Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :30:54 Onderzoeksprojecten ( van 29735) OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Abstract: OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Guy De Pauw Occurrence, antifungal susceptibility and virulence factors of Candida albicans and other opportunistic yeasts isolated from brazilian beaches Abstract: Evaluation of the pathogenic potential of the environmental strains of Candida albicans and other opportunistic yeasts through the research of some virulence factors: adhesion to epithelial cells, proteinase production, phospolipase production, morphogenesis, biofilm formation in vitro and in vivo and virulence in vivo. Furthermore, we are going to test theantifungal suspeptibility of the yeasts strains to fluconazole, itraconazole and amphotericin B. Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie Patrick Van Dijck Natália Oliveira Pereira Maciel Oceanen en meren programma - onderzoeksbeurs Sarah Musalizi Abstract: Oceans and lakes programme - research scholarship Sarah Musalizi A wide spectrum of disciplines related to marine and lacustrine science and management are covered Since admission is allowed to various science related bachelor degrees it may offer a unique opportunity to re-orientate your study career. All classes are expertise-based as guaranteed by the large numbers of renowned research groups related to the programme. A wide spectrum of thesis subjects will be offered by the various research groups associated with the programme including the NIOO and UCL (associated as visiting professors). You study together with students from all continents providing the global context of future marine and lacustrine research and management. The highest standard of education and research is guaranteed by the three universities. Classes are organized at all three universities in an efficient way to minimize travelling and maximize acquaintance with existing facilities, research groups and infrastructure. Vakgroep Geologie en bodemkunde Jacques Verniers OCMW's en dakloosheid. Abstract: Dit onderzoek gaat na in welke mate en op welke manier de OCMW's in België diensten ontwikkelen als antwoord op de hardnekkige en complexe problematiek van dak- en thuisloosheid. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Danielle Dierckx OCTIPS. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Gynaecologische Oncologie Ignace Vergote Octrooien, merken, NME registraties, intrnationale samenwerking in O&O en buitenlandse MNOs in België. Abstract: Octrooien, merken, NME registraties, intrnationale samenwerking in O&O en buitenlandse MNOs in België. WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Algemene economie Willem Meeusen Octrooi Governance, Octrooihervormingen & Institutionele Veranderingen: Een Vergelijkende Analyse van Octrooihervormingen in Europe, de Verenigde Staten en Japan.

2 Abstract: Octrooisystemen worden in toenemende mate bekritiseerd omdat ze niet in staat zijn om op een coherente en effectieve wijze om te gaan met belangrijke economische, sociale en politieke, uitdagingen, zoals klimaatverandering en volksgezondheidproblemen. Vaak leidt dat soort kritiek tot een sterke druk om over te gaan tot fundamentele octrooihervormingen gepaard gaand met nieuwe instellingen en regelgeving. Er is echter een risico dat dergelijke hervormingen ongeschikt zijn om de onderliggende doelstellingen te verwezenlijken. In Europa en de VS lopen momenteel radicale octrooihervormingen. In Japan is het octrooisysteem tien jaar geleden ingrijpend aangepast. Met het oog op de strategische rol die wordt toegeschreven aan octrooien met het oog op onderzoek en ontwikkeling, innovatie en competitiviteit, is het belangrijk om octrooisystemen, doelstellingen van hervormingen, hervormingsprocessen en institutionele veranderingen te onderzoeken en vergelijken. Een dergelijk onderzoek kan nuttige aanwijzingen opleveren betreffende "governance experimenten" in andere jurisdicties. Het huidige onderzoek heeft vier doelstellingen. Ten eerste, onderzoeken hoe "octrooi governance" en octrooihervormingen beter theoretisch onderbouwd kunnen worden en geanalyseerd kunnen worden vanuit een genuanceerd conceptueel raamwerk. In deze context, is het doel om de juridische doctrine verder te ontwikkelen op basis van de literatuur aangaande "governance" op het domein van de publieke administratie, de vergelijkende politieke wetenschap en het leerstuk aangaande institutionele veranderingen. Ten tweede, de Europese, Amerikaanse en Japanse octrooihervormingen analyseren en vergelijken; ten derde, een taxonomie van types van institutionele veranderingen ontwikkelen en ten vierde "best practices" identificeren. Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen: (1) Wat zijn de cruciale elementen van een conceptueel "governance raamwerk" afgestemd op de specifieke karakteristieken van octrooisystemen? (2) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Europese, Amerikaanse en Japanse octrooihervormingen? (3) Is het mogelijk om een taxonomie van institutionele veranderingen te ontwikkelen op basis van de analyse onder (2)? (4) Zijn er bepaalde "best practices" die afgeleid kunnen worden van de vergelijkende analyse en de taxonomie betreffende institutionele veranderingen, die ook toegepast kunnen worden in andere jurisdicties? Overheid en Recht Esther van Zimmeren Federica Baldan Oculo-vestibulaire geëvokeerde spierpotentialen als nieuw diagnostisch tool in de klinische praktijk. Abstract: Het project omvat het verder uitwerken van een recent ontdekte vestibulaire pathway en het invoeren van een nieuwe test, de ocular vestibular evoked myogenic potentials (ovemp), in de klinische praktijk ter aanvulling van de reeds gestandariseerde vestibulaire oppuntstelling. ovemp zouden indicatief zijn voor de integriteit van de otolith-ocular pathways en zouden complementair zijn aan cervical VEMP (cvemp) die de sacculo-collische pathways testen. Translationele Neurowetenschappen (TNW) Floris Wuyts Paul Van de Heyning Catherine Blaivie Oderzoek naar de aanpak en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn, via een kritische literatuurstudie en een klinische trial. - Klinische studie naar de diagnose en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Oderzoek naar de aanpak en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn, via een kritische literatuurstudie en een klinische trial. - Klinische studie naar de diagnose en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn. Motorische Revalidatie en Kinesitherapie PETER VAES ODIS: Databank intermediaire structuren in Vlaanderen. Abstract: ODIS ((URL:http://www.odis.be/)www.odis.be) is een contextuele webdatabase met (historische) gegevensreeksen m.b.t. het Vlaamse/Belgischemiddenveld. Ze biedt een omgeving waarin de vele, verspreide gegevensverzamelingen, instrumenten en repertoria over het onderwerp kunnen wordengecentraliseerd, gerelateerd en geactualiseerd. Het datamodel voorziet vandaag vijf centrale datacategorieën: (1) de intermediaire structuren zelf (organisaties/instellingen), (2) de personen die er in actief waren,(3) de publicaties en (4) de archivalische eenheden die door hen werdenvoortgebracht of informatie over hen bevatten, en (5) de verkiezingshandelingen waaraan zij participeerden. Van deze categorieën wordt in specifieke, genormeerde formaten informatie opgeslagen. De onderlinge relaties worden gevalideerd aan de hand van (eveneens genormeerde) keuzelijsten. Dankzij een toelage van de Herculesstichting wordt in de technische en functionele omgeving van de ODIS-databank aanmerkelijk verruimd KADOC Jan De Maeyer ODIS: Databank Intermediaire Structuren Vlaanderen. Abstract: Het project wil ODIS ontwikkelen als informatieknooppunt in een breed netwerk van gegevensverzamelingen, met meer en gebruiksvriendelijke onderzoeksondersteunende functies, en dit alles binnen een duurzame, eigentijdse omgeving. Overheid en Recht Herman Van Goethem Odysseus grant Bart lambrecht Abstract: Dendritische cellen (DC) zijn de belangrijkste antigeen presenterende cellen in het immuunsysteem die verantwoordelijk zijn voor de herkenning van lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen en zorgen voor activatie en rust in het immuunsysteem. Dit project zal de eigenschappen van DCs verder bestuderen en deze kennis toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor de behandeling van astma

3 en auto-immuunziekten, alsook voor de behandeling van kanker. Vakgroep Inwendige ziekten Bart Lambrecht Odysseus Grant Friml Abstract: In dit project zullen we gebruik maken van verschillende benaderingen, zoals moleculaire genetica, ontwikkelings- en celbiologie om de cellulaire en moleculaire mechanismen te identificeren van de processen die de gerichte intercellulaire auxine-stroom bepalen op het niveau van de individuele cel alsook de morfogenetisch auxine-gradiënten op het niveau van volledige weefsels trachten te interpreteren. De combinatie van deze benaderingen zal ons inzicht verschaffen in het mysterie van het opmerkelijke aanpassingsvermogen die planten tijdens hun ontwikkeling vertonen en meer bepaald hoe ze externe signalen komen omzetten naar gerichte adaptatieresponsen. Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Dirk Inzé Odysseusopvang. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit project beoogt de rol van de astrocyten in de pathogenese van multiple sclerose (MS) te onderzoeken. De onderzoekers hebben gevonden dat astrocyten bij MS een tekort hebben aan beta2 adrenerge receptoren. Deze receptoren spelen een rol in de immuunregulatie van het CZS, de energievoorziening en mogelijk de hieraan gekoppelde perfusie van het CZS, en de prodcutie van neurotrofe factoren. Mogelijk is het verlies van de beta2 adrenerge receptoren het gevolgd van een virale infectie van de astrocyten. Onderzoeksvragen die hier worden onderzocht: - de rol van het canine distemper virus in het verdwijnen van beta2 adrenerge receptoren op astrocyten - mogelijkheden voor nieuwe therapieen voor MS door het verlies van de beta2 adrenerge receptoren te compenseren - de rol van een gestoorde astrocytaire energiehuishouding in de axonale degeneratie bij MS. Farmacologie Farmaceutische Chemie, Analyse van Geneesmiddelen en Geneesmiddelenkennis Inwendige Geneeskundige Specialiteiten Frauke DEMOL Ralph CLINCKERS RON KOOIJMAN JACQUES DE KEYSER Oeververdediging met behulp van natuurvriendelijke oever van niet-tijgebonden bevaarbare waterlopen belast door scheepsgolven Abstract: Tot 20 jaar terug was waterbeheer en de verdediging tegen oeverafkavling gebaseerd op zuiver technische ingrepen. Het integraal waterbeheer poogt om ecologische aspecten te verzoenen met "harde" oververdedeging. Enkele types natuurvriendelijke oever van waterlopen met vast waterpeil worden beproefd in labo en gemonitored op terrein, om de reductie van de scheepsgolfbelasting door vegetatie te kwantificeren in ontwerpregels. Vakgroep Civiele techniek Peter Troch Offerte methodologische ondersteuning HIS2008 Universiteit Hasselt Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds WIV. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan WIV de onderzoeksresultaten naar "Offerte methodologische ondersteuning HIS2008" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor Statistiek Centrum voor Statistiek Geert MOLENBERGHS Offerte Onderzoeksopdracht: " Analyseren van de Vlaamse regelgeving en praktijken met het oog op de correcte toepassing van de REACH-verordening, en uitwerking van een methodiek en werkwijze voor het optimaal inspelen op de REACH-mechanismen vanuit de V Universiteit Hasselt Abstract: Op 1 juni 2007 is de REACH-Verordening in werking getreden. Deze verordening vervangt grotendeels, zij het gefaseerde, het juridische kader inzake chemische stoffen. De voorgaande regelgeving inzake chemische stoffen bleek namelijk ontoereikend om de door chemicaliën veroorzaakte risico's te detecteren. Bijkomend voerde die een kunstmatig onderscheid in tussen "bestaande stoffen" en "nieuwe stoffen". De REACH-Verordening biedt nu een algemeen kader voor chemische producten. Op dit ogenblik heerst er nog heel wat onduidelijkheid omtrent de concrete impact van de REACH-Verordening, en dit zowel binnen de betrokken sectoren als binnen de overheid. Deze studieopdracht moet de betrokken overheden van het Vlaamse Gewest in staat stellen de vereiste voorzieningen te treffen voor de implementatie en toepassing van de REACH-Verordening en de organisatie van de betrokken Vlaamse overheden. Op die manier zou de onduidelijkheid moeten verdwijnen, of toch minstens sterk moeten afnemen. Hiertoe zal tevens rekening moeten worden gehouden met ontwikkelingen op Europees en Belgisch niveau. De bevindingen van de in het bestek aangegeven deels reeds voltooide en deels nog in uitvoering zijnde studies in opdracht van de federale overheid zullen hiervoor zeker dienstig zijn. Centrum Overheid en Recht Centrum voor Milieukunde

4 Bernard VANHEUSDEN Officiële wetgeving en maatschappelijke betekenis: het homo-huwelijk als een voorbeeld van wettelijk pluralisme. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Overheid en Recht Frederik Swennen Georgios Pavlakos Mariano Croce Offline cognitie. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Centrum voor Filosofische Psychologie Erik Myin Offline plus online: de succesfactoren van multi channel handel. Abstract: Multi channel en online retailing worden steeds belangrijker in een snel veranderende retail omgeving. Als gevolg zijn ersteeds meer offline supermarkten die een online winkel openen. Toch is het niet zeker of een multi channel retailstrategie winstgevend is en bijdraagt tot een verbeterde competitieve positie. Een belangrijke vraag is of een onlinekanaal leidt tot kannibalisatie of expansie van de verkopen van handelaars ten opzichte van de concurentie. We gaandit onderzoeken door het volgende te analyseren: (i) de allocatie van uitgaven van consumenten die beslissen om onlinete winkelen; (ii) beide overheen product categorieën (op het niveau vande handelaar) en binnen een product categorie;en (iii) de performantie van handelaars die beslissen een online distributiekanaal toe te voegen. Voor elk van dezeonderzoeksvragen zullen de onderliggende factoren van het effect worden bestudeerd. OG Marketing Leuven Lien Lamey Of passengers and drivers: searching for aggregating proteins in tumor cells. Abstract: The aim of the project is to identify additional aggregating proteins in human tumors, and to determine the relationship between protein aggregation, hsf-1 upregulation and cell proliferation, combining bioinformatics, biophysical analysis and cellular biological studies of aggregation in human cell cultures. Switch Laboratorium Virginia Castillo Cano Oftalmologische screening en opvolging van gliomen van de visuele banenbij kinderen met neurofibromatose type 1 Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Onderzoeksgroep Oogziekten Eric Legius Werner Spileers Ingele Casteels Olieprijsschokken, conjunctuurcycli en monetair beleid Abstract: Het doctoraat heeft tot doel het optimaal monetair beleid na een olieprijswijziging te formuleren. Hiertoe worden vooreerst de verschillende soorten olieschokken en hun transmissiekanalen naar de reële economie geïdentificeerd binnen DSGE-modellen. Vervolgens worden deze modellen geschat via de Bayesiaanse techniek. De schattingsresultaten kwantificeren de rol van de verschillende olieschokken en maken het mogelijk optimale beleidsregels te formuleren. Vakgroep Financiële economie Gert Peersman Oligomere Analogen van Poly(zwavelnitride) voor Halfgeleidertoepassingen. Abstract: Nieuwe geconjugeerde materialen, hybrieden van organische en anorganische geconjugeerde systemen, bruikbaar voor halfgeleidertoepassingen zoals sensoren en organische geheugens, zullen worden gesynthetiseerd, gekarakteriseerd m.b.v. diffractie- en spectroscopische methoden, en geëvalueerd als elektro-actieve componenten in deze toepassingen. Structuurchemie Frank Blockhuys

5 Oligonucleotide analogen als biochemische en therapeutische constructen. Abstract: Het laboratorium van de promotor heeft jarenlange ervaring in verband met zowel het antisense als het sirna onderzoek wat betreft de ontwikkeling van nieuwe constructen. Belangrijkste ijkpunt in dit onderzoek was desubstitutie van de natuurlijke furanose vijfring met zesring structuren, weze het pyranosen of hexitolen. Waar in vitro interessante resultatenbekomen werden in meerdere studies voor inhibitie van genexpressie, toch blijven een aantal problemen overeind wat betreft selectiviteit en toxiciteit, naast adequate targetting en biobeschikbaarheid, om deze constructen succesvol tot klinische applicaties te kunnen brengen.het voorliggende programma omschrijft meerdere delen die alle ofwel een verdere verbetering van de constructen zelf beogen of van hun gebruikswijze, om aldus bij te dragen tot hun therapeutische ontwikkling. In de eerste plaats wordt gezocht naar monomeren met zowel verhoogde hybridisatiecapaciteit als selectiviteit van paring, wat tot verlaagde toxiciteit moet lei Medicinale Chemie Arthur Van Aerschot Jozef Rozenski Baki Topal Oligopeptidase inhibitoren in hersenfuncties en -dysfuncties: naar nieuwe therapeutische strategieën voor neuroprotectie. Abstract: De drie belangrijkste objectieven van het consortium zijn: 1) uitzoeken hoe PREP en PREP-like enzymen een rol spelen in gezondheid en ziekten 2) nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen 3) nieuwe therapeutische doelwitten ontdekken. Dit omvat onderzoek naar de identiteit van fysiologische substraten van PREP en PREPL en naar de cellulaire processen waarbij ze zijn betrokken. Medische biochemie Anne-Marie Lambeir Oligopoliemodellen van samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling met technologische spillovers : een laboratoriumtest van de multimarkthypothese. Abstract: De veronderstelling dat er geen verband is tussen R&D-samenwerking en collusie tussen bedrijven - een veronderstelling die typisch gemaakt wordt in traditionele theoretische R&D-modellen - wordt getoetst in laboratoriumexperimenten. Algemene economie Sigrid Suetens OLITH: De 'identiteit' van de literatuur. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Literatuur en Cultuur Leuven Dirk De Geest Olivijn mineralogie van jonge en geëvolueerde sterren Abstract: De late evolutie van sterren zoals de zon wordt volledig bepaald door het massaverlies. Het is tijdens de evolutie op de zogenaamde asymptotische reuzentak (EGB) in het HR diagramma, dat de ster zich ontdoet van bijna geheel haar enveloppe tot alleen een naakte kern overblijft. Dit geïntegreerde massaverlies van de AGB populatie heeft een belangrijke invloed op de verrijking van het interstellaire midden van het gehele melkwegstelsel. Het voorgestelde onderzoek heeft als voornaamste doel de rijke chemie te bestuderen die ontstaat door gas-gas en gasstof interacties inde circumstalliare omgeving van AGB sterren. De basis van het onderzoekwordt gevormd door hoge kwaliteitsgegevens die werden bekomen door middel van de Spitzer (NASA) en Herschel (ESA) satellieten. Door middel van state-of-the-art radiative transfert codes zullen we de gegevens in detail modelleren. De nadruk in ons onderzoeksvoorstel ligt op het modelleren van de stofcomponent waarbij we de vorming an de amorfe en krista Afdeling Sterrenkunde Leen Decin Hans Van Winckel Joris Blommaert Bernard Lammert de Vries OLYMPUS:Electrical vehicles sharing services based on a B2B Service platform.(proeftuin EV - Elektrische Voertuigen) Vrije Universiteit Brussel Abstract: De nieuwe mobiliteit zal anders zijn. De mens zal zich efficiënter verplaatsen en als regisseur, in functie van het tijdstip en de reden van verplaatsing, zelf bepalen hoe hij dit doet. Informatie over alle verplaatsingsmogelijkheden zal gecombineerd beschikbaar zijn via het internet. Mobiliteitsoplossingen zullen genetwerkt zijn. Privé-vervoer, openbaar vervoer en gedeelde voertuigen zullen naadloos op elkaar aansluiten. Olympus onderzoekt welke rol elektrische voertuigen kunnen spelen binnen deze genetwerkte mobiliteit. Via een open dienstenplatform zal informatie over verschillende types van elektrische voertuigen, laadpalen, verbruik, betalingen, verkeer,... verzameld en geëvalueerd worden. Bovendien kunnen nieuwe dienstverleners hun commerciële of maatschappelijke projecten op dit platform testen en lanceren. Dit alles zal de basis leggen voor een heel nieuw aanbod van genetwerkte mobiliteitsdiensten zoals multimodale routeplanning, reservatie en betalingswijzen

6 Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Thierry Clement COOSEMANS Sylvia HEYVAERT CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Om de balans in de nieuwe welvaartstaat: een dynamische stelselvergelijking in vijf landen uit de kopgroep in Europa en hun prestaties op het vlak van oude en nieuwe sociale risico's. Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig. Ten eerste moet het meer inzicht bieden in de relatie tussen de omslag naar de investeringsstaat enerzijds en de evolutie van armoede en ongelijkheden anderzijds. Een tweede doel van dit project bestaat erin te achterhalen of en waarom het ene land op het vlak van uitkomsten (in termen van armoede en sociale ongelijkheid) mogelijk succesvoller is geweest dan het andere. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon Omega-3 en -6 vetzuurinname bij volwassenen in België Abstract: Doel van dit project is het berekenen en evalueren van de gebruikelijke inname van de individuele vetzuren: linolzuur (LA), alfalinoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) voor de Belgische volwassen populatie vanaf 15 jaar, gebruik makend van de Belgische voedselconsumptiepeiling (VCP) verzameld in 2004 Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Stefaan De Henauw OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Abstract: OMEGA-EXTRACT OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. FISH ICON Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Jo Dewulf Omgaan met ongewone omgevingen: evaluatie van in het zand levende hagedissen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Functionele morfologie Raoul Van Damme Omgaan met overlast: regulering, vertegenwoordiging en legitirme bestraffing. Abstract: Het project zal de legitimiteit van regelgeving in het geval van overlast onderzoeken. Op basis van de criminaliseringstheorie, vergelijkende jurisprudentie en hedendaagse criminologische theoreën en aan de hand van empirisch onderzoek (analyse van media representaties) zal het fenomeen worden geanalyseerd vanuit een zowel nationaal als internationaal of comparatief perspectief. De consequenties voor het toekomstig beleid zullen eveneens worden toegelicht. Vakgroep Strafrecht en criminologie Nina Persak Omgaan met titels en hoofdstukken. Op zoek naar de eigenheid van patristische en Byzantijnse literatuur. Abstract: Dit project zal het lopende onderzoek naar Byzantijnd encyclopedisme verderzetten; het inzicht dat de term "encyclopedisme" verlaten moet worden ten voordele van "compilatie" of "collectie" zal verder uitgewerkt worden via twee sporen.in het eerste deel wordt de focus scherper gesteld en gaat de aandacht naar een literair formaat in de Patristische en Byzantijnse literatuur: theologische collecties van hoofdstukken (capita), vaak gebundeld in grotere gehelen (bv. 100 hoofdstukken of centuriae);dit genre wordt vertegenwoordigd door de zogenaamde Capita alia, een tekst die verkeerdelijk toegeschreven wordt aan Maximus Confessor of Johannes van Karpathos en waarschijnlijk van de hand is van Elias Ekdidos (11de of 12de eeuw); van deze tekst zal een kritische editie worden verzorgd en dient als springplank om het genoemde genre te beschrijven.in het tweede deel van het project wordt de horizon verruimd en wordt er gekeken naar het technish vocabularium dat gebruikt wordt in de titels van Pa OG Griekse Studies Leuven

7 Peter Van Deun Reinhart Ceulemans Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitiële ontwikkelingshulp (na conflict) in Afrika Abstract: Onderzoek naar de visie en het beleid van externe actoren inzake traditionele justitie in het kader van internationale steun aan rechtstaatsopbouw en transitionele justitie in post conflict sub-sahara Afrika. Er wordt geanalyseerd hoe traditioneel recht kan bijdragen tot de opbouw van democratische rechtsstaten en wat haar plaats is in transitionele justitiemechanismes met bijzonder aandacht voor mensenrechten. Vakgroep Publiek recht Eva Brems Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitiële ontwikkelingshulp (na conflict) in Afrika Abstract: Onderzoek naar de visie en het beleid van externe actoren inzake traditionele justitie in het kader van internationale steun aan rechtstaatsopbouw en transitionele justitie in post conflict sub-sahara Afrika. Er wordt geanalyseerd hoe traditioneel recht kan bijdragen tot de opbouw van democratische rechtsstaten en wat haar plaats is in transitionele justitiemechanismes met bijzonder aandacht voor mensenrechten. Vakgroep Publiek recht Eva Brems Omgaan met uitzichtloos existensieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood: een zoektocht naar een model voor palliatie. Abstract: Uitzichtloos existentieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood is een onderkend probleem in de geestelijke gezondheidszorg. De confrontatie met het existentieel lijden van psychiatrische patiënten roept ethische vragen op over de betekenis en inhoud van de behandeling en zorg voor deze patiëntengroep, zoals bijvoorbeeld het al danniet verder zetten van de medische behandeling en het al dan niet ingaan op euthanasievragen van deze patiënten. Dit onderzoeksproject beoogt aan de hand van diepte-interviews de rol van de psychiatrisch verpleegkundige tijdens het zorgproces voor patiënten met uitzichtloos existentieellijden en de betekenis van het concept 'palliatie' in deze contextte beschrijven. Uitgaande van de onderzoeksresultaten wordt een praktijkrichtlijn ontwikkeld voor de invulling van de rol van de psychiatrisch verpleegkundige in het omgaan met uitzichtloos psychiatrisch lijden. Interfac. Centr. Biomed. Ethiek & Recht Chris Gastmans Omgaan met wederopbouwarchitectuur in de Frontstreek Abstract: In de frontstreek ontstond na WO1 een wederopbouw(stads)landschap. Hierbij werd een bouwstijl met lokale historische stijlmotieven gehanteerd. Verbouwingen en afbraak dringen zich vandaag op (o.a. hedendaagse gebruiksverwachtingen). Een doordachte omgang is hierbij nodig om zowel degelijke erfgoedzorg als kwalitatieve stedenbouw mogelijk te maken. De studie ontwikkelt een methodiek om actuele ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen beoordelen en van een gepast beleidskader te voorzien. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Omgaan met wonen aan de onderkant Abstract: Het recht op wonen staat ingeschreven in de Belgische grondwet en in devlaamse Wooncode. Toch hinkt een deel van de bevolking achterop en vindt zij geen toegang tot (kwaliteitsvolle) huisvesting. Dit doctoraatsproject wil kijken (1) naar processen en institutionele barrières die een kwaliteitsvolle woonsituatie voor die kwetsbare groep verhinderen en (2) naar initiatieven die # zowel bottom-up als top-down # ontstaanmet het oog het versterken van de woonsituatie van kwetsbare groepen. Het project wil, met andere woorden, kijken naar de manier waarop de samenleving omgaat met kwetsbare groepen die aan de onderkant van de woningmarkt bengelen. Het doctoraat zal zich baseren op de participatie in bestaande onderzoeksprojecten met betrekking tot instellingsverlaters, discriminatie op de private huurmarkt, uithuiszetting en solidariteit in diversiteit. Deze projecten moeten leiden tot publicaties in internationale tijdschriften, aangevuld met een overkoepelde inleiding en conclusie, opbasis Architectuur en Maatschappij Pascal De Decker Jana Verstraete Omgekeerde discriminatie van EU burgers: naar een pluraal begrip van derelatie tussen de EU en de lidstaten. Abstract: Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) zijn de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer en burgerschap niet toepasselijk in zuiver interne situaties. In zulke situaties is het mogelijk dat een lidstaat zijn eigen onderdanen minder gunstig behandelt dan andere Unieburgers(zowel eigen onderdanen als onderdanen van andere lidstaten) die zich in een zuiver interne situatie bevinden. Volgens het HvJ verbiedt het Unierecht omgekeerde discriminatie niet en is het aan de lidstaten afzonderlijk om te beslissen of ze deze al dan niet ongedaan maken. In het eerste deel van mijn doctoraat bestudeer ik enerzijds de rechtspraak vanhet HvJ en anderzijds de verschillende mogelijke reacties van de lidstaten. In het tweede deel van mijn doctoraat neem ik een standpunt in in het debat over het behouden dan wel afschaffen van het leerstuk van de zuiver interne situatie en bijgevolg of het Europese dan wel het nationaleniveau bevoegd is voor situaties van omgekeerde discriminatie. Tot slotb OE_Grondslag Marie-Claire Foblets Piet Van Nuffel

8 Valérie Verbist Omgevingsanalyse Antwerpse scholen. Abstract: Omgevingsanalyse Antwerpse scholen. School Onderwijs Stad & Samenleving (SOS & S) EduBROn Paul Mahieu Omgevingscontaminanten met endocriene verstoring: Van accumulatie tot een rol in de "pandemie" van obesitas en zijn metabole gevolgen. Abstract: Er wordt recent verondersteld dat de verstoring van de humane gewichtshomeostase gedeeltelijk het gevolg kan zijn van omgevingsfactoren. Deze studie onderzoekt de accumulatie en de rol van oudere en nieuwere endocrien verstorende chemische stoffen in de pandemie van de 21ste eeuw: obesitas. De effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organisme niveau, gebruik makende van analytische methodes, biochemie, genomics, genetica en epidemiologische humane gegevens. Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP) Philippe Jorens Ronny Blust Wim Van Hul Hugo Neels Luc Van Gaal Omgevings- en cellulaire invloeden op pluripotentie en differentiatie in runderembryo en embryonale stamcellen Abstract: Om onze kennis inzake omgevings- en cellulaire invloeden op embryonale cellen te verbreden zal pluripotent en gedifferentieerd weefsel van in vivo en in vitro geproduceerde runderblastocysten en runder embryonale stamcelachtige cellen geanalyseerd worden. Om de verkregen data te confirmeren, zal de invloed op embryo-ontwikkeling en propagatie van stamcellen geëvalueerd worden. Vakgroep Geneesmiddelenleer Dieter Deforce Ann Van Soom Omgevingsfactoren en socio-economische factoren die fysieke activiteit en overgewicht bepalen bij volwassenen in Nigeria Abstract: Het eerste doel is de validering van 3 vragenlijsten: de IPAQ, de PANES en de NEWS in Nigeria. Het tweede doel is het uitvoeren van een cross-sectionele studie waarbij de verbanden worden nagegaan tussen omgevingsfactoren en fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen in Nigeria. Het derde doel is de studie van fysieke activiteit als mediator tussen de omgeving en overgewicht te bestuderen. Het vierde doel is een vergelijking maken van patronen voor sedentair gedrag en fysieke activiteit bij volwassen uit Nigeria en België. Het vijfde doel is het bestuderen van de verschillen in omgevingsdeterminanten van fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen uit Nigeria en België. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Ilse De Bourdeaudhuij Benedicte Deforche Omgevingsverrijking in de kraamstal om welzijn en productiviteit te verbeteren Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Dier-voeding-kwaliteit Rony Geers Anneleen Bulens Omkaderings- en startkredieten ZAP-leden: aankoop van onderzoeksapparatuur; Beowulf cluster (server, 8 clients, switch e laserprinter). Abstract: Omkaderings- en startkredieten ZAP-leden: aankoop van onderzoeksapparatuur; Beowulf cluster (server, 8 clients, switch e laserprinter). CRYOSPECTROSCOPIE Cryospectroscopie Wouter Herrebout Omkaderings- en startkrediet ZAP-leden: interdisciplinair ZAP BOF-project: "Biomedische toepassingen van fluoriscentiemicroscopische technieken". Abstract: Omkaderings- en startkrediet ZAP-leden: interdisciplinair ZAP BOF-project: "Biomedische toepassingen van fluoriscentiemicroscopische technieken". CEL- EN WEEFSELLEER Laboratorium voor celbiologie en histologie

9 Dirk Adriaensen Omkeerbare energiezuinige renovatietechnieken en - methoden in historische gebouwen. Analyse op basis van economische, duurzame en technisch haalbare parameters binnen de Vlaamse regelgeving. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Energie en Materialen in Infrastructuur en Gebouwen (EMIB) Johan Braet Amaryllis Audenaert Giovanni Litti

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 09:28:31 Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt

Nadere informatie

Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf?

Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België Een

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 10:59:13 Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735) Mobiliteit in de Vlaamse verbeelding: Toerisme naar en immigratie uit "het zuiden". KU Leuven Abstract: The proposed

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A Inventaris van databanken gezondheidszorg KCE reports vol. 30A Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg Centre fédéral dêexpertise des soins de santé 2006 Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

Help! Mijn kind zit op Facebook! Tine Vandamme. Promotor: Prof. Dr. Eric Broekaert

Help! Mijn kind zit op Facebook! Tine Vandamme. Promotor: Prof. Dr. Eric Broekaert FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2013-2014 Help! Mijn kind zit op Facebook! Hoe gaan ouders in Vlaanderen om met het gebruik van de sociale netwerkruimte? Tine Vandamme Promotor: Prof.

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

STAD EN GEZONDHEID EEN ACTIEONDERZOEK IN DRIE WIJKEN

STAD EN GEZONDHEID EEN ACTIEONDERZOEK IN DRIE WIJKEN STAD EN GEZONDHEID EEN ACTIEONDERZOEK IN DRIE WIJKEN Promotors Piérart J., Bodeux F., Francq B. (dir.) Unité d Anthropologie et de Sociologie - Université catholique de Louvain Medewerkers Snauwaert B.,

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

DE GOVERNANCE VAN ENERGIEDIJKEN

DE GOVERNANCE VAN ENERGIEDIJKEN DE GOVERNANCE VAN ENERGIEDIJKEN Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie Vakgroep Bestuurskunde, juni 2015 Erasmus Universiteit Rotterdam Arwin van

Nadere informatie

ICT: VAN NOORD NAAR ZUID

ICT: VAN NOORD NAAR ZUID FACULTEIT ECONOMISCHE, SOCIALE, POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN MANAGEMENTSCHOOL SOLVAY DEPARTEMENT MANAGEMENTSCHOOL SOLVAY - HANDELSINGENIEUR ICT: VAN NOORD NAAR ZUID DE INFORMATICA-INFRASTRUCTUUR IN BELGIË

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

HANDLEIDING BELEIDSEVALUATIE DEEL 2: MONITORING VAN BELEID

HANDLEIDING BELEIDSEVALUATIE DEEL 2: MONITORING VAN BELEID Spoor Beleid en Monitoring HANDLEIDING BELEIDSEVALUATIE DEEL 2: MONITORING VAN BELEID Bart DE PEUTER Joris DE SMEDT Dr. Wouter VAN DOOREN Prof. Dr. Geert BOUCKAERT Rapport D/2006/10106/014 2007 Handleiding

Nadere informatie