ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG."

Transcriptie

1 NOTARISKANTOOR OOSTERHESSELEN 25 september 2001 Burgemeester de Kockstraat AA Oosterhesselen Tel Ref: o: stw/jb ONTWERP STATUTEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN DRENTSE GEMEENTEN. Zij is een afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, welke is opgericht met ingang van één januari negentienhonderd éénentwintig. De vereniging van Drentse Gemeenten is gevestigd in de gemeente Emmen. Waar in deze statuten wordt gesproken van de VNG wordt daarmee de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag, bedoeld. Artikel 2 De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Artikel 3 De vereniging heeft ten doel: 1. het behartigen van belangen, welke haar leden gemeenschappelijk eigen zijn; 2. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van leden; 3. het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie Drenthe in het belang van de gemeenten werkzaam zijn. Zij maakt daartoe gebruik van alle wettelijke middelen welke wenselijk of noodzakelijk geacht worden ten einde de vereniging haar doel te doen beantwoorden. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG. Artikel 5 1. Het lidmaatschap vervalt door het beëindigen van het VNG-lidmaatschap. 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 6 1. De leden van de vereniging betalen ten behoeve van de verenigingskas een contributie, waarvan de algemene vergadering het bedrag bepaalt. 2. Leden, waarvan het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar waarin de aanvang of beëindiging plaatsvindt de contributie voor het geheel verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

2 VAN HET BESTUUR Artikel 7 1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen. 2. Het bestuur wordt gekozen door de leden. 3. Tot bestuurslid zijn verkiesbaar de burgemeesters, wethouders, raadsleden en secretarissen van de gemeenten, die lid der vereniging zijn. 4. Een bestuurslid houdt op lid van het bestuur te zijn, zodra het niet meer aan de in het vorige lid gestelde eisen voor verkiesbaarheid voldoet. 2 Artikel 8 1. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren. De aftredende leden zijn herkiesbaar. 2. De algemene vergadering kiest de voorzitter. 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zo nodig een waarnemend secretaris en een waarnemend penningmeester. 4. Het bestuur kan de secretaris doen bijstaan door een ambtelijk secretaris, die geen bestuurslid is, 5. Bij het tussentijds openvallen van een plaats in het bestuur wordt daarin in de eerstvolgende vergadering voorzien. Artikel 9 1. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid van het aantal bestuursleden in de vergadering aanwezig is. 2. In spoedeisende gevallen kunnen besluiten worden genomen zonder bijeen te komen mits het ontwerp-besluit schriftelijk aan de bestuursleden is voorgelegd en geen van hen daarentegen bedenking heeft geui(. 3. De voorschriften met betrekking tot de totstandkoming van een besluit opgenomen in de artikelen 27 en 28, zijn ten aanzien van de besluitvorming door het bestuur van overeenkomstige toepassing. Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen voorbereiden en uitvoeren door commissies en personen die door het bestuur worden benoemd. 3. Het bestuur is, onder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van.overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, deelneming in rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als verenigingen en stichtingen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een

3 derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging kan bovendien in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, hiertoe gemachtigd door een bestuursbesluit. 5. De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur jaarlijks een begroting van de baten en lasten van de activiteiten van.de vereniging vast. Deze wordt aan de leden van de vereniging meegedeeld. Artikel Het bestuur brengt in een algemene vergadering te houden voor één juni, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden voor één juni behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid en bestuur. Tevens legt het de jaarrekening (staat van baten en lasten) met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 3. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot ontlasting ter zake van beheer over het boekjaar waarop deze betrekking heeft. VAN DE VOORZITTER Artikel 12 De voorzitter belegt na overleg met de secretaris de bestuursvergaderingen. Hij zendt een oproeping voor die vergaderingen, waarin de te behandelen punten vermeld zijn, mede aan het bestuur van de VNG, dat bevoegd is zich in die vergaderingen te doen vertegenwoordigen. Artikel De voorzitter ondertekent met de secretaris alle van de vereniging uitgaande stukken. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het bestuur tekenen van bepaalde stukken, welke van het bestuur uitgaan, opdragen aan de secretaris 3

4 casu quo de penningmeester, of aan de ambtelijk secretaris. VAN DE SECRETARIS Artikel De secretaris is belast met de notulering van het verhandelde in de vergaderingen en verzorgt de van het bestuur of de vereniging uitgaande correspondentie. 2. Een exemplaar van de notulen zendt hij binnen veertien dagen na het houden van de vergadering aan het bestuur van de vereniging van Nederlandse gemeenten. 3. Hij is belast met de bijhouding van de ledenlijst en de zorg voor het archief van de vereniging; hij maakt het jaarverslag op en doet hiervan een exemplaar toekomen aan de leden en aan het bestuur van de VNG. V AN DE PENNINGMEESTER Artikel De penningmeester zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en doet, na machtiging van het bestuur, de nodige uitgaven. 2. Hij int de contributies ieder jaar vóór één juli of binnen een maand na toetreding. Andere verschuldigde bedragen worden geïnd binnen drie maanden na hun vaststelling. Hij is verplicht nauwkeurig van alle ontvangsten en uitgaven boek te houden. 3. Het bestuur is verplicht ten minste eenmaal per jaar kasopneming bij de penningmeester te doen plaats vinden. Artikel De penningmeester draagt bij zijn aftreden de kas en alles wat met zijn beheer in verband staat, aan zijn opvolger over. 2. Bij tussentijdse aftreding geschiedt die overdracht terstond bij het ontstaan van de vacature aan de voorzitter. 3. Deze draagt een en ander over aan de opvolger in de onmiddellijk op diens benoeming volgende vergadering van het bestuur. Artikel 17 In de bestuursvergadering, die aan de algemene vergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt, voorafgaat, doet de penningmeester verslag van zijn beheer onder overlegging van alle kasbescheiden. VAN DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 18 4

5 1. Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering van de leden van de vereniging gehouden. 2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, of tenminste vijf leden dit schriftelijk met opgave van redenen aan het bestuur verzoeken. In laatstbedoeld geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Artikel Een algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste drie weken tevoren aan de leden wordt toegezonden, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 2. De kennisgeving bevat de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda. Niet op de agenda vermelde onderwerpen kunnen in behandeling worden genomen krachtens besluit van de algemene vergadering,. na raadpleging van het bestuur. 3. Het bestuur is bevoegd personen, die naar het oordeel daarvoor in aanmerking komen, uit te nodigen tot bijwonen van de algemene vergadering of van gedeelten daarvan. Artikel 20 Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die de wet of deze statuten niet aan andere organen opdraagt. Artikel 21 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van drie leden tot onderzoek en opneming van de rekening en verantwoording over het dan lopende boekjaar. Artikel 22 De algemene vergadering is openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. Artikel Elk lid wordt ter vergadering vertegenwoordigd door een lid van het gemeentebestuur of de secretaris van de gemeente. 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle daar vertegenwoordigde leden. Zij stemmen door middel van hun vertegenwoordiger. Artikel Elke vertegenwoordiger van een gemeente brengt één stem uit. Artikel 25 5

6 .. 1. De voorzitter leidt de vergadering; hij heeft het recht de beraadslaging te sluiten, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden anders besluit. 2. Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter gevraagd en verkregen te hebben. Aan alle ter vergadering aanwezige personen kan door de voorzitter verlof worden verleend het woord te voeren. 3. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd; van die volgorde wordt alleen afgeweken wanneer het woord wordt gevraagd om een motie van orde in te dienen of voor een persoonlijk feit. 4. Geen spreker mag in zijn rede worden gestoord; tenzij de voorzitter het nodig oordeelt hem tot de orde te roepen. Artikel 26 Indien een voorstel in onderdelen is gesplitst, wordt eerst beraadslaagd over het voorstel in zijn geheel en vervolgens over de onderdelen afzonderlijk. Artikel 27 Ieder lid heeft het recht ter vergadering schriftelijk een amendement of een motie van orde voor tc stellen. Amendementen worden vóór het voorstel in stemming gebracht, en wel het amendement dat volgens de mening van de voorzitter de verste strekking heeft het eerst. Artikel De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover bij deze statuten nog niet anders is voorgeschreven. 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen wordt bij gesloten briefjes gestemd, tenzij geen van de vertegenwoordigers stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 3. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen de stemmen bij herstemming staken, beslist terstond het lot. Artikel 29 Heeft bij een verkiezing niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een tweede vrije stemming plaats. Indien ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt de stemming bepaald tot de twee personen die bij de stemming de meeste stemmen heeft verkregen, of, zijn de stemmen tussen meer personen verdeeld, tot degenen die aldus de meeste stemmen hebben 6

7 verkregen. Wanneer hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, heeft er een vierde stemming plaats over de twee personen die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Zijn bij de derde stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij tussenstemming uitgemaakt tot welke twee personen de vierde stemming zich zal beperken. Indien, hetzij bij de tussenstemming, hetzij bij derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot. De voorzitter wijst een tweetal leden aan, dat het bureau van stemopneming vormt. V AN DE ONTBINDING VAN DE VERENIGING EN VAN STATUTENWIJZIGING Artikel Tot ontbinding van de vereniging of tot wijziging van haar statuten kan alleen worden besloten, indien de oproepingsbrief voor de vergadering het voorstel daartoe vermeldt. 2. De algemene vergadering kan met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot ontbinding van de vereniging, wanneer in die vergadering ten minste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd is. 3. Is niet drie/vierde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat de vorige vergadering aan de orde is geweest wordt gestemd. Ongeacht het aantal vertegenwoordigers van de leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Artikel Bij de ontbinding van de vereniging is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de algemene vergadering die tot ontbinding besluit anders bepaalt. 2. Bij het besluit tot ontbinding worden de macht en bevoegdheid van de liquidateuren geregeld. 3. De algemene vergadering waaraan de liquidateuren rekening en verantwoording.doen, besluit op voorstel van deze, welke bestemming aan he eventueel batig saldo en de overige bezittingen van de vereniging zal worden gegeven. 4. Bij ontbinding van de vereniging wordt het archief overgedragen aan de VNG Artikel 32 7

8 8 1. W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n k a n a ll e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j e e n b e s l u i t, g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n. 2. E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g t r e e d t n i e t i n w e r k i n g d a n n a d a t h i e r v a n e e n n o t a r i ë l e a k t e i s o p g e m a a k t. SLOTBEPALINGEN A r t i k e l 3 3 In g e v a l l e n w a a r i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n, b e s li s t h e t b e s t u u r.

9 N O T A R I S K A N T O O R O O S T E R H E S S E L E N 2 2 a u g u s t u s B u r g e m e e s t e r d e K o c k s t r a a t A A O o s t e r h e s s e l e n T e l R e f : 0 : S T W / j b O N T W E R P S T A T U T E N W I J Z I G I N G 1 H e d e n, v e r s c h e e n v o o r m i j, M r. J a n v a n B u i t e n, n o t a r i s g e v e s t i g d i n d e g e m e e n t e C o e v o r d e n : d e h e e r J a n A k s e, w o n e n d e t e T D H o l s l o o t, E l d ij k 5, g e b o r e n t e R u i n e n o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v ij f ti g, z i c h l e g i t i m e r e n d e m e t z ij n rij b e w ij s, n u m m e r , u i t g e g e v e n t e C o e v o r d e n o p n e g e n t i e n j u li t w e e d u i z e n d t w e e, g e h u w d, t e n d e z e h a n d e l e n d i n z ij n h o e d a n i g h e i d v a n a m b t e lij k s e c r e t a r i s v a n d e t e E m m e n ( f e i t e lij k a d r e s : B u r g e m e e s t e r G. v a n W e e z e l p l e i n 1 0, A G W e s t e r b o r k ) g e v e s t i g d e v e r e n i g i n g V E R E N I G I N G V A N D R E N T S E G E M E E N T E N, h i e r n a t e n o e m e n : d e v e r e n i g i n g, i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b e h e e r d d o o r d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e M e p p e l o n d e r n u m m e r e n d e z e v e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n d e o p g r o n d v a n e e n d o o r h e t b e s t u u r d e r v e r e n i g i n g a a n h e m v e r l e e n d e a l g e m e n e / v o l l e d i g e v o l m a c h t, v a n w e l k e v o l m a c h t m i j, n o t a ri s, g e n o e g z a a m i s g e b l e k e n. D e c o m p a r a n t, h a n d e l e n d a l s g e m e l d, v e r k l a a r d e : d a t d e v e r e n i g i n g i s o p g e ri c h t o p é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g : d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g z ij n o p g e n o m e n i n e e n n o t a r i ë l e a k t e o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d r i e v e r l e d e n v o o r m i j, n o t a ri s ; d a t b ij b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e r e n i g i n g g e h o u d e n o p d e r ti e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f is b e s l o t e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r ti k e l 7 li d 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g ; d a t v a n g e m e l d b e s l u i t b l ij k t u i t d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t s t u k. D e c o m p a r a n t, h a n d e l e n d a l s g e m e l d, v e r k l a a r d e v e r v o l g e n s d a t a rti k e l 7 li d 3 n a w i j z i g i n g z a l l u i d e n a l s v o l g t : Tot bestuurslid zijn verkiesbaar de burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers van de gemeenten, die lid der vereniging zijn. W A A R V A N A K T E, i n m i n u u t i s v e r l e d e n t e O o s t e r h e s s e l e n o p d e d a t u m a l s i n h e t h o o f d v a n d e z e a k t e v e r m e l d. D e c o m p a r a n t i s m i j, n o t a r i s, b e k e n d. D e z a k e lij k e i n h o u d v a n d e a k t e i s a a n h e m o p g e g e v e n e n t o e g e l i c h t. D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d o p v o l l e d i g e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e g e e n p r ij s t e st e ll e n, tij d i g v o o r h e t v e r lij d e n v a n d e i n h o u d v a n d e a k t e t e h e b b e n k e n n i s g e n o m e n e n m e t d e i n h o u d i n t e s t e m m e n. V e r v o l g e n s i s d e z e a k t e n a b e p e r k t e v o o r l e z i n g d o o r d e c o m p a r a n t e n m i j, n o t a r i s, om o n d e r t e k e n d.

Statuten van de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten

Statuten van de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten Statuten van de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten Algemene Bepalingen Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Noordhollandse Gemeenten. Zij vormt tevens de afdeling Noord-Holland van

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTEN SGS Naam, zetel en duur

STATUTEN SGS Naam, zetel en duur STATUTEN SGS - 1 - STATUTEN SGS Naam, zetel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht op twee en twintig augustus negentienhonderd één en dertig en draagt de naam Stichts-Gooise Schaakbond en is gevestigd

Nadere informatie

zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op 27 februari 2006 voor een waamemer van mr. E.K. Dijkstra, notaris te Nieuwegein.

zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op 27 februari 2006 voor een waamemer van mr. E.K. Dijkstra, notaris te Nieuwegein. POQRLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN; van de te Nieuwegein gevestigde vereniging:»» Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op 27 februari

Nadere informatie

Vereniging van Gelderse Gemeenten, tevens Afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vereniging van Gelderse Gemeenten, tevens Afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vereniging van Gelderse Gemeenten, tevens Afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. STATUTEN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging van Gelderse Gemeenten,

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

DOEL Artikel 3 De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk niveau te bevorderen.

DOEL Artikel 3 De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk niveau te bevorderen. STATUTEN BUDO VERENIGING ASAHI NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam en is gevestigd te Assen. DUUR Artikel 2 De vereniging is opgericht op negen september negentienhonderd tweeënzestig

Nadere informatie

Naam en Zetel Doel Vermogen Bestuur

Naam en Zetel Doel Vermogen Bestuur Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting International Student Productions Enschede. 2. De stichting kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de verkorte naam: Stichting

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN. van de vereniging HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP. opgericht te Middelburg anno 1780

STATUTEN. van de vereniging HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP. opgericht te Middelburg anno 1780 DE VERENIGING STATUTEN van de vereniging HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP opgericht te Middelburg anno 1780 vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2004. Art 1. De vereniging is genaamd:

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL VERENIGINGSJAAR LIDMAATSCHAP

Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL VERENIGINGSJAAR LIDMAATSCHAP Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs en is gevestigd te Utrecht. 2. De vereniging is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten buurtvereniging Oprichting en statuten van Buurtvereniging Molenhoek

Statuten buurtvereniging Oprichting en statuten van Buurtvereniging Molenhoek Statuten buurtvereniging Oprichting en statuten van Buurtvereniging Molenhoek De vereniging heeft de navolgende statuten. Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Buurtvereniging Molenhoek en is opgericht

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Voetveren Statuten

Vereniging Vrienden van de Voetveren Statuten Gewijzigde statuten opgenomen in een notariële akte door het Algemene Ledenvergadering op 13 april 1991 te Gouda NAAM EN ZETEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam:. Zij heeft haar zetel in Slikkerveer,

Nadere informatie

STATUTEN FOTOCLUB WESTERKWARTIER

STATUTEN FOTOCLUB WESTERKWARTIER STATUTEN FOTOCLUB WESTERKWARTIER HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Westerkwartier. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Leek. Artikel 2 Duur

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

ARTIKELEN 1 T/M 14 VAN DE STATUTEN

ARTIKELEN 1 T/M 14 VAN DE STATUTEN ARTIKELEN 1 T/M 14 VAN DE STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Vriendenkring Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, en is gevestigd in de gemeente: Schoonhoven. DUUR

Nadere informatie

Format statuten stichting of vereniging

Format statuten stichting of vereniging Format statuten stichting of vereniging Model van statuten voor een stichting ONDERDEEL VAN www.pep-eboek.nl, de praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken UITGEGEVEN DOOR PEP Den Haag

Nadere informatie

Statuten van de C.O.V. Excelsior

Statuten van de C.O.V. Excelsior Statuten van de C.O.V. Excelsior artikel 1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Oratoriumvereniging "Excelsior" (C.O.V. "Excelsior"). Zij is gevestigd te Ede. DOEL artikel 2. De vereniging heeft

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Statuten Stichting Budgetbeheer Noord

Statuten Stichting Budgetbeheer Noord Statuten Stichting Budgetbeheer Noord Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Stichting Budgetbeheer Noord 2. Zij is gevestigd te Transportbaan 15 9672BJ Winschoten 3. De stichting

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. Fonds Stimulans. Stichting voor onderzoek naar Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström. Veenendaal Doel. Artikel 2.

Naam en Zetel. Artikel 1. Fonds Stimulans. Stichting voor onderzoek naar Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström. Veenendaal Doel. Artikel 2. blad 1 Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Fonds Stimulans. Stichting voor onderzoek naar Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström. 2. Zij is gevestigd te Veenendaal. Doel. Artikel

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag-Soeren, gemeente Rheden. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

S T A T U T E N Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Open Huis. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda.

S T A T U T E N Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Open Huis. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda. S T A T U T E N Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Open Huis. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda. Grondslag Artikel 2 CONCEPT 11 juni 2013 NIK / 868302.01-2 - De

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Verenigingsstatuten.doc Blz 1 van 7 31 januari 2006

Verenigingsstatuten.doc Blz 1 van 7 31 januari 2006 Verenigingsstatuten.doc Blz 1 van 7 31 januari 2006 VERENIGINGSSTATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam:. Zij is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De wijk wordt, volgens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel: Artikel De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest.

STATUTEN Naam en Zetel: Artikel De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest. STATUTEN Naam en Zetel: Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest. Duur: Artikel 2. 1. De vereniging is opgericht te OEGSTGEEST op 1 september

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te:

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Verschillen tussen kerkgenootschappen en modaliteiten of hun onderlinge verhoudingen doen binnen het terrein van de Bond niet ter zake.

Verschillen tussen kerkgenootschappen en modaliteiten of hun onderlinge verhoudingen doen binnen het terrein van de Bond niet ter zake. Statuten ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: Bond van Nederlandse Predikanten. 2. De vereniging heeft haar zetel te s-gravenhage. 3. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van al die belangen,

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD.

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. Datum van oprichting van de stichting is 23 februari 2000. STATUTEN. NAAM EN ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting Wijkraad

Nadere informatie

De "SCHEIDSRECHTERSVERENIGING IJMOND is opgericht een en twintig augustus

De SCHEIDSRECHTERSVERENIGING IJMOND is opgericht een en twintig augustus HUISHOUDELIJK REGLEMENT (gewijzigd vastgesteld 19 april 2006). Artikel 1 De "SCHEIDSRECHTERSVERENIGING IJMOND is opgericht een en twintig augustus negentienhonderd twee en zeventig. De vereniging is gewoon

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder STATUTEN HISTORISCHE VERENIGING NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Den Dolder, en is opgericht op negen april negentienhonderdzevenennegentig.

Nadere informatie

2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Prioriteitsaandelen

Nadere informatie

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden Statuten Ecolonie Artikel 1 Met de huidige statuten is door de betrokkenen een vereniging opgericht volgens de wet van 1 juli 1901 en het dekreet van 16 augustus 1901 onder de titel: ECOLONIE, CENTRE ECOLOGIQUE

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

S T A T U T E N Naam Artikel 1 Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 Artikel 4 LEDEN Artikel 5

S T A T U T E N Naam Artikel 1 Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 Artikel 4 LEDEN Artikel 5 S T A T U T E N Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, bij afkorting genaamd: Po & Po. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

Nadere informatie

Afdelingsreglement NOAB 6 mei 2013 AFDELINGSREGLEMENT NOAB. Inhoudsopgave. Artikel 1 Afdelingsreglement. Artikel 2 Afdelingen

Afdelingsreglement NOAB 6 mei 2013 AFDELINGSREGLEMENT NOAB. Inhoudsopgave. Artikel 1 Afdelingsreglement. Artikel 2 Afdelingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 AFDELINGSREGLEMENT NOAB Inhoudsopgave Artikel 1. Afdelingsreglement

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem

Statuten Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem Statuten Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Basisschool "De Vlasbloem", hierna te noemen: "de vereniging". Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL

STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Honk- & Softbalvereniging Uvv. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op

Nadere informatie

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM Algemene bepalingen: Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder de vereniging: Watersportvereniging Onderdendam. de statuten: de Statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Statuten STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN GEZONDHEID

Statuten STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN GEZONDHEID Statuten STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN GEZONDHEID STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: STICHTING SERVICE INSTITUUT VEILIGHEID. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Voorlopige Statuten van fotovereniging: Foto Flash Vianen datum:

Voorlopige Statuten van fotovereniging: Foto Flash Vianen datum: -------------------------------------------------------------- HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Foto Flash Vianen hierna kortweg te noemen De vereniging.

Nadere informatie

Archeologische Vereniging Rijnstreek statuten 2016

Archeologische Vereniging Rijnstreek statuten 2016 Archeologische Vereniging Rijnstreek statuten 2016 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Archeologische Vereniging Rijnstreek, Afdeling 6 van AWN, vereniging van vrijwilligers in de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Voorstel wijziging Statuten:

Voorstel wijziging Statuten: Voorstel wijziging Statuten: Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: "1. De Vereniging draagt de naam: Vereniging Industriële Raad voor de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging de Breede Hei 1

Statuten Oudervereniging de Breede Hei 1 Statuten Oudervereniging de Breede Hei Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a) de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b) de leden: de leden van de vereniging als bedoeld

Nadere informatie

STATUTEN. Naam en zetel Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Uitgeest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uitgeest.

STATUTEN. Naam en zetel Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Uitgeest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uitgeest. BRIDGECLUB UITGEEST. STATUTEN Naam en zetel Art. 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Uitgeest. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uitgeest. Doel Art. 2. De vereniging heeft ten doel de beoefening

Nadere informatie

Hier volgt een volledige en onverkorte weergave van de verenigingsstatuten van de. MVC Pegasus zoals opgemaakt bij laatste wijziging op 24 Maart 1988

Hier volgt een volledige en onverkorte weergave van de verenigingsstatuten van de. MVC Pegasus zoals opgemaakt bij laatste wijziging op 24 Maart 1988 Hier volgt een volledige en onverkorte weergave van de verenigingsstatuten van de MVC Pegasus zoals opgemaakt bij laatste wijziging op 24 Maart 1988 Ten kantore van Notaris Dingemanse Dokter d Arnaudstraat

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Fotokring De Liemers. 2. Zij heeft haar zetel in Zevenaar. 3. De vereniging is opgericht op acht februari negentienhonderd tweeënzestig

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Bridgeclub IMP Statuten. STATUTEN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2007

Bridgeclub IMP Statuten. STATUTEN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2007 STATUTEN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2007 Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam BRIDGECLUB "INSPANNING MET PLEZIER". 2. Naar buiten treedt de vereniging

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR.

VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK. 2. De vereniging is gevestigd te s-heerenbroek.

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BENTWOUD STATUTEN

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BENTWOUD STATUTEN VERENIGING VRIENDEN VAN HET BENTWOUD STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vrienden van het Bentwoud. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alphen aan den Rijn. DOEL Artikel 2 1.

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie