 030-6011880 OPNAMEDATUM :

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave.

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Auteur: P.A.M. (Pascal) Peterman Redactie: M. (Mike) Wallink Project: 13 122a Datum: 19 juni

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

Tilia x europaea Toekomstverwachting

Tilia x europaea Toekomstverwachting Tilia x europaea Toekomstverwachting In opdracht van: Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Onderzoek en rapportage: Maarten H. van Atten, Alphen aan den Rijn European Tree Technician en dendroloog

Nadere informatie

Mutatiedatum: Diameter. handhaven. Soort. Antonie van Leeuwenhoeklaan tot Buijs Ballotlaan Datum beoordeling: 15 september Nr.

Mutatiedatum: Diameter. handhaven. Soort. Antonie van Leeuwenhoeklaan tot Buijs Ballotlaan Datum beoordeling: 15 september Nr. Antonie van Leeuwenhoeklaan tot Buijs Ballotlaan Datum beoordeling: 15 september 2016 Nr. Soort Diameter Hoogte 1 Betula 30 10 >10 ja levensverwachting handhaven Opmerkingen Advies 2 Quercrus rubra 80

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN VIVARE AFDELING PROJECTEN Foto 1, De onderzochte Amerikaanse eik. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies Harold Schoenmakers 22 september 2011 ABT/2011/011-110

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT Lage Raam 1 5076 PE HAAREN Postbus 2021, 5260 CA Vught T +31 (0)73 656 72 35 F +31 (0)73 656 94 35 www.piusfloris.nl

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen februari 2017 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland februari 2017 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen December 2016 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland december 2016 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling bv Regio Noord West Leidsevaart 588, 2014 HT Haarlem Postbus 4376, 2003 EJ Haarlem

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel NieuweVaert Ontwikkeling BV

Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel NieuweVaert Ontwikkeling BV Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel Nieuwevaert Ontwikkeling B.V. Opdrachtgever: Contactpersoon: NieuweVaert Ontwikkeling BV Dhr. J. Kersten Datum: 17 december 2016 Projectnummer: 20161107

Nadere informatie

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Meneer T. Schoester Datum: februari 2010 Projectnummer: 20091932 Status rapport: concept, februari

Nadere informatie

Rapportage n.a.v. VTA-inspectie gemeentelijk bomenbestand Wageningen-Hoog

Rapportage n.a.v. VTA-inspectie gemeentelijk bomenbestand Wageningen-Hoog Rapportage n.a.v. VTA-inspectie gemeentelijk bomenbestand Wageningen-Hoog Colofon Opdrachtgever Naam: Gemeente Wageningen Afdeling: Team Ingenieursbureau Contactpersoon: De heer G. Wanner Adres: Postbus

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid RVE Beleid en Communicatie Afdeling : Economie en Ruimte Adres : Postbus 51160 1007 ED AMSTERDAM

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Inventarisatie en quickscan Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Wilbertoord, 18 juni 2009 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Colofon Opdrachtgever Gemeente Nijmegen Stadhuis DGG - OR - Ingenieursbureau

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H.

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. Projectteam Groen Advies Van Haeringenplantsoen Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. van Atten 1 Colofon Titel Opdrachtgever Van Haeringenplantsoen inventarisatie

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

Touch Trees. Touch Trees RAPPORTAGE. BEA, Oude Benteloseweg te Delden. Postadres Diepenheimseweg MN MARKELO. Telefoon +31(0)

Touch Trees. Touch Trees RAPPORTAGE. BEA, Oude Benteloseweg te Delden. Postadres Diepenheimseweg MN MARKELO. Telefoon +31(0) Touch Trees taxatie onderzoek advies RAPPORTAGE Touch Trees Postadres Diepenheimseweg 112 7475 MN MARKELO Telefoon +31(0)547 260 665 Mobiel +31(0)6 53 163 655 Email touchttrees@gmail.com Kamer van Koophandel

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

BOOM EFFECT ANALYSE. Essenlaan NK Rotterdam. Klantnummer: Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat 86, Soest

BOOM EFFECT ANALYSE. Essenlaan NK Rotterdam. Klantnummer: Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat 86, Soest BOOM EFFECT ANALYSE Opdrachtgever Contactpersoon Plane Vastgoedontwikkeling Essenlaan 9 3062 NK Rotterdam Mevrouw N. Bom Klantnummer 914243 Kenmerk 16-00975/001A Betreft Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat

Nadere informatie

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Conclusie en advies..3

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BTL Bomendienst Rapport Gezien : M. Bouwer : M. Lansink Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet : www.bomendienst.nl

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN ZILVERLINDE AAN DE HERENSINGEL TE LEIDEN - Oktober 2016 - TITEL Boomtechnische beoordeling van een zilverlinde aan de Herensingel te Leiden LOCATIE Herensingel t.h.v.

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus AA Gouda. European Tree Worker Dhr. A. C. van Polen European Tree Technician. Boom Effect Analyse

T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus AA Gouda. European Tree Worker Dhr. A. C. van Polen European Tree Technician. Boom Effect Analyse Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: PFBV.16.WL 028 Opdrachtgever: J.P. van Eesteren B.V. T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus 8 2800 AA Gouda Contactpersoon: Dhr. A. C. van Polen Telefoon:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

G E M E E N T E D E B I L T

G E M E E N T E D E B I L T G E M E E N T E D E B I L T L A P L A T A BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL B o o m o n d e r z o e k P a a r d e n k a s t a n j e s 1 3 A 0 4 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p

Nadere informatie

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 Links: Boom 12, boom met geringe aantasting; onder een zone met losse schors is nieuw (lichtbruin) bastweefsel gevormd. Rechts boom 10,

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren Adres: Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag Den Haag Dienst Stadsbeheer RAPPORTAGE Boomonderzoek Johanna Naberweg COLOFON Opdrachtgever: Stadsdeel Escamp Dhr. P. van Kan Projectnummer: 201707 Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Advies Boomtechnisch

Nadere informatie

Daalseweg - Nijmegen

Daalseweg - Nijmegen Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Projectnummer: Opdrachtgever: PFBV.15.BP005 Gemeente Nijmegen Project- en Interim Management D&P Stadsingenieurs PM 20 T.a.v. de heer T. van Bloppoel Postbus 9105

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren

Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren Status rapport: Definitief, september 2009 Opgesteld voor: Dhr. J.H.C. Copal Helvoirtseweg 8 5076 PK Haaren 0411-625397 Gezien door: R. Valk Directeur

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Inspectie. 149 bomen terrein Sportfondsenbad in Amersfoort

Inspectie. 149 bomen terrein Sportfondsenbad in Amersfoort Inspectie 149 bomen terrein Sportfondsenbad in Amersfoort Colofon Opdrachtgever Naam: Gemeente Amersfoort Afdeling: Leefomgeving Contactpersoon: dhr. ing. H.J. Puijk Adres: Stadhuisplein 1 Postcode en

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden

Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden ADRES NR. BOOMSOORT (LATIJN) BOOMSOORT (NED) AANTAL BOMEN CRITERIUM A348 langs de Ijssel Populus populier 20 4 landschappelijke waarde Apollostraat 3 Betula berk

Nadere informatie

VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING BUITENPLAATS OUDENWEG

VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING BUITENPLAATS OUDENWEG VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING BUITENPLAATS OUDENWEG BOMEN EFFECT ANALYSE 2015 Pagina 1 COLOFON Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling T.a.v. de heer P. Birkhoff Postbus 5195 6802 ED Arnhem Projectnaam

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK EN -ADVIES. -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen-

BOOMONDERZOEK EN -ADVIES. -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen- BOOMONDERZOEK EN -ADVIES -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen- Colofon Project: Boomonderzoek en -advies MFA Hoge Ham in Dongen Opdrachtgever: Gemeente Dongen Contactpersoon: Mevrouw M. Dusée-van Hees Opgemaakt

Nadere informatie

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL Inventarisatie Bijzonder waardevolle bomen Gemeente Leiderdorp Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL.10.005 Colofon Projectgegevens: Inventarisatie waardevolle bomen Leiderdorp Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria.

Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria. Lijst Bijzondere bomen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude April 2016 1 Criteria bijzondere bomen Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria. A. Algemene criteria:

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1.

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. project: Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: 21-12--2011 opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. INLEIDING Eljans Vastgoed B.V. te Twello is voornemens op de

Nadere informatie

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard 1. Inleiding Voorliggende onderbouwing behoort bij de aanvraag van de kapvergunning voor het Molenschotterrein ten behoeve

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie groenelementen Ganskuijl Amersfoort

Notitie Inventarisatie groenelementen Ganskuijl Amersfoort EcoGroen advies bv Postbus 625, 8000 AP Zwolle t:038 423 64 64 f:038 423 64 65 info@ecogroen.nl www.ecogroen.nl Notitie Inventarisatie groenelementen Ganskuijl Amersfoort Inventarisatie t.b.v. het kapvergunning

Nadere informatie

Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg

Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg Laanboomadvies Pieperslaan 6, 6955 AR ELLECOM Telefoon : 06 656 72 35 E-mail : laanboomadvies@gmail.com Website : http//laanboomadvies.com Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk Controleur: Ruud Dingerdis, Gecontroleerd op 07-08-2014 European Treeworker Hoek Hoveniers Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk

Nadere informatie

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.14.BP004 Nieuw Vogelesang BV T.a.v. de heer W. N. Wijnholds p/a Rijksstraatweg 65 3956 CJ Leersum Contactpersoon: De heer A.C. van

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen

Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen Opdrachtgever: Contactpersoon: Woonstichting Leystromen Dhr. H. van den Wildenberg Datum: Februari 2016 Projectnummer: 20151168

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. Plug Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies Ing. E.J. Ros Beëdigd taxateur

Nadere informatie

Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde Noodkap bomen Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer TW

Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde Noodkap bomen Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer TW Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde Noodkap bomen Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer 16-36-TW Groenekanseweg 142 3737 AJ Groenekan Tel: 06-46962125 E-mail: info@.nl Opdrachtgever

Nadere informatie

O.B.T.A. De Linde. Boom Effect Analyse. Client: Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten Leur. Locatie:

O.B.T.A. De Linde. Boom Effect Analyse. Client: Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten Leur. Locatie: Onafhankelijk Boomtechnisch Advies Beheer van Monumentale, veterane en waardevolle bomen Van Sasse van IJsseltstraat 3, 5831 HB Boxmeer. E-mail: info@obtadelinde.nl Boom Effect Analyse Client: Locatie:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven Opdrachtgever EMM Vastgoed BV Contactpersonen L. van Aken Projectnummer 15103 Object Locatie Ellertsveldstraat en Huizingalaan ter hoogte

Nadere informatie

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Pius Floris Boomverzorging Bunde Opdrachtgever: Coenegracht architecten bna De heer Coenegracht Bergweg 2 6212

Nadere informatie

Vivare Projecten bv. Bergerhof te Renkum. Boominventarisatie bosstrook

Vivare Projecten bv. Bergerhof te Renkum. Boominventarisatie bosstrook Vivare Projecten bv Bergerhof te Renkum Boominventarisatie bosstrook CiCom Sport & Groen 30 januari 2009 Titel : Bergerhof te Renkum Ondertitel : Boominventarisatie bosstrook Projectnummer : 09 002 01

Nadere informatie

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Broström Boomtechniek Boomtechnisch advies Boomverzorging Ecologisch advies Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Colofon Project: Doezastraat 35-37, Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Aan : Rob Scheper Gemeente Hilversum Van : Gerbrand van de Weerd Bomenwacht Nederland Datum : 15 april 2013 Projectcode : 12565 Inleiding

Nadere informatie

Rapport onderzoek frameconstructies

Rapport onderzoek frameconstructies Rapport onderzoek frameconstructies van 29 bomen op de werven Oude- en Nieuwegracht Augustus 2015 Colofon uitgave Gemeente Utrecht Stedelijk Beheer Stadswerken Afdeling Cultuurtechniek 3503 RJ Utrecht

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen; project: VERHULSTPLEIN

Inventarisatie van de bomen; project: VERHULSTPLEIN Inventarisatie van de bomen; project: VERHULSTPLEIN Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. van der Zon Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies B.V. Ing. E.J. Ros Beëdigd

Nadere informatie

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : :

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : : INVENTARISATIE BOMEN PATERSERF, OOSTERHOUT THUISVESTER BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet

Nadere informatie

10.512,00. Cedrus libani subsp. Atlantica. slechte / geen bijzondere groeivorm. van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg

10.512,00. Cedrus libani subsp. Atlantica. slechte / geen bijzondere groeivorm. van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg Aanwas Huisnummer: 28 Voortuin Atlas ceder 10.512,00 Cedrus libani subsp. Atlantica Stam diameter in cm: < 60 slechte / geen bijzondere groeivorm vanaf de openbare weg Geen bijzondere betekenis Waardering

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Escamp. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Escamp. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2015.03 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2044193 Aanvraagnaam Het kappen van 7 dode bomen verspreid over

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Pius FLORIS BOOMVERZORGING

Pius FLORIS BOOMVERZORGING Pius FLORIS BOOMVERZORGING Pius Floris Boomverzorging Lutkemeerweg 400 1067 TH Amsterdam Postbus 75103 1070 AC Amsterdam T 020 497 40 80 F 020 497 63 09 amsterdam@piusfloris.nl www.piusfloris.nl BANK 24.34.82.671

Nadere informatie

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG In verband met herinrichting Opdrachtgever: Natuurbeleven BV Mark Kuiper Projectnummer : P15122 Datum : 29 juni 2015 Auteur Controle : T. van de Wiel : B. Stoffer. M.

Nadere informatie

VP EXPLOITATIE HAVEP TERREIN GOIRLE BOMEN EFFECT ANALYSE PORTIERSWONING

VP EXPLOITATIE HAVEP TERREIN GOIRLE BOMEN EFFECT ANALYSE PORTIERSWONING VP EXPLOITATIE HAVEP TERREIN GOIRLE BOMEN EFFECT ANALYSE PORTIERSWONING COLOFON Opdrachtgever Contactpersoon VP grondexploitatie BV Bergstraat 28 5051 HC Goirle De heer G. van Puijenbroek Projectnaam Bomen

Nadere informatie

VTV Blijdorp Bomenroute (2km)

VTV Blijdorp Bomenroute (2km) VTV Blijdorp Bomenroute (2km) start 2 3 4 5 6 7 finish 39 1 38 37 34 35 36 33 32 31 30 12 13 14 11 10 9 8 15 28 29 16 17 18 19 20 27 26 25 23 24 22 21 VTV Blijdorp is een volkstuincomplex, maar ook een

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 januari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

GPS: NB , OL: Monumentale boom

GPS: NB , OL: Monumentale boom Bomen in Valkenswaard Dit is een gids voor mensen die het leuk vinden om bomen te herkennen en te weten waar die in de gemeente staan. Van plaatsen waar veel bomen bij elkaar staan zijn plattegronden gemaakt

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning 3 bomen Suezlaan 14. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning 3 bomen Suezlaan 14. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2581117 Aanvraagnaam Kapvergunning 3 bomen Suezlaan 14 Uw referentiecode

Nadere informatie

stuct toekomst Opmerking Toelichting Boswet/ APV D Fokkema Noord

stuct toekomst Opmerking Toelichting Boswet/ APV D Fokkema Noord 7000 C eik 15 voldoende voldoende Eerste boom op de hoek van de D. Fokkemalaan in fietspad kap 7001 C eik 15 voldoende voldoende binnen meter 7002 C eik 15 voldoende voldoende 7003 C eik 15 voldoende voldoende

Nadere informatie

dendrologic Groenekanseweg AJ Groenekan Tel:

dendrologic Groenekanseweg AJ Groenekan Tel: Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde 5 Canadese populieren Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer 16-37-TW Groenekanseweg 142 3737 AJ Groenekan Tel: 06-46962125 E-mail: info@.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Laren Onderwerp: Bomen effect analyse rioolvervanging Hoefloo, Houtweg en Stationsweg te Laren Martijn van der Spoel 20 mei 2016 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE KLOK ONTWIKKELING BV RAPPORT: OBJECT: LOCATIE: COM-010514B-187 INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE NUDEPARK II LAWICKSEALLEE 71 TE WAGENINGEN DATUM: 9 MEI 2014 KLOK ONTWIKKELING

Nadere informatie

Verplantbaarheidsonderzoek

Verplantbaarheidsonderzoek Verplantbaarheidsonderzoek Eiken Kanaalweg Vught Opdrachtgever: De Bomenmakelaar Dhr. A. Zoontjens Hogestraat 2 4744 RM Bosschenhoofd Opdrachtnemer: De Boomingenieur Sir Winston Churchillstraat 5 2631

Nadere informatie

Status: definitief

Status: definitief Bomen Effect Analyse Molenstraat, Deventer 11-03-2016 Status: definitief ETS1640 Ing. B. van der Weerden Bomen Effect Analyse Molenstraat, Deventer Opdrachtgever: Gemeente Deventer De heer P. Mondelaers

Nadere informatie

Prognose mastverwachting 2014

Prognose mastverwachting 2014 Prognose mastverwachting 2014 Afbeelding 1: gevallen Mast van Amerikaanse eik Ing B. Exterkate 30 oktober 2014 Prognose mastverwachting 2014 Inschatting van de te verwachten mast in het Nationaalpark de

Nadere informatie

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken II ------.11 II. BOOMTOTAALZORG Gemeente Nieuwegein Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken Rapport nr:13a231 Projectnummer Onderwerp Locatie Opdrachtgever Contactpersoon 13A231 Onderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch

Bomen Effect Analyse Beukenhof Wijbosch Hoofdstuk: Inleiding 1 Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch april 2015 Boomverzorging en beheer, VTA controles, onderzoeken en cursussen boomverzorging B.E.A. 's en taxaties Vennenweg 9 5807 EH Oostrum

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT Waardebepaling bestaande bomen In het plangebied is in september 2015 een inventarisatie van de bestaande bomen doorgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn

Nadere informatie

Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg

Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Marc van Rijsewijk BUHA September 2009 Gemeente Doetinchem Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Inleiding In

Nadere informatie

ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven

ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven ONDERZOEK Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven Opdrachtgever : De nieuwe combinatie BV Ing. T.H.J. De Vries Boomtechnisch

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2016.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2395631 Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125 Uw referentiecode

Nadere informatie