Molendijkzaal Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen Voorbereiding besluit Rekenkameronderzoek subsidies Kunst & Cultuur Voorbereiding besluit 20:00 Vragen raadsleden aan college Informatie 20:15 Economische crisis: - SP: Initiatiefvoorstel bestrijding crisis - PvdA: 2 moties - BPA: motie Voorbereiding besluit UITGESTELD: GrL: Initiatiefvoorstel kantoren transformeren in woonruimte Voorbereiding besluit 21:15 Tijd Het Plein 21:15 Aanbieden aan wethouder en woordvoerders sport: Verkenning van business case IJsbaan Vathorst UITGESTELD NAAR 10 MAART 2009: Pre-gemeentehouse party (uitnodiging receptie 13 maart) 1

2 Tijd Raadzaal :30 Verzoek SP-fractie tot het mogen houden van een interpellatie (crisisberaad op de hei) Toelichting : Art. 48, lid 2, Regl.v.Orde: De raad beslist over het verzoek en wanneer de interpellatie zal worden gehouden. Besluit met debat 1. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied-Oost Portefeuillehouder : mr R. Luchtenveld woordvoerder 1e ronde: R. Schulten Besluiten zonder debat 2. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APV) Toelichting : Wijziging van de APV heeft betrekking op aanpak problematiek rond stallen van fietsen veroorzaakt door "weesfietsen" Bij RIB 2008 nr.139 is de raad reeds geïnformeerd over de aanpak van dit probleem. Daarnaast worden enkele tekstuele onvolkomenheden gecorrigeerd en verwijzingen naar andere regelgeving geactualiseerd 3. Goedkeuring begroting 2009 Stichting Meerkring Toelichting : Conform de Wet op het primair onderwijs dient de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 4. Instemming met jaarstukken 2007 en goedkeuring begroting 2009 Stichting onderwijsgroep Amersfoort Toelichting : Conform de Wet op het voortgezet onderwijs dient de jaarrekening ter instemming en de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 5. Vaststelling Verordening tegemoetkoming Wet kinderopvang 2009 en vaststelling Verordening reïntegratie Wet werk en bijstand 2009 Toelichting : De beide verordeningen zijn beoordeeld op juridische risico s en juridische kwaliteit. Met de gewijzigde versies wordt een borging van de juridische kwaliteit beoogd; zij zijn beter leesbaar gemaakt en hebben een logischer opbouw gekregen. 6. Intrekking Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers 2004 Toelichting : De verordening is opgesteld ter uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). Met het inwerkingtreden van de Wet inburgering is de WIN komen te vervallen en daarmee de noodzaak voor een verordening. 7. Doorlopende machtiging vertegenwoordiging raad bij gerechtelijke instanties Toelichting : Als gevolg van wijzigingen bij de afdeling Juridische Zaken is het nodig een nieuwe doorlopende machtiging te verlenen aan medewerkers van deze afdeling ten behoeve van vertegenwoordiging van de gemeenteraad bij zittingen van gerechtelijke instanties. 8. Vaststellen notulen, verslagen en besluitenlijsten januari 2009 Toelichting : Amendement 9. JA + SP: Amendement zomerstop RO-procedures Toelichting : Bij de stemming over het amendement in Het Besluit van 10 februari j.l. hebben de stemmen gestaakt. Ingevolge art. 32 Gemeentewet dient in een volgende vergadering opnieuw te worden gestemd. (n.b. indien de stemmen dan opnieuw staken is het amendement verworpen) 22:30 Einde 2

3 De Ronde Datum: dinsdag 24 februari 2009 Aanvang: 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Economische crisis: - SP: Initiatiefvoorstel bestrijding crisis - PvdA: 2 moties - BPA: motie Voorbereiding besluit

4 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Boeve Opsteller: Goossens Samenvatting: In september 2008 is de tweede creatieve sessie voor Vathorst West en Noord geweest. Daarna zijn er in januari 2009 een aantal onderzoeksateliers gehouden. Er zijn tijdens de creatieve sessies vier scenario s ontwikkeld die in de vorm van een kookboek worden gepresenteerd. De metafoor van het kookboek benadrukt dat het niet zozeer om de scenario s gaat, maar om de ingrediënten waarmee de scenario s zijn samengesteld. De Raad kan suggesties geven voor de ingrediënten die gebruikt kunnen worden voor de uiteindelijke ontwikkelingsmodellen. Deze ontwikkelingsmodellen worden in de derde sessie uitgewerkt. De Raad kan vervolgens een van de ontwikkelingsmodellen kiezen, die dan het uitgangspunt is voor een te maken stedenbouwkundig plan. Reden van aanbieding: Het raadsvoorstel Startnotitie Vathorst West en Noord is op 22 januari 2008 vastgesteld door uw Raad. Raad heeft toen kennisgenomen van collegenotitie Vathorst West en Noord en ingestemd met kaders, proces met creatieve sessies en met uitwerking samenwerkingsmodel. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de resultaten van elk van de creatieve sessies steeds in een peiling aan de Raad gepresenteerd worden. Inmiddels zijn er twee creatieve sessies geweest. Van de raad wordt gevraagd: Met deze peiling vragen wij uw Raad de voorkeur aan te geven voor de gerechten en de ingrediënten die u wilt laten gebruiken in de uiteindelijke ontwikkelingsmodellen voor Vathorst West en Noord. Hiermee gaan de deelnemers dan in de derde creatieve sessie aan de slag. Vervolgtraject: In de derde creatieve sessie worden op basis van de suggesties van uw Raad door de deelnemers twee tot drie verschillende ontwikkelingsmodellen uitgewerkt. In deze ontwikkelingsmodellen worden verschillende programma s en kwaliteitsambities aan elkaar gekoppeld. Uw Raad kan vervolgens een van de ontwikkelingsmodellen kiezen, die dan het uitgangspunt is voor een te maken stedenbouwkundig plan. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Opmerkingen presidium: Gestart wordt met een presentatie van de resultaten van de 2 e creatieve sessie. Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) Achterliggende documenten:

5 + bespreking resultaten 1 e sessie : + bespreking startnotitie De Ronde + : /smartsite.shtml?ch=ter&id= ( ) + /smartsite.shtml?ch=ter&id=183470( ) : Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Goossens Samenvatting: In de ronde is de concept-startnotitie Vathorst West en Noord besproken. In deze ronde is afgesproken dat in een besloten bijeenkomst de juridische en financiele consequenties besproken zouden worden. Daarnaast zijn in een bijzondere raadsbijeenkomst op ambities voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord verzameld. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de startnotitie aangepast. In de concept-startnotitie wordt het proces van de visie ontwikkeling middels werkateliers beschreven. De kaders en ambities worden beschreven. Tevens wordt in relatie tot de Europese aanbestedingsregels een aantal mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen beschreven. Eindprodukt van de processen die in de startnotitie beschreven zijn, is een discussienota met verschillende scenario s voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord en een voorstel voor een samenwerkingsmodel met marktpartijen. Vervolgbijeenkomst op 8 januari 2008 in De Ronde. In Raadsvoorstel zijn kaders en ambities uitvoeriger opgenomen (zie argument 1.2 en 1.3.) ten opzichte van De Ronde van 18 december De startnotitie is ook op deze onderdelen aangepast. Reden van aanbieding: Het raadsvoorstel is het startdocument van de raad. Dit wordt ter vaststelling aangeboden en kan worden geamendeerd. De bijgevoegde startnotitie is van het college en achtergrondmateriaal voor de raad. Van de raad wordt gevraagd: Voorbereiding besluitvorming Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel/smartsite.shtml?ch=&id= : Startnotitie/smartsite.shtml?ch=&id=183470

6 Achtergrond: : : /smartsite.shtml?ch=&id= Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Goossens Samenvatting: De startnotitie is een uitwerking van de motie Uitwerkingspunten voor plan van aanpak Ontwikkelingsstrategie Vathorst en omgeving die is aangenomen in de raadsvergadering van 30 januari In de startnotitie is het plan van aanpak beschreven om een structuurvisie voor Vathorst West en Noord te ontwikkelen. Het proces van participatie middels drie werkateliers wordt beschreven. Tevens wordt een aantal mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen beschreven. Eindproduct van het plan van aanpak is een discussienota met verschillende scenario s voor ontwikkeling van Vathorst West en Noord een voorstel voor een samenwerkingsmodel met marktpartijen. Reden van aanbieding: vaststelling van plan van aanpak Vathorst West en Noord Vervolgtraject: Na de besluitvorming over de kaders en de procesaanpak worden verschillende scenario s ontwikkeld, die de bandbreedte van de denkbare ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van plangebied en omgeving in beeld brengen. De scenario s worden opgesteld in een interactief proces met verschillende partijen in een aantal werkateliers. Het resultaat van het interactief proces met werkateliers vormen de verschillende scenario s voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord die in de discussienota worden opgenomen. De scenario s geven antwoord op de voorgenoemde kaders waarbij minimum- en maximumvarianten zijn opgenomen. De raad krijgt de discussienota met de verschillende scenario s voorgelegd, met daarbij keuzemogelijkheden en dilemma s. Aangegeven wordt welke (elementen van) scenario s te combineren zijn en waar nu reeds moet worden gekozen voor ontwikkeling van bepaalde ruimtelijke kwaliteiten en programma s. Deze keuzes vormen de uitgangspunten die verder worden uitgewerkt in een structuurvisie. In de discussienota wordt ook het vervolgproces uitgewerkt, met aandacht voor de nog uit te werken procedures, zoals Milieu Effect Rapportage en/of Strategische Milieu Beoordeling procedure, Natura 2000 en Natuurtoetsen, en eventueel verdrag van Malta. Het is de bedoeling in het tweede kwartaal van 2008 de discussienota met de verschillende scenario s aan de raad aan te bieden. Na de keuze voor een scenario kan dit scenario uitgewerkt worden tot een structuurvisie voor Vathorst West en Noord. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag

7 Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel (/smartsite.shtml?ch=&id=175868) : Startnotitie (/smartsite.shtml?ch=&id=175869) : Motie /smartsite.shtml?ch=&id= : Ivm toezeggingen en afspraken: - Notulen raadsvergaderingen juni 97: pag. /smartsite.shtml?ch=&id=175896, /smartsite.shtml?ch=&id=175897, /smartsite.shtml?ch=&id=175898, /smartsite.shtml?ch=&id=175899, /smartsite.shtml?ch=&id=175900, /smartsite.shtml?ch=&id=175902, /smartsite.shtml?ch=&id= juni 97: pag. /smartsite.shtml?ch=&id=175904, /smartsite.shtml?ch=&id=175905, pag. /smartsite.shtml?ch=&id=175906, /smartsite.shtml?ch=&id= : - /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Goossens Samenvatting: Op 16 april 2008 is de eerste creatieve sessie voor de visieontwikkeling Vathorst West en Noord geweest. De bijgevoegde peiling geeft de resultaten van de eerste creatieve sessie en geeft een voorstel voor de scenario s voor de tweede creatieve sessie. Tevens wordt het vervolg van het proces uitgelegd. Reden van aanbieding: In de startnotitie Vathorst west en Noord is aangegeven dat de resultaten van de creatieve sessie steeds in een peiling aan de raad gepresenteerd worden. Van de raad wordt gevraagd: aan te geven wat zijn mening is ten aanzien van de voorgestelde scenario s, zodat die in de tweede creatieve sessie uitgewerkt kunnen worden. Vervolgtraject: In de tweede creatieve sessie worden verschillende scenario s uitgewerkt. In deze scenario s worden verschillende programma s en kwaliteitsambities aan elkaar gekoppeld. Deze uitgewerkte scenario s worden in het najaar 2008 aan de raad ter peiling voorgelegd. De raad kan dan vervolgens aangeven welke elementen van de verschillende scenario s ze uitgewerkt wil zien in verschillende ontwikkelingsmodellen voor Vathorst West en Noord. In de derde creatieve sessie worden dan verschillende ontwikkelingsmodellen uitgewerkt in een discussienota. Er kan uit deze ontwikkelingsmodellen een model gekozen worden, dat dan het uitgangspunt kan zijn voor een stedenbouwkundig plan. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag

8 Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=192156) : Discussienotitie Vathorst: op weg naar scenario s (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=192157) Collegenotitie Vathorst West en Noord (pdf) Website Vathorst West en Noord (30/01/07) (pdf) Concept verslag De Ronde (pdf) Verslag bespreking 26 juni 2007 (pdf) Het Besluit (pdf) verslag (pdf) verslag (pdf)

9 Economische crisis: - SP: Initiatiefvoorstel bestrijding crisis - PvdA: 2 moties - BPA: motie Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: Raadsfractie SP Portefeuillehouder: Boeve/Hekman/Kruyt Opsteller: Groeneveld (SP) Samenvatting: De SP fractie heeft gemerkt dat veel mensen binnen de verschillende fracties bezig zijn met het ontwikkelen van maatregelen om de negatieve gevolgen van de kredietcrisis onder controle te krijgen. Zo heeft Groen Links laatst vragen gesteld over mogelijke uitstel van het nieuw te bouwen Meander ziekenhuis en kwam het kredietcrisis vraagstuk ook voorbij tijdens de behandeling van de evaluatie van de woonvisie. De SP wil de aanval op de gevolgen voor de Amersfoortse economie meer integraal aanpakken. Dus minder hap snap of dat het toevallig te spraken komt bij een rondeonderwerp. Aan dit agendapunt zijn toegevoegd: - Motie PvdA: Nieuwe armen - Motie PvdA: Voorschotnota energie 2009 Deze moties waren geagendeerd voor Het Besluit van 10 februari De raad heeft aangegeven deze moties eerst in breder verband te willen bespreken. Op maandag 16 februari heeft BPA een motie over de gevolgen van de kredietcrisis aangeleverd met het verzoek om deze ook in De Ronde te behandelen. Reden van aanbieding: De Kredietcrisis heeft een grote impact op de Amersfoortse samenleving. De SP realiseert zich dat de grote oplossingen om de crisis te lijf te gaan vanuit de landelijke overheid moeten komen maar is van mening dat wat je als gemeente kan doen ook moet doen. De SP vindt dit onderwerp een discussie binnen de raad waard en vraagt de andere raadsfracties naar hun mening over de voorstellen van de SP en met mogelijk aanvullende plannen te komen om de gevolgen van de kredietcrisis te dempen Van de raad wordt gevraagd: - Zich uit te spreken over de beslispunten van het initiatiefvoorstel van de SP en de oplossingen die worden aangedragen om de gevolgen van de kredietcrisis te dempen in de VNG ledenbrief d.d. 27 januari Zich uit te spreken over de PvdA-moties "nieuwe armen" en "voorschotnota energie 2009" - Zich uit te spreken over de BPA motie "de kredietcrisis, gevolgen voor Amersfoort" Vervolgtraject: Afhankelijk van de reactie van het College en andere partijen zullen het initiatiefvoorstel en de moties ter besluitvorming aan de raad in Het Besluit voorgelegd worden. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Initiatiefvoorstel, moties

10 Opm. presidium: Aangezien dit onderwerp zowel betrekking heeft op het programma Economie als op het programma Werk en Inkomen, kan met 2 woordvoerders per fractie worden deelgenomen. Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Initiatiefvoorstel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=202445) : : Motie PvdA: /smartsite.shtml?ch=ter&id= Motie PvdA: /smartsite.shtml?ch=ter&id= Motie BPA : /smartsite.shtml?ch=ter&id= Ledenbrief VNG : Economische crisis - wat kunnen gemeenten doen?

11 Concept Startnotitie Plan van Aanpak Ontwikkeling Vathorst Noord en West dec 2007 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 1

12 1. Inleiding De integrale ontwikkeling van Vathorst West en Noord biedt Amersfoort de kans om een op goede wijze een kwaliteitsslag te maken voor de afronding van de stad aan de noordkant. Deze startnotitie is de uitwerking van de motie uitwerkingspunten voor Plan van Aanpak Ontwikkelingsstrategie Vathorst en omgeving, die is aangenomen door de gemeenteraad op 30 januari Conform het collegeprogramma waarin de integrale afronding van Vathorst, inclusief Vathorst West en Noord is aangekondigd. De startnotitie is aangepast naar aanleiding van de bespreking van het concept in de Ronde van 26 juni De ontwikkeling van Vathorst West en Noord kan vanuit het perspectief van de stad en vanuit het perspectief van de polder bekeken worden. Vathorst West grenst aan het Nationaal Landschap Eemland Arkemheen. Dit landschap wordt gekenmerkt door extreme openheid. Daardoor heeft de ontwikkeling van Vathorst West grote invloed op het Nationaal Landschap en de beleving ervan. Bekeken vanuit de polder vraagt dat een inzet voor hoge ruimtelijke kwaliteit en hoogwaardig stadslandschap voor Vathorst West. Vathorst Noord ligt in het overgangsgebied van het Nationaal Landschap. Vanuit de polder bekeken kan Vathorst Noord als een buffer dienen tussen de wijk Vathorst en de kwetsbare polder Arkemheen. Het kan zorgen voor een goede landschappelijke overgang van stad naar polder. Bekeken vanuit het perspectief van de stad is de ontwikkeling van Vathorst West de laatste kans om in een uitleggebied woningen te bouwen voor de opvang van de toekomstige woningbehoefte van Amersfoort. De ontwikkelingsvisie van NV Utrecht vraagt om maximaal 3000 woningen in Vathorst West om aan de toekomstige regionale woningbehoefte te voldoen. Het is ook de laatste kans om in een uitleggebied voorzieningen en bedrijven te ontwikkelen. Het is daarom van belang om bij de ontwikkeling van Vathorst West de vraag te stellen wat dit uitleggebied voor de stad kan betekenen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er aan de noordzijde van de stad behoefte is aan een groen recreatief uitloopgebied. Met name de inwoners van Vathorst geven aan een groot groengebied te missen. In gesprekken over Vathorst is de bereikbaarheid een terugkerend thema. De verbindingen tussen Vathorst en de stad aan de andere kant van de A1, de verbindingen tussen Vathorst en omliggende landschap, de files op de A1 en A28 met bijbehorende risico s voor sluipverkeer. Bij de ontwikkeling van Vathorst West zal er waarschijnlijk behoefte zijn aan een extra ontsluiting. Tevens moeten de inwoners van Vathorst West een goede verbinding krijgen met de voorzieningen in Vathorst. Kortom er zijn verschillende redenen om aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van Vathorst West en Noord. Ondanks dat Vathorst West en Noord verschillende kaders en een andere opgave hebben, biedt een integrale visie ontwikkeling de mogelijkheid om oplossingen voor de hierboven genoemde kwesties met een hogere ruimtelijke kwaliteit op te lossen. Sleutelwoorden in het plan van aanpak zijn regierol gemeente, participatie van bewoners en belangenorganisaties, ruimtelijke kwaliteit, strategisch grondbeleid en samenwerkingsmodellen, integrale ontwikkeling en ontwikkelingsscenario s. In deze startnotitie stellen we voor om de visie ontwikkeling voor Vathorst West en Noord integraal via een open planproces vorm te geven. Bewoners, betrokkenen en belanghebbende organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal creatieve sessies. Een aantal partijen hebben inmiddels een grondpositie in het gebied. In de ontwikkeling van Vathorst West en Noord zullen ze op enigerlei wijze een rol spelen. Marktpartijen hebben tegenwoordig vaak een rol in gebiedsontwikkeling. In de startnotitie wordt aandacht besteed aan de rol die de marktpartijen kunnen spelen in de ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Met de ontwikkeling van Vathorst zijn veel ervaringen opgedaan. Deze ervaringen zijn op verschillende manieren geëvalueerd. Deze ervaringen zijn in de bijlagen opgenomen om ze te gebruiken bij de ontwikkeling van Vathorst West. 2 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

13 2. Plangebied Het gebied ten noorden van de A1 dat begrensd wordt door Zevenhuizerstraat aan de westzijde, de A28 aan de oostzijde en de gemeentegrens aan de noordzijde, inclusief Vathorst, Hooglanderveen, Vathorst West en Noord en de stortplaats). In bijlage 3 worden Vathorst, Vathorst West en Noord en Laakzone beschreven. Kaart plangebied Vathorst West en Noord De ontwikkelingen in dit gebied kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de regio. Om de ontwikkeling van Vathorst West en Noord in een bredere ruimtelijke context te plaatsen zal er afstemming plaatsvinden met de planvorming van de gebiedsuitwerking Eemland, die in het kader van de ontwikkelingsvisie NV Utrecht wordt gemaakt. Ook voor het bereikbaarheidsvraagstuk is het van belang een ruimere context te bezien. Daarvoor zal afstemming met de planvorming voor de pakketstudie A1-A27-A28 plaats vinden. Deze pakketstudie betreft het gebied rondom de driehoek Amersfoort Hilversum Utrecht. In deze pakketstudie worden concrete (investerings)beslissingen voorbereid voor het openbaar vervoer, de fiets en de auto. Tevens is het doel van de pakketstudie te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen voor de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. kaart gebiedsuitwerking Eemland # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 3

14 3. Opdrachtformulering, kaders en ambities. Kaders In de motie van GL, CDA en PvdA die door de raad op 30 januari 2007 is aangenomen, worden een aantal kaders gegeven voor de ontwikkelingsstrategie. In de Ronde van 10 april 2007 heeft op initiatief van de PvdA een ruime meerderheid van de fracties zich uitgesproken voor een voorspraak voor betrokkenen voorafgaand aan de planvorming. Hierbij is de wens uitgesproken om helder aan te geven welke kaders er zijn, maar tevens het planproces zo open mogelijk te starten. In het verleden zijn een aantal beleidsdocumenten vastgesteld door de gemeenteraad die kaders meegeven voor de ontwikkelingsstrategie, zoals Ontwikkelingsvisie NV Utrecht, Woonvisie, Beleidsvisie Groenblauwe structuur. Naast deze kaders zal de ontwikkeling van Vathorst West en Noord moeten passen binnen geldt het bestaand gemeentelijk beleid. Ook beleidsdocumenten van andere overheden zoals provincies en Rijk, streekplannen en de Nota Ruimte geven een aantal kaders. De ervaringen die zijn opgedaan in de ontwikkeling van Vathorst zijn op verschillende wijzen geëvalueerd, onder andere door rondetafelgesprekken en bewonersonderzoeken. Ook deze ervaringen zullen gebruikt worden als ambities voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Het zijn echter geen kaders waarbinnen de visie ontwikkeling plaats moet vinden maar geven wel richting voor de visie. De kaders gelden voor alle scenario s maar de ambities kunnen in verschillende scenario s uitgewerkt worden. De kaders gelden voor alle scenario s maar de ambities kunnen in verschillende scenario s uitgewerkt worden. Ruimtelijke Kaders: Vathorst West: Wonen Voor de woningbouw wordt, naast de woonvisie, het volkshuisvestingsvraagstuk als uitgangspunt genomen, zoals verwoord in de ontwikkelingsvisie NV Utrecht. In de ontwikkelingsvisie NV Utrecht is overeengekomen dat er maximaal 3000 woningen in Vathorst West gebouwd kunnen worden. Er worden in de uit te werken scenario s verschillende woningcategorieën (sociale woningbouw, vrije kavels) in beeld gebracht. Ook de mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap worden in de scenario s onderzocht. Bereikbaarheid Om de bereikbaarheid van Vathorst te verbeteren is een extra ontsluiting nodig voor Vathorst West, zonder dat dit tot sluipverkeer van A1-A28 in de wijk Vathorst zal leiden. De bereikbaarheid van van de wijk en de voorzieningen in de wijk zijn een belangrijk aandachtspunt. Parkeren De parkeernorm voor Vathorst West wordt 2,0 parkeerplaats per woning. Bij de inrichting van parkeervoorzieningen wordt gezocht naar nieuwe oplossingen voor parkeren naast gebouwde parkeermogelijkheden en parkeren op eigen terrein. Nationaal landschap Arkemheen Eemland Er dient voldoende open ruimte te blijven in het gebied tussen Bunschoten en Amersfoort. Er dient een goede landschappelijke overgang van Vathorst West naar het nationaal landschap ontwikkeld te worden. Voorzieningen De voorzieningen in Vathorst West zijn afgestemd op de wijk. Eventueel kunnen er stedelijke voorzieningen geplaatst worden. Stortplaats De milieu- en hinderzone rondom de stortplaats moeten een goede ruimtelijke invulling krijgen. Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn voor bedrijven of voorzieningen voor sport of leisure. Vathorst Noord: Duurzaamheid en groen 4 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

15 Vathorst Noord wordt ingericht als groenrecreatief uitloopgebied van 150 ha voor Amersfoort Noord dat toegankelijk is voor inwoners van Amersfoort. In de scenario s worden hiervoor verschillende varianten uitgewerkt. Nationaal landschap Arkemheen Eemland Door de ontwikkeling van Vathorst Noord wordt de recreatiedruk op polder Arkemheen en Hoevelakense bos verminderd. Vathorst Noord vormt een landschappelijke overgang van Vathorst naar Nationaal landschap Arkemheen Eemland. Financiële kaders: De ontwikkeling van Vathorst West moet minimaal de boekwaarde van 20 miljoen euro voor de financiering van de afkoop van de baggerproblematiek goedmaken. Vathorst West en Noord worden financieel in samenhang ontwikkeld. De gemeentelijke inzet van Vathorst West is de boekwaarde van 20 miljoen euro in de ontwikkeling van Vathorst West goedmaken. Om dit mogelijk te maken zal ook rekening gehouden moeten worden met de belangen van andere partijen, onder andere de partijen die een grondpositie in het gebied hebben. Daarnaast moet met de ontwikkeling van Vathorst West ook een bijdrage aan de financiering van Vathorst Noord geleverd worden. Daarnaast zal ook externe financiering een belangrijk onderdeel van de financiering van Vathorst Noord worden. In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is een intentieverklaring tussen gemeente Amersfoort en provincie Utrecht getekend waarin de provincie een bijdrage toezegt voor de projecten Vathorst Noord. Ambities De ontwikkeling van Vathorst is al een eind op weg. Inmiddels hebben er ook een aantal evaluaties plaatsgevonden naar de ruimtelijke kwaliteit van Vathorst specifiek, en Vinexwijken in het algemeen. Het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst heeft via een consumentenonderzoek de bewoners en gebruikers van Vathorst naar hun mening over Vathorst gevraagd. De project- en wijkwethouder Mirjam van t Veld heeft in een reeks van gesprekken met betrokkenen en belanghebbenden van gedachten gewisseld over de kwaliteit van de ruimte en functies in Vathorst. Tot slot heeft het ministerie van VROM een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelde Vinexlocaties. In de bijlagen II zijn de resultaten van een aantal rondetafelgesprekken ( Vathorst, het verschil maken ), het consumentenonderzoek en VROM evaluatie opgenomen. Uit deze resultaten van deze evaluaties komen aanbevelingen naar voren, die als ambities vertaald kunnen worden voor de ontwikkeling van Vathorst West. In een bijzondere raadsbijeenkomst zijn ambities van raadsleden verzameld. Het is opvallend hoe deze ambities uit de verschillende processen overeenkomen. In het kort zijn deze ambities: Naar aanleiding van Consumentenonderzoek: Vathorst West wordt geen standaard woonwijk maar krijgt een (bijzonder) dorps karakter. De autobereikbaarheid binnen de wijk en naar buiten wordt goed Er zijn geen parkeerproblemen en geen overlast van geparkeerde auto s in de openbare ruimte. Er zijn naast voorzieningen als scholen, kinderdagverblijven en apotheken ook voldoende winkels. Er is voldoende groen, met voldoende kwaliteit en het wordt goed onderhouden. Naar aanleiding van ronde tafelgesprekken: Er is behoefte aan een groot groen uitloopgebied, bij voorkeur Vathorst Noord. Er zijn innovatieve oplossingen nodig voor het parkeren en de invloed van geparkeerde auto s op de openbare ruimte. Er zijn realistische oplossingen nodig voor de vervoerstromen van en naar voorzieningen (met name scholen en winkels). # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 5

16 De buitengebieden en de bestaande stad krijgen goede langzaam verkeer verbindingen. De wijk Vathorst West krijgt een goede verbinding met de buitengebieden en Vathorst Noord krijgt goede verbindingen met Vathorst met elkaar. Er worden informele ontmoetingsplaatsen ontwikkeld, zoals terrasjes e.d.. In de openbare ruimte is voldoende te beleven door speelplekken, bankjes e.d.. Deelgebieden worden tijdelijk niet ingevuld met een bestemming om dit gebied later voor een dan aan de orde zijnde ontwikkeling te gebruiken. Door zo n flexibele opzet wordt rekening gehouden met de groeicyclus van een wijk en de veranderende leeftijdscategorieën en doelgroepen in de wijk. Herkenbaarheid van het oude landschap wordt positief gewaardeerd. Er kan meer voor bijzondere doelgroepen gebouwd worden en minder voor de markt. Van Wieg tot Wieg In de Ronde van 11 december 2007 is een inititatiefvoorstel van de VVD besproken met als titel van Wieg tot Wieg in Vathorst West en Noord. In de Rondebijeenomst is door de wethouder toegezegd om het thema duurzaamheid in een van de drie scenario s uit te werken, en daarin de mogelijkheden van het principe van Wieg tot Wieg te onderzoeken. Resultaten bijzondere bijeenkomst raad: In de bijzondere bijeenkomst voor de raad van 20 november 2007 is een deel van de eerste creatieve sessie uitgevoerd met een aantal raadsleden. In dit deel is de matrix van de werkbank ruimtelijke kwaliteit van Habiforum ingevuld. In de bijlage is de ingevulde matrix voor Vathorst West en Noord te vinden. Hieronder staan de ambities die genoemd zijn: Vathorst West: Als visitekaartje van de stad een voorbeeld voor europa met bijzondere bouwwerken; heeft een grootstedelijke allure en is spannend. Hoogwaardige, aanpasbare, duurzame robuuste woonconcepten die CO2 neutraal zijn. Veel groen in de wijk gecombineerd met wonen en werken, met behoud van de ecologische structuur. Een goede verbinding naar het landelijk gebied met aandacht voor de overgang van stad naar polder. Afwisseling en diversiteit met een mix van mensen en functies. Inwoners zelf hun woonomgeving laten creëren met vrije kavels. Een bereikbare wijk met een goede ontsluiting. Stimuleren van openbaar vervoer. Een autoluwe wijk met alternatief (ondergronds) parkeren. Een waterrijke wijk. Een wijk met hoogbouw. Een ongedeelde stad. Vathorst Noord Rust en ruimte als thema voor de inrichting. Recreëren aan de rand van de stad. Een toegankelijk landelijk gebied met goede verbindingen. Het bestaande landschap en ecologische structuur bewaren en versterken. Het erfgoed behouden met traditionele gebouwen. Ontwikkel het gebied met minimaal ingrijpen. Creatieve sessie college Het college van b en w heeft een proefsessie gedaan met de eerste creatieve sessie om een beeld te krijgen van de methode. Hieronder staan de ambities die door het college genoemd zijn: Vathorst West 6 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

17 Stedenbouw van hoogwaardige kwaliteit. Goede ontsluiting naar A1 zonder sluipverkeer. Groene ruimten in de wijk en het inpassen van bestaand groen. Water als belangrijk element bij de inrichting. Duurzaam en flexibel, energieneutraal. Vathorst Noord Een mooi kwalitatief hoogwaardig gebied dat het mooiste park van Europa kan zijn. Combinatie van cultuur, groen en recreatie. Stilte, rust en ruimte; bijvoorbeeld met een kloostertuin. Water als belangrijk element voor de inrichting. Water als verbinding naar Eemmeer. Inrichting met verschil in openen gesloten ruimten en zones voor gebruikers. # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 7

18 4. Proces Het proces voor de gebiedsontwikkeling Vathorst West en Noord kent een aantal belangrijke onderdelen. Een van de belangrijkste is het betrekken van partijen en bewoners die voor de ontwikkeling van het gebied mogelijk van belang zijn. Uitgangspunt voor het proces is dat de gemeente de regierol heeft voor het opstellen van de discussienota en structuurvisie. Het opstellen van die ontwikkelingsstrategie is een interactief proces, waarvoor verschillende partijen en bewonersgroepen uitgenodigd zullen worden. Medewerking geschiedt op vrijwillige basis. We stellen voor om ons in het proces te laten ondersteunen door Habiforum, kenniscentrum voor vernieuwend ruimtegebruik. Habiforum werkt aan de uitvoering van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik. Dat heeft tot doel kennis te ontwikkelen en toepasbaar te maken die een impuls vormt voor vernieuwingen in de ruimtelijke ordening. Het programma brengt wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en maakt het mogelijk om gezamenlijk vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. Naast proeftuinen, waarin voor concrete situaties gezocht wordt naar doorbraken voor het realiseren van hoogwaardige ruimtelijke projecten leveren onderzoeksprojecten een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van kennislacunes. Door de ondersteuning van Habiforum komt al deze kennis en ervaring ter beschikking van het proces Procesaanpak creatieve sessies De creatieve sessies worden georganiseerd volgens de methode van de werkbank Ruimtelijke Kwaliteit van Habiforum. Ze zijn zo georganiseerd dat parallel getekend en gerekend kan worden. Tijdens deze creatieve sessies worden schetsontwerpen gebruikt om de opgaven helder te maken. Door in de creatieve sessies de gebiedsontwikkeling voor Vathorst West en Noord samen te behandelen worden de mogelijkheden tot een optimale integrale ontwikkeling van Vathorst West en Noord in relatie tot Vathorst in beeld gebracht. Op grond daarvan kan het college en de gemeenteraad vervolgens keuzes maken of en op welke wijze zij de vervolgfase(s) vorm wil geven. Om de verschillende partijen een rol te geven in het proces stellen we voor om via drie opeenvolgende creatieve sessies de verschillende scenario s te ontwikkelen en uit te werken. In de periode tussen de creatieve sessies worden de resultaten ervan uitgewerkt. 1 e creatieve sessie : benoemen van bouwstenen, de oriëntatie. Verkennen van ruimtelijke opgaven, knelpunten wensen en kansen. In deze sessie is met name het samenbrengen van kennis en het verzamelen van wensen en ambities van belang. In verschillende themagroepen worden bouwstenen (kwaliteitsprofielen) geschetst waarmee in de volgende sessie scenario s geformuleerd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar behoeften vanuit Vathorst, Amersfoort Noord, de stad Amersfoort en de regio 2 e creatieve sessie: scenario ontwikkeling, de integratie Op basis van de opgaven, kwaliteiten en knelpunten uit het eerste atelier worden verschillende scenario s geformuleerd. In deze scenario s worden verschillende programma s (aantallen woningen, ontsluitingsoplossingen, aantal hectaren en inrichting van groenrecreatie gebied) en verschillende kwaliteitsambities aan elkaar gekoppeld (bijvoorbeeld duurzaamheid,energieneutraal, waterbeheer, stadslandschap met hoogwaardige overgang van stad naar nationaal landschap, de mens centraal, etc.). Naast een indeling in programma kan een andere invulling van de te onderscheiden scenario's gekozen worden bijvoorbeeld een scenario met een traditionele stadswijk, een wijk die Vathorst Noord en West op een nieuwe wijze verbindt met de stad, met veel aandacht voor leefbaarheid en een scenario waarin de nadruk op de relatie op het ommeland ligt, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. 3 e creatieve sessie: uitwerking van de scenario s, de discussienota De verschillende scenario s worden uitgewerkt in de discussienota met een winst en verliesrekening voor de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en de omgeving daarvan. Daarbij komen thema s als ecologie, water, woonmilieus, bereikbaarheid, economie, recreatie en grondexploitatie aan de orde. In de discussienota worden keuzemogelijkheden en dilemma s aangeven. 8 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

19 In de drie creatieve sessies worden verschillende scenario s ontwikkeld, die de bandbreedte van de denkbare ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van plangebied en omgeving in beeld brengen. De scenario s geven antwoord op de voorgenoemde kaders waarbij minimum- en maximumvarianten zijn opgenomen. Alle scenario s die ontwikkeld worden, moeten resulteren in een integrale gebiedsvisie, waarbij de gemeentelijke inbreng van de gronden met een boekwaarde van 20 miljoen euro wordt goedgemaakt. Onderzoek naar samenwerkingsmodellen Een belangrijk onderdeel in de procesaanpak zijn de mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen in de ontwikkelingsfase, onder andere in relatie tot de grondstrategie. In de periode van de creatieve sessies worden de mogelijke samenwerkingsmodellen verder uitgewerkt. Deze samenwerkingsmodellen moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels voor gebiedsontwikkeling. De uitgewerkte samenwerkingsmodellen worden opgenomen in de discussienota. Ontwikkelingsvisie NV Utrecht Parallel aan het de creatieve sessies vindt de integrale gebiedsuitwerking Amersfoort-Eemland van de NV Utrecht plaats. Deze integrale gebiedsuitwerking is een van de uitwerkingsmogelijkheden van de concept Ontwikkelingsvisie NV Utrecht. Door het in beeld brengen van ambities, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden wordt een beleidskader gevormd dat de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur anno 2030 weergeeft. De resultaten van de creatieve sessies en de tussenproducten van de gebiedsuitwerking zullen op elkaar afgestemd worden. 4.2 Communicatie Communicatie is een sleutelwoord voor de visieontwikkeling voor Vathorst West en Noord. Doel van de communicatie is de stad (bewoners, ondernemers, belanghebbenden, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen e.d.) op een interactieve manier bij het proces te betrekken door middel van creatieve sessies. De Kamers in Vathorst wordt gevraagd om 15 inwoners van Vathorst en Amersfoort Noord te werven voor de creatieve sessies. Daarbij wordt ook via de Stadsberichten en de website van de gemeente Amersfoort een algemene oproep gedaan mee te doen aan drie creatieve sessies. Bij de mogelijke selectie van inwoners wordt gekeken naar diversiteit van de groep, ongebondenheid, enthousiasme voor en betrokkenheid bij de omgeving Vathorst West en Noord. De groep deelnemers aan de creatieve sessies is maximaal tussen de 40 en 60 mensen groot. Een van de voorwaarden waarmee deelnemers van de creatieve sessies moeten instemmen is dat zij alle drie de creatieve sessies aanwezig zijn en vanuit een breed, algemeen belang willen meepraten over de ontwikkeling van Vathorst Noord en West. Daarnaast zullen de deelnemers moeten instemmen met de kaders die aan het proces zijn meegeven, zoals de financiële opgave en de bouw van woningen in Vathorst West. Mogelijke deelnemers Een aantal partijen wordt uitgenodigd omdat ze expertise hebben op het gebied van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld Habiforum, deskundigen uit de wetenschap, de markt van projectontwikkelaars en de woningcorporaties. Daarnaast is het de bedoeling groene partners als Staatsbosbeheer, en andere overheden als provincie Utrecht of Waterschap Vallei en Eem uit te nodigen. In bijlage I.3 is een actorenanalyse van de verschillende partijen gemaakt. Andere partijen die mogelijk ook een belang hebben bij de gebiedsontwikkeling, krijgen eveneens een rol in het proces, zoals bewoners, belangenorganisaties en andere betrokkenen. In bijlage I.2 worden de mogelijke partijen genoemd. # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 9

20 De resultaten van de creatieve sessies zullen tussentijds steeds aan de raad gepresenteerd worden in de Ronde. Participatiemodel De gemeente Amersfoort onderscheidt drie participatiemodellen: Het inspraakmodel: de gemeente bepaalt het beleid, de communicatie vindt plaats in de vorm van voorlichting en inspraak; Het consultatiemodel: de gemeente ontwikkelt samen met belanghebbenden beleid, maar de gemeente is uiteindelijke beslisser; Het coproductiemodel: de samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen gemeente en betrokkenen. Er wordt in het proces van Vathorst West en Noord, gekozen voor het consultatiemodel. Het is immers de raad die uiteindelijk besluit over de discussienota. 10 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan III 19:00 Verordening

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 10-03-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Integrale rapportage Elleboogkerk (n.a.v. RIB 2009-17) Informatie Ontwikkeling Vathorst West en Noord: resultaten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Jaarrekening en Kaderbrief: technische vragenbeantwoording door ambtenaren Fathers for Justice: verlies van kinderen na een echtscheiding Poppodium

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 11-10-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting 2012 20:00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 16-12-2008 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 BPA: Balansventilatie Voorbereiding interpellatie PvdA: initiatiefvoorstel beschermd stadsgezicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr. Raadsvoorstel Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: 014-2014 Opsteller: Marijn Hartgerink Portefeuillehouder:

Nadere informatie

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201434 418149 / 418149 ONDERWERP Ombuiging contract M-kwadraat. W. Hofman / J. Bekkink PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Informatieavond Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplas

Informatieavond Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplas Informatieavond Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplas 7 november 2017 #OntwikkelZuidplas Programma Terugblik op de conferenties Thematische uitgangspunten Identiteit en woonmilieus Landschap Duurzaamheid

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Vr-IMl GEMEENTE U T R E C H T S E H E U V E L R U G Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 maart 2015 Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-133 Bijbehorend

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 20:00

De Ronde Aanvang: 20:00 De Ronde 15-04-2008 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 20:00 Opvanglocaties: aanwijzen locaties hostel, opvang alcoholverslaafden en inloop dak- en thuislozen Voorbereiding besluit SP: Afschaffen inschrijf-

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 18:00

De Raad Aanvang: 18:00 De Raad 26-06-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Veilig op straat: aanpak Akropolis-Amersfoort Amersfoort Groenste Gemeente van Europa 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid

Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid NOTA VOOR DE RAAD Datum: 20 maart 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: Nota Grondbeleid 2008-2012 Portefeuillehouder: De Boer Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid 2008 2012 Ter inzage: 1. stukken opiniërende raadsvergadering

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

onderwerp Vervolg afspraken met woningcorporatie Eigen Haard over woningen voor statushouders en spoedzoekers

onderwerp Vervolg afspraken met woningcorporatie Eigen Haard over woningen voor statushouders en spoedzoekers gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Vervolg afspraken met woningcorporatie Eigen Haard over woningen voor statushouders en spoedzoekers Portefeuillehouders Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 13 oktober 2011 Agendapuntnummer : XV, punt 6 Decosnummer : 7 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Het college van gemeente

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/19

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/19 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-2-2014 Nummer voorstel: 2014/19 Voor raadsvergadering d.d.: 18-02-2014 Agendapunt: 5 Onderwerp:

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake Raam- en Samenwerkingsovereenkomst

Raadsbijlage Voorstel inzake Raam- en Samenwerkingsovereenkomst gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwutkeling Raadsbijlage nummer tso lnboeitnummer 88loo88y x Beslisdatum Bhw aa juni r888 Dossiernummer 8s6.4oa Raadsbijlage Voorstel inzake Raam- en Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk. Gemeente Deventer

Plan van Aanpak. Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk. Gemeente Deventer Plan van Aanpak Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk Gemeente Deventer Auteur: Jan Heutinck adviseur planologie team Ruimte en Economie Datum mei 2008 1. Inleiding en aanleiding In de programmabegroting 2008-2011,

Nadere informatie

eemeente wageningen De kaders voor de ontwikkeling van masterplan De Dreijen, zoals vermeld onder punt 3 van dit voorstel vaststellen.

eemeente wageningen De kaders voor de ontwikkeling van masterplan De Dreijen, zoals vermeld onder punt 3 van dit voorstel vaststellen. eemeente g wageningen Raadsvoorstel Wageningen, 29 mei 2009 Aan Raadsvergadering Agendanummer Afdeling Nummer Portefeuillehouder de gemeenteraad 8 juni 2009 6 SOpI 09.0029853a M.H. Kroes Onderwerp: Kaderstelling

Nadere informatie

agendapunt nummer portefeuillehouder

agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Ruimte en Groen in behandeling bij M. Roobol doorkiesnummer 078 633 45 50 agendapunt nummer portefeuillehouder E.C. Lafeber datum voorstel 8-9-2010 raadsvergadering

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Samenvatting Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) opgesteld. In deze structuurvisie wordt de ruimtelijke

Nadere informatie