Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening"

Transcriptie

1 Gewijzigde regeling Gemeenteblad, 2010, 11 Gemeente Houten Verordeningen Naam van de regeling: Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Besluit: Gelezen de adviezen en het voorstel vastgelegd bij besluit(en) van: College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Besluit datum 8 december januari 2010 Registratienummer BWV Citeertitel: Algemene Plaatselijke Verordening Grondslag: gelet op artikel 147 Gemeentewet Data diverse gegevens: Ondertekening 26 januari 2010 Terugwerkende kracht. Expiratie/vervalt op Treedt in werking op. 11 februari 2010 Publicatie Houtens Nieuws 3 februari 2010 Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen: Inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening bron bekendmaking Kenmerk voorstel

2 Inhoudsopgave: Gemeenteblad, 2010, Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening...1 Inhoudsopgave: 2 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN...7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen...7 Artikel 1:2 Beslistermijn...7 Artikel 1:3 Indiening aanvraag...8 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen...8 Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing...8 Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing...8 Artikel 1:7 Termijnen...8 Artikel 1:8 Weigeringsgronden...8 HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN BEHOUD STADSSCHOON 10 AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden...10 Artikel 2:1a Verblijfsontzegging...10 AFDELING 2. BETOGING Artikel 2:2 Optochten...10 Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen...11 Artikel 2:4 Afwijking termijn...11 Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens...11 Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen...11 Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d Artikel 2:8 Dienstverlening...11 Artikel 2:9 Straatartiest...12 Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen...12 Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg...13 Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg...13 Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid...13 Artikel 2:14 Winkelwagentjes...13 Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp...14 Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d...14 Artikel 2:17 Kelderingangen e.d...14 Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen...14 Artikel 2:19 Prikkeldraad...14 Artikel 2:20 Vallende voorwerpen...14 Artikel 2:20a Gevaarlijk voorwerp...15 Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting...15 Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn...15 Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs...15 AFDELING 7. EVENEMENTEN Artikel 2:24 Begripsbepaling...15 Artikel 2:25 Evenement...16 Artikel 2:26 Ordeverstoring...16 AFDELING 8. TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsbepalingen...16 Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf...17 Artikel 2:29 Sluitingstijd...17 Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting...18 Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf...18 Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven...18 Artikel 2:33 Ordeverstoring...18 Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan...18 Pagina 2 van 52

3 AFDELING 9. TOEZICHT OP INRICHTINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN NACHTVERBLIJF Artikel 2:35 Begripsbepaling...18 Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie...18 Artikel 2:37 Nachtregister...18 Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister...19 AFDELING 10. TOEZICHT OP SPEELGELEGENHEDEN Artikel 2:39 Speelgelegenheden...19 Artikel 2:40 Speelautomaten...19 Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal...19 Artikel 2:42 Plakken en kladden...20 Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen...20 Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d...20 Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen...21 Artikel 2:48 Verboden drankgebruik...21 Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen...21 Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten...21 Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d Artikel 2:53 Bespieden van personen...22 Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur...22 Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren...22 Artikel 2:56 Alarminstallaties...22 Artikel 2:57 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie...22 Artikel 2:57a Paarden...23 Artikel 2:58 Verontreiniging door honden...23 Artikel 2:58a Verontreiniging door paarden...23 Artikel 2:59 Gevaarlijke honden...23 Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren...24 Artikel 2:61 Wilde dieren...24 Artikel 2:62 Loslopend vee...24 Artikel 2:63 Duiven...24 Artikel 2:64 Bijen...24 Artikel 2:65 Bedelarij...25 AFDELING 12. BEPALINGEN TER BESTRIJDING VAN HELING VAN GOEDEREN Artikel 2:66 Begripsbepaling...25 Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister...25 Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht...25 Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen...25 AFDELING 13. VUURWERK Artikel 2:71 Begripsbepalingen...26 Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen...26 Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling...26 AFDELING 14. DRUGSOVERLAST Artikel 2:74 Drugshandel op straat...26 AFDELING 15. BESTUURLIJKE OPHOUDING, VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN EN CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding...26 Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden...26 Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen...27 AFDELING 16. BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN COMMUNICATIE Artikel 2:78 Projectvergunning...27 HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D...28 AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 3:1 Begripsbepalingen...28 Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan...28 Artikel 3:3 Nadere regels...28 Pagina 3 van 52

4 AFDELING 2. SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS EN DERGELIJKE Artikel 3:4 Seksinrichtingen...28 Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder...29 Artikel 3:6 Sluitingstijden...29 Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting...30 Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder...30 Artikel 3:9 Straatprostitutie...30 Artikel 3:10 Sekswinkels...30 Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke...31 AFDELING 3. BESLISSINGSTERMIJN; WEIGERINGSGRONDEN Artikel 3:12 Beslissingstermijn...31 Artikel 3:13 Weigeringsgronden...31 AFDELING 4. BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie...32 Artikel 3:15 Wijziging beheer...32 HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE...33 AFDELING 1. (GELUID)HINDER EN VERLICHTING Artikel 4:1 Begripsbepalingen...33 Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten...33 Artikel 4:3 Ontheffing incidentele festiviteiten...34 Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten...34 Artikel 4:5 Onversterkte muziek...34 Artikel 4:6 Overige geluidhinder...35 Artikel 4:6a (Geluid)hinder in de openlucht...35 Artikel 4:6b (Geluid)hinder door dieren...35 Artikel 4:6c (Geluid)hinder door (motor)voertuigen e.d...36 Artikel 4:6d (Geluid)hinder door vrachtauto s...36 Artikel 4:6e Routering...36 Artikel 4:6f Hinder door alarminstallaties...36 Artikel 4:6g Lichthinder...36 Artikel 4:6h Verboden verlichting...36 AFDELING 2. BODEM-, WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING Artikel 4:7 Straatvegen...37 Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen...37 Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen 37 AFDELING 3. HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN Artikel 4:10 Begripsbepalingen...37 Artikel 4:11 Kapvergunning...37 Artikel 4:11a Herplant-/instandhoudingsplicht...37 Artikel 4:11b Bestrijding boomziekte...38 Artikel 4:11c Afstand van de erfgrenslijn...38 Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege...38 AFDELING 4. MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN STANKOVERLAST Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz...38 Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen...39 Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame...39 Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame...39 AFDELING 5. KAMPEREN Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen...39 Artikel 4:18a Slapen op een openbare plaats...40 Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen...40 AFDELING 6. UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING VAN DE GEMEENTE 42 AFDELING 1. PARKEEREXCESSEN Pagina 4 van 52

5 Artikel 5:1 Begripsbepalingen...42 Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen...42 Artikel 5:4 Defecte voertuigen...42 Artikel 5:5 Voertuigwrakken...42 Artikel 5:6 Parkeren kampeermiddelen e.a...43 Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen...43 Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen...43 Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen...43 Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen...43 Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen...44 Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets...44 AFDELING 2. COLLECTEREN Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen...44 AFDELING 3. VENTEN Artikel 5:14 Begripsbepalingen...44 Artikel 5:15 Ventverbod...44 Artikel 5:16 Venten met gedrukte stukken...45 AFDELING 4. STANDPLAATSEN Artikel 5:17 Begripsbepaling...45 Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringgronden...45 Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende...45 Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen...46 AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN Artikel 5:22 Begripsbepaling...46 Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt...46 AFDELING 6. OPENBAAR WATER Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water...46 Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen...46 Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats...47 Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats...47 Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken...47 Artikel 5:29 Reddingsmiddelen...47 Artikel 5:30 Veiligheid op het water...47 Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen...48 AFDELING 7. CROSSTERREINEN EN GEMOTORISEERD EN RUITERVERKEER IN NATUURGEBIEDEN Artikel 5:32 Crossterreinen...48 Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden...48 AFDELING 8. VERBOD VUUR TE STOKEN Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.49 AFDELING 9. VERSTROOIING VAN AS Artikel 5:35 Begripsbepaling...49 Artikel 5:36 Verboden plaatsen...49 Artikel 5:37 Hinder of overlast...49 AFDELING 10 DETECTIEVERBOD Artikel 5:38 Detectieverbod...50 AFDELING 11 RECREATIEPLASSEN Artikel 5:39 Begripsomschrijving...50 Artikel 5:40 Verbod grote vaartuigen e.d Artikel 5:41 Veiligheid van zwemmers...50 Artikel 5:42 Verwijderen van windschermen e.d Artikel 5:43 Verblijfsverbod Rietplas en Oosterlaakplas...50 AFDELING 12 STRAATNAAMBORDEN EN HUISNUMMERS Artikel 5:44 Gedoogplicht aanduidingen...51 Artikel 5:45 Verwijdering e.d. aanduidingen...51 HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN...52 Artikel 6:1 Strafbepaling...52 Artikel 6:2 Toezichthouders...52 Artikel 6:3 Binnentreden woningen...52 Pagina 5 van 52

6 Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening...52 Artikel 6:5 Overgangsbepaling...52 Artikel 6:6 Citeertitel...52 Pagina 6 van 52

7 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari 2010, nr gelezen en besluit; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik van de openbare ruimte; overwegende dat het gewenst is om de Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening te actualiseren; wettelijke grondslag gelet op artikel 147 Gemeentewet; vast te stellen Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Het doorvoeren van deze artikel 1:1 lid d APV; artikel 1:9 APV; artikel 1:10 APV; artikel 2:3 lid 1 APV; artikel 2:6 APV; artikelen 2:9 t/m 2:12 APV; artikel 2:27 APV; artikel 2:29 APV; artikel 2:48 APV; artikel 2:59 APV; artikel 2:65 APV; artikel 2:78 APV; artikel 3:9 APV; artikel 4:2 APV; artikel 4:3 APV; artikel 4:6f APV; artikel 4:11c APV; artikel 4:17 APV; artikelen 4:20 t/m 4:23 APV; artikel 5:4 APV; artikel 5:11 APV; artikel 5:24 lid 4 APV; artikelen 5:25 t/m 5:27 APV; artikel 5:45 APV; artikel 6:5 APV. leidt tot de volgende geconsolideerde regeling ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOOR DE GEMEENTE HOUTEN (ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING) Geconsolideerd voor: 1 e wijzigingsverordening, 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b; b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; c. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn; d. bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen als bedoeld in artikel 20a Wegenverkeerswet 1994; e. rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht; f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening; g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet; h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen. Artikel 1:2 Beslistermijn 1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is. 2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen. 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor de beslissing op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid. Pagina 7 van 52

8 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 1. Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt minimaal vier weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft ingediend. Het bestuursorgaan kan besluiten een aanvraag die korter dan vier weken van te voren is ingediend in behandeling te nemen. 2. Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken. 3. De in het eerste lid genoemde termijn geldt niet voor een ontheffing op grond van artikel 2:9. Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen 1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. 2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet. Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist; c. indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; e. indien de houder dit verzoekt. Artikel 1:7 Termijnen De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet. Artikel 1:8 Weigeringsgronden De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van: a. de openbare orde; b. de openbare veiligheid; c. de volksgezondheid; d. de bescherming van het milieu. Artikel 1:9 Lex silencio positivo Pagina 8 van 52

9 Paragraaf van de algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing voor het volgende artikel in deze verordening: Artikel 2:9: ontheffing van het verbod optreden als straatartiest. Artikel 1:10 Lex silencio positivo Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in de verordening: Artikel 2:25 Vergunning evenementen; Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca; Artikel 2:39 Exploitatievergunning speelgelegenheid; Artikel 3:4 Vergunning seksinrichting; Artikel 4:18 ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein; Artikel 5:23 vergunning organisatie snuffelmarkt. Pagina 9 van 52

10 HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN BEHOUD STADSSCHOON AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 1. Het is verboden op een openbare plaats zich te begeven naar of deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden. 2. Degene die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen. 3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet. 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod. 5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Artikel 2:1a Verblijfsontzegging 1. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar hij aan personen een verblijfsontzegging kan opleggen. 2. De burgemeester gaat alleen over tot aanwijzing van een gebied als bedoeld in het eerste lid, indien naar zijn oordeel sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde. 3. De burgemeester kan een verblijfsontzegging opleggen aan personen die in het aangewezen gebied de openbare orde verstoren door: a. handelen in strijd met het bepaalde in de artikelen 2:1, 2:47 eerste lid onder b, 2:48, 2:74 of 3:9 eerste en tweede lid van deze verordening; b. het bezit, de handel of het gebruik van in de Opiumwet verboden middelen; c. het bezit van wapens, messen en andere voorwerpen die als steek- of slagwapen kunnen worden gebruikt; d. diefstal, inbraak, heling, vernieling of andere vermogensdelicten of e. geweldpleging of bedreiging. 4. De burgemeester bepaalt in de verblijfsontzegging de termijn waarvoor deze geldt. 5. Een verblijfsontzegging kan niet worden opgelegd aan personen die in het aangewezen gebied volgens het bevolkingsregister wonen of in het aangewezen gebied werken. 6. De burgemeester kan indien de belanghebbende een aantoonbaar belang heeft om zich binnen het aangewezen gebied te begeven de verblijfsontzegging naar tijd en plaats beperken. 7. Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegde verblijfsontzegging. AFDELING 2. BETOGING Artikel 2:2 Optochten [gereserveerd] Pagina 10 van 52

11 Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester. 2. De kennisgeving bevat: a. naam en adres van degene die de betoging houdt; b. het doel van de betoging; c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging; d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging; e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen. 3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld. 4. Indien het uiterste tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag. 5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid, genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen. Artikel 2:4 Afwijking termijn (Vervallen) Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens (Vervallen) AFDELING 3. VERSPREIDEN VAN GEDRUKTE STUKKEN Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen. 2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren. 3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen. 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. AFDELING 4. VERTONINGEN E.D. OP DE WEG Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d. [gereserveerd] Artikel 2:8 Dienstverlening Pagina 11 van 52

12 [gereserveerd] Artikel 2:9 Straatartiest 1. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester op een openbare plaats als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden. 2. De burgemeester verleent maximaal 3 ontheffingen per kalenderweek. 3. Per persoon of groep van personen wordt maximaal 1 ontheffing per 4 kalenderweken verstrekt. 4. Een ontheffing wordt verleend voor 1 kalenderweek maar niet voor zondagen, uitgezonderd koopzondagen. 5. De ontheffing geldt tussen uur en uur en op koopavonden en koopzondagen gedurende de openingstijden van de winkels. 6. De burgemeester weigert de ontheffing in ieder geval indien: - het in het tweede lid genoemde maximum is bereikt of - niet wordt voldaan aan het gestelde in het derde lid 7. Het verbod in het eerste lid geldt niet op Koninginnedag. 8. Een ontheffing is uitsluitend op maandagochtend voor diezelfde week aan de balie van het gemeentehuis te verkrijgen. AFDELING 5. BRUIKBAARHEID EN AANZIEN VAN DE WEG Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen 1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg, een weggedeelte of een openbare plaats te gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. 2. Het verbod geldt niet voor: a. vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt; b. zonneschermen, voor zover deze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg of openbare plaats en voor zover: 1. elk onderdeel zich hoger dan 2,20 meter boven dat gedeelte bevindt; 2. elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg of openbare plaats bevindt; 3. elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt; c. voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is; d. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard; e. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; f. terrassen als bedoeld in artikel 2:27 onder c; g. op standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18; h. uitstallingen die tijdens openingstijden door, namens of met toestemming van de ondernemer van het winkelpand waarvoor de uitstallingen zich bevinden, maximaal 1,25m diep vanaf de winkelgevel zijn geplaatst, tenzij deuren, gangen, nooduitgangen en inritten worden belemmerd. 3. Op verzoek van de politie, brandweer of onderhoudspersoneel van de gemeente moeten de in het tweede lid bedoelde voorwerpen en stoffen tijdelijk worden verplaatst of verwijderd. 4. Het is verboden op, aan, over of boven de weg of openbare plaats een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien a. deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg of openbare plaats, b. gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg of openbare plaats, of c. een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Pagina 12 van 52

13 5. Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd: a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg of openbare plaats, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud daarvan; b. indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand; c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerende zaak. 6. a. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 2:78, de afvalstoffenverordening, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening voor de provincie Utrecht. b. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet. c. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken; d. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer. Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 1. Het is verboden zonder vergunning van het college een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg. 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak. 3. Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wegenverordening voor de provincie Utrecht, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg 1. Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van a. de bruikbaarheid van de weg; b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg; c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; d. de bescherming van openbare groenvoorzieningen 3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 2:78, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de Wegenverordening voor de provincie Utrecht. AFDELING 6. VEILIGHEID OP DE WEG Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid [gereserveerd] Artikel 2:14 Winkelwagentjes 1. De rechthebbende op een bedrijf die winkelwagentjes ter beschikking stelt, mede ten behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg, is verplicht ze te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en de in de omgeving van dat bedrijf door het publiek Pagina 13 van 52

14 op een openbare plaats achtergelaten winkelwagentjes terstond te verwijderen of te doen verwijderen. 2. Het is verboden zich met een winkelwagentje op de weg te bevinden buiten de onmiddellijke omgeving van het bedrijf als bedoel in het eerste lid of, indien het bedrijf is gelegen in een winkelcentrum, buiten de onmiddellijke omgeving van dat winkelcentrum. Als onmiddellijke omgeving van het bedrijf of winkelcentrum wordt aangemerkt de weg of het weggedeelte, grenzende aan dat bedrijf of dat winkelcomplex en tevens een aan die weg of dat weggedeelte aansluitende parkeerplaats. 3. Het is verboden een winkelwagentje dat is gebruikt op de weg, onbeheerd daarop achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen plaats. 4. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer. Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert. Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken. Artikel 2:17 Kelderingangen e.d. [gereserveerd] Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen [gereserveerd] Artikel 2:19 Prikkeldraad 1. Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel van de weg op een naar het oordeel van het college gevaarlijke wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen aan te brengen of te hebben lager dan 2,2 meter boven de hoogte van de weg. 2. Het verbod geldt niet voor prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de uiterste boord van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn aangebracht. 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat. 4. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet Artikel 2:20 Vallende voorwerpen [vervallen] Pagina 14 van 52

15 Artikel 2:20a Gevaarlijk voorwerp 1. Het is verboden op door het college aangewezen openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke gebouwen messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te dragen. 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor wapens die behoren tot de categorie I, II, III en IV van de Wet wapens en munitie en voor zover door het bij zich dragen van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid, de openbare orde of veiligheid niet in gevaar komt of kan komen. Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting 1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op aanwijzing van het college op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd. 2. Het bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de Belemmeringenwet Privaatrecht. Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn [gereserveerd] Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs 1. Het is verboden: a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen; b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren. 2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale vaarwegenverordening. AFDELING 7. EVENEMENTEN Artikel 2:24 Begripsbepaling 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: a. bioscoopvoorstellingen; b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening; c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; f. beurzen die worden georganiseerd in ruimten dan wel gebouwen die daartoe bestemd zijn; g. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening. Pagina 15 van 52

16 2. Onder evenement wordt mede verstaan: a. een herdenkingsplechtigheid; b. een braderie; c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg; d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg; e. een klein evenement; f. een besloten feest op of aan de weg of met uitstraling naar de openbare ruimte. Artikel 2:25 Evenement 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 2. Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd, indien: a. onevenredig veel beslag wordt gelegd op de gemeentelijke diensten of hulpdiensten; b. de aard van het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de gevraagde locatie. 3. De burgemeester kan vrijstelling verlenen voor door hem aangewezen categorieën evenementen. 4. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet De vergunning kan zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen worden verleend. Artikel 2:26 Ordeverstoring 1. Het is verboden bij evenementen onnodig op te dringen, door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden of deze te veroorzaken. 2. Het is verboden bij evenementen messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, op zodanige wijze mee te voeren dat de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan komen. 3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor wapens die behoren tot de categorie I, II, III en IV Wet wapens en munitie 4. Een ieder is verplicht bij evenementen alle aanwijzingen van ambtenaren van politie en brandweer in het belang van de openbare orde of veiligheid terstond en stipt op te volgen. AFDELING 8. TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsbepalingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis of bezorgdienst. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden. b. bezorgdienst: bedrijf dat horeca-activiteiten verricht die gericht zijn op het bedrijfsmatig bereiden van dranken en/of etenswaren, niet voor gebruik ter plaatse, die door middel van een koerier bij de eindgebruiker worden bezorgd. c. terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. d. bezoeker: iedere aanwezige in het horecabedrijf, met uitzondering van personeel dat dienst heeft of personen van wie de aanwezigheid om bedrijfsmatige redenen noodzakelijk is. Pagina 16 van 52

17 Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf 1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. 2. De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan. 3. In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien a. naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; b. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; c. dat gebruik een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. 4. Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond onder a houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie. 5. Voorts geldt het eerste lid niet voor een horecabedrijf in zorginstellingen. 6. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in het eerste lid indien de aanvrager geen verklaring omtrent het gedrag overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven. Artikel 2:29 Sluitingstijd 1. Het is verboden een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven: a. In het geval de exploitant (winkelondersteunend) spijsverstrekker is of een sportvereniging is gelegen binnen de gemeente Houten van: uur tot uur op maandag tot en met zondag, met daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele ontheffingen aan de sportverenigingen op zaterdag en zondag tot maximaal uur; b. In het geval de exploitant (horecaondersteunend) spijsverstrekker is of een maaltijdverstrekker is en gelegen binnen het Centrum gebied, Oude Dorp, Castellum (alleen bij de maaltijdverstrekker), inclusief de kleine kernen, het buitengebied en overige kern Houten van: uur tot uur op maandag tot en met vrijdag en uur tot uur op zaterdag en zondag; c. in het geval de exploitant een drankverstrekker is en gelegen binnen het Centrum gebied, Oude Dorp en Castellum van: uur tot uur op maandag tot en met vrijdag en uur tot uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid van een verruimd ontheffingenbeleid in de vorm van 1 uur extra tot uur op basis van het éénrichtingsprincipe; d. in het geval de exploitant een drankverstrekker is en gelegen binnen de kleine kernen, het buitengebied en de overige kernen van Houten van: uur tot uur op maandag tot en met vrijdag en uur tot uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot een later sluitingsuur. e. in het geval de exploitant een (sociaal) culturele instelling is en gelegen binnen het Centrumgebied, Oude Dorp, het Castellum, inclusief de kleine kernen, het buitengebied en de overige kern van Houten van: uur tot uur van maandag tot en met vrijdag; met daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot maximaal uur; uur tot uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot een later sluitingsuur. 2. De burgemeester kan andere sluitingstijden vaststellen. 3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde Pagina 17 van 52

18 voorschriften van toepassing zijn. Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet. Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn. Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven 1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2. De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt. Artikel 2:33 Ordeverstoring Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren. Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan Indien een horecabedrijf geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:28 tot en met 2:31. AFDELING 9. TOEZICHT OP INRICHTINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN NACHTVERBLIJF Artikel 2:35 Begripsbepaling In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester. Artikel 2:37 Nachtregister Pagina 18 van 52

19 [gereserveerd] Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken. AFDELING 10. TOEZICHT OP SPEELGELEGENHEDEN Artikel 2:39 Speelgelegenheden 1. Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren. 2. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op: a. speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend; b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; c. speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten. 3. De burgemeester weigert de vergunning: a. indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; b. indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan. Artikel 2:40 Speelautomaten 1. In dit artikel wordt verstaan onder: a. Wet: de Wet op de kansspelen; b. speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet; c. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet; d. hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet; e. laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet. 2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten. 3. In laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan. AFDELING 11. MAATREGELEN TEGEN OVERLAST EN BALDADIGHEID Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal Pagina 19 van 52

20 1. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden. 2. Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden. 3. Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is. Artikel 2:42 Plakken en kladden 1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden. 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is: a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen; b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen. 3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift. 4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen. 5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame. 6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen. 7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven. Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 1. Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap. 2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42. Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben, die ertoe kunnen dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 2. Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d. [gereserveerd] Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d. Pagina 20 van 52

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten» Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten» INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie d.d.: 24-7-2015 Hoofdsplitsing Boston en Seattle te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie d.d.: 24-7-2015 Hoofdsplitsing Boston en Seattle te Rotterdam 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie d.d.: 24-7-2015 Hoofdsplitsing Boston en Seattle te Rotterdam Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg Regels Bestemmingsplan Erve Wezenberg Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 11 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 12 Artikel 3 Bos 12

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art.

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art. PB0709 BR01 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden Begripsomschrijvingen Verzekeringsgebied Omschrijving van de dekking Verplichtingen in geval van schade Verjaring De premie Wijziging van premie

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie