Molendijkzaal Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen Voorbereiding besluit Rekenkameronderzoek subsidies Kunst & Cultuur Voorbereiding besluit 20:00 Vragen raadsleden aan college Informatie 20:15 Economische crisis: - SP: Initiatiefvoorstel bestrijding crisis - PvdA: 2 moties - BPA: motie Voorbereiding besluit UITGESTELD: GrL: Initiatiefvoorstel kantoren transformeren in woonruimte Voorbereiding besluit 21:15 Tijd Het Plein 21:15 Aanbieden aan wethouder en woordvoerders sport: Verkenning van business case IJsbaan Vathorst UITGESTELD NAAR 10 MAART 2009: Pre-gemeentehouse party (uitnodiging receptie 13 maart) 1

2 Tijd Raadzaal :30 Verzoek SP-fractie tot het mogen houden van een interpellatie (crisisberaad op de hei) Toelichting : Art. 48, lid 2, Regl.v.Orde: De raad beslist over het verzoek en wanneer de interpellatie zal worden gehouden. Besluit met debat 1. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied-Oost Portefeuillehouder : mr R. Luchtenveld woordvoerder 1e ronde: R. Schulten Besluiten zonder debat 2. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APV) Toelichting : Wijziging van de APV heeft betrekking op aanpak problematiek rond stallen van fietsen veroorzaakt door "weesfietsen" Bij RIB 2008 nr.139 is de raad reeds geïnformeerd over de aanpak van dit probleem. Daarnaast worden enkele tekstuele onvolkomenheden gecorrigeerd en verwijzingen naar andere regelgeving geactualiseerd 3. Goedkeuring begroting 2009 Stichting Meerkring Toelichting : Conform de Wet op het primair onderwijs dient de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 4. Instemming met jaarstukken 2007 en goedkeuring begroting 2009 Stichting onderwijsgroep Amersfoort Toelichting : Conform de Wet op het voortgezet onderwijs dient de jaarrekening ter instemming en de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 5. Vaststelling Verordening tegemoetkoming Wet kinderopvang 2009 en vaststelling Verordening reïntegratie Wet werk en bijstand 2009 Toelichting : De beide verordeningen zijn beoordeeld op juridische risico s en juridische kwaliteit. Met de gewijzigde versies wordt een borging van de juridische kwaliteit beoogd; zij zijn beter leesbaar gemaakt en hebben een logischer opbouw gekregen. 6. Intrekking Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers 2004 Toelichting : De verordening is opgesteld ter uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). Met het inwerkingtreden van de Wet inburgering is de WIN komen te vervallen en daarmee de noodzaak voor een verordening. 7. Doorlopende machtiging vertegenwoordiging raad bij gerechtelijke instanties Toelichting : Als gevolg van wijzigingen bij de afdeling Juridische Zaken is het nodig een nieuwe doorlopende machtiging te verlenen aan medewerkers van deze afdeling ten behoeve van vertegenwoordiging van de gemeenteraad bij zittingen van gerechtelijke instanties. 8. Vaststellen notulen, verslagen en besluitenlijsten januari 2009 Toelichting : Amendement 9. JA + SP: Amendement zomerstop RO-procedures Toelichting : Bij de stemming over het amendement in Het Besluit van 10 februari j.l. hebben de stemmen gestaakt. Ingevolge art. 32 Gemeentewet dient in een volgende vergadering opnieuw te worden gestemd. (n.b. indien de stemmen dan opnieuw staken is het amendement verworpen) 22:30 Einde 2

3 De Ronde Datum: dinsdag 24 februari 2009 Aanvang: 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Economische crisis: - SP: Initiatiefvoorstel bestrijding crisis - PvdA: 2 moties - BPA: motie Voorbereiding besluit

4 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Boeve Opsteller: Goossens Samenvatting: In september 2008 is de tweede creatieve sessie voor Vathorst West en Noord geweest. Daarna zijn er in januari 2009 een aantal onderzoeksateliers gehouden. Er zijn tijdens de creatieve sessies vier scenario s ontwikkeld die in de vorm van een kookboek worden gepresenteerd. De metafoor van het kookboek benadrukt dat het niet zozeer om de scenario s gaat, maar om de ingrediënten waarmee de scenario s zijn samengesteld. De Raad kan suggesties geven voor de ingrediënten die gebruikt kunnen worden voor de uiteindelijke ontwikkelingsmodellen. Deze ontwikkelingsmodellen worden in de derde sessie uitgewerkt. De Raad kan vervolgens een van de ontwikkelingsmodellen kiezen, die dan het uitgangspunt is voor een te maken stedenbouwkundig plan. Reden van aanbieding: Het raadsvoorstel Startnotitie Vathorst West en Noord is op 22 januari 2008 vastgesteld door uw Raad. Raad heeft toen kennisgenomen van collegenotitie Vathorst West en Noord en ingestemd met kaders, proces met creatieve sessies en met uitwerking samenwerkingsmodel. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de resultaten van elk van de creatieve sessies steeds in een peiling aan de Raad gepresenteerd worden. Inmiddels zijn er twee creatieve sessies geweest. Van de raad wordt gevraagd: Met deze peiling vragen wij uw Raad de voorkeur aan te geven voor de gerechten en de ingrediënten die u wilt laten gebruiken in de uiteindelijke ontwikkelingsmodellen voor Vathorst West en Noord. Hiermee gaan de deelnemers dan in de derde creatieve sessie aan de slag. Vervolgtraject: In de derde creatieve sessie worden op basis van de suggesties van uw Raad door de deelnemers twee tot drie verschillende ontwikkelingsmodellen uitgewerkt. In deze ontwikkelingsmodellen worden verschillende programma s en kwaliteitsambities aan elkaar gekoppeld. Uw Raad kan vervolgens een van de ontwikkelingsmodellen kiezen, die dan het uitgangspunt is voor een te maken stedenbouwkundig plan. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Opmerkingen presidium: Gestart wordt met een presentatie van de resultaten van de 2 e creatieve sessie. Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) Achterliggende documenten:

5 + bespreking resultaten 1 e sessie : + bespreking startnotitie De Ronde + : /smartsite.shtml?ch=ter&id= ( ) + /smartsite.shtml?ch=ter&id=183470( ) : Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Goossens Samenvatting: In de ronde is de concept-startnotitie Vathorst West en Noord besproken. In deze ronde is afgesproken dat in een besloten bijeenkomst de juridische en financiele consequenties besproken zouden worden. Daarnaast zijn in een bijzondere raadsbijeenkomst op ambities voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord verzameld. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de startnotitie aangepast. In de concept-startnotitie wordt het proces van de visie ontwikkeling middels werkateliers beschreven. De kaders en ambities worden beschreven. Tevens wordt in relatie tot de Europese aanbestedingsregels een aantal mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen beschreven. Eindprodukt van de processen die in de startnotitie beschreven zijn, is een discussienota met verschillende scenario s voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord en een voorstel voor een samenwerkingsmodel met marktpartijen. Vervolgbijeenkomst op 8 januari 2008 in De Ronde. In Raadsvoorstel zijn kaders en ambities uitvoeriger opgenomen (zie argument 1.2 en 1.3.) ten opzichte van De Ronde van 18 december De startnotitie is ook op deze onderdelen aangepast. Reden van aanbieding: Het raadsvoorstel is het startdocument van de raad. Dit wordt ter vaststelling aangeboden en kan worden geamendeerd. De bijgevoegde startnotitie is van het college en achtergrondmateriaal voor de raad. Van de raad wordt gevraagd: Voorbereiding besluitvorming Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel/smartsite.shtml?ch=&id= : Startnotitie/smartsite.shtml?ch=&id=183470

6 Achtergrond: : : /smartsite.shtml?ch=&id= Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Goossens Samenvatting: De startnotitie is een uitwerking van de motie Uitwerkingspunten voor plan van aanpak Ontwikkelingsstrategie Vathorst en omgeving die is aangenomen in de raadsvergadering van 30 januari In de startnotitie is het plan van aanpak beschreven om een structuurvisie voor Vathorst West en Noord te ontwikkelen. Het proces van participatie middels drie werkateliers wordt beschreven. Tevens wordt een aantal mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen beschreven. Eindproduct van het plan van aanpak is een discussienota met verschillende scenario s voor ontwikkeling van Vathorst West en Noord een voorstel voor een samenwerkingsmodel met marktpartijen. Reden van aanbieding: vaststelling van plan van aanpak Vathorst West en Noord Vervolgtraject: Na de besluitvorming over de kaders en de procesaanpak worden verschillende scenario s ontwikkeld, die de bandbreedte van de denkbare ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van plangebied en omgeving in beeld brengen. De scenario s worden opgesteld in een interactief proces met verschillende partijen in een aantal werkateliers. Het resultaat van het interactief proces met werkateliers vormen de verschillende scenario s voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord die in de discussienota worden opgenomen. De scenario s geven antwoord op de voorgenoemde kaders waarbij minimum- en maximumvarianten zijn opgenomen. De raad krijgt de discussienota met de verschillende scenario s voorgelegd, met daarbij keuzemogelijkheden en dilemma s. Aangegeven wordt welke (elementen van) scenario s te combineren zijn en waar nu reeds moet worden gekozen voor ontwikkeling van bepaalde ruimtelijke kwaliteiten en programma s. Deze keuzes vormen de uitgangspunten die verder worden uitgewerkt in een structuurvisie. In de discussienota wordt ook het vervolgproces uitgewerkt, met aandacht voor de nog uit te werken procedures, zoals Milieu Effect Rapportage en/of Strategische Milieu Beoordeling procedure, Natura 2000 en Natuurtoetsen, en eventueel verdrag van Malta. Het is de bedoeling in het tweede kwartaal van 2008 de discussienota met de verschillende scenario s aan de raad aan te bieden. Na de keuze voor een scenario kan dit scenario uitgewerkt worden tot een structuurvisie voor Vathorst West en Noord. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag

7 Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel (/smartsite.shtml?ch=&id=175868) : Startnotitie (/smartsite.shtml?ch=&id=175869) : Motie /smartsite.shtml?ch=&id= : Ivm toezeggingen en afspraken: - Notulen raadsvergaderingen juni 97: pag. /smartsite.shtml?ch=&id=175896, /smartsite.shtml?ch=&id=175897, /smartsite.shtml?ch=&id=175898, /smartsite.shtml?ch=&id=175899, /smartsite.shtml?ch=&id=175900, /smartsite.shtml?ch=&id=175902, /smartsite.shtml?ch=&id= juni 97: pag. /smartsite.shtml?ch=&id=175904, /smartsite.shtml?ch=&id=175905, pag. /smartsite.shtml?ch=&id=175906, /smartsite.shtml?ch=&id= : - /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= /smartsite.shtml?ch=&id= Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Goossens ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Goossens Samenvatting: Op 16 april 2008 is de eerste creatieve sessie voor de visieontwikkeling Vathorst West en Noord geweest. De bijgevoegde peiling geeft de resultaten van de eerste creatieve sessie en geeft een voorstel voor de scenario s voor de tweede creatieve sessie. Tevens wordt het vervolg van het proces uitgelegd. Reden van aanbieding: In de startnotitie Vathorst west en Noord is aangegeven dat de resultaten van de creatieve sessie steeds in een peiling aan de raad gepresenteerd worden. Van de raad wordt gevraagd: aan te geven wat zijn mening is ten aanzien van de voorgestelde scenario s, zodat die in de tweede creatieve sessie uitgewerkt kunnen worden. Vervolgtraject: In de tweede creatieve sessie worden verschillende scenario s uitgewerkt. In deze scenario s worden verschillende programma s en kwaliteitsambities aan elkaar gekoppeld. Deze uitgewerkte scenario s worden in het najaar 2008 aan de raad ter peiling voorgelegd. De raad kan dan vervolgens aangeven welke elementen van de verschillende scenario s ze uitgewerkt wil zien in verschillende ontwikkelingsmodellen voor Vathorst West en Noord. In de derde creatieve sessie worden dan verschillende ontwikkelingsmodellen uitgewerkt in een discussienota. Er kan uit deze ontwikkelingsmodellen een model gekozen worden, dat dan het uitgangspunt kan zijn voor een stedenbouwkundig plan. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag

8 Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=192156) : Discussienotitie Vathorst: op weg naar scenario s (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=192157) Collegenotitie Vathorst West en Noord (pdf) Website Vathorst West en Noord (30/01/07) (pdf) Concept verslag De Ronde (pdf) Verslag bespreking 26 juni 2007 (pdf) Het Besluit (pdf) verslag (pdf) verslag (pdf)

9 Economische crisis: - SP: Initiatiefvoorstel bestrijding crisis - PvdA: 2 moties - BPA: motie Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: Raadsfractie SP Portefeuillehouder: Boeve/Hekman/Kruyt Opsteller: Groeneveld (SP) Samenvatting: De SP fractie heeft gemerkt dat veel mensen binnen de verschillende fracties bezig zijn met het ontwikkelen van maatregelen om de negatieve gevolgen van de kredietcrisis onder controle te krijgen. Zo heeft Groen Links laatst vragen gesteld over mogelijke uitstel van het nieuw te bouwen Meander ziekenhuis en kwam het kredietcrisis vraagstuk ook voorbij tijdens de behandeling van de evaluatie van de woonvisie. De SP wil de aanval op de gevolgen voor de Amersfoortse economie meer integraal aanpakken. Dus minder hap snap of dat het toevallig te spraken komt bij een rondeonderwerp. Aan dit agendapunt zijn toegevoegd: - Motie PvdA: Nieuwe armen - Motie PvdA: Voorschotnota energie 2009 Deze moties waren geagendeerd voor Het Besluit van 10 februari De raad heeft aangegeven deze moties eerst in breder verband te willen bespreken. Op maandag 16 februari heeft BPA een motie over de gevolgen van de kredietcrisis aangeleverd met het verzoek om deze ook in De Ronde te behandelen. Reden van aanbieding: De Kredietcrisis heeft een grote impact op de Amersfoortse samenleving. De SP realiseert zich dat de grote oplossingen om de crisis te lijf te gaan vanuit de landelijke overheid moeten komen maar is van mening dat wat je als gemeente kan doen ook moet doen. De SP vindt dit onderwerp een discussie binnen de raad waard en vraagt de andere raadsfracties naar hun mening over de voorstellen van de SP en met mogelijk aanvullende plannen te komen om de gevolgen van de kredietcrisis te dempen Van de raad wordt gevraagd: - Zich uit te spreken over de beslispunten van het initiatiefvoorstel van de SP en de oplossingen die worden aangedragen om de gevolgen van de kredietcrisis te dempen in de VNG ledenbrief d.d. 27 januari Zich uit te spreken over de PvdA-moties "nieuwe armen" en "voorschotnota energie 2009" - Zich uit te spreken over de BPA motie "de kredietcrisis, gevolgen voor Amersfoort" Vervolgtraject: Afhankelijk van de reactie van het College en andere partijen zullen het initiatiefvoorstel en de moties ter besluitvorming aan de raad in Het Besluit voorgelegd worden. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Initiatiefvoorstel, moties

10 Opm. presidium: Aangezien dit onderwerp zowel betrekking heeft op het programma Economie als op het programma Werk en Inkomen, kan met 2 woordvoerders per fractie worden deelgenomen. Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Initiatiefvoorstel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=202445) : : Motie PvdA: /smartsite.shtml?ch=ter&id= Motie PvdA: /smartsite.shtml?ch=ter&id= Motie BPA : /smartsite.shtml?ch=ter&id= Ledenbrief VNG : Economische crisis - wat kunnen gemeenten doen?

11 Concept Startnotitie Plan van Aanpak Ontwikkeling Vathorst Noord en West dec 2007 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 1

12 1. Inleiding De integrale ontwikkeling van Vathorst West en Noord biedt Amersfoort de kans om een op goede wijze een kwaliteitsslag te maken voor de afronding van de stad aan de noordkant. Deze startnotitie is de uitwerking van de motie uitwerkingspunten voor Plan van Aanpak Ontwikkelingsstrategie Vathorst en omgeving, die is aangenomen door de gemeenteraad op 30 januari Conform het collegeprogramma waarin de integrale afronding van Vathorst, inclusief Vathorst West en Noord is aangekondigd. De startnotitie is aangepast naar aanleiding van de bespreking van het concept in de Ronde van 26 juni De ontwikkeling van Vathorst West en Noord kan vanuit het perspectief van de stad en vanuit het perspectief van de polder bekeken worden. Vathorst West grenst aan het Nationaal Landschap Eemland Arkemheen. Dit landschap wordt gekenmerkt door extreme openheid. Daardoor heeft de ontwikkeling van Vathorst West grote invloed op het Nationaal Landschap en de beleving ervan. Bekeken vanuit de polder vraagt dat een inzet voor hoge ruimtelijke kwaliteit en hoogwaardig stadslandschap voor Vathorst West. Vathorst Noord ligt in het overgangsgebied van het Nationaal Landschap. Vanuit de polder bekeken kan Vathorst Noord als een buffer dienen tussen de wijk Vathorst en de kwetsbare polder Arkemheen. Het kan zorgen voor een goede landschappelijke overgang van stad naar polder. Bekeken vanuit het perspectief van de stad is de ontwikkeling van Vathorst West de laatste kans om in een uitleggebied woningen te bouwen voor de opvang van de toekomstige woningbehoefte van Amersfoort. De ontwikkelingsvisie van NV Utrecht vraagt om maximaal 3000 woningen in Vathorst West om aan de toekomstige regionale woningbehoefte te voldoen. Het is ook de laatste kans om in een uitleggebied voorzieningen en bedrijven te ontwikkelen. Het is daarom van belang om bij de ontwikkeling van Vathorst West de vraag te stellen wat dit uitleggebied voor de stad kan betekenen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er aan de noordzijde van de stad behoefte is aan een groen recreatief uitloopgebied. Met name de inwoners van Vathorst geven aan een groot groengebied te missen. In gesprekken over Vathorst is de bereikbaarheid een terugkerend thema. De verbindingen tussen Vathorst en de stad aan de andere kant van de A1, de verbindingen tussen Vathorst en omliggende landschap, de files op de A1 en A28 met bijbehorende risico s voor sluipverkeer. Bij de ontwikkeling van Vathorst West zal er waarschijnlijk behoefte zijn aan een extra ontsluiting. Tevens moeten de inwoners van Vathorst West een goede verbinding krijgen met de voorzieningen in Vathorst. Kortom er zijn verschillende redenen om aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van Vathorst West en Noord. Ondanks dat Vathorst West en Noord verschillende kaders en een andere opgave hebben, biedt een integrale visie ontwikkeling de mogelijkheid om oplossingen voor de hierboven genoemde kwesties met een hogere ruimtelijke kwaliteit op te lossen. Sleutelwoorden in het plan van aanpak zijn regierol gemeente, participatie van bewoners en belangenorganisaties, ruimtelijke kwaliteit, strategisch grondbeleid en samenwerkingsmodellen, integrale ontwikkeling en ontwikkelingsscenario s. In deze startnotitie stellen we voor om de visie ontwikkeling voor Vathorst West en Noord integraal via een open planproces vorm te geven. Bewoners, betrokkenen en belanghebbende organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal creatieve sessies. Een aantal partijen hebben inmiddels een grondpositie in het gebied. In de ontwikkeling van Vathorst West en Noord zullen ze op enigerlei wijze een rol spelen. Marktpartijen hebben tegenwoordig vaak een rol in gebiedsontwikkeling. In de startnotitie wordt aandacht besteed aan de rol die de marktpartijen kunnen spelen in de ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Met de ontwikkeling van Vathorst zijn veel ervaringen opgedaan. Deze ervaringen zijn op verschillende manieren geëvalueerd. Deze ervaringen zijn in de bijlagen opgenomen om ze te gebruiken bij de ontwikkeling van Vathorst West. 2 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

13 2. Plangebied Het gebied ten noorden van de A1 dat begrensd wordt door Zevenhuizerstraat aan de westzijde, de A28 aan de oostzijde en de gemeentegrens aan de noordzijde, inclusief Vathorst, Hooglanderveen, Vathorst West en Noord en de stortplaats). In bijlage 3 worden Vathorst, Vathorst West en Noord en Laakzone beschreven. Kaart plangebied Vathorst West en Noord De ontwikkelingen in dit gebied kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de regio. Om de ontwikkeling van Vathorst West en Noord in een bredere ruimtelijke context te plaatsen zal er afstemming plaatsvinden met de planvorming van de gebiedsuitwerking Eemland, die in het kader van de ontwikkelingsvisie NV Utrecht wordt gemaakt. Ook voor het bereikbaarheidsvraagstuk is het van belang een ruimere context te bezien. Daarvoor zal afstemming met de planvorming voor de pakketstudie A1-A27-A28 plaats vinden. Deze pakketstudie betreft het gebied rondom de driehoek Amersfoort Hilversum Utrecht. In deze pakketstudie worden concrete (investerings)beslissingen voorbereid voor het openbaar vervoer, de fiets en de auto. Tevens is het doel van de pakketstudie te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen voor de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. kaart gebiedsuitwerking Eemland # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 3

14 3. Opdrachtformulering, kaders en ambities. Kaders In de motie van GL, CDA en PvdA die door de raad op 30 januari 2007 is aangenomen, worden een aantal kaders gegeven voor de ontwikkelingsstrategie. In de Ronde van 10 april 2007 heeft op initiatief van de PvdA een ruime meerderheid van de fracties zich uitgesproken voor een voorspraak voor betrokkenen voorafgaand aan de planvorming. Hierbij is de wens uitgesproken om helder aan te geven welke kaders er zijn, maar tevens het planproces zo open mogelijk te starten. In het verleden zijn een aantal beleidsdocumenten vastgesteld door de gemeenteraad die kaders meegeven voor de ontwikkelingsstrategie, zoals Ontwikkelingsvisie NV Utrecht, Woonvisie, Beleidsvisie Groenblauwe structuur. Naast deze kaders zal de ontwikkeling van Vathorst West en Noord moeten passen binnen geldt het bestaand gemeentelijk beleid. Ook beleidsdocumenten van andere overheden zoals provincies en Rijk, streekplannen en de Nota Ruimte geven een aantal kaders. De ervaringen die zijn opgedaan in de ontwikkeling van Vathorst zijn op verschillende wijzen geëvalueerd, onder andere door rondetafelgesprekken en bewonersonderzoeken. Ook deze ervaringen zullen gebruikt worden als ambities voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Het zijn echter geen kaders waarbinnen de visie ontwikkeling plaats moet vinden maar geven wel richting voor de visie. De kaders gelden voor alle scenario s maar de ambities kunnen in verschillende scenario s uitgewerkt worden. De kaders gelden voor alle scenario s maar de ambities kunnen in verschillende scenario s uitgewerkt worden. Ruimtelijke Kaders: Vathorst West: Wonen Voor de woningbouw wordt, naast de woonvisie, het volkshuisvestingsvraagstuk als uitgangspunt genomen, zoals verwoord in de ontwikkelingsvisie NV Utrecht. In de ontwikkelingsvisie NV Utrecht is overeengekomen dat er maximaal 3000 woningen in Vathorst West gebouwd kunnen worden. Er worden in de uit te werken scenario s verschillende woningcategorieën (sociale woningbouw, vrije kavels) in beeld gebracht. Ook de mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap worden in de scenario s onderzocht. Bereikbaarheid Om de bereikbaarheid van Vathorst te verbeteren is een extra ontsluiting nodig voor Vathorst West, zonder dat dit tot sluipverkeer van A1-A28 in de wijk Vathorst zal leiden. De bereikbaarheid van van de wijk en de voorzieningen in de wijk zijn een belangrijk aandachtspunt. Parkeren De parkeernorm voor Vathorst West wordt 2,0 parkeerplaats per woning. Bij de inrichting van parkeervoorzieningen wordt gezocht naar nieuwe oplossingen voor parkeren naast gebouwde parkeermogelijkheden en parkeren op eigen terrein. Nationaal landschap Arkemheen Eemland Er dient voldoende open ruimte te blijven in het gebied tussen Bunschoten en Amersfoort. Er dient een goede landschappelijke overgang van Vathorst West naar het nationaal landschap ontwikkeld te worden. Voorzieningen De voorzieningen in Vathorst West zijn afgestemd op de wijk. Eventueel kunnen er stedelijke voorzieningen geplaatst worden. Stortplaats De milieu- en hinderzone rondom de stortplaats moeten een goede ruimtelijke invulling krijgen. Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn voor bedrijven of voorzieningen voor sport of leisure. Vathorst Noord: Duurzaamheid en groen 4 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

15 Vathorst Noord wordt ingericht als groenrecreatief uitloopgebied van 150 ha voor Amersfoort Noord dat toegankelijk is voor inwoners van Amersfoort. In de scenario s worden hiervoor verschillende varianten uitgewerkt. Nationaal landschap Arkemheen Eemland Door de ontwikkeling van Vathorst Noord wordt de recreatiedruk op polder Arkemheen en Hoevelakense bos verminderd. Vathorst Noord vormt een landschappelijke overgang van Vathorst naar Nationaal landschap Arkemheen Eemland. Financiële kaders: De ontwikkeling van Vathorst West moet minimaal de boekwaarde van 20 miljoen euro voor de financiering van de afkoop van de baggerproblematiek goedmaken. Vathorst West en Noord worden financieel in samenhang ontwikkeld. De gemeentelijke inzet van Vathorst West is de boekwaarde van 20 miljoen euro in de ontwikkeling van Vathorst West goedmaken. Om dit mogelijk te maken zal ook rekening gehouden moeten worden met de belangen van andere partijen, onder andere de partijen die een grondpositie in het gebied hebben. Daarnaast moet met de ontwikkeling van Vathorst West ook een bijdrage aan de financiering van Vathorst Noord geleverd worden. Daarnaast zal ook externe financiering een belangrijk onderdeel van de financiering van Vathorst Noord worden. In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is een intentieverklaring tussen gemeente Amersfoort en provincie Utrecht getekend waarin de provincie een bijdrage toezegt voor de projecten Vathorst Noord. Ambities De ontwikkeling van Vathorst is al een eind op weg. Inmiddels hebben er ook een aantal evaluaties plaatsgevonden naar de ruimtelijke kwaliteit van Vathorst specifiek, en Vinexwijken in het algemeen. Het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst heeft via een consumentenonderzoek de bewoners en gebruikers van Vathorst naar hun mening over Vathorst gevraagd. De project- en wijkwethouder Mirjam van t Veld heeft in een reeks van gesprekken met betrokkenen en belanghebbenden van gedachten gewisseld over de kwaliteit van de ruimte en functies in Vathorst. Tot slot heeft het ministerie van VROM een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelde Vinexlocaties. In de bijlagen II zijn de resultaten van een aantal rondetafelgesprekken ( Vathorst, het verschil maken ), het consumentenonderzoek en VROM evaluatie opgenomen. Uit deze resultaten van deze evaluaties komen aanbevelingen naar voren, die als ambities vertaald kunnen worden voor de ontwikkeling van Vathorst West. In een bijzondere raadsbijeenkomst zijn ambities van raadsleden verzameld. Het is opvallend hoe deze ambities uit de verschillende processen overeenkomen. In het kort zijn deze ambities: Naar aanleiding van Consumentenonderzoek: Vathorst West wordt geen standaard woonwijk maar krijgt een (bijzonder) dorps karakter. De autobereikbaarheid binnen de wijk en naar buiten wordt goed Er zijn geen parkeerproblemen en geen overlast van geparkeerde auto s in de openbare ruimte. Er zijn naast voorzieningen als scholen, kinderdagverblijven en apotheken ook voldoende winkels. Er is voldoende groen, met voldoende kwaliteit en het wordt goed onderhouden. Naar aanleiding van ronde tafelgesprekken: Er is behoefte aan een groot groen uitloopgebied, bij voorkeur Vathorst Noord. Er zijn innovatieve oplossingen nodig voor het parkeren en de invloed van geparkeerde auto s op de openbare ruimte. Er zijn realistische oplossingen nodig voor de vervoerstromen van en naar voorzieningen (met name scholen en winkels). # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 5

16 De buitengebieden en de bestaande stad krijgen goede langzaam verkeer verbindingen. De wijk Vathorst West krijgt een goede verbinding met de buitengebieden en Vathorst Noord krijgt goede verbindingen met Vathorst met elkaar. Er worden informele ontmoetingsplaatsen ontwikkeld, zoals terrasjes e.d.. In de openbare ruimte is voldoende te beleven door speelplekken, bankjes e.d.. Deelgebieden worden tijdelijk niet ingevuld met een bestemming om dit gebied later voor een dan aan de orde zijnde ontwikkeling te gebruiken. Door zo n flexibele opzet wordt rekening gehouden met de groeicyclus van een wijk en de veranderende leeftijdscategorieën en doelgroepen in de wijk. Herkenbaarheid van het oude landschap wordt positief gewaardeerd. Er kan meer voor bijzondere doelgroepen gebouwd worden en minder voor de markt. Van Wieg tot Wieg In de Ronde van 11 december 2007 is een inititatiefvoorstel van de VVD besproken met als titel van Wieg tot Wieg in Vathorst West en Noord. In de Rondebijeenomst is door de wethouder toegezegd om het thema duurzaamheid in een van de drie scenario s uit te werken, en daarin de mogelijkheden van het principe van Wieg tot Wieg te onderzoeken. Resultaten bijzondere bijeenkomst raad: In de bijzondere bijeenkomst voor de raad van 20 november 2007 is een deel van de eerste creatieve sessie uitgevoerd met een aantal raadsleden. In dit deel is de matrix van de werkbank ruimtelijke kwaliteit van Habiforum ingevuld. In de bijlage is de ingevulde matrix voor Vathorst West en Noord te vinden. Hieronder staan de ambities die genoemd zijn: Vathorst West: Als visitekaartje van de stad een voorbeeld voor europa met bijzondere bouwwerken; heeft een grootstedelijke allure en is spannend. Hoogwaardige, aanpasbare, duurzame robuuste woonconcepten die CO2 neutraal zijn. Veel groen in de wijk gecombineerd met wonen en werken, met behoud van de ecologische structuur. Een goede verbinding naar het landelijk gebied met aandacht voor de overgang van stad naar polder. Afwisseling en diversiteit met een mix van mensen en functies. Inwoners zelf hun woonomgeving laten creëren met vrije kavels. Een bereikbare wijk met een goede ontsluiting. Stimuleren van openbaar vervoer. Een autoluwe wijk met alternatief (ondergronds) parkeren. Een waterrijke wijk. Een wijk met hoogbouw. Een ongedeelde stad. Vathorst Noord Rust en ruimte als thema voor de inrichting. Recreëren aan de rand van de stad. Een toegankelijk landelijk gebied met goede verbindingen. Het bestaande landschap en ecologische structuur bewaren en versterken. Het erfgoed behouden met traditionele gebouwen. Ontwikkel het gebied met minimaal ingrijpen. Creatieve sessie college Het college van b en w heeft een proefsessie gedaan met de eerste creatieve sessie om een beeld te krijgen van de methode. Hieronder staan de ambities die door het college genoemd zijn: Vathorst West 6 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

17 Stedenbouw van hoogwaardige kwaliteit. Goede ontsluiting naar A1 zonder sluipverkeer. Groene ruimten in de wijk en het inpassen van bestaand groen. Water als belangrijk element bij de inrichting. Duurzaam en flexibel, energieneutraal. Vathorst Noord Een mooi kwalitatief hoogwaardig gebied dat het mooiste park van Europa kan zijn. Combinatie van cultuur, groen en recreatie. Stilte, rust en ruimte; bijvoorbeeld met een kloostertuin. Water als belangrijk element voor de inrichting. Water als verbinding naar Eemmeer. Inrichting met verschil in openen gesloten ruimten en zones voor gebruikers. # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 7

18 4. Proces Het proces voor de gebiedsontwikkeling Vathorst West en Noord kent een aantal belangrijke onderdelen. Een van de belangrijkste is het betrekken van partijen en bewoners die voor de ontwikkeling van het gebied mogelijk van belang zijn. Uitgangspunt voor het proces is dat de gemeente de regierol heeft voor het opstellen van de discussienota en structuurvisie. Het opstellen van die ontwikkelingsstrategie is een interactief proces, waarvoor verschillende partijen en bewonersgroepen uitgenodigd zullen worden. Medewerking geschiedt op vrijwillige basis. We stellen voor om ons in het proces te laten ondersteunen door Habiforum, kenniscentrum voor vernieuwend ruimtegebruik. Habiforum werkt aan de uitvoering van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik. Dat heeft tot doel kennis te ontwikkelen en toepasbaar te maken die een impuls vormt voor vernieuwingen in de ruimtelijke ordening. Het programma brengt wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en maakt het mogelijk om gezamenlijk vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. Naast proeftuinen, waarin voor concrete situaties gezocht wordt naar doorbraken voor het realiseren van hoogwaardige ruimtelijke projecten leveren onderzoeksprojecten een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van kennislacunes. Door de ondersteuning van Habiforum komt al deze kennis en ervaring ter beschikking van het proces Procesaanpak creatieve sessies De creatieve sessies worden georganiseerd volgens de methode van de werkbank Ruimtelijke Kwaliteit van Habiforum. Ze zijn zo georganiseerd dat parallel getekend en gerekend kan worden. Tijdens deze creatieve sessies worden schetsontwerpen gebruikt om de opgaven helder te maken. Door in de creatieve sessies de gebiedsontwikkeling voor Vathorst West en Noord samen te behandelen worden de mogelijkheden tot een optimale integrale ontwikkeling van Vathorst West en Noord in relatie tot Vathorst in beeld gebracht. Op grond daarvan kan het college en de gemeenteraad vervolgens keuzes maken of en op welke wijze zij de vervolgfase(s) vorm wil geven. Om de verschillende partijen een rol te geven in het proces stellen we voor om via drie opeenvolgende creatieve sessies de verschillende scenario s te ontwikkelen en uit te werken. In de periode tussen de creatieve sessies worden de resultaten ervan uitgewerkt. 1 e creatieve sessie : benoemen van bouwstenen, de oriëntatie. Verkennen van ruimtelijke opgaven, knelpunten wensen en kansen. In deze sessie is met name het samenbrengen van kennis en het verzamelen van wensen en ambities van belang. In verschillende themagroepen worden bouwstenen (kwaliteitsprofielen) geschetst waarmee in de volgende sessie scenario s geformuleerd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar behoeften vanuit Vathorst, Amersfoort Noord, de stad Amersfoort en de regio 2 e creatieve sessie: scenario ontwikkeling, de integratie Op basis van de opgaven, kwaliteiten en knelpunten uit het eerste atelier worden verschillende scenario s geformuleerd. In deze scenario s worden verschillende programma s (aantallen woningen, ontsluitingsoplossingen, aantal hectaren en inrichting van groenrecreatie gebied) en verschillende kwaliteitsambities aan elkaar gekoppeld (bijvoorbeeld duurzaamheid,energieneutraal, waterbeheer, stadslandschap met hoogwaardige overgang van stad naar nationaal landschap, de mens centraal, etc.). Naast een indeling in programma kan een andere invulling van de te onderscheiden scenario's gekozen worden bijvoorbeeld een scenario met een traditionele stadswijk, een wijk die Vathorst Noord en West op een nieuwe wijze verbindt met de stad, met veel aandacht voor leefbaarheid en een scenario waarin de nadruk op de relatie op het ommeland ligt, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. 3 e creatieve sessie: uitwerking van de scenario s, de discussienota De verschillende scenario s worden uitgewerkt in de discussienota met een winst en verliesrekening voor de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en de omgeving daarvan. Daarbij komen thema s als ecologie, water, woonmilieus, bereikbaarheid, economie, recreatie en grondexploitatie aan de orde. In de discussienota worden keuzemogelijkheden en dilemma s aangeven. 8 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

19 In de drie creatieve sessies worden verschillende scenario s ontwikkeld, die de bandbreedte van de denkbare ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van plangebied en omgeving in beeld brengen. De scenario s geven antwoord op de voorgenoemde kaders waarbij minimum- en maximumvarianten zijn opgenomen. Alle scenario s die ontwikkeld worden, moeten resulteren in een integrale gebiedsvisie, waarbij de gemeentelijke inbreng van de gronden met een boekwaarde van 20 miljoen euro wordt goedgemaakt. Onderzoek naar samenwerkingsmodellen Een belangrijk onderdeel in de procesaanpak zijn de mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen in de ontwikkelingsfase, onder andere in relatie tot de grondstrategie. In de periode van de creatieve sessies worden de mogelijke samenwerkingsmodellen verder uitgewerkt. Deze samenwerkingsmodellen moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels voor gebiedsontwikkeling. De uitgewerkte samenwerkingsmodellen worden opgenomen in de discussienota. Ontwikkelingsvisie NV Utrecht Parallel aan het de creatieve sessies vindt de integrale gebiedsuitwerking Amersfoort-Eemland van de NV Utrecht plaats. Deze integrale gebiedsuitwerking is een van de uitwerkingsmogelijkheden van de concept Ontwikkelingsvisie NV Utrecht. Door het in beeld brengen van ambities, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden wordt een beleidskader gevormd dat de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur anno 2030 weergeeft. De resultaten van de creatieve sessies en de tussenproducten van de gebiedsuitwerking zullen op elkaar afgestemd worden. 4.2 Communicatie Communicatie is een sleutelwoord voor de visieontwikkeling voor Vathorst West en Noord. Doel van de communicatie is de stad (bewoners, ondernemers, belanghebbenden, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen e.d.) op een interactieve manier bij het proces te betrekken door middel van creatieve sessies. De Kamers in Vathorst wordt gevraagd om 15 inwoners van Vathorst en Amersfoort Noord te werven voor de creatieve sessies. Daarbij wordt ook via de Stadsberichten en de website van de gemeente Amersfoort een algemene oproep gedaan mee te doen aan drie creatieve sessies. Bij de mogelijke selectie van inwoners wordt gekeken naar diversiteit van de groep, ongebondenheid, enthousiasme voor en betrokkenheid bij de omgeving Vathorst West en Noord. De groep deelnemers aan de creatieve sessies is maximaal tussen de 40 en 60 mensen groot. Een van de voorwaarden waarmee deelnemers van de creatieve sessies moeten instemmen is dat zij alle drie de creatieve sessies aanwezig zijn en vanuit een breed, algemeen belang willen meepraten over de ontwikkeling van Vathorst Noord en West. Daarnaast zullen de deelnemers moeten instemmen met de kaders die aan het proces zijn meegeven, zoals de financiële opgave en de bouw van woningen in Vathorst West. Mogelijke deelnemers Een aantal partijen wordt uitgenodigd omdat ze expertise hebben op het gebied van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld Habiforum, deskundigen uit de wetenschap, de markt van projectontwikkelaars en de woningcorporaties. Daarnaast is het de bedoeling groene partners als Staatsbosbeheer, en andere overheden als provincie Utrecht of Waterschap Vallei en Eem uit te nodigen. In bijlage I.3 is een actorenanalyse van de verschillende partijen gemaakt. Andere partijen die mogelijk ook een belang hebben bij de gebiedsontwikkeling, krijgen eveneens een rol in het proces, zoals bewoners, belangenorganisaties en andere betrokkenen. In bijlage I.2 worden de mogelijke partijen genoemd. # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD 9

20 De resultaten van de creatieve sessies zullen tussentijds steeds aan de raad gepresenteerd worden in de Ronde. Participatiemodel De gemeente Amersfoort onderscheidt drie participatiemodellen: Het inspraakmodel: de gemeente bepaalt het beleid, de communicatie vindt plaats in de vorm van voorlichting en inspraak; Het consultatiemodel: de gemeente ontwikkelt samen met belanghebbenden beleid, maar de gemeente is uiteindelijke beslisser; Het coproductiemodel: de samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen gemeente en betrokkenen. Er wordt in het proces van Vathorst West en Noord, gekozen voor het consultatiemodel. Het is immers de raad die uiteindelijk besluit over de discussienota. 10 # v1 - STARTNOTITIE VATHORST WEST EN NOORD

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie