Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector"

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen Regeling aansluiting kennisnet Bestemd voor: instellingen in de bve-sector. d. kennisnet: de gemeenschappelijke transport- en internetdiensten voor het onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 februari 2000 Kenmerk: BVE/DenR-2000/1451 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/VO, Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit: Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen; b. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs; c. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, een instituut als bedoeld in artikel of een hogeschool als bedoeld in artikel van de wet; Artikel 2. Aanvullende vergoeding De minister voegt eenmalig aan de rijksbijdrage van een instelling aanvullende middelen toe ten behoeve van de aansluiting op kennisnet en de afname van de standaarddiensten kennisnet voor de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari Artikel 3. Hoogte van de aanvullende vergoeding De aanvullende vergoeding bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van ƒ ,- en wordt berekend: a. voor een instelling als bedoeld in artikel van de wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage berekend op grond van de artikelen 2.2.2, eerste lid, en 2.4.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de instelling over 2000 ontvangt, vermeerderd met het bedrag voor educatie en inburgering dat de instelling voor 1998 heeft ontvangen op grond van een overeenkomst of overeenkomsten als bedoeld in artikel van de wet; b. voor een instelling als bedoeld in artikel van de wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2000 ontvangt op grond van artikel van de Uitvoeringsregeling WEB, met dien verstande dat de aanvullende vergoeding voor deze instellingen tenminste f bedraagt; c. voor een instelling als bedoeld in artikel van de wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2000 ontvangt op grond van artikel van de Uitvoeringsregeling WEB. NUMMER 6/ maart 2000

2 Artikel 4. Verplichtingen 1. Het bevoegd gezag van de instelling is, om voor een aanvullende vergoeding in aanmerking te komen, verplicht om over te gaan tot aansluiting op kennisnet en tot afname van de standaarddiensten kennisnet, overeenkomstig de in de bijlage bij deze regeling opgenomen specificaties. 2. Het bevoegd gezag van de instelling dient zelfstandig een contract af te sluiten met Nl.tree te Delft voor het totaal van de af te nemen diensten, binnen het kader van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen specificaties. Artikel 5. Terugvordering Indien de aansluiting op kennisnet en de afname van de standaarddiensten kennisnet bedoeld in artikel 4, eerste lid niet of niet volledig heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2000, dan wel niet of niet volledig is voortgezet in de periode tot 1 januari 2003, kan de minister de aanvullende vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen dan wel in mindering brengen op de rijksbijdrage van de instelling, bedoeld in artikel van de wet. Artikel 6. Verantwoording Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de aanvullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepassing zijn. Artikel 7. Betaling van de aanvullende vergoeding De instelling ontvangt in maart 2000 de aanvullende vergoeding. Artikel 8. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 9. Bekendmaking Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Artikel 10. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aansluiting kennisnet. drs. L.M.L.M.A. Hermans Toelichting Algemeen Deze regeling dient ter uitvoering van de beleidsvoornemens zoals verwoord in het uitwerkingsplan ICT in het onderwijs Onderwijs On line, verbindingen naar de toekomst (Kamerstukken II, , 1998/99, nr. 30), in het bijzonder in hoofdstuk 6 Kennisnet, en de nadere afspraken die dienaangaande zijn gemaakt met de Tweede Kamer en de instellingen in de bve-sector. Met de regeling wordt de integratie van ICT in het onderwijs nagestreefd door het aansluiten van instellingen op het kennisnet en het via kennisnet gebruik maken van een standaard dienstenpakket, een en ander ter ondersteuning van het onderwijsproces. Terzake van de oprichting en instandhouding van het kennisnet is tussen de Staat der Nederlanden en Nl.tree te Delft een overeenkomst dienstverlening gesloten waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de standaarddiensten kennisnet zoals die door Nl.tree aan de instellingen geleverd zullen worden. Deze zijn gespecificeerd in de bijlage bij deze regeling. De regeling stelt de instellingen in de BVE-sector in staat om met inachtneming van de in de bijlage bij de regeling opgenomen specificaties nadere afspraken te maken met Nl.tree over de aard en het moment van aansluiting van de relevante instellingslocaties op kennisnet en de bekostiging daarvan. In de brief aan de Tweede Kamer van 23 september 1999 is uiteengezet op welke wijze voor de BVE-sector uitvoering gegeven zou worden aan de motie Lambrechts (Kamerstukken II, , nr. 35). Ik heb hierover overleg gevoerd met de Bve Raad. Dit overleg heeft geresulteerd in een bestuurlijk akkoord. De voor de BVE-sector gemaakte afspraken over een specifiek arrangement zijn in deze regeling vastgelegd. In de regeling wordt voorgeschreven dat de instellingen verplicht zijn tot aansluiting op kennisnet (perceel 1) en tot afname van de standaarddiensten kennisnet (perceel 2) overeenkomstig de in de bijlage bij de regeling opgenomen specificaties. Daarnaast kunnen zij, voor eigen kosten, extra bandbreedte en diensten afnemen. Daartoe sluiten zij aanvullende overeenkomsten met Nl.tree. Regeling aansluiting kennisnet NUMMER 6/ maart 2000

3 Regeling aansluiting kennisnet De specificaties uit de overeenkomst dienstverlening die betrekking hebben op de afname van het standaard dienstenpakket binnen kennisnet, waartoe de instellingen ingevolge deze regeling zijn verplicht, zijn in beknopte vorm opgenomen in de bijlage bij deze regeling. De instellingen ontvangen daarnaast medio februari van Nl.tree een informatiepakket met meer gedetailleerde informatie. Daarin zal tevens worden ingegaan op de mogelijkheid tot afname voor eigen kosten van extra bandbreedte en diensten. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1, onderdeel c Onder het begrip instelling zijn ook begrepen de instellingen bedoeld in de artikelen , en van de wet (de vakinstellingen, de roc s met een breedtegebrek en de laatsten van een richting ). Niet begrepen onder het begrip instelling zijn de aoc s. Er wordt vanuit gegaan dat de aanvullende vergoeding die de instellingen voor kennisnet ontvangen toereikend is om de in de regeling in artikel 4 opgenomen verplichting tot aansluiting op kennisnet (perceel 1) en tot afname van de standaarddiensten kennisnet (perceel 2) aan te kunnen gaan. De kosten van de uitrol van kennisnet (percelen 1 en 2) zijn voor de BVE-sector geraamd op 81 mln. gulden, over een periode van drie jaar gerekend vanaf 1 januari Besloten is de vergoeding voor deze kosten niet over een periode van drie jaar te spreiden, maar als bedrag ineens in het jaar 2000 beschikbaar te stellen. Het vooraf aan de bve-sector voor kennisnet beschikbaar te stellen bedrag is bepaald op 72 mln. gulden. Daarbij is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: de feitelijke aansluiting vindt niet reeds op 1 januari 2000 plaats; in de loop van de contractperiode zullen prijsdalingen optreden. Algemeen is de verwachting dat in de periode tot 1 januari 2003 de marktprijzen voor vergelijkbare diensten zullen dalen met 10-15% per jaar. Nl.tree is contractueel gehouden dalingen van de marktprijzen aan de contractanten ten goede te laten komen; de instellingen genereren rente-inkomsten. Voor de begeleiding van de uitrol van kennisnet in de bvesector is een (informele) overleggroep in het leven geroepen waarin de Bve Raad, Nl.tree en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen participeren. In deze overleggroep uitrol kennisnet zal onder meer worden bezien of bovengenoemde veronderstellingen, die aan de berekening van het budget van 72 mln. gulden voor kennisnet ten grondslag hebben gelegen, juist zijn geweest. In de mate waarin dat niet het geval mocht zijn, kan na advies van de overleggroep het macrobudget voor kennisnet aan het eind van de contractperiode hiervoor gecorrigeerd worden tot maximaal het eerder genoemde bedrag van 81 mln. gulden. Dit zal in voorkomend geval bij afzonderlijke regeling bekend worden gemaakt. Artikel 3 De hoogte van de aanvullende vergoeding wordt berekend naar rato van de omvang van de rijksbijdrage beroepsonderwijs voor het jaar 2000 voor de instelling, zoals vastgesteld bij brief FTO/TBV/99/35008 M van 15 december 1999 van de directie Cƒi. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het bedrag dat de instelling voor de afgesloten overeenkomsten voor de educatie, met inbegrip van inburgering (de educatieve programma s, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers) over 1998 heeft opgegeven bij de bekostigingstelling beroepsonderwijs 1998/1999 (voorzien van een accountantsverklaring). Toepassing van de voorgaande alinea zou er toe leiden, dat de 2 instituten voor doven (instellingen bedoeld in artikel van de wet) een aanvullende vergoeding zouden ontvangen, die zelfs aanzienlijk lager is dan de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kosten voor deze instellingen voor een minimale aansluiting op kennisnet (perceel 1). Daarom is in het derde lid van artikel 3 voor deze instellingen een minimumbedrag vastgesteld voor de aanvullende vergoeding. Het minimumbedrag van de aanvullende vergoeding (ƒ ,-) is gebaseerd op de kosten voor 3 jaar voor de aansluiting op kennisnet (perceel 1) bij aansluitmethode M10a1, zoals gespecificeerd in de bijlage bij de regeling. De hiervoor in de bijlage genoemde kosten bedragen exclusief BTW ƒ ,- (eenmalige aansluitkosten van f 300,- en 3x f 3900,- voor de vaste kosten over 3 jaar). Dit is inclusief BTW ƒ ,-. De kosten van perceel 2 zijn voor de berekening van het minimumbedrag buiten beschouwing gelaten. Deze kosten kunnen door de betreffende instellingen worden bestreden uit de in de rijksbijdrage opgenomen vergoeding voor ICT, dan wel door een latere aansluiting op kennisnet waarbij een koppeling wordt gelegd met de aansluiting van de VO-component van de instelling. Artikel 4 en 5 De instelling is verplicht tot een aansluiting op kennisnet en tot afname van de standaarddiensten kennisnet volgens de in de bijlage bij deze regeling opgenomen specificaties. Het specifiek bestemmen van de subsidies leidt ertoe dat bij instellingen die deze verplichting niet of niet volledig NUMMER 6/ maart 2000

4 nakomen, de aanvullende vergoeding te zijner tijd geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd. Artikel 7 De aanvullende vergoeding wordt in één keer uitbetaald. drs. L.M.L.M.A. Hermans Bijlage Standaarddiensten kennisnet In deze bijlage zijn de aansluiting (perceel 1) en de standaarddiensten kennisnet (perceel 2) nader omschreven. door het aantal gebruikers van uw instelling. Het aantal gebruikers (deelnemers en docenten) per instelling wordt door het ministerie van OCenW vastgesteld. Tussen Nl.tree en uw instelling zal daarover geen discussie mogelijk zijn. Binnen het kader van de aanbesteding is het niet mogelijk om een kleinere aansluiting af te nemen dan op basis van deze berekening is vastgesteld. U kunt echter wel opteren voor een aansluiting met een hogere capaciteit tegen bijbetaling. Dit kunt u rechtstreeks met Nl.tree afspreken. Het ministerie heeft de minimale aansluitmethode voor de BVE sector vastgesteld op 5 kilobit per seconde per werkplek (kb/s) per 10 gebruikers. Bij BVE-instellingen worden hiertoe parttimers deels (30%) meegeteld. 5 kb/s is hierbij het uitgangspunt, en de berekende aansluitcapaciteit wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde macht van 2. Zo worden 120 werkplekken van 5 kb/s afgerond naar een aansluitmethode van 512 kb/s. U kunt deze bandbreedte naar eigen inzicht verdelen over de verschillende locaties van Uw instelling. Regeling aansluiting kennisnet De aansluiting (perceel 1) Met een kennisnetaansluiting krijgt uw instelling toegang tot kennisnet en het Internet op basis van het Internet Protocol. Er zijn diverse mogelijkheden voor verbindingen ( aansluitmethoden ) die variëren in capaciteit, bandbreedte garanties en prijs. De minimale bandbreedte keuze wordt echter bepaald De bandbreedte De aansluitmethoden kunnen zowel asymmetrisch zijn (hoofdgroep 1, men kan sneller data ontvangen dan versturen) als symmetrisch (hoofdgroep 2, men kan net zo snel data versturen als ontvangen). Dat geeft de volgende mogelijkheden: Inkomende Inkomende Uitgaande Uitgaande Eenmalige Vaste kosten Variabele bandbreedte bandbreedte bandbreedte bandbreedte aansluit- per jaar kosten gegarandeerd piek gegarandeerd piekcapaciteit kosten excl. BTW capaciteit excl.btw Hoofdgroep 1 Downstream Downstream Upstream Upstream M10a1 128 kb/s 10 Mb/s 64 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10a2 256 kb/s 10 Mb/s 64 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10a 512 kb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10b 1 Mb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10c 2 Mb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil M10d 4 Mb/s 10 Mb/s 128 kb/s 128 kb/s f. 300,-- f ,-- Nihil Hoofdgroep 2 F34e1 2 Mb/s 34 Mb/s 2 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34e2 4 Mb/s 34 Mb/s 4 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34e 8 Mb/s 34 Mb/s 8 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34f 16 Mb/s 34 Mb/s 16 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F34g 32 Mb/s 34 Mb/s 32 Mb/s 34 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil F155h 64 Mb/s 155 Mb/s 64 Mb/s 155 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil E*e1 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s f ,-- f ,-- Nihil VpoP 128 Kb/s 128 Kb/s 128 Kb/s 128 kb/s VpoP dubbel 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s VpoP triple 384 kb/s 384 kb/s 384 kb/s 384 kb/s NUMMER 6/ maart 2000

5 Regeling aansluiting kennisnet De in de specificatie vermelde kosten betreffen de maximale prijzen voor perceel 1 voor de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari Als in deze periode de marktprijzen voor vergelijkbare diensten dalen, dan dalen bovengenoemde prijzen mee. Nb. VPoP wordt toegepast op locaties waar het kabelnet nog niet geschikt is voor twee-weg verkeer en geldt ter vervanging voor een hoofdgroep 1-aansluiting. Er wordt dan gebruik gemaakt van één of meer ISDN-verbindingen. Standaarddiensten kennisnet (perceel 2) Webservices Met uw browser (Netscape Communicator, MS Internet Explorer) kunt u zowel over het kennisnet als over Internet surfen. Het verkeer richting Internet gaat via proxyservers, waarmee een goede performance is gewaarborgd. De Webservice is een standaarddienst voor alle kennisnet gebruikers. Kennisnet is door een aantal beveiligings- en beheersfaciliteiten een gecontroleerd afgeschermd deel van het Internet. Op deze wijze worden ongewenste verschijnselen zoals die zich op het Internet voordoen (zoals spam en ongewenste content) zoveel mogelijk buiten gesloten. Webhotel instellingen Het webhotel biedt u de mogelijkheid op eenvoudige wijze webpagina s te publiceren. Hiertoe wordt binnen het webhotel een website aangemaakt die u zelf kan onderhouden. De instelling krijgt de beschikking over schijfruimte plus een gebruikersnaam en wachtwoord op de server voor het beheer van de site. Standaard ontvangt elke instelling 5Mb ruimte. De website is standaard te bereiken onder instellingsnaam.plaatsnaam.kennisnet.nl. Ook domeinnamen met.com,.org en.net zijn mogelijk. Indien u over een eigen domeinnaam beschikt, kan een verwijzing worden opgenomen van naar instellingsnaam.plaatsnaam.kennisnet.nl. Met kunnen gebruikers berichten versturen naar en ontvangen van andere kennisnet- en Internetgebruikers. Het is tevens mogelijk om een centrale mailbox te benaderen vanaf het internet. Standaard wordt de service geleverd met 10 MB beschikbare ruimte per persoon. De maximale grootte van een enkel bericht kan 3 Mb zijn. op nummer Bij deze optie wordt er gebruik gemaakt van de centrale mailserver binnen kennisnet en heeft u adressen in het De gebruikersnamen bestaan uit volgnummer.brinnummer. Hierbij staat Brinnummer voor een door het ministerie toegekend instellingsnummer. Dit is een standaarddienst. op naam Uw instelling kan een namenlijst aanleveren in standaardformaat. Hiermee worden bovenstaande adressen op nummer omgezet naar adressen op naam. Het formaat dient een exportbestand te zijn uit een databasepakket dat op veel instellingen wordt gebruikt voor de registratie van leerlingen. Het verwerken van deze gegevens is een standaarddienst. Kunt u niet voldoen aan de vraag om een standaard formaat te leveren of er is sprake van maatwerk in de opzet van de lijst, dan zijn er echter wel extra kosten aan verbonden. Een eigen server U kunt ook zelf een mailserver inrichten. Voor deze dienst dient uw instelling te beschikken over een eigen domeinnaam. Bij gebruik van deze dienst wordt aanbevolen om ook van de functionaliteit van het adresboek gebruik te maken, zodat de adressen op de eigen server net als de overige kennisnet adressen in het adresboek op te zoeken zijn. Ook hiervoor levert u een lijst in standaardformaat (zie vorige paragraaf). Daarnaast moet uw instelling beschikken over een eigen configuratie met daarop een standaard SMTP gateway. Deze moet voldoen aan de standaardbeveiliging zoals die geldt voor de centrale kennisnet mailservers (dus: anti spam-relay). News De dienst News geeft toegang tot een wereldwijd netwerk van discussiegroepen, vergelijkbaar met een elektronisch prikbord. De discussiegroepen zijn gerangschikt naar onderwerp en heten nieuwsgroepen. Een bijdrage aan een nieuwsgroep heet een artikel; het inzenden van een artikel wordt posten genoemd. Er is binnen kennisnet een newsserver die een aantal groepen in de exclusief door kennisnet te gebruiken hiërarchie aanbiedt. Het onderwijsveld zelf bepaalt welke groepen dit zijn. Groepen uit de publieke hiërarchie worden na toestemming pas doorgegeven. Alleen nieuwsgroepen die acceptabel en interessant zijn voor de gebruikers van kennisnet komen in aanmerking voor toestemming. Op deze manier wordt er een duidelijke scheiding gewaarborgd tussen de publieke nieuwsgroepen en de interne kennisnetnieuwsgroepen die alleen door de kennisnetgebruikers te benaderen zijn. NUMMER 6/ maart 2000

6 FTP (File Transport Protocol) services Gebruikers kunnen met standaard FTP-clients FTP-servers binnen kennisnet en (via de proxies) op het Internet bereiken. Kennisnet biedt geen centrale door de leverancier geleverde FTP-voorzieningen. Kennisnet biedt geen toegang tot lokale FTP- servers op instellingen voor gebruikers die vanaf Internet komen. Reverse proxy Reverse proxy maakt de communicatie tussen een Internetgebruiker en een server op kennisnet op een gecontroleerde manier mogelijk. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een webserver op locatie bij de instelling via kennisnet toegankelijk maken voor gebruikers vanuit Internet. Dit wordt toegepast voor alle kennisnetwebservers, inclusief het webhotelcluster. Clustering Om diverse redenen kan het zinvol zijn om bij instellingen met diverse (kleinere) locaties, gebruik te maken van één (of meer) centrale aansluitingen op kennisnet, met een hogere capaciteit. Vervolgens worden dan de locaties onderling verbonden, zodat kennisnet wel desgewenst vanaf alle locaties bereikbaar blijft. Deze clustering van locaties biedt zowel voordelen aan de Nl.tree (efficiency) als ook aan de instelling (betere benutting van bandbreedte). Een instelling behoudt ten alle tijden de vrije keuze omtrent clustering. Instellingen en Nl.tree maken hierover zelfstandig afspraken. Begeleiding bij migraties Vele BVE instellingen hebben reeds Internet en/of WAN voorzieningen. Door aansluiting op kennisnet, al dan niet in combinatie met clustering en/of VPN, zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om delen van de bestaande infrastructuur binnen een BVE te migreren naar de nieuwe situatie. Nl.tree kan hierbij behulpzaam zijn. Hieromtrent zijn de volgende afspraken gemaakt: in geval een instelling al een aansluiting op het Internet of Surfnet heeft, spant Nl.tree zich maximaal in om een soepele migratie van de aansluiting mogelijk te maken. Hiertoe treedt Nl.tree in elk geval in overleg met de betreffende instelling. Beveiliging Kennisnet geldt als een beveiligde omgeving. Om dit te waarborgen zijn er specifieke afspraken gemaakt omtrent beveiligingsaspecten binnen kennisnet. Deze afspraken vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst dienstverlening met Nl.tree, en stellen grenzen aan hetgeen technisch of organisatorisch toegestaan is binnen kennisnet. Ook de contracten met individuele instellingen zullen vallen onder de regels zoals vastgelegd in het beveiligingsdocument. Het beveiligingsdocument kent een viertal kenmerken: beschikbaarheid van de dienstverlening; integriteit (het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van informatie, diensten en dienstverlening); vertrouwelijkheid (het beschermen van gevoelige informatie) en controleerbaarheid (het voldoen aan de eisen ten aanzien van de vorige drie kenmerken dient controleerbaar en reproduceerbaar te zijn). Uitgangspunten bij de informatiebeveiliging van kennisnet zijn dat: kennisnet een specifieke netwerkdienst is ten behoeve van het onderwijs, die centraal voor de instellingen wordt beheerd en beveiligd; kennisnet een besloten op het IP-transportprotocol gebaseerd beheerd netwerk is, waarop op basis van beveiligde koppelingen relevante instellingen aangesloten zijn en dat door middel van een beveiligde koppeling met het openbare Internet verbonden is; kennisnetgebruikers van alle gebruikelijke Internetdiensten gebruik kunnen maken; per locatie van een instelling één koppelvlak met de transportdienst wordt geboden, tenzij specifiek anders overeengekomen; de QoS (Quality of Service) parameters, overeengekomen tussen Nl.tree en het ministerie zijn volledig van toepassing; kennisnet in essentie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst alsmede aan alle relevante wet- en regelgeving m.b.t. informatiebeveiliging; kennisnet bestand is tegen alle common knowledge attacks. Verzoeken van individuele instellingen voor nieuwe of extra functionaliteiten binnen kennisnet zullen altijd door nl.tree getoetst worden aan de geldende beveiligingsnormen. SLA (Service Level Agreement) Normen Nl.tree rapporteert aan het ministerie over de voortgang van de planning en de kwaliteit van de opgeleverde diensten. Rapportage items zijn onder meer beschikbaarheid, performance en responstijden. Deze rapportages vormen de basis voor een collectieve boeteregeling. De boeteregeling is alleen van toepassing op het collectieve contract tussen nl.tree en het ministerie, en niet op de individuele contracten met instellingen. In de SLA zijn onder andere de volgende normen opgenomen: Regeling aansluiting kennisnet NUMMER 6/ maart 2000

7 Regeling aansluiting kennisnet Service, support en maintenance windows Het service window is permanent geopend. In deze tijd is de dienstverlening in principe beschikbaar. Het support window is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot uur. Tijdens het support window wordt binnen 30 minuten na een storingmelding met de oplossing ervan begonnen. 95% van de storingen zal binnen 4 uur zijn opgelost. Het maintenance window is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Mits van tevoren aangekondigd kan de leverancier tijdens het maintenance window (preventief) onderhoud plegen, die eventueel kan leiden tot het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de dienstverlening. Service level(s) Gegarandeerde standaardbeschikbaarheid 99,2% binnen supportwindow Gegarandeerde beschikbaarheid buiten 95,0% het supportwindow Kosten De kosten van de standaarddiensten bedragen ƒ 36,- excl. BTW per gebruiker per jaar. Perceel 2 heeft betrekking op alle gebruikers (deelnemers en docenten) van de instelling. Het aantal gebruikers per instelling voor perceel 2 wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen vastgesteld. Tussen Nl.tree en uw instelling zal daarover geen discussie mogelijk zijn. Betalingen Als instelling sluit u zelfstandig een overeenkomst af met Nl.tree voor het totaal van af te nemen aansluitcapaciteit en diensten. Daarnaast draagt u zelfstandig zorg voor betaling via automatische incasso. drs. L.M.L.H.A. Hermans NUMMER 6/ maart 2000

Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving

Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving OCenW-Regelingen kennisnet onderwijsomgeving Bestemd voor: onderwijsondersteunende instellingen verbindend voorschrift Datum: 10 mei 2001 Kenmerk: ICT/B/2001/3170 Datum inwerkingtreding: zie artikel 14

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Tijdelijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2016, nr. MBO/1051808, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende middelen ten behoeve van een voorziening

Nadere informatie

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998 OCenW-Regelingen Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten Regeling voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met buitengewoon verlof van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen Aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen van de opslagpercentages Bestemd voor: c scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Regeling Investeren in voorsprong voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector)

Regeling Investeren in voorsprong voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector) Regeling Investeren in (bve-sector) OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen en instellingen voor. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 20 mei 1998 Kenmerk: WJZ-1998/20673 Datum inwerkingtreding: zie

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Toegang Educatieve ICT Systemen

Toegang Educatieve ICT Systemen Kenmerk: ICT20070612-03444 Datum: 12 juni 2007 Toegang Educatieve ICT Systemen Beste deelnemer, In de bijgaande brief ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heb je nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001 OCenW-Regelingen Bestemd voor: ROC s Vakinstellingen Instellingen laatste van een richting Doveninstituten 12.3.9-hogescholen Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 augustus 2001 Kenmerk: BVE/Bestel/2001/31575

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Bestemd voor scholen voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs OCenW-Regelingen bekostiging, rechtspositie en praktijk Bestemd voor: scholen voor vmbo; scholengemeenschappen waarin deze scholen zijn opgenomen; scholen en afdelingen voor svo/lom en svo/mlk; scholen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 107 15 juni 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2009, nr. BVE/I&I/118094,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 OCenW-Regelingen Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 Bestemd voor: bekostigde bve-insellingen voor beroepsonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 augustus 2003 Kenmerk:

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Aanpassingsregeling euro OCenW

Aanpassingsregeling euro OCenW -Regelingen Aanpassingen ministeriële regelingen in verband met overgangnaar de euro Bestemd voor: scholen en onderwijsinstellingen; gemeentebesturen. verbindend voorschrift Datum: 12 september 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de gevolgen

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Regeling gegevensverzameling opleidingen verplegende en verzorgende beroepen WEB. Algemeen verbindend voorschrift

Regeling gegevensverzameling opleidingen verplegende en verzorgende beroepen WEB. Algemeen verbindend voorschrift 6. Overige bepalingen en slotopmerkingen Artikel 7 beschrijft de rol van de inspectie. De inspectie neemt binnen 3 maanden het besluit of het door het bevoegd gezag ingediende kwaliteitszorgverslag naar

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II Aanpassinglandelijke bedragen gemiddelde personeelslast met de CAO 2000 - tot de werkgroep Van OCenW-Regelingen Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend

Nadere informatie

Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden

Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie IBG Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek infolijn 050-5997755 Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de Bestemd voor

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2004-2005 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Handelende in overeenstemming met

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor Bestemd voor scholen

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke OCW Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/ S&O/07/31224,

Nadere informatie

Subsidieregeling projecten informatie- en communicatietechnologie (ict-projecten) in het

Subsidieregeling projecten informatie- en communicatietechnologie (ict-projecten) in het OCenW-Regelingen Subsidieregeling projecten informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs Regeling houdende regels voor het verstrekken van subsidies voor de uitvoering van projecten in het kader

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad

B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad Jaar: 2012 Nummer: 51 Besluit: B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER HELMOND 2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling en reikwijdte Artikel 1 Begripsbepaling In dit protocol wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006 OCenW-Regelingen Regeling Nationaal Vinci 2000-2006 Bestemd voor: CINOP; NUFFIC; instellingen voor beroepsonderwijs; instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 november 2000 Kenmerk:

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010 Bestemd voor gemeenten.

Nadere informatie

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID REGELING ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HEERENVEEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heerenveen, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Subsidieregeling schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS EDUCATIEVOORZIENING VOLWASSENEN GEMEENTE AALSMEER Artikel 1. Begripsbepalingen.

BELEIDSREGELS EDUCATIEVOORZIENING VOLWASSENEN GEMEENTE AALSMEER Artikel 1. Begripsbepalingen. BELEIDSREGELS EDUCATIEVOORZIENING VOLWASSENEN GEMEENTE AALSMEER 2016. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Web: Wet educatie en beroepsonderwijs;

Nadere informatie

' md archief. "um. a 20

' md archief. um. a 20 ' md archief 1 "um : a 20 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24837 30 november 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. BVE/429131,

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College Ondergetekenden: PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College De gemeente Hoogeveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester dhr. W.P.M. Urlings, hierna

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk onderwijs voor lom en mlk OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen voor voortgezet onderwijs; c scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk; c scholen voor praktijkonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO in verband met het aanpassen van de subsidiebedragen

Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO in verband met het aanpassen van de subsidiebedragen Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2007/43999 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint Diensten: CBizz Office Versie 1.0 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Dienstbeschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2. Opbouw van CBizz office... 4 2.1 Toegang tot het

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Regeling stimulans verbetering en vernieuwing van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2002

Regeling stimulans verbetering en vernieuwing van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2002 OCenW-Regelingen Regeling stimulans verbetering en vernieuwing van de Bestemd voor: regionale opleidingscentra (roc s); agrarische opleidingscentra (aoc s); overige bekostigde BVE-instellingen; niet bekostigde

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1 OCenW-Regelingen 2001 voor scholen voor vwo, Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo, lwoo en voorzover deel I van de WVO daarop van toepassing is; Scholengemeenschappen waarin één of meer van deze

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Hosting

Dienstbeschrijving. Hosting Dienstbeschrijving Hosting Inhoudsopgave 1 Hosting 3 1.1 Wat is Hosting van Ziggo Zakelijk 1.2 Wat is Hosting? 3 1.3 Wat zijn de voordelen van Hosting? 3 1.4 Hoe werkt Hosting? 3 1.5 Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

BBned dienstbeschrijving Glasvezel Diensten. Versie : 1.3 Datum : 14 november 2007

BBned dienstbeschrijving Glasvezel Diensten. Versie : 1.3 Datum : 14 november 2007 BBned dienstbeschrijving Glasvezel Diensten Versie : 1.3 Datum : 14 november 2007 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 4 3. DIENST BESCHRIJVING... 5 4. SCOPE VAN DE DIENST... 6 EINDGEBRUIKERDOMEIN...

Nadere informatie

Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding

Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding OCenW-Regelingen Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding Regeling indienen verzoek inzake leegstandsvergoeding na weigering buitengebruikstelling van gebouwen voor basisonderwijs en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Mail Service Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de dienst... 3 1.2 Bestaande accounts migreren... 3 1.3 Nieuw

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs OCenW-Regelingen Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs Bestemd voor: besturen van scholen, afdelingen en instellingen voor: a. primair onderwijs b. voortgezet onderwijs en c. educatie

Nadere informatie

Onderwerp: Prijzen webhostingpakketten ThoVer Webproducties *

Onderwerp: Prijzen webhostingpakketten ThoVer Webproducties * ThoVer Webproducties, Dhr. T. Vergouwen, Steenland 27, 4851 WE Ulvenhout. Telefoon: 076 5601898 GSM: 06 15020609 Fax: 084 2200811 E-mail: info@thover.com Website: http://www.thover.com Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst VOORNE-PUTTEN WERKT - WSW Nissewaard Westvoorne 2017 e.v.

Dienstverleningsovereenkomst VOORNE-PUTTEN WERKT - WSW Nissewaard Westvoorne 2017 e.v. Dienstverleningsovereenkomst VOORNE-PUTTEN WERKT - WSW Nissewaard Westvoorne 2017 e.v. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, en het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie