f't ',"" ,.,F-*-. -''-**" ,:':'1i' ' lb'1...i ,.i; ;.:.i.: EINDEXAMEN HOGERE BURGERSCHOLEN'.*B IN r9y8 ' ',...,. -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "f't ',"" ,.,F-*-. -''-**" ,:':'1i' ' lb'1...i ,.i; ;.:.i.: EINDEXAMEN HOGERE BURGERSCHOLEN'.*B IN r9y8 ' ',...,. -"

Transcriptie

1 l' f't ',"",.,F-*-. -''-**" l" HOGERE BURGERSCHOLEN'.*B IN r9y8 Maandag 72 mei, uur MECHANICA\ I,:':'1i' ', 'ir t.- Voor zovet bij de uitvoering van de berekeningen de grootte van cie versnelling van de i,waafiekracht bekencl moet zlin, stelle men deze op t0#r. lb'1...i ' ',...,. - In een vertikaal vlak V neemt men een hoizontale X-as en een vertikale '',... Y-as aan; het snijpunt lan de assen is O. Een stoffelijk punt P van 2 kg bevindt zichin O en ktijgt op zeker ogenblik een vertikaal naar boven gcrichte snelheid van 10I. \"t - Op hetzelfde ogenblik :.: ::,l 'I :r,-., t,, : begint op P een kracht van 20 newton (20 newton:2 krlogtamkracht) te :," we"rken, wuutuzn de werklijn in V ligt en die een hoek van 30" iaar boven'rne+..=--.-'*"'' de positieve X-as maakt. Deze krachi is gedurende de beweging van P constant m grootte en rlcf].tlng. A ls het hoogste punt van de baan;,b is het punt waa{ het stoffelijk punt de X-as weer bereikt. a. Bereken de coordinaten van A. b. Bereken de grootte van de snelheid van het stoffelijk punt in B met-behulp..,:'., van de wet van arbeid en arbeidsvermogen van beweging (wet van levende ''i.. kracht en arbeid). I1' Een homogene plaat, waarv^n de dikte verwaadoosd wordt,-heeft de votm van een rechthoekige driehoek AOB, rechthoekig in O. OA: I meter; AB: 2 I meter. Het gewicht van de plaat is 10G newton (10G newton : G kilogtamkracht). Deze plaat kan in een vertikaal vlak zonder wrijving dtaaien om een horizottale as door O loodrecht op het vlak van de plaat. a. Construeer in 66n figuur de beide evenwichtsstanden die voor de plaat mogelijk zijn en tooiaan, dat 66s van deze evenwichtsstanden labiel & de andere stabiel is. b. Bereken het verschil tussen de potenti le eaergie van de piaat in de ene en die van de plaat in de andere van de onder a-bedoelde evenwichtsstanden. e. 'Flt is ook een stabiele evenwichtsstand mogelljk, waarbij AB horizontaal L. is,,in4i.tr men in A een gewicht aan de plaat hangt., -Dtuk de grootte van dit gewicht uit in C. Zie omrl;.ezijde tl'_ ' J, K eooa:sb - s' V ;:. : ' -.;-...,.F-::l :. l:' -:.:','..... :.: ::i t:- "'r-..,.,,ri,;,1_1 t ':;,-.:..i,.i; ;.:.i.: ---." 1! r: :.r.-] rrt'..;,t-:.];i. l " *.:.,..3 : = ",:"

2 )_-...rr' a, b. i li3 = F" r if::. a / I IlI. Op een ruw hellsnd vlak (hellingshoek 30') ligt een stoffelijk punt P van 4 kg. Aan P is het ene einde van eerr ideaal 1) koord bevestigd, dat aan het boveneinde van het hellende r.lak over een wrijvingsloze katrol K is geslagen. De afmetingen yan deze katrol v/orden verwaadoosd. Aan het andere einde van het koord is een stoffelijk pant p van 2 kg bevestigd. Het vlak door P, K en p is stand;ylak van het hellende en het horizontale vlak. De lengte / van Kp is zo gekozen, dat p zich in de evenwichtsstand boven het horizontale vlak bevindt. De wrijvingscodfficient van de wrijving tussen P en het hellende vlak bedraagt + V'T Men brengt p zover uit de evenwichtsstand, dat Kpeen hoek van 60' met de naat beneden gerichte vertikaal door K.maakt. Hierbij bhj{t Kp gestrekt en in V. Men laat p zonder beginsnelheid los. Als p een cirkelboog in V gaat beschrijven, bereken dan de spanning in het koord op het ogenblik datkpeen hoek van oco met de vertikaal door K maakt. Bewijs, dat P voor alle waarden die a bij de ondet a bedoelde beweging van p kan aannemen, in evenwicht blijft. t) Onder een ideaal koord verstaat men een ontekbaar, volkomen baigzaam koord zonder gewicht. IV In een horizontaal vlak ligt een rechthoekig coordinatenstelsel XOY. Een stoffelijk punt A beweegt zich in dit r,'iak 26, dat op het tijdstip / de plaats van A wordt gegeven door de vergeiijkingen: xr:18t: Jt:2+t-2/2. - Het stelsel XOY wordt ten opzichte van een in hetzelfde horizontale vlak gelegenvast stelsel X'O'Y', waarvan de assen evenwijdig zijn aan die van XOY, n een translatie (evenwijdige verschuiving) onderworpen. De beweging van ^ O ten opzichte van O' wordt gegeven door de vergelijkingen: x't: 't'? )'t: o' A. Hoe groot moet / gekozen worden, opdat het stoffelijk punt zich op het tiidstip t: 6 op de )''-as bevindt? b. Schets, in het stelsei X'O'Y', de baan dle A in het ander a bedoelde geval ten opzichte van dit stelsel beschrijft, in het tijdvak tussen de tijdstippen /:0en t:6. c. Hoe gtoot moet r gekozen worden, opdat de baan van A ten opzichte van het stelsel X'O'Y' een rechte liin is en waarom? ' Bereken voor dit geval de coordinaten van A in het stelsel X'O'Y'op het ogenblik, dat de snelheid van A ten opzichte van dat stelsel ntil is.

