Het internet: wat en hoe? Bertel de Groote

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het internet: wat en hoe? Bertel de Groote"

Transcriptie

1 Het internet: wat en hoe? Bertel de Groote 1

2 HOOFDSTUK I. Inleiding 1. Het onderzoek betreft de invloed van informatietechnologische ontwikkelingen, in het bijzonder van het internet, op de werking van de regels die het voor vorderingen betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad bevoegde gerecht aanduiden. Een heldere omschrijving van het internet is hierbij een must 1. Voor een goed begrip van de problematiek is inzicht in het medium noodzakelijk. Antwoorden op vragen over de juridische gevolgen van het gebruik van het internet geven vaak blijk van een gebrekkige kennis van het medium. Indien informatietechnologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van het netwerkencomplex nieuwe juridische uitdagingen vormen, mag bij het zoeken naar een antwoord hierop niet aan hun technische en functionele bijzonderheden worden voorbij gegaan 2. ROSENTHAL formuleert het als volgt: Bei eingehender Auseinandersetzung mit der Materie wird rasch deutlich, dass sich auf viele der juristischen Fragen rund um das Netz mit dem bestehenden Recht durchaus vernünftige und befriedigende Antworden finden lassen. Der Schlüssel dazu liegt allerdings weniger im juristischen Wissen, als vielmehr im technischen und praktischen Verständnis für die neue Welt der Datennetze 2. Aangezien het onderzoek de juridische impact van informatietechnologische ontwikkelingen van het internet wil illustreren, moet de technische toelichting niet uitputtend zijn. Juridische vragen staan centraal. Deze bijlage legt bijgevolg de nadruk op die aspecten van de technische onderbouw en op die toepassingen van het internet, aan de hand waarvan de jurist de voor hem relevante lees: problematische eigenschappen van informatietechnologische ontwikkelingen beter kan begrijpen. Er moet niet enkel bij het formuleren van voorstellen rekening mee worden gehouden. Zij helpen ook de voor de verantwoording van het onderzoek essentiële impact van het medium te illustreren. 3. De bespreking van het internet streeft geen volledigheid na. Bovendien is iedere schets, zodra hij is gemaakt reeds verouderd. Van die aard is de snelheid waarmee het internet zich ontwikkelt. Belangrijker dan de accuraatheid van de schets is de mate waarin hij een kader creëert waarbinnen de aard en het (juridisch) belang van technologische en functionele nieuwigheden correct kunnen worden ingeschat. HOOFDSTUK II. Ontleding van het internet Afdeling 1. Technische beschrijving van het internet 1. Ontstaan van het internet 4. Hieronder volgt een omschrijving van het internet, waarin zowel de technische kenmerken als toepassingsmogelijkheden van het internet aan bod komen. Het netwerkencomplex staat in het brandpunt van de informatietechnologische ontwikkelingen en zal hierbij in de toekomst een sleutelrol blijven spelen. De ontstaansgeschiedenis van het internet gaat de beschrijving van de technische werking vooraf. Hier vindt men de verklaring voor een aantal essentiële eigenschappen van het internet 3. Een toelichting bij het ontstaan van het netwerkenconglomeraat verduidelijkt de werking en ontwikkeling ervan. 5. In essentie is het internet een netwerk van onderling verbonden netwerken. Dit uitgangspunt is even eenvoudig als geniaal. De Koude oorlog, en meer in het bijzonder de nasleep van de 2

3 Koreaanse oorlog, bracht het idee om computernetwerken tot stand te brengen in een stroomversnelling 4. Als antwoord op de lancering van de Sovjetsatelliet Sputnik richtte het Amerikaanse Defensieministerie de Advanced Research Projects Agency op 5. LICKLIDER kreeg in 1962 de leiding over de onderzoeksinspanningen van het ARPA. Zij beoogden de optimalisering van het militair gebruik van computertechnologie. Onder zijn impuls groeide de aandacht voor netwerkvorming. Communicatie was volgens LICKLIDER de sleutel tot de beoogde optimalisatie 6. Door computers met elkaar te laten praten zou gedeeld gebruik van hun potentieel (resource sharing) en onderlinge uitwisseling van informatie tot de mogelijkheden behoren 7. De stap van communicatie tussen computers naar de ontwikkeling van netwerken lag vervolgens voor de hand. 6. Het militaire aspect van het ARPA-project heeft de netwerkenverzameling haar robuuste 8, niet-hiërarchische karakter verleend 9. Het, in de context van de Koude Oorlog weinig verrassende, uitgangspunt was immers dat het ARPANET een nucleaire aanval moest kunnen weerstaan 10. Het opzet luidde dat indien een schakel in het netwerk zou uitvallen de berichten via de andere schakels werden verzonden 11. Deze doelstellingen leidden tot de ontwikkeling van een systeem van packet switching 12. Men koos er daarenboven voor de aangesloten computers en/of netwerken een gelijke waarde toe te kennen. In dit decentrale netwerkbeheer, waarbij niet één machine als centrale computer (hoofdcomputer) functioneerde, konden de aangesloten computers en/of netwerken hun autonomie behouden. Hierdoor was het netwerk niet afhankelijk van een kwetsbaar hart. ARPA beoogde evenmin uniformiteit in de fysieke verbindingen en de verbonden computers. Het opteerde integendeel voor de vastlegging van een aantal communicatieafspraken die de aangesloten machines en netwerken moeten volgen. Hierbij werd het gebruik van deze protocollen de belangrijkste toetredingsvoorwaarde tot het netwerk(encomplex). Door de afspraken vrij te geven is een open netwerk kunnen ontstaan. Het uitgangspunt liet toe de gekozen standaarden los te koppelen van het hardwareplatform 13. In het verlengde van deze voorwaarden is TCP/IP 14 ontwikkeld. 7. De basisopties van het ARPA-project zijn niet onbelangrijk. Zij verklaren het bijzondere karakter van het uit het ARPANET gegroeide internet. Het internet is namelijk niet één netwerk. Het is integendeel een open geheel van heterogene, lokaal beheerde, systemen 15, dat voortdurend in beweging is. 8. Het internet is reeds in 1967 geconcipieerd. Het duurde nochtans tot het midden van de jaren tachtig eer het netwerkencomplex aan zijn echte groei begon. Stilaan ontgroeide het internet tegelijk het hoofdzakelijk wetenschappelijk en militair 16 kader waarin het was ontstaan. Oorspronkelijk (1969) verbond het ARPANET, mede ontwikkeld door BBN (Bolt, Beranek en Newman), 4 machines van evenveel onderzoekscentra. Niets wees er toen op dat het ARPANET/internet zou uitgroeien tot een netwerk voor de gewone gebruiker 17. Het oorspronkelijke netwerk omvatte een computer op de universiteiten van Los Angeles, Stanford, Santa Barbara en Utah. In 1981 waren reeds 213 machines aangesloten. 9. De opgang van het netwerkennetwerk ging gepaard met de in de Verenigde Staten groeiende behoefte om lokale netwerken (LAN = Local Area Network), die zich onafhankelijk van het ARPANET hadden ontwikkeld 18, met elkaar te verbinden 19. Het ARPANET deed hierbij dienst als verbindend netwerk of backbone. Door in 1982, via TCP/IP, het CS-Net (Computer Science Research Network) 20 als eerste netwerk met het ARPANET te verbinden, kreeg internetverkeer gestalte. Het was het resultaat van het in 1973, door het inmiddels tot DARPA omgedoopte, aangevatte onderzoeksprogramma Internetting Project. Het had, zoals de naam verraadt, immers tot doel niet louter computers met elkaar te verbinden, maar netwerken 21. Hierbij wou men niet raken aan de eigenheid van de verbonden netwerken. Zij behielden voor het intern verkeer hun specifieke protocollen. Men diende enkel een gemeenschappelijk platform te vinden waarop de netwerken met elkaar konden leren communiceren. 3

4 10. Het ARPANET bleef niet de enige backbone 22. In Europa ontstond EUNet en in de Verenigde Staten zette de National Science Foundation het NSFNet 23 op om supercomputercentra met elkaar te verbinden. Ook rond deze, reeds snel met elkaar gekoppelde backbones, vormden zich netwerkclusters. Met de andere backbones stonden zij in voor de verwerking van het overgroot deel van het gegevensverkeer. Stilaan vervaagde dan ook de grens tussen het oorspronkelijke ARPANET en de daarop aangesloten netwerken. Het internet kreeg door de toenemende integratie uiteindelijk het uitzicht van een eenheid, één geheel. Bijgevolg weet de eindgebruiker niet hij hoeft het trouwens niet te weten om het internet te kunnen gebruiken welke specifieke deelnetwerken de gegevensstroom afwikkelen. 11. De historische schetst illustreert hoe het internet een wereldwijde verzameling van netwerken is geworden. Hierdoor lijkt het een overkoepelend netwerk. In werkelijkheid betreft het een veelheid van aan elkaar geknoopte netwerken. De TCP/IP-techniek verbindt hen 24. Inmiddels zochten ook netwerkverzamelingen die de TCP/IP-protocollen niet gebruiken, aansluiting bij het internet. Dankzij verbindingsmachines die als vertaler fungeren (gateways) kunnen machines uit een internetomgeving communiceren met computers die zijn aangesloten op BITNET, EARN, CompuServe, FidoNet, enz en omgekeerd 25. Het spreekt voor zich dat de rechtsmachtproblematiek ook te maken heeft met de communicatie met deze netwerken 26. De ontstane grotere netwerkenverzameling, waarvan de integratie in het internet steeds duidelijker vorm krijgt, vertoont dezelfde, voor rechtsmachtbepaling problematische, eigenschappen als het internet sensu stricto. 2. Werking van het internet I. Algemeen 12. Voor de aanduiding van het netwerk van onderling verbonden netwerken gebruikt het onderzoek voornamelijk de term internet 27. Metaforen, zoals digitale of elektronische snelweg, zijn minstens even aantrekkelijk. Zij zijn echter minder neutraal 28. Dergelijke termen geven meer informatie over het gevoel dat het gebruik van het internet teweegbrengt. Zij dragen minder bij tot een, vanuit juridisch oogpunt relevant, begrip van het technisch kader van het onderzoek. Bovendien geniet een eerder technische definitie van het internet de voorkeur boven een sterk functionele omschrijving. Verwarring tussen het internet en de toepassingen waarvoor het als platform fungeert, worden zodoende vermeden. De wisselwerking tussen een krachtig platform en gebruiksvriendelijke toepassingen verklaart het succes van het internet. Daarom is het internet vaak vereenzelvigd met een gigantische bron van informatie en een revolutionair communicatiemiddel. Hierbij dreigt men uit het oog te verliezen dat niet in het minst de talrijke internettoepassingen en hun populariteit hebben bijgedragen tot deze perceptie. 13. Het internet is in essentie een mondiale verzameling van heterogene 29 netwerken 30. Strikt genomen betreft het enkel de via de TCP/IP-protocollen verbonden netwerken 31. Het internet moet worden onderscheiden van een LAN. De transmissie in een Local Area Network kan nochtans dezelfde protocollen respecteren. Het gebruik van een LAN situeert zich vaak in de meer beperkte omgeving van, bijvoorbeeld, een kantoor. Men kan hierbij denken aan het netwerk van de boekhoudafdeling van een onderneming. Het internet is evenmin een gesloten netwerk, bijvoorbeeld binnen een universiteit of bedrijf, van met elkaar verbonden lokale netwerken. Het gesloten karakter onderscheidt een Intranet 32 van het internet. Het internet heeft precies een open structuur 33. Het vormt een netwerk van alle, rechtstreeks of onrechtstreeks, met elkaar verbonden computers en netwerken. Een LAN of een Intranet kan dus probleemloos deel uitmaken van het internet. 4

5 II. Internet versus telefoonnet: gelijkenissen ondanks verschillen 14. Een vergelijking met de wijze waarop telefoonverkeer wordt afgehandeld schept duidelijkheid over de manier waarop datatransmissie over het internet verloopt. De werking van het internetverkeer verschilt grondig van het telefoonverkeer 34. Circuit switching staat tegenover packet switching. Beide platformen vertonen desondanks belangrijke gelijkenissen. Zij dragen eveneens bij tot een goed begrip van de werking van het internet. 15. Een vergelijking met het wereldomspannend telefoonnet maakt duidelijk dat het internet geen monoliet is 35. Directe of indirecte onderlinge verbondenheid laat abonnees van telefoonmaatschappij X toe een abonnee aangesloten op net Y te bereiken 36. Analoog aan de opbouw van het netwerk van telefoonnetten valt ook het internet uiteen in een ontelbaar aantal kleinere groepen (clusters) gelinkte computernetwerken Om het netwerk van computers en netwerken zin te geven, is het van belang dat iedere computer die deel uitmaakt van een aangesloten netwerk kan communiceren met eender welke andere computer die deel uitmaakt van een ander tot het systeem behorend netwerk. Het geheel krijgt immers pas zin volle belang indien vervlochten netwerken van de overheid, universiteiten, ondernemingen, verenigingen en particulieren met elkaar kunnen communiceren. Het internet laat computers van de aangesloten netwerken toe onderling boodschappen te versturen, elkaar op afstand taken te laten uitvoeren of informatie te delen. 17. Telefooncentrales staan in voor de verbindingen tussen telefonienetwerken. Met schakelingen brengen zij een verbinding tussen het oproepende toestel en het doeltoestel tot stand. Waar beide toestellen zich geografisch bevinden is niet van essentieel belang 38. Telefooncentrales volgen bij de doorschakeling van het telefoonverkeer technische afspraken. Die bepalen hoe de koppeling van de diverse telefoonnetten moet plaatsvinden. Aan de hand van de afspraken weten de centrales waar beide toestellen zich binnen het complex van telefoonnetten bevinden en langs welke weg tussen beiden een verbinding tot stand kan worden gebracht. Ook het internet maakt gebruik van technische afspraken, protocollen geheten. Zij laten computernetwerken toe met elkaar te communiceren 39. III. De werking van een netwerk 18. Om de werking van het netwerkennetwerk te begrijpen is het nuttig de structuur van één bestanddeel ervan toe te lichten. Zodra een kabel twee computers met elkaar verbindt ontstaat een netwerk. Een diskette is niet langer nodig om de gegevens van de ene computer, waarop bijvoorbeeld een tekst is bewerkt, over te brengen naar het andere toestel dat kan worden gebruikt om de tekst af te drukken 40. Door de kabel zijn de machines immers fysiek verbonden. Het nut van deze verbinding spreekt voor zich. De efficiëntie van het gebruik van schijfjes voor de uitwisseling van data tussen toestellen verkleint naarmate de communicatiefrequentie, de afstand tussen de machines en de omvang van de te transfereren data toenemen. Netwerken vinden hier hun oorsprong. 19. Het succes van lokale netwerken ligt voor de hand. Met slechts een kabel als materiële drager zijn de gegevens op de computer van een collega toegankelijk alsof zij zich op de eigen machine zouden bevinden. Voor communicatie over lange afstanden is een LAN (Local Area Network), zoals de naam laat vermoeden, minder geschikt. Alle in het netwerk opgenomen computers moeten immers fysiek met elkaar worden verbonden. De kostprijs en de praktische moeilijkheden die hiermee gepaard gaan laten zich, vooral bij het naast elkaar ontstaan van transnationale lokale netwerken, raden. Het lijkt efficiënter het verkeer over grote afstanden te bundelen in plaats van het in diverse LANs te laten plaatsvinden. Dergelijke concentratie van 5

6 het lange-afstandsverkeer laat het internet toe. Het is geschikt voor transnationale communicatie. Verbindingen met hoge capaciteit reduceren de kostprijs van het verkeer over grote afstand tussen kleinere netwerken. 20. Voor een goed begrip volstaat het te denken aan de troeven van openbaar vervoer. Door wereldwijd verspreide netwerken, van de meest diverse pluimage, te verbinden, werkt het internet, hoe paradoxaal het ook mag klinken, op zijn beurt als mondiaal Local Area Network. Het internet, met alle erbij aangesloten computers, is zodoende slechts een extensie van de harde schijf van iedere machine die er toegang toe heeft 41. Het is alsof bestanden op andere machines zich op de eigen computer bevinden. Omgekeerd zijn beschikbaar gestelde eigen bestanden wereldwijd toegankelijk. IV. Protocollen zijn onmisbaar 21. Het basispatroon van een netwerk volstaat niet voor een goed begrip van de juridische vragen waartoe het internet aanleiding geeft. Het is een te rudimentaire benadering. Zij doet de onderliggende techniek weinig eer aan. Om een netwerk tot stand de brengen is de materiële verbinding tussen de computers niet toereikend. Kabels en satellietverbindingen zijn noodzakelijk. Zij zijn niet voldoende. 22. Indien twee computers elkaar moeten kunnen begrijpen is het nodig de uit te wisselen informatie te coderen met een voor beiden bekende sleutel. Hetzelfde geldt bij de verbinding van netwerken. Opdat netwerk X (bijvoorbeeld een Novell-netwerk) op nuttige wijze zou kunnen communiceren met netwerk Y (bijvoorbeeld een Appletalk-netwerk) moeten zij dezelfde taal gebruiken. Voor de gegevensuitwisseling dringen zich gemeenschappelijke standaarden op. 23. De netwerken moeten niet identiek zijn. Het volstaat dat zij voor gegevensuitwisseling aan dezelfde standaarden voldoen. De voorwaarde voor een zinvol gesprek tussen twee personen is trouwens ook dat zij voor hun onderlinge conversatie een gemeenschappelijke taal gebruiken. De gemeenschappelijke standaarden zijn ook voor de bestelling van de berichten van belang. Zij zorgen ervoor dat de berichten tussen de machines en netwerken, over de diverse materiële dragers, volgens een gemeenschappelijke methode op de juiste plaats kunnen worden afgeleverd. V. Circuit Switching Packet Switching 24. Het gebruik van protocollen vormt een punt van overeenkomst tussen het internet en de werking van het internationaal telefoonverkeer. Bij internationale telefoonverbindingen doorkruist het gesprek diverse netten. Overeenkomsten tussen de beheerders van de telefoonnetten bepalen de technische organisatie van het transitverkeer. Op analoge wijze bepalen protocollen hoe datapakketten over talrijke verschillende netwerken van de versturende naar de ontvangende machine reizen. 25. Ondanks deze schijnbare gelijkenissen verschilt de werking van het internet sterk van de organisatie van het internationaal telefoonverkeer. De vergelijking is nochtans krachtig in zoverre zij toelaat zich een beeld te vormen van het beginsel van de onderlinge verbondenheid van computernetwerken. Om een volledig inzicht te verwerven in de architectuur van het internet schiet het beeld echter tekort. Een vergelijking met de behandeling van klassieke post biedt, de snelheid buiten beschouwing gelaten, hiervoor de beste uitgangspositie. 6

7 26. Het internet is immers een packet switched network 42. Een telefoonnet daarentegen is een circuit switched network 43. Wie een telefonische verbinding tot stand brengt, krijgt een deel van het telefoonnet, een lijn, toegewezen. Aangezien de lijn is voorbehouden voor het betreffende gesprek duidt men haar aan als een dedicated line 44. Het aaneenschakelen van diverse telefoonlijnen uit diverse subnetten circuits brengt als het ware een rechtstreekse lijn tussen het oproepende toestel en de opgeroepen telefoon tot stand. Anderen kunnen het toegewezen deel van het netwerk voor de duur van het gesprek niet meer gebruiken. Dit draagt bij tot de schaarste en de kostprijs van het goed, of preciezer, van het gebruik van de telefoonlijn. Zodra alle beschikbare lijnen zijn toegewezen, wordt het verkeer geblokkeerd tot één van de lijnen opnieuw vrijkomt. Om zich hiervan een beeld te vormen volstaat het te denken aan de bezettoon als de lijn van de opgeroepen abonnee in gebruik is. Indien hij slechts over één lijn beschikt, is ander inkomend of uitgaand telefoonverkeer uitgesloten voor de duur van het gesprek. 27. Klassieke postbezorging lijdt niet onder dit suboptimaal gebruik van de infrastructuur. Post wordt, zoals datapakketten in het internet, over een packet switched network verdeeld. Indien ik een brief verstuur van plaats X naar plaats Y kan ik de brief niet in het postkantoor van X afgeven aan één postbode, die het transport en de bestelling van deze ene brief in plaats Y voor zijn rekening neemt. Mocht dit wel het geval zijn dan zou postbedeling gebruik maken van dedicated lines. De brief komt daarentegen tussen een hele stapel zendingen terecht. Daarop worden de brieven gesorteerd. Dit gebeurt volgens hun bestemming. In een postzak terechtgekomen wordt de brief, eventueel samen met andere postzakken, op zijn weg naar Y vervoerd naar een ander postkantoor. Zonodig zal de postdienst de inhoud van deze postzak opnieuw sorteren en bundelen met het oog op de bestemming. Op die manier komt de bewuste brief bij iedere tussenschakel die hij doorkruist een stap dichter bij zijn eindbestemming. 28. Bij vergelijking van het postvervoer tussen postkantoren met netwerkverbindingen wordt onmiddellijk duidelijk dat de brief uit het aangehaalde voorbeeld niet over het exclusief gebruik beschikt van de verbindingen die hij doorkruist. Hij reist met een hele groep brieven die dezelfde richting uitmoeten. Zoals datapakketten op het internet deelt hij de netwerkinfrastructuur met andere zendingen. 29. Naar analogie van de regels die sorteermachines gebruiken, geven netwerkprotocollen de data van het ene netwerk door aan het andere tot zij hun bestemming bereikt hebben. Anders dan bij postverkeer worden de te transporteren gegevens door de protocollen in gelijke pakketjes opgedeeld die onafhankelijk van elkaar worden vervoerd. Zij volgen hierbij niet steeds dezelfde weg. Bij telefonie daarentegen wordt door aaneenschakeling van diverse lijnen een spraakkanaal tussen de gesprekspartners tot stand wordt gebracht 45. Hierna wordt toegelicht hoe de netwerkprotocollen de gegevensstroom opdelen en -afhankelijk van de densiteit van het netwerkverkeer, de bestemming, enz.- vervoeren. 30. Circuit-switched en packet-switched networks hebben elke hun eigen troeven en gebreken. Op toegewezen lijnen kan de communicatie weliswaar een hogere snelheid vertonen. Zolang de verbinding open is kunnen anderen het toegewezen kanaal echter niet gebruiken. Aangezien de gegevensstroom tussen oproeper en opgeroepene de lijn niet hoeft te delen met andere data kan de verzending met maximale snelheid plaatsvinden. Het gebruik van de lijn is anderzijds exclusief. Dit kan bij druk verkeer makkelijk tot verzadiging leiden. Anderzijds sluit druk verkeer over alle kanalen de transmissie over het internet niet uit. De protocollen kunnen andere wegen kiezen om in te spelen op de densiteit. Bij verzadigde bandbreedte zal alle communicatie wel trager verlopen. VI. Werking van de internetprotocollen 7

8 A. Netwerkprotocollen: algemeen 31. Het internet draait om afspraken. De afspraken betreffen diverse aspecten van gegevensuitwisseling. Eén van de kenmerkende eigenschappen van het internet is het gebruik van de TCP/IP-protocollen. Een toelichting bij dit resultaat van de onderzoeksinspanning van ARPA dringt zich bijgevolg op. TCP en IP, het Tranport Control Protocol en het Internet Protocol zijn slechts de twee kernprotocollen uit een als de Internet protocol suite 46 omschreven waaier. Als basisprotocollen genieten zij echter zo n bekendheid dat de term TCP/IP kan worden gebruikt om er de hele protocolfamilie mee aan te duiden Voor een optimale beheersbaarheid en overzichtelijkheid van netwerksoftware zijn de netwerkprotocollen uit een aantal lagen opgebouwd. Men heeft het in het Engels dan ook over a layered set of protocols 48. Elk van deze lagen heeft een eigen, specifieke functie 49. TCP/IP is dus een protocol-suite, of protocol-stack, die uit vier functioneel onderscheiden lagen bestaat. Het betreft: een fysieke laag, een netwerklaag, een transportlaag en een applicatielaag. Aan de hand van een beschrijving van de processen die een elektronische brief moet doorlopen 50, worden hierna de verschillende lagen van de protocolstructuur toegelicht. B. Applicatielaag 33. De toepassingsprotocollen bevinden zich bovenaan de protocolstructuur. De applicatieprotocollen vormen de sleutel tot de hierna te bespreken internettoepassingen. De taken die zij vervullen geven het internet een gezicht. De internettoepassingen doen voortdurend een beroep op de functies waarvoor de onderliggende geledingen instaan. Het Transmission Control Protocol en het Internet Protocol ondersteunen de applicatielaag en vormen bijgevolg een platform Applicatieprotocollen vormen de kern van, bijvoorbeeld, een mailprogramma. Het mailprotocol beschrijft de commando s en boodschappen die de ene machine naar een andere kan zenden. Dit is de klassieke taak van een toepassingsprotocol. Bij elektronische post betreft het commando s die bepalen wie de afzender/bestemmeling van het bericht is, commando s die de tekst van het bericht afbakenen, Het File Transfer Protocol (FTP), dat de procedure voor gegevensuitwisseling tussen computers omschrijft, is een ander voorbeeld van een applicatieprotocol. Het laat toe een verbinding tussen client en host te openen, het bepaalt de inlogprocedure, maakt het mogelijk aan te geven welke bestanden de transmissie zal betreffen en controleert de bestandsoverdracht. C. Transportlaag 1. Algemeen 35. Betrouwbare communicatie is essentieel voor netwerktoepassingen. Hiervoor staan de onderliggende lagen van de protocoltoren in 52. Het heeft weinig baat dat de toepassingen elkaar begrijpen indien het doorsturen van gegevens problemen oplevert. Wie gebruikt, schrijft met het mailprogramma een elektronische brief. Het programma bakent het bericht af, markeert wie de afzender en de bestemmeling is, enz. Het transportprotocol is verantwoordelijk voor de verzending van het bericht. Meer in het bijzonder staat het in voor de communicatie tussen de processen 53. Berichten van de mail-client moeten de mail-server bereiken en omgekeerd. Een deel van zijn opdracht besteedt het transportprotocol uit aan de netwerkprotocollen. IP is het 8

9 belangrijkste netwerkprotocol. Het waakt op zijn beurt over de communicatie tussen de machines. Dankzij de netwerklaag reizen de data over de meest uiteenlopende netwerken naar de machine van bestemming, waarop het overeenkomstige proces zich afspeelt. Toepassings- en transportprotocollen moeten zich dus niet inlaten met de problematiek van de netwerkverbinding. 36. De protocollen zijn een verzameling routines. Door hen te doorlopen kunnen zij hun taken tot een goed einde brengen. Voor de uitvoering van zijn opdracht kan een protocol, bijvoorbeeld een protocol, een beroep doen op andere protocollen, waaronder TCP. Het regelt de bezorging van de post en doet hiervoor op zijn beurt een beroep op IP, dat de reisweg van de uit te dragen gegevenspakketjes bepaalt en hen aan de netwerklaag doorgeeft. Deze laatste regelt het concrete transport. Op die manier ontstaat een gelaagde protocoltoren In de transportlaag bevinden zich meerdere protocollen. Naast TCP, dat hier wordt toegelicht, is het User Datagram Protocol (UDP) 55 van groot belang. Door hun verschillende eigenschappen hebben beide protocollen een andere functionaliteit. UDP waarborgt de aflevering van het verstuurde datapakket niet. Het staat tijdens de transmissie trouwens niet in verbinding met de bestemmeling. Het verstuurt gewoon uitgaande datagrammen en ontvangt inkomende datagrammen. Het houdt geen rekening met verlies van gegevens onderweg. De verminderde betrouwbaarheid wordt gecompenseerd door een hogere transmissiesnelheid. TCP moet, in tegenstelling tot UDP, vaak overgaan tot het opnieuw verzenden van gegevens indien die tijdens het transport verloren gingen. Daarenboven staan bij TCP-transmissie client en server gedurende het hele verzendingsproces met elkaar in verbinding. Deze controlemechanismen vergen tijd en bijgevolg ook snelheid. Terwijl TCP geschikt is indien foutcontroles essentieel zijn, dringt UDP zich op bij toepassingen waarvoor snelheid essentieel is, zoals de overdracht van spraak en video Transmission Control Protocol 38. Het elektronisch postbericht waarmee de werking van het applicatieprotocol is geïllustreerd is in beginsel te omvangrijk om als één geheel te worden vervoerd. Men kan de situatie vergelijken met de verzending van een boek indien hierbij alleen gebruik kan worden gemaakt van gewone enveloppen. Er zit desgevallend niets anders op dan de naad van het boek los te maken en de bladen van het boek over verschillende enveloppen te verdelen. De afzender moet de omslagen afzonderlijk op de bus doen In de transportlaag doet TCP precies hetzelfde met de elektronische informatie die men wil versturen. Het hakt het gegevensverkeer in stukjes. Deze worden daarop, samen met gegevens van andere internetgebruikers, langs de meest geschikte weg over het internet verzonden 58. Het Transport Control Protocol zorgt er tevens voor dat alle subpakketten aankomen. Indien gegevens verloren zijn gegaan, volgt een tweede verzending. TCP houdt dus in het oog wat is verzonden, wat is aangekomen en wat niet kon worden besteld. Daarenboven voegt het bij ontvangst alle pakketten opnieuw samen. Door hen in de juiste volgorde aan elkaar te lijmen wordt het oorspronkelijke bericht bij aankomst perfect gereconstrueerd. De taak van TCP kan worden vergeleken met die van de bestemmeling bij de verzending van het boek via de klassieke postdiensten in enveloppen. Hij moet erover waken dat hij alle bladzijden heeft ontvangen, hun volgorde bepalen en er opnieuw een inhoudelijk coherent geheel, een boek, van maken. 40. De reconstructie is essentieel. Het protocol verzendt de diverse pakketjes individueel 59. Er ontstaan dus geen gegevensclusters. Bij het verknippen van de gegevens houden de transportprotocollen geen rekening met eventuele interne verbanden. Het boek wordt als het ware niet gesplitst op de plaats waar een nieuw hoofdstuk begint. Aangezien de datapakketjes 9

10 onafhankelijk van elkaar worden verstuurd, is het niet zeker dat het eerste deel van het bericht vóór het laatste zal aankomen. Het kan verloren gaan, waardoor de verzending ervan moet worden overgedaan, of op de hem door de routers aangewezen weg vertraging hebben opgelopen. Geen van de pakketjes hoeft immers dezelfde weg te volgen. Pas als de verzonden boodschap opnieuw volledig is samengesteld, kan het bij de ontvangende machine in handen komen van het toepassingsprogramma in opdracht waarvan het vanuit de machine van de afzender is verzonden. 41. TCP breekt de gegevensstroom op in beheersbare pakketjes. Zij gaan als het ware in afzonderlijke omslagen. De informatie op deze TCP-enveloppe is de header. De inlichtingen in de header laten TCP toe zijn opdracht uit te voeren. Het poortnummer in de header bepaalt voor welke applicatie de data bestemd zijn. Het maakt gelijktijdige verzending in opdracht van meerdere toepassingen mogelijk zonder dat de controle hierbij verloren hoeft te gaan. Bovendien krijgt ieder datapakket een volgnummer mee. Indien TCP aan de zijde van de ontvanger een bepaald volgnummer terugstuurt naar de verzender betekent dit dat alle pakketten tot en met degene die dat volgnummer dragen zijn aangekomen. Indien dit bericht niet binnen een bepaalde tijd komt, gaat TCP aan de zijde van de verzender er van uit dat berichten verloren gingen. Hierop verzendt het de betreffende gegevens opnieuw. Tenslotte bevat de header een controlegetal. Het laat zich berekenen door een optelling van de gegevens die een pakket bevat. Als de gegevens zijn aangekomen volgt een vergelijking van het door optelling verkregen getal met het initiële controlegetal. Verschillen wijzen op het verlies van gegevens. Het leidt tot vernietiging van het pakket en retransmissie 60. Om de gegevensoverdracht te stroomlijnen zorgt het protocol ervoor dat de communicerende machines elkaar voortdurend op de hoogte houden. Zo geeft de ontvangende machine voortdurend door hoeveel gegevens het kan opnemen. De versturende machine hoeft dus niet te wachten met de verzending van een nieuw gegevenspakket tot het een ontvangstmelding kreeg. D. Netwerklaag 1. Algemeen 42. Van de transportlaag komen de gegevens in de netwerklaag terecht 61. Hier bevindt zich het Internet Protocol. Het brengt het datapakket bij de juiste machine. Dit protocol heeft immers tot taak in het netwerkennetwerk voor de gegevens een, zo efficiënt mogelijke, route te vinden van afzender naar bestemmeling. Het werkt zoals de luchtverkeersleiding die een vliegtuig door het luchtruim gidst. Op de netwerklaag worden gegevenpakketten gegidst naar de machine waarvoor zij zijn bestemd Internet Protocol: werking 43. Het Internet Protocol werkt in het internet op het niveau van de netwerklaag. De netwerklaag ontvangt gegevens van de transportlaag met de opdracht deze ter bestemming te brengen. Bij de machine van ontvangst speelt het Internet Protocol de data op zijn beurt opnieuw door aan het protocol op het niveau van de transportlaag. Dit protocol kan dan ontvangstmelding doen en de gegevens naar de gewenste toepassing doorschuiven. 44. IP bekommert zich niet om de header die TCP aanbracht. Het schuift het van TCP ontvangen pakket daarentegen onmiddellijk in een nieuwe enveloppe 63. Samen met de te verzenden gegevens ontvangt IP van TCP ook het internetadres van de machine waar het de 10

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

8 Netwerken en Internet

8 Netwerken en Internet Hoofdstuk 8 Netwerken en Internet 119 8 Netwerken en Internet 1 COMMUNICATIE We must be able to communicate with anyone, at any time, anywhere De menselijke taal ontstond ergens in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken DGET - TM Project: 2008.071 Publicatienummer: 2008.071-0905 Datum: Utrecht, 10 juni 2009 Auteurs: Dr.

Nadere informatie

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek 4e druk Docentenhandleiding Frits Gubbels (red.) ISBN 978 90 395 2659 D Deze docentenhandleiding behoort bij: Titel: ICT-Infrastructuur

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Eindrapport Uitgebracht aan het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Uitgebracht door: Stratix

Nadere informatie

Over e-health en Cybermedicine 2

Over e-health en Cybermedicine 2 Over e-health en Cybermedicine 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Geschiedenis en toekomst van het Internet 9 2.1 Geschiedenis 9 2.2 Toekomst 13 3 Eigenschappen en toepassingen van het Internet 21 3.1 Eigenschappen

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s THUISNETWERKEN Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s Hardware- en softwarematig opzetten van een Peer-to-Peer netwerk Beheer van gebruikers en hun machtigingen Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen Computernetwerken Inhoud 1 Algemeen 1.1 Definities en begrippen 1.2 Netwerktopologieën 1.3 Schakeltechnieken 1.4 Standaardisatie 2 Netwerkarchitecturen 2.1 Referentiemodellen 2.2 OSI model 2.3 TCP/IP model

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Jonathan Van Eeckhoudt. Collaboratieve modellen in een Webomgeving

Jonathan Van Eeckhoudt. Collaboratieve modellen in een Webomgeving Dankwoord Graag zou ik mijn promotor, Prof. Dr. Olga De Troyer bedanken voor de verbeteringen, opmerkingen en hulp die zij mij gegeven heeft. Mede door haar goede raad heeft ze me op het goede spoor gezet.

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Avatar Animation in Networked Virtual Environments. Maarten Wijnants

Avatar Animation in Networked Virtual Environments. Maarten Wijnants Avatar Animation in Networked Virtual Environments Maarten Wijnants 2 juni 2003 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Inleiding 3 2 Networked Virtual Environments 5 2.1 Inleiding..................................

Nadere informatie

Les D-03 Internet. 2011, David Lans

Les D-03 Internet. 2011, David Lans Les D-03 Internet In deze les staan we stil bij internet. Het gebruik van internet met al haar mogelijkheden is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. We verzamelen informatie, leren, communiceren

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7.

6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7. Inhoudsopgave Algemene inleiding...3 Deel 1: Het Medium...5 1. Inleiding...5 2. Geschiedenis van de nieuwe media...6 2.1 Evolutie van nieuwe media...6 2.1.1 Opslag, distributie en communicatie...6 2.1.2

Nadere informatie