IN DIT NUMMER ITEP. Europa in Schrijven zegt meer. De Beatrix emissie tot nu toe REDACTIE. Nummer 75 (2002-1) Officieel orgaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN DIT NUMMER ITEP. Europa in 1973. Schrijven zegt meer. De Beatrix emissie tot nu toe REDACTIE. Nummer 75 (2002-1) Officieel orgaan."

Transcriptie

1 Nummer 75 (2002-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER ITEP Europa in 1973 Schrijven zegt meer De Beatrix emissie tot nu toe inschrijfnummer K.v.K REDACTIE Redactieadres: F. v.d. Puttestraat WD Nijmegen Tel Expeditie: J.H.M. Furer Redactie: J. Spijkerman J. Mulder W. Goossens Tekeningen: vacant

2 Programma 1 e helft 2002 vrijdag 1 maart - Powerpoint-presentatie (computer) door A. van Heiningen uit Beuningen. Titel: "De fascinatie voor het gedrukte woord". dinsdag 19 maart, middagbijeenkomst. maandag 25 maart. Regionale ruilavond. - Thema: Scandinavië. vrijdag 5 april - Kijkavond van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 6 april. - Op deze avond volop gelegenheid om te ruilen en deel te nemen aan een doorlopende quiz, samengesteld door J.Furer. zaterdag 6 april - Veiling alleen voor leden. Bezichtiging van de kavels van uur tot uur. Aanvang van de veiling om uur. donderdag 11 april, Bijeenkomst Thematische verzamelaars. - Meer informatie elders in dit blad. dinsdag 16 april, middagbijeenkomst. maandag 22 april, Regionale ruilavond. - Thema: Duitsland. vrijdag 3 mei - Dia-lezing en tentoonstelling door R.Jochoms: "Brits India, een gebied om van te watertanden". dinsdag 21 mei, middagbijeenkomst. maandag 27 mei, Regionale ruilavond. - Thema: Oostenrijk/Zwitserland. vrijdag 7 juni - Filatelistische quiz samengesteld door J.Furer. - Als afsluiting van het seizoen: gratis presentie-verloting. Iedere aanwezige heeft prijs. dinsdag 18 juni, middagbijeenkomst. 2

3 maandag 24 juni, Regionale ruilavond. - Thema: Engeland en gebieden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel ). Aanvang middagbijeenkomsten uur, zaal open uur. Regionale ruilavonden van uur tot uur. Aanvang gewone bijeenkomsten uur, zaal open uur. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van uur tot uur op de vrijdagen 8 maart - 12 april - 10 mei - 14 juni. Rondzenddienst voor O'Pa's Deelnemers aan ons rondzendverkeer worden binnenkort geconfronteerd met een zending postzegels extra bij de doorgaans 2 doosjes/kistjes die rouleren. Het is een zending voorzien van de gele sticker: Rondzenddienst voor O'Pa's. Dit is een project van de Commissie Filatelistische Vorming van de N.B.F.V. De doelstelling is via Pa's en/of Opa's jeugd kennis te laten maken met het postzegels verzamelen. Ouders en Grootouders kunnen in de boekjes van deze rondzenddienst betaalbare thematische zegels en zegels van Nederland vinden. Om ervaringen op te doen, gaat bij Noviopost dit project proefdraaien. Hoewel wij beschikken over een Jeugdpostzegelclub, zelfs met een eigen bescheiden rondzending, is het uiteindelijk de bedoeling om daar waar nog "niets" is uiteindelijk een jeugdclub te laten starten. Zo zal naast deze rondzendboekjes worden getracht om via regionale ondersteuningspunten periodieke bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten moeten enerzijds helpen bij het opzetten van een jeugdafdeling, anderzijds kunnen op deze wijze (groot)ouders hun verzamelde filatelistische kennis en ervaring overdragen. Wij hebben al heel wat bruikbare tips en ideeën ontvangen hoe het een en ander opgezet zou kunnen worden. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken, waarmee ook uw hobby nieuwe impulsen zal krijgen. Suggesties, adviezen, zegels, ze zijn van harte welkom bij de Commissie Filatelistische Vorming via Henny van Rooijen, tel NOVIOPOSTJE Gezocht van West Duitsland de volgende nummers postfris: , , , , , , , 147, 151, 155, 163, 164, 166, 227. Heb zelfde nummers gebruikt of met plakker ter ruiling. Koop ook. Aanbiedingen aan: B. Scholten, Tooropstraat 48, 6521 NR Nijmegen. Tel

4 Notulen Ledenvergadering gehouden op Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. Hij deelt mede dat de HH. bestuursleden Goossens en v. Rooijen wegens ziekte niet aanwezig zijn. Na de mededeling dat er in het afgelopen verenigingsjaar 8 leden zijn overleden werden er enkele ogenblikken stilte in acht genomen. 2. Notulen Jaarvergadering Geen op- of aanmerkingen. 3. Jaarverslagen 3a: Secretaris Geen Bijzonderheden 3b: Ledenadministratie. Er is een lichte daling in het ledenbestand. 3c: Activiteiten - Interne Activiteiten: Geen bijzonderheden, alles loopt naar wens. - Bibliotheek en leesmap: Bibliotheek Geen Bijzonderheden. Leesmap: Mevr. Dassel vraagt hier meer aandacht voor. - Externe Activiteiten Er zijn goede resultaten behaald op nationale en internationale tentoonstellingen. 3d: Commissie veilingen / verlotingen. De Hr. Pierlo laat de vergadering weten dat hij van plan is om op de veilingen van de clubavonden het aantal kavels te beperken, en alleen nog betere kavels wil veilen. 3e: Ledenwerving. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe leden bijgekomen, Mevrouw van Hoogstraaten zou het op prijs stellen als de leden namen opgeven van mensen die lid willen worden van onze vereniging. 3f: Jeugdafdeling. Geen bijzonderheden. 3g: Redactie Novioposta. De voorzitter meldt dat vanaf heden iedereen een advertentie kan plaatsen in Novioposta, er zijn geen beperkingen meer. Tot op heden is er geen nieuwe illustrator gevonden. 3h: Rondzendingen. De Hr. Ten Dam meldt dat er te weinig boekjes zijn voor de rondzendingen, hij vraagt de leden boekjes te maken en in te leveren. Tevens doet hij de mededeling dat de boete voor het te lang vasthouden van de rondzending die nu 0.10 cent per dag is verhoogd wordt naar 10 Eurocent per dag. 3i: Nieuwtjesdienst. Mevrouw Pierlo blijft tot maart/april 2002 de nieuwtjesdienst verzorgen, wie heeft er interesse dit werk over te nemen? 3j: FDC-dienst. Geen bijzonderheden. 4

5 3k: Penningmeester. De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag, na een levendige discussie ging de vergadering akkoord. 4. Verslag Kascontrolecommissie Uit het verslag van de HH. v. Rooy en Op den Camp bleek dat de boeken gecontroleerd, en in orde zijn bevonden. Het voorstel aan de vergadering om decharge te verlenen werd door de vergadering aangenomen en met een applaus onderstreept. 5. Benoeming Kascontrolecommissie De Hr. Van Rooy is aftredend. Benoemd zijn de heren J. Op den Camp als voorzitter, R. Scanlon als lid, en als reserve J. den Hertog. 6. Bestuursverkiezing. Aftredende bestuursleden waren: H. Pierlo, H. van Rooijen en J. ten Dam. Er waren geen tegenkandidaten, allen zijn herkozen. 7. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2001/2002. Na de toelichting door de penningmeester werd de begroting voor het seizoen 2002/2003 goedgekeurd. I.v.m. het nadelige saldo is het voorstel om de contributie m.i.v te verhogen van f 45, - naar euro 23 (is f 50.68) door de vergadering goedgekeurd. 8. Uitreiking van de Jan Rijsdijk prijs. I.v.m. ziekte van J. Rijsdijk kon deze de naar hem genoemde prijs niet persoonlijk uitreiken. Een persoonlijk schrijven van Jan werd door de voorzitter voorgelezen. Onder applaus van de vergadering werd de prijs dit jaar door J. Toussaint aan J. Furer uitgereikt. 9. Mededelingen en wat er verder ter tafel komt. De Hr. J. ten Dam is gevraagd de organisatie van ons 25-jarig bestaan in 2008 in handen te nemen. Hij heeft deze uitdaging aanvaardt. Zoals al eerder vermeld zal de prijs van een lot tijdens de loterij geen 0.50 cent, maar euro 0.25 zijn. Van ieder verkocht lot gaat euro 0.05 in een potje t.b.v. het 25-jarig bestaan. Tijdens "Postzegel Totaal 2002" zal door onze vereniging het Bondsbekertournooi worden georganiseerd. Er hebben zich 9 kandidaten aangemeld. De Hr. J. de Graaf is geroyeerd als lid van onze vereniging, e.e.a. i.v.m. beledigingen in woord en daad op een verenigingsavond aan het adres van de Hr. Pierlo. 10. Rondvraag. Er was een vraag over een opmerking van onze voorzitter tijdens de vergadering, deze werd door de voorzitter tot tevredenheid beantwoord. 11. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een prettige voortzetting van de avond. A.G. van den Berg.

6 Veiling Voor de volgende grote veiling op 6 april kunt u vanaf half maart een verzoek indienen om een catalogus toe te sturen. Geen geld overmaken zoals bij de grote landelijke veilinghuizen, wel het verzoek doen in een filatelistisch gefrankeerde envelop. Heeft u nog nooit een grote veiling bezocht, dan wordt het tijd om eens te kijken of u daar uw verzameling kunt aanvullen. Er zijn altijd een groot aantal kavels met losse nummers/series. Daarnaast de stockboeken, restant verzamelingen en dozen met het meest uiteen lopende materiaal. Velen vonden in deze partijen leuke vondsten. Beproef uw geluk op de komende veiling. Nog even het adres van de veilingmeester waar uw verzoek naar toe moet: H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen. 6

7 Bijeenkomst Thematische verzamelaars De volgende bijeenkomst van de thematisch verzamelaars is op donderdag 11 april Zoals iedere bijeenkomst zijn de verzamelingen van de deelnemers de agenda van de vergadering. Iedereen die thematisch verzamelt, is van harte welkom. Ook de verzamelaar die niet wil deelnemen aan een tentoonstelling. U hoeft geen doorgewinterde verzamelaar te zijn om deze bijeenkomst te kunnen bezoeken. Iedereen leert van iedereen. Heeft u interesse, kom dan eens kijken, ook als u (nog) geen verzameling of thema heeft. In gezamenlijk overleg en met de steun van de aanwezige "deskundigen" komt u een heel eind vooruit. Dus, verzamelt u thematisch, wilt u er mee beginnen of bent u alleen maar nieuwsgierig, noteer dan bovenstaande datum in uw agenda. Een volgende datum wordt na afloop van de bijeenkomst door de aanwezigen vastgesteld. 7

8 Jan Rijsdijk Prijs Helaas was ikzelf wegens gezondheidsredenen niet aanwezig op de jaarvergadering om de naar mij genoemde prijs uit te reiken. Desalniettemin heeft de voorzitter op voortreffelijke wijze mijn taak overgenomen. De prijs ging dit jaar naar iemand die al jarenlang zijn beste krachten aan onze vereniging geeft. Niets is hem te veel, hij moet ja soms afgeremd worden. En daardoor raakt hij wel eens in paniek omdat hij denkt nooit op tijd klaar te komen. Maar uiteindelijk komt alles altijd op zijn pootjes terecht en daar zijn wij blij mee. Wij hopen tenminste dat hij nog lang voor onze vereniging actief blijft. Wij hebben het hier over de algemeen bekende Jo Furer en wij zijn blij dat wij hem nu ook eens in het zonnetje kunnen zetten. Het is je van harte gegund Jo. Onze fotograaf, de heer Rozie, was ter plaatse om het gebeuren vast te leggen NOVIOPOSTA Degenen die nog niet zo lang lid zijn van onze vereniging hebben misschien belangstelling voor oude nummers van Novioposta. Een overzicht Van verschenen artikelen in ons blad is te vinden op de homepage van Noviopost. Onder opgave van jaargang en nummer kunt u een verzoek indienen bij onze bibliothecaris: W.D. Koopman, SI. De Bruineweg 76, 6533 CK Nijmegen. Tel

9 Royement Hr. de Graaf. Tijdens de bestuursvergadering die gehouden werd op is door het bestuur unaniem besloten om ons lid de Hr. de Graaf voor de rest van zijn leven te schorsen. E.e.a. was het gevolg van diverse incidenten in het verleden, maar de doorslag gaf de wijze waarop hij op de ledenavond van ons lid van bestuur, en veilingmeester, de Hr. Pierlo, behandelde. Het besluit is onherroepelijk. Het bestuur Tentoonstelling Het is gelukkig ook mogelijk om op een andere manier in het nieuws te komen want wij ontvingen van ons lid de Hr. Thissen uit Nieuw Bergen (L) het volgende bericht: Onlangs heb ik deelgenomen met 2 inzendingen aan de tentoonstelling "Amsterdam 2001" en wel met de volgende: 1 "Die Notausgaben der Niederländischen Kolonie Curaçao 1918", 2 "De Postale Historie van het Saargebiet ". De eerste inzending werd bekroond met "Groot verguld zilver" (75 punten) de tweede met "Verguld zilver" (73 punten). Bij de "Notausgaben" heb ik protest aangetekend tegen de beslissing van de jury omdat ik vond dat de opmerking van de jury "U toont veel kennis en een diepgaande research" niet in. Van de beschikbare 35 punten voor dit onderdeel werden er mij 28 toegekend, dit heeft mij goud gekost. Deze zaak loop nog. Wij feliciteren de Hr. Thissen van harte met dit resultaat en wachten met hem op de uitspraak van de jury. Wordt vervolgd. Het bestuur roept iedereen op die meedoet aan een tentoonstelling dit tijdig door te geven. Dit wordt dan vermeld in Novioposta, zodat leden die belangstelling hebben deze inzendingen kunnen gaan bekijken. Heeft het resultaat opgeleverd in de vorm van een bekroning dan wordt dit later ook vermeld in Novioposta. Informatie opsturen naar onderstaand adres: W. Goossens Vendelierstraat NA Groesbeek of Dit gebeurt nu ook al (zie het jaarverslag) maar wij kunnen niet alles weten, dus neem s.v.p. de moeite om het even door te geven. 9

10 Vijftig jaar gelden: de I.T.E.P.-zegels Het hoogtepunt van dit filatelistisch jaar wordt ongetwijfeld de tentoonstelling AMPHILEX 2002, die mede gehouden wordt ter herdenking van het 150-jarig bestaan van de Nederlandse postzegel. Een dergelijke jubileumtentoonstelling was er ook in 1952, toen de Nederlandse postzegel precies een eeuw oud was. In dat jaar werd te Utrecht de Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegels gehouden, ofwel de l.t. E. P. Aan die tentoonstelling uit 1952 hebben we een serie van vier fraaie postzegels te danken. Ze waren gedrukt in vellen van 25 stuks; elk toegangsbewijs dat men aanschafte gaf recht op de aanschaf van 66n serie van deze I.T.E.P.-zegels. De ontwerpen van R.J. Draijer hebben betrekking op honderd jaar Rijkstelegraaf en honderd jaar postzegels: - Telegraafpalen in landschap met trein van omstreeks 1852 (2 ct bruin) - Radiomasten (6 ct blauwgroen) - Afgifte brief in 1852 (10 ct karmijn) - Hedendaagse brievenbesteller (20 ct violetblauw). Dezelfde zegels, maar in andere kleuren (paars, vermiljoen, geelgroen, blauw) en gedrukt in vellen van 100 stuks, waren gewoon op de postkantoren te koop. Christiaan de Moor, die een studie schreef over de vormgeving van de Nederlandse postzegels (Postzegelkunst, 1960), -spreekt van een "belangrijke serie", maar had de zegels graag op groter formaat uitgevoerd gezien. Ze meten maar 2 bij 3 cm. In afwachting van de AMPHILEX2002 tonen we twee souvenirs van vijftig jaar geleden. Het eerste is een prentbriefkaart van de I.T.E.P. met op de beeldzijde een afbeelding van de arbeid van een postzegelgraveur. De kaart is gefrankeerd met de paarse zegel van twee cent, ontwaard met het tentoonstellingsstempel. Links is een afdruk van het eerstedagstempel geplaatst. Het tweede souvenir is een herdenkingsenvelop van de tentoonstelling "100jaar Rijkstelegraaf" in Den Haag, gefrankeerd met de postkantoorserie en ontwaard met het speciale stempel van die tentoonstelling. Voor de dagtekening is het stempel van het Postmuseum gebruikt. J. Spijkerman 10

11 beeldzijde prentbriefkaart met afbeelding van de arbeid van een postzegelgraveur.

12 "Schrijven zegt meer" Als u het laatste half jaar de machinestempels op uw post bekeken hebt, moet het u opgevallen zijn dat ze in deze periode bijzonder weinig variatie vertoond hebben. Afgezien van enkele oude stempels met reclame voor de postcode en de typische Kerst- en Nieuwjaarstempels zonder plaatsnaam, leek het alsof er maar één stempelvlag in gebruik was "Schrijven zegt meer". Dit stempel was onderdeel van een campagne van PTT Post die het schrijven van brieven moest stimuleren. Tijdens die campagne werden voorgedrukte kaarten verspreid die men kon sturen aan Daphne Deckers en andere beroemdheden, met de kans een persoonlijk kaartje terug te krijgen. Of de campagne ons aan het brievenschrijven heeft gekregen, weet ik niet. Wei is duidelijk dat de stempelvlag op tientallen miljoenen poststukken afgedrukt moet zijn. PTT Post had aangekondigd dat de vlag tijdens de campagne van 6 augustus tot 26 november gebruikt zou worden in de stempelmachines van zes sorteercentra: Amsterdam, Den Bosch, Leidschendam, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle. Van alle zes heb ik afdrukken gevonden uit die periode, maar ook van latere datum en ook van een andere plaats: Den Haag. J. Spijkerman 12

13 Het Europa van 1973 Op lijsten met "ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie" (*) scoorden Arabische staten zoals Ajman traditioneel hoog. Elke gebeurtenis was voor deze landen aanleiding tot de uitgifte van "postzegels", al werd er binnenslands nauwelijks post verstuurd. Afbeeldingen van schaatsers en andere wintersporters deden het goed bij verzamelaars over de hele wereld, dus werden die als postzegel uitgebracht ondanks het feit dat men in het land zelf nog nooit ijs of sneeuw gezien had. Laatst kreeg ik deze uitgifte uit 1973 onder ogen: een velletje mini-postzegels met de "Koningen en presidenten van de gemeenschappelijke markt". Centraal in het velletje staat een afbeelding van de kaart van Europa, waarop de toenmalige EEG-landen in kleur weergegeven zijn. Daaromheen een zegel met de vlaggen van de negen lidstaten en negen zegels met staatshoofden en/of regeringsleiders. Filatelistisch niet van belang, maar wel een stukje Europese geschiedenis: - Luxemburg - Denemarken - Italië - Frankrijk - West-Duitsland - Groot-Brittannië - België - Nederland - Ierland - Groothertog Jean - Koningin Margaretha II - President Giovanni Leone - President Georges Pompidou - Bondskanselier Willy Brandt - Koningin Elizabeth II - Koning Boudewijn - Koningin Juliana - President Eamon de Valera Het velletje is nog voorzien van de oorspronkelijke gom, maar de zegels zijn "ontwaard" met een klein formaat stempel. Dan leken ze nog meer op echte postzegels. J. Spijkerman (*) De titel van een bijzonder nuttig boekwerk uitgegeven door Jeugdfilatelie Nederland. 13

14 Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix. In één keer kregen we er acht postzegels bij met het bekende portret-in-puntjes. Het ontwerp van kunstenaar Peter Struycken (gebaseerd op een fotografisch portret door Vincent Mentzel en met typografie van Gerard Unger) riep aanvankelijk heftige reacties op. Nu - na ruim twintig jaar - is het publiek blijkbaar aan dit beeld van de Koningin gewend geraakt en misschien is men het zelfs gaan waarderen. In elk geval zijn de Beatrixzegels niet meer weg te denken uit het postverkeer. Voor verzamelaars hebben deze postzegels - zoals alle langlopende emissies - het voordeel dat men er een mooie collectie van kan aanleggen zonder dat het kapitalen kost. Koningin Beatrix in zwart Op 15 december 1981 was de eerste zegel van deze emissie aan de loketten verkrijgbaar. Dat was de 65 cent grijs-oranje, die bedoeld was voor frankering van gewone brieven tot 20 gram. De eerste jaren zouden alle Beatrixzegels op deze manier uitgevoerd worden: het portret werd in zwart afgedrukt op een gekleurde ondergrond waarin de landsnaam en de waarde uitgespaard waren. De zegels hadden een witte rand. Postzegelboekje 27A uit 1982 Het overgrote deel van deze postzegels verscheen in de loop van 1982, vooral in verband met de tariefwijzigingen die op 1 april van dat jaar ingingen. Naast de 70 cent blauwviolet voor het brieftarief verschenen er zegels in de waarden 75 ct (roze), 90 ct (donkergroen), 1 gld (paarsviolet), 1,40 gld (grijs-blauwgroen), 2 gld (geel),- 3 14

15 gld (blauw), 4 gld (geelgroen), 5 gld (blauwgroen) en 6,50 gld (roze). Die laatste zegel diende voor de frankering van aangetekende brieven. Van de waarden 70 ct, 1 gld, 2 gld en 6,50 gld verschenen ook tweezijdig ongetande rolzegels, terwijl er een postzegelboekje verscheen met nog twee varianten van de 70 ct: respectievelijk links ongetand en links en boven ongetand. Zegels van 2,50 gld en 4 gld op het verzendbiljet van een pakje (1991) Per 1 juli 1986 werden de posttarieven weer gewijzigd, met als gevolg een aantal toevoegingen aan de emissie-beatrix. Er kwamen nieuwe velzegels in de waarden 1,20 gld (groengeel), 1,50 gld (violet), 2,50 gld (oranje) en 7 gld (grijsblauw). Van de waarden 1,50 gld, 2,50 gld en 7 gld verschenen ook tweezijdig ongetande rolzegels. De zegel van 75 ct, het nieuwe brieftarief, bestond al sinds 1982, maar werd nu ook als rolzegel uitgebracht (*). Het nieuwe postzegelboelkje bracht dit keer 4 nieuwe varianten: de 4 zegels van 75 ct waren respectievelijk links ongetand, rechts ongetand, links en boven ongetand en rechts en boven ongetand. De reeks "Koningin Beatrix in zwart" werd in 1990 afgesloten met de hoogste waarde tot dan toe: de postzegel van 7,50 gld in de kleur flesgroen. (*) De NVPH-catalogus 2002 (p. 166) vermeldt ten onrechte dat deze rolzegel al in 1982 verscheen. 15

16 Postwaardestukken Bij de beschrijving van deze emissie mogen de postwaardestukken natuurlijk niet vergeten worden: in 1982 verschenen een binnenlandbriefkaart (50 ct grijs en bruin), een buitenland briefkaart (65 ct grijs en geelgroen), een postblad (55 ct donkergrijs op lichtgrijs) en een luchtpostblad (90 ct grijs en zwart op lichtblauw). Luchtpostblad 90 ct (1983) Omdat het briefkaarttarief in juli 1986 naar 55 ct werd verhoogd, kwam er toen een nieuwe kaart in deze waarde (grijs en ultramarijn), met een tegenhanger voor het buitenland van 75 ct (grijszwart en roze). Het nieuwe postblad dat in 1986 verscheen (60 ct donkergrijs op lilagrijs) zou het laatste van dit type postwaardestuk blijken te zijn. Het tarief voor het luchtpostblad werd verhoogd naar 1 gulden, dus daar verscheen ook een nieuwe versie van (grijs en zwart op lichtblauw). In 1989 werd de opmaak van het luchtpostblad gewijzigd, maar het zegelbeeld bleef gelijk. Inversie Drukkerij Enschedé stapte begin jaren '90 over op een nieuwe techniek voor het graveren van drukcilinders voor postzegels. Omdat het bestaande ontwerp van de Beatrixzegels niet geschikt was om in deze techniek uitgevoerd te worden, werd het aangepast. In plaats van een zwart portret op een gekleurde ondergrond kwam er een gekleurd portret op een witte ondergrond; de landsnaam en de waardeaandui- 16

17 ding warden niet meer uitgespaard in de achtergrond, maar ook in kleur gedrukt. Vanwege de omkering van de kleur worden de nieuwe zegels aangeduid met de term 'inversie'. Je moet goed kijken om het te zien, maar alle inversie-zegels zijn gedrukt in twéé kleuren: het portret is in een donkerder kleur gedrukt dan de cijfers en de letters. De zegel voor het brieftarief, 75 ct mosgroen, werd geïntroduceerd in januari 1991 en is een van de interessantste Beatrixzegels. Hij is namelijk slechts een half jaar bruikbaar geweest (omdat het tarief in juli 1991 met een stuiver omhoog ging), maar in die tijd zijn er zeven varianten van verschenen! Naast de velzegel en de tweezijdig ongetande rolzegel zijn er de vier verschillende boekjeszegels en een rolzegel voor grootverbruikers. Tweezijdig ongetande rolzegels voor grootverbruikers zijn op het eerste gezicht gelijk aan de normale rolzegels die aan het loket verkocht werden. Ze onderscheiden zich alleen door een andere nummering op de achterzijde. Ze zijn aangemaakt voor allebei de waarden in de emissie-beatrix. Van sommige waarden bestaan trouwens ook vierzijdig getande rolzegels. Een strook van 5 rolzegels 75 ct inversie voor grootverbruikers In verband met de tariefwijzigingen werd de reeks in 1991 uitgebreid met de waarden 80 ct (oranjebruin), 1,30 gld (helder.violetblauw), 1,40 gld (bruingroen) en 1,60 gld (karmijn). Zoals gebruikelijk verscheen er een postzegelboekje met (vijf) zegels voor het brieftarief, en werden de waarden 80 cent en 1,60 ook in de vorm van rolzegels uitgebracht. November 1992 bracht vier aanvullende guldenswaarden voor de inversie-zegels: 1 gld (donker purperviolet), 2 gld (okerbruin), 3 gld (zeeblauw) en 5 gld (helder karmijnrood). In 1993 verschenen een zegel van 90 ct (blauw), speciaal bedoeld voor het brieftarief naar CEPT-landen en een zegel van 2,50 gld (lila). Nadat de hoogste waarden verschenen waren (zie hieronder), bleef het enige tijd rustig op het Beatrix-front. In maart 1998 verscheen pas weer een nieuwe waarde, de 1,50 gld (blauw-groen) en in het jaar 2000 kregen we de enige waarde die alleen als rolzegel uitgebracht is, de 1,10 gld (kobaltblauw) voor buitenlandbrieven. Hoek/ ellipstanding De hoogste waarden in reeks inversie-zegels zijn de 7,50 gld (helder purperviolet) uit 1994 en de 10 gld uit Bij deze beide zegels werd als beveiliging tegen namaken 17

18 een nieuwe perforatie toegepast: aan de zijkanten vertonen de zegels een ellipsvormig gat. Drukkerij Enschedé had deze perforatie al eerder gebruikt bij de fabricage van Britse Machinzegels. Om het scheuren van de zegels uit het vel gemakkelijker te maken, werd in de hoeken van de zegels een extra grote perforatiepin gebruikt, daarom staat de tanding van deze zegels bekend als de hoek/ellipstanding. Zelflklevers in hangblokken Het eerste jaar van het nieuwe millennium, 2001, bracht grote veranderingen bij PTT Post. Allereerst werd besloten dat de verkoop van losse postzegels onrendabel was en dus beëindigd moest worden, ten tweede werd de tendens voortgezet om bij voorkeur zelfklevende postzegels uit te brengen en ten derde ging de overgangsperiode van gulden naar euro in. Dit alles weerspiegelt zich in de Beatrixzegels die in de tweede helft van vorig jaar verschenen.. Velzegels, rolzegels en traditionele postzegelboekjes bestaan niet meer: Beatrixzegels worden uitsluitend nog verkocht in de vorm van 'hangblokken', vijf identieke zelfklevende postzegels op een ondergrond die voorzien is van een sleufgat om het geheel op te kunnen hangen. Deze reeks bestaat gedeeltelijk uit 'herdrukken' van de zegels van 1 gld (donker purperviolet), 1,10 gld (kobaltblauw), 2,50 gld (lila) en 5 gld (helder karmijnrood). Daarnaast werd er een zegel uitgebracht in de niet eerder verschenen waarde 1,45 gld (groen). Het meest opvallende in de reeks is de zegel voor het ondertussen verhoogde brieftarief, die in de dubbele waardeaanduiding f 0,85 / 0,39 (blauwgroen) verscheen. Deze zelfklevende postzegels zijn niet voorzien van een echte perforatie, maar van een gestanste tanding; ze zijn gedrukt bij Walsall Security printers in Groot-Brittannië. Eurozegels Tenslotte de acht nieuwste Beatrixzegels. De uitgiften van 2 januari wijken qua verschijningsvorm niet af van de uitgiften van Het zijn weer hangblokjes van vijf zegels. De waardeaanduiding is dit keer echter uitsluitend in euro's en de zegels zijn telkens in twee duidelijk verschillende kleuren gedrukt. De waarden zijn 0,25 (portret oranjebruin, letters en cijfers donker geelgroen), 0,39 (blauwgroen + 18

19 Hangblokje 5 x 0,25 (2002) karmijn), 0,40 (cyaanblauw + oranjebruin), 0,50 (helder karmijnrood + groenblauw), 0,65 (groen + helder purperviolet), 0,78 (helder violetblauw + bronsgroen), 1 (mosgroen + cyaanblauw) en 3 (lila + mosgroen). En waarschijnlijk is de langlopende emissie daarmee nog niet aan zijn eind gekomen. J. Spijkerman Literatuur - Verschillende afleveringen van de rubriek 'Verzamelgebied Nederland' in het maandblad Filatelie NVPH-catalogus

20 20

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein

Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein Bibliotheek en Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 rinie.jochoms@hetnel.nl J. Cremers, Koningin Julianalaan 2 6576 AR Ooy, tel. 024-6631367 jhpcremers@gmail.com

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt:

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden. 2. Notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Nederlandse omnibus-series

Nederlandse omnibus-series Nederlandse omnibus-series Het Britse koningshuis heeft dit jaar twee memorabele gebeurtenissen meegemaakt. Allereerst de dood van Koningin-moeder Elizabeth, die op 101-jarige leeftijd overleed. Daarnaast

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

De eenkleurige portzegels

De eenkleurige portzegels De eenkleurige portzegels 1911-1947 Eénkleurige portzegels. 'Wat moet ik me daarbij voorstellen?', zult u zeggen. Welnu, we zullen proberen deze kreet in dit a r t i keltje te verklaren. In 1870 ontwierp

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

vrijdag 7 april: ledenavond, tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 8 april.

vrijdag 7 april: ledenavond, tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 8 april. vrijdag 7 april: ledenavond, tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 8 april. zaterdag 8 april: grote halfjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649). Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Regionale ruilavonden

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december.

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december. Een voorspoedig 1999 Nog enkele dagen en een nieuw jaar begint. Een nieuw jaar waarin we hopelijk net zoveel, of misschien zelfs meer filatelistisch plezier zullen beleven als in het voorbije jaar. Het

Nadere informatie

LEDEN. Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden

LEDEN. Stand NOVIOPOST per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden LEDEN Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari 1985 529 leden 1 november 19B5 545 leden 1 januari 1986 551 leden 1 maart 1986 563 leden Nieuwe leden: W.Bos I.W.P.de Bruin W.G.v.Groningen J.W.Pas J.D.Duyker-Engels

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Meer mogelijkheden met Decemberzegels

Meer mogelijkheden met Decemberzegels Meer mogelijkheden met Decemberzegels Waarschijnlijk verzamelt u Nederland postfris en hebt u een compleet velletje van twintig decemberzegels aangeschaft. Daar bent u als verzamelaar snel mee klaar: wacht

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Hergé 1907-2007. Machinestempels deel 6 REDACTIE. Nummer 97 (2007-3) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging "NOVIOPOST"

IN DIT NUMMER. Hergé 1907-2007. Machinestempels deel 6 REDACTIE. Nummer 97 (2007-3) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging NOVIOPOST Nummer 97 (2007-3) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Hergé 1907-2007 Machinestempels deel 6 inschrijfnummer K.v.K. 40145615 REDACTIE

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.

De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. maandag 27 juni, regionale ruilavond. - Thema Engeland en gebieden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649). Aanvang middagbijeenkomsten

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. nummer 43, (94-1) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te. Nijmegen. Verschijnt 4 x per jaar

IN DIT NUMMER. nummer 43, (94-1) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging NOVIOPOST te. Nijmegen. Verschijnt 4 x per jaar nummer 43, (94-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen Verschijnt 4 x per jaar IN DIT NUMMER * De jaarvergadering * Verhuizen * Postcode in het Radboud * Uw brievenbus,

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Kerst. Kerst. en nog eens Kerst. Permit Mail REDACTIE. Nummer 86 (2004-4) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging "NOVIOPOST"

IN DIT NUMMER. Kerst. Kerst. en nog eens Kerst. Permit Mail REDACTIE. Nummer 86 (2004-4) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging NOVIOPOST Nummer 86 (2004-4) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Kerst Kerst en nog eens Kerst Permit Mail inschrijfhummer K.v.K. 40145615

Nadere informatie

Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels

Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels Nummer 93 (2006-3) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER inschrijfnummer K.v.K. 40145615 Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Aß. 1-3 Briefkaarten voor binnenlands gebruik,

Aß. 1-3 Briefkaarten voor binnenlands gebruik, Zegel-indrukken De eerste Nederlandse briefkaart werd uitgegeven in 1871. Sindsdien zijn er heel wat verschillende exemplaren verschenen. Soms worden nieuwe briefkaarten uitgegeven vanwege tariefwijzigingen

Nadere informatie

15 jaar Noviopost. alles over DRUKWERK IN DIT NUMMER REDACTIE. Nummer 61 (98-3) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" Nijmegen

15 jaar Noviopost. alles over DRUKWERK IN DIT NUMMER REDACTIE. Nummer 61 (98-3) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging NOVIOPOST Nijmegen Nummer 61 (98-3) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER 15 jaar Noviopost alles over DRUKWERK inschrijfnummer K.v.K. 40145615 REDACTIE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Stempelfouten. Zo stroomt de post. DVD Filatelie en Film REDACTIE. Nummer 87 (2005-1) Officieel orgaan. van de

IN DIT NUMMER. Stempelfouten. Zo stroomt de post. DVD Filatelie en Film REDACTIE. Nummer 87 (2005-1) Officieel orgaan. van de Nummer 87 (2005-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Stempelfouten Zo stroomt de post DVD Filatelie en Film inschrijfnummer KvK.

Nadere informatie

Jeugd. Een voorspoedig Veiling

Jeugd. Een voorspoedig Veiling Jeugd Onze vereniging kent een afdeling jeugd. Tot op heden heeft de leiding van deze afdeling al materiaal van onze leden ontvangen waar zij hen hartelijk voor bedankt. Maar de jeugd kan niet eeuwig met

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de machinestempels uit de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), die elk jaar opnieuw weer voor

Nadere informatie

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel RONDZENDDIENST De laatste tijd zijn er enkele klachten geweest over het omwisselen van zegels in de rondzendboekjes. Degenen die zich daaraan schuldig maken moeten wel bedenken dat dit ordinaire diefstal

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Kalkar. Perforatiefouten. Machinestempels. 25 jaar Duitse automaatzegels REDACTIE. Nummer 91 (2006-1) Officieel orgaan.

IN DIT NUMMER. Kalkar. Perforatiefouten. Machinestempels. 25 jaar Duitse automaatzegels REDACTIE. Nummer 91 (2006-1) Officieel orgaan. Nummer 91 (2006-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Kalkar Perforatiefouten Machinestempels 25 jaar Duitse automaatzegels inschrijfhummer

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (3) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (3) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (3) Jos M.A.G. Stroom. Zo'n 10 tot 15 jaar geleden kon je nog regelmatig interessante vlagstempels tegenkomen. In die tijd had iedere enigszins beduidende stad in het

Nadere informatie

Autopostkantoren in Nederland 1939-1994

Autopostkantoren in Nederland 1939-1994 Autopostkantoren in Nederland 1939-1994 In 1939 werd tijdens de T.T. in Assen voor de eerste maal een autopostkantoor ingezet. In dit kader wil ik U met een bescheiden selectie uit mijn verzameling laten

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

IN DIT NUMMER REDACTIE. Nummer 59 (98-1) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te. Nijmegen. Verschijnt 4 x per jaar

IN DIT NUMMER REDACTIE. Nummer 59 (98-1) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging NOVIOPOST te. Nijmegen. Verschijnt 4 x per jaar Nummer 59 (98-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen Verschijnt 4 x per jaar IN DIT NUMMER Rampstuk van 50 jaar geleden Ook de Belasting in Post en automatisering inschrijfnummer

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN KAARTJES INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen een brief kunnen schrijven, wil De Brieven Brigade ook even stilstaan bij (wens)kaarten. Kaartjes zijn immers heel

Nadere informatie

IN DIT NUMMER REDACTIE. Verzamelaars en denkers. Post en Automatisering (7) Filatelie - hobby of kwelling? Nummer 67 (2000-1) Officieel orgaan.

IN DIT NUMMER REDACTIE. Verzamelaars en denkers. Post en Automatisering (7) Filatelie - hobby of kwelling? Nummer 67 (2000-1) Officieel orgaan. Nummer 67 (2000-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Verzamelaars en denkers Post en Automatisering (7) Filatelie - hobby of kwelling?

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946)

Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946) Poststuk van de maand januari 2014 Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946) Op 1 november 1946 vonden er, in postaal en filatelistisch opzicht, enkele belangrijke wijzigingen plaats.

Nadere informatie

Het verzamelen van Machin postzegels

Het verzamelen van Machin postzegels Het verzamelen van Machin postzegels In elke partij postzegels van Groot Brittannië kom je ze tegen: De zegels met de afbeelding van koningin Elizabeth die sinds 1967 tot op heden worden uitgegeven. Naar

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

647/652 - Van Dyck INFO:

647/652 - Van Dyck INFO: 647/652 - Van Dyck Uitgiftedatum: 16/04/1944 Buiten gebruik: 30/09/1945 Drukprocedure: rasterdiepdruk & Typografie Afmetingen: 27mm x 37,5mm Perforatie: T.: 11 1/2 1944 Tachtigste verjaardag van de oprichting

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. Algemene ledenvergadering. 11 mei 2013.

Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. Algemene ledenvergadering. 11 mei 2013. Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht Algemene ledenvergadering 11 mei 2013. Agenda van de Algemene ledenvergadering Te houden in het Verenigingscentrum van de Hollandse Vereniging voor

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan:

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan: Het mooie Zweden In het voorjaar werd door vier "NOVIOPOST"-leden te weten: H.A.J.J. Egberts, H.Janssen, J.Rutten en P.G.M. Gerrits besloten om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Internationale Postzegeltentoonstelling

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

Posthistorie Nijmegen?

Posthistorie Nijmegen? Posthistorie Nijmegen? "Postzegels sparen is kennis vergaren", luidt een ietwat belegen gezegde. En zoals wel vaker het geval is met dat soort ouderwetse kreten: er zit wat in. De postzegelverzamelaar

Nadere informatie

Machin De Duitse PLUS-Brief Nederlandse frankeerstroken IN DIT NUMMER REDACTIE. Redactieadres: Redactie: Expeditie: Tekeningen: vacant

Machin De Duitse PLUS-Brief Nederlandse frankeerstroken IN DIT NUMMER REDACTIE. Redactieadres: Redactie: Expeditie: Tekeningen: vacant Nummer 74 (2001-4) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Machin De Duitse PLUS-Brief Nederlandse frankeerstroken inschrijfnummer K.v.K.

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Van de redactie. Jeugd. Noviopostje

Van de redactie. Jeugd. Noviopostje Van de redactie We zijn blij dat Novioposta en ook de speciale uitgave van Thurn und Taxis zoveel positieve reakties hebben opgeleverd. Niet alleen van buiten de vereniging maar met name van de eigen leden.

Nadere informatie

Wat verzamelt u nou zelf?

Wat verzamelt u nou zelf? Wat verzamelt u nou zelf? Dat is de vraag die ik als taxateur/veilingmeester tijdens taxatie gesprekken bij ons op kantoor of bij de mensen thuis heel vaak krijg voorgelegd. In verre weg de meeste gevallen

Nadere informatie

Oost Europa: Welke brokstukken zijn er nog na het uiteenvallen overgebleven IN DIT NUMMER REDACTIE. Redactie: Redactieadres: Expeditie: J.H.M.

Oost Europa: Welke brokstukken zijn er nog na het uiteenvallen overgebleven IN DIT NUMMER REDACTIE. Redactie: Redactieadres: Expeditie: J.H.M. Nummer 71 (2001-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER inschrijfnummer K.v.K. 40145615 Oost Europa: Welke brokstukken zijn er nog

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken JAN CEES VAN DUIN Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken Inleiding Eén van de twaalf filatelistische elementen wordt gevormd door postwaardestukken. Postwaardestukken zijn poststukken die

Nadere informatie

DIRECT SPECIALE ROLZEGELS

DIRECT SPECIALE ROLZEGELS DIRECT MAIL EN SPECIALE ROLZEGELS - DIRECT MAIL Sinds een jaar of twee maakt de PTT van een aantal postzegels speciale rollen van 5000 zegels. Dit artikel vertelt het doel hiervan en gaat in op enkele

Nadere informatie

Het poststuk van de maand november 2013: posttarieven 3.

Het poststuk van de maand november 2013: posttarieven 3. Het poststuk van de maand november 2013: posttarieven 3. Er zijn ook in Nederland postzegels uitgegeven in schijnbaar vreemde waarden. Wat een vreemde waarde is, dat is natuurlijk een persoonlijke zaak.

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

IN DIT NUMMER REDACTIE. Polen 1914-1918. Bekertoernooi een succes. De promotie van de provincie zegels. Redactieadres: Redactie: Expeditie:

IN DIT NUMMER REDACTIE. Polen 1914-1918. Bekertoernooi een succes. De promotie van de provincie zegels. Redactieadres: Redactie: Expeditie: Nummer 76 (2002-2) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Polen 1914-1918 Bekertoernooi een succes De promotie van de provincie zegels

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

179/181 - VIIe Olympische Spelen te Antwerpen - Toeslag vooroorlogsinvalieden

179/181 - VIIe Olympische Spelen te Antwerpen - Toeslag vooroorlogsinvalieden 179/181 - VIIe Olympische Spelen te Antwerpen - Toeslag vooroorlogsinvalieden Uitgiftedatum: 20/05/1920 INFO Buiten gebruik: 14/01/1921 Afmetingen: 179&181; 23,5mm x 27,8mm; 180; 27,8mm x 23,5 mm Perforatie:

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

1/2 - Epauletten. 10c Bruin Leopold I 10c Grijsbruin Leopold I 10c Zwartbruin Leopold I 1 1a 1b

1/2 - Epauletten. 10c Bruin Leopold I 10c Grijsbruin Leopold I 10c Zwartbruin Leopold I 1 1a 1b 1/2 - Epauletten Uitgiftedatum: 1/7/1849 Buiten gebruik: 1/7/1866 Papier: H1- handgemaakt papier Afmetingen: zegel: 19,5 x 23mm / beeld; 18 x 22mm Perforatie: geen Watermerk: 2 geweven Hoofdletters "LL"

Nadere informatie