3 :ll -: i.i:,. i-:,'.'., EINDEXAME}J ] DER HOGERE.BURGERSCHOLEN A EN B:IN 1958 Maandag 72 rr'ei, uur t NEDERLANDS C Maak een opstel ovef. eeri (OPSTEL), der onderstaande onderwerpen: '-- 4 Maximumsnelheid: voor en tegen. 2. Jeugd en Kerk. 3. Het,,pocketbook". '.*#. Pszzel en prijsvraag. ;.::.. I.,rj::e. 5. o.,7. Studie en toekomst. \7onen in een flat. Ruimtevaart. ::;J];::, -?t iu:.',tl.' "f: :.,. ],1 8. c) 10. Beotedingsbeperking. Regen!,,Houdt de broedediefdd in stand. Vergeet de gaswrijheid niet". (Hebree n 73 : 112) ti'{

4 ff' B3 ffi DER HOGERE BURGERSCHOLEN B IN 1958 Dinsdag 13 mei, uur NATUURKUNDE :'f I 1. a. b. Definieer de golflengte van een lopende golf. Wat verstaat men onder natuudijk licht en wat onder lineafu gepolariseerd licht? j r. Definieer 66n van de eenheden van capaciteit van een geleider. d. \Vat verstaat men oncler de coeflicient van zelfinductie van een stroomgeleider? e. Hoe luidt de u'et van Lcnz? ', f\ 2. Een calorimeter met een wa.rmtecapaciteit van 58 callgraad bevat 300 gram.water en een blokje paraffine van 20 gram. In het r,vater bevindt zicll een verwarmingsspiraal, waarvan de weerstand 50 ohm bedraagt. De tempetatuur van het geheei is 25" C. f)e verwarmingssplraal v-ordt aan- : gesioten op een geliikspanningsbron, zodanig dat tussen-de-uiteincien van de spiraal een spanningsverschil van 200 volt wordt gehandhaafd H,-og la+g moet men de spiraal op de spanningsbron aangesloten houden om de timperdtuur van de calorimet.t..t di...rti ziin inhorid tot 75' C te doen., i st t;gen? De weerstand van de verwarmingsspiraal is onafhankelijk van de tempetatuut; zijn warmtecapaciteit is te verrvaartozen. De soortelijke warmte van de pataffine bedraagt in vaste toestand 0,58 en in vloeibare toestand 0,62 callg gtaad. Het smeltpunt vari de paraffine is!01c, De smeltingswarmte van panffine is 35 calfg. 1 joule is gelijkwaardig met 0,24 cal. De warmte-uitwisseling van de calorimeter met de omgeving is te verwaarlozen. In een afgesloten ruimte van 1 dm3 bevindt zich een weinig vloeistof met zijn ysyyzligde dq-p. De temperatuur van de ruimte bedraagi 20' C en de druk 44 cm kwik. Men gaat de ruimte.,-erhitten, terw-iil men fet volume constanr houdt. De druk stijgt snel; bij 30'C is de druk 64 cm kwik gev'orden. Nadat de^temperatuur uan 30' C bereikt is, stiigt de druk bij verdfrc verhitting tot 409 C slechts langzaam; bij 40" C is de -druk 65 cm ku'ik geworden. a. Hoe komt het, dat de druk tot 30'C snel en \ran 30'C tot 40. C slechts langzaam toeneemt? Zie ctrnmeziid.e $ eooa:sb - e... t'r..ui.

5 :-t: ti:l::; nr.: :. :tt"-.;:'- --. F.; "' ;i, A;.-p'?.?ipf iiagram). Neem;;1-1-d g'^a.".." t."gr. vln 5 cm "ri rroor'10.- kwikdruk een lengte van 1 Im. -^^b"-'*^'" -^" --'.:,' c. Bii 40' C verqroot men nu het volume van de ruimte tot 2 dms en koelt.',",-''. daarna de ruimte af. tot 2A' C, waarbij het volume weer constant rnzordt. ' " -i,. gehouden. Bereken de druk in de ruimteblj 20" C. De spanningscoefficient is per graad Celsius. d, Teken in hetzelfde diagram hoe de druk verloopt gedurende deze af- I l: koeling. '... b. Schets de grafiek, die het verbdnd aangeeft tussen druk en temperatuur.,i:l i,i 4. Twee condensatorp laten zljn horizontaalgeplaatst op een bepaalde afstand g-,',.' van elkaar. In elke plaal l.s een kleine opgyng aangebracht Beide openingen l. r., bevinden zich verticaal boven elkaar Verticaal boven de opening in de. '', bovenste plaat bevindt zich op een afstand van 0,07 meter eeri hor.izontaal trefplaatie. 'Het eeheel bevindt zich in vacuum. De tovehste.oni.nrutotplaat wordt!p een constante potentiaal van 120 volt ' gehoucien; de onderste plaat is geaard. Antg.tro-"n wordt, daf het voo"r het elektrische veld tussen de condensator- 'l p.pte"n geen verschil maakt of de beide openingen al dan niet in de platen ztfl aangebt cht. Eike 0,1"secunde komt een elektron zonder beginsnelheid vrij in de onderste opening.. '= De hdtg van een elektron bedraagt 1,6 x 10-1e coulomb; de massa 9,1 X qr kilogram. ;'r F,i De invloed van de zwaartekracht op de elektronen is te verwaadozen. i +', r";' a. Bereken de snelheid, waarmeede elelctronen de bovenste opening passefen. b. Met welke snelheid bereiken zlj het trefplaatie als dit op 120 volt wordt gehouden, en met welke snelheid als hei treiplaatie w&dt geaard? c. Bereken het vermogen van de elektronenstroom, als de elektronen de,,' '. '::!,.' Opmerking. Bij de oplossing mag ook van de volgende gegevens gebruik i.,' gemaakt worden: de lading van een elektron bedraagt 4,8 x e.s.e. van lading; - - '.,.' 1 volt :71300 e.s.e. van potentiaal. ' :.. 5. Natriumatomen kunnen in verschillende stationaire energie-toestanden verkeren. Drie hiervan corresponderen met energieniveaus van 0,0; 2r7 en 3,6 ::':: '. elektronvolt. :, a. Hoeveel emissielijnen kunnen optreden, als alleen met deze drie niveaus. tekening wordt gehouden? Licht het antwoord toe. '..::,: -Lw'.;

6 ff?:li. iii.r,.i. +--J r,j;:ii..,::i : ::';;r'i".. Welke van die lijnen heeft de grooiste golflengte? Bereken deze golflengte in hondertallen van Angstrdms nauwkeurig. De ionisatie-energie van het natriumatoom is 5,1 elektronvolt. V/at betekent dit? /. Noem tenminste 6dn proces dat kan optreden als een in de grondtoestand verkerend nattiumatoom door een elektron met een kinetische energie ' van meer dan 5,1 elektronvolt wordt getroffen. Gegevens: constaflte van Planck iu : 6,6x10-27 ergsecunde : 6,6 x 10-3a joule- l secunde lading van een elektron : 4,8 x e.s.e. van lading lichtsnelheid l,ingstrom 1 volt : 1,6 x 10-1e cou]omb : 3x 1010 cm/sec : 3 x 108 m/sec :10-scm :10-1om : e.s.e. van potentiaal - -.:r t 1. :.:: 'alt N.B. Bij de oplossing kan men taar ketqe de geger,'ens onder I of onder II gebruiken.,-x**e":ry _,: a I :.,.:,:.:, -'.. l' tt '1.:t-:.'.-:-' :-. -.tf',.i,'. '..-.'... ': :-:., _- =_-,-,,,.''..: '1 t,,''-.-,- - - '. ',,1..t. l.:r:!f i '',r,n,..-a1 tl'."t' ':: : ':j :,' ;l ':"'"t:'t; -,' " -t.;.' "t""t 1,. :.j -- :,-a--, ', -,^;', : :. _:: :::tt, :' -.,-,,. ).i,;!..ii -.-:- _..' ' t""".;'':+ _:,;r. :... :-,,".l.;,1,;l:;':?.:

7 t i: =, i i..!, (/rz r> att DER HOGERE BURGERSCHOLEN B IN I9'8 Dinsdag 13 mei, ,6.00 uur ALGEBRA Bij de oplossirrg \ian onderstaande vraagstukken worden alleen re le getallen beschouv'd... L, a, Los op: *2x11_e,*,,-2 v.-vl r2x * 1 < g* c. Los op: t2xrl>23*-t_gr. : ' 2. Los op het stelsel vergelijkingen: t r, 2 a (Iog x -'1og1).'log 7 :1log l2.2log 7 'v en 28 (x -.v)-': (x - y) a: Met I a j wordt bedoeld de absolute waarde van het getal a. Teken m in 6,6,n figuut de grafieken de functies: -,'an,,^ l+''-2x-6 enlx-f 6' Uv b. Los op: ' I txr-2x-61. lrr +6. c. Los op: 'i :' - is gegeven, d-at voor.l. n.i,^ngn*-*"r n tetllrren gelijk is aan pnz -#al"^i. - ft2 en dat tr:? - 1,. a. Bewijs dat de reeks een rekenkundige reeks is. Itl a de som van de eerste : r.b. Voor welke waarden van p zijn alle termen van de reeks positief? 'n { c. Voor welke waarden v^fl p'bevat de reeks zowel positieve als negatieve 0 termen?., d. Bereken van de waarden van? waatvoor 66n van cle termen van de reeks,.;1 1 -:.:.:'r:.,,,: nul wordt, de gtootste waarde die kleiner is dan #.tt de kleinste waarde.. 1 ruu,'r waarde die groter is dan *..,- lj' :/., "" " R \), eoea:sb ""'''" - r

8 8.5 DER HOGERE BURGERSCHOLEN B IN r9y8 Woensdag 14 mei, 900=i1.30 os: i" {\* TRIGONOMETRIf {}, t. In onderstaande vraagstukken worden de hoeken in graden uitgedrukt. 1. Van driehoek ABC ls AB de basis en C de top; or > 90. De hoogtelijn uit C ontmoet het verlengde van de basis BA in het punt D zo dat DA : AB:1. :2. Bereken q. et 6: /) 5 a, als y:)q' b, als 7 maximaal is. 2 Yan het viervlak ABCD staat de ribbe CD ioodrecht op het grondvlak ABC;, ^ AB: 5 meter; L BAC : 60; de tangenten van de hoeken CAD en CBD i:tt zijn opvolgend * "n *. Bereken de lengte vat CD in centimeters nauwkeurig. 3. a. Schets voor 0 < x < 360 in 66n figuur de grafieken van de functies: sin (x - 60) en 2 sin x. b. Voor welke der in a genoemde waarden y^n x geldt: sin (x - 60) ) 2 sin x? c. Bereken het maximum van de functie: sin (x-60) f 2 sin x en de waarde(n) van x, in het onder a genoemde interval, waarv.oor dit - f t' maximum wordt bereikt. f d. Voor welke waarden yan p hebben de grafieken van sin (x- 60) en 1 sin x o.a. een snijpunt voor een tussen 0 en 90 gelegen waarde van x?

9 I. ;_isr r-;'ii F-,'t,l, f,rtt't *-. "' ft,a B6 i\,.;'. \,,,. t," DER HOGERE BURGERSCHOLEN B IN I9'8 Woensdag 74 me uur, NEDERI,ANDS (TEKSTBEHANDELING) l:il::: q.l In^{-e- $igrfyr*e-*\gtterdamse Courant van de hand de- z"g;;;d.;;;;6f;;a;;i;;i"1et "T-?2.-il:Ugr_1_19lgJ..wam onderstaande stuk voor. Lees het -ran eeflpaar keren aandachilfiloor en v^lliet dan, zoveelmogelijk in eigen woorden, samefl. Edn ) anderhalve foliobladzijde is voldoende. amineut _- een bijvoeglijk naamwoord, gevormd bij het Latijnse woord omen, dat,,voorteken", dikwijls ook,,boos voorteken,, betekent. VERKOPEN Het is dwaas en uit de tijd, op dc handelsman necr te kijken, omdat hij handel 'drijft. Wij leven niet langer in de negefrtljiiilij eeuw, toen een zekere uitgever tuirden Haag - een groot koopman - geen lid van de witte societeit kon worden. Woorden als winkelier, middenstander of kruidenier hebben het odium, dat erop rustte, grotendeels verloren. n(ij.hebben de noodzaak van koop en verkoop, de bruikbaarheid van de handelaar, hei onvermif deiifle v"" p."a"mi. en consumptie leren inzien. Wij gaan zelfs zovet, dat wij de echte oi ooorg.- wende kieskeurigheid van het voorgeslacht in het tegendeel doen verkeren. Dat Het hield er bepaalde deugden en bepaalde begrippen op na. Een paa? ilaanden geleden heeft Thornton V7ilder, toen hij de vredesprijs van de Duitse boekhandel in ontvangst nam, in woorden, die aan duidelijkheid niets te wensen ol,eflieten, deze praktijken en idealen voor dood verklaard. $filder ging echter nog verder terug in de tijd en tastte in naam van de democratie het feodalisqg a?1, waardoor, zoars hlj het uitdru\te,,,zerfs onze taal is verziekt". gen'liwonderenswaardise handeling heet edel of nobel; zieleader staat gelijk aan nobresse; wij hopen, dat onze zoons tot gentlernen zullen opgroeien ; volks daarentegen is vuigair, ordinair, gemeen. Op wat voor gronden ook, de aristocraat voelde zich ecrtiids boven het plebs verheven. l*'"'zi1n opvolger, de patricier, trouwens ook. M'n patrici rsbloed beson te $ eoee:s.: Zie orhmeziide

10 koken, hobrcle ik een oude dame eens zeggen. Ach, dat patriciersbloed! Dat blauwe bloed! Die heedijke rechteni X&arts pnwoordfu:sl.aal Sdelli.ed-e.J} yeleens een andere toon aa4.,. Jn het nummer van The ListgnLer van deze week staat de tgkgfl-an een radiolez!9"g, die, qi,4 Mle5 J!rqn?!,_de- vr,qggejg a{viseur va-n lord N_uffipld, onlangs gehouden heeft. Sir Miles had een karakterijtiek ihetna heeft gemaakt, er geen geloof op na houden? Verkopen is een nuttige en maatschappelijke activiteit, clie niet tot het ontstaan van minderwaardigheidsgevoelens behoeft te leiden. Maag sir Miles stelde zich met de consraeqlg*{lt pgkopq!:y!!1g=q{ moest :. alles wat _zict'r ii-d. "aqggffigafsifglf, -et ko*op en verlioop te \-'.\, -mafen-iiebnaa:,fe11ing is a basic essential of society.- fqg._a*:chtengang van de hee,r*thomas verkope_1_w'rj-*_ga-iiqp-dug. Wanneer wl1 praten, rer-l;opcn"fr4onszdfan onze-ld dri:vaiineer wij werken, verkopen. w1j onze bekwaamheid en talenten. l7anneer wij niets doen en ons orltspannen, -! verkopen wij onszelf door ons vermogen tot de prettige omgang bij te dragen. Al onze betrekkingen met,andere mensen komen op verkopen neer. STij brengen. namelijk onze persoonlijke kwaliteiten aan de rnan, om in ruil daarvoor gemak, veiligheid, prestige, vriendschap en liefde, terug te krijgen. Een jongeman, die *'4_ vooy zrjn meisje een bos bloemen meebrengt, tracht haar zodoende het idee te i g r,en, Jr^i ttll wel wat waard is. Een ciichter, die een bundel.verzen uitgeeft, wil zrln lezers het idee veikopen, dat hij voor een behoodijk dichter.wordt gehouden. De moedet, die haar kinderen aardig aankleedt,... maar waarom nog door te gaan, we kunnen op die manier wel het hele rnenselijke doen en laten in termen van koop en verkoop zien. En niet alleen de mens is volgens Thomas van het principe der,,sales promotion" doordrongen, maar ook =het dier. --\----Dan staat er een omineus zinnetfe:,,iiyg do not_ ss[s*r*.lve-sl...-bjuil-al humanbeilg;',,]kweetniet,ofumet'ffia.-i6iu),,;n[" 'F,,i"!-v d ftdn'#idai en ongeloof dirt in af kee t ovetgaat, naar yoorgaande opsornmrng $eluisterd hebt. Het is niet nodig het hoofcl erg hoog te dragen, om eefl dergelijke kwalificatie-yzln eigen denken e,-n handelen af le wijien. Het"rad, aig '. -'.:-;- "' ----->-Y " - -:-'r.'l 'rs rn de ztenswrlze van slr rvrues"-thijmai iial hercm^al om. Goed, -Gig.:,trf{ wij iaten de koopman in zijn recht ed waarde, wij achten de lage clunk, waaraan hij mogelijk nog is blootgesteld, een anachtonisme, maar daarory behoeft die vroegere onderr -. schatting nog niet in het andere uiterste om te slaan. Er is niets tegen de handel, mits hij niet de suprematie voor zich opeist. Het beeld, dat sir Miles echter van : het menselijk leven geeft, is in 66n 'woord gedrochtelijk. Doorredenerend in zijn.. trant, zolt men kunnen zeggen, dat de moeder het idee van zichzelf als gdede

11 ". En de man het idee van zichzelf als goecl huisvader aan haar en de kinderen. J^, wat belet ons te stellen, dat ook de soldaat, die voor het vadedand of de r.rij-,heid sterft, zichzelf als held aan zijn medeburgers verkoopt; dat de mens als berouwvol zofldaat zichzelf aan God vetkoopt; dat God, die hemel en aatde gemaaktheeften dezonlaatschijnen, diteigenlijk alleenmaar doetomzijn almacht aafl de man te brengen? Ten slotte is de kosmos d6n grote handelszaak. flet is, op zljn zachtst gezegd, een platte voorstelling, die dan ook de vrucht is-van een platte werkelijkheid. Maar zo banaal en commercieel en materialistisch kan die werkelijkheid niet ziin, of er ztjn toch nog altijd mensen, die aan de -\-' onszelf niet.weten te verkopen, mislukken wij als menselijke wezens" gaat slechts, in zeer beperkte mate op - namelijk voor zover wlj ons maatschappelijk succes mqt een werkelijk welslagen willen vereenzelvigen. Ik heb hier een afbeelding van nieuwe Franse postzegels voor mij liggen,waarop de koppen van een aantal grote mannen zijn afgebeeld. Ceryantes, Michelangelo, Rembrandt, Copernicus. Zljn deze mensen nu, juist in menselijke zin, mislukt? Maar in de gedachten- ' weteld van de absolute,,salesman" is voor het idee:,,indien de graankorrel ' niet sterft.." geen plaats. Hoe zou je het, als je het beginsel:,,niets voor niets" aanhangt, trou.wens moeten verkofen?, : l

12 a,t- B7 DER HOGERE BURGERSCHOLEN B IN r9y8 Maandag 19 mei, uur BESCHRIJVENDE MEETKUNDE. Yuu\ de volgende vraagstukken en licht, waar nodig, kort toe, hoe de op- Iossmg Is olltstaan. In beide vraagstukken wordt met P (a, b, c) bedoeld het punt P, waarvan de horizontale pr6jectie a cmvan de linkertant van het papier en b cm beneden de as ligt, t"r*i;l 3e verticale projectie r cm boven de as ligt. 1. Neem de as van projectie evenwijdig aan de lange ztjkanten van een enkel folio-vel en 10 cm van de bovenkant van het D^Diet. Ggge-ve_n zlinde punten A(14,5,4), F(1,7,2,1;, C1t0,0,9) en M(1.7,2,3). p is de lijn door B en C; q is de lijn door B en M. a. Construeer de horizontale en de verticale doorgang van 66n van de vlakken die door p gaan en raken aan de bol met M tot middelpunt en een straal van 2 cm; neem het raakvlak, waarvarr het snijpunt met de as rechts ligt van de horizontale projectie van C. b. Beschouw B als een lichtend punt. Consttueer de schaduw van de in a bedoelde bol oo het horizontale projectievlak, voorzover deze schaduw v66r het vertitale projectievlak valt. c. Construeer de horizontale en de verticale projectie van de lijnen x en.7, die door A gaan, de as van proiectie onier'een hoek van'45'kruis-6n en de lijn q op een afstand.vaft 2 cm kruisen. 2. Neem de as van projectie evenwijdig aan de lange zijkanten van een enkel folio-vel en 7 cm van de bovenkant van het papier. Gegeven ziln de punten B (13,7, 0) en C (1.7,1, A). Het afgeknotte prisma ABC-DEF, waarin een bol kan worden beschreven, staat met het grondvlak ABC op het horizontale projectievlak. AD staat loodrecht op het grondvlak ABC. AB: AC : AD :6 cm; A ligt links van BC; BE: CF. a. Construeer de horizontale en de verticale projectie van het afgeknotte prisma. b. De ingeschreven boi raakt de zijvlakken ABED, ACFD en het bovenvlak DEF, opvolgend in de punten P, p en R. Construeer de horizontale en de verticale doorgang van het vlak a, dat door de punten P,p en R gaat. c. Construeer de ware gedaante van de figuur volgens welke vlak cr de bol en het afgeknotte prisma snijdt. 6 Bo6B3s - e

13 ABB DER HOGERE BURGFRSCHOLENA EN B IN t958 Maandag 19 mei, 1'3.30-1,5.30uuf DUITS (VERTALING) Srj::. -,' ;i '.,; r i''- " ', Vertaal irc goed l\ederlands: EINE. RE,ISE DURCH ME,XIKO Zahllos waren die guten Ratschldge, die man mir mit ad-dq+n7-eggab; noch zahheicher wafen die Varnungen: vor den Menschen, vol dem, Essen, Yof dem Trinken, vor dsr-allgetqerngn*-uirs-ishp:ltpit. I{einer sptje mit alten Vorurteilen Mjt einem befu6l d.r Ang.t, B.[i.*-""g,rnd Verwunder-ung betiai"]ih den Boden Mexikos - und stelite auf Schritt und Tritt fest, dab von den Vorsteliunsen meiner Freunde nichts ribereirstiminen'wollte* fnit aii dem, was ich an Qfiund,Stelle erlebte. Das Bild, das wir uns zu Hause von diesem Land der C.b6hSZirr. machen, ist vollig u.rt.hi.d.o von der Wirklichkeit. So verschicden,.la3"man immer wieder r on Zweifcln befallen wird, ob man selbst richtig gcsehen. r und beobachtet hat. ob die friihern Reisenden mit Absicht I-and und Leute {# falsch daiiellten, oder aher, ob sich das Land jn wenigen Jahren so lerwandelt qhai, da8 heute das meffei'nische Leben durchaus verschieden ist von dem, wie '!' es -- noch vor eitrem knappen Jahrhunderr war. tii^ guten Verst;;a;it finge_ich mit einigen an. dreibig Mil- l 7.,ahlen.Mit lionen Ei?wohnern, die sich ja-"hrlich um eine Million vermehten, ist Mexiko r', nachsi BrasiLien dei volkreichite Staat lateinamerikas. Die Halfte dieser Einwohnerzahl besteht aus Analphabeten. \Wo man hinkommt im Lande, immer findet man das Fortschrittlichite neben dem Primitivsten: die bauf?illige Htitte des armen Einheimischen neben der modctnsten Fabrikanlage, die Z- e,-ugen altet Kultur neben den sp.dte.ren spanischen I(atbedralel, die doppelspurige Auto- l- r bahn, die iiber Hunderte von Kiiometern durch die einsame, glg_!ren1!e" ve1- brannte \Vtistenlandschaft fiihrt. Man findet in den Gro8staclief; die'feinseh-, :y: t*t4 antenne fast auf iedem Hausdach, doch in dem kleinen Dorf lrriiijilij;ilt'''' ':'*::"!i es wedet Licht iroch $(/asser. '. Sie beide aber, der steinrg(,fog Benntzer aller technischen Errungens-chaften r l'. unserer Zeit, wie der afn Analphabet auf seinem Maultier sttfi-ton ejnem ' seradezu unerschritterlichen Glauben an'die gro8e Zukunft ihres LancGS-rerf0llt. " Arn Ende einer zweimonatigen Reise kreuz und quer durch das ganze Land schied- auch ich in der festen liberz.ogung, dab Meiiko auf dem besten Wege ' -i#ghe der wirklicherr Gro8m4chte Late-inamcrikas zu werden. Und ich ver- i ') stand den QbS SjgJr des mexikanischen mexikantschen Sprichwortes, Spnchwortes, _das das sagt: sich eilmal -,,'Wenn,,wenn slch efrmal ir.'r' l.':'. i. r.\ r,.-: rr

14 ::!:..t I. -r i.-,.,-.<..' ' B9 DER HOGERE BURGERSCHOLEN B IN r9y8 Dinsdag 20 me uur SCIIEIKUNDE A I. a. Beschrijf zo volledig mogelijk de bouw van de atomen (volgens Bohr) van het element, waalan het atoomnummer 9 en het missagetal (afgerond atoomgewich, 19 is en van het element, waarvarl het atoomnummer 1.2 en het massagetal 24 is. b. Sfat geschiedt er, als bovenbedoeide ongelijksoortige atomen een verbinding met elkaat vormen? uit wat voor deeltjes ziin de kristallen van deze (watervrije). verbinding opgebouwd? c. Een reactie waarbij overdracht van elektlonen piaatsheeft, noemt men een redoxreactie., Beredeneer of de onder & bedoelde rcactie een redoxreactie is en of hierbii reductie en (of) oxidatie plaatsheeft. 2. B-ij-de kwalitatieve anailse van anorganische zoutoplossingen (volgens de HrS-methode) behoren het mangaan--en het merc':ii-ion riiet tot Eezelfde groep. a. Met welk groepreagens wordt elk van de-ze ionen bij de anall'ss ns.tgeslagen en in de vorm van welke verbinding? Beredeneer op grond van het voorgaande welk van de twee neerslaeen het kleinste oplosbaarheidsprodukt heeft.,':'-" b. Beschrijf een eenvoudige reageerbuisproef, uit te voeren met de beide onder a bedoelde neers]agen, waarmee ge kunt bewijzen dat de gemaakte veronderstelling over de grootte van de oplosbaarheidsproduktei juist is. B Schrijf van elk der onderstaande reacties de vergeliiking als een molecuulvergelijking of als een ionenvergelijking. Vermeld wiar oxiditie en (of) reductie plaatsheeft, welke moleculen of ionen worden geoxideerd en welke geieduceerd en waarom dit een oxidatie of reductie is. Wat neemt men bij de reacties rvaar? a. Aan een oplossing van kaliumm ngana t \roegt men chloorwater toe; b. in een oplossing van ferrisulfaat leidt men zwavelwaterstof; c,. aaneen oplossing van aluminiumsulfaat voegt mdn een oplossing van soda toe. Zie ommeziide R soeaisb - ro Y.il,'.

15 7:.C l. a, Doot welke reacties zou men, uitgaande van.propanon (aceton), kunnen, verkrijgen 2.hydroxyptopaancarbonzwwr-2 (a-hydroxyisoboterzuur)? b. Door welke reacties zou men, uitgaande van tolueen, kunnen verkrijgen kresol (hydroxytoiueen)? Reactievergelijkingen zijnnietnodig. Geef,waarmogelijk, korte aanwijzingen 'over de omstandigheden waaronder de reacties plaatshebben. Vermeld van alle gebruikte en [evormde stoffen de namen en geef van de organische verbindingen bovendien de structuurformules. 2. Ooo,.".r verzadigde organische verbinding met de molecuulformule CrHroO, langdurig te koken met een oyermaat water, wordt deze omgezet in twee andere verbindingen,"a en B, die men uit het mengsel afzondert. De verbinding A levert bij voorzichtige oxidatie een stof die ook ontstaat door de reactie van natriumacetaat met natriumpropionaat (het natriumzout van ethaancarbonzuur) bij droge verhitting. De verbinding B bezit reducerend vermogen tegenover een ammoniakale oplossing van zilveroxide (2. g. ammoniakale zilveroplossing). Leid uit deze gegevens de structuurformule van de oorspronkelijke verbinding beredeneerd af. " Geef de haam of een omschrijving van de naam van die verbinding en leg uit of het mogelijk is dat deze optische activiteit vertoont. D 1. Men heeft een waterige Lplossing b vattende zwavelzawr en natriumhydro- - (genium)sulfaat. Voor de kwantitatieve bepaling -van deze twee stoffen voert merr de volgende analyses uit. Aan 10 ml van de oplossing voegt men een overmaatvan een oplossing van bariumchloride toe. Na affiltreren, uitwassen en drogen blijkt het gewicht van het ontstane neerslag 1,1,675 gram te bedtagen. Daarnaast wordt ook 10 inl van djoorspronketijlie oplossing getitreerd met \< een 0,400 normaal oplossing van natriumhydroxide. Vbor de neutralisatie van de oplossing v/as hiervan 17,50 ml nodig. Hoeveel gra,m'' z;wavelzuar en hoeveel gram natriumhydro(genium)sulfaat bevatte de oorspronkelijke oplossing per liter?. Atoomgewichten: H: 1; O : 16; Na :23; S:32; Ba: L37,5, 2. Bij een liter varr een oplossing van zilverdichrorhaat (AgrCrrOr) die juist verzadigd is, voegt men eeri liter van een oplossing varr na&iumchlodde die 0,01 gtammolecule van dit zout bevat.

16 a.' Ga' na of er een neerslag zal ontstaat en zo ia van welke stof. (Het gewicht vln het neerslag, indien dit zou ontstaan, behoeft niet te worden ber-ekend.) b. Hoeveel grammoleculen natriumchloride zou een liter van een oplossing daarvan ten hoogste mogen bevatten om te bereiken dat er bii samen"- voeging van de oplossingen zoals hierboven beschreven, nog juist geen neerslag ontstaat? De temperatuur wordt bij bovenstaande proeven constant gehouden- Bii deze temperatuur is het oplosbaarheidsprodukt van AgCl : 1,6 X en dat van AgrCrrOr: 3,2 X

17 :E '-F'.-r* AB 10 DER HOGERE BURGERSCHOLEN A EN B IN T958 Dinsdag 20 n.ei, uur FRANS (vertaling) L:EDITEI],R ET SES LIVRES,i i:r..:. - 1i:',.a Chacun sait que l'auteur d'un,,best sellet" 1) peut gagner une fortune. Il est vrai qu'il devra sans doute en payer quatre-vingt-dix pour cent au fisc. Mais ce qui lui restera n'est pas i d6daigner. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que si un roman ne devient pas un,,best seller", l'6diteur risque non seulemeot de ne pas couvrir ses frais, mais dans bien des cas, de perdre beaucoup d'argent. En effet, dans des pays comme les Etats-Unis, l'angleterce etlaftance, beaucoup des ptincipaux dditeurs perdent de I'argent sur une grande patie - plus de cinquante pour cerit parfois - des livres qu'ils publient. Par exemple, il est terriblement hasatdeux de publier des fomens de jeunes auteurs. I-a situatioir varie selon la nature des livres: les ouvrages techniques ont, en g n6ral, des d6bouch6s'z) limit6s, mais strrs; il est beaucoup plus rare qu'ils occasionnent des pertes financidres, parce qu'.on peut les l'endre plus cher que les romans sans ddcourager les acheteurs dventuels. En revanche, il est vraiment exceptionnel qu'un recueil de podrnes obtienne un succds commercial. 11 ne faudrait pas croire cependant que les dditeuts considdrent chaque manuscrit uniquement du point de vue financier. Beaucoup d'entre eux font panitre de nombreux livres pour la simple raison.qu'ils sont convaincus de leur valeur et.estiment n6cessaire que d'autres personnes les lisent. Parfois 1'6diteur acgspte sans' hdsiter de publier i perte non seulement un,'mais iusqu'a. cinq ouvrages, ou mdme davantage, d'un jeune auteu{ d'avenir, dans l'espoir que celui-ci,finira par se faire un public. Parfois encore, i'dditeur publie'ses livres pour des raisons de prestige, tout en sachant parfaitement qu'ils n'auront pas assez d'acheteurs pour couvrir les frais de publication. Il est clair cependant que l'dditeur doit limiter le nombte des livres qu'il publie i. perte et rechercher sans cesse les succds qui compenseront ses pertes; sinon il serait bient6t contraint de se retirer des affaires. ) best seller - eng. term voor boek dat veel verkocht wordt. e;. des d6bouch6s: afzetgebieden. R qn^n.. -,

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Het verschijnsel vrijheid

Het verschijnsel vrijheid Het verschijnsel vrijheid het verschijnsel vrijheid Jos Verhulst rothbard instituut Het Murray Rothbard Instituut bedankt graag alle personen die met hun bijdrage de uitgave van dit werk mogelijk hebben

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Regelmaat in de ruimte

Regelmaat in de ruimte n der Vegt .2i:::)# 0 S-OO s- :229 C; bi) i.,)~.. Regelmaat in de ruimte 2478 600 6 Blbi i ol heek TU DeiH 111111111111 C 189891212 Regelmaat in de ruimte o "o A. K. van 0 der Vegt o' or,... 0 0' Delftse

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

1r iii'tn'» Orgaan van

1r iii'tn'» Orgaan van 1r iii'tn'» Orgaan van de Nederlandse Verenïging van Wiskundeleraren 0 54e jaargang 1978/1979 no. 5 januari Examennummer Woiters-Noordhoff EUCLIDES Redactie: B. Zwaneveld, voorzitter - Drs. S. A. Muller,

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie

Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie Bijlage A Werkbladen bij deel A 2 Werkblad A-1: Elektronenverstrooiing aan grafiet 2 Werkblad A-2: Golffuncties bekijken met psi 6 Werkblad A-3:

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus 0. Vooraf - Bij dit werkblad wordt kennis verondersteld van de eigenschappen van middelpuntshoeken en omtrekshoeken van cirkels, van de elementaire eigenschappen

Nadere informatie

De natuurkunde van 't vrije veld. Deel III

De natuurkunde van 't vrije veld. Deel III De natuurkunde van 't vrije veld. Deel III Rust en beweging Marcel Minnaert bron. Rust en beweging. W.J. Thieme, Zutphen 1942 (tweede druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/minn004natu03_01/colofon.htm

Nadere informatie

KLAS 4 HAVO. Materialen

KLAS 4 HAVO. Materialen KLAS 4 HAVO Materialen MATERIALEN Colofon Project Nieuwe Natuurkunde Auteur M.m.v. Vormgeving: Redactie: Hans van Bemmel Onne van Buuren, Rob van Haren, Kees de Lange Loran de Vries Harrie Eijkelhof, Koos

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. modulair handboek stukadoor. Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. modulair handboek stukadoor. Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek stukadoor Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) kreeg de afgelopen

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

Klassieke Mechanica Een brede introductie

Klassieke Mechanica Een brede introductie Klassieke Mechanica Een brede introductie H. Christiaen 2 Versie 1.51 16-10-2014 Omslagillustratie: foto ontleend aan Wiki Commons: Newtons cradle animation (http://commons.wikimedia.or/wiki/file:newtons_cradle_animation_book.gif)

Nadere informatie

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 4 Meten en meetkunde

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 4 Meten en meetkunde Uitwerkingen hoofdstuk 4 Meten en meetkunde 4.1 Kennismaken met meten Opdracht 4.1 a 12,41 km/u (snelheid). b 12 uur en 41 min op een wekker, of 12 min en 41 s op een stopwatch (tijd). c 12 euro en 41

Nadere informatie

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN 9 NATU6LW_Inner.indb 9 13/06/14 2:38 PM THEMA 1 KRACHT EN BEWEGING Je kent vast veel soorten bewegingen. Zelf ben je ook voortdurend in beweging. Niet alleen beweeg

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie