Christelijke!Basisschool!Acaciahof!! Stap!in(!wij!leren!samen!!! Routeplanner!voor!het!schooljaar!2015(2016.!!!!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke!Basisschool!Acaciahof!! Stap!in(!wij!leren!samen!!! Routeplanner!voor!het!schooljaar!2015(2016.!!!!!!!"

Transcriptie

1 ChristelijkeBasisschoolAcaciahof Stapin(wijlerensamen Routeplannervoorhetschooljaar2015(2016. Wij willen de kinderen op onze school inspireren om breed te ontwikkelen tot zelfstandig, kritisch en oplossingsgericht denkende mensen. Vanuit christelijke waarden helpen wij hen om zelfbewust en met al hun talenten te participeren in de maatschappij van nu en later. Korteversievandeschoolgidsmetpraktischeinformatieoverdeorganisatievanditjaar: 1. Adressen 2. Organisatievandegroepenengymrooster. 3. Roostersvanstudiedagenenvakanties 4. Aanvragenvanverlof 5. Algemenegewoontesenafspraken MeerinformatievindtuopdewebsiteonderhetkopjeOnzeschool(schoolgids.

2 Altijdgoedomteweten Belangrijkeadressen,telefoonnummersengegevens. Postadres:Zuidsingel RWMiddelburg Website: Formulierenvoorvakantieenverlofzijnviadewebsitetedownloaden.Uvindthiereenarchiefmet nieuwsbrievenenvanelkegroeprecenteinformatie. LocatieKlarenbeek GeneraalH.Smithlaan94333BWMiddelburg0118( LocatieZuidsingel Zuidsingel RWMiddelburg0118( Ziekmeldinggraagvoor8.30uurtelefonischopdelocatievanuwkind. Directeur:JeanettevanLoo Bereikbaarophettelefoonnummervanschoolofop06( Managementteam: JozienBarth,coördinatorzorgteam LoesMostert,coördinatorbovenbouw TinaDekker,coördinatoronderbouw Schoolassistente:EllyEmmels Schoolfonds:NL48RABO tennamevanJ.vanLoo,OnzeWijs/Acaciahof. Ouderbijdrageis25europerjaarperkind. Bestuur: Onzeschoolwerktsamenmet10anderechristelijkebasisscholeninMiddelburg,Vlissingenen omgeving.hetvaltonderhetbevoegdgezagvanonzewijs. Gegevensbestuurskantoor: ThomasLandman,bestuurder AlexanderGogelweg65,4384EVVlissingen,0118(650232, Medezeggenschapsraad Oudergeleding: AddieCoomans(voorzitter),ConnyBeekman,Paulvan tveer,onnoribbens. Personeelsgeleding: KeesvanWouwe(secretaris),LoesMostert,SimoneLudikhuijze,ElineAerts. Zorgteam: JozienBarth,internbegeleidergroep4tot8encoördinatorzorgteam AnneliesBijleveld,internbegeleidergroep1tot3enlidvanhetzorgteam MariannevanderMeijden,RT(erenlidvanhetzorgteam Vertrouwenspersoon: AnjeBareman

3 Leerkrachten Voorschooltijdzijndeleerkrachtenbereikbaarvoorkortevragenenmededelingen.Ukuntvoor onderwerpendiemeertijdvragenaltijdeenafspraakmaken. ElineAerts JozienBarth AnneliesBijleveld InekeBoogaard JeroenCastel TinaDekker PietHoekman HeleenHouterman MirjamdeJonge NataschaKrähenbühl MischaLenselink SimoneLudikhuijze PetronellaMaranus MariannevanderMeijden LourusMersie ErikMoens LoesMostert HennyvandePas IrenevanSchelven TinekeSmit CoraVermue JessicaVisser KeesvanWouwe

4 Organisatievandegroepen LocatieKlarenbeek groep leerkracht maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2A Simone x x Omdeweek Ludikhuijze Irenevan Omdeweek x x Schelven* 1/2B TinaDekker x x Omdeweek x x Irenevan Omdeweek Schelven 3 MirjamdeJonge* x x CoraVermue x x x 4 JozienBarth x LourusMersie x x x x 5 KeesvanWouwe x x Omdeweek x JeroenCastel* Omdeweek x 6 Natascha x x x Krähenbühl MischaLenselink x x 7 TinekeSmit x x x x JeroenCastel* x *IrenevanSchelvenwerktdeeerstewekenoparbeidstherapeutischebasismetmogelijkheidtot vervangingdoorsimoneludikhuijze. *JeroenCastelvervangtvanaf13septemberMirjamDeJongeinverbandmetzwangerschapsverlof. *JeroenCastelvervangtPietHoekmaningroep5en7inverbandmetziekteverloftot1november, waarnapietmetdeeltijdpensioengaat. LocatieBinnenstad groep leerkracht maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2C AnneliesBijleveld x ElineAerts x x x x 3 HennyvandePas x x Omdeweek x x MirjamdeJonge* Omdeweek 4/5 Petronella x x x Maranus InekeBoogaard X26keer x x 5/6 LoesMostert x x x x PietHoekman x 7 JessicaVisser x x Omdeweek Heleen Omdeweek x x Houterman 8 ErikMoens x x x x X ochtend Mariannevander Meijden Xmiddag *MirjamdeJongegaatop13septembermetzwangerschapsverlofenwordtopwoensdagingroep3 vervangendoorhennyvandepas

5 Overblijfcoördinator/vragenoverhetoverblijven LotteSchot,coördinatorkinderopvangdeManeblussertjes,0118( Kostenvoorhetoverblijvenzijn2,10europeroverblijfbeurt.Aanmelden,betalenenafmeldengebeurt onlineviaidealnet:inloggenviadesitevandeacaciahof. aanmelden,inloggenofbetalenkuntumethencontactopnemen. Wanneermoetendegymklerenmeenaarschool? Groepen1en2hebbenelkedagspel,binnenofbuiten.Gymschoenenblijvenopschool. Groepen3totenmet8krijgentweekeerindeweekgym.Groep3starthiermeewatlaterinhetjaar, dezekinderenspelenookgeregeldbuiten. LocatieKlarenbeekindegymzaalnaastdeschool. Maandag:13.15groep groep groep7 Dinsdag:8.25groep4 9.10groep3 9.50groep groep groep7 Woensdag:8.30groep3 9.15groep4 LocatieBinnenstadopdeRotterdamseKaai. Maandag:8.30groep8 9.10groep5/6 9.50groep groep4/ groep7+ + Dinsdag: 14.15groep4/5 Vrijdag:8.30groep8 9.15groep5/610.00groep groep7 Vakanties,studiedagen,aanvragenvanverlof Herfstvakantie 26totenmet30oktober2015 Kerstvakantie 21december2015totenmet1januari2016 Voorjaarsvakantie 22totenmet26februari2016 GoedeVrijdagenPasen 25tot28maart2016 Meivakantie 25apriltotenmet6mei2016 Pinksterweekend 16mei2016 Zomervakantie 25julitotenmet2september2016 Studiedagenvoorhetteam,kinderenzijnvrij: Woensdag16septemberenwoensdag13juli Vrijdag22juli(alleendemiddag) Wiltubuitendevakantiesverlof,dandientudittijdigaantevragen.Hiervoorgeldenregelsdiestrikt gehanteerdworden.uleestdeprocedureenregelgevinginhoofdstuk7vandeschoolgids.

6 Allerleiafsprakenengewoonten. Algemeneregelsdieinschoolgelden. Wehoudenrekeningmetelkaar. Wezijnaardigtegenelkaarenzorgendatdeanderengeenlastvanonshebben. Indeschoollopenwerustig. Jassenentassenhangenweindegroenezakkenaandekapstok. Wezorgenmetelkaardatdeschoolnetjesblijft. Indeschoolenophetpleingebruikenkinderengeenmobieltje,iPodendergelijke.Onder schooltijdbewaarjejetelefoonineenklassenbak. Buitenspelen sochtendsvoorschooltijd: Voorschooltijdiseréénpleinwacht.Degroepvandezeleerkrachtisbuiten. Erwordtom8.25uurgebeld.Allekinderengaannunaarbinnen.Om8.20uuriselkeleerkracht (behalvedepleinwacht)bijzijn/haarlokaalomleerlingentebegroetenenkorteboodschappenvan ouderstehoren.om8.30uurgaatdeinternebelalsstartvandelessen.wijbeginnengraagoptijd enhopendatuonsdaarbijhelptdooroptijdafscheidtenemenvanuwkind. Morgenpauze: 10.00<10.15:Pauzevoordemiddenbouw* <10.45:Pauzevoordebovenbouw*. *groep5/6vandesingelneemtafwisselendopdeeneendeanderetijdpauze. smiddagsvoorschooltijdmagjehetpleinopom13.05,bijdeeerstebel,alsjenaarhuisbent geweest.allekinderenvangroep3totenmet8blijvenbuiten.hunleerkrachtenzijnook buiten.bijdetweedebel,vlakvoor13.15uurgaanallekinderennaarbinnen. smiddagsgaan dekinderenzonderhunoudersnaardeklas. Regelsengewoontesbijbuitenspel: Alsjenaarhettoiletmoet,doejedatvoorjenaarbuitengaat. Afvalgooijeindevuilnisbakken Vechtenenscheldenhorennietthuisophetplein,evenminalsduw(,trek(envechtspelletjes. Wegaanzorgvuldigommetelkaarenmetspelmateriaal Ophetschoolpleinwordtgelopen,nietgefietst.Defietsenplaatsenweopdedaarvoorbestemde plaats. Skateboarden,stepjes,waveboardenenskeelersblijventhuis. Deleerlingenvandegroepen3t/m8spelenophetgrotepleinennietophetkleuterplein. Ophetpleinwordternietgevoetbald.Welindevoetbalkooi(Laan)eninhetMolenwaterpark (Singel) LocatieSingel:Ballenoverdeheg?Jammer..maarjemagnietoverdehegofmuurklimmen. Eensindemaandhalenwedeballenop. Goededoelen Iederemaandagmorgenmogendekinderengeldmeebrengenvoorhulpprojectenen ontwikkelingshulp.inoverlegmetdemrwordthetdoelbepaalddooreenspecialecommissievan leerkrachtenenouders.erstaatopbeidelocatieseenkledingcontainer.deopbrengstvan ingezameldekledingisookvoorhetgoededoelvanonzeschool Verjaardagen Alsdekinderenjarigzijn,mogenzegroepsgenootjesendeleerkrachtenvananderegroepen trakteren. Bijverjaardagenvanoudersmogenkinderenvangroep1en2ietsmaken.Laatudeleerkrachttijdig wetenwanneereencadeautjegemaaktmoetworden? Speelgoed

7 Vooralbijdejongstekinderenwordtweleensspeelgoedmeegebrachtnaarschool.Wijvragenudit enigszinstebeperken.voormeegebrachtspeelgoedwordtdoordeleerkrachtengeenverantwoording gedragen. Nameninlaarzene.d. Verwisselenofzoekrakenvanschoenen,laarzen,jassen,etc.,komtgeregeldvoor.Wekunnen moeilijkhedenvoorkomendoorduidelijkdenamenerintevermelden.denktuookaandedrinkbekers, broodtrommeltjesentassen?gevondenvoorwerpenwordenbewaardbijjufelly(singel)enbijde hoofdingang(laan). Vlekken Waargehaktwordt,vallenspaanders opschoolwordtweleenseenvlekjegemaakt.wehebbeneen vlekkenlijst.vraagernaaralsumoeilijkhedenhebtmethetverwijderenvanéénofanderevlek. Verfschorten Omtevoorkomendaterverfaandeklerenkomt,dragendekinderenalshetnodigisverfschorten. Hoofdluis OpveelscholeninNederlandkomthoofdluisvoor.Zonuendanookbijons.Wijradenuaanuw kind((eren)regelmatiggoedtecontroleren.wedoenditopschoolaltijdnaeenvakantie.zonodig volgenerhercontrolesingroepenwaarhoofdluisofnetenwordengeconstateerd. Mochtubijuwkind((eren)hoofdluisaantreffen,wiltudatdandoorgevenopschool? Graaglopendnaarschool Hoemeerkinderenerlopendnaarschoolkomen,hoemeerspeelruimtewehebbenDaaromhebben weeengrensgetrokken,waarvanwijdenkendatheteenprimaloopafstandis. Kinderendiebinnendataangegevengebiedwonen,moeten komenlopen.voordelaanisdatglobaalhetgebiedvande wijkklarenbeek,tussennoordweg,brigdamsewegen Nadorstweg.VoordeSingelisdatdebinnenstadvanafde LangeDelfttotenmetdeJasmijnstraat,VeersesingelenDam. Ziehetkaartje. Schoolreizen Eénmaalperjaargaandegroepenopstapnaareenbestemmingdieopdegroepisafgestemd: Groep1en2gaannaareenbestemmingindeomgevingvanMiddelburg, Groep3en4gaannaareenbestemmingbinnenofbuitenderegio, Groep5t/m7gaaneenheledagopstap, Groep8gaat3dagenopschoolkamp. Bijdesamenstellingvandegroepenwordtrekeninggehoudenmeteencombinatiegroep:dezegaat nietgesplitstopschoolreis.

8 Dezeuitstapjeszijnwordennietuithetschoolfondsbetaald.Voordatweopschoolreisgaan,krijgtute horen,hoeveelumoetbetalen.houdturekeningmetongeveer15tot30europerkindvoorde schoolreisen80eurovoorhetkamp,afhankelijkvandebestemming. Schoolgids Indeschoolgidsleestuveeluitgebreiderdanhierwatvooruwkindbelangrijkis.Hoewijwerken,hoe wijomgaanmetzorg,alserklachtenofvragenzijn,etcetera.uvindtdeschoolgidsopdesitevande Acaciahof.Wiltueengeprintexemplaar,dankuntudezeaanvragenbijdedirecteurviahete(mail Bereikbaarheiddirecteur Omdatwijwerkenmettweelocaties,isdedirecteurnietelkedagaanwezigopdelocatievanuwkind. Bijdestartvandeochtendenmiddagkuntualtijdterechtvoorvragenvolgenshetvolgende aanwezigheidsschema: MaandagochtendLaan MaandagmiddagSingel DinsdagochtendSingel DinsdagmiddagLaan WoensdagomdebeurtLaan/Singel DonderdagochtendSingelvanaf8.40uur DonderdagmiddagLaan VrijdagochtendLaanvanaf8.40uur VrijdagmiddagSingel Vanwegebovenschoolsevergaderingenenafsprakenkanhetzijndatzijtochafwezigis.Mailenof bellenisnatuurlijkaltijdmogelijk

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters Herfstvakantie Zomer vakantie 32 Maandag 8 augustus 2016 19:00-20:00 Dinsdag 9 augustus 2016 Woensdag 10 augustus 2016 19:00-20:00 Donderdag 11 augustus 2016 Vrijdag 12 augustus 2016 19:00-20:00 Zaterdag

Nadere informatie

Na"lang"wachten "veel"geduld"oefenen "drukte"en"overlast is"het"eindelijk"zover:"ons"nieuwe" tweede"schoolgebouw"in"de"wijk"vrouwenpolder"is"klaar!

Nalangwachten veelgeduldoefenen drukteenoverlast isheteindelijkzover:onsnieuwe tweedeschoolgebouwindewijkvrouwenpolderisklaar! Welkom Nalangwachten veelgeduldoefenen drukteenoverlast isheteindelijkzover:onsnieuwe tweedeschoolgebouwindewijkvrouwenpolderisklaar Opmaandag1septemberstondenheelveelnieuwsgierigeoudersenkinderenbijdedeurvandeHof

Nadere informatie

Bijlagen BPV gids BOL / BBL (Z.W.) KOK

Bijlagen BPV gids BOL / BBL (Z.W.) KOK Bijlagen BPV gids BOL / BBL (Z.W.) KOK Inhoudsopgave - Urenboekje - Jaaragenda (periode 1) - Technieken kok - Technieken ZWkok - Technieken voorbeeld Urenboekje studenten Bakkerij & Horeca Leerjaar 2016-2017

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Korte versie met praktische informatie over schooljaar

Korte versie met praktische informatie over schooljaar Korte versie met praktische informatie over schooljaar 2017-2018 1. Adressen 2. Organisatie van de groepen en gymrooster. 3. Roosters van studiedagen en vakanties 4. Aanvragen van verlof 5. Algemene gewoontes

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag A U G U S T U S 2015 definitief 3 4 5 6 7 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 10 11 12 13 14 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 17 18 19 20 21 Eerste schooldag OPA H00fdluiscontr. 24

Nadere informatie

Beste Ouders, Team Sint Jozefschool. Contact: Schatbergstraat GK Lichtenvoorde

Beste Ouders, Team Sint Jozefschool. Contact: Schatbergstraat GK Lichtenvoorde Beste Ouders, Voor het schooljaar 26-27 ontvangt u van ons de schoolkalender. Op deze kalender kunt u zien welke activiteiten in het schooljaar zijn ingepland. U ontvangt geen papieren versie van de schoolgids.

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Christelijke Basisschool Acaciahof

Christelijke Basisschool Acaciahof Christelijke Basisschool Acaciahof Stap in wij leren samen! Routeplanner voor het schooljaar 2016 2017 Wat is het belangrijkste doel van onze school? Wij willen de kinderen op onze school inspireren om

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2019 2020 Website: www.catamaranloosdrecht.nl E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2019 donderdag 1 Zomervakantie vrijdag 2 Zomervakantie zaterdag 3 Zomervakantie zondag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie augustus 2017 1 augustus 2017 1 dinsdag 2 woensdag 3 donderdag 4 vrijdag 5 zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 dinsdag 9 woensdag 10 donderdag 11 vrijdag 12 zaterdag 13 zondag

Nadere informatie

Beste Ouders, Team Sint Jozefschool. Contact: Schatbergstraat GK Lichtenvoorde

Beste Ouders, Team Sint Jozefschool. Contact: Schatbergstraat GK Lichtenvoorde Beste Ouders, Voor het schooljaar 2017-2018 ontvangt u van ons de schoolkalender. Op deze kalender kunt u zien welke activiteiten in het schooljaar zijn ingepland. U ontvangt geen papieren versie van de

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2015 2016 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2015 zaterdag 1 Zomervakantie zondag 2 Zomervakantie maandag 3 Zomervakantie dinsdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

Augustus Dinsdag 1. Woensdag 2. Donderdag 3. Vrijdag 4. Zaterdag 5 / Zondag 6. Maandag Dinsdag 8. Woensdag 9. Donderdag 10.

Augustus Dinsdag 1. Woensdag 2. Donderdag 3. Vrijdag 4. Zaterdag 5 / Zondag 6. Maandag Dinsdag 8. Woensdag 9. Donderdag 10. Dinsdag 1 Augustus 2017 Woensdag 2 Donderdag 3 Vrijdag 4 Zaterdag 5 / Zondag 6 Maandag 7 32 Dinsdag 8 Woensdag 9 Donderdag 10 Vrijdag 11 Zaterdag 12 / Zondag 13 Maandag 14 33 Dinsdag 15 Woensdag 16 Donderdag

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7

HUISWERK AGENDA GROEP 7 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Augustus Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. KBS De Toermalijn Postbus 175

Augustus Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. KBS De Toermalijn Postbus 175 Augustus 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1e schooldag 30 31 September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 infoavond ouders/verzorgers 13 14 15 16 17 18 19 schoolreis

Nadere informatie

Obs. Twa yn Ien, De Roede 49, 8539 XS Echtenerbrug. Tel Mail: Internet: obstwaynien.nl. Kalender

Obs. Twa yn Ien, De Roede 49, 8539 XS Echtenerbrug. Tel Mail: Internet: obstwaynien.nl. Kalender Obs. Twa yn Ien,, 8539 XS Echtenerbrug. Tel. 0514-541572. Mail:. Internet: obstwaynien.nl Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2016 2017 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2016 maandag 1 Zomervakantie dinsdag 2 Zomervakantie woensdag 3 Zomervakantie donderdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2018-2019 Augustus 27 Start schooljaar September 3 Start periode stages 4 Ouder Informatie avond PAARS 19.00-21.00 uur 5 Ouder Informatie avond ORANJE 19.00-21.00 uur 6 Ouder informatie avond

Nadere informatie

Augustus 2016 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Augustus 2016 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG WEEK 35 WEEK 34 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 31 Augustus 2016 1 2 3 4 5 6 7 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 9 10 11 12 13 14 Zomervakantie Zomervakantie

Nadere informatie

vergaderschema gemeenteraad Aa en Hunze 2014

vergaderschema gemeenteraad Aa en Hunze 2014 vergaderschema gemeenteraad Aa en Hunze 2014 Vergaderdatum 8 januari 2014 /Cie (a) 4 december 26 november 15 januari 2014 Cie (a) 10 januari (p) 4 december 26 november 10 december 22 januari 2014 Raad

Nadere informatie

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen.

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen. MAANDAG 20 juli DINSDAG 21 juli WOENSDAG 22 juli DONDERDAG 23 juli VRIJDAG 24 juli * Bij minder dan 5 aanmeldingen verzorgen wij een alternatief aanbod (bv. ). Huttenbos Entree: 7,95 (Sjoepkar * Bij minder

Nadere informatie

JAARPLANNING 2015/2016 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG

JAARPLANNING 2015/2016 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG Maandrooster augustus 2015 24 Maandag 25 Dinsdag 26 Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29/30 Weekend 31 Maandag Maandrooster september 2015 Maandag 01 Dinsdag 02 Woensdag Studiedag Leader in Me 03 Donderdag

Nadere informatie

Informatiekalender. Obs Dongeschool. schooljaar

Informatiekalender. Obs Dongeschool. schooljaar Informatiekalender Obs Dongeschool schooljaar 2014-2015 donderdag 14 vrijdag 15 zaterdag 16 zondag 17 maandag 18 dinsdag 19 woensdag 20 donderdag 21 vrijdag 22 Groep 1/2 A-B-E vrij zaterdag 23 zondag 24

Nadere informatie

JAARKALENDER VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S)

JAARKALENDER VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S) JAARKALENDER 2018 2019 VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S) WELKOM OP HET KRIJT! Voor u ligt een nieuw overzicht van activiteiten van KC Het Krijt. We hopen hiermee zo volledig mogelijk te zijn, maar het kan zijn

Nadere informatie

De Bernadetteschool van A tot Z

De Bernadetteschool van A tot Z DeBernadetteschoolvanAtotZ Informatieboekje2017-2018 RKBasisschoolBernadette DeGouwe10 2673BK Naaldwijk tel.0174-625562 info@bernadetteschool.wsko.nl www.bernadetteschool.nl @rkbsbernadette Eenwoordvooraf

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

e c o lo g i s c h e basisschool Kalender

e c o lo g i s c h e basisschool Kalender Kalender 2018-2019 ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 eerste schooldag

Nadere informatie

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Augustus 2018 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Controle Hoofdluis Zwemmen groep 8 1 34 26 27 28 29 30 31 Zwemmen

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS

BIJLAGE SCHOOLGIDS BIJLAGE SCHOOLGIDS 2017-2018 Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele locatie De Singelier INHOUD Contactgegevens school... 2 Onderwijsteam... 2 Medezeggenschapsraad... 2 Ouderraad... 3 Schooltijden...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 ( 22 september 2017)

Nieuwsbrief 2 ( 22 september 2017) Nieuwsbrief 2 ( 22 september 2017) Het Primair Onderwijs staakt donderdag 5 oktober In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de deelname van het team van De Borgh aan deze staking. Alvast

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS

BIJLAGE SCHOOLGIDS BIJLAGE SCHOOLGIDS 2017-2018 Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele locatie Ten Darperschoele INHOUD Contactgegevens school... 2 Onderwijsteam... 2 Schooltijden... 3 Groepen en werkdagen van de teamleden

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2014-2015 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Activiteitenkalender de Bongerd 2016

Activiteitenkalender de Bongerd 2016 Activiteitenkalender de Bongerd 2016 Januari Dag Januari Tijd Activiteit 15 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (1 e speeldag) 22 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (2 e speeldag) 29 Vrijdag

Nadere informatie

AUGUSTUS Wk Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Deze maand:

AUGUSTUS Wk Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Deze maand: AUGUSTUS 2018 t/m 2 september (kinderen) 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26 Offerfeest (?) 35 27 28 29 30 31 SEPTEMBER 2018 1 2 36 3 4 5 6 7 8 9 Eerste schooldag

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 Groep 1-2 vrij EERSTE SCHOOLDAG 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 OV 1930-2100 uur 11/9

Nadere informatie

Activiteitenkalender de Bongerd 2017

Activiteitenkalender de Bongerd 2017 Activiteitenkalender de Bongerd 2017 Januari Dag Januari Tijd Activiteit 27 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (1 e speeldag) Februari Dag Februari Tijd Activiteit 3 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie

Nadere informatie

Week Dag Datum Activiteit

Week Dag Datum Activiteit September 35 Vrijdag 1 Zaterdag 2 36 Zondag 3 Maandag 4 Start: Feestelijke opening schooljaar met schoolband* Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Zaterdag 9 37 Zondag 10 Maandag 11 STUDIEDAG, kinderen

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR Versie juli 2016

KALENDER SCHOOLJAAR Versie juli 2016 / KALENDER SCHOOLJAAR 2016-2017 Versie juli 2016 1 September 2016 1 donderdag 2 vrijdag 3 zaterdag 4 zondag 5 maandag 1 ste schooldag. Start nieuwe schooljaar 6 dinsdag 7 woensdag 8 donderdag 9 vrijdag

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2017 2018 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2017 dinsdag 1 Zomervakantie woensdag 2 Zomervakantie donderdag 3 Zomervakantie vrijdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

Elout van Soeterwoudeschool

Elout van Soeterwoudeschool Elout van Soeterwoudeschool Protestants-christelijk basisonderwijs Voetjesstraat 8 3081 HP Rotterdam 010-4853427 De Kleine Elout Peuteropvang s Gravendeelstraat 4 3081 TJ Rotterdam 010-4841417 Aanvulling

Nadere informatie

SEPT. Zomervakantie. Einde zomervakantie. Eerste schooldag. Luizencontrole. O.B.S. de singel - schoolkalender

SEPT. Zomervakantie. Einde zomervakantie. Eerste schooldag. Luizencontrole. O.B.S. de singel - schoolkalender maandag dindag woensdag donderdag vrijdag zaterdag-zondag week 35 week 34 week 33 week 32 6 7 8 9 10 11 Zomervakantie 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 Einde zomervakantie 27 28 29 30 31 1 Eerste schooldag

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER

SCHOOLKALENDER 2018-2019 SCHOOLKALENDER au g u s t u s 2 0 1 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Start schooljaar Kriebelen 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sponsorloop voor Weerderhof Schoolfeest s e p t e m

Nadere informatie

Iedere donderdag van 08.30u tot 09.00u: open half-uurtje voor ouders met de directie (onder voorbehoud van aanwezigheid)

Iedere donderdag van 08.30u tot 09.00u: open half-uurtje voor ouders met de directie (onder voorbehoud van aanwezigheid) September 35 Zaterdag 1 Zondag 2 36 Maandag 3 Eerste schooldag Feestelijke opening met de schoolband - 8.15u - 8.30u Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 37 Maandag 10 schooltandarts

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Kalender schooljaar Eerste dag van de week

Kalender schooljaar Eerste dag van de week Kalender schooljaar 2018-2019 Eerste dag van de week augustus 2018 dinsdag woensdag donderdag vrijdag 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Schoolgidsbijlage

Schoolgidsbijlage Schoolgidsbijlage 2017-2018 CBS t Kompas Radewijkerweg 48 7791 RH Radewijk 0523 216252 info@kompasradewijk.nl www.kompasradewijk.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u informatie voor het komende

Nadere informatie

JAARPLANNING 2014/2015 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG

JAARPLANNING 2014/2015 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG Maandrooster oktober2014 01 Woensdag Start Kinderboekenweek landelijk 02 Donderdag 03 Vrijdag Weeksluiting gr. 3/4 04/05 Weekend 06 Maandag 15.30 uur Spreekuur ouders 07 Dinsdag 08 Woensdag 09 Donderdag

Nadere informatie

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek 2016-2017 Een Twitter account is aangemaakt om activiteiten, bijzonderheden en/of foto s (zonder herkenbaar de leerlingen erop) te plaatsen. Via onze website is het Twitter account te volgen. http://www.sgmbrouwerij.nl/contact/de+brouwerij%2c+locatie+oosterbeek/

Nadere informatie

Kalender schoolgids

Kalender schoolgids Kalender schoolgids - Alstublieft, een schoolgids en handige schooljaarkalender in één, voor thuis. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Of krijgt uw kind al onderwijsop de Ichtusschool?

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

JAARPLANNING 2013/2014 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG

JAARPLANNING 2013/2014 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG JAARPLANNING 2013/2014 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG Maandrooster September 2013 02 Maandag 03 Dinsdag 04 Woensdag 05 Donderdag 06 Vrijdag 07/08 Weekend 09 Maandag 10 Dinsdag Leefstijl les 1 thema 1 11

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl JANUARI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1e jaar groep A 9 10 11 12 13 14 15 2e jaar groep A 16 17 18 19 20 21 22 1e jaar groep B 23 24 25 26 27 28 29 Opleiding 2e jaar groep A 30 31 FEBRUARI 2017 1 2 3 4 5 1e jaar

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Jaarkalender 2017-2018 Augustus 2017 1 2 3 4 5 6 31 7 8 9 10 11 12 13 32 33 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie 21 22 23 24 25 26 27 34 Brabantse dag Vrij 28 Eerste schooldag Luizencontrole 29 30 31 35

Nadere informatie

Broekenweg RN Bantega De Roede SX Echtenerbrug

Broekenweg RN Bantega De Roede SX Echtenerbrug Menso Poppiusstraat 46 8536 VA Oosterzee 0514-541242 Broekenweg 14 8538 RN Bantega 0514-551395 wynbrekker@gearhing.net reinbogebantega@gearhing.net De Roede 49 8539 SX Echtenerbrug 0514-541572 twaynien@gearhing.net

Nadere informatie

2017 september. eerste schooldag. nieuwsbrief. kennismakings- kennismakingsgesprekkegesprekken. groep 1 t/m 8. groep 1 t/m 8

2017 september. eerste schooldag. nieuwsbrief. kennismakings- kennismakingsgesprekkegesprekken. groep 1 t/m 8. groep 1 t/m 8 Kalender 2017-2018 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eerste schooldag nieuwsbrief

Nadere informatie

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, ,

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, , Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, 0183-441977, directie@dezaaierandel.nl JAARKALENDER 2016-2017 AUGUSTUS 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag Z 5 Vrijdag O 6 Zaterdag M 7 Zondag E 8 Maandag

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

JAARKALENDER Lindelaan 54, 1231 CM Loosdrecht Website:

JAARKALENDER Lindelaan 54, 1231 CM Loosdrecht Website: 2017 2018 Lindelaan 54, 1231 CM Loosdrecht 035-5823005 Website: www.obsdelinde.nl E-mail: info@obsdelinde.nl SEPTEMBER 2017 vrijdag 1 Zomervakantie zaterdag 2 zondag 3 maandag 4 1 e schooldag Koffie/thee

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Augustus 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 zomervakantie 2 zomervakantie 3 zomervakantie 4 zomervakantie 5 zomervakantie 6 7 8 zomervakantie 9 zomervakantie 10 zomervakantie 11

Nadere informatie

JAARKALENDER OUDERS. Maasstraat BB in Eindhoven St. Antonius Abt

JAARKALENDER OUDERS. Maasstraat BB in Eindhoven St. Antonius Abt JAARKALENDER OUDERS St. Antonius Abt 2017/2018 St. Antonius Abt Maasstraat 105 5626 BB in Eindhoven www.spilcentrumacht.nl 040-262 15 20 Augustus Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Maandag 04 Dinsdag

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Eben Haëzerschool

JAAROVERZICHT Eben Haëzerschool JAAROVERZICHT Eben Haëzerschool 2018-2019 AUGUSTUS 2018 vr. 24 Startvergadering team om 9:00 uur Schoolweek 1 ma. 27 EERSTE SCHOOLDAG Jaaropening Controle hoofdluis di. 28 wo. 29 do. 30 vr. 31 SEPTEMBER

Nadere informatie

Schema vergaderingen Gemeenteraad, Oriënterende Ronde, Presidium, Agendacommissie Hardenberg 2017

Schema vergaderingen Gemeenteraad, Oriënterende Ronde, Presidium, Agendacommissie Hardenberg 2017 10 januari 2017 29 november 2016 22 november 2016 24 januari 2017 10 januari 2017 17 januari 2017 13 december 2016 6 december 2016 7 februari 2017 24 januari 2017 31 januari 2017 3 januari 2017 27 december

Nadere informatie

Schoolreisje gr. 1-2 CJG inloopspreekuur Singelloop Breda teamkamer

Schoolreisje gr. 1-2 CJG inloopspreekuur Singelloop Breda teamkamer week 39 week 38 week 37 week 36 week 35 September 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag deze week hoofdluiscontrole 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

september augustus 2018

september augustus 2018 augustus 2018 september woensdag 1 zomervakantie donderdag 2 vrijdag 3 zaterdag 4 1 zondag 5 2 Schooljaar 2018 2019 begint maandag 6 3 Weer naar school dinsdag 7 4 woensdag 8 5 Hoofdluiscontrôle donderdag

Nadere informatie

JAARKALENDER Openbare basisschool de Linde Lindelaan CM Loosdrecht

JAARKALENDER Openbare basisschool de Linde Lindelaan CM Loosdrecht JAARKALENDER 2016 2017 Lindelaan 54 1231CM Loosdrecht 035-5823005 www.obsdelinde.nl info@obsdelinde.nl AUGUSTUS 2016 maandag 1 Zomervakantie dinsdag 2 Zomervakantie woensdag 3 Zomervakantie donderdag 4

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Activiteitenkalender de Bongerd 2018

Activiteitenkalender de Bongerd 2018 Activiteitenkalender de Bongerd 2018 Januari Dag Januari Tijd Activiteit 12 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (1 e speeldag) 19 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (2 e speeldag) 26 Vrijdag

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Rode Schouw VE Halsteren Tel

SCHOOLKALENDER. Rode Schouw VE Halsteren Tel SCHOOLKALENDER Rode Schouw VE Halsteren Tel 0-0 info@rodeschouw.nl www.facebook.com/rodeschouw AUGUSTUS 0 Start schooljaar SEPTEMBER Studiedag: alle kinderen vrij! Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 Jaarplanning 2014-2015 Versie 14 juli 2014 Vakanties/vrije dagen schooljaar 2014-2015 Prinsjesdag : dinsdag 16 september 2014 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

HANSJE STOFFEL AUGUSTUS. Ouderborrel 16:00-18:00 uur, afscheid Francine, Konstantin

HANSJE STOFFEL AUGUSTUS. Ouderborrel 16:00-18:00 uur, afscheid Francine, Konstantin 2016-2017 AUGUSTUS donderdag 18 augustus 2016 vrijdag 19 augustus 2016 maandag 22 augustus 2016 dinsdag 23 augustus 2016 woensdag 24 augustus 2016 donderdag 25 augustus 2016 vrijdag 26 augustus 2016 WIDAR

Nadere informatie

Bijlage SCHOOLGIDS

Bijlage SCHOOLGIDS Bijlage SCHOOLGIDS 2016-2017 INHOUD Verdeling van de leerkrachten in 2016-2017... 3 Schooltijden... 3 Afspraken vóór schooltijd... 4 Gymrooster... 4 Vakanties en vrije dagen... 4 Activiteitenkalender 2016-2017...

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

Schema vergaderingen Gemeenteraad, Oriënterende Ronde, Presidium, Agendacommissie Hardenberg 2016 (gewijzigd 04/11/2016)

Schema vergaderingen Gemeenteraad, Oriënterende Ronde, Presidium, Agendacommissie Hardenberg 2016 (gewijzigd 04/11/2016) 12 januari 2016 15 december 2015 24 november 2015 17 november 2015 26 januari 2016 12 januari 2016 19 januari 2016 8 december 2015 1 december 2015 9 februari 2016 26 januari 2016 2 februari 2016 12 januari

Nadere informatie

1 januari 2015 donderdag

1 januari 2015 donderdag januari 205 donderdag januari 205 2 3 4 2 5 6 7 8 9 0 3 2 3 4 5 6 7 8 4 9 20 2 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 3 februari 205 5 6 2 3 4 5 6 7 8 7 902345 8 6 7 8 9 20 2 22 9 23 24 25 26 27 28 donderdag Van

Nadere informatie

Schoolkalender Respect. Veiligheid. Verantwoordelijkheid

Schoolkalender Respect. Veiligheid. Verantwoordelijkheid Schoolkalender Respect 2019-2020 Veiligheid Verantwoordelijkheid September 2019 Schoolkalender Voor u ligt de schoolkalender van Onderwijs Expertise Centrum t Ravelijn. In deze kalender vindt u alle belangrijke

Nadere informatie

JAARPLANNING GEZONDHEIDSZORG Opleiding Apothekersassistent [BOL] Jaarplanning

JAARPLANNING GEZONDHEIDSZORG Opleiding Apothekersassistent [BOL] Jaarplanning Jaarplanning JAARPLANNING - GEZONDHEIDSZORG Opleiding Apothekersassistent [BOL] ROC Da Vinci College, Domein Gezondheidszorg Pagina 1 van 5 Jaarplanning Jaaroverzicht en Legenda (L) L L L L L H V L B T

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

INFORMATIEKALENDER CBS t GROEIPUNT

INFORMATIEKALENDER CBS t GROEIPUNT INFORMATIEKALENDER 2019-2020 CBS t GROEIPUNT CBS t Groeipunt Stobbelaan 65 7681 ZN Vroomshoop 0546-641473 E-mail: directie@cbsgroeipunt.nl / p.poortinga@cbsgroeipunt.nl Website: www.cbsgroeipunt.nl Door

Nadere informatie

AUGUSTUS Maandopening Nieuwsjaarsreceptie voor alle ouders vanaf 8.30 uur.

AUGUSTUS Maandopening Nieuwsjaarsreceptie voor alle ouders vanaf 8.30 uur. AUGUSTUS 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30 31 Start schooljaar Informele jaaropening voor alle ouders van 15.15-16.30 uur. 27 augustus 2018: 1e schooldag

Nadere informatie

KALENDER Jisperweg NG Westbeemster Tel.:

KALENDER Jisperweg NG Westbeemster Tel.: KALENDER 15-16 Augustus WEEK 31 WEEK 32 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie WEEK 33 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Nadere informatie

De Brug naar jouw toekomst!

De Brug naar jouw toekomst! De Brug naar jouw toekomst! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Plattegrond van de school 3. Groepen en leerkrachten 4. Schooltijden 5. Schoolafspraken 6. Vakantierooster en vrije dagen 7. Gymrooster 8. Namen

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG START SCHOOL

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG START SCHOOL 1 2 ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE 3 4 5 6 7 8 9 ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE 10 11 12 13 14 15 16 ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE CV juf Lian 4 5 meneer Bert jarig 6 Nieuwsbrief 2 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij Skateclinic Inloopkwartiertje

ZOMERVAKANTIE CV juf Lian 4 5 meneer Bert jarig 6 Nieuwsbrief 2 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij Skateclinic Inloopkwartiertje INFORMATIEKALENDER 2018-2019 augustus september ZOMERVAKANTIE 1 2 3 CV juf Lian 4 5 meneer Bert jarig 6 Nieuwsbrief 2 7 Studiedag; alle kinderen zijn vrij 8 9 10 Skateclinic 11 12 Inloopkwartiertje 13

Nadere informatie

INFORMATIEKALENDER

INFORMATIEKALENDER INFORMATIEKALENDER 2018-2019 obs Westerkim augustus september ZOMERVAKANTIE 1 2 3 4 Schoolreis 5 6 Kennismakingsgesprekken (tot 19.00 uur) 8 9 11 Volckaert 12 13 Studiedag; alle kinderen zijn vrij 14 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

KBS Laurentius Nieuws

KBS Laurentius Nieuws AGENDA Woensdag 3 april Vrijdag 19 april 10.00 uur-12.00 uur Sponsorloop Continurooster leerlingen 14.00 uur vrij Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei Maandag 13 mei Meivakantie Studiedag alle leerlingen

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Week 31 Woensdag 1-8 Donderdag 2-8 Vrijdag 3-8 Zaterdag 4-8 Zondag 5-8 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Week 31 Woensdag 1-8 Donderdag 2-8 Vrijdag 3-8 Zaterdag 4-8 Zondag 5-8 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Augustus 31 Woensdag 1-8 Donderdag 2-8 Vrijdag 3-8 Zaterdag 4-8 Zondag 5-8 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 Maandag 6-8 Dinsdag 7-8 Woensdag 9-8 Donderdag 10-8 Vrijdag

Nadere informatie