Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector"

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen Regeling aansluiting kennisnet Bestemd voor: instellingen in de bve-sector. d. kennisnet: de gemeenschappelijke transport- en internetdiensten voor het onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 februari 2000 Kenmerk: BVE/DenR-2000/1451 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/VO, Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit: Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen; b. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs; c. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, een instituut als bedoeld in artikel of een hogeschool als bedoeld in artikel van de wet; Artikel 2. Aanvullende vergoeding De minister voegt eenmalig aan de rijksbijdrage van een instelling aanvullende middelen toe ten behoeve van de aansluiting op kennisnet en de afname van de standaarddiensten kennisnet voor de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari Artikel 3. Hoogte van de aanvullende vergoeding De aanvullende vergoeding bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van ƒ ,- en wordt berekend: a. voor een instelling als bedoeld in artikel van de wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage berekend op grond van de artikelen 2.2.2, eerste lid, en 2.4.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de instelling over 2000 ontvangt, vermeerderd met het bedrag voor educatie en inburgering dat de instelling voor 1998 heeft ontvangen op grond van een overeenkomst of overeenkomsten als bedoeld in artikel van de wet; b. voor een instelling als bedoeld in artikel van de wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2000 ontvangt op grond van artikel van de Uitvoeringsregeling WEB, met dien verstande dat de aanvullende vergoeding voor deze instellingen tenminste f bedraagt; c. voor een instelling als bedoeld in artikel van de wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2000 ontvangt op grond van artikel van de Uitvoeringsregeling WEB. NUMMER 6/ maart 2000

2 Artikel 4. Verplichtingen 1. Het bevoegd gezag van de instelling is, om voor een aanvullende vergoeding in aanmerking te komen, verplicht om over te gaan tot aansluiting op kennisnet en tot afname van de standaarddiensten kennisnet, overeenkomstig de in de bijlage bij deze regeling opgenomen specificaties. 2. Het bevoegd gezag van de instelling dient zelfstandig een contract af te sluiten met Nl.tree te Delft voor het totaal van de af te nemen diensten, binnen het kader van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen specificaties. Artikel 5. Terugvordering Indien de aansluiting op kennisnet en de afname van de standaarddiensten kennisnet bedoeld in artikel 4, eerste lid niet of niet volledig heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2000, dan wel niet of niet volledig is voortgezet in de periode tot 1 januari 2003, kan de minister de aanvullende vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen dan wel in mindering brengen op de rijksbijdrage van de instelling, bedoeld in artikel van de wet. Artikel 6. Verantwoording Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de aanvullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepassing zijn. Artikel 7. Betaling van de aanvullende vergoeding De instelling ontvangt in maart 2000 de aanvullende vergoeding. Artikel 8. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 9. Bekendmaking Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Artikel 10. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aansluiting kennisnet. drs. L.M.L.M.A. Hermans Toelichting Algemeen Deze regeling dient ter uitvoering van de beleidsvoornemens zoals verwoord in het uitwerkingsplan ICT in het onderwijs Onderwijs On line, verbindingen naar de toekomst (Kamerstukken II, , 1998/99, nr. 30), in het bijzonder in hoofdstuk 6 Kennisnet, en de nadere afspraken die dienaangaande zijn gemaakt met de Tweede Kamer en de instellingen in de bve-sector. Met de regeling wordt de integratie van ICT in het onderwijs nagestreefd door het aansluiten van instellingen op het kennisnet en het via kennisnet gebruik maken van een standaard dienstenpakket, een en ander ter ondersteuning van het onderwijsproces. Terzake van de oprichting en instandhouding van het kennisnet is tussen de Staat der Nederlanden en Nl.tree te Delft een overeenkomst dienstverlening gesloten waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de standaarddiensten kennisnet zoals die door Nl.tree aan de instellingen geleverd zullen worden. Deze zijn gespecificeerd in de bijlage bij deze regeling. De regeling stelt de instellingen in de BVE-sector in staat om met inachtneming van de in de bijlage bij de regeling opgenomen specificaties nadere afspraken te maken met Nl.tree over de aard en het moment van aansluiting van de relevante instellingslocaties op kennisnet en de bekostiging daarvan. In de brief aan de Tweede Kamer van 23 september 1999 is uiteengezet op welke wijze voor de BVE-sector uitvoering gegeven zou worden aan de motie Lambrechts (Kamerstukken II, , nr. 35). Ik heb hierover overleg gevoerd met de Bve Raad. Dit overleg heeft geresulteerd in een bestuurlijk akkoord. De voor de BVE-sector gemaakte afspraken over een specifiek arrangement zijn in deze regeling vastgelegd. In de regeling wordt voorgeschreven dat de instellingen verplicht zijn tot aansluiting op kennisnet (perceel 1) en tot afname van de standaarddiensten kennisnet (perceel 2) overeenkomstig de in de bijlage bij de regeling opgenomen specificaties. Daarnaast kunnen zij, voor eigen kosten, extra bandbreedte en diensten afnemen. Daartoe sluiten zij aanvullende overeenkomsten met Nl.tree. Regeling aansluiting kennisnet NUMMER 6/ maart 2000

3 Regeling aansluiting kennisnet De specificaties uit de overeenkomst dienstverlening die betrekking hebben op de afname van het standaard dienstenpakket binnen kennisnet, waartoe de instellingen ingevolge deze regeling zijn verplicht, zijn in beknopte vorm opgenomen in de bijlage bij deze regeling. De instellingen ontvangen daarnaast medio februari van Nl.tree een informatiepakket met meer gedetailleerde informatie. Daarin zal tevens worden ingegaan op de mogelijkheid tot afname voor eigen kosten van extra bandbreedte en diensten. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1, onderdeel c Onder het begrip instelling zijn ook begrepen de instellingen bedoeld in de artikelen , en van de wet (de vakinstellingen, de roc s met een breedtegebrek en de laatsten van een richting ). Niet begrepen onder het begrip instelling zijn de aoc s. Er wordt vanuit gegaan dat de aanvullende vergoeding die de instellingen voor kennisnet ontvangen toereikend is om de in de regeling in artikel 4 opgenomen verplichting tot aansluiting op kennisnet (perceel 1) en tot afname van de standaarddiensten kennisnet (perceel 2) aan te kunnen gaan. De kosten van de uitrol van kennisnet (percelen 1 en 2) zijn voor de BVE-sector geraamd op 81 mln. gulden, over een periode van drie jaar gerekend vanaf 1 januari Besloten is de vergoeding voor deze kosten niet over een periode van drie jaar te spreiden, maar als bedrag ineens in het jaar 2000 beschikbaar te stellen. Het vooraf aan de bve-sector voor kennisnet beschikbaar te stellen bedrag is bepaald op 72 mln. gulden. Daarbij is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: de feitelijke aansluiting vindt niet reeds op 1 januari 2000 plaats; in de loop van de contractperiode zullen prijsdalingen optreden. Algemeen is de verwachting dat in de periode tot 1 januari 2003 de marktprijzen voor vergelijkbare diensten zullen dalen met 10-15% per jaar. Nl.tree is contractueel gehouden dalingen van de marktprijzen aan de contractanten ten goede te laten komen; de instellingen genereren rente-inkomsten. Voor de begeleiding van de uitrol van kennisnet in de bvesector is een (informele) overleggroep in het leven geroepen waarin de Bve Raad, Nl.tree en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen participeren. In deze overleggroep uitrol kennisnet zal onder meer worden bezien of bovengenoemde veronderstellingen, die aan de berekening van het budget van 72 mln. gulden voor kennisnet ten grondslag hebben gelegen, juist zijn geweest. In de mate waarin dat niet het geval mocht zijn, kan na advies van de overleggroep het macrobudget voor kennisnet aan het eind van de contractperiode hiervoor gecorrigeerd worden tot maximaal het eerder genoemde bedrag van 81 mln. gulden. Dit zal in voorkomend geval bij afzonderlijke regeling bekend worden gemaakt. Artikel 3 De hoogte van de aanvullende vergoeding wordt berekend naar rato van de omvang van de rijksbijdrage beroepsonderwijs voor het jaar 2000 voor de instelling, zoals vastgesteld bij brief FTO/TBV/99/35008 M van 15 december 1999 van de directie Cƒi. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het bedrag dat de instelling voor de afgesloten overeenkomsten voor de educatie, met inbegrip van inburgering (de educatieve programma s, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers) over 1998 heeft opgegeven bij de bekostigingstelling beroepsonderwijs 1998/1999 (voorzien van een accountantsverklaring). Toepassing van de voorgaande alinea zou er toe leiden, dat de 2 instituten voor doven (instellingen bedoeld in artikel van de wet) een aanvullende vergoeding zouden ontvangen, die zelfs aanzienlijk lager is dan de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kosten voor deze instellingen voor een minimale aansluiting op kennisnet (perceel 1). Daarom is in het derde lid van artikel 3 voor deze instellingen een minimumbedrag vastgesteld voor de aanvullende vergoeding. Het minimumbedrag van de aanvullende vergoeding (ƒ ,-) is gebaseerd op de kosten voor 3 jaar voor de aansluiting op kennisnet (perceel 1) bij aansluitmethode M10a1, zoals gespecificeerd in de bijlage bij de regeling. De hiervoor in de bijlage genoemde kosten bedragen exclusief BTW ƒ ,- (eenmalige aansluitkosten van f 300,- en 3x f 3900,- voor de vaste kosten over 3 jaar). Dit is inclusief BTW ƒ ,-. De kosten van perceel 2 zijn voor de berekening van het minimumbedrag buiten beschouwing gelaten. Deze kosten kunnen door de betreffende instellingen worden bestreden uit de in de rijksbijdrage opgenomen vergoeding voor ICT, dan wel door een latere aansluiting op kennisnet waarbij een koppeling wordt gelegd met de aansluiting van de VO-component van de instelling. Artikel 4 en 5 De instelling is verplicht tot een aansluiting op kennisnet en tot afname van de standaarddiensten kennisnet volgens de in de bijlage bij deze regeling opgenomen specificaties. Het specifiek bestemmen van de subsidies leidt ertoe dat bij instellingen die deze verplichting niet of niet volledig NUMMER 6/ maart 2000

4 nakomen, de aanvullende vergoeding te zijner tijd geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd. Artikel 7 De aanvullende vergoeding wordt in één keer uitbetaald. drs. L.M.L.M.A. Hermans Bijlage Standaarddiensten kennisnet In deze bijlage zijn de aansluiting (perceel 1) en de standaarddiensten kennisnet (perceel 2) nader omschreven. door het aantal gebruikers van uw instelling. Het aantal gebruikers (deelnemers en docenten) per instelling wordt door het ministerie van OCenW vastgesteld. Tussen Nl.tree en uw instelling zal daarover geen discussie mogelijk zijn. Binnen het kader van de aanbesteding is het niet mogelijk om een kleinere aansluiting af te nemen dan op basis van deze berekening is vastgesteld. U kunt echter wel opteren voor een aansluiting met een hogere capaciteit tegen bijbetaling. Dit kunt u rechtstreeks met Nl.tree afspreken. Het ministerie heeft de minimale aansluitmethode voor de BVE sector vastgesteld op 5 kilobit per seconde per werkplek (kb/s) per 10 gebruikers. Bij BVE-instellingen worden hiertoe parttimers deels (30%) meegeteld. 5 kb/s is hierbij het uitgangspunt, en de berekende aansluitcapaciteit wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde macht van 2. Zo worden 120 werkplekken van 5 kb/s afgerond naar een aansluitmethode van 512 kb/s. U kunt deze bandbreedte naar eigen inzicht verdelen over de verschillende locaties van Uw instelling. Regeling aansluiting kennisnet De aansluiting (perceel 1) Met een kennisnetaansluiting krijgt uw instelling toegang tot kennisnet en het Internet op basis van het Internet Protocol. Er zijn diverse mogelijkheden voor verbindingen ( aansluitmethoden ) die variëren in capaciteit, bandbreedte garanties en prijs. De minimale bandbreedte keuze wordt echter bepaald De bandbreedte De aansluitmethoden kunnen zowel asymmetrisch zijn (hoofdgroep 1, men kan sneller data ontvangen dan versturen) als symmetrisch (hoofdgroep 2, men kan net zo snel data versturen als ontvangen). Dat geeft de volgende mogelijkheden: Inkomende Inkomende Uitgaande Uitgaande Eenmalige Vaste kosten Variabele bandbreedte bandbreedte bandbreedte bandbreedte aansluit- per jaar kosten gegarandeerd piek gegarandeerd piekcapaciteit kosten excl. BTW capaciteit excl.btw Hoofdgroep 1 Downstream Downstream Upstream Upstream M10a1 128 kb/s 10 Mb/s 64 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10a2 256 kb/s 10 Mb/s 64 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10a 512 kb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10b 1 Mb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10c 2 Mb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10d 4 Mb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil Hoofdgroep 2 F34e1 2 Mb/s 34 Mb/s 2 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34e2 4 Mb/s 34 Mb/s 4 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34e 8 Mb/s 34 Mb/s 8 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34f 16 Mb/s 34 Mb/s 16 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34g 32 Mb/s 34 Mb/s 32 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F155h 64 Mb/s 155 Mb/s 64 Mb/s 155 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil E*e1 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil VpoP 128 Kb/s 128 Kb/s 128 Kb/s 128 kb/s VpoP dubbel 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s VpoP triple 384 kb/s 384 kb/s 384 kb/s 384 kb/s NUMMER 6/ maart 2000

5 Regeling aansluiting kennisnet De in de specificatie vermelde kosten betreffen de maximale prijzen voor perceel 1 voor de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari Als in deze periode de marktprijzen voor vergelijkbare diensten dalen, dan dalen bovengenoemde prijzen mee. Nb. VPoP wordt toegepast op locaties waar het kabelnet nog niet geschikt is voor twee-weg verkeer en geldt ter vervanging voor een hoofdgroep 1-aansluiting. Er wordt dan gebruik gemaakt van één of meer ISDN-verbindingen. Standaarddiensten kennisnet (perceel 2) Webservices Met uw browser (Netscape Communicator, MS Internet Explorer) kunt u zowel over het kennisnet als over Internet surfen. Het verkeer richting Internet gaat via proxyservers, waarmee een goede performance is gewaarborgd. De Webservice is een standaarddienst voor alle kennisnet gebruikers. Kennisnet is door een aantal beveiligings- en beheersfaciliteiten een gecontroleerd afgeschermd deel van het Internet. Op deze wijze worden ongewenste verschijnselen zoals die zich op het Internet voordoen (zoals spam en ongewenste content) zoveel mogelijk buiten gesloten. Webhotel instellingen Het webhotel biedt u de mogelijkheid op eenvoudige wijze webpagina s te publiceren. Hiertoe wordt binnen het webhotel een website aangemaakt die u zelf kan onderhouden. De instelling krijgt de beschikking over schijfruimte plus een gebruikersnaam en wachtwoord op de server voor het beheer van de site. Standaard ontvangt elke instelling 5Mb ruimte. De website is standaard te bereiken onder instellingsnaam.plaatsnaam.kennisnet.nl. Ook domeinnamen met.com,.org en.net zijn mogelijk. Indien u over een eigen domeinnaam beschikt, kan een verwijzing worden opgenomen van naar instellingsnaam.plaatsnaam.kennisnet.nl. Met kunnen gebruikers berichten versturen naar en ontvangen van andere kennisnet- en Internetgebruikers. Het is tevens mogelijk om een centrale mailbox te benaderen vanaf het internet. Standaard wordt de service geleverd met 10 MB beschikbare ruimte per persoon. De maximale grootte van een enkel bericht kan 3 Mb zijn. op nummer Bij deze optie wordt er gebruik gemaakt van de centrale mailserver binnen kennisnet en heeft u adressen in het De gebruikersnamen bestaan uit volgnummer.brinnummer. Hierbij staat Brinnummer voor een door het ministerie toegekend instellingsnummer. Dit is een standaarddienst. op naam Uw instelling kan een namenlijst aanleveren in standaardformaat. Hiermee worden bovenstaande adressen op nummer omgezet naar adressen op naam. Het formaat dient een exportbestand te zijn uit een databasepakket dat op veel instellingen wordt gebruikt voor de registratie van leerlingen. Het verwerken van deze gegevens is een standaarddienst. Kunt u niet voldoen aan de vraag om een standaard formaat te leveren of er is sprake van maatwerk in de opzet van de lijst, dan zijn er echter wel extra kosten aan verbonden. Een eigen server U kunt ook zelf een mailserver inrichten. Voor deze dienst dient uw instelling te beschikken over een eigen domeinnaam. Bij gebruik van deze dienst wordt aanbevolen om ook van de functionaliteit van het adresboek gebruik te maken, zodat de adressen op de eigen server net als de overige kennisnet adressen in het adresboek op te zoeken zijn. Ook hiervoor levert u een lijst in standaardformaat (zie vorige paragraaf). Daarnaast moet uw instelling beschikken over een eigen configuratie met daarop een standaard SMTP gateway. Deze moet voldoen aan de standaardbeveiliging zoals die geldt voor de centrale kennisnet mailservers (dus: anti spam-relay). News De dienst News geeft toegang tot een wereldwijd netwerk van discussiegroepen, vergelijkbaar met een elektronisch prikbord. De discussiegroepen zijn gerangschikt naar onderwerp en heten nieuwsgroepen. Een bijdrage aan een nieuwsgroep heet een artikel; het inzenden van een artikel wordt posten genoemd. Er is binnen kennisnet een newsserver die een aantal groepen in de exclusief door kennisnet te gebruiken hiërarchie aanbiedt. Het onderwijsveld zelf bepaalt welke groepen dit zijn. Groepen uit de publieke hiërarchie worden na toestemming pas doorgegeven. Alleen nieuwsgroepen die acceptabel en interessant zijn voor de gebruikers van kennisnet komen in aanmerking voor toestemming. Op deze manier wordt er een duidelijke scheiding gewaarborgd tussen de publieke nieuwsgroepen en de interne kennisnetnieuwsgroepen die alleen door de kennisnetgebruikers te benaderen zijn. NUMMER 6/ maart 2000

6 FTP (File Transport Protocol) services Gebruikers kunnen met standaard FTP-clients FTP-servers binnen kennisnet en (via de proxies) op het Internet bereiken. Kennisnet biedt geen centrale door de leverancier geleverde FTP-voorzieningen. Kennisnet biedt geen toegang tot lokale FTP- servers op instellingen voor gebruikers die vanaf Internet komen. Reverse proxy Reverse proxy maakt de communicatie tussen een Internetgebruiker en een server op kennisnet op een gecontroleerde manier mogelijk. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een webserver op locatie bij de instelling via kennisnet toegankelijk maken voor gebruikers vanuit Internet. Dit wordt toegepast voor alle kennisnetwebservers, inclusief het webhotelcluster. Clustering Om diverse redenen kan het zinvol zijn om bij instellingen met diverse (kleinere) locaties, gebruik te maken van één (of meer) centrale aansluitingen op kennisnet, met een hogere capaciteit. Vervolgens worden dan de locaties onderling verbonden, zodat kennisnet wel desgewenst vanaf alle locaties bereikbaar blijft. Deze clustering van locaties biedt zowel voordelen aan de Nl.tree (efficiency) als ook aan de instelling (betere benutting van bandbreedte). Een instelling behoudt ten alle tijden de vrije keuze omtrent clustering. Instellingen en Nl.tree maken hierover zelfstandig afspraken. Begeleiding bij migraties Vele BVE instellingen hebben reeds Internet en/of WAN voorzieningen. Door aansluiting op kennisnet, al dan niet in combinatie met clustering en/of VPN, zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om delen van de bestaande infrastructuur binnen een BVE te migreren naar de nieuwe situatie. Nl.tree kan hierbij behulpzaam zijn. Hieromtrent zijn de volgende afspraken gemaakt: in geval een instelling al een aansluiting op het Internet of Surfnet heeft, spant Nl.tree zich maximaal in om een soepele migratie van de aansluiting mogelijk te maken. Hiertoe treedt Nl.tree in elk geval in overleg met de betreffende instelling. Beveiliging Kennisnet geldt als een beveiligde omgeving. Om dit te waarborgen zijn er specifieke afspraken gemaakt omtrent beveiligingsaspecten binnen kennisnet. Deze afspraken vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst dienstverlening met Nl.tree, en stellen grenzen aan hetgeen technisch of organisatorisch toegestaan is binnen kennisnet. Ook de contracten met individuele instellingen zullen vallen onder de regels zoals vastgelegd in het beveiligingsdocument. Het beveiligingsdocument kent een viertal kenmerken: beschikbaarheid van de dienstverlening; integriteit (het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van informatie, diensten en dienstverlening); vertrouwelijkheid (het beschermen van gevoelige informatie) en controleerbaarheid (het voldoen aan de eisen ten aanzien van de vorige drie kenmerken dient controleerbaar en reproduceerbaar te zijn). Uitgangspunten bij de informatiebeveiliging van kennisnet zijn dat: kennisnet een specifieke netwerkdienst is ten behoeve van het onderwijs, die centraal voor de instellingen wordt beheerd en beveiligd; kennisnet een besloten op het IP-transportprotocol gebaseerd beheerd netwerk is, waarop op basis van beveiligde koppelingen relevante instellingen aangesloten zijn en dat door middel van een beveiligde koppeling met het openbare Internet verbonden is; kennisnetgebruikers van alle gebruikelijke Internetdiensten gebruik kunnen maken; per locatie van een instelling één koppelvlak met de transportdienst wordt geboden, tenzij specifiek anders overeengekomen; de QoS (Quality of Service) parameters, overeengekomen tussen Nl.tree en het ministerie zijn volledig van toepassing; kennisnet in essentie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst alsmede aan alle relevante wet- en regelgeving m.b.t. informatiebeveiliging; kennisnet bestand is tegen alle common knowledge attacks. Verzoeken van individuele instellingen voor nieuwe of extra functionaliteiten binnen kennisnet zullen altijd door nl.tree getoetst worden aan de geldende beveiligingsnormen. SLA (Service Level Agreement) Normen Nl.tree rapporteert aan het ministerie over de voortgang van de planning en de kwaliteit van de opgeleverde diensten. Rapportage items zijn onder meer beschikbaarheid, performance en responstijden. Deze rapportages vormen de basis voor een collectieve boeteregeling. De boeteregeling is alleen van toepassing op het collectieve contract tussen nl.tree en het ministerie, en niet op de individuele contracten met instellingen. In de SLA zijn onder andere de volgende normen opgenomen: Regeling aansluiting kennisnet NUMMER 6/ maart 2000

7 Regeling aansluiting kennisnet Service, support en maintenance windows Het service window is permanent geopend. In deze tijd is de dienstverlening in principe beschikbaar. Het support window is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot uur. Tijdens het support window wordt binnen 30 minuten na een storingmelding met de oplossing ervan begonnen. 95% van de storingen zal binnen 4 uur zijn opgelost. Het maintenance window is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Mits van tevoren aangekondigd kan de leverancier tijdens het maintenance window (preventief) onderhoud plegen, die eventueel kan leiden tot het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de dienstverlening. Service level(s) Gegarandeerde standaardbeschikbaarheid 99,2% binnen supportwindow Gegarandeerde beschikbaarheid buiten 95,0% het supportwindow Kosten De kosten van de standaarddiensten bedragen ƒ 36,- excl. BTW per gebruiker per jaar. Perceel 2 heeft betrekking op alle gebruikers (deelnemers en docenten) van de instelling. Het aantal gebruikers per instelling voor perceel 2 wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen vastgesteld. Tussen Nl.tree en uw instelling zal daarover geen discussie mogelijk zijn. Betalingen Als instelling sluit u zelfstandig een overeenkomst af met Nl.tree voor het totaal van af te nemen aansluitcapaciteit en diensten. Daarnaast draagt u zelfstandig zorg voor betaling via automatische incasso. drs. L.M.L.H.A. Hermans NUMMER 6/ maart 2000

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID.

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. artikel 1. Algemeen 1. Onder "wederpartij" of opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met NetSolid een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/31 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom GIN Telefuture

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Corporate Internet Dienstbeschrijving Mei 2014

Corporate Internet Dienstbeschrijving Mei 2014 Corporate Internet Dienstbeschrijving Mei 2014 Inhoudsopgave 1 Corporate Internet van KPN... 1 1.1 Betrouwbaar internationaal netwerk... 1 1.2 Veilig internet... 1 2 Opbouw van Corporate Internet... 2

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie