ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Compu Winkel : eigenaar/ exploitant van een computerservice-bureau; het beheren van servers van Compu Winkel of Klant ten behoeve van de daarop elektronisch opgeslagen gegevens en programmatuur; het bieden van datacommunicate en alle andere overeengekomen activiteiten en diensten en haar eventuele nevenvestigingen, handelend onder de naam Compu Winkel en CXII. Klant :een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: een huurder en iedere andere gebruiker van onze goederen. hardware : computers, computeronderdelen en bijbehorende apparaten. software : het geheel van instructies (programma s) die de hardware haar functionaliteit geeft. Product : de productie en/of aanpassing van programmatuur of een website, als ook de plaatsing en promotie hiervan; de registratie van een domeinnaam; het beheren van servers van Compu Winkel/ CXII of Klanten ten behoeven van de daarop elektronisch opgeslagen gegevens en programmatuur; het bieden van datacommunicatie en alle andere overeengekomen activiteiten en diensten. Netiquette: De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet, zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. Overeenkomst :Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van een of meer producten of diensten van Compu Winkel/ CXII Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Compu Winkel en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Compu Winkel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3 De door Klant c.q. derden gehanteerde specifieke voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Artikel 3. Offertes 3.1 Alle door Compu Winkel uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en leiden eerst tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na aanvaarding door Klant niet schriftelijk door ons wordt herroepen. 3.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting door Compu Winkel tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 3.3 Compu Winkel kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Klant had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Compu Winkel is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd. 3.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van Compu Winkel. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. 4.2 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder herinstallatiekosten van software, herassemblagekosten van hardware, waardedaling door veroudering plus ev. Opslagkosten, verschuldigd zijn Compu Winkel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Compu Winkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2 4.5. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Compu Winkel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Compu Winkel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Compu Winkel zijn verstrekt, heeft Compu Winkel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen Compu Winkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Compu Winkel is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Compu Winkel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd Compu Winkel is gerechtigd verbeteringen in of aan Product aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Klant Compu Winkel draagt zorg voor de beschikbaarheid van Product. Compu Winkel is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van Product en/of hardware als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Compu Winkel liggen. Compu Winkel is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Product ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan Product door of vanwege Compu Winkel Artikel 5. Levertijd/ Contractduur: uitvoeringstermijn 5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, of levertijden opgegeven dan gelden deze bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient klant Compu Winkel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6. Wijzigingen van de overeenkomst 6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Compu Winkel zal Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Compu Winkel Klant hierover tevoren inlichten Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Compu Winkel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft In afwijking van lid 3 zal Compu Winkel geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend Prijsverhogingen zullen worden doorberekend aan Klant, doch deze heeft gedurende 30 dagen na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in artikel 14 is beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijswijzigingen kunnen worden medegedeeld via de website van Compu Winkel 6.7 Een overeenkomst tussen Compu Winkel en Klant kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Compu winkel omstandigheden ter kennis komen die Compu Winkel goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Compu Winkel Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is Compu Winkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Compu Winkel schadevergoeding te vorderen.

3 - Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Compu Winkel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Compu Winkel bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 7. Technische eisen enz. 7.1 Alle technische eisen die door Klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door Klant nadrukkelijk te worden gemeld. 7.2 Compu Winkel is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die door de fabrikant ter beschikking wordt gesteld. Artikel 8. Modellen en voorbeelden 8.1 Indien door Compu Winkel een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld. Artikel 9. Garantie 9.1 Compu Winkel geeft op de door haar geleverde zaken ( geen verbruiksgoederen of software zijnde) een garantietermijn zoals die door de producent/leverancier van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd met een maximum van 1 jaar. 9.2 Alle zaken dienen bij Compu Winkel ter reparatie te worden aangeboden. De klacht dient schriftelijk en duidelijk te worden geformuleerd. Bij reparatie aan huis worden de kosten van reparatie en voorrijdkosten in rekening gebracht 9.3 Compu Winkel kan er voor kiezen om zaken te vervangen. Vervangen onderdelen worden eigendom van Compu Winkel. 9.4 Garantie vervalt indien Klant schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: - Het laten vallen van het apparaat; - het verwijderen van leveranciersnummer,type- of serienummer en sticker op of in het apparaat aangebracht; - het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies - Klant zelf heeft getracht het gebrek te herstellen of een derde ingeschakeld om het gebrek te herstellen; - zodanig gebruik dat niet meer als normaal gebruik kan worden aangemerkt - toevoegen, plaatsen van niet door de Compu Winkel geleverde hard- en software - aanpassen en wijzigen van de instellingen door Klant waardoor het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Klant dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie -termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. 9.5 Er kan geen garantie door Klant geclaimd worden onder geen enkele voorwaarden zonder dat geleverde goederen voldaan zijn aan Compu Winkel Artikel 10. Reglementen Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker kan en mag worden verwacht en zal zich houden aan de Netiquette, zoals deze is vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) Compu Winkel behoudt zich het recht voor om servers dan wel verbindingen dan wel andere diensten door Compu Winkel geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Compu Winkel beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt, dan wel indien Klant in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van Klant onverlet Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden Klant is zelf verantwoordelijk voor de overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Compu Winkel behoudt zich het recht voor om in geval van overschrijding, zoals bedoeld in de vorige zin, de

4 overtreder per maand een overeengekomen toeslag per gigabyte, waarbij een gedeelte van een gigabyte als een hele gigabyte geldt, dataverkeer te factureren Het is Klant niet toegestaan de verbinding met Compu Winkel te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maarniet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij Klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. Indien Compu Winkel strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt Klant van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst beëindigd. Compu Winkel behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen Het is Klant niet toegestaan illegale programma's of bestanden, waaronder, maar niet uitsluitend, warez, pirated software, auteursrechterlijk beschermd materiaal en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving te plaatsen op een door Compu Winkel geleverde en/of beheerde (virtuele) server, als ook het versturen van ongevraagde en/of spam naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Compu Winkel Het is Klant niet toegestaan IRC-gerelateerde diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, IRC-servers, - bouncers, -clients en -bots, te draaien Klant verricht generlei handelingen op een door Compu Winkel geleverde en/of beheerde (virtuele) server, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de betreffende server en/of overige Internetgebruikers, dan wel het gebruik daarvan naar het oordeel van Compu Winkel verhinderen Compu Winkel behoudt zich het recht voor de door Klant op een door Compu Winkel geleverde en/of beheerde (virtuele) server geplaatste bestanden te controleren op hetgeen dit artikel verbiedt als zij daar redelijkerwijs aanleiding toe ziet Klant is aansprakelijk voor alle schade die Compu Winkel mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van Klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten. Tevens is Klant aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verkeerd of achterstallig onderhoud en het niet of niet tijdig doorgeven van een gehackte of aangevallen (virtuele) server of servers. Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 11.1 Compu Winkel blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zij kan bij in gebreke blijven de geleverde zaak terstond, mondeling zowel als schriftelijk, terugvorderen Door Compu Winkel geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nummer als betaalmiddel worden gebruikt Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vollende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Klant geeft reeds nu onverwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Compu Winkel dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Compu Winkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Compu Winkel zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleerde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Compu Winkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven Artikel 12 Geheimhouding 12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Artikel 13. Intellectuele eigendom Compu Winkel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden voor, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het Auteursrecht en Databankrecht.

5 13.2. Alle door Compu Winkel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Compu Winkel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht Compu Winkel behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 14. Domeinnamen en IP-adressen Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat Compu Winkel zal bemiddelen bij de registratie van een domeinnaam en/of IP-adres,dient voorts hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen Voor de aanvraag, toekenning en het eventuele gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. Compu Winkel speelt ter zake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Compu Winkel is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt gehonoreerd Compu Winkel aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de door Klant gebruikte domein en domeinnaam. Klant vrijwaart Compu Winkel voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval Compu Winkel bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden. Artikel 15. Gebreken. Klachttermijnen Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Compu Winkel/ CXII Indien een klacht gegrond is zal Compu Winkel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Compu Winkel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel Klant dient de gekochte zaken bij levering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaak is geleverd: - of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik 15.5 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, op product, dan dient Klant deze binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Compu Winkel te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan Compu Winkel. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Compu Winkel worden geretourneerd Artikel 16. Honorarium Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Compu Winkel, geldende voor de periode waar de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen Eventuele kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting Voor opdrachten met een looptijd van meer dan 1 jaar zullen de verschuldigde kosten per kalenderjaar in rekening worden gebracht Indien Compu Winkel met Klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Compu Winkel niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Compu Winkel mag prijsstijgingen doorberekenen,

6 indien Compu Winkel kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan. Artikel 17. Prijsverhoging 17.1 Indien Compu Winkel de verkochte goederen niet voor de afgesproken prijs kan leveren, onder andere door valutaschommelingen of prijsopdrijving van haar toeleveranciers heeft zij het recht de prijs aan te passen of de verkoopovereenkomst eenzijdig te ontbinden Indien de prijsverhoging meer is dan 10% heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden Artikel 18. Betaling De betaling van Product is gebaseerd op vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen, evenals kosten voor de registratie van domeinnamen Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Compu Winkel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Klant in verzuim; Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Extra kosten voor administratie zullen berekend worden In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Klant zullen de vorderingen van Compu Winkel en de verplichtingen van de gebruiker jegens Compu Winkel onmiddellijk opeisbaar zijn Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Klant is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is Is Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. Artikel 19. Beëindiging Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk, daarbij expliciet uitgesloten elektronische mail, beëindigen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan beëindigen Compu Winkel heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomt te beëindigen: - Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Compu Winkel omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Dit geldt met name in geval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance Van betaling heeft aangevraagd en verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. - Indien Klant de betalingstermijn heeft overschreden. - Indien Klant in strijd handelt met hetgeen in artikel 10 is bepaald Beëindiging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg In geval van beëindiging is Compu Winkel tevens gerechtigd de registratie van domeinnamen van Klant ongedaan te maken. Terzake aanvaardt Compu Winkel geen aansprakelijkheid voor de door Klant eventueel te lijden schade Door de beëindiging worden de vorderingen van Compu Winkel direct opeisbaar en vervallen de aan Klant verleende gebruiksrechten. Artikel 20. Aansprakelijkheid Compu Winkel is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin des woords, tenzij die schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Compu Winkel De aansprakelijkheid van Compu Winkel, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Compu Winkel beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7 20.4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte Compu Winkel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of schade wegens gederfde omzet of winst Compu Winkel is niet aansprakelijk voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie Compu Winkel is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, bijvoorbeeld computervirussen Klant vrijwaart Compu Winkel tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van Product Compu Winkel is niet aansprakelijk voor schade aan Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Compu Winkel werkzaam zijn. Artikel 21. Overmacht Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Compu Winkel geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Compu Winkel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Compu Winkel worden daaronder begrepen Compu Winkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (die verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Compu Winkel haar verbintenis had moeten nakomen Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Compu Winkel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Compu Winkel niet mogelijk is niet langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat Indien Compu Winkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 22. Geschillenbeslechting 22.1 De rechter in de vestigingsplaats van Compu Winkel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Compu Winkel het recht Klant te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Artikel 23. Toepasselijk recht 23.1 Op elke overeenkomst tussen Compu Winkel en Klant is Nederlands recht van toepassing. Artikel 24. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kantonrechter in Tilburg,en tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van Overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen:

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: MULTI CHANNEL MARKETING Artikel 1. Definities 1. In

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Intention. Algemene voorwaarden Intention

Intention. Algemene voorwaarden Intention De Vlonder 217 i Algemene voorwaarden Intention ARTIKEL 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: HA'NAMI V.O.F., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de G.J. Van Heekstraat 492, hierna te noemen: "gebruiker" Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID.

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. artikel 1. Algemeen 1. Onder "wederpartij" of opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met NetSolid een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CST Media

Algemene Leveringsvoorwaarden CST Media Algemene Leveringsvoorwaarden CST Media Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 59536985 Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met CST Media. een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie