Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :30:54 Onderzoeksprojecten ( van 29735) OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Abstract: OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Guy De Pauw Occurrence, antifungal susceptibility and virulence factors of Candida albicans and other opportunistic yeasts isolated from brazilian beaches Abstract: Evaluation of the pathogenic potential of the environmental strains of Candida albicans and other opportunistic yeasts through the research of some virulence factors: adhesion to epithelial cells, proteinase production, phospolipase production, morphogenesis, biofilm formation in vitro and in vivo and virulence in vivo. Furthermore, we are going to test theantifungal suspeptibility of the yeasts strains to fluconazole, itraconazole and amphotericin B. Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie Patrick Van Dijck Natália Oliveira Pereira Maciel Oceanen en meren programma - onderzoeksbeurs Sarah Musalizi Abstract: Oceans and lakes programme - research scholarship Sarah Musalizi A wide spectrum of disciplines related to marine and lacustrine science and management are covered Since admission is allowed to various science related bachelor degrees it may offer a unique opportunity to re-orientate your study career. All classes are expertise-based as guaranteed by the large numbers of renowned research groups related to the programme. A wide spectrum of thesis subjects will be offered by the various research groups associated with the programme including the NIOO and UCL (associated as visiting professors). You study together with students from all continents providing the global context of future marine and lacustrine research and management. The highest standard of education and research is guaranteed by the three universities. Classes are organized at all three universities in an efficient way to minimize travelling and maximize acquaintance with existing facilities, research groups and infrastructure. Vakgroep Geologie en bodemkunde Jacques Verniers OCMW's en dakloosheid. Abstract: Dit onderzoek gaat na in welke mate en op welke manier de OCMW's in België diensten ontwikkelen als antwoord op de hardnekkige en complexe problematiek van dak- en thuisloosheid. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Danielle Dierckx OCTIPS. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Gynaecologische Oncologie Ignace Vergote Octrooien, merken, NME registraties, intrnationale samenwerking in O&O en buitenlandse MNOs in België. Abstract: Octrooien, merken, NME registraties, intrnationale samenwerking in O&O en buitenlandse MNOs in België. WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Algemene economie Willem Meeusen Octrooi Governance, Octrooihervormingen & Institutionele Veranderingen: Een Vergelijkende Analyse van Octrooihervormingen in Europe, de Verenigde Staten en Japan.

2 Abstract: Octrooisystemen worden in toenemende mate bekritiseerd omdat ze niet in staat zijn om op een coherente en effectieve wijze om te gaan met belangrijke economische, sociale en politieke, uitdagingen, zoals klimaatverandering en volksgezondheidproblemen. Vaak leidt dat soort kritiek tot een sterke druk om over te gaan tot fundamentele octrooihervormingen gepaard gaand met nieuwe instellingen en regelgeving. Er is echter een risico dat dergelijke hervormingen ongeschikt zijn om de onderliggende doelstellingen te verwezenlijken. In Europa en de VS lopen momenteel radicale octrooihervormingen. In Japan is het octrooisysteem tien jaar geleden ingrijpend aangepast. Met het oog op de strategische rol die wordt toegeschreven aan octrooien met het oog op onderzoek en ontwikkeling, innovatie en competitiviteit, is het belangrijk om octrooisystemen, doelstellingen van hervormingen, hervormingsprocessen en institutionele veranderingen te onderzoeken en vergelijken. Een dergelijk onderzoek kan nuttige aanwijzingen opleveren betreffende "governance experimenten" in andere jurisdicties. Het huidige onderzoek heeft vier doelstellingen. Ten eerste, onderzoeken hoe "octrooi governance" en octrooihervormingen beter theoretisch onderbouwd kunnen worden en geanalyseerd kunnen worden vanuit een genuanceerd conceptueel raamwerk. In deze context, is het doel om de juridische doctrine verder te ontwikkelen op basis van de literatuur aangaande "governance" op het domein van de publieke administratie, de vergelijkende politieke wetenschap en het leerstuk aangaande institutionele veranderingen. Ten tweede, de Europese, Amerikaanse en Japanse octrooihervormingen analyseren en vergelijken; ten derde, een taxonomie van types van institutionele veranderingen ontwikkelen en ten vierde "best practices" identificeren. Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen: (1) Wat zijn de cruciale elementen van een conceptueel "governance raamwerk" afgestemd op de specifieke karakteristieken van octrooisystemen? (2) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Europese, Amerikaanse en Japanse octrooihervormingen? (3) Is het mogelijk om een taxonomie van institutionele veranderingen te ontwikkelen op basis van de analyse onder (2)? (4) Zijn er bepaalde "best practices" die afgeleid kunnen worden van de vergelijkende analyse en de taxonomie betreffende institutionele veranderingen, die ook toegepast kunnen worden in andere jurisdicties? Overheid en Recht Esther van Zimmeren Federica Baldan Oculo-vestibulaire geëvokeerde spierpotentialen als nieuw diagnostisch tool in de klinische praktijk. Abstract: Het project omvat het verder uitwerken van een recent ontdekte vestibulaire pathway en het invoeren van een nieuwe test, de ocular vestibular evoked myogenic potentials (ovemp), in de klinische praktijk ter aanvulling van de reeds gestandariseerde vestibulaire oppuntstelling. ovemp zouden indicatief zijn voor de integriteit van de otolith-ocular pathways en zouden complementair zijn aan cervical VEMP (cvemp) die de sacculo-collische pathways testen. Translationele Neurowetenschappen (TNW) Floris Wuyts Paul Van de Heyning Catherine Blaivie Oderzoek naar de aanpak en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn, via een kritische literatuurstudie en een klinische trial. - Klinische studie naar de diagnose en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Oderzoek naar de aanpak en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn, via een kritische literatuurstudie en een klinische trial. - Klinische studie naar de diagnose en behandeling van Cervicogene Hoofdpijn. Motorische Revalidatie en Kinesitherapie PETER VAES ODIS: Databank intermediaire structuren in Vlaanderen. Abstract: ODIS ((URL: is een contextuele webdatabase met (historische) gegevensreeksen m.b.t. het Vlaamse/Belgischemiddenveld. Ze biedt een omgeving waarin de vele, verspreide gegevensverzamelingen, instrumenten en repertoria over het onderwerp kunnen wordengecentraliseerd, gerelateerd en geactualiseerd. Het datamodel voorziet vandaag vijf centrale datacategorieën: (1) de intermediaire structuren zelf (organisaties/instellingen), (2) de personen die er in actief waren,(3) de publicaties en (4) de archivalische eenheden die door hen werdenvoortgebracht of informatie over hen bevatten, en (5) de verkiezingshandelingen waaraan zij participeerden. Van deze categorieën wordt in specifieke, genormeerde formaten informatie opgeslagen. De onderlinge relaties worden gevalideerd aan de hand van (eveneens genormeerde) keuzelijsten. Dankzij een toelage van de Herculesstichting wordt in de technische en functionele omgeving van de ODIS-databank aanmerkelijk verruimd KADOC Jan De Maeyer ODIS: Databank Intermediaire Structuren Vlaanderen. Abstract: Het project wil ODIS ontwikkelen als informatieknooppunt in een breed netwerk van gegevensverzamelingen, met meer en gebruiksvriendelijke onderzoeksondersteunende functies, en dit alles binnen een duurzame, eigentijdse omgeving. Overheid en Recht Herman Van Goethem Odysseus grant Bart lambrecht Abstract: Dendritische cellen (DC) zijn de belangrijkste antigeen presenterende cellen in het immuunsysteem die verantwoordelijk zijn voor de herkenning van lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen en zorgen voor activatie en rust in het immuunsysteem. Dit project zal de eigenschappen van DCs verder bestuderen en deze kennis toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor de behandeling van astma

3 en auto-immuunziekten, alsook voor de behandeling van kanker. Vakgroep Inwendige ziekten Bart Lambrecht Odysseus Grant Friml Abstract: In dit project zullen we gebruik maken van verschillende benaderingen, zoals moleculaire genetica, ontwikkelings- en celbiologie om de cellulaire en moleculaire mechanismen te identificeren van de processen die de gerichte intercellulaire auxine-stroom bepalen op het niveau van de individuele cel alsook de morfogenetisch auxine-gradiënten op het niveau van volledige weefsels trachten te interpreteren. De combinatie van deze benaderingen zal ons inzicht verschaffen in het mysterie van het opmerkelijke aanpassingsvermogen die planten tijdens hun ontwikkeling vertonen en meer bepaald hoe ze externe signalen komen omzetten naar gerichte adaptatieresponsen. Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Dirk Inzé Odysseusopvang. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit project beoogt de rol van de astrocyten in de pathogenese van multiple sclerose (MS) te onderzoeken. De onderzoekers hebben gevonden dat astrocyten bij MS een tekort hebben aan beta2 adrenerge receptoren. Deze receptoren spelen een rol in de immuunregulatie van het CZS, de energievoorziening en mogelijk de hieraan gekoppelde perfusie van het CZS, en de prodcutie van neurotrofe factoren. Mogelijk is het verlies van de beta2 adrenerge receptoren het gevolgd van een virale infectie van de astrocyten. Onderzoeksvragen die hier worden onderzocht: - de rol van het canine distemper virus in het verdwijnen van beta2 adrenerge receptoren op astrocyten - mogelijkheden voor nieuwe therapieen voor MS door het verlies van de beta2 adrenerge receptoren te compenseren - de rol van een gestoorde astrocytaire energiehuishouding in de axonale degeneratie bij MS. Farmacologie Farmaceutische Chemie, Analyse van Geneesmiddelen en Geneesmiddelenkennis Inwendige Geneeskundige Specialiteiten Frauke DEMOL Ralph CLINCKERS RON KOOIJMAN JACQUES DE KEYSER Oeververdediging met behulp van natuurvriendelijke oever van niet-tijgebonden bevaarbare waterlopen belast door scheepsgolven Abstract: Tot 20 jaar terug was waterbeheer en de verdediging tegen oeverafkavling gebaseerd op zuiver technische ingrepen. Het integraal waterbeheer poogt om ecologische aspecten te verzoenen met "harde" oververdedeging. Enkele types natuurvriendelijke oever van waterlopen met vast waterpeil worden beproefd in labo en gemonitored op terrein, om de reductie van de scheepsgolfbelasting door vegetatie te kwantificeren in ontwerpregels. Vakgroep Civiele techniek Peter Troch Offerte methodologische ondersteuning HIS2008 Universiteit Hasselt Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds WIV. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan WIV de onderzoeksresultaten naar "Offerte methodologische ondersteuning HIS2008" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor Statistiek Centrum voor Statistiek Geert MOLENBERGHS Offerte Onderzoeksopdracht: " Analyseren van de Vlaamse regelgeving en praktijken met het oog op de correcte toepassing van de REACH-verordening, en uitwerking van een methodiek en werkwijze voor het optimaal inspelen op de REACH-mechanismen vanuit de V Universiteit Hasselt Abstract: Op 1 juni 2007 is de REACH-Verordening in werking getreden. Deze verordening vervangt grotendeels, zij het gefaseerde, het juridische kader inzake chemische stoffen. De voorgaande regelgeving inzake chemische stoffen bleek namelijk ontoereikend om de door chemicaliën veroorzaakte risico's te detecteren. Bijkomend voerde die een kunstmatig onderscheid in tussen "bestaande stoffen" en "nieuwe stoffen". De REACH-Verordening biedt nu een algemeen kader voor chemische producten. Op dit ogenblik heerst er nog heel wat onduidelijkheid omtrent de concrete impact van de REACH-Verordening, en dit zowel binnen de betrokken sectoren als binnen de overheid. Deze studieopdracht moet de betrokken overheden van het Vlaamse Gewest in staat stellen de vereiste voorzieningen te treffen voor de implementatie en toepassing van de REACH-Verordening en de organisatie van de betrokken Vlaamse overheden. Op die manier zou de onduidelijkheid moeten verdwijnen, of toch minstens sterk moeten afnemen. Hiertoe zal tevens rekening moeten worden gehouden met ontwikkelingen op Europees en Belgisch niveau. De bevindingen van de in het bestek aangegeven deels reeds voltooide en deels nog in uitvoering zijnde studies in opdracht van de federale overheid zullen hiervoor zeker dienstig zijn. Centrum Overheid en Recht Centrum voor Milieukunde

4 Bernard VANHEUSDEN Officiële wetgeving en maatschappelijke betekenis: het homo-huwelijk als een voorbeeld van wettelijk pluralisme. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Overheid en Recht Frederik Swennen Georgios Pavlakos Mariano Croce Offline cognitie. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Centrum voor Filosofische Psychologie Erik Myin Offline plus online: de succesfactoren van multi channel handel. Abstract: Multi channel en online retailing worden steeds belangrijker in een snel veranderende retail omgeving. Als gevolg zijn ersteeds meer offline supermarkten die een online winkel openen. Toch is het niet zeker of een multi channel retailstrategie winstgevend is en bijdraagt tot een verbeterde competitieve positie. Een belangrijke vraag is of een onlinekanaal leidt tot kannibalisatie of expansie van de verkopen van handelaars ten opzichte van de concurentie. We gaandit onderzoeken door het volgende te analyseren: (i) de allocatie van uitgaven van consumenten die beslissen om onlinete winkelen; (ii) beide overheen product categorieën (op het niveau vande handelaar) en binnen een product categorie;en (iii) de performantie van handelaars die beslissen een online distributiekanaal toe te voegen. Voor elk van dezeonderzoeksvragen zullen de onderliggende factoren van het effect worden bestudeerd. OG Marketing Leuven Lien Lamey Of passengers and drivers: searching for aggregating proteins in tumor cells. Abstract: The aim of the project is to identify additional aggregating proteins in human tumors, and to determine the relationship between protein aggregation, hsf-1 upregulation and cell proliferation, combining bioinformatics, biophysical analysis and cellular biological studies of aggregation in human cell cultures. Switch Laboratorium Virginia Castillo Cano Oftalmologische screening en opvolging van gliomen van de visuele banenbij kinderen met neurofibromatose type 1 Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Onderzoeksgroep Oogziekten Eric Legius Werner Spileers Ingele Casteels Olieprijsschokken, conjunctuurcycli en monetair beleid Abstract: Het doctoraat heeft tot doel het optimaal monetair beleid na een olieprijswijziging te formuleren. Hiertoe worden vooreerst de verschillende soorten olieschokken en hun transmissiekanalen naar de reële economie geïdentificeerd binnen DSGE-modellen. Vervolgens worden deze modellen geschat via de Bayesiaanse techniek. De schattingsresultaten kwantificeren de rol van de verschillende olieschokken en maken het mogelijk optimale beleidsregels te formuleren. Vakgroep Financiële economie Gert Peersman Oligomere Analogen van Poly(zwavelnitride) voor Halfgeleidertoepassingen. Abstract: Nieuwe geconjugeerde materialen, hybrieden van organische en anorganische geconjugeerde systemen, bruikbaar voor halfgeleidertoepassingen zoals sensoren en organische geheugens, zullen worden gesynthetiseerd, gekarakteriseerd m.b.v. diffractie- en spectroscopische methoden, en geëvalueerd als elektro-actieve componenten in deze toepassingen. Structuurchemie Frank Blockhuys

5 Oligonucleotide analogen als biochemische en therapeutische constructen. Abstract: Het laboratorium van de promotor heeft jarenlange ervaring in verband met zowel het antisense als het sirna onderzoek wat betreft de ontwikkeling van nieuwe constructen. Belangrijkste ijkpunt in dit onderzoek was desubstitutie van de natuurlijke furanose vijfring met zesring structuren, weze het pyranosen of hexitolen. Waar in vitro interessante resultatenbekomen werden in meerdere studies voor inhibitie van genexpressie, toch blijven een aantal problemen overeind wat betreft selectiviteit en toxiciteit, naast adequate targetting en biobeschikbaarheid, om deze constructen succesvol tot klinische applicaties te kunnen brengen.het voorliggende programma omschrijft meerdere delen die alle ofwel een verdere verbetering van de constructen zelf beogen of van hun gebruikswijze, om aldus bij te dragen tot hun therapeutische ontwikkling. In de eerste plaats wordt gezocht naar monomeren met zowel verhoogde hybridisatiecapaciteit als selectiviteit van paring, wat tot verlaagde toxiciteit moet lei Medicinale Chemie Arthur Van Aerschot Jozef Rozenski Baki Topal Oligopeptidase inhibitoren in hersenfuncties en -dysfuncties: naar nieuwe therapeutische strategieën voor neuroprotectie. Abstract: De drie belangrijkste objectieven van het consortium zijn: 1) uitzoeken hoe PREP en PREP-like enzymen een rol spelen in gezondheid en ziekten 2) nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen 3) nieuwe therapeutische doelwitten ontdekken. Dit omvat onderzoek naar de identiteit van fysiologische substraten van PREP en PREPL en naar de cellulaire processen waarbij ze zijn betrokken. Medische biochemie Anne-Marie Lambeir Oligopoliemodellen van samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling met technologische spillovers : een laboratoriumtest van de multimarkthypothese. Abstract: De veronderstelling dat er geen verband is tussen R&D-samenwerking en collusie tussen bedrijven - een veronderstelling die typisch gemaakt wordt in traditionele theoretische R&D-modellen - wordt getoetst in laboratoriumexperimenten. Algemene economie Sigrid Suetens OLITH: De 'identiteit' van de literatuur. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Literatuur en Cultuur Leuven Dirk De Geest Olivijn mineralogie van jonge en geëvolueerde sterren Abstract: De late evolutie van sterren zoals de zon wordt volledig bepaald door het massaverlies. Het is tijdens de evolutie op de zogenaamde asymptotische reuzentak (EGB) in het HR diagramma, dat de ster zich ontdoet van bijna geheel haar enveloppe tot alleen een naakte kern overblijft. Dit geïntegreerde massaverlies van de AGB populatie heeft een belangrijke invloed op de verrijking van het interstellaire midden van het gehele melkwegstelsel. Het voorgestelde onderzoek heeft als voornaamste doel de rijke chemie te bestuderen die ontstaat door gas-gas en gasstof interacties inde circumstalliare omgeving van AGB sterren. De basis van het onderzoekwordt gevormd door hoge kwaliteitsgegevens die werden bekomen door middel van de Spitzer (NASA) en Herschel (ESA) satellieten. Door middel van state-of-the-art radiative transfert codes zullen we de gegevens in detail modelleren. De nadruk in ons onderzoeksvoorstel ligt op het modelleren van de stofcomponent waarbij we de vorming an de amorfe en krista Afdeling Sterrenkunde Leen Decin Hans Van Winckel Joris Blommaert Bernard Lammert de Vries OLYMPUS:Electrical vehicles sharing services based on a B2B Service platform.(proeftuin EV - Elektrische Voertuigen) Vrije Universiteit Brussel Abstract: De nieuwe mobiliteit zal anders zijn. De mens zal zich efficiënter verplaatsen en als regisseur, in functie van het tijdstip en de reden van verplaatsing, zelf bepalen hoe hij dit doet. Informatie over alle verplaatsingsmogelijkheden zal gecombineerd beschikbaar zijn via het internet. Mobiliteitsoplossingen zullen genetwerkt zijn. Privé-vervoer, openbaar vervoer en gedeelde voertuigen zullen naadloos op elkaar aansluiten. Olympus onderzoekt welke rol elektrische voertuigen kunnen spelen binnen deze genetwerkte mobiliteit. Via een open dienstenplatform zal informatie over verschillende types van elektrische voertuigen, laadpalen, verbruik, betalingen, verkeer,... verzameld en geëvalueerd worden. Bovendien kunnen nieuwe dienstverleners hun commerciële of maatschappelijke projecten op dit platform testen en lanceren. Dit alles zal de basis leggen voor een heel nieuw aanbod van genetwerkte mobiliteitsdiensten zoals multimodale routeplanning, reservatie en betalingswijzen

6 Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Thierry Clement COOSEMANS Sylvia HEYVAERT CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Om de balans in de nieuwe welvaartstaat: een dynamische stelselvergelijking in vijf landen uit de kopgroep in Europa en hun prestaties op het vlak van oude en nieuwe sociale risico's. Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig. Ten eerste moet het meer inzicht bieden in de relatie tussen de omslag naar de investeringsstaat enerzijds en de evolutie van armoede en ongelijkheden anderzijds. Een tweede doel van dit project bestaat erin te achterhalen of en waarom het ene land op het vlak van uitkomsten (in termen van armoede en sociale ongelijkheid) mogelijk succesvoller is geweest dan het andere. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon Omega-3 en -6 vetzuurinname bij volwassenen in België Abstract: Doel van dit project is het berekenen en evalueren van de gebruikelijke inname van de individuele vetzuren: linolzuur (LA), alfalinoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) voor de Belgische volwassen populatie vanaf 15 jaar, gebruik makend van de Belgische voedselconsumptiepeiling (VCP) verzameld in 2004 Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Stefaan De Henauw OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Abstract: OMEGA-EXTRACT OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. FISH ICON Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Jo Dewulf Omgaan met ongewone omgevingen: evaluatie van in het zand levende hagedissen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Functionele morfologie Raoul Van Damme Omgaan met overlast: regulering, vertegenwoordiging en legitirme bestraffing. Abstract: Het project zal de legitimiteit van regelgeving in het geval van overlast onderzoeken. Op basis van de criminaliseringstheorie, vergelijkende jurisprudentie en hedendaagse criminologische theoreën en aan de hand van empirisch onderzoek (analyse van media representaties) zal het fenomeen worden geanalyseerd vanuit een zowel nationaal als internationaal of comparatief perspectief. De consequenties voor het toekomstig beleid zullen eveneens worden toegelicht. Vakgroep Strafrecht en criminologie Nina Persak Omgaan met titels en hoofdstukken. Op zoek naar de eigenheid van patristische en Byzantijnse literatuur. Abstract: Dit project zal het lopende onderzoek naar Byzantijnd encyclopedisme verderzetten; het inzicht dat de term "encyclopedisme" verlaten moet worden ten voordele van "compilatie" of "collectie" zal verder uitgewerkt worden via twee sporen.in het eerste deel wordt de focus scherper gesteld en gaat de aandacht naar een literair formaat in de Patristische en Byzantijnse literatuur: theologische collecties van hoofdstukken (capita), vaak gebundeld in grotere gehelen (bv. 100 hoofdstukken of centuriae);dit genre wordt vertegenwoordigd door de zogenaamde Capita alia, een tekst die verkeerdelijk toegeschreven wordt aan Maximus Confessor of Johannes van Karpathos en waarschijnlijk van de hand is van Elias Ekdidos (11de of 12de eeuw); van deze tekst zal een kritische editie worden verzorgd en dient als springplank om het genoemde genre te beschrijven.in het tweede deel van het project wordt de horizon verruimd en wordt er gekeken naar het technish vocabularium dat gebruikt wordt in de titels van Pa OG Griekse Studies Leuven

7 Peter Van Deun Reinhart Ceulemans Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitiële ontwikkelingshulp (na conflict) in Afrika Abstract: Onderzoek naar de visie en het beleid van externe actoren inzake traditionele justitie in het kader van internationale steun aan rechtstaatsopbouw en transitionele justitie in post conflict sub-sahara Afrika. Er wordt geanalyseerd hoe traditioneel recht kan bijdragen tot de opbouw van democratische rechtsstaten en wat haar plaats is in transitionele justitiemechanismes met bijzonder aandacht voor mensenrechten. Vakgroep Publiek recht Eva Brems Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitiële ontwikkelingshulp (na conflict) in Afrika Abstract: Onderzoek naar de visie en het beleid van externe actoren inzake traditionele justitie in het kader van internationale steun aan rechtstaatsopbouw en transitionele justitie in post conflict sub-sahara Afrika. Er wordt geanalyseerd hoe traditioneel recht kan bijdragen tot de opbouw van democratische rechtsstaten en wat haar plaats is in transitionele justitiemechanismes met bijzonder aandacht voor mensenrechten. Vakgroep Publiek recht Eva Brems Omgaan met uitzichtloos existensieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood: een zoektocht naar een model voor palliatie. Abstract: Uitzichtloos existentieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood is een onderkend probleem in de geestelijke gezondheidszorg. De confrontatie met het existentieel lijden van psychiatrische patiënten roept ethische vragen op over de betekenis en inhoud van de behandeling en zorg voor deze patiëntengroep, zoals bijvoorbeeld het al danniet verder zetten van de medische behandeling en het al dan niet ingaan op euthanasievragen van deze patiënten. Dit onderzoeksproject beoogt aan de hand van diepte-interviews de rol van de psychiatrisch verpleegkundige tijdens het zorgproces voor patiënten met uitzichtloos existentieellijden en de betekenis van het concept 'palliatie' in deze contextte beschrijven. Uitgaande van de onderzoeksresultaten wordt een praktijkrichtlijn ontwikkeld voor de invulling van de rol van de psychiatrisch verpleegkundige in het omgaan met uitzichtloos psychiatrisch lijden. Interfac. Centr. Biomed. Ethiek & Recht Chris Gastmans Omgaan met wederopbouwarchitectuur in de Frontstreek Abstract: In de frontstreek ontstond na WO1 een wederopbouw(stads)landschap. Hierbij werd een bouwstijl met lokale historische stijlmotieven gehanteerd. Verbouwingen en afbraak dringen zich vandaag op (o.a. hedendaagse gebruiksverwachtingen). Een doordachte omgang is hierbij nodig om zowel degelijke erfgoedzorg als kwalitatieve stedenbouw mogelijk te maken. De studie ontwikkelt een methodiek om actuele ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen beoordelen en van een gepast beleidskader te voorzien. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Omgaan met wonen aan de onderkant Abstract: Het recht op wonen staat ingeschreven in de Belgische grondwet en in devlaamse Wooncode. Toch hinkt een deel van de bevolking achterop en vindt zij geen toegang tot (kwaliteitsvolle) huisvesting. Dit doctoraatsproject wil kijken (1) naar processen en institutionele barrières die een kwaliteitsvolle woonsituatie voor die kwetsbare groep verhinderen en (2) naar initiatieven die # zowel bottom-up als top-down # ontstaanmet het oog het versterken van de woonsituatie van kwetsbare groepen. Het project wil, met andere woorden, kijken naar de manier waarop de samenleving omgaat met kwetsbare groepen die aan de onderkant van de woningmarkt bengelen. Het doctoraat zal zich baseren op de participatie in bestaande onderzoeksprojecten met betrekking tot instellingsverlaters, discriminatie op de private huurmarkt, uithuiszetting en solidariteit in diversiteit. Deze projecten moeten leiden tot publicaties in internationale tijdschriften, aangevuld met een overkoepelde inleiding en conclusie, opbasis Architectuur en Maatschappij Pascal De Decker Jana Verstraete Omgekeerde discriminatie van EU burgers: naar een pluraal begrip van derelatie tussen de EU en de lidstaten. Abstract: Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) zijn de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer en burgerschap niet toepasselijk in zuiver interne situaties. In zulke situaties is het mogelijk dat een lidstaat zijn eigen onderdanen minder gunstig behandelt dan andere Unieburgers(zowel eigen onderdanen als onderdanen van andere lidstaten) die zich in een zuiver interne situatie bevinden. Volgens het HvJ verbiedt het Unierecht omgekeerde discriminatie niet en is het aan de lidstaten afzonderlijk om te beslissen of ze deze al dan niet ongedaan maken. In het eerste deel van mijn doctoraat bestudeer ik enerzijds de rechtspraak vanhet HvJ en anderzijds de verschillende mogelijke reacties van de lidstaten. In het tweede deel van mijn doctoraat neem ik een standpunt in in het debat over het behouden dan wel afschaffen van het leerstuk van de zuiver interne situatie en bijgevolg of het Europese dan wel het nationaleniveau bevoegd is voor situaties van omgekeerde discriminatie. Tot slotb OE_Grondslag Marie-Claire Foblets Piet Van Nuffel

8 Valérie Verbist Omgevingsanalyse Antwerpse scholen. Abstract: Omgevingsanalyse Antwerpse scholen. School Onderwijs Stad & Samenleving (SOS & S) EduBROn Paul Mahieu Omgevingscontaminanten met endocriene verstoring: Van accumulatie tot een rol in de "pandemie" van obesitas en zijn metabole gevolgen. Abstract: Er wordt recent verondersteld dat de verstoring van de humane gewichtshomeostase gedeeltelijk het gevolg kan zijn van omgevingsfactoren. Deze studie onderzoekt de accumulatie en de rol van oudere en nieuwere endocrien verstorende chemische stoffen in de pandemie van de 21ste eeuw: obesitas. De effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organisme niveau, gebruik makende van analytische methodes, biochemie, genomics, genetica en epidemiologische humane gegevens. Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP) Philippe Jorens Ronny Blust Wim Van Hul Hugo Neels Luc Van Gaal Omgevings- en cellulaire invloeden op pluripotentie en differentiatie in runderembryo en embryonale stamcellen Abstract: Om onze kennis inzake omgevings- en cellulaire invloeden op embryonale cellen te verbreden zal pluripotent en gedifferentieerd weefsel van in vivo en in vitro geproduceerde runderblastocysten en runder embryonale stamcelachtige cellen geanalyseerd worden. Om de verkregen data te confirmeren, zal de invloed op embryo-ontwikkeling en propagatie van stamcellen geëvalueerd worden. Vakgroep Geneesmiddelenleer Dieter Deforce Ann Van Soom Omgevingsfactoren en socio-economische factoren die fysieke activiteit en overgewicht bepalen bij volwassenen in Nigeria Abstract: Het eerste doel is de validering van 3 vragenlijsten: de IPAQ, de PANES en de NEWS in Nigeria. Het tweede doel is het uitvoeren van een cross-sectionele studie waarbij de verbanden worden nagegaan tussen omgevingsfactoren en fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen in Nigeria. Het derde doel is de studie van fysieke activiteit als mediator tussen de omgeving en overgewicht te bestuderen. Het vierde doel is een vergelijking maken van patronen voor sedentair gedrag en fysieke activiteit bij volwassen uit Nigeria en België. Het vijfde doel is het bestuderen van de verschillen in omgevingsdeterminanten van fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen uit Nigeria en België. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Ilse De Bourdeaudhuij Benedicte Deforche Omgevingsverrijking in de kraamstal om welzijn en productiviteit te verbeteren Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Dier-voeding-kwaliteit Rony Geers Anneleen Bulens Omkaderings- en startkredieten ZAP-leden: aankoop van onderzoeksapparatuur; Beowulf cluster (server, 8 clients, switch e laserprinter). Abstract: Omkaderings- en startkredieten ZAP-leden: aankoop van onderzoeksapparatuur; Beowulf cluster (server, 8 clients, switch e laserprinter). CRYOSPECTROSCOPIE Cryospectroscopie Wouter Herrebout Omkaderings- en startkrediet ZAP-leden: interdisciplinair ZAP BOF-project: "Biomedische toepassingen van fluoriscentiemicroscopische technieken". Abstract: Omkaderings- en startkrediet ZAP-leden: interdisciplinair ZAP BOF-project: "Biomedische toepassingen van fluoriscentiemicroscopische technieken". CEL- EN WEEFSELLEER Laboratorium voor celbiologie en histologie

9 Dirk Adriaensen Omkeerbare energiezuinige renovatietechnieken en - methoden in historische gebouwen. Analyse op basis van economische, duurzame en technisch haalbare parameters binnen de Vlaamse regelgeving. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Energie en Materialen in Infrastructuur en Gebouwen (EMIB) Johan Braet Amaryllis Audenaert Giovanni Litti

Onderzoeksprojecten (11000-11500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (11000-11500 van 29735) www.researchportal.be - 10 Feb 2016 14:35:48 Onderzoeksprojecten (11000-11500 van 29735) Onderbouwing van nieuwe ontwikkelingen in database-systemen. Abstract: Onderbouwing van nieuwe ontwikkelingen in

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Immuunreactie tegen virussen

Immuunreactie tegen virussen Samenvatting Gedurende de laatste eeuwen hebben wereldwijde uitbraken van virussen zoals pokken, influenza en HIV vele levens gekost. Echter, vooral in de westerse wereld zijn de hoge sterftecijfers en

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Introductie Wat zijn T cellen? T cellen zijn witte bloedcellen die een cruciale rol spelen bij het beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Dit doen zij door middel van

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties Oliver Härschnitz

ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties Oliver Härschnitz Nederlandse samenvatting proefschrift ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties, 15 september 2017, UMC Utrecht Stamcellen zijn in staat tot het veranderen, oftewel differentiëren,

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck Afstudeerrichting Theoretische & Experimentele Psychologie wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck wat? + géén opleiding data-analyse/statistiek vorming Ma psychologen met nadruk op: het zelfstandig kunnen

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele

Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele 1 Samenvatting Kinderarmoede is een ongewenst, en voor velen, onaanvaardbaar fenomeen. De redenen hiervoor zijn enerzijds gerelateerd aan het intrinsieke belang van welzijn voor kinderen in het hier en

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling Niet-technische samenvatting 2016605 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het identificeren en karakteriseren van nieuwe concepten voor koemelkallergische patienten. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Aansluiting op het actuele curriculum (2014)

Aansluiting op het actuele curriculum (2014) Aansluiting op het actuele curriculum (2014) De verschillende modules van GLOBE lenen zich uitstekend om de leerlingen de verschillende eindtermen en kerndoelen aan te leren zoals die zijn opgesteld door

Nadere informatie

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Universiteit Antwerpen De Europese context Overzicht De Europese spelers en hun instrumenten De Europese juridische krijtlijnen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie Faculteit Wetenschappen Programma Vorming voor beginnende meesters Introductie Kortrijk: 3 en 9 juni 2009 Leuven: 6 juni 2009 WELKOM Module 1: De voorbereiding: Klaar voor de start? Module 2: Van start

Nadere informatie

Chapter 6. Nederlandse samenvatting

Chapter 6. Nederlandse samenvatting Chapter 6 Nederlandse samenvatting Chapter 6 122 Nederlandse samenvatting Het immuunsysteem Het immuunsysteem (of afweersysteem) beschermt het lichaam tegen lichaamsvreemde en ziekmakende organismen zoals

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

iet-technischesamenvatting

iet-technischesamenvatting iet-technischesamenvatting 1 Algemenegegevens 1.1 Titel van het project Verbetering van dendritische cel functies in anti-kanker therapieen 1.2 Looptijd van het project 1-9-2015-1-9-2020 1.3 Trefwoorden

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Verzoek tot advies van de Commissie Medische Ethiek betreffende een klinische studie

Verzoek tot advies van de Commissie Medische Ethiek betreffende een klinische studie Titel van het onderzoek: EudraCT nummer, indien van toepassing: Arts-onderzoeker HHZH Lier + medische discipline: PI (Naam, adres, tel en e-mail): Sponsor (Naam, contactpersoon, adres, tel en e-mail):

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/24378 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Melief, Sara Marie Title: Immunomodulatory properties of human multipotent stromal

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DRAAG BIJ AAN DE WETENSCHAP Een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dat kan! De KU Leuven doet onderzoek naar cognitieve beperkingen ten gevolge van een beroerte. Wij zijn steeds

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting

Niet-technische samenvatting Niet-technische samenvatting 2016403 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Geneesmiddelenontwikkeling voor malaria 1.2 Looptijd van het project 1-4-2016-1-4-2021 1.3 Trefwoorden (maximaal 5) malaria,

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde

Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde Kennisbericht over een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift: Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K, Meta-analysis of long-term

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Examenprogramma biologie havo

Examenprogramma biologie havo Examenprogramma biologie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A1 Vaardigheden Domein A2 Analyse

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar 2017-2018 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Bachelor*/** Anatomie 1 Musculoskeletale anatomie Basis wetenschappen

Nadere informatie

slides2.pdf 2 nov 2001 1

slides2.pdf 2 nov 2001 1 Opbouw Inleiding Algemeen 2 Wetenschap Informatica Studeren Wetenschap en Techniek Informatica als wetenschap Informatica studie Wetenschappelijke aanpak Organisatie Universiteit Instituut Piet van Oostrum

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Schwannomatose FUNDAMENTEEL ONDERZOEK KENT NIEUWE START. Ook jouw inzet is belangrijk!

Schwannomatose FUNDAMENTEEL ONDERZOEK KENT NIEUWE START. Ook jouw inzet is belangrijk! Schwannomatose FUNDAMENTEEL ONDERZOEK KENT NIEUWE START Ook jouw inzet is belangrijk! Een zeldzame erfelijke aandoening Schwannomatose is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij zich goedaardige gezwellen

Nadere informatie

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg 2 ZELDZAAM, MAAR NIET UITZONDERLIJK Een ziekte is zeldzaam wanneer deze voorkomt bij niet meer dan 5 op 10.000

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Auteurs: De Gendt

Nadere informatie

Keurmerk: Duurzame school

Keurmerk: Duurzame school Keurmerk: Duurzame school Doorlopende leerlijn voor duurzame ontwikkeling van basisonderwijs (PO) t/m voortgezet onderwijs (VO) PO-1 Kennis en inzicht (weten) Vaardigheden (kunnen) Houding (willen) Begrippen

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 4: FYSIEKE EN SOCIALE OMGEVING Rana Charafeddine, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Introductie onderzoeksproject De ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende vorm van dementie.

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015246 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontrafelen van de rol die darmflora speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten 1.2 Looptijd van het project 1.3

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Braak, Bas ter Title: Carcinogenicity of insulin analogues Issue Date: 2015-06-18

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Fish Based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers (FAME)

Fish Based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers (FAME) Fish Based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers (FAME) Overleg i.v.m. verdere verfijning en validatie van de nieuw ontwikkelde visindex op Europese schaal (EFI = the European

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22286 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Nezhinsky, A.E. Title: Pattern recognition in high-throughput zebrafish imaging

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20304 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20304 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20304 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wietmarschen, Herman van Title: A systems approach to sub-typing of rheumatoid

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING 112 NEDERLANDSE SAMENVATTING Immuunsysteem Het immuunsysteem bestaat uit een samenwerkingsverband tussen verschillende cellen in het lichaam die samenwerken om schadelijke cellen en organismen (kankercellen,

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Nederlandse samenvatting Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Dit proefschrift richt zich op adolescenten met type 1 diabetes

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie