Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n"

Transcriptie

1 Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n d rs. H.J. Heere s G. Re g t e r d rs. J.F. Suyver Z o e t e r m e e r, maart 1998

2 ISBN: Prijs: ƒ 50, - Bestelnummer: A9801 EIM is een onde r z o e k s b u reau met 150 prof e s s io na l s. EIM verschaft beleid s- ge r ic hte en pra k t i j kge r ic hte info r ma t ie van socia a l - e c o no m i s c he aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleid s i ns t a nt ie s. EIM is ge v e s t igd in Zo e t e r me e r. Behalve op Ne de r l a nd ric ht EIM zich ook op de E u ropese econo m ie en op ande re cont i ne nten. Voor meer info r ma t ie over EIM en wat EIM voor u kan beteke nen, kunt u contact met ons opne me n. Adre s : Italiëlaan 33 Po s t a dre s : Postbus AA Zo e t e r me e r t e l e fo o n : t e l e fa x : We b s i t e : w w w. e i m. n l Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zake n De ve ra n t wo o rdelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of onders t e u n i n g in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wo rdt ve r m e l d. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in we l ke vorm ook, alsmede opslag in een re t r i eval system, is uitsluitend toegestaan na s c h r i f t e l i j ke toestemming van EIM. EIM aanva a rdt geen aanspra kelijkheid voor drukfouten en/of andere o n vo l ko m e n h e d e n. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in p a p e rs, essays and books is permitted only when the source is clearly m e n t i o n e d. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing erro rs and/or other i m p e r f e c t i o n s.

3 I n h o u d 1 I n l e i d i n g Ac h t e rg rond en doel van het onderzoek Aanpak van het onderzoek L e e s w i j z e r M a r k t werkingsbeleid in de jaren negentig I n l e i d i n g M e d e d i n g i n g s we t M a r k t werking, deregulering en we t g ev i n g s k wa l i t e i t M a r k t werking in semi-publieke sectore n M a r k t werking en aanko o p g e d ra g Een algemeen model voor consumentengedra g B e t ro k kenheid van de consument Het aanko o p p ro c e s De invloed van marktwerking op het aanko o p g e d ra g Case 1: De rijwielhandel M a r k t s t r u c t u u r Recente ontwikkeling van het marktwerkings- en dere g u l e r i n g s b e l e i d G evolgen van deregulering en marktwerking voor de consument B e o o rdeling door de consument (gro e p s d i s c u s s i e ) C o n c l u s i e Case 2: De telecommunicatiesector M a r k t s t r u c t u u r Recente ontwikkeling van het marktwe r k i n g s b e l e i d G evolgen van deregulering en marktwerking voor de consument B e o o rdeling door de consument (gro e p s d i s c u s s i e ) C o n c l u s i e Case 3: Aanbesteding busve r voer Zuid-Limburg M a r k t s t r u c t u u r Recente ontwikkeling van het marktwe r k i n g s b e l e i d G evolgen van deregulering en marktwerking voor de consument B e o o rdeling door consument C o n c l u s i e s S a m e n va t t i n g I n l e i d i n g Fe i t e n Pe rcepties en beoordeling consument

4 B i j l a g e n I T h e o retisch model voor consumentengedra g I I Opzet groepsdiscussies en samenstelling panel I I I Opzet enquête

5 Consument en marktwerking 1 I n l e i d i n g 1. 1 Ac h t e rg rond en doel van het onderz o e k De afgelopen vijf jaar heeft het marktwerkings- en mededingingsbeleid een metamorfose ondergaan. In 1992 kondigde de toenmalige s t a a t s s e c retaris van Economische Zaken een aantal duidelijke ko e rswijzigingen aan 1. De meest in het oog springende ve ra n d e r i n g e n wa ren het ontwikkelen van AMvB s ter beperking van horizontale prijs- en marktve rd e l i n g s regelingen en het opstellen van een geheel n i e u we Wet Economische Mededinging (WEM). Dit nieuwe marktwerkingsbeleid is gericht op het maximalisere n van de individuele beslissingsruimte van consumenten en bedrijven en moet leiden tot lagere prijzen voor goederen en diensten, meer alternatieven (pro d u c t d i f f e re n t i a t i e, minder re g e l s, meer p r i j s - k waliteitcombinaties). De rol die de overheid in het marktwe r k i n g s p roces speelt, ve rschuift van sturend naar in staat stellend (empowerment). Het initiatief wo rdt meer en meer aan b e d r i j ven en burg e rs gelaten. Het doel van dit onderzoek is de effecten van gewijzigd marktwe r- kingsbeleid voor consumenten te illustre ren aan de hand van een drietal cases: de rijwielbra n c h e, de telecommunicatiesector en het b u s ve r voer in Zuid-Limburg. De drie sectoren hebben ieder een ve r- schillend toeko m s t p e rspectief. In de rijwielhandel is de prijsbinding losgelaten; in de telecomsector zijn en wo rden naast de vro e g e re monopolist (PTT Telecom) meerd e re aanbieders actief, en in het busve r voer blijft het monopolie bestaan, echter voor een tijdelijke periode (de exploitatie van de busverbinding is wel in concurrentie aanbesteed). In het rapport zal wo rden nagegaan wat de consument merkt van het gewijzigde beleid en hoe hij deze ve randeringen in de dagelijkse praktijk erva a r t Aanpak van het onderzoek Er bestaan grote ve rschillen in de mate van deregulering, het tijdstip wa a rop deregulering is doorg evo e rd, de marktstructuur voor dere g u- lering, het aantal aanbieders voor en na deregulering en de fase va n 1 Y. C. M. T. van Rooy, Het einde van het ka r t e l p a ra d i j s, Economisch Statistische Berichten, , blz

6 I n l e i d i n g de pro d u c t - l eve n s cyclus waarin de sectoren zich bevinden. Toch is het interessant om percepties en oordelen van consumenten ove r m a r k t werking in de drie beschreven sectoren in een rapport te pres e n t e ren. De ve rschillen in uitgangssituaties, de gekozen dere g u l e- r i n g s variant of het moment wa a rop deregulering is doorg evo e rd kunnen wo rden beschouwd als de context van waaruit de ve rs c h i l l e n d e p e rcepties en oordelen door consumenten zijn opgemaakt. Figuur 1 geeft aan hoe het onderzoek is aangepakt. f iguur 1 a na l y s e s c he ma m a r k t we r k i n g s b e l e i d verbod kartels (rijwie l h a nde l ) a a n b e s t e d i ng (busvervoer) de mo no p o l i s e r i ng (telecommu n ic a t ie ) (literatuuronderzoek & diepte-interviews) f e i t e l i j ke gevo l g e n voor consumenten (literatuuronderzoek & d i e p t e - i n t e r v i e w s ) p e rcepties consumenten (groepsdiscussies & enquête) o o rdelen consumenten (groepsdiscussies & enquête) Op basis van desk-re s e a rch is een korte bra n c h eve r kenning opgesteld, waarbij de nadruk ligt op marktstructuur en concurre n t i e. Ook is in deze fase van het onderzoek een kort litera t u u ronderzoek ve r- richt naar het aanko o p g e d rag van consumenten en de invloed va n m a r k t werking daarop. De desk-re s e a rch diende als vo o r b e reiding op de interviews met beleidsambtenaren en branchedeskundigen. De ex p e r t i n t e r v i ews met beleidsambtenaren zijn in het onderzoek opgenomen om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken wa t het marktwerkingsdossier in de desbetreffende branche betreft. Ook moeten deze interviews een helder beeld opleve ren van de belangrijkste beleidswijzigingen in het recente verleden. De toen-en-nu situatie waar het gaat om re g e l g eving moet boven tafel komen. 6

7 I n l e i d i n g Belangrijk is om inzicht te krijgen in de beoogde doelen van de beleidswijziging (met name ten aanzien van de consument) en de knelpunten die zich bij de doorvoering van beleidswijzingen hebben vo o rgedaan. De ex p e r t i n t e r v i ews met branchespecialisten en aanvullend litera t u u ronderzoek hebben tot doel om na te gaan of de (door het ministerie) beoogde doelen in de praktijk zijn gere a l i s e e rd. Wa t zijn de feitelijke gevolgen voor de consument? In de laatste fase van het onderzoek zijn de toen-en-nu-situaties vo o rgelegd aan een panel van consumenten (gro e p s d i s c u s s i e s ). G ev raagd wo rdt of consumenten ve randeringen in het beleid hebben opgemerkt (percepties) en wa a rom deze ve randeringen als positief of negatief erva ren wo rd e n L e e s w i j z e r Het rapport gaat niet alleen over consumenten maar is ook geschreven voor consumenten. Dat betekent dat, afgezien van hoofdstuk 3, zo veel mogelijk is afgezien van theoriebehandeling en kwa n t i t a t i e- ve analys e. Hoofdstuk 2 geeft in het kort de algemene contouren va n het marktwerkingsbeleid we e r. In hoofdstuk 3 wo rdt een meer theoretische inleiding gegeven over de relatie tussen marktwerking en a a n ko o p g e d rag van consumenten. De hoofdstukken 4, 5, en 6 behandelen de cases: rijwielhandel, telecommunicatie en busve r- vo e r. In deze hoofdstukken zijn onder meer de resultaten van twe e g roepsdiscussies en de enquête ve r werkt. In het laatste afsluitende hoofdstuk zijn de drie cases met elkaar ve rg e l e ken op de aspecten k wa l i t e i t / s e r v i c e, gemiddelde prijs, prijsdiffere n t i a t i e, pro d u c t d i f f e- re n t i a t i e, merke n d i f f e rentiatie en aantal aanbieders. 7

8

9 Consument en marktwerking 2 M a r k t werkingsbeleid in de j a ren negentig 2. 1 I n l e i d i n g In de jaren negentig is het marktwerkingsbeleid in een stro o m ve r- snelling geraakt. Zwa re ka r t e l vormen zijn inmiddels verboden en in tal van sectoren staan dere g u l e r i n g s p ro g ra m m a s op stapel om conc u r re n t i e b e p e r kende re g e l g eving af te schaffen. Semi-publieke sectoren wo rden opengesteld voor nieuwe toetre d e rs uit binnen- en buitenland. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste ve randeringen in het m a r k t werkingsbeleid van de jaren negentig de revue passeren. De lezer krijgt een ove r v i ew van de nieuwe Mededingingswet, de operatie Marktwerking, deregulering en we t g ev i n g s k waliteit alsmede de l i b e ralisering van de semi-publieke sectore n M e d e d i n g i n g s we t Ka r t e l vorming en misbruik van economische machtsposities schaden het economisch pre s t a t i evermogen van een land, evenals concentraties van ondernemingen die tot economische machtsposities leiden. Deze schadelijke effecten kunnen zichtbaar wo rden in de vorm va n een inefficiënt gebruik van productiemiddelen, een opwaartse druk op de prijzen en een vermindering van de prikkel om te zoeken naar b e t e re producten en diensten (pro d u c t i n n ovatie). De Mededingingswet is het instrument om deze effecten te vo o r komen. Deze we t dient de concurrentie en daarmee de dynamiek van de markt te b evo rd e re n. Op 1 januari 1998 is de nieuwe Mededingingswet in werking getreden. Fundamenteel ve rschil met de oude Wet Economische Mededinging is dat het misbruikstelsel in de nieuwe wet heeft plaatsgemaakt voor het verbodsstelsel. Het ja-tenzij is ve r vangen door het n e e - m i t s. Dit systeem wo rdt eveneens gehanteerd in de mededing i n g s regels van de Europese Unie. Nieuw is eveneens het toezicht op c o n c e n t raties en de instelling van de Nationale Mededingings Autoriteit (NMA). De NMA gaat toezien op de naleving van de nieuwe mededingingsregels en beoordeelt de uitzonderingsgevallen. Het nieuwe mededingingsregime verbiedt niet alle vormen va n s a m e nwerking tussen ondernemingen. Bij samenwerking moeten ondernemingen nu wel kunnen aantonen dat de samenwe r k i n g m a a t s c h a p p e l i j ke vo o rdelen oplevert, dat de aan samenwerking ve r- 9

10 Marktwerkingsbeleid in de jaren negentig bonden concurrentiebeperking niet ve rder gaat dan nodig is en dat er voldoende re s t c o n c u r rentie overblijft. In principe vallen alle concurre n t i e b e p e r kende afspra ken (ve r ko o p, i n koop, horizontaal en verticaal) onder de nieuwe Mededingingswe t. Daarmee wo rden zwa re ka r t e l vormen niet langer getolere e rd. Er zijn wel uitzonderingen. Aanspre kende voorbeelden daarvan zijn CAO s, d i s t r i b u t i e ove re e n komsten voor technisch hoog ontwikkelde pro d u c- ten, gemeenschappelijk marktonderzoek, gemeenschappelijke re c l a- me en gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Aan deze uitzonderingen zijn wel strikte vo o r wa a rden verbonden. Ve rder zijn alle a f s p ra ken vrijgesteld waarbij de gezamenlijke omzet van pro d u c t i e in industrie- en handelsbedrijven beneden de 10 miljoen blijft (bagatelvrijstelling). Voor andere sectoren geldt een grens van 2 miljoen gulden. Daarnaast mag het aantal aan de afspraak deelnemende b e d r i j ven niet groter zijn dan 8. Het concentratietoezicht is zoals gezegd een nieuw element in de M e d e d i n g i n g s wet. Concentratie is een fusie tussen twee of meer o n a f h a n ke l i j ke ondernemingen, het verkrijgen van zeggenschap of het tot stand brengen van een gemeenschappelijke onderneming. Vo o rgenomen concentraties moeten bij het Ministerie va n Economische Zaken wo rden aangemeld wanneer de gezamenlijke omzet in het vo o rafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan 250 miljoen gulden, wa a r van door ten minste twee van die ondernemingen ten minste 30 miljoen gulden in Nederland is behaald M a r k t werking, deregulering en we t g e- v i n g s k wa l i t e i t We t g eving is op onderdelen te ingew i k keld, te gedetailleerd en onvo l- doende doorzichtig. Sommige regels beperken de concurre n t i e, een aantal andere zijn onnodig belastend. Om hier iets aan te doen heeft het kabinet Kok in 1994 het project Marktwerking, Deregulering en We t g ev i n g s k waliteit (MDW) opgestart. Dit project heeft tot doel de re g e l g eving en de administra t i eve lastendruk tot het minimaal noodz a ke l i j ke terug te brengen. Het neemt daarbij als uitgangspunt dat c o n c u r re n t i e b e p e r kende maatregelen wo rden afgeschaft tenzij deze overtuigend in het algemeen belang zijn. Ook nieuwe re g e l g ev i n g wo rdt aan deze toets onderworpen. Om de operatie op ko e rs te houden doen de ministeries jaarlijks concrete vo o rstellen aan het ka b i- net in we l ke branches of we t g ev i n g s t h e m a s meer marktwerking ka n wo rden geïntro d u c e e rd en op we l ke wijze dit het beste in wet- en re g e l g eving kan wo rden omgezet. De feitelijke introductie van meer 10

11 Marktwerkingsbeleid in de jaren negentig m a r k t werking is in veel branches een zaak van lange adem. Een z o rgvuldige pro c e d u re ve reist veel overleg met doelgroepen en de vo l k s ve r t e g e nwo o rd i g i n g M a r k t werking in semi-publieke sectore n Een derde belangrijk onderdeel van het marktwerkingsbeleid vo r m t het, deels als gevolg van Europese richtlijnen, toelaten van marktwerking in voorheen (semi-)publieke sectoren. Voorbeelden daarva n zijn wijzigingen van de Wet op de telecommunicatievo o r z i e n i n g e n, de verzelfstandiging van de NS, aanbesteding van buslijnen en plannen voor meer marktwerking in de gezondheidszorg, de nutssector en de sociale zekerheid (uitvo e r i n g s o rganen). De overheid blijft overigens in alle genoemde sectoren ve ra n t wo o rdelijk voor het gewe n s- te vo o r z i e n i n g e n n i veau en een ordelijk concurre n t i everloop. In deze s e c t o ren zullen daarom onafhanke l i j ke instellingen toezicht gaan uito e f e n e n. 1 1

12

13 Consument en marktwerking 3 M a r k t werking en aanko o p g e- d ra g 3. 1 Een algemeen model voor consument e n g e d ra g Figuur 2 geeft op systematische wijze de factoren weer die va n invloed zijn op het gedrag van consumenten. De c u l t u rele omgeving speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het consumentenged rag. Levensstijl is hiervan een belangrijk onderdeel. De culture l e o m g eving oefent een sterke invloed uit op de mentale pro c e s s e n d i e de consument aanzetten tot consumeren. Voorbeelden van mentale p rocessen zijn aangeleerd gedrag, bekwaamheid, motivatie en b e t ro k kenheid. f iguur 2 een mo del voor het cons u me nt e nge dra g c u l t u rele omge v i ng a fda n ke n ge b r u i k o r i ë nt a t ie c o n s u m p t i e cyc l u s a a ns c h a f s o c iale no r me n c o n s u m e n t e n g e d ra g t e v re de n he id Deze processen zijn bepalend voor het feitelijke c o n s u m e n t e n g e d ra g dat plaatsvindt in de consumptiecyclus van oriëntatie, aanschaf, gebruik en afdanken. De aankoopprijs ove r h e e rst vaak in de beslissing van de consument, terwijl men weinig tot niets weet over de g e b r u i k s kosten van het product. Consumenten met een hoog inkomen zijn bereid een hogere aanschafprijs te betalen met de ve r- wachting dit later terug te ve rdienen door lagere gebruikskosten, bijvoorbeeld een zuinige auto. Consumenten met een laag inko m e n missen vaak de financiële middelen om derg e l i j ke investeringen te 1 3

14 Marktwerking en aanko o p g e d r a g doen. Hierna zal meer gedetailleerd wo rden ingegaan op de betro k- kenheid van de consument en het aanko o p p roces (oriëntatie en aans c h a f ) B e t ro k kenheid van de consument B e t ro k kenheid van de consument bij het product vormt een belangr i j ke verklaring voor het consumentengedrag. De wijze wa a rop een a a n koopbeslissing tot stand komt varieert met het type product. De a a n koop van een personal computer ve reist bij de meeste consumenten een uitgebreider afwe g i n g s p roces dan de aankoop van een pot pindaka a s. De betro k kenheid van de consument is vaak groter bij c o m p l exe en/of dure producten. Bij de aankoop van dit soort producten schakelt de consument ook meestal pers o o n l i j ke ex p e r t s ( f a m i l i e, kennissen) in. In figuur 3 zijn vier typen van aanko o p g e d ra g we e rg e g even. Deze typen ve rschillen in de mate van betro k ke n h e i d bij de aankoop en het ve rschil tussen de aangeboden merke n. f iguur 3 v ier typen aanko o p ge dra g hoge betro k ke n h e i d lage betro k ke n h e i d veel ve rschil tussen c o m p l ex v a r i ë t e i t - z o e ke nd m e r ke n a a n ko o p ge dra g a a n ko o p ge dra g weinig ve rschil tussen d i s s o na nt ie - re duc e re nd ge w o o nt e - m e r ke n a a n ko o p ge dra g a a n ko o p ge dra g Bij het complexe aankoopgedra g kiest de consument uit duidelijk va n e l kaar ve rschillende merken. Het gaat om dure producten (bijvo o r- beeld auto s) die niet regelmatig wo rden gekocht. Belangrijk is eve n- eens dat de voor- en nadelen van het product aan het begin van het a a n ko o p p roces niet direct duidelijk zijn. De consument heeft nog veel te leren. Beeldvorming en houding van de consument ten aanzien van het product spelen een belangrijke rol in het aanko o p g e- d rag. Het d i s s o n a n t i e - re d u c e re n dg e d rag ve rschilt van het complexe a a n ko o p g e d rag door het ontbre ken van duidelijke ve rschillen tussen m e r ken. De consument komt na enig ro n d w i n kelen tot deze conclusie en maakt relatief snel een aanko o p ke u z e. Hij richt zich in dit g eval meer op ve rschillen in prijs en aankoopgemak (plaats en tijd). Bij de g e w o o n t e - a a n k o p e n( b i j voorbeeld voedingsmiddelen) stelt de consument zich op als een passieve informatieve r z a m e l a a r. Hij laat zich voorlichten door reclame in de media. Dit aanko o p g e d rag ko m t meer voort uit gewoonte dan uit overtuiging. Bij v a r i ë t e i t - z o e k e n d 1 4

15 Marktwerking en aanko o p g e d r a g a a n k o o p g e d rag laat de consument zich leiden door zijn hang naar afwisseling en ve randering. Hij zal vaak switchen tussen merke n, niet va nwege de overtuiging dat het ene merk beter of goedkoper is dan het andere. Vanuit zijn lage betro k kenheid zal hij nauwe l i j k s informatie verzamelen over de ve rschillen tussen de merken. Het d o o r b re ken van gewo o n t e - a a n kopen staat vo o ro p. f iguur 4 v ier stadia van het aanko o p p ro c e s total set a wa re n e s s - s e t c o n s i d e ra t i o n - s e t c h o i c e - s e t 3. 3 Het aanko o p p ro c e s Het aanko o p p roces (oriëntatie en aanschaf) is nader onder te ve rd e- len in vijf stadia. Het aanko o p p roces begint bij de pro b l e e m s i g n a l e- ring. Bij de consument komt de behoefte op om een product te ko p e n wanneer het huidige bezit en het gewenste bezit niet meer ove re e n- komen. Zijn huidige personal computer is te traag, zijn huis wo rdt te klein etc. Afhankelijk van het aanko o p g e d rag (zie hierboven) zal de consument informatie verzamelen over ve rschillen tussen merken en ve r kooppunten. Meestal zal hij daarbij niet alle merken (total set) in aanmerking nemen (zie figuur 4). Alleen de merken die hij kent of leert kennen (awa reness-set) wo rden ve rder onderzocht. Binnen deze groep overleeft slechts een beperkt aantal merken de eers t e voorlopige selectie op basis van algemene criteria, zoals budget-re s- trictie (consideration-set) De invloed van marktwerking op het a a n ko o p g e d ra g M e g a t rends en consumentengedra g Het zal niet eenvoudig zijn het afzonderlijke effect van meer marktwerking op het aanko o p g e d rag vast te stellen. Deregulering is slechts 1 5

16 Marktwerking en aanko o p g e d r a g één van de vijf megatrends die het aanko o p g e d rag van consument b e ï n v l o e d e n 1. Zo leidt individualisering tot minder vo o rspelbaar cons u m e n t e n g e d rag en afneming van de product- en klantentro u w. S c h a a l ve rg roting zorgt in sommige segmenten tot ve rs c h raling va n het aantal op de markt zijnde ve r ko o p f o r m u l e s. De consument heeft minder ke u z e. Door internationalisering maakt de consument ke n n i s met nieuwe producten en nieuwe winke l s. Dit ve rg root zijn ke u z e. Ook de snelle technologische ontwikkelingen in het (elektro n i s c h ) b e t a l i n g s ve r keer (klantenkaarten, pinpassen, chipkaarten etc.) beïnvloeden het consumentengedra g M a r k t werking en marke t i n g i n s t r u m e n t e n Bij een goede marktwerking zijn veel aanbieders op een bepaald marktsegment actief die elkaar bestrijden om de gunsten van de consument. De aanbieders hebben vanuit marketingoogpunt ve rs c h i l- lende instrumenten in handen om de concurrentie aan te gaan: prijs, p roduct, plaats en pro m o t i e. Deze instrumenten komen hierna acht e re e n volgens aan bod. In de eerste plaats geldt dat meer aanbieders meer concurre n t i e i m p l i c e ren (uitgezonderd ka r t e l vorming) en veelal leiden tot een l a g e re prijs. Voor veel consumenten zal door de lagere prijs sneller een aankoopbeslissing wo rden genomen. Dit geldt met name voor de consumenten met een relatief laag inkomen. Aan de andere ka n t bestaat bij een groot aantal consumenten de perceptie dat een lagere prijs samenhangt met een slechtere kwaliteit. Kwa l i t e i t s b ew u s t e consumenten zullen daarom minder geneigd zijn relatief goedko p e p roducten te kopen. In de tweede plaats zullen aanbieders zich in hun pro d u c t keuze prob e ren te onderscheiden van hun concurrenten. Meer concurre n t i e biedt de consument een groter aanbod van ve rschillende pro d u c t e n, p ro d u c t d i f f e rentiatie genoemd. De consument is va nwege een gebre k aan expertise vaak niet in staat om de (kwa l i t e i t s ) ve rschillen tussen de producten van de ve rscheidene concurrenten te achterhalen. C o n s u m e n t e n o rganisaties zoals de Consumentenbond kunnen de consument in dit opzicht de helpende hand bieden door ve rg e l i j ke n d wa renonderzoek te verrichten en de resultaten daarvan openbaar t o e g a n kelijk te stellen (zie de Consumentengids). Desalniettemin zal de consument tijd moeten nemen en moeite moeten doen om een goede en ve ra n t wo o rde koopbeslissing te kunnen nemen. Niet elke 1 Z ie Trendrapport Detailhandel 1997, Ho ofd b e drijfschap Detailhandel, Den Haag, 1997, pag. 55 e. v. 1 6

17 Marktwerking en aanko o p g e d r a g consument zal hiervoor veel tijd willen vrijmaken. Dit hangt namelijk onder meer af van bepaalde situationele factoren (is er spra ke van tijdsdruk of niet), betro k kenheid van de consument met het product en aangeleerd gedrag. De betro k kenheid van de consument met het product bepaalt de bereidheid en motivatie van de consument om tijd en moeite te nemen alvo rens een koopbeslissing te nemen. A a n g e l e e rd gedrag van een consument kan een (goede) pro d u c t ve r- gelijking in de weg staan omdat de consument zich onvo l d o e n d e b ewust is van de alternatieven. In de derde plaats kan meer dan voorheen de (vestigings)plaats va n een bedrijf als concurre n t i ewapen wo rden ingezet. Wanneer de consument zich, onder invloed van meer marktwerking, beter bewust is van ve rschillen in prijs en producteigenschappen zal hij meer om zich heen gaan kijken (shoppen). Het bezoeken van ve r ko o p p u n t e n op relatief grote afstand zal als gevolg hiervan toenemen. Het marketinginstrument vestigingsplaats wo rdt belangrijke r. Ook mag wo rden ve r wacht dat het marketinginstrument pro m o t i e door toenemende concurrentie va ker zal wo rden ingezet. Pro m o t i e ( s e r v i c everlening) bepaalt mede het imago van een bedrijf. Goede service in de vorm van bijvoorbeeld informatievoorziening en klachtenafhandeling draagt bij aan de tev redenheid van een consument, en zorgt ervoor dat consumenten kunnen wo rden gebonden aan het d e s b e t reffende bedrijf M a r k t werking en aanko o p g e d ra g Wat zal de consument merken van meer marktwerking en op we l ke wijze beïnvloedt meer marktwerking zijn aanko o p g e d rag? Hoewel de ve rschillen hoogstwa a rschijnlijk per sector uiteenlopen, geldt in zijn algemeenheid dat meer marktwerking voor de consument zichtbaar wo rdt in de vorm van een lagere gemiddelde prijs, meer prijsdiffere n t i a t i e, meer pro d u c t d i f f e re n t i a t, i emeer promotie en een toename van het aantal aanbieders (vaak door bra n c h eve r vaging). Door deze toenemende ve rschillen tussen merken op het gebied van prijzen en p roducteigenschappen en de informatie daarove r, zal het aanko o p g e- d rag van duurzame goederen steeds meer ve rs c h u i ven van een diss o n a n t i e - re d u c e end r naar een complex aanko o p g e d rag. Bij aanko p e n die gemiddeld een lage betro k kenheid bij de consument oproepen zal de rijkheid aan variëteiten, prijzen en distributiepunten de consument steeds va ker ve r l o k ken tot va r i ë t e i t e n - z o e kend aanko o p g e d ra g. Meer marktwerking zal over het algemeen langs de weg van prod u c t d i f f e rentiatie leiden tot ve rg roting van de total set. Of de consu- 1 7

18 Marktwerking en aanko o p g e d r a g ment deze grote dive rsiteit opneemt in zijn awa reness-set hangt af van de effectiviteit van de pro m o t i e c a m p a g n e. Wo rden nieuwe va r i ë- teiten onvoldoende bekendgemaakt of ziet de consument als gevo l g van overvloedige informatie door de bomen het bos niet meer, dan g roeit de awa reness-set nauwe l i j k s. Idealiter zal de considera t i o n - s e t toenemen door de gro t e re awa reness-set, de gemiddeld lagere prijs en de gro t e re prijsdifferentiatie tussen de merken. Dit heeft ook g evolgen voor de choice-set. De voor de consument belangrijke producteigenschappen laten door meer marktwerking naar ve r wa c h t i n g meer ve rschillen zien dan in het verleden. De aanko o p b e s l i s s i n g wo rdt op deze wijze eenvo u d i g e r. Of dat ook de ervaring is van consumenten in de praktijksituatie zal wo rden geïllustre e rd aan de hand van de drie cases. 1 8

19 Consument en marktwerking 4 Case 1: De rijwielhandel 4. 1 M a r k t s t r u c t u u r Typen van fietsen en fietsmerke n Er is een groot aantal fietstypen. Door de vele fietsen is er voor iedere consument wel een type naar zijn gading. Relatief jonge loten aan de stam van de fietsfamilie zijn de mountainbike, de hybride fiets ( voor re c reatie en als stadsfiets) en sinds zeer kort de ligfiets en de beachcruiser (strandfiets met gebogen frame). Elk type fiets heeft weer ve rschillende fra m e t y p e s, ve rschillende uitvoeringen en enke l e m o g e l i j ke kleuren. Derhalve zijn er per fiets vele uitvoeringen. Een t rend in het fietsmateriaal is de doorbraak van aluminium als fra m e - materiaal, wa a rdoor de fietsen lichter zijn gewo rd e n. De bekendste merken zijn met ruime vo o rs p rong Gazelle en Batav u s. Daarna volgen Sparta, Union, Giant, Ko g a - M i yata en Ra l e i g h. I n f rastructuur voor fietsre c reatie Om aan de wensen van de wo o n - we r k f i e t s e rs en de re c re a n t e n - f i e t- s e rs tegemoet te komen is het aantal fietspaden de afgelopen 5 jaar duidelijk uitgebreid. Vo o ral het aantal kilometers fietspad binnen de b e b o u wde kom is met een aanzienlijk tempo gegroeid van km in 1992 naar km in Fietsva kanties lijken zich de laatste j a ren positief te ontwikke l e n. We r kg e l e g e n h e i d In de gespecialiseerde detailhandel in fietsen we r ken circa personen. Er we r ken vo o ral mannen in deze branche; zij zijn met een aandeel van 72% van de we r k n e m e rs sterk ve r t e g e nwo o rd i g d. Budget en betro k kenheid bij de aanschaf De consument besteedt jaarlijks voor een bedrag van circa ƒ 150,- aan fietsen, bromfietsen, onderdelen en re p a ra t i e s. In doorsnee wo rden er in de jaren negentig ieder jaar ongeveer 1,3 miljoen nieuwe fietsen g e kocht. De fiets evolueert langzaam steeds meer van een normaal ve r voermiddel naar een sportieve en re c re a t i eve uiting van een lifes t y l e. Er is een grote betro k kenheid bij de aanschaf van een fiets. Gemiddeld kostte een nieuwe fiets in 1996 iets meer dan ƒ 710,-. 1 CBS, ont l e e nd aan RAI Vo o r ra ng,

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u P.A. van Eck van der Sluijs Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 0701 - X Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 4 EIM is een onde r z o e k s

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor telecommunicatie

Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor telecommunicatie CPB Memorandum Hoofdafdeling : Bedrijfstakken (III) Afdeling : Tertiaire diensten Samensteller : Machiel van Dijk 1 Datum : 29 november 2001 Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor telecommunicatie

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Succes in Nederland Casestudies van zeven succesvolle bedrijven Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Inhoudsopgave Deel 1 1 Inleiding 7 2 Beschrijven en verklaren van groei: de

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen

Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet drs. A.M. Jansen Zoetermeer, januari 2000 ISBN: 90-371-0764-8 Prijs: ƒ 50,- Bestelnummer: A9917 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals.

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Marktwerking in Nederlandse netwerksectoren: leidt liberalisering tot grotere concurrentie?

Marktwerking in Nederlandse netwerksectoren: leidt liberalisering tot grotere concurrentie? Marktwerking in Nederlandse netwerksectoren: leidt liberalisering tot grotere concurrentie? Clement van de Coevering en Broos van der Werff1 December 2001 Samenvatting Wereldwijd heeft zich de afgelopen

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Kritisch kopen in het MKB

Kritisch kopen in het MKB Kritisch kopen in het MKB Position Paper drs. M. Mosselman dr. R. Kemp Zoetermeer, december 2005 ISBN: 90-371-0963-2 Bestelnummer: A200514 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs Een evaluatie Barbara Baarsma Jules Theeuwes Corine Zijderveld Onderzoek in opdracht van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering

Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering Marktanalyse en regulering Rotterdam, januari 2005 Marktanalyse en -regulering Uitgebracht aan de Stadsmariniers, Gemeente Rotterdam drs.ing.r. van den Hazel drs. C.Y. Nijmeijer MSc. Ii. E.J. Kleingeld

Nadere informatie

Uitvinders in Nederland

Uitvinders in Nederland Uitvinders in Nederland Jeroen de Jong Zoetermeer, april 2011 ISBN: A201105 Bestelnummer: 978-90-371-1025-8 Prijs: 50,- Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 602 Kabel, media en consument Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie