Vixen ComputerService Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vixen ComputerService Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VIXEN COMPUTERSERVICE 1. ALGEMEEN Tenzij schriftelijk expliciet afwijkend overeengekomen tussen Vixen ComputerService ( Vixen ) en De Klant zijn deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes, website-pagina s, facturen, credit-nota s, onderhoudscontracten, opdrachtbonnen en alle mogelijke overige vormen van documentatie, zij het op papier of in digitaal formaat, alsmede op alle overeenkomsten die tussen Vixen ComputerService en De Klant of haar crediteurs tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van opdrachten en overige handelingen. Het hanteren of toepassen door De Klant van eigen, algemene of bijzondere voorwaarden wordt door Vixen ComputerService ( Vixen ) hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 2. DEFINITIES 2.1 : Vixen ComputerService : het bedrijf handelend onder deze naam zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland (Den Haag) onder nummer Inzake de leesbaarheid zal in dit document aan dit bedrijf worden gerefereerd door middel van Vixen. 2.2 : De Klant : iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordiger(s), die een Product of Dienst van Vixen aanvaardt of in opdracht geeft, inclusief offertes, facturen en creditnota s zoals uitgegeven door Vixen, en wiens / wier opdracht voor Producten of Diensten door Vixen werd aanvaard. Een Klant is een Debiteur. 2.3 : Vaste Klant : een vaste Klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordiger(s), die reeds minimaal 3 opdrachten heeft verstrekt en geldelijk voldaan, óf iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordiger(s), die met Vixen een (onderhouds-) contract heeft afgesloten. 2.4 : Debiteur : iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordiger(s), die een Product of Dienst aan Vixen in opdracht geeft en hiervoor een geldelijke vergoeding verschuldigd is zoals gespecificeerd volgens de hem of haar door Vixen toegezonden factuur. Een Debiteur is een Klant. 2.5 : Crediteur : iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordiger(s), van wie Vixen goederen, diensten of producten betrekt en die hiervoor een vergoeding dient te ontvangen zoals gespecificeerd middels zijn of haar eigen aan Vixen toegezonden facturen of middels de credit-nota s zoals aan hem of haar toegezonden door Vixen. Een Crediteur is een Leverancier van producten, arbeid of diensten. 2.6 : Producten : zowel producten die Vixen zelf fabriceert, ontwikkelt en / of assembleert, zowel hardware-matig als software-matig, inclusief grafische designs, websites en webdomeinen, als deze die door derden aan Vixen worden geleverd met het oog op doorlevering aan de Klant. 2.7 : Diensten : zowel service, hosting, FTP-access, werkzaamheden en overige handelingen welke Vixen zelf in opdracht van de Klant levert en verricht, als deze die in opdracht van en / of overleg met de Klant door Vixen van derde partijen worden betrokken ten behoeve van het vervullen van de opdracht van de Klant. 3. HET VERSTREKKEN EN ACCEPTEREN VAN OPDRACHTEN 3.1 : Verstrekking van een opdracht : het is voor de Klant mogelijk om op de volgende wijzen opdrachten te verstrekken: rechtstreeks mondeling, per telefoon, per fax, per of schriftelijk per post. Bij het verstrekken van een opdracht gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met deze Algemene Voorwaarden (laatste versie). Alle opdrachten verstrekt op bovengenoemde wijzen resulteren per omgaande in een rechtsgeldige overeenkomst tussen Vixen en de Klant voor welke de Klant een geldelijke vergoeding verschuldigd zal zijn aan Vixen zoals gespecificeerd middels haar factuur aan de Klant. Annulering van een opdracht door de Klant is mogelijk mits daarbij door de Klant de wettelijke bedenktijd van 7 dagen vanaf datum van bestelling / opdracht / aankoop zoals vastgelegd in de Nederlandse Wetgeving niet wordt overschreden en mits deze niet reeds wordt of is uitgevoerd. In geval van annulering door de Klant na opdrachtverstrekking terwijl door Vixen reeds bepaalde handelingen zijn uitgevoerd of onderdelen, externe diensten en / of producten zijn verworven conform opdracht van de Klant, zal de Klant, ongeacht de reden, annuleringskosten ad 10% van het totaalbedrag met een minimum van 50,- exclusief BTW verschuldigd zijn plus eventuele overige kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, verzend- en reiskosten. 3.2 : Acceptatie van een opdracht : het staat Vixen te allen tijde vrij om zonder verdere opgave van redenen een opdracht te weigeren of om een reeds geaccepteerde opdracht niet verder te vervullen. Van een dergelijke beslissing zal Vixen de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, hetzij telefonisch, schriftelijk of per . In dergelijke gevallen verplichten zowel Vixen als de Klant zich om de financiële balans van een niet-afgemaakte opdracht te voldoen overeenkomstig de in dit document vastgestelde betalingstermijn(en) en verplichtingen. 3.3 : Identificatie : Vixen behoudt zich het recht voor om te allen tijde een vorm van identificatie te verlangen van de Klant en in kopie te verkrijgen alvorens een opdracht te accepteren of deze (gedeeltelijk) uit te voeren, inclusief in gevallen van (persoonlijke) overdracht van een product of producten. Geaccepteerde vormen van identificatie zijn rijbewijzen en paspoorten. Bij weigering door de Klant in deze, ongeacht de reden of omstandigheden, behoudt Vixen zich het recht voor om per onmiddellijk een opdracht te weigeren of een reeds gedeeltelijk uitgevoerde en / of geaccepteerde opdracht te annuleren, inclusief weigering tot (persoonlijke) overdracht van reeds door de Klant bestelde en eventueel reeds betaalde producten, waarbij alle reeds gemaakte kosten alsnog op de Klant (eventueel van rechtswege) verhaald zullen worden. Versie 2.4 november 2014 Pagina 1 van 10

2 3.4 : Opdrachtbon : gedurende of na het accepteren van een opdracht door Vixen en / of na (op)levering van producten of diensten kan naar wens van Vixen op een Opdrachtbon een inventarisatie worden gemaakt van de bestaande problemen bij, of wensen van de Klant en uit te voeren / reeds uitgevoerde werkzaamheden en te leveren / reeds geleverde producten en bijbehorende kosten, welke in overleg tussen de Klant en Vixen aldus zijn of zullen worden vastgelegd. De Klant dient deze opdrachtbon hierna voor akkoord te tekenen en zal gebonden zijn aan de daarin genoemde kosten, condities, voorwaarden en afspraken. In die gevallen waarin een opdrachtbon vóór uitvoering van een opdracht of levering van een product of producten wordt opgemaakt, dient deze slechts ter indicatie van verwachte en geschatte kosten en kunnen aan op deze Opdrachtbon bon aangegeven prijsindicatie(s) door de Klant geen rechten worden ontleend. 3.5 : Overdrachtsdocument : bij (persoonlijke) aflevering of overhandiging door Vixen of één van haar vertegenwoordigers van een product of producten aan de Klant of één van zijn of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers kan, naar wens van Vixen, deze laatste gevraagd worden een door Vixen gespecificeerde Opdrachtbon te ondertekenen voor akkoord en zal gebonden zijn aan de daarin genoemde kosten, condities, voorwaarden en afspraken. De Opdrachtbon geldt in die gevallen als rechtsgeldig bewijs voor overdracht van goederen. In geval van weigering tot ondertekening door de Klant behoudt Vixen zich te allen tijde en onder alle omstandigheden het recht voor in dit document genoemde product of producten weigeren uit te leveren of overhandigen aan de Klant en / of zijn of haar vertegenwoordiger(s), waarbij alle reeds gemaakte kosten alsnog op de Klant (eventueel van rechtswege) verhaald zullen worden. 4. PRODUCTEN EN DIENSTEN Vixen behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen inzake de specificaties en prijzen van al haar producten en diensten, ingevolge de technische evolutie van producten en diensten of om economische of juridische redenen. Vixen waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van een product of dienst. De dienstverlening van Vixen betreft, voor zover mogelijk binnen de grenzen van haar eigen technisch kunnen : reparatie, herstel, onderhoud en levering (zowel nieuw als gebruikt) van PC-based computers, laptops, notebooks, computersystemen en netwerken in het algemeen en randapparatuur in de ruimste zin des woords. Dit betreft onder andere, maar is niet gelimiteerd tot, het leveren, assembleren en installeren van nieuwe computersystemen zowel hardware- als software-matig; het repareren van bestaande computersystemen; het herstellen van Windows en DOS installaties; het terughalen van verloren bestanden en gegevens (datarecovery); virus- en spyware verwijdering; het terughalen en / of opnieuw instellen van vergeten of verloren wachtwoorden zowel van het BIOS van computers, Windows installaties, documenten, programma s en internet verbindingen; het opzetten en beheren van thuis- en / of bedrijfsnetwerken; het installeren van nieuwe internet-verbindingen en het delen van bestaande of nieuwe internetverbindingen (dial-up, kabel en ADSL); compleet systeem- en netwerkbeheer; het leveren, repareren en / of vervangen en installeren van nieuwe hardware componenten; advies inzake nieuw aan te schaffen en op te zetten computersystemen, laptops etc. en netwerken; het leveren van onderdelen en complete computersystemen en laptops, zowel nieuw als gebruikt, geheel volgens de behoeften en wensen van de Klant; het adviseren inzake en leveren en installeren van hardware en software geheel volgens de behoeften en wensen van de Klant; het adviseren inzake en inventariseren en organiseren van software-licenties; grafisch design algemeen, webdesign, website beheer, hosting en domeinregistratie en - administratie; het opzetten, installeren en beheren van intranet- en internet netwerken waaronder, maar niet beperkt tot, webservers, FTP-servers en servers; etcetera. 5. PRIJZEN EN FACTURATIE 5.1 : Factuur : het gespecificeerde overzicht van werkzaamheden, producten en diensten welke Vixen in opdracht van de Klant zal uitvoeren of heeft uitgevoerd, c.q. zal leveren of heeft geleverd, zij het als op zichzelf staande opdracht of onder de bepalingen van een (onderhouds)contract, conform welke de Klant een geldelijke vergoeding is verschuldigd. 5.2 : Offerte : een gespecificeerd overzicht van producten, diensten en kosten welke Vixen in opdracht van of in overleg met de Klant heeft opgesteld voorafgaand aan een eventuele opdrachtverstrekking, zij het als op zichzelf staande opdracht of onder de bepalingen van een (onderhouds)contract. Ingevolge de technische evolutie van producten en diensten of economische of juridische omstandigheden zullen offertes uitgegeven door Vixen slechts geldig zijn zolang de voorraad van geoffreerde producten strekt bij haar leveranciers en zolang tussentijds geen drastische prijswijzigingen plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, inzake speciale en tijdelijke aanbiedingen van leveranciers), en met een maximum geldigheidsduur van één maand vanaf dagtekening van de desbetreffende offerte. Derhalve kunnen aan offertes door de Klant geen specifieke of definitieve rechten worden ontleend, tenzij expliciet afwijkend vermeld op de desbetreffende offerte. In die gevallen waarin door omstandigheden buiten Vixen bepaalde geoffreerde onderdelen niet langer leverbaar zijn, behoudt Vixen zich het recht voor andere, doch minimaal gelijkwaardige onderdelen te gebruiken ter vervulling van de door de Klant geplaatste opdracht, doch zonder dat hiervoor de Klant extra of additionele kosten in rekening zullen worden gebracht. Dit is echter niet van toepassing op producten compleet af fabriek zoals, maar niet gelimiteerd tot, vóór-geassembleerde PCs en / of netbooks, notebooks, laptops en tablet-pcs en compleet af fabriek te leveren randapparatuur zoals printers, digitale camera s etc. in welke gevallen een alternatief product pas eventueel na overleg met de klant zal worden geleverd tegen de juiste en courante kosten van dat alternatieve product. Een door de Klant voor accoord getekende of anderszins bevestigde offerte, inclusief eventuele in overleg handmatig aangebrachte wijzigingen, geldt tevens als opdrachtbon en resulteert per omgaande in een rechtsgeldige overeenkomst. 5.3 : Prijzen, Kosten en Tarieven : alle genoemde prijzen, kosten en tarieven zijn in euro ( ) en exclusief 21 % B.T.W., tenzij specifiek anders vermeld of schriftelijk overeengekomen tussen Vixen en de Klant. Uitzonderingen zijn producten welke vallen onder de zogenaamde marge-regeling waarbij BTW niet van toepassing is, zoals zal worden vermeld op de eindfactuur aan de Klant. Vixen levert geen diensten en / of producten onder de BTW-verlegd -regeling, noch Tax-Free / Duty-Free. Productprijzen zijn dagprijzen zoals aan Vixen aangeboden door haar leveranciers en kunnen derhalve dagelijks verschillen. Tarieven inzake arbeidsloon zijn conform die welke op de website van Vixen ComputerService worden genoemd, uitgezonderd contractueel afwijkend overgekomen tarieven. Versie 2.4 november 2014 Pagina 2 van 10

3 5.4 : Additionele kosten : alle genoemde prijzen zijn exclusief kosten van eventuele (wereldwijde) (verzekerde) verzending af of naar fabriek en / of leverancier en / of van of naar de Klant, installatie, reiskosten en toeslagen voor bijzondere werkomstandigheden en opdrachten, additionele kosten voor administratie, registratie en hosting, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, werkzaamheden buiten normale openingstijden en dagen, garantiegevallen, plaatsing, beheer en administratie van websites, spoedopdrachten etc. tenzij specifiek vermeld of afwijkend schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en Vixen. Deze additionele kosten zijn waar en wanneer van toepassing tevens exclusief B.T.W. en zullen worden doorbelast aan de Klant en separaat worden vermeld op de factuur. 5.5 : Telefonische assistentie, Hulp-Op-Afstand, digitale assistentie : in gevallen van uitgebreide telefonische assistentie en / of Hulp-Op- Afstand middels het inloggen door Vixen op de computer(s) van de Klant en het zodanig en indien zo mogelijk verhelpen van een probleem of problemen aan de zijde van de Klant en in gevallen van digitale assistentie (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het opzoeken en leveren van bepaalde informatie van het internet of andere bronnen, data-transfer, instellen van (rand)apparatuur, het opzoeken en toezenden aan de Klant van stuurprogramma s etc.) bedragen de tarieven hetzelfde als voor werkzaamheden verricht op lokatie bij de Klant. 5.6 : Toeslagen : in geval van oproepen en / of werkzaamheden buiten de standaard openingstijden en dagen zoals vermeld op de website van Vixen ComputerService, zal aan de Klant een toeslag van 100 % van de geldende standaardtarieven op alle gebieden in rekening worden gebracht. Vixen belast binnen haar standaard openingstijden en dagen geen aparte of afwijkende avond- of weekend-toeslagen of tarieven. 5.7 : Voorrijkosten / Reiskosten : Vixen zal binnen Nederland geen voorrijkosten of reistijd aan de Klant in rekening brengen, doch hanteert een tarief voor reiskosten conform het tarief zoals gespecificeerd op de website van Vixen indien de Klant zich verder dan 8 kilometer bevindt gerekend vanaf de postcode van vestiging van Vixen en de Klant zal deze kosten dienen te voldoen in geval van het op locatie uitvoeren van opdrachten, in geval van het ophalen en weer retourneren van apparatuur en in gevallen van het naar wens van de Klant op locatie opmaken van offertes en inventarisaties etc. Deze kosten zullen apart worden vermeld op de factuur. Deze kosten komen te vervallen c.q. zijn niet van toepassing indien : de Klant (in persoon) ten kantore van Vixen (alleen op afspraak) een offerte of inventarisatie komt laten of laat opmaken de Klant de te repareren en / of te installeren apparatuur, software en / of onderdelen ten kantore van Vixen (alleen op afspraak) komt of laat afleveren en weer komt of laat ophalen er sprake is van telefonische dienstverlening, Hulp-Op-Afstand en / of Digitale Assistentie de Klant een opdracht verstrekt met een minimum factuurwaarde van 1.500,- exclusief B.T.W. en niet meer dan twee werkbezoeken door Vixen op locatie, ongeacht de afstand binnen Nederland ter uitvoering van één en dezelfde opdracht niet meer dan maximaal 2 werkbezoeken op locatie noodzakelijk zijn : in dat geval zullen reiskosten slechts één maal worden doorberekend (alleen binnen Nederland) 5.8 : Korting : kortingen kunnen worden verleend aan : Klanten welke met Vixen één of meerdere (onderhouds)contracten hebben afgesloten Klanten welke worden aangemerkt als Vaste Klanten (zie paragraaf 2.3) iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordiger(s), met welke Vixen een samenwerkingsverband heeft iedere natuurlijke persoon welke als student of scholier aan te merken is, mits deze zijn of haar factuur per omgaande contant voldoet 5.9 : Kortingspercentages : het vaste kortingspercentage voor alle voorgaand genoemde natuurlijke en rechtspersonen bedraagt 10 % van de op de factuur vermelde bedragen inzake arbeidsloon exclusief B.T.W. of 16 % in geval van studenten en scholieren. In geval van creditnota s zal bovengenoemd percentage voor de ontvanger vervolgens inclusief B.T.W. zijn. Kortingen en kortingspercentages zijn niet in combinatie geldig en derhalve niet cumulatief. Kortingen en kortingspercentages zijn slechts geldig vanaf 1 uur arbeidsloon : Uitgesloten van korting : uitgesloten van korting zijn posten op en gehele offertes en / of facturen van Vixen welke slechts betrekking hebben op in opdracht van de Klant aangeschafte en geleverde goederen, hardware en software, internet-diensten zoals hosting en domeinnamen en facturen welke door de Klant (onder contract) in termijnen worden voldaan. Tevens uitgesloten van korting zijn aan de Klant doorgefactureerde bedragen welke betrekking hebben op in opdracht van de Klant aangeschafte en verworven producten en diensten van derden, eventuele reiskosten en kosten van (verzekerde) verzending wereldwijd, additionele kosten van administratie, registratie en hosting, aanmaningskosten en boetes etc. Tenslotte zijn uitgesloten van korting die producten, diensten, kosten en iedere natuurlijke of rechtspersoon óf zijn / haar vertegenwoordigers, welke niet voor korting in aanmerking komen om redenen van onder andere, maar niet gelimiteerd tot, economische, juridische en / of overige niet voorziene aard. Aan vermelde kortingen, kortingspercentages en condities kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend : (Onderhouds)contracten : bepalingen en prijzen zoals vermeld in en voor (onderhouds)contracten vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden (laatste versie) en zijn geldig gedurende de termijn waarvoor deze zijn afgesloten. De bepalingen en prijzen zoals vermeld in en voor (onderhouds)contracten zullen bij ingang van elke nieuwe contractperiode, of anders op jaarlijkse basis, onderhevig zijn aan herindexering en aanpassing op basis van de stijging van kosten van levensonderhoud, salaris- en productiekosten, alsmede de werking van de markt. Versie 2.4 november 2014 Pagina 3 van 10

4 5.12 : Betaling van facturen aan Vixen : de Klant verplicht zich te houden aan de volgende condities inzake het voldoen van door Vixen aan hem of haar verzonden facturen : de Klant zal geen recht van reclame uitoefenen zoals vermeld in artikel 7:39 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek inzake door hem of haar opgedragen diensten of in zijn of haar opdracht ingekochte of geproduceerde producten of afgenomen diensten van derden zoals vermeld op de factuur en vastgelegd in de eventueel door hem of haar ondertekende opdrachtbon, (onderhouds)contract of geaccepteerde offerte, noch inzake eventuele noodzakelijke en / of door de Klant gewenste additionele kosten, voorzien of onvoorzien de Klant dient binnen 14 dagen vanaf dagtekening van de factuur het totale openstaande bedrag voldoen op de bankrekening van Vixen ComputerService indien het factuurbedrag hoger is dan 100,- exclusief B.T.W., is het voor de Klant mogelijk om onder contract het totaalbedrag te voldoen in maximaal 3 opvolgende maandelijkse termijnen zonder rente waarbij elke termijnbetaling dient te zijn ontvangen vóór de eerste dag van de opvolgende maand; bij overschrijding van de termijn van maximaal 3 maanden zal de Klant rente verschuldigd zijn ad 5 % van het oorspronkelijke factuurbedrag, cumulatief per maand vanaf het einde van de derde contractueel overeengekomen maand In die gevallen waarbij de Klant in gebreke blijft, behoudt Vixen zich het recht voor een lopende opdracht tot nader orde niet verder te vervullen of een nieuwe opdracht niet aan te nemen of te vervullen of een oproep van de Klant niet te beantwoorden tenminste tot alle openstaande posten zijn voldaan en is Vixen onder geen voorwaarde, zowel gedurende als daarna als gevolg hiervan, door de Klant aansprakelijk te stellen voor, maar niet gelimiteerd tot, problemen, gederfde inkomsten, tijdverlies, gemiste deadlines, (additionele) kosten etc. aan de zijde van de Klant. Alle door Vixen ComputerService aan de Klant toegezonden facturen zijn fataal : Betaling van facturen en creditnota s door Vixen : Vixen verplicht zich geldige en correcte facturen van derden te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn van de crediteur. Vixen behoudt zich echter te allen tijde het uitoefenen van het recht van reclame zoals vermeld in artikel 7:39 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek voor. In geval van creditnota s van Vixen en (onkosten)vergoedingen aan derden zal de betalingstermijn maximaal 30 dagen vanaf dagtekening van de creditnota of bevestiging van overmaking van een factuur door de Klant bedragen, mits de Klant, derde partij of crediteur niet zelf in gebreke is : Aanmaningen : de Klant verplicht zich tot het compleet voldoen van de factuur of facturen van Vixen ComputerService en / of derden binnen de door Vixen ComputerService gestelde betalingstermijn en conform de gefactureerde tarieven, posten en kosten. Facturen welke niet, of slechts gedeeltelijk door de Klant worden voldaan, ongeacht de reden, tenzij voorafgaand schriftelijk afwijkend overeengekomen, zullen door Vixen ComputerService ter incasso uit handen worden gegeven waarbij tevens alle bijkomende kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, aanmanings- en administratiekosten, (wettelijke) rente(s), eventuele boetes, incassokosten (met een minimum van 15 % van het totaalbedrag) en kosten van eventuele (rechts)vervolging, tevens geheel ten laste van de Klant zullen zijn, als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c en artikel 6:119 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Een eerste aanmaning zal worden verstuurd minimaal één week na het verstrijken van de eerste betalingstermijn. Een tweede aanmaning zal worden verstuurd minimaal één week na het verstrijken van de dagtekening van de eerste aanmaning. Overhandiging van de openstaande factuur of facturen aan een incassobureau zal plaatsvinden minimaal één week na het verstrijken van de betalingstermijn zoals vermeld in de tweede aanmaning. In geval van een tweede aanmaning zal de openstaande factuur worden vermeerderd met een bedrag ad 15,- inclusief B.T.W. voor aanmanings- en administratiekosten, eventueel vermeerderd met (wettelijke) rente(s) plus een toeslag van 5 % : Wettelijke rente en bijkomende kosten : de Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de gestelde betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur zijn voldaan, en mits niet voorafgaand schriftelijk afwijkend overeengekomen, vanaf die dag vertragingsinteresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 5 %, onverminderd het recht van Vixen ComputerService om alle kosten, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tot invordering van de verschuldigde bedragen op de Klant te verhalen : Recht van reclame : de Klant behoudt het recht van reclame zoals vermeld in artikel 7:39 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek inzake de juistheid van facturen zoals aan hem of haar toegezonden door Vixen ComputerService, met uitzondering van op facturen vermelde juiste bedragen inzake producten en diensten welke in opdracht van de Klant door Vixen van derden zijn betrokken, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, hardware, software, diensten en werkzaamheden en alle mogelijke bijkomende en gerelateerde kosten. Reclamaties dienen schriftelijk te worden ingediend binnen de op de factuur of facturen gestelde betalingstermijn en zullen worden beoordeeld door de administrateur of de juridisch adviseur van Vixen ComputerService op basis van juistheid, redelijkheid en billijkheid. Gedurende deze tijd zal de betalingstermijn worden opgeschort tot op het moment dat de Klant hieromtrent een schriftelijke verklaring ontvangt, hetzij op papier of via , van of namens Vixen ComputerService, vanaf welke dagtekening de betalingstermijn opnieuw ingaat onder de reeds gestelde voorwaarden. Inzake reeds behandelde reclamaties zal verder niet worden gecorrespondeerd : Prijsgarantie : alle prijzen zijn in beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van een opdracht aan of aangaan van een (onderhouds)contract met Vixen ComputerService geldende omstandigheden en afspraken. Onvoorzien kan het voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende factoren, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, wijzigingen in arbeidsloon of in- en aankoopprijzen, zich nadien wijzigen zodat Vixen haar prijzen noodgedwongen dienovereenkomstig moet aanpassen. Aan zowel op Opdrachtbonnen als in offertes vermelde prijzen kunnen derhalve door de Klant geen definitieve rechten worden ontleend, tenzij specifiek vermeld of afwijkend schriftelijk overeengekomen. Vixen verplicht zich de Klant zo spoedig mogelijk te informeren inzake mogelijke drastische prijswijzigingen en de oorzaken daarvan alvorens een verstrekte opdracht definitief en compleet te vervullen. Versie 2.4 november 2014 Pagina 4 van 10

5 6. GARANTIES EN VOORWAARDEN 6.1 : Garantie Algemeen : Vixen ComputerService verstrekt garantie ten opzichte van haar eigen werkzaamheden en diensten voor een periode van 3 maanden vanaf de datum van uitvoering van een opdracht en / of levering van een product, ongeacht de uiteindelijke factuurdatum. Voor nieuwe, in opdracht van de Klant bestelde en geleverde onderdelen en / of in opdracht van de Klant verworven diensten en producten van derden gelden de garantievoorwaarden en termijnen van de derde partij en / of het Nederlands Recht. Voor overige onderdelen en apparatuur zoals rechtstreeks aan de Klant geleverd door Vixen geldt een garantie van drie maanden vanaf de datum van uitvoering van een opdracht en / of levering van een product. 6.2 : Uitgesloten van garantie : uitgesloten van elke vorm van garantie of aansprakelijkheid aan de zijde van Vixen zijn probleemsituaties en / of fouten direct of indirect veroorzaakt door Klanten en / of gebruikers zelf, door calamiteiten of door overmacht, alsmede alle overige oorzaken waar zowel de Klant als Vixen ComputerService niet verantwoordelijk voor zijn, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, virusaanvallen, overige vormen van digitale infectie, activiteiten door hackers, terrorisme, opzet, falende hardware, weersomstandigheden en verschijnselen, etc., alsmede alle producten en diensten welke niet oorspronkelijk door Vixen zijn (door)geleverd en / of werkzaamheden welke niet door Vixen zijn verricht. 6.3 : Vervallen Garantie : iedere vorm van garantie op producten en diensten vervalt bij niet door Vixen ComputerService en / of haar leverancier(s) en / of door de originele fabrikant(en) toegelaten (be)handelingen of reparaties of installatie door derden of de Klant zelf, alsmede indien producten en / of diensten voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend, dan wel op onzorgvuldige of onkundige wijze zijn of worden gebruikt, geïnstalleerd of onderhouden of indien door ongeval, omstandigheid of enige opzettelijke daad schade aan producten, diensten en / of (software-) installaties werd of wordt veroorzaakt, alsmede in gevallen waarin de specifieke garantieperiode en voorwaarden van eigen Vixen- en van producten van derden reeds zijn verlopen of door de Klant of derden worden / werden geschonden. Garantie vervalt tevens in die gevallen waarbij de verzegeling(en) van door Vixen aan de Klant op fysieke media geleverde software-producten zijn verbroken : in die gevallen kunnen deze niet worden geretourneerd noch zullen deze worden gecrediteerd. 6.4 : Werkadres : Vixen zal producten en diensten leveren en werkzaamheden uitvoeren op het aan haar opgegeven, c.q. het overeengekomen adres, met uitzondering van die gevallen waarin overeenkomstig gemaakte afspraken met de Klant werkzaamheden zullen worden verricht ten kantore van Vixen ComputerService, Hulp-Op-Afstand of telefonische of digitale assistentie of in die gevallen waarin diensten middels externe verbindingen ter beschikking worden gesteld en / of verricht. 6.5 : Uitvoering en levering : Vixen streeft ernaar om producten, diensten en werkzaamheden zoals overeengekomen bij opdrachtverstrekking door de Klant en / of onder de bepalingen van respectievelijke (onderhouds)contracten uiterlijk op de overeengekomen data en tijden te leveren en / of uit te voeren. Mocht dit echter, ondanks handelend naar het beste van haar vermogen, om redenen van, maar niet gelimiteerd tot, calamiteiten, overmacht en / of overige onvoorziene omstandigheden niet lukken, dan zal Vixen in overleg met de Klant zo spoedig mogelijk een nieuwe leverings- en / of uitvoerdatum en -tijd vaststellen. In die specifieke gevallen waarin Vixen niet in staat zal zijn om, behoudens overmacht, binnen zes weken na de oorspronkelijke datum / data en tijd gevolg te geven aan uitvoering of levering, is de Klant gerechtigd om een opdracht zonder rechterlijke tussenkomst middels schriftelijke kennisgeving te annuleren waarbij beide partijen zich verplichten de financiële balans van de opdracht of het contract wederzijds te voldoen. 6.6 : Responstijd : behoudens gevallen van overmacht en calamiteiten bedraagt de responstijd van Vixen vanaf het moment van telefonische melding van (bedrijfskritische) calamiteiten en noodgevallen binnen haar standaard openingstijden en -dagen maximaal vier uur. Uitzonderingen hierop zijn eventuele overeengekomen afwijkende afspraken zoals vastgelegd in (onderhouds)contracten en meldingen door de Klant middels en op overige wijzen. Data en tijden van te leveren producten, diensten en werkzaamheden zijn in nader overleg met de Klant overeen te komen, eventueel onder voorbehoud van leveringstermijnen, -condities en omstandigheden van derde partijen. 6.7 : Installatie Producten : Vixen zal overeenkomstig de haar door de Klant verstrekte opdracht (voor zover technisch mogelijk) of onder de bepalingen van een (onderhouds)contract zorg dragen voor de installatie van door de Klant bij haar bestelde of gewenste producten, zowel hardware als software. Deze installatie is voltooid zodra de producten voldoen aan de standaardinstallatie en testprocedure(s) van Vixen ComputerService en / of de voorgeschreven installatie- en / of testprocedure(s) van de leverancier(s) en / of fabrikant(en) van de producten. Na deze eindigt de garantie en aansprakelijkheid van Vixen in deze, met uitzondering van de garantie zoals gesteld voor haar eigen dienstverlening en de overige garantie en voorwaarden van de leverancier(s) en / of fabrikant(en) van de respectievelijke producten en het Nederlandse recht. 6.8 : Afname Producten, Diensten en Geplande Werkzaamheden: indien de Klant overeenkomstig de door hem of haar verstrekte opdracht(en) producten, diensten en / of werkzaamheden niet, niet tijdig of niet op het overeengekomen tijdstip afneemt of laat uitvoeren, zal hij of zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en is de Klant gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten aan de zijde van Vixen te vergoeden. In overleg zal vervolgens een nieuwe leverings- en / of uitvoerdatum worden vastgesteld. Indien de Klant ook op de nieuwe vastgestelde datum producten niet of niet tijdig afneemt of geplande werkzaamheden niet laat uitvoeren, behoudt Vixen zich het recht voor een bestaande opdracht zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang éénzijdig te annuleren en voor de Klant gereserveerde tijd, diensten en producten aan overige Klanten ter beschikking te stellen. In dergelijke gevallen waarbij de Klant in gebreke blijft, is Vixen onder geen voorwaarde door de Klant aansprakelijk te stellen voor, maar niet gelimiteerd tot, problemen, gederfde inkomsten, tijdverlies, gemiste deadlines, (additionele) kosten etc. aan de zijde van de Klant. 6.9 : Aanvaarding Producten : indien de Klant niet tevreden is met een aan hem of haar conform opdracht geleverd product, is hij of zij gerechtigd om binnen 7 dagen vanaf de oorspronkelijke bestel-, opdracht- of aankoopdatum (ongeacht de uiteindelijke factuurdatum) het betreffende product op zijn of haar eigen kosten en risico aan Vixen retour te zenden of te (laten) bezorgen, vergezeld van een schriftelijke reclamatie. Uitzonderingen hierop betreffen producten zoals beschreven in paragraaf 6.3, 8.6 en 8.7 in welke gevallen de Klant te allen tijde en onder elke omstandigheid de door Vixen aan hem of haar in deze toegezonden facturen dient te voldoen. In geen geval zal Vixen ComputerService op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een Klant besluit een product niet te aanvaarden en inzake de daaruit mogelijk voortvloeiende kosten, inkomstenderving of ongemak etc. aan de zijde van de Klant. Indien de Klant een product behoudt tot na overschrijding van de termijn van zeven dagen, geeft hij of zij daarmee te kennen dat hij of zij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Mits uitdrukkelijk binnen de gestelde termijn retour gezonden of gebracht, zal de administrateur of de juridisch adviseur van Vixen binnen 14 dagen van ontvangst de reclamatie bestuderen op juistheid, redelijkheid en billijkheid en de Versie 2.4 november 2014 Pagina 5 van 10

6 Klant de bevindingen schriftelijk per post of per doen toekomen. Indien een reclamatie wordt gehonoreerd, zal de Klant een vergelijkbaar product kosteloos worden toegezonden en / of, indien van toepassing en in overleg, kosteloos bij hem of haar worden geïnstalleerd. Indien dit niet mogelijk of aannemelijk onwenselijk is, zal het eventueel tegoed van de Klant binnen 30 dagen aan hem of haar worden gestorneerd met uitzondering van eventuele reiskosten en kosten van (verzekerde) verzending wereldwijd etc. Indien een reclamatie niet wordt gehonoreerd, zal de Klant gebonden zijn aan de bepalingen zoals beschreven onder het hoofdstuk Prijzen en Facturatie : Aanvaarding Diensten en Werkzaamheden : aanvaarding door de Klant van door hem of haar aan Vixen in opdracht gegeven geleverde of nog te leveren diensten en / of uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden vindt plaats onder dezelfde wederzijdse bepalingen en verplichtingen als beschreven onder Garantie en Aanvaarding Producten. Uitzondering hierop zijn door Vixen aan de Klant reeds gefactureerde of nog te factureren bedragen inzake arbeidsloon, projectprijzen en gerelateerde kosten van reeds uitgevoerde werkzaamheden en verrichtte diensten welke te allen tijde door de Klant dienen te worden voldaan : Retournering Producten : indien de Klant producten retourneert, zal hij of zij, naast kosten van (verzekerde) verzending (wereldwijd), overige kosten van retournering en eventuele kosten van nieuwe verpakking, gehouden zijn tot alsnog volledige betaling van retour gezonden producten indien : Vixen ComputerService de retour ontvangen producten, inclusief de daarbij behorende en / of reeds op geïnstalleerde software in beschadigde staat, incompleet of in een niet originele of zwaar beschadigde originele verpakking retour ontvangt zegels en / of originele verpakkingen van software pakketten reeds zijn verbroken de Klant een product specifiek heeft besteld maar hier echter naderhand alsnog vanaf wil zien en daarbij de wettelijke bedenktijd van 7 dagen vanaf datum van bestelling / opdracht / aankoop (ongeacht de uiteindelijke factuurdatum) zoals vastgelegd in de Nederlandse Wetgeving heeft overschreden het producten betreft zoals beschreven in paragraaf 8.6 en 8.7. Retournering van producten is te allen tijde op risico en ten laste van de Klant, tevens in die gevallen waarin het product ter reparatie of vervanging moet worden teruggezonden naar de originele leverancier en / of fabrikant wereldwijd, welke eventuele kosten aan de Klant zullen worden doorberekend. Vixen ComputerService aanvaardt in deze generlei aansprakelijkheid : Kosten Geretourneerde Producten : Vixen zal retour ontvangen producten binnen 14 dagen na ontvangst inspecteren. Indien producten in geval van retournering door de Klant (onherstelbaar) beschadigd blijken te zijn op een zodanige manier dat de Klant nalatigheid is te verwijten en / of hij / zij mogelijke garanties heeft geschonden, zal Vixen één van de volgende bedragen aan de Klant doorbelasten : herstel- en / of reparatiekosten plus de eventueel daarmee gemoeide onderzoeks- en (verzekerde) verzendkosten etc. van en naar de originele leverancier en / of fabrikant wereldwijd de originele waarde van het betreffende product de originele waarde van geleverde software pakketten indien het zegel of originele verpakking van de software is verbroken 6.13 : Risico : conform de oorspronkelijke opdracht(en) van de Klant door Vixen geleverde producten en diensten zijn geheel de verantwoordelijkheid, voor rekening en risico van de Klant vanaf het moment dat die naar het overeengekomen adres zijn verzonden of op locatie zijn geïnstalleerd en / of uitgevoerd, ook in die gevallen waarin eventueel elders met betrekking tot producten en diensten installatie- en reparatie-activiteiten worden of werden verricht. Vixen ComputerService aanvaardt generlei aansprakelijkheid inzake het gebruik door de Klant of derden van geleverde producten en diensten en / of mogelijk hieruit voortvloeiende consequenties. Mogelijkerwijs zijn onder bepaalde omstandigheden in geval van geleverde producten afwijkende garantievoorwaarden en bepalingen van de oorspronkelijke fabrikant van toepassing voor welke Vixen echter geen directe aansprakelijkheid of garantie aanvaardt : Eigendomsvoorbehoud : het eigendomsrecht van producten wordt, onafhankelijk van de feitelijke aflever- of installatiedatum, automatisch aan de Klant overgedragen nadat de Klant al zijn of haar verplichtingen inzake een verstrekte opdracht of onderhoudscontract, gespecificeerd middels de door Vixen aan hem of haar toegezonden factuur of facturen, aan Vixen volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen, maar niet gelimiteerd tot, de koopsom, eventueel ingevolge deze Voorwaarden of een verstrekte opdracht of onder de bepalingen van een (onderhouds)contract verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en overige kosten, alsmede eventuele ten behoeve van installatie of functioneren van producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden en diensten. Uitzonderingen op overdracht van eigendomsrecht betreffen producten zoals beschreven in paragraaf 8.6 en 8.7. Alvorens het eigendomsrecht van producten is overgedragen, is de Klant niet gerechtigd producten aan derden (door) te verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, te verpanden, te laten onderhouden of repareren of anderszins ten behoeve van derden in (vrucht)gebruik te geven, door te leveren, te gebruiken of uit te lenen. Tot op het moment van overdracht van eigendomsrecht blijven geleverde en / of geïnstalleerde producten het wettelijk eigendom van Vixen ComputerService. Indien de Klant in deze in gebreke blijft, zullen geleverde en / of reeds geïnstalleerde producten per direct zonder rechterlijke tussenkomst door Vixen opeisbaar zijn, hetzij in geldelijke vorm, hetzij in goederen. Versie 2.4 november 2014 Pagina 6 van 10

7 7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN 7.1 : Aansprakelijkheid Klant : de Klant is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Vixen geleverde producten en / of diensten en in zijn of haar opdracht specifiek uitgevoerde werkzaamheden, alsmede voor de beveiliging en backup van gegevens en / of bestanden welke daarin of daarmee samenhangend worden opgeslagen of gebruikt. 7.2 : Aansprakelijkheid Vixen : de aansprakelijkheid van Vixen beperkt zich te allen tijde en onder alle omstandigheden tot de door haarzelf in opdracht en op verzoek van de Klant geleverde diensten en verrichte werkzaamheden. Materiële schade aantoonbaar veroorzaakt door toedoen van medewerkers van Vixen, zij het door, maar niet gelimiteerd tot, ongelukken en / of zonder specifieke opzet ontstane omstandigheden en situaties, alsmede in situaties van overmacht, zowel op locatie bij de Klant, ten kantore van Vixen of elders, zijn te allen tijde ter beoordeling van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Vixen. Dergelijke zaken dienen te worden afgehandeld middels de verzekeringsmaatschappij. Voor de afhandeling in deze accepteert Vixen generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Onder geen enkele voorwaarde en omstandigheid zal Vixen een geclaimde schade rechtstreeks aan de Klant of derden voldoen. De uitspraak van de verzekeringsmaatschappij in deze is fataal. 7.3 : Verplichtingen Vixen : Vixen ComputerService verplicht zich tot het nakomen en vervullen van definitief geaccepteerde opdrachten en onderhoudscontracten, zoals deze laatste in onderling overleg met de Klant overeengekomen zijn inzake alle door Vixen te leveren en leverbare producten en diensten, volgens de in een overeenkomst vastgestelde (afwijkende) voorwaarden en tarieven, mits dit nakomen en vervullen niet in strijd is met de overige in dit document vermelde en onder het Nederlands recht vastgestelde voorwaarden, uitzonderingen en wederzijdse verplichtingen Vixen ComputerService verplicht zich bij opdrachtverstrekking door de Klant en na acceptatie van deze door Vixen tot het nakomen van haar eigen garantievoorwaarden en service-commitment zoals beschreven in dit document en onderhevig aan het Nederlands recht Vixen ComputerService verplicht zich, binnen haar eigen garantie- en overige voorwaarden, voor zover technisch mogelijk tot het terughalen van de maximale hoeveelheid informatie op gecrashte of anderszins kapotte computersystemen, maar is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk indien bestanden en gegevens van welke aard dan ook verloren gaan of zijn gegaan als gevolg van een computercrash, virusaanval of overige calamiteiten en / of oorzaken en omstandigheden; het risico van zowel bestanden als programmatuur welke naar mening van de Klant verloren lijken of blijken te zijn gegaan of welke verloren gaan gedurende uitvoering van werkzaamheden of na een opdrachtverstrekking door de Klant, is en blijft te allen tijde het risico en de algehele verantwoordelijkheid van de Klant zelf 7.4 : Verplichtingen Klant : naast de overige in dit document genoemde verplichtingen aan de zijde van de Klant, is de Klant verplicht om Vixen per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen indien : een derde partij beslag mocht (laten) leggen of anderszins aanspraken doet gelden op (enig onderdeel van) producten welke eigendom zijn van Vixen en / of van welke het eigendomsrecht nog niet (geheel) is overgedragen aan de Klant een faillissementsaanvraag is ingediend of (voorlopige) surcéance van betaling is verzocht, onder curatele of bewindstelling, en / of bij stillegging of liquidatie van de activiteiten van de Klant Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surcéance van betaling, zal de Klant onmiddellijk alle relevante documenten met betrekking tot producten en diensten van Vixen tonen aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder. 7.5 : Digitale Resources & Inloggen bij Vixen : het inloggen op de computersystemen en servers van Vixen ComputerService is voorbehouden aan Klanten en derden welke daartoe expliciet toestemming hebben ontvangen van of namens Vixen. Aangeboden diensten welke gebruik maken van digitale resources van, en inloggen bij Vixen beperken zich tot opslag en gebruik van Klant-specifieke bestanden en gegevens van en door de Klant of bevoegde derden. Het zogenaamde uploaden en downloaden van informatie en bestanden zal slechts plaatsvinden middels een zogenaamde FTP connectie. Iedere door Vixen bevoegde natuurlijke of rechtspersoon zal hiertoe persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden ontvangen, zoals in overleg met Vixen vastgesteld. Van het zich onrechtmatig toegang verschaffen door natuurlijke en rechtspersonen óf zijn / haar vertegenwoordigers tot de systemen en servers van Vixen en / of de website(s) van zowel Vixen zelf als die bij haar onder beheer zijnde websites van Klanten en / of het downloaden van informatie welke niet specifiek bestemd of bedoeld is voor de desbetreffende natuurlijke of rechtspersonen en / of het uploaden van illegale bestanden, software of overige verwerpelijke en / of ongewenste content zal door Vixen zonodig aangifte worden gedaan bij de bevoegde instanties waarbij alle mogelijke hieraan gerelateerde kosten op de veroorzaker(s) eventueel van rechtswege zullen worden verhaald. 7.6 : Aansprakelijkheid leenproducten : steeds wanneer producten, welke aan de Klant door Vixen in (bruik)leen zijn gegeven en welke het eigendom zijn van Vixen of aan haar gelieerde derden, worden gebruikt op een andere plaats dan waarop deze zijn geleverd of geïnstalleerd, zal de Klant Vixen ComputerService schriftelijk, hetzij op papier of middels , per omgaande op de hoogte stellen van de nieuwe plaats waar de betreffende producten zich bevinden. Producten welke in onderling overleg aan de Klant door Vixen in (bruik)leen zijn gegeven, bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, in afwachting van bestelde onderdelen of reparatie, zijn te allen tijde en onder alle omstandigheden de expliciete verantwoordelijkheid van de Klant. In deze gevallen accepteert de Klant te allen tijde en onder alle mogelijke omstandigheden volledige aansprakelijkheid inzake, maar niet gelimiteerd tot, beschadiging, verlies, diefstal of totale vernietiging van het product, de producten of onderdelen hiervan en alle mogelijke bijbehorende randapparatuur, inclusief de eventueel op een leenproduct geïnstalleerde software. In dergelijke gevallen : zal de Klant Vixen hierover per omgaande informeren zullen alle kosten welke noodzakelijk zijn ter reparatie en / of vervanging, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, arbeidsloon, reis- en voorrijkosten, (verzekerde) verzending wereldwijd en eventuele onderzoekskosten wereldwijd aan de Klant worden doorbelast is de Klant onder geen voorwaarde of omstandigheid gemachtigd om zelf of door derden reparaties uit te (laten) voeren en / of onderdelen te (laten) vervangen Versie 2.4 november 2014 Pagina 7 van 10

8 Tevens wordt onder geen voorwaarde in geval van vervanging of reparatie van het originele product of producten, noch onderdelen daarvan en / of bijbehorende randapparatuur of software, het eigendomsrecht van deze overgedragen aan de Klant. De Klant is persoonlijk volledig gerechtigd om gedurende de gebruiksperiode van door Vixen in (bruik)leen gegeven producten deze aan te wenden voor zijn of haar eigen commerciële doeleinden en / of overige vormen van gebruik. De Klant is onder geen enkele voorwaarde gerechtigd om door Vixen in (bruik)leen gegeven producten aan derden ter beschikking te stellen. Door Vixen in (bruik)leen gegeven apparatuur en software is zonder nadere opgave van redenen per omgaande en zonder rechterlijke tussenkomst door Vixen opeisbaar, hetzij in geldelijke vorm, hetzij in goederen. Inzake hieruit mogelijk voortvloeiende schade voor de Klant in welke vorm dan ook aanvaardt Vixen generlei aansprakelijkheid. 7.7 : Gebruikersverplichting : indien het eigendomsrecht van een product of producten nog niet is overgedragen onder de bepalingen zoals voorgaand beschreven en onder voorbehoud van de uitzonderingen op eigendomsrecht zoals beschreven in paragraaf 8.6 en 8.7, en in gevallen waarin een product of producten door Vixen aan een Klant in (bruik)leen zijn gegeven, zal de Klant het betreffende product en / of de producten zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (nadere) gebruikvoorschriften van Vixen ComputerService en / of de originele leverancier(s) en / of fabrikant(en), behandelen en gebruiken. 7.8 : Licentie- en productkenmerken : op producten aangebrachte merk- en / of herkenningstekens, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, licentiestickers, merknamen, prijsstickers, serienummers, modelaanduidingen etc. zullen door de Klant niet geheel of gedeeltelijk verwijderd of onzichtbaar gemaakt worden. Waar dit wel het geval is, vervalt mogelijkerwijs elke garantie en aansprakelijkheid welke de Klant zou kunnen hebben met betrekking tot het product. Vixen accepteert in deze door toedoen van de Klant ontstane situaties generlei verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid inzake het (correct) functioneren en / of de garantie van het product. 7.9 : Uitgesloten aansprakelijkheid : Vixen zal onder geen enkele voorwaarde en / of omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld, hetzij door de Klant noch door derden, noch aansprakelijkheid op enigerlei wijze accepteren in gevallen waarin : een probleem of schade is of wordt veroorzaakt door onkundig of onvoorzichtig handelen door de Klant of overige gebruikers of derden inzake of met gebruikmaking van door Vixen geleverde producten en / of diensten, zowel bij de Klant zelf als bij derden een probleem of schade is of wordt veroorzaakt met betrekking tot in opdracht van en / of in overleg met de Klant door Vixen geleverde of geïnstalleerde producten en / of uitgevoerde diensten en handelingen als gevolg van externe factoren buiten de verantwoordelijkheid en / of verplichting(en) van Vixen, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, overmacht, opzet, calamiteiten, virusaanvallen, acties van hackers en / of overige derden etc. gedurende of na een door de Klant aan Vixen in opdracht gegeven uitvoering van handelingen en werkzaamheden door Vixen of haar medewerkers op welke wijze dan ook sprake is of suggestie wordt gewekt van bestands-, programma- en / of gegevensverlies aan de zijde van de Klant of bij derden, in welke vorm dan ook, onafhankelijk van de locatie, tijd of omstandigheden waaronder en / of waarin deze zouden plaatsvinden; de Klant is te allen tijde en onder alle omstandigheden zelf geheel verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar persoonlijke en / of (bedrijfs)gevoelige bestanden, programma s en gegevens en voor het maken en veilig opgeslagen hebben van reservekopieën en in alle gevallen en omstandigheden waarin deze (gedeeltelijk) verloren (zouden kunnen) gaan sprake is van producten, goederen of diensten welke in opdracht van de Klant middels Vixen bij derden voor hem of haar zijn aangeschaft en / of verworven : in deze gevallen gelden de leverings-, garantie- en overige voorwaarden van de derde partij, waarbij de aansprakelijkheid tevens overgaat op deze derde partij de Klant gebruik maakt van als illegaal aan te duiden producten en diensten, zowel hardware als software en overige bestanden, in welke gevallen door de Klant rechten van derden worden geschonden of wordt gehandeld in strijd met de in Nederland en in overige landen geldende wetgevingen de Klant haar (financiële) verplichtingen jegens Vixen niet voldoet of niet heeft voldaan en daaruit voortvloeiend Vixen een lopende opdracht tot nader orde niet wenst te vervullen, een nieuwe opdracht niet aanneemt of een oproep van de desbetreffende Klant niet beantwoordt 7.10 : Veiligheid en comfort : in gevallen waarin door Vixen of haar vertegenwoordiger(s) in opdracht en op verzoek van de Klant diensten worden verricht en werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie, is de Klant verplicht zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden, -situaties en locaties waarbij zich geen lichamelijk of ander letsel kan voordoen. Tevens verplicht de Klant zich om op locatie zorg te dragen voor sanitaire- en bijbehorende voorzieningen. De Klant is verplicht hem of haar bekend zijnde alle mogelijk gevaarlijke mankementen, gebreken en omstandigheden aan of bij apparatuur en op of rondom locaties voorafgaand te melden. In gevallen waarbij de Klant in deze in gebreke blijft, accepteert hij of zij onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle mogelijke hieruit voortvloeiende gevolgen en kosten : Privacy : Vixen ComputerService verplicht zich tot het nakomen van de hoogste vorm van bescherming van de privacy van de (gegevens en bestanden van de) Klant, zoals onder andere vastgelegd in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zowel de privé- en / of zakelijke gegevens van de Klant als de opgeslagen gegevens en bestanden van de Klant op harde schijf of -schijven en / of andere media zullen onder geen enkele voorwaarde en / of omstandigheid, mits op gerechtelijk bevel of gedeeltelijk in gevallen van incasso, ter beschikking worden gesteld aan derde partijen, noch worden benut voor (commerciële) doeleinden van Vixen zelf, tenzij schriftelijk expliciet afwijkend overeengekomen tussen de Klant en Vixen ComputerService. Versie 2.4 november 2014 Pagina 8 van 10

9 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT 8.1 : Externe Producten : alle rechten van intellectueel eigendom en / of licentie op door of via Vixen geleverde en door Vixen aangeboden producten en diensten berusten te allen tijde bij Vixen ComputerService, dan wel indien van toepassing bij de leveranciers van Vixen of de originele fabrikanten die haar hebben gemachtigd de betreffende niet-vixen producten aan de Klant ter beschikking te stellen en / of te leveren. Hieronder vallen, maar is niet gelimiteerd tot, bedrijfsnamen, logo s, productnamen, licenties, domeinnamen etc. 8.2 : Interne Producten : alle rechten van intellectueel eigendom van rechtstreeks door Vixen geleverde en / of door Vixen ontwikkelde en / of aangeboden producten en diensten berusten bij Vixen ComputerService. Indien de Klant een door Vixen ontwikkeld of geïmplementeerd product of dienst wenst af te nemen en te gebruiken waarvan het intellectueel eigendomsrecht expliciet berust bij Vixen ComputerService, zal hiertoe tussen Vixen en de Klant een (gebruiks-) overeenkomst worden gesloten voor welke de Klant een nader overeen te komen, eventueel waar van toepassing periodieke geldelijke vergoeding verschuldigd zal zijn. Het is de Klant onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid toegestaan enig (gedeelte van een) door Vixen ontwikkeld of geïmplementeerd product dat door Vixen aan de Klant ter beschikking is gesteld of in licentie is gegeven te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren, (door)verkopen, reconstrueren etc. of aan derden ter beschikking te stellen voor deze zelfde doeleinden zonder Vixen s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens indien dit wettelijk is toegestaan. 8.3 : Copyright : het is de Klant en / of derden onder geen enkele voorwaarde en onder geen enkele omstandigheid toegestaan om de huisstijl, het voslogo, inhoud van documenten gerelateerd aan en ontwikkeld voor en door Vixen ComputerService, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, (delen van) folders, website pagina s en overige documentatie en / of bestanden behorende bij, ontworpen door of uitgegeven door Vixen ComputerService te kopiëren, wijzigen en / of in welke vorm dan ook te gebruiken voor eigen- of andere doeleinden, inclusief alle mogelijke ontwerpen en / of documentatie en / of bestanden geproduceerd voor of namens Vixen Klanten, zowel in ontwikkeling of concept als eindproduct, zonder Vixen s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Tevens is het Klanten en / of derden onder geen enkele voorwaarde en omstandigheid toegestaan om namens, of met gebruikmaking van de gegevens en / of documenten en / of bestanden van Vixen en / of haar Klanten zakelijke en / of andere handelingen te verrichten zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Jegens partijen welke zich niet aan deze bepalingen conformeren zullen door Vixen rechtsmaatregelen worden ondernomen, waarbij alle kosten van rechtsvervolging en tevens alle mogelijke bijkomende en gerelateerde overige kosten tevens op deze zullen worden verhaald. 8.4 : Disclaimer : Vixen ComputerService verklaart dat naar haar beste weten middels door Vixen ontwikkelde en geleverde producten en diensten, alsmede haar eigen bedrijfsnaam, logo en huisstijl, geen inbreuk wordt gemaakt op de nationaal en / of internationaal geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een vordering wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Vixen, naar haar eigen keuze, het betreffende product of intellectueel eigendom van derden verwijderen, vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat product of intellectueel eigendom van derden voort te zetten. Vixen ComputerService aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens inbreuk zoals hierboven bedoeld indien de inbreuk samenhangt met het feit dat een Klant of derde partij de door Vixen ontwikkelde producten en / of bedrijfsnaam, voslogo en huisstijl heeft gebruikt, aangepast of gewijzigd zonder Vixen's uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 8.5 : Software Licenties : alle software die door Vixen separaat of behorende bij producten en diensten aan de Klant wordt geleverd, is en blijft eigendom van de uitgever en / of ontwikkelaar van de software. De softwarelicentieovereenkomst moet met de uitgever en / of de ontwikkelaar bij of volgend op aankoop van producten en diensten door de Klant gesloten worden. Vixen ComputerService accepteert onder geen voorwaarde en / of omstandigheid aansprakelijkheid indien bij controle door bevoegde instanties mocht blijken dat de Klant geen geldige softwarelicentie(s) bezit voor de door of bij hem of haar geïnstalleerde softwarepakketten, ook niet in die gevallen waarin Vixen in opdracht en op verzoek van de Klant deze vanaf bij de Klant in bezit zijnde media heeft geïnstalleerd, of wanneer deze reeds bij de Klant waren geïnstalleerd en waaraan Vixen in opdracht en op verzoek van de Klant handelingen heeft verricht en / of diensten aan en / of mee heeft uitgevoerd. Te allen tijde en onder alle omstandigheden is en blijft de Klant geheel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk inzake softwarelicenties en beheer en mogelijke boetes en (rechts)vervolging indien de Klant in deze in gebreke blijft en / of op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gesteld. Vixen verleent geen enkele garantie op het correct of naar wens functioneren van geleverde en / of geïnstalleerde software van derde partijen en accepteert generlei aansprakelijkheid indien software gebruikt wordt uit hoofde van en / of bij uitblijven van een licentieovereenkomst die tussen de uitgever en / of de ontwikkelaar en de Klant gesloten werd of af te sluiten is. 8.6 : (Web)design, Logo s, Media, Documentatie en Internetpagina s : indien de Klant aan Vixen een opdracht verstrekt inzake design, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het ontwerpen van een website en de daarbij behorende vervolgpagina s, documentatie, specifiek door Vixen voor of namens de Klant ontwikkelde foto s, logo s, multimedia- en overige bestanden, blijven deze te allen tijde het expliciet intellectueel eigendom van Vixen ComputerService en/ of haar leveranciers, tenzij expliciet schriftelijk afwijkend overeengekomen. Na acceptatie door Vixen van een opdracht tot design in de ruimste zin des woords en na acceptatie door de Klant van het finale concept, verwerft de Klant het exclusieve gebruiksrecht van bovengenoemde specifiek voor hem of haar ontworpen en geproduceerde website(s), foto s, logo s, documentatie en media waarvoor de Klant een (periodieke) geldelijke vergoeding verschuldigd zal zijn. Indien de Klant of een derde partij het intellectuele eigendomsrecht van een specifiek design in de ruimste zin des woords en in bezit van Vixen zou willen verwerven, zal daar een in overleg met de betreffende partij(en) nader te bepalen geldelijke vergoeding voor moeten worden overeengekomen. Zowel tijdens als na het ontwerp van websites, logo s, foto s, (multi)media en daarbij behorende documentatie en / of bestanden zal de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk zijn inzake, maar niet gelimiteerd tot, de inhoud, opzet, huisstijl en door de Klant aangeleverde, gewenste en gebruikte logo s, foto s, multimedia bestanden, merknamen en bedrijfsnamen van en op websites en eventueel daarbij behorende overige documentatie en / of bestanden. Vixen sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit inzake de inhoud en het ontwerp van door haar in opdracht en naar wensen van de Klant ontwikkelde media, grafische bestanden en website(s) en daarbij behorende overige documentatie en / of bestanden, zowel in schriftelijke als digitale vorm, indien mocht blijken dat hiermede door de Klant rechten van derden worden geschonden of wordt gehandeld in strijd met de in Nederland en in overige landen geldende wetgevingen. Versie 2.4 november 2014 Pagina 9 van 10

10 8.7 : Domeinnamen en Hosting : indien de Klant aan Vixen opdracht verstrekt tot het aanmaken en registreren van een bepaalde domeinnaam teneinde een website middels het internet te kunnen publiceren, is en blijft deze domeinnaam te allen tijde het wettelijk eigendom van Vixen ComputerService tenzij expliciet afwijkend schriftelijk overeengekomen met de Klant. Dit geldt niet in die gevallen waarin de Klant reeds een domeinnaam bezit, hetzij onder beheer bij Vixen of bij derden, waaraan een door Vixen voor of namens de Klant ontwikkelde website wordt gekoppeld. Tevens is de Klant gerechtigd om in overleg een externe en / of niet door Vixen ontwikkelde website en overige content aan een bij Vixen in bezit zijnde domeinnaam te koppelen en / of bij Vixen te hosten. De Klant verwerft het exclusieve gebruiksrecht van de desbetreffende via en / of bij Vixen aangemaakte en geregistreerde domeinnaam, waarvoor de Klant een periodieke geldelijke vergoeding verschuldigd zal zijn. In geval van hosting (fysieke plaatsing) van één of meerderde websites en mogelijke overige bestanden op een server van Vixen, zal de Klant hiervoor tevens een periodieke geldelijke vergoeding verschuldigd zijn. In alle gevallen verleent Vixen de Klant het recht tot vruchtgebruik van zowel de website(s) als de hostingruimte. Indien de Klant of een derde partij het eigendomsrecht van een specifieke bij Vixen in bezit zijnde domeinnaam zou willen verwerven, zal daar een in overleg met de betreffende partij(en) nader te bepalen geldelijke vergoeding voor moeten worden overeengekomen. Vixen behoudt zich te allen tijde het recht voor om ongewenst materiaal, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, ongepaste media, verwerpelijke en / of illegale content en / of bestanden etc. zonder nadere vooraankondiging te verwijderen van haar server(s), en zelfs gehele domeinnamen en / of registraties op te heffen en / of afstand van te doen indien mocht blijken dat hiermede door de Klant rechten van derden worden geschonden of wordt gehandeld in strijd met de in Nederland en in overige landen geldende wetgevingen. Vixen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de keuze en het gebruik van domeinnamen en hostingruimte door de Klant en / of derde partijen. 9. SLOTBEPALINGEN Op deze Voorwaarden, alsmede op alle opdrachten, overeenkomsten en overige documentatie, inclusief de website van Vixen ComputerService en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan, is Nederlands recht van toepassing, en zijn zonder nadere vooraankondiging aan mogelijke wijzigingen onderhevig. Alle geschillen die mogelijkerwijs ontstaan naar aanleiding van een opdracht en / of overeenkomst of deze Voorwaarden zelf zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van in eerste instantie de administrateur en / of juridisch adviseur van Vixen ComputerService, óf aan de bevoegde rechter, tenzij Vixen ComputerService er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere, volgens de gewone rechtsregels bevoegde partij, een en ander met behoud van het recht van partijen op hoger beroep en cassatie. Versie 2.4 november 2014 Pagina 10 van 10

Scala Solutions Algemene en Leveringsvoorwaarden

Scala Solutions Algemene en Leveringsvoorwaarden ALGEMEEN Tenzij schriftelijk expliciet afwijkend overeengekomen tussen Scala Solutions ( Scala Solutions ) en De Klant zijn deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") van toepassing op alle folders, prijslijsten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1 : Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bescreenshop.be betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle leveringen, handelingen, offertes en aanbiedingen welke gedaan worden door RGB LASER VERKOOP.

Leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle leveringen, handelingen, offertes en aanbiedingen welke gedaan worden door RGB LASER VERKOOP. Leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle leveringen, handelingen, offertes en aanbiedingen welke gedaan worden door RGB LASER VERKOOP. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES Trendo Communicatie & Webdesign: de eenmanszaak Trendo Communicatie & Webdesign, gevestigd en kantoorhoudende in Asten, hierna ook wel Trendo genoemd; Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403)

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak Lockie-T, gevestigd te Harmelen op de Korenmolen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing. To The Point Webdesign betalings- en leveringsvoorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasbaarheid 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Biblionet

Leveringsvoorwaarden Biblionet Leveringsvoorwaarden Biblionet Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie