Inhoudsopgave. Inleiding Deel 1 Achtergrond... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding Deel 1 Achtergrond Deel 2 Effecten en patronen 2.1 Buitenlandse drugstoeristen: blijvende spectaculaire afname Registraties: een daling De werkwijze van (straat)handelaren Roosendaal Bergen op Zoom Verplaatsing naar gedoogde coffeeshops in de regio Verplaatsing naar de grensstreek en dieper België in Andere delicten in Roosendaal en Bergen op Zoom Criminele structuren Deel 3 De balans opgemaakt 3.1 Hoofdconclusies Aanbevelinge Colofon

2 Inleiding Derde infosheet Op 16 september 2009 startten de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom met het zogenoemde nulbeleid. Het gevolg was dat de gedoogde coffeeshops geen softdrugs meer mochten verkopen. Er werd besloten de effecten hiervan jaarlijks in beeld te brengen met een drugsscan. Deze (derde) infosheet maakt in dat verband de (tussen)balans op. In het eerste deel wordt de achtergrond van de drugsscan geschetst. In de jaren voor het einde van het gedoogbeleid pakten de beide gemeenten met project Courage de drugsproblematiek al aan. Vanwege de toenmalige enorm grote toestroom van voornamelijk Belgische en Franse drugstoeristen 1, waren de beleidsinspanningen vooral daarop gericht. Dit resulteerde uiteindelijk in een ingrijpende maatregel: er werd in 2009 een streep gezet door het gedoogbeleid. In de twee jaren daarna brengt de drugsscan de effecten in kaart. De stroom buitenlandse drugstoeristen nam enorm af en dat is winst. Er treedt wel een zekere verplaatsing op van drugshandel naar buitenwijken en gebieden. Die trend blijft bestaan in Uit de analyse ervan blijkt dat zich andere opdrachten aandienen voor de overheid (driehoek) dan louter bestrijding van drugsoverlast. In het tweede deel wordt ingegaan op de effecten van het stopzetten van het gedoogbeleid. We besteden daarbij onder meer aandacht aan de stroom drugstoeristen, aan illegale straathandel en aan verschijningsvormen van drugscriminaliteit. Er valt op belangrijke onderdelen vooruitgang te noteren. Een ontwikkeling die aandacht vraagt is de toename van drugsproblemen op enkele locaties. Die groei is deels het product van verplaatsing, maar evengoed van ontwikkelingen in de desbetreffende wijken die breder zijn dan het softdrugsdossier. In het derde deel wordt de balans opgemaakt. Er worden conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. 1 Drugstoeristen voornamelijk afkomstig uit België. 2

3 Deel 1 Achtergrond Courage De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom werken al lange tijd onder de noemer van project Courage samen bij de lokale drugsaanpak. Het is een intergemeentelijk project, maar er wordt intensief samenwerkt met het politiekorps Midden en West Brabant, het Openbaar Ministerie, de partners in het Veiligheidshuis, de Belastingdienst, Enexis, Woningbouwverenigingen en Parkeerbeheer. Hoofddoelstelling is de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit en het verminderen van de drugsgerelateerde overlast voor bewoners. Er werd tot aan 2009 onder meer geïnvesteerd in de aanpak van illegale verkooppunten, drugsrunners/dealers en henneptelers. Er worden tal van maatregelen getroffen: meer toezicht (cameratoezicht, aanstellen Boa s), striktere handhaving en intensievere opsporing. Er wordt een breed scala aan maatregelen ingezet op het strafrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke vlak. Er wordt op onderdelen vooruitgang geboekt, maar de aanhoudende grote stroom (voornamelijk Belgische) drugstoeristen blijft zorgen voor grote overlast. De grote stroom drugsklanten is ook een stimulans voor georganiseerde hennepkweek, waarmee veel crimineel geld wordt verdiend en dat is weer een basis voor criminele infrastructuren. Hebben jullie deze foto ook in hoge resolutue? Een landelijke testcase De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom concluderen dat de strijd tegen de toenemende drugsgerelateerde overlast vraagt om onorthodoxe maatregelen. Dat resulteert in het besluit om vanaf de tweede helft van 2009 een zogenoemd nulbeleid te gaan voeren. Er wordt vanaf 16 september 2009 niet langer gedoogd dat de acht coffeeshops (vier in Roosendaal en vier in Bergen op Zoom) softdrugs verkopen. De gemeenten besloten de effecten van dit nieuwe beleid in beeld te brengen. Dit helpt bij het lokale beleid, maar is ook relevant voor gemeenten in de grensregio s die zoeken naar manieren om de overlast van het drugstoerisme te verminderen. De wijze waarop de maatregel in Roosendaal en Bergen op Zoom uitpakt, is daarmee een testcase met regionale en landelijke relevantie. Een onafhankelijk onderzoeksconsortium analyseert hoe deze maatregel uitpakt. 2 Daarbij wordt onder meer gekeken naar: Veranderingen in aard en omvang van het drugstoerisme; Veranderingen in aard en omvang van drugsgerelateerde overlast; Ontwikkelingen rondom illegale drugshandel (waaronder straathandel); Mogelijke verschuivingen naar andere vormen van criminaliteit; Het beleidsinstrumentarium. De Drugsscan Er is gekozen voor een methodiek die systematisch relevante informatie verzamelt en analyseert: de Drugsscan. Deze scan koppelt systeemkennis (informatie uit de registratiesystemen van de politie én andere organisaties) aan straatkennis van onder meer Courage, wijkagenten, bewoners, wijkcommissies, bewonersplatforms en winkeliers. Dat is essentieel omdat drugsgerelateerde overlast en criminaliteit niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar wordt in (politie)cijfers of andere 2 Bestaande uit Beke Advies en LokaleZaken en onder verantwoordelijkheid van Balthazar Beke en Edward van der Torre. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 3

4 systeemkennis. Het zijn zogenoemde slachtofferloze delicten. Zowel de dealer als de koper of gebruiker hebben geen belang bij aangifte bij de politie. Daarom moet ook op een goede manier gebruik worden gemaakt van straatkennis. De zogenoemde Wijkthermometer is primair gericht op het bijeen brengen van systeemkennis (door politie en Courage geregistreerde overlastmeldingen) en ervaringen van bewoners en praktijkdeskundigen. We verzamelen relevante meldingen en registraties. We voeren ook jaarlijks een peiling op straatniveau uit onder ruim 700 bewoners en ondernemers. 3 We vragen vervolgens aan mensen met straatkennis om deze gegevens te interpreteren of te bekritiseren en aan te vullen met informatie waarover zij wel beschikken. Hiertoe spreken we met professionals (Courage, wijkagenten) en voeren we op straat losse gesprekken met bewoners. Voorts hebben we in beide gemeenten een bijeenkomst belegd met bewoners: de bewonersplatforms in Roosendaal en de wijkcommissies in Bergen op Zoom. Vanwege harde signalen bij de twee eerder uitgevoerde drugsscans over verplaatsing van drugshandel en drugsteelt naar België, zijn dit jaar ook gesprekken gevoerd met vier Belgische politiefunctionarissen met dossierkennis. Een jaarlijkse beoordeling We brengen voor de derde keer de effecten in kaart van de beëindiging van het gedoogbeleid en daarmee het verdwijnen van de acht coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom. Sommige effecten waren al vrij snel zichtbaar, andere worden pas na verloop van tijd zichtbaar. Zo was snel duidelijk dat het aantal buitenlandse drugstoeristen fors afnam. Op langere termijn wordt zichtbaar waar de drugstoeristen blijven. We brengen bij deze derde scan inmiddels ook patronen op het drugs- en veiligheidsdossier in kaart waarvan niet duidelijk is of ze in (direct) verband staan met de beëindiging van het gedoogbeleid. Ze zijn in elk geval relevant voor de twee gemeenten en hun partners. Deze derde infosheet maakt het mogelijk te oordelen over het gevoerde beleid, geeft zicht op ontwikkelingen die vragen om bijsturing en agendeert ontwikkelingen die verder reiken dan het effect van het stoppen met gedogen. De stroom buitenlandse drugstoeristen is en blijft veel kleiner dan voor september Dat is nog altijd belangrijke winst. Er treedt wel een zekere verplaatsing op van drugshandel naar buitenwijken en -gebieden. Die trend signaleerden we eerder en blijft bestaan in In de afgelopen jaren was het beleid gericht op het indammen van de overlast van het drugstoeristen, op het stopzetten van het gedoogbeleid en op het reageren op (zichtbare) effecten daarvan. Daarmee zijn resultaten geboekt. Er kondigen zich andere opdrachten aan voor de overheid. De legitimiteit en effectiviteit van het overheidbeleid vragen nu om koerswijzigingen, die ten dele reeds zijn ingezet. Het betreft a. de accentverschuiving van de aanpak van drugsoverlast naar drugscriminaliteit, en b. een accentverschuiving van drugsbeleid naar focus op de aanpak van veiligheidsproblemen, waaronder drugs. Dit laatste heeft gevolgen voor de scan van de ontwikkelingen in 2012, want die zal ook verbreed moeten worden van alleen drugs naar veiligheid, met bijzondere aandacht voor het drugsdossier. 3 Straatenquête 2011: Peilingen in Roosendaal en Bergen op Zoom. We brengen in paragraaf 2 effecten in kaart van het beëindigen van het gedoogbeleid. Bij het veldwerk dat we daartoe uitvoerden stuitten we echter op patronen die belangrijk zijn voor de aard en omvang van de drugsoverlast en drugscriminaliteit in Roosendaal of Bergen op Zoom, maar zonder (directe) relatie met het stoppen met gedogen. De paragraaf heeft daarom niet meer de titel effecten, maar effecten en patronen. 4 3 e rapportage, april 2012

5 Deel 2 Effecten en patronen 2.1 Buitenlandse drugstoeristen nagenoeg verdwenen Tot september 2009 bezochten wekelijks klanten één van de acht coffeeshops in Roosendaal of Bergen op Zoom. Deze klandizie kwam door de goede kwaliteit softdrugs van de coffeeshops (ook in verhouding met de prijs) en door de goede ligging. De shops waren met name vanuit België goed bereikbaar. Er kwamen veel klanten naar de gedoogde coffeeshops die het een prettig idee vonden gedoogd softdrugs te kunnen kopen. De beëindiging van het gedoogbeleid is met een grootschalige internationale campagne C est fini! onder de aandacht gebracht van buitenlandse drugstoeristen. Bewoner (centrum Roosendaal) Rust went snel. Eigenlijk ben ik nooit gewend geraakt aan de chaos die het was. Je maakte jezelf wijs dat je er niet zo n last van hebt, maar dat was onzin. Het is heel goed dat de burgemeester het heeft gedurfd. In oktober tot en met december 2009 rijden er nog geregeld Belgische coffeeshopklanten door Roosendaal of Bergen op Zoom. Ze zien met eigen ogen dat ze daar geen softdrugs meer kunnen kopen, de politie surveilleert extra en de stroom Belgische en Franse klanten droogt snel op. Dit wordt geobserveerd door bewoners en professionals. Het wordt bevestigd door tellingen die in het eerste kwartaal van 2010 zijn uitgevoerd. Uit die tellingen blijkt dat het aantal drugstoeristen met ruim 90% is gereduceerd, tot hooguit enkele honderden auto s per week. 4 Deze trend blijft overeind in 2011, zo blijkt uit gesprekken met bewoners en professionals, alsook uit onze observaties in het vierde kwartaal van Vanwege het op lokaal niveau goed zichtbare en onbetwiste effect, zijn er geen nieuwe tellingen uitgevoerd. Voor het overgrote deel van de buitenlandse drugstoeristen is er geen prikkel meer om Roosendaal of Bergen op Zoom te bezoeken. Dat blijft een goede score. We gaan verderop in op de Belgische en Franse drugsklanten die nog wel naar Roosendaal of Bergen op Zoom afreizen. 2.2 Registraties: een daling In gemeente Roosendaal en Bergen op Zoom neemt het aantal geregistreerde meldingen van drugshandel licht af: van 375 meldingen in 2010 naar 355 meldingen in Zie tabel 2.1. Tabel 2.1: Meldingen meldpunt drugsoverlast Courage Totaal 2010 Totaal 2011 Soort melding Drugshandel Hennepteelt Bron: Jaaroverzicht Courage 2011 Relativering blijft wat dit betreft op zijn plaats. Het was voor de politie vóór beëindiging van het gedoogbeleid namelijk relatief gemakkelijk om eenvoudige vormen van straathandel te constateren en te registreren. 4 In Roosendaal gaat het om een daling van ruim 93 % (van drugstoeristen in 2010 naar 967 in 2009) en in Bergen op Zoom om een daling van 91 % (van drugstoeristen in 2008 naar in 2009)! Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 5

6 Rondom de gedoogde coffeeshops, en op de geijkte routes daar naartoe, waren drugsrunners en illegale handelaren actief. Kort na het einde van het gedoogbeleid beleefde de illegale straathandel een piek. De toenmalige drugsdrukte op straat en de eenvoudige modus operandi van een deel van de illegale straathandelaren, resulteerden in hogere registraties dan vandaag de dag. De drugsdrukte op straat is afgenomen en dat is winst. Er is echter een blijvende markt van illegale drugshandel in Roosendaal en Bergen op Zoom. De drugshandelaren die op deze markt opereren, zijn gericht op afscherming en verhandelen gemiddeld grotere hoeveelheden dan de straathandelaren in 2008 en 2009 deden. De huidige illegale handel vergt meer inspanningen van de politie om illegale drugshandel te constateren en dus te registreren. Dit komt mede doordat de illegale handel uitwaaiert over meerdere wijken, naar beschutte locaties en naar het buitengebied (zie verderop). Drugshandel is zoals gezegd een zogenaamd slachtofferloos delict. Dat wil zeggen dat geen van beide partijen (dealer of koper) naar de politie stapt (zoals bij andere misdrijven vaak wel het geval is). De straathandel komt dus alleen in beeld als de politie zelf drugshandel constateert (mede op grond van meldingen van burgers). En met duizenden drugstoeristen die vóór de sluiting van de coffeeshops in beide gemeenten rondlopen, is het gemakkelijker om dealers op straat te betrappen. Courage Er is minder straathandel na de sluiting. De daling is enorm in gebieden waar de coffeeshops zaten. Er zijn ook locaties waar het is toegenomen. Maar het gaat om veel kleinere aantallen dan vijf jaar geleden. Ik realiseer me dat dit lastig valt uit te leggen als het bij jou in de buurt wel toeneemt. Daarop moeten we investeren. Bewoner In het centrum was het dag en nacht raak. Hier in de wijk is het toegenomen. Het is een kwestie van auto s en avonduren. Sommige mensen hebben er last van. Anderen zien het niet of willen het niet zien. Er wordt geprobeerd om overlastgevende drugspanden aan te pakken. Dit kan op basis van artikel 13 Opiumwet. In 2011 is zowel is Roosendaal als in Bergen op Zoom één pand gesloten. De registratie van hennepkwekerijen in Roosendaal laat in het afgelopen jaar een dalende lijn zien. In 2010 komen er in Roosendaal 247 meldingen binnen van mogelijke hennepkwekerijen. In 2010 werden 46 kwekerijen ontruimd. De geregistreerde meldingen over kwekerijen dalen in 2011 naar 183 (44 ontruimingen). Bergen op Zoom telt in 2010 in totaal 273 meldingen van mogelijke hennepkwekerijen (74 ontruimingen). De teller komt in 2011 uit op 294 meldingen (68 ontruimingen). In tegenstelling tot in Roosendaal, stijgt de registratie van hennepkwekerijen in Bergen op Zoom. Bewoner Het nam hier in de buurt al toe voor de sluiting van de coffeeshops. Het zijn vooral kwekerijen en ik denk ook wel dat er meer handel is. Je hoort mij niet zeggen dat de coffeeshops weer open moeten. Toen ging alle aandacht daar naartoe. 6 3 e rapportage, april 2012

7 Deze trends roepen enkele vervolgvragen op. Waar zijn de Franse en (voornamelijk) Belgische drugstoeristen gebleven en waar halen lokale gebruikers uit Roosendaal en Bergen op Zoom hun softdrugs vandaan? Wie zitten er achter de hennepkwekerijen? Hoe reageren de criminele groepen die zich toeleggen op de organisatie van hennepteelt en op illegale softdrugshandel op het beëindigen van het gedoogbeleid? Om deze vragen te beantwoorden gaan we achtereenvolgens nader in op: a De werkwijze van (straat)handelaren (2.3) b Verplaatsing binnen Roosendaal en Bergen op Zoom (2.4 en 2.5) c Verplaatsing naar gedoogde coffeeshops in de regio (2.6) d Verplaatsing naar de grensstreek en dieper België in (2.7) e Functionele verplaatsing: toename van andere delicten in Roosendaal en Bergen op Zoom? (2.8) f De kenmerken van lokale criminele structuren die zich toeleggen op softdrugs (2.9) 2.3 De werkwijze van (straat)handelaren De gedoogde softdrugsverkoop door acht coffeeshops en de daaraan gekoppelde stroom buitenlandse drugsklanten, creëerden in het verleden een parallelle illegale markt in Roosendaal en Bergen op Zoom. Het betrof in de eerste plaats (kleine) straatdealers en drugsrunners die potentiële klanten op de geijkte toegangswegen opwachtten en afvingen. Ze boden softdrugs aan en zorgden voor doorverwijzing naar verkooppunten. Hoewel het overgrote deel van de enorme stroom Belgische en Franse drugstoeristen softdrugs kocht in een coffeeshop, pikten ze een graantje mee. Ze beleefden piekmomenten kort na sluitingstijd en soms troffen ze klanten die met hulp van runners wel wat meer wilden kopen dan de destijds toegestane hoeveelheid in één van de acht coffeeshops. Per transactie ging het echter om een kleine gemiddelde hoeveelheid en vaak ontmoetten de drugsrunner en drugstoeristen elkaar per toeval: er was dus vaak geen sprake van een klantrelatie, inclusief mobiel telefoonverkeer. Het was daarnaast inherent aan het gevoerde gedoogbeleid dat de bevoorrading van de acht coffeeshops in handen was van criminele groeperingen die zich met hennepproductie en -handel bezighielden. Naast de markt van de coffeeshops vormde ook destijds de parallelle illegale markt al een afzetgebied voor hen. Het ging om de illegale markt van de tussenhandel. Er werden grotere hoeveelheden verhandeld door meer professionele dealers. Soms waren dat zelfstandigen, maar vaker waren ze direct gelieerd aan voornoemde criminele groeperingen. De relatie met hun buitenlandse klanten was letterlijk veel waard. De transactie werd vaker voorbereid per GSM, stoelde op een relatie en daardoor kon men over en weer rekenen op zoveel mogelijk afscherming van de handelspraktijken. Dit soort dealers zette drugsrunners niet (alleen) in als makelaar tussen potentiële klant en dealers, maar als een verbindingsofficier tussen bekende (vaste) klant en dealer. Het sluiten van de deal, de betaling en de overdracht van de softdrugs behoeven niet samen te vallen. Deze meer vernuftige handel was (en is) minder zichtbaar en werd in de beeldvorming jarenlang verdrongen door de enorm grote stroom drugstoeristen en daarop azende drugsrunners. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 7

8 In dit klimaat zijn in Roosendaal en Bergen op Zoom lokale criminele personen en/of netwerkjes zich reeds ten tijde van het gedogen van de acht coffeeshops gaan toeleggen op georganiseerde illegale drugshandel en drugsteelt. Ook lokaal, in Roosendaal en Bergen op Zoom, worden bewoners betrokken bij illegale hennepteelt. Er werden en worden met grote regelmaat panden met illegale hennepkwekerijen ontdekt. De beëindiging van het gedoogbeleid heeft tot veranderingen geleid: (1) De eenvoudig opererende straathandelaren en drugsrunners zien hun doelgroep vrijwel geheel opdrogen. Buitenlandse drugsklanten die niet weten waar of bij wie ze softdrugs kunnen kopen, en dus gebruik kunnen maken van de diensten van een drugsrunner, zijn schaars. Buitenlandse drugsklanten hebben een afspraak, kennen runners of dealers of weten naar welke locatie ze kunnen rijden om een deal te sluiten. Vrijwel alle buitenlandse drugsklanten die onbekend zijn in Roosendaal of Bergen op Zoom, kopen hun softdrugs liever elders. Belgische politiefunctionaris, politiezône Grens: Het zijn vooral Marokkanen die het overnemen en die gewoon de jongens [klanten, aut.] van vroeger bellen. Die staan vlak over de grens en daar kunnen ze hun cannabis halen. (2) Een beperkt deel van de kleine lokale straatdealers en runners blijft actief in het circuit van de illegale straathandel. Ze richten zich onder meer op de lokale jeugd. Hun werkterrein heeft niet zozeer plaats op de locaties met de voormalige gedoogde coffeeshops, maar in (andere) woonwijken (zie verderop). Op diverse drugslocaties worden Belgische drugsklanten gerund die op zoek zijn naar de precieze locatie, naar (halve) bekenden of die op aanraden van bekenden naar een bepaald pand gaan. We komen nog terug op de locaties. Bewoner: Elke avond staan er 2-3 auto s op de parkeerplaats bij de flat aan de Wierlaan. Auto s staan even naast elkaar, raam gaat open, transactie vindt plaats en de auto s rijden met hoge snelheid of richting de snelweg of richting Kastanjelaan/Piusplein. (3) Respondenten die we spraken in het kader van de wijkthermometer maken melding van wiettaxi s: auto s of scooters die in de twee gemeenten softdrugs bezorgen bij lokale klanten. Dit wordt besteld per GSM, zo wordt vermoed. Deze respondenten bespeuren ook de pizzamethode (er wordt zogenaamd eten bezorgd, maar in plaats daarvan zou het gaan om softdrugs) en de afhaalmethode: horecazaken waar mensen klaarblijkelijk softdrugs afhalen en niet alleen voedsel. Bewoner: Er vindt steeds meer handel aan de deur plaats. Bezorging vindt plaats met mooie auto s. (4) De parallelle illegale drugsmarkt, die in handen is van meer professionele handelaren, is voor een belangrijk deel intact. Deze handel is belangrijker geworden door het wegvallen van de handel via de gedoogde coffeeshops. Deze handelaren richten zich op buitenlandse tussenhandelaren. Handelspatronen die ook al bestonden tijdens het gedoogbeleid zijn belangrijker geworden. Het moment van contact, de betaling en de overdracht van de drugstransactie worden ontkoppeld. Ook worden locaties waar overdracht plaatsvindt steeds 8 3 e rapportage, april 2012

9 gewisseld. De drugsrunners worden op het ene moment verbindingsofficieren die zorgen voor het sluiten van de transactie en op het andere moment zijn ze leveranciers die de softdrugs overhandigen en/of het geld in ontvangst nemen. De ontkoppeling van deal en overdracht is een direct gevolg van de verhoogde pakkans van de overgebleven illegale handel. De zichtbaarheid van de illegale handel is toegenomen met het verdwijnen van de duizenden drugstoeristen in combinatie met de focus van politie en Courage op illegale drugshandel. Er wordt geprobeerd panden en locaties van waaruit de illegale drugshandel plaatsvindt in kaart te brengen. 5 Er wordt actief op gerechercheerd en er wordt geprobeerd panden te sluiten. Bij voldoende bewijsmateriaal volgen strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties. Maar als louter wordt geobserveerd dat enkele mannen in bijvoorbeeld een cadeaushop met elkaar spreken, dan valt niet te bewijzen dat er zojuist een drugsdeal is gesloten. Er is namelijk geen softdrugs aanwezig, want die wordt op een uitgekozen locatie en moment overhandigd. Illegale handelaren kiezen ook locaties in de luwte uit waar ze denken te kunnen ontsnappen aan de aandacht van de politie. Bijvoorbeeld het buitengebied, een beschutte parkeerplaats of een bedrijventerrein. Op die locaties wordt wel softdrugs overhandigd. Het gaat voor een deel om meer professionele dealers die verkopen