Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan '"

Transcriptie

1 «Jaar (1 ) Zondag Januari 12 Weekblad TEMSE JANUARI 12 Nieuwblad Teme i EN NIEUWS- EN ij 0 Fr ANNOÏÏCENBLAD KASTEELSTfiAAT 2 DRUKKER J SCHUERMAN - Verantw Uitg4r AL BUUAERT Feetdag Drie Koning In het latijn noemt m deze feetdag geheim der mwording God i ver" Epiphama Domini dat i < Ver- opbaard geword chijning of bekdmaking de Her W^ * 'Aa iet cig-iilijk voor e ter ' O'nda* '- ÜLIigiUdkd op di dag aan Hei tek dat de dnj Koning aan de heid bekd gemaakt werd Die d Hemel bewonderd had wel de feetdag herinnert on de merkweerdige gedaante e ter maar t zal dag waarop de Zaligmaker in het tal- ge eiglijke ter geweet zijn Daarlek Bethleem aanbed werd door zal ik dan zegg dat het e buidnj Koning uit het Oot tgewoon luchtverchijnel wa hetwie war die dnj Koning die welk de almachtige God tot tek d pagebor Godm in het tallek Chritu geboorte deed chitter Het Bethleem ging aanbidd Hem had e zeldzame grootte klaarheid hunne gift opdrag? tond heel laag dicht bij de aarde Het war waarchijnlijk Arabier zodat het maar in die treek alle te uit Weelderig Arable afkomtig Dit zi wa Zichtbaar zowel in d klar chijnt te blijk uit de gechk die dag al bij t duiter d nacht wa het gechikt om aller og aandacht zij aan het kindek Jezu opdroeg er i immer in die treek e overvloed tot zich te trekk door zijne zeld wierook myrrhe Het volk in zaamheid te do vermoed dat het Arable i verdeeld in familie of gelach- niet zonder red verch wa t onze dnj Heilig zull elk aan De rei welke de dnj Koning uit het hoofd zo e gelacht getaan Arable naar Bethleem moet do i hebb daarom noemt m ze ko- e rei derti dag ZIJ zull ning die rei niet alle gedaan hebb maar Het war heid doch ZIJ leidd zijn vergezeld geweet e getal bee deugdzaam lev zij war daarbij did gevolgd door toet zeer ervar in natuur- terrkunde latdier kernel dromedan met dit war de red waarom m reivoorraad gechk gelad De hun d naam Wijz gegev had kuntaar du die de aanbidding der gelijk m ze nu nog de drij Wijz Wijz verbeeld zoud ongelijk hebheet Volg e zeer eerbiedweerdige b on dnj koning zonder lijfwacht overlevering hiet zij Gapar Melchior of bedid voor te tell Balthazar Wat gewerd er later die dnj Hoe kond ZIJ bij het zi e Koning? ter nu wet dat de Zaligmaker der In hun vaderland teruggekeerd hebwereld gebor wa ' b zij dkelijk de blijde tijding der geom dit we] te vertaan gelieve* m boorte d Verloer der wereld op te merk dat m te di tijde heel overal verpreid Volg e godde wereld door Verloer de vruchtige overlevering werd ZIJ later mdom verwachtte In d Oot door d apotel Thoma gedoopt wa er te meirr e gedacht oniier 't volk '* tie ~ ' ji attel*&is i iu&ae luhadat volg e aloude voorzegging m werd in d tijd naar Contantid profeet Balaam er bij de geboorte nopel daar naar Milan over d beloofd Meia e wonder- gevoerd later door keizer Fredk bare ter zou verchijn in de twaalfde eeuw naar Keul gewanneer er nu op d tond bracht waar ZIJ than bewaard verjezu' geboorte e zonderlinge ter aan eerd word d Hemel chitterde herkd de Koning eff zij die in de terrwerkhanden kunde ervar war - ' herkd zij eff zeg ik de vervulling der voorzegging Balaam aan hunne voorvawie veel werk moet do in de huider gedaan zij zeid tot elkander houding al kachel aanmak gro«dit i het tek d grot Koning t choonmak z die krijgt t laat on gaan Hem opzoek dra- lotte werkhand d w z de huid wordt g wij Hem goud wierook myrrhe wat grover droger M kan dit e t gechke Het i ook waarchijn- beetje voorkom door telkeïi na e lijk dat terwijl ZIJ die wonderbare ter vuil werk de hand flink met zeep te tond te bewonder hun vertand reinig droog te mak in te wrijtev met e inwdige verlichting v met e beetje vaeline of glycerine getroff werd waardoor hun het al of niet met kamferpintu vermgd Mgelw 't Nieuwblad v Teme lu Ii de m l ie Wolf Ik vond mijn uurwerkje daar waar ik het gewoonlijk legde Maar met de briev Laur wa t zelfde niet Het briefje dat met zijn laatte bloemtuil kwam wa verdw ' Aantond bechuldigde ik Sarah deze ontvreemding ongetwijfeld wa zij het die ik vlucntig in mijn kamer gezi had voorzeker had zij mijn leaar geopd het uurwerk gezi de briev Laur gom gelez vatgeteld hebbd dat zij niet belangwekkd inhield wa zij zo onbechaamd geweet ze aan M Rayner te ton zonder ze hem evwel te lat lez t einde te do gelov dat ze bechamd voor mij moet zijn Ik wa woedd op Sarah Zou zij mij ooit mijn chat teruggev? Gebrok door vermoeidheid ontroering ging ik eindelijk toch te bed k Begon in te luimer tu mijne vinger hield ik het kotbare briefje gelot het ige dat Sarah niet had kunn zi omdat ik het met e lintje rond mijn hal gebond droeg Eklap deed e licht gerucht mij rill 'k zag e zwakk hchtchijn mijn kamer binndring Het kon nog de opkomde zon niet wez k verbeelde mij dat dit licht achter het windcherm geplaatt daar moet verget zijn k Sloot de og Michi wa het Sarah ' W a t kwam ZIJ do ' D brief terug m 't leaark legg? Ik dort met kijk In alle geval mede ik de tapp te ondercheid e peroon die na met omzichtigheid binngekom te zijn ploteling bleef taan Het licht dat ik over mijne oogled voelde glijd beduidde mij dat m mij gaderd wa Ik raapte al mijn moed am om niet te verroer Maar het gerucht verterkte de klaarte trof nog levdiger mijn gezicht Ik rook e onaangam geur e hand gleed over mijn lak treek lang mijne kin zocht het briefje weg te nem dat ik zuwachtig tu mijne vinger loot Dan trok de hand zich terug ik hoorde e fle onttopp e terke geur wazemde uit e neudoek di m op mijn gelaat wierp Ik idderde e cherp kreet lakd rukte ik d doek mijn aangezicht weg voor mij tond Sarah over mijn bed hegebog Zij week achteruit zonder e woord te prek ik beproefde haar deflete ontrukk welke zij in de hand hield maar vlugger dan ik trok Sarah zich chielijk terug Op hetzelfde ogblik viel het windcherm met zulkdanig geraa omver dat ik er beefde Die vreelijke vrouw prong weer naar mij toe wanneer de klank er tem haar che te vertijv chrik Het wa de tem M Rayner Sarah kom hier ' riep hij Maar zij bleef voor mij taan onbeweeglijk al e tandbeeld Hoort ge mij m e t ' chreeuwde hij than op e toon di ik nooit in zijn tem gehoord had Kom hier! Op die woord vlood Sarah h al door e onweertaanbare macht bedwong Dan tond ik op om de deur te gaan luit maar mijne kracht begav mij ik bezwijmde Ik ondercheidde nochtan d val e zwaar lichaam LEVENSTOEWIJDING Kertmi be \kant onze ziel op voor de groc LP God gav Chritu OOT ~*v "ïór opnem ïn on hart Wanneer \*e Chritu werkelijk beminn zull we in alle tracht te will wat Hij wil tracht te handel volg zijn inzicht Al we e kond achterhal welke gevoel het Chritukindje bezield bij d aang zijn aarde loopbaan ' Zonder twijfel war de gedacht d Godm reed to voortdurd gericht op het doel waarvoor Hij op aarde wa gekom Hij moet de grote heilbelofttn inlo door de Profet in naam an God aan de mheid gedaan E der grootte beloft wa wel dat Hij zou kom al Vredevort dat Hij e Koning zou zijn die e onvergankelijk univereel vredjk op aarde zou vetig To Chritu gebor werd wa er maar heel weinig vrede in de hart Strijd verdeeldheid heert onder de m t ge vol j der zonde 't Kind in de kribbe kde al het leed dat hierdoor op de volker deukte t Wel wee alle gedacht immer di tijd alle andere tijd troomde am in zijn ziel vond er e diep weerklank Zijn verlang ging uit naar de vel die in nood war uitzag naar bevrijding Toch tuitte Hij t begin af op onwil tegtand bij t volvoer njn heilzding Met al zijn werk al zijn offer zou Hij met verder kom dan het legg der grondlag voor het nieuwe vredjk waar Hij de Kom n wa Pa na zijn dood zou de iq' 'ke ve^igmq er pi «ine_ ieir" *\Jf?-t eerte t"mkterifeet d StichtingVdag der H Kerk En ook dan nog zou he*t al e kleine kern zijn temidd der volker Langzaam in lijdzaamheid zal Zijn Rijk zich uitbreid tot de onvergankelijke beloft erover t volle vervuld zull zijn Waarom deze langzame groei ' Het i e raadbeluit God' Voorziigheid dat wij met geheel kunn begrijp W e wet alle dat de vetiging Chritu' vrederijk niet gechied zal door geweld maar kel met de wap der liefde Er taat in de profetie Iaia e karaktertrek Chritu getekd die hiermee t nauwte verband houdt God zelf wordt prekd ingevoerd zegt over zijn Zoon «Zie mijn ditknecht het recht zal HIJ de volker opbar Niet roep zal Hij de kret er vrouw E tem die 'buit kwam wekte mij uit mijne bewutelooheid op Ditmaal wa mijn beluit gom ik zou met langer onder hetzelfde dak blijv al die gevaarlijke Sarah k wa er in veiligheid niet meer Maar al ware ik min voorzichtig geweet e nog erntiger red zou me mijn beluit voorgechrev hebb D volgd morg vernam ik Jeannede andere keukmeid dat Sarah het hui ging verlat Deze vrouw verpreidde allerlei later teg mij zij veinde e geweldige verontwaardiging over de rol welke ik in het hui peelde liever dan mij dagelijk te moet ontmoet verkoo zij de plaat te verlat De verontwaardiging bam mij chier d adem 'k Vroeg e ogblik onderhoud met M Rayner 'k wilde hem verzoek mijne verbinti te verbrek hem aankondig dat ik niet langer meer bij hem kon blijv Ik ging naar zijn werkkabinet 'k vond er hem niet maar Sarah wa er zij che op hare afreking te wacht Zij bemerkte mijne onwillekeurige beweging afchuw op t ogblik dat ik binntrad Vree niet mi Chrity zegde zij Ik heb u ge kwaad will do doch ik b nieuwgierig 'k wilde d brief lez di gij zo zorgvuldig verbergt Ik bezweer u vergeef mn\ laat mij niet wegjag uit e hui waar ik edert zev jaar m dit b Waar zou ik hegaan zonder onderkom zonder broodwinning? Op di toon ging ZIJ al «nikkd voort ZIJ zwoer dat zij nooit de gezegd geprok had welke ik haar aanhaalde mij met e chijn overtuigde rechtzinnigheid verzekerd dat Hr St-Niilaa TEL1 noch zijn tem verheff Het geknakte riet zal HIJ met brek de meulde pit niet dov HIJ zal het recht naar waarheid ler Niet neerlachtig zal Hij zijn noch ontuimig tot Hij de gerechtigheid op aarde bevetigd (I ) In andere woord gezegd Chritu zal zachtmoedig hja!e\ ol de volker de waarhed het geloof de wett het Egelie onderwijz Het geeft on ontzettd veel te dk Deze getelti Chritu on voorbeeld moet wij navolg Ook wij lev in e tijd trijd verdeeldheid Maar dit moet on niet d moed de goede hoop ontnem In de hand de Voorziigheid zijn ook de «crii in de wereldgechiedi e kwaad waaruit veel groter goed voortkomt Altijd i er op vervolging trijd e triomf der Kerk gevolgd Dat zal ook nu gebeur het Epitel uit de Mi Dnekomnger die helemaal handelt over het grote Rijk d Vredekoning - verzekert het on Maar we zijn ongeduldig will graag poedig onze verwachting betere tijd in vervulling zi gaan Het zal michi neller kom dan we wel vermoed Maar i het niet iet choon te werk voor de toekomt zelf die welke we niet meer belev zull? Hadd we iet Chritu' liefde voor de ziel we zoud wel wat will lijd om er de bekering door te kunn kop h die in veel groter nood zijn dan wij die Chritu niet kn zoal Hij i Mocht we door innige levtoewijding aan de zaak Chritu e tetje aanbrg voor d opbouw het heerlijke vredjk Onze moeilijkhed edelmoedig gedrag zull heerlijke vrucht oplever voor de nabije toekomt De beloffei* Oi-ltu zijn onvergankelijk onfeilbaar Mog wij die zo vaak de Moeder God vrag dat haar gebed on die beloft zal do waardig word ook werkelijk door zelf vredelievd te zijn in d geet d Vredekoning Chritu de komt zijn Rijk help bepoedig De heerlijkheid heel on lev I met ontg maar zich gev Niet liefde ei maar belev En di di om het ev Of on waardering wordt gegev Het i in tijd angtig bev E terke hand aan and'r gev Al zorg iemand bang omzwev Vertroot met wat taat gechrev Blijmoedig zich aan and r gev Dat i de heerlijkheid 't lev zij het lachtoffer later wa Ik liet mij zodanig overtuig dat ik haar mijne voorpraak beloofde Wanneer zij eindelijk de kamer verlat had gevoelde ik mij e zwar lat ontlag Op dit ogblik kwam M Rayner binn vroeg mij met belangtelling Zijt ge uw hevigea nachtchrik bekom mijn kind? Zoveel al m het dergelijke ontroering kan zijn mijnheer Ik hoop dat de tijd de zorg de vertrooiing tilleke aan voor altijd de herinnering aan deze jammerlijke gebeurti uit uw geet zull verdrijv M zou voor mij niet beter kunn zijn dan gij het geweet zijt mijnheer maar er zijn die toorni waarvoor de verwijdering het ige geemiddel i Divolg kom ik u verzoek wel te will mijne verbinti verbrek De gedachte alle nog e nacht in mijne kamer te moet doorbrg zou mij krankzinnig mak Ik heb mijne chikking gom om dez avond in Lond te zijn mijne toebereidel voor het vertrek zijn gereed Maar gij preekt toch niet erntig' 't I onmogelijk ' Mijn beluit i onwederroepehjk ge kunt u met voortell welke foltering ik verled nacht doortaan heb Ik mede mijn laatte uur gekom al ik di tikkd geur gewaar werd Sarah heeft beweerd dat het lecht e laapmiddel wa Zie zelf wat het i zegde ik hem d neudoek tond t I chloroform zij zal ze uit mijne artijdoo gom hebb dez morg heb ik bemerkt dat er e fle in ontbrak Ik b overtuigd dat Sarah niet midadig zin wa Wekelijk Almanak JANUARI ZONDAG Maandag Dindag Wodag Donderdag Vrijdag Zaterdag MAAN h Drie Koning Reynoldu Gudula Julianu Blondina Hortia Cearia de 12 Januari Volle m Jaar- paard- veemarkt D Heyt-op-d-Berg SintTruid d St-Amandberg De Wijz J SCHREURS f Licht der licht heeft gech In d hemel e dal En de Bouwheer 't heelal Ligt al e klein kind te we Tu dier in e tal Al wij niet al kinder word Zull wij dit nooit vertaan ' Nooit deez Wijheid binngaan Waar in omgekeerde orde Alle hoge ding taan Enkel kinder mog wet Kind uw groot geheimi Dat wat wijz dwaaheid het Bij U diepe wijheid i En uw licht i duiterni Alle grootheid valt in duig En uit zwakheid bouwt ge uw lof Enkel die hun hoofd buig En hun wijheid in het tof Zull ingaan in uw Hof 1 BRUILOFTEN Voor wie feet houdt hier e chone gelegheid De Engel vind het veel te arm lecht e koper zilver goud bruiloft te vier Het huwelijk i veel te groot belang ze zijn ming dat m nooit te veel vrolijkheid kan mak daarom hebb zij voor gelukkige echtelmg de volgde feet uitgedacht 1 jaar getrouwd de kato bruiloft 3 jaar getrouwd de leder bruiloft jritar getrouwd de hout bruiloft jaar getrouwd de linn bruiloft 12 jaar getrouwd de zijd bruiloft 1 jaar getrouwd de kritall bruiloft 20 jaar getrouwd de porelein bruiloft 2 jaar getrouwd de zilver bruiloft 30 jaar getrouwd de paarl bruiloft 40 jaar getrouwd de robijn bruiloft 0 jaar getrouwd de goud bruiloft 0 jaar getrouwd de platina bruiloft 0 jaar getrouwd de diamant bruiloft jaar getrouwd de radium bruiloft Indi het gelukkig huwelijk nog langer duurt dan kan m zijn toevlucht tot bovaarde ubtantie nem maar k vind er hare handelwijze met minder afchuwelijk cm Welk doel kon ZIJ toch hebb? Zich meeter te mak e brief di ik aan mijn hal c^aag Zij wilde hem lez Dit zeggde voelde ik mij chaamrood word En om daartoe te gerak heeft zij dï chloroform aangewd Ik heb Sarah teruggezi het haar vergev zij heeft mij zelf gemeekt u te vrag dat gij haar niet zoudt wegtur ik heb het haar beloofd zonder haar nochtan te verduik dat ik daarvoor ge macht op u had Niettemin waarom zou Sarah op «de Vliet niet blijv 't ogblik dat ik ze verlaat' M Rayner ontweek het antwoord op deze vraag zeggde dat hij de gedachte aan mijn vertrek niet kon verdrag hij overlaadde mij met vleide betuiging deed zelf behdig de pijt geld welke «onze jonge vrid Laur over mijn hegaan zou gevoel ' Kortom hij ging zo goed zo wel te werk dat ik op mijn beluit terugkeerde toetemde nog drie maand te blijv Van zijn kant beloofde hij zonder dat ik er eiglijk veel moet op aandring dat hij Sa^ah zou behoud Al ik dit nieuw mededeelde aan die verfoeilijke meid die mij buit de deur wachtte kreeg zij op haar gelaat e zo booaardige uitdrukking triomf terwijl zij mij aanzag dat ik onmiddellijk pijt had mijne gevaarlijke verbinti om nog drie maand met dit vreelijk chepel onder e zelfde dak te blijv Vervolgt

2 Op Kijkuit Het jaar 12 i begonn met reg wind torm Ze zull on ru'achi al de reg in e gev zorg dat er voor de Zomer wat minder zal overchiet dan verled jaar En al 't zo i mog z' on nu nog e natmak 't i toch Winter voor iet klag do de m toch altijd Twee mann die e beetje " g ontmoet elkaar op de Grote Markt e wereldberoemd Kempich dorp Ze bekijk elkaar \ol aandacht ine roept de e uit Maar wie we daar hebb ' Zijde gij Luther niet? Ja ja dat b ekik Ziede wel ik dacht het direkt Maar dat i al jar geled dat ik u nog gezi heb? Dat geloot ik ik b al dood 14 Nu beginn we zoal we' t gewoon zijn met U de bijzonderte nieuwje wetwaardighed mee te del Af toe zull er ook verkeerongelukk bij zijn maar dat wordt zo doodgewoon dat we z' alle zull overlaan Hier gaan we du : Churchil i Maandag naar Amerika vertrokk Hij heelt ge plaatverger aangeduid houdt het taatbeleid ie hand terwijl hij duizd kilometer zijn land verwijderd i Dit beluit i zonder voorgaande Te Krondorf in Opper-Ootnjk i de grootte zder Europa in dit geteld De zdmat i 24 m hoog Naar dekundig bewer zou bmnea 00 jaar de tekolvoorraad over de wereld zijn uitgeput Voor Nederland chat m die voorraad op t hoogte 0 jaar Binn honderd jaar zoud ook talrijke Belgiche mi]n ge kol meer bevatt zodat het aanwd atoomergie wel degelijk e actueel probleem Statitieker hebb uitgemaakt dat er in Duitland ieder S kwartier iemand wordt doodgered wat e tragich record blijkt te zijn daar in Amerika lecht alle uur e dodelijk lachtoffer te betreur valt De torm heeft op zee weer lelijk huigehoud de laatte dag vercheide chep zijn \ergaan Zo i het Duite vrachtchip " Iie Olddorff in de noordzee in de golv verdw De 0 opvard kwam om Op het trand Wet Ierland hebb de bewoner tonn vi opgeraapt die getikt wa door e mgeling zand water Lang de Frane kut heeft de torm lelijk huigehoud De chade aldaar aangebracht i nog niet te chatt Te Lorit alle preekt m 220 milho Indetreek Gaza Arable zijn er ingevolge reg tormwind peron dakloo M heeft in de dichte ho Cattarangu het wrak gevond de vermite C-4 Veerti de 40 inzittd war nog in lev Al gevolg de talrijke ongelukk die iich met die vliegtuig voorded i in de luchthav Chicago de toegang tot de C-4 verbod Sedert Zondag avond vermit m nog e C-4 m Alaka Te Goteborg onttond brand aan boord e Zweed vrachtchip Drie matroz werd in hun hutt levd verbrand Zev kinder zijn te Queretuo Mexico doodgered door e auto to zij de weg opneld om maikolv op te rap die e vraehtauto war gevall Voortaan zal in Brazilië " oorlogbrood geget word Het broodmeel zal met 1 o/o gne maniokmeel gemgd word Het land moet jaarlijk 0Ü000 ton graan invoer du kan niet meer zijn De adjunkt-politiecommian te Etterbeek heeft zich gezelfmoord to hi) achterna gezet werd door rijkwachter De man die geldverduitering had gepleegd wa edert kele dag verdw nu ontdekt door de gdarm De wederuitzding het oratorium «De Oorlog Peter Boit zal hed Zaterdag te 20 uur plaat hebb Onze Regering heeft e toelage 200 milho toegekd voor de aankoop graan buit het intei nationaal graanakkoord aldu e verhoging de broodprij te voorkom Van Maandag af zal de margarine I fr per kgr goedkoperziju De prij de zogezegde volk<ugaret zal op II fr gebracht word Be prij der tekol zal met 12 fr per ton verhog dit voor alle kol3oort aan de mijn Bij Koninklijk beluit wordt aan de verchillde groepering "oor l'~ chamelijke opvoeding port na de chooltijd ot buit choolverband toelag verled t bijdrage 200 f r Hier zijn we met de lacheding Boer Peu wa overled na de begrafi bemerkt zijn drie dochter dat ze ge kele foto hun vader bezat Daarom wd ze zich tot e kuntchilder met het verzoek e por'ret boer Peu ta childer dit aan de hand e peroonbechrijving de aflijvige die ze zo omtandig mogelijk opgav To ze na kele wek het portret mocht kom hal voor het meeterwerk tond begonn ze plot alle drie te w Bevalt het u zodanig? vroeg de artit Och meer zei daarop de oudte dochter 't i toch wreed nu i onze vader nog maar drie wek doo<i we kn hem al niet meer In de tijd dat de hardhong zich nog e hoorn bedid om beter te kunn hor bezocht e Bruele dame haar nicht te Strij De dame in kwetie die heel lecht hoorde ging de volgde Zondag met haar nicht naar de Mi om met te mv het ermo nam ze haar hoorn mee naar de kerk To ze nu in het portaal kwam bezag de «uie haar met e ev doordringd al argwande blik to hij het intrumt aan haar hal zag hang zei trg Opgepat he madammeke want eén kele «tuut ge vliegt buit Twee patiënt de kliniek dokter Vangei zitt in de hof am e pelletje te pel De eerte zegt Wat heb ik in mijn hand? De bailiek Koekelberg? Verkeerd E verhuiwag Weer mi E vleugelpiano De eerte preidt langzaam zijn handpalm op welke hij echter voor de ander verburg houdt kijkt er in vraagt Goed maar weihe kleur? Ik ga nu weer mijn zware plicht al baa 't huihaan do 'k zeg baa maar ge vertaat allicht da 'k 't zo maar zegge \oor 't fato maar toch wij kom overe in 't volie d zin zegt Mieke ja ik zeg met ne zij heeft gelijk IK met min voor mij i t ergt 'n huwelijk zonder helde voor Mie 'n liefde zonder huwelijk 'k vraag hue 't u nu ook beliefde hên wij niet alle twee gelijk Hiermee maak ik rechtommekeer want 't i nu meer dan tijd 'k w terwijl ik alueer u de welvardheid Cie Het hoekje deksv K V TEMSL-EVERGEM 2-2 Up eeu zwaar draig terrein heeft de KbV eeu puntje aan de Uterjong moet prijgev De onz vei trokk niet windvoordeeled gedurde gan de eert time iijn ze bepaald de meerdere Üe bezoeker kunneo lecht op ontnapping reager dit telk lang de gevaarlijke midvour Willem Mopper Verhult heetl hem evwel volkom in zijn greep laat bem niet de minte kan Üe KSV bijna voortdurd voor de bezoekde kooi lukt iwee prachtdoel telk gecoord door Van d Eede De atidtre voorpeler mi echter (Ie mooite coorkan Ma de herneming zijn de bezoeker aan bod On elftal reageert bij poz zeer gevaarlijk Ueklat paal brg telk redding vanneer Van d Eede andermaal mooi op doel zdt Het laatte kwartier bekum de bezoeker eeu uitdrukkelijke meerderheid Wanneer topper Verhult tweemaal zijn back dit ler hulp te nell kt Willem evveel ucce bigt de bedje in evwicht Hel einde komt met ongewijzigde tand wanneer de lokal wel e nipte zege verdid Unbegujpelijk i het wege de electiehereo Jef Hulin l)e Winier lang het lijntje te lat Eertgoemde IS doorgaan de beole chotvaardigte uit onze voorlijn terwijl üe Winier in de halflyo allezin met te verg i Mattby le Vogel die beide voornoemde peler verving blek belit e klaje lager Zo het betuur echier weinig publieke be'angtelling boudl dan kunn ze bet in de toekomt d ingelag weg bewandel Raymond FEESTVIERING bi) de Commiie Opbare Ondertand - Teme Uitreiking Eretek Nadat by de Commiie Opbare Ondertand Teme tijd de maand Juni het Goud Klouterjub leum werd herdacht vjk'kèrw Zuter Longina i aldaar Zauruag Jf 1 e nieuwe feetving gfjoud Inderdaad om hun mvg* dan 2 jaar verditelijke pretati^ ij voornoemde Inrichting werd bu Mm k Beluit October jl de Burgerlijke Medaille lbte klae oegekand aan Dhr Karel famet ontei der («0 O aan de Eerw Zutec Beroarda (m de wereld Mej Paula^wau Acker) Dionyia (in ae wereld Mfcj Van Britom Anna) beid jreboortig Teme Daarbov werd aan Dhr Karel Smet voornoemd bn K B dd 23 October 11 om bewezum dit de Goud Medaille ob Orde Leopold II verled < Vanzelfprekd ging de overhandiging deze hogi uderecneiding aan betrokk pwon gepaard met de gepate luiter plechtigheid waarop naat de betumled der C O O geetelijke wereldlijke peroneelled - het college Burgemeeter Schep dhr Gemeteecretari tegwoordig war Anderzijd liet zich de Jierw Vader Moeder de Orde der Zuter Mancül-trancicant bev E H Paeme Patoor der Burgerlgke Godhuiz Dar H Van Hoywegn Secretari der CO O op deze plechtigheid verontchuldig Nadat Dhr Arthur Van Daele Voorzitter der C 00 m e inleidd woord de aanwezige overheidpero n om hun tegwoordigheid had bedankt werd hel woord veiled aan dhr Burgemeeter Spreker noemde het e dankbare taak uu naam Zijne Majeteit de Koning aan beide Eerw Zuter die dag in dag uit reed 2 jaar hun zo mlievde al oci ale taak hebb vervuld deze ondercheiding te mog overhandig Veel wordt er t huldig dage over " held geprok zegde de heer Burgemeeter lat we run dan «tille held noem Zich vervolg wdd tot Dhr Karel Smet noemde hij deze voorbeeldige ambtaar die teed blggemoed met tiptheid zijn fungtie waarnam al e voorbeeld voor de ander Hierna gaf Dhr Bur^uiiieeter voorlezing der brevett werd de gedecoreerd hun de oldeicheiding opgepeld Dnr Arthur Van Daele Voorzitter der C O O nam vei' ^Ig bet woord verklaai'de nmjt^jk' aart de toepraak Dhr Burgemeeter iet te kunn toevoeg Na e dieper beeld te hebb gegev de taak die door de Eerw Zuter door de jar heonderctieidelijk werd v<r wez In kt de lof ehebb gemaakt dhr Ontger telde de Voorzitter der C O O e heildronk op de gedekoreerd in Nadat wege \ Gemetebetuur de COO bloem aan de gevierd war overhandigd werd door dhr Karel Smet e pad dankwoord uitgeprok Na deze office'e plechtigheid werd in belot kring e klein feetmaal gehoud waarmede deze heuglijke gebeurti e einde nam Hel «Nieuwblad Teme luit zich volgaarne bij Leze hulde aan biedt de gedecoreerd zijn welgemede gelukw «Ad multo anno DP Kon Nederlande Schouwburg Coinedieplaat Antwerp De Naakt kled Luigi Pirandello i e uitzonderlijke verchijning in dramaturgie Hu wa de 0 reed voorbij to hij inzag welke grote mogelijkhed het toneel bood om zijn ideeën vorm te gev Na wereldoorlog I deed zyn tiïeorie dei rela'iviteit aller 4mg zoveel op geld dat hij chool maakte ewerkelnkemode het pirandellime onttond Inmiddel zijn de uitwa er wegged maar Pirandello Nobelprijwinnaar 134 blijft over heel de wereld het affiche houd De gechiedi zelf die t tonele wordt gevoerd i voor h lecht bijzaak e voorwdel Hem gaat het om de idoe * De Naakt kled i e terk dramatich peeltuk dal e jonge vrouw Erilia Drei tot middelpunt heeft Zu i e deerniweukde figuur die in haar tragiche ezaamheid te midd het harde lev e ondergang te gemoet gaat Zoal " Wat i de waarheid i ook " De Naakt kled e weri dat het KNS-pubiiak zal boei In regie Edward Deleu aiet Jet Nae in de hoofdrol met de dame Martha de Wachter Nora Ooterwijk de her Dom de Qruyter Rerny Angot Marcel Cauwberg Ward de Ravet gaat «De Naakt kled Zaterdag Januari af Plaatbepreking alle dag behalve Vrijdag 11 tot 1 uur Tel Koloniale loterij Hier volgi de uitlag de trekking het 1' gedeelte der Koloniole loterij t Winn 200 Ir de nummer die eindig op Winn SOü fr de nummer die eindigeu op S0 i Winn 1 Oüü Ir de nummei die u n dig op Winn S ÜUO tr de nummer die eindig op «2 Winn 000 fr de nummer die ein dig op Winn Ir de nummer die eindig op 12 Winn SO CO0 fr de nummer die eindig op S\S3 Winn loo 000 fr de nummer die eindig op «U Winn ïöl'ooo fr de nummer die eindig op 1)0 Winn de nummer die eindig op Winn fr d nummer die eindig op WinlSOOO 000 Ir het nummer 31 Het MARIA - HALFUURTJE in d Omroep vervroegd Het zatprdjpj MUrla-Halluurtje in de gewetelijke bnko programma via Studio Kortrijk ondergaat ook e weer1 Loker ) lag de grondige wijziging die aan 2 Rone Jabeljaar d e B J B! de onirot p programmatie werd loe Scela gebrachl mei ingang 1 Januari )o2 Eeklo De Boer- Boannnjeugbond Bij de huzet vjn de gewetelijke om Deinze vier hun 2jang betaan ' roepzder dadelijk na de liberatie be 3 Gerda Op Januari b gint het BJB-Jubel /ollegem ktek zijn blijde tocht doorhe kwam het ManaHalfuurtje zijn zdlijd 20 u tol u Sind half Maart Waamunter alle Vlaame gouw 130 werd het geprogrammeerd Evergttn Dit Jubelutek in wit metaal 1 30 u lol 20 u Met ingang Zaterdag Lebbeke (drie volle oprgzde tarvtear met a Januari 12 wordt het nog e uur 11 Zele midd-erop in rode letter «BJBn vervroegd gaat du door 1 30(1 13 Teme ; 13 onderaan 1o2) wil de B J B meer tot 1 u Üe trouwe luiteraar Stade Gt beter do kn Zaterdag Maria Halluurtje gev du 14 Weiter 4 4 ie Het brgt de bigde boodchap achl aan de ingelred verandering Steke Vlaander choonte Jeugd die in 1 W S Gt Feet gaat vier om haar 2jang betaan ' Het wil getuigi aflegg dat Franbrljklel ANTWERPEN 0000 jong meije 't BoeEr zal overgegaanword tot het op- rgelacht dicht om hun vlag al chrijv deg die w e e wacht die met wgkt paraat taan Zaterdag Januari te 20 uur woning te hur in de Hollebeekwijk De Latige Weduwe in getrouwheid voor het lev om 1 Voor de eerte 4 woongeleg hed Vlaander te bewar wat Vlaande Franz Lehar Zaterdag Jan '32 14 lot u r teed wa immer blijv moet: Zondagmiddag JaD te 14 uur Wodag Jan '2 tot 12 u Tanahauer Kntelijk vroom! Zaterdag 12 Jan '2 14 lot lo u Richard Wagner 2 Voor de volgde woongelegkerkelijk trouw! Zondagavond Jan te 20 uur hed : De Lutige W e d n n r Elke Wo^ndagvoormiddag 0 lot Vlaam in aard zed! Fran Lehar 12 uur Wij w aan dit BJB Jubelk- Dindag Januari te 20uur Deze huiz zull verhuurd word Balletavond naarmate de afwerking E einddatum tek Goed hei'! Ga ID vree ' brg aan alle Wal Maurice Ravel inchrijv ial naderhand kbaar Gielle Adolphe Adam Vlaame m gemaakt word De Zev Hoofdzond - Candael De inchrijving gechied op het de Jubel dank ran de BJ It I Donderdag Januari te 20 uur BUREEL DER MAATSCHAPPIJ GeOperabal metehui daar alle op de aange Richard Heuberger gev dag ur Bepreekbureau Alle dag (beapotheker dit halve Wodag) 11 tot 1 u Tel H a r k t te Tem* 4 J a n 33 uitluitd 12 tot 1 uur Dindag Januari 00 eier aan fr Avondka e uur voor het begin 0 kgr boter aacx) fr <\p voortelling E Van Daale Schooltraat ALGEMENE RANGSCHIKKINu Bericht Onze Boerjeugd in 't Zilver I KOSTUMES GABARDINEN SPORTKLEDIJ UUBUAUriAM AUQWAUTERÓSTRAATI1ÏI TEHSCHE ~ Grote keu Kleine prijz Verchillig Nieuw Wanhoopdaad De 21 jarige Ooier D S wonde Gebroeder Van Raemdoncktraat alhier die door huwelvjkmie werd gekweld telde door wanhoop gedrev e einde aan zi n levf Maandagmorg verliet hij met zijn fiet zijn woning Gekom aan de gr der gemete ter hoogte der betonn brug de autonelweg Gt-Antwerp ging hvj zich over de por der lijn St-Niklaa Teme legg De machinit de trein deed to hij het lichaam uitgetrekt over de poortav opmerkte al het mogelijke om nog tijdig te kunn remm De trein wa echter in te grote nelheid om daarin op zulke korte aftand te lag De wanhopige Omer DS werd le'terlyjk het hoofd afgered Alfon Rombaut wonde Koutertraat alhier heeft Donderdag namiddag e einde aan zijn lev geteld door zich te verhang op zijn duivhok De ongelukkige moet gehandeld hebb in e vlaag waanzin want hij wa edert vercheide dag zeer zwaai moedig Uitlag Tombola Foto-Club Winnde nummer " il De prijz zijn af te hal bn Mr Fereman Statietraat 23 Teme Burgertand Teme Van af 2 tot met 3 Januari Geboort Van Haver Andre Arthur Margriet Harame Guido Gezellei ue Keyer Monique Fideh Maria Si Niklaa Eiglo 2 Romer Willy Jozef Maria Hamme Ioordtr 4 William Pelru= Eecktioutdne'Ur Goffa Pnda Irma Contant Stedoip Kerkhofatr Pauwel Nadine Romanie Augut Tielrode Antw Steer U Daelman Marcel Petru Luieektr \an d Bioeck Freddy Hamme Kapelleli S0 Leeman Marc Leon Liette E verele Leg Heirweg Meirman Juline Krygbaan De Keyaer Alfon Jule Octavie Hamme Broecktr In 11 war er 01 gebooit 12 Kinder Jozef Georgette Boit Hamme Wieiir Jan Nanette Sylvia Alphonin i Bazel Portugeztr 2 üe Ryck Gode lieve FrPdka Regina Rupelmonde Bazeltr UauGeiard Louia Hamme Moei heide 2 De Witte Mama Eduard Maria Hamme Bunttraat 30 All 111 het Moederhui Overlvjd Van Hee Alfon z b j echtg Maria Geanna Meeiman Vnj'ieidli 1 Rombaut Alton handelaar j echlg Elia Maria Van Qhilluwe wed Virginia Verhult Koutertr 2 Huwplyk : Van Lumberm Guiaaf metaalbew De Buyer Allee Maria Leopoldina pinter beid alhier Breinck Marcel Theodoor chrijnw Van Landeghem Mane Louie Leonie beid alhier De Maeyer Contant wever wed Ly Marie Lucie Strybol Martha Adèla z b beid alh De Leheer Petru mandm te St Niklaa wed Maria Madgala Van Geeberg met Van Remoorlere lima z b alhier wed in i«tiuw De Kerf Jozef in 2= huw Pneman Jozef Kon Vlaame Opera Voordelig fijn! Tnp'e-Sec 1 liter 1CS fr Elmr l liter 1 fr Elixir Chevry Brandy Crème de Cacao Banane Noiette z 3/4 liter SO fr Gever Cogcac 1 liter fr Rapail frane likeur 1 fr Grati Tombola Alle Rokerartikel Brj aankoop e PIJP gratia e pakje pijpkuier Hui A BRUYNEEL Kateeltraat Te kop gevraagd Het BOEK Omwandellng t jare 4 in de Parochie Teme door wvjl dhr Vrederechter De Decker

3 De eerte chijt 12 de Koloniale Loterij herneemt het gewoon plan : I Studiën Meeter PAUL VAN DE PERRE Notari te Teme FRANZ UIKRIBKX Notari te Melele Bij licitii'ie Studie Notari MIS0NNE Teme e bete By terfgeval e chon Maalderij "Woonhui Zaailand WOONHUIS te Teme 1 Doorntraat De Notari A MISONNE te Teme leütul 3 Kateeltraat zal opbaar verkoe groot lot twee e De notari CHARLES PIEN ter p met wint ïntelpreme half millio - 2 grote lot met BOOMGAAHD tandplaat Bazel zal t overtaan Gemete Teme e millio de heer Vrederechter het E woonhui in bet taat ditig voor alle bedrijf Kanton Teme opbaar; te koop onderhoud te Teme 1 Doorntraat vijfti grote lot IÜOOOO frank te TEMSE tell' 1 lot frank Vrljheidtraat 1O4 gekadatreerd Sectie D nummer 12/ 4 lot frank Gemete Bazel J2 groot 0 m2 begrijpde ; De Notau PAUL VAN DE 0 lot 000 frank Lot eéa E nieuw gebouwd woongelijkvloer: gang voorkamer achperrbte Teme F H A J DIER1CKX 240 lot 000 frank hui mei grond boomgaard talling terkamer pomphui WC hofje te Melele zull met het houd Ü40 lot 200 frank te Bazel Huogiraai nr 1 gekd tal Ie Verdieping: twee ruime k a twee zitdag gewin 1/2 o/o 00 lot 00 frank intelpremie opbaar te koop tel- t kadater Secne A nr S(d eo mer; 2e Verdieping: ruime zolder /c groot am l l a 30 ca 3000 lot 00 frank Onderaard: droge kelder l : Betaande uit voorplaat met gang lot 200 frank Electnciteit reg- pompwater; Gemete TEMSE achterplaat keuk wahui WC- Gezamlijk 1 millio gelegheid voor aanluiting aan Enige Koop tal keider ; op de eerte verdie- waterleiding door het toeval verdeeld in E goedgeleg eigdom betaan- ding drie kamer; zolder Bechikbaar op 20 Juli 12 de uu woonhui magazijn tallinro trekking Vooizi electnoiteit pomp- ZITDAGEN: Het biljet 0 fr Het tide 11 fr g boomgaard het crjurecht op regwater e perceel boomgaard ditig voor INSTEL Dindag Januari 12 Bewoond door heer Jozef Paehnck Trekking op Zaterdag alle bedrrjt getaan geleg te VERBLIJF Dindag 1 Januari 12 Bechikbaai op 30e Juni 12 1 Jannarl Ie Braael Teme Vryneidtraat 4 verdeeld Lol twee E maalderij zijnde e telk om 3 uur namiddag ter heral volgt: gebouw grond te Bazel Hoogir berg - De Roo bij dhr Albert Vera) Woonhui metafhang grond rechtover het woonhui vermeld on- meul te Teme Kaleeltraat tuin boomgaaid gekadatreerd Bezoek alle dag tu ü 3 uur Kanadu pot Itavado bij Alfon Sectie D <Nm 14^3/y I43/B groot der lot één gekadatreerd Sectie C nr 3b g 4 h 3thi d groot am met toelating vao de verkoophoudecvan Gaever Rmtraat Tielrode 14 ar 0 ca a u ca de notari Falde : Noord ; verohillig ; De maalderij welke in volle werking Verdere inlichting ter voormelde Oot; de traat Zuid ; het goed onder i betaat uit: e nieuw gebouw mei tudie Weg vertrek letier b hierna Wet ; Teme de verdieping bevattde twee vollecoo de S M Bouwmaatchappij dige maaimol met t 130 Teme m mgmachi Luci Kopp inb) Het cynrecht op eea perceel houd 0i' kgr met electriche motor Kruldierhandcl boomgaard geleg te feme geka 3 PK ; elecincne motor 2 PK met Uemete Haadonk-Waa Sectie L) Nr 143/C-2 groot tranmiie; kuimachi naver1 E perceel bouwgrond gelemet automatiche rjkat vleij- datreerd u ca pletmachieu; hamermolon «Luci g te H aadonk - Waa lang de machi kaamachi electriche 1Ina cyn voor j aar at i Novem- Kopp - met electncbe motor 2o taatbaan Befer-Teme t kadakoffiemol twee weegchal alle ber mit a20 Ir 'jaar blij- PK; builder lgte d0 m zakop- ter bekd Sectie B wrjk " Pachtgoed nieuw chone woon kleine huur k akte cynpacht verled voor haal-ler met electriche motor 1 PK Fran de Ryck Sektie A Nr in opbloeirrjke buurt 224/A groot m2 Mter C M Van de Perre notari te met hefvermog löu kgr Waierholaan Antwerp W Teme de 20 Mei 1J 2 E perceel bouwgrond gelede maalderij wordt uitgebaat door g alvor Nr 224/a groot Palde : Noord het goed bechre- heer Jozef Panck (St Annek) Tel 33 m2 v onder letter a hiervor Zuid: Onmiddellijk bechikbaar HrFlort Bocklandt te St-Niklaa Zich te bevrag ter tudie Lot dre : E perceel zaailand te hr Poppe-Ugier Aiu de kinderee te Bazel wjjk Varthoek gekadatreerd notari Van Puyvelde te HaadockWaa Dorptraat Nr 2E0 Telefoon MuerzeKe Wet : de amwerkde Deurwaarder JAN SNOÜCK te Teme Maatchappij Bouwmaatchappij Sectia A nr 0 giooi 32 a «d ca B2 02 I Bewerkt door heer Joz l'aelmck zal op Vrijdag II J a n n a r l 1 3 Teme voornoemd Onmiddellijk bechikbaar om ure voormiddag op de Markt Verdeling der gobouw : Bed ENIÜEZITDAG: t e T e m i e overgaan tot de opbare voorplaat achteiplaat keuk (met WOENSDAG JANUARI 12 verkoping Nieuwjaarkaart op haard) inrijpoort met older in belag gom meubel voedartal (met ov) koetal ver- te u in de zaal het Vredegektal paardta groot magazijn recht te Teme Schooltraat nr 1 Komptant betal Nuttige Gechk koer hol boomgaard De lief hebbei koper word ZOnder kot verzocht hun trouwboekje ot uittrekbov twee grote zolder el uit de geboorteakt mede te bronderaard : droge kelder Blok kabinetalmanakked Bjj Licitatie Voorzi an electnciteit born- g Voor verdere inlichting geueve water Agda' z z m zich te wd ter tudie de AANSTONDS BESCHIKBAAR verkoophoudde notari Te bezichtig leder Vrijdag tu 12 uur voormiddag ZITDAGEN : ' E I G E N D O M Te verkrijg Over te nem Uiter hand te koop Bij Rechtmacht WINKELHUIS twee Burgerhuiz te BEVEKEJM-Waa Vracelraat WOONHUIZEN VERBLUF : \* JANUARI im telkan e Maandag te ure namiddag ter herberg *De Belgiche Leeuw by d heer Maurice Segere Markt te Teme Verdere inlichting ter voormelde tudie N B De koper word verzorcht zich te voorzi hun trouwboekje of uittrekel hunner geboorteakte te TIKLItOUü De Notari PAUL VAN DE PERRK Teme f-ie0n PÜYLAERT te Vrace zull opbaar verkop met wint 1/2 o/o intelpremie op De Notari LESSELIERS Maandag 14 Januari 13 VAN RAËMDONCK te Bever-Waa telk om 4 uur tipt ter herberg daartoe in rechte boemd brj vonni De Wag brj dbr Amedé Vincke der Rechtbank eertan aanleg te Tielrode Antwerpe Steweg zitting houdde te Ddei monde m Gemete TIELRODE dato l t Oktober 11 zull met gewin 1/2 o/o intelpremie opkarelstraat baarlrjk verkop : KOOP 1 E woonhui met afhanministerie VAN FINANCIEN g grond gemerkt n r l ( groot Koop e 130 m2 E winkelhui met heetwalerov Bewoond door Petru Vydt merk «Depae gebouwd in löü KOOP 2 E woonhui met afhangetaan geleg te Bever-Waa g grond gemerkt nr 1' groot Vracetzaat t kadater bekd 130 m2 OPENBARE AANBESTEDING ectie' D nr /a voor e grootte Bewoond door Theo Poeck vau 300 m2 palde noord : Mr De BIJ OPBOD Paep-Rotthier handelaar te Bevereu der vergunning Mr Alfoii Van Gulck handelaar te Studie Meeter FLORIMOND Bever Oot M Iwein d'ëeckhoutte VAN GOEY Notari te Rupelmonde de Kerckhove te Vort Zuid Mlwein FRANZ DIERICKX Notari te d'eeckhoutte de Kerckhove voormelele Lot I Bazel Schan Landmol: noemd Mr Adboom meubel- 2 ha 32 a 2j ca graing maker te Bever-Waa Wet de bouwland traat Lot II Sledorp Schan Lauwer e welgeleg Verhuurd aan Maurit Verlret hoek 2 ha 3 a 4 ca gra*ing bouwland Koop twee ZITDAG: E goed geleg burgerhui Ie TEMSE anborig'ied getaan geleg te ter herberg De Reiduif gehoud Canwbnrg 1 Bevereu- V\aa in de Vracetraat door Baziel Verhult Patoor BoelDo Notari FLORIMOND VAN t kadater bekd ectie D nr /a traat B3 ie Teme op Maandag voor e grootte 120 JI2 palde Januari 1 om 230 uur namiddag GOEY te Rupelmonde FRANZ DIERICKX te Melele zull door het Noord Mr Honoré M handelaar Onkot io[o één jaar verambt eertgoemde met het te Bever-Waa Oobt de traatzuid goeding houd twee zitdag gewin Mr Norbert De Kop handelaar te BeLat 20 o o per jaar i/2 o/o intelpremie opbaar ver-waa Wet Mr M voorduur 3 of f jaar ingaande op 1 Janu- verkop : voornoemd ari ID"2 Gemete TEMSE Verhuurd aan Jan Jn Bewy burgertrouw vereit Koop drie EnigftKoop Kohier lat voorwaard E nieuwgebouwd burgerhui met ter inzage op het kantoor de E choon welgeleg woongrond aanhonghed getaan Ontger der Regitratie Domei- hui te Teme Cauwburg 1 t geleg te Bever-Waa IJzerhand n te Teme Schooltraat 13 kadater gekd Seotie B Nr luja 1 t kadater bekd ectie C nr H1[a groot m2 Palde: 3V/1 groot 1*0 m2 palde Nord Mr Noord Tielroode Steweg Oot : Foubert-De Schepper te Bever-W Meerman Zuid d Epolder Oot de traat Zuid Mr Eduard VerWet dhr J Weemae meul-ëeié te Beer-WaaWet Verdeling : keuk twee woonmr Van Male de Gliorain Moretu dfi plaat wahui tal magazijn Plantin te Grot berg bov drie laapkamer houtzolder BIJ OPBOD z verder grote hof Verhuurd aan Kolonel de Ste Alle in bet taat onderhoud Ingottreding de te koopgevoorzi gaz electnciteit telde eigdomm bij de veilvoorwaterleiding waard bepaild Al de eigdomm zyn voorzi AANSTONDS BESCHIKBAAR gaz electnciteit Te bezichtig iedere Vrijdag tudraagvermog repectievelijk 20 Te bezichtig Maan- Wo- C0 kgr waar ê met gewicht 12 ure voormiddag Vrjjdag 2 tot uur mit toegangzitdagen : ZITDAG : kaart de verkoophoudde notater herberg * De Reiduif gehoud ri VERBLUF m JANUARI 12 door Baziel Verhult Patoor BoelZITDAGEN : traat 33 te Teme op Maandag telk Maandag te 3 ure namidinstel: JANUARI 1P2 J a n u a r i om 4 uur namiddag dag ter herberg " De Roo bij d VERBLIJF 14 JANUARI 12 heer Albert Vermeul Kateeltraat Onkot 1 o O telk e Maacdag om 2 uur na De goeder kunn alle werkda- te Teme middag ter herberg «St-Barbara ge- g ' a n tot 4Ï uur t kantore Verdere inlichting ter voormelde houd door Fraöcoi Reynti te de ontger der Regitratie Do- tudiën Bever-Waa Markt mein te Teme Schooltraat 13 ben B De koper word verzoeht Verdere inlichting ter tudie zichtigd word alwaar ook inlich- zich te voorzi hun trouwboekje ting op aanvraag word bezorgd ol e uittrekel hunner geboorteakte de verkoophoudde notari Betuur der Regitratie Domein Graing Bouwland WOONHUIS Betuur der Regitratie Domein E leaar twee bakuul T burele dezer WI U E R IJ «De Dageraad Bredabaan 2öl Merkem Vraagt wlnbelbul voor geranee te Teme Uit ter hand te koop E perceel weiland te Teme in Schouelbroeckpolder kadater gekd Sectie D nummer 3 groot 4 ar 12 ca Te bevrag in de Hopitaaltraat 2 Stedorp Uit ter hand te koop Schoon gerieflijk welonderhoud B u r g e r h u i met grot hof geleg Viaduc 1 Teme ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR Aanvrag op bovgemeld adre Gemete W E E R T Te koop ZAAILANDEN - WIJMBOSSEN W S I D E L A N D E N ongeveer Hectar in aanpaling teweg Korteling bechikbaar Te bevrag (in d voormiddag) te BEVEREN-Waa Statietraat Tel213 Laat uw geld niet rteloo ligg Het kan U tot 4o o/o opbrg Indi het geplaatt wordt bij de Antwerpciie Hypotheekka de bijzonderte privaatpaarka België (Pnvateonderneming beheerd door het K B IS December 134) BEHEERDE KAPITALEN Meer dan twee Milliard Frank Vei tegwoordiger : TEMSE Mi Cyr aovaert Franklin Rooevelttraal S3 BAZEL Mr Remi Oeerta Rupelmondptraat 2 KRU1BEKE Mr Fran Verbrugg Bazeltraat 14 RUPELMONDE Mevr M Van GlabekePlachaert Broecktraat 40 TIELRODE Mr J DONCKERWOLCK Kerkplein 4 Te koop Grote Café toof zo goed al nieuw Adre t burele dezer Kui heropmak Woll Haz har M A T R A S S E N = ENIG ADRES : ^ = = LAMBERT Gebr Viaduc 21 TEMSE Boodttraat 40 Alook nieuwe LAMA MATRASSEN in alle mat prijz Koopt NU aan fantatiche lage prijz Van hed af tot einde Januari tot 2 oio prijvermindering op alle oort Her Dame uurwerk chouw muurklohkcb koekoeb alle andere uurwerk der bete gewaarborgde merk 1 tot 20 ojo prijverlaging op goud fantaiejnwel Profiteert deze uiterte lage pryz voor de aankoop uwer Kert- Nieuwjaar Kommumegechk wdt ü in volle vertrouw tol de gekde Uurwerk Juwelhandel " HET ZWITSERSE UURWERK Wed- Edm Hadermann-Smet Kateeltraat 2 TEMSE W i l t U e goede VULPEN der bete merk : Waterman - Sheaffer' - Tigre Pelletier - Onoto? Wdt Cl dan tot J* Schuerman ~ Stev Kateeltraat 2 Teme-Tel 1

4 Ueur Antwerp 3 Januari Belgiche Rt 13 1\2 o o 00 Belgiche rt 2* reek * 0 4 th Qeunifl Staatieh 1 r 0 4 t h Qmfi Staatch 2* r ' Lot dverwtrek 1214/ 21&IK 12ü 4 0/ o/o Lot Wederopbouw Ie nede z ii 'A J Sevrydingleing 4 O [O Lot 132 ojo Lot 13 4 ojo Lot 13 it 1[2 ojo Lot oo 1W ) ) ( «OU «4 ICOO 42o 4301 U C ïooo 1OÜ tlti Belgiche Spoorweg bev 42* UI Belgiche Spoorw o bl 13 01Ou a3o 1U t0 Regie Tel Tel 143 J * ö 4 4 ü i0 Annuïteit 0 Krediet JNyverh14 4&0 0[o 1D 4 % 40 lköl 40 Gemetekrediet 3 o[o 403 Ie reek 400 2e reek 400 a 3eiee abu 4e reek 0 14 Gemetekrediet lot 13 leing « /0 3a (0 0 13Ö 4 0/ Oio Antwerp kabon L«4/ «00 1B)/ S0 14 Ü0 Antwerp 14 4 oio 0U (0 X0 Geut o/o 0 (Jt 4 oio Gt 12 3 Gt 30 0 Qt 13 0 Gt Geut 14 (jt 14S[b4 4 1[2 o)o 3 Luik Luik 11 4 o(o 3 Luik 4 o/o 11* Sc0 Luik i 4 oio L u k 13 0 Luik Luik kabon 14/ 4 0)0 20 Luik 14/2 4 ü 00 L u k )0 00 Luik Ojo 00 Bruel o/o 2 Kabon 14 4 o/o Kabon 143/ 4 oio CtO Bruel 143/3 4 0/0 Bruel / /2 40 Bruel O[0 Antwerp Bruel 02 2& Bruel 00 Bnel Zeehar 2 Luik 1 S0 Ootde 1 Gt Schaerbeeck 1 0 Wittock-Van Landeghem ord 30 div Dacca 0 Antwerp Aankoop rerkoop alia lot fond Dagelljkeh beurbeoek I S C H L E R H t l W l e a e l a f e n i Oplegger met gebacheerde carroerie Nuttig draagvermog Ton KIPWAGENS 4--IO l ï - 1 TON CDZ Aangepat voor alle chai Driezydkipper Multikipper Fr & L STEVENS Baanlegger Kiptoetel Marrel wereldbeoveral gevraagd H U I S COOREMAN Oevertraat 1 Teme GROTE KEUS VAN Occaie-Meubel PIANO'S NAAIMACHIENEN Altiju Toorband«n : laapkamer eetkamer alon elub ka toel keuk vur piegel childerij Chinavazbureaux badkamer cafèintalatie terratoel alle huibeoodighed te lang om te meld Hundelgeme teweg Vierwielige aanhangwag met metal carroerie LEDEBERG-GENT I Nuttig draagvermog Ton 20 Jaar aan de pit der Meubelnijverheid Dit i e onbetwitbare waarborg voor de kliënt Wilt U aangaam gezellig won koop dan Uw GEBRUIKT alle de altijd aangewez algeme zalf MEUBELS Jf in ket hui K Todt-Van der Borcht SAPINETTE Edgard Tinelplaat - T E M S E de eerte ige xalf met Superol met giftig niet bijtdmet celdodd Voorkomt bemetting - on tmet geet alle wond - brandwond huidontteking - diepe klov zwer - ekeem - impetigo - Alle apothek : 1 2 fr t Voor uw baby gebruikt het bete merk: «APIHETTE Poeder - Zalt - Zeep - aanbevol door de grote moederhuiz StempelCaoutchouc Bezoek onze toonzal eerte verdieping Grote keu in : 1=1 Cd ö 1=3 1=1 - Tel Prijz buit alle conrtie Kwaliteit o n g e ë v e n a a r d Alle wordt koteloo geleverd geplaatt t buize E e t k a m e r laapkamer keuk burel z e t e l coy-corner D i v a n ^kleio-meubel Matra in alle merk O(o verarndng voor de led d bond der krotrijke gezinn invalied taatbedid ïnallerorm tbureele dezer T eier t Bij terfgeval wdt U in volle vertrouw tot de agt: P DE SMEDT ZEEDIJK 4 (Kleine Kaai) ALLE GELDLENINGEN op buiz grond cbep Overname belaande chuld aan zeer voordelige voorwaard terugbetaalbaar op op - io of 1 jaar Geldplaating Experti Auto' - Schep - Schatting brand z Zaakwaarneming! op eerte raag hypothek 3" paarka op zicht op termyn 3" obligatie Aan- Veritoop Huiz grond chep z Strikte geheimhouding Verzekering Brand Ongevall (Auto' Moto' Arbeidongevall peroonlijke ongevall)lev Pioverzekering z Tranport Caco z Voor 4LLE koleloze inlichting wdde m zich tot: die U zal helpei in die droevige omtandigheid HIJ zal zorg dat alia in orde komt zonder rerder geloop voor U : Jean De Ryck-Bauer Lijkdit Gemetehui lijkkit grafmaker dodwag rouwdrukwerk rouwkapel in één woord VOOR ALLES Patoor Boeltraat Teme Telefoon 4 Al het werk wordt voor U gedaan zonder de minte kot RADIO'S MOTOREN CONSTRUCTIE HUIS Voor G Baeck-Hemelaér gepecialieerd in RADIO- MOTOREN BOBINAQE Eig op Temche Vrljheldtr 34 TEMSE Tel 22 Plaatt uw AANKONDIGING in het NIEUWSBLAD TEMSI Radio' ~ Radio' Velo' - Velo' koopt U het voordeligt in het hui FRANSMAES TEMSE Drukwerk Inkt de bete merk Vulpn met waar borg in alle prijz Regiter longuett répertoire in- uitgaan factuurboek Agrafeue Botitch EEN ADRES Radio' - Blectriciteit - Wamachi ' Motor «Luter - Ijkat - Velo' St Joritraat HANDELSCARROSSERIËN Tel 3 J Schuerman Kateeltraat 2 Teme

5

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Wat gebeurde er met de beek Krith?

Wat gebeurde er met de beek Krith? Elia bij de weduwe in Zarfath. Wat gebeurde er met de beek Krith? 1 Koningen 17:7 7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen Welke opdracht

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Gezang 1 [LB 1973] 1.God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2.God heeft het

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer. Kinderkerstfeest 2014

Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer. Kinderkerstfeest 2014 Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer Kinderkerstfeest 2014 Binnenkomst kinderen groep 1 tot en met 3 Luid klokjes, klingelingeling, luid klokjes kling! Laat de boodschap

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Aansteken van de adventskaarsen. refrein: refrein. refrein. Welkom. Lied: Verlanglichtjes

Aansteken van de adventskaarsen. refrein: refrein. refrein. Welkom. Lied: Verlanglichtjes Kerstfeest 2016 Welkom Aansteken van de adventskaarsen Lied: Verlanglichtjes refrein: Vier kleine kaarsen, verlanglichtjes voor kerst. Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij Steek ze aan. Ze

Nadere informatie

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Welkom en mededelingen Opwekking 25 Rechts Links Laat

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Handelingen 2 vers 29 t/m 41 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gezang 477 vers 1 en 2 (Liedboek) Lied 315 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm

Nadere informatie

Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren

Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren Zingen: 695:1, 2, 4, 5 1. Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 4. Kom en doorstraal mijn dagen,

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist:

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: DIENST VAN DE VOORBEREIDING welkom en mededelingen ps. 72:1,4 1. Geef,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Welkom Opwekking 623 met wierook van aanbidding. met de wolk van mijn Geest. met het brood

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur wijkgemeente Markus Voorganger: ds.h.l.versluis Organist: Simon Marbus 2 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 97 : 1 en 6 1.Groot

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren.

Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Welkom Psalm 150 (Psalm Project) Looft God, looft Hem overal, Looft de schepper van t heelal. Om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en pracht. Van zijn Naam en eeuwig wezen. Looft God, met bazuingeklank,

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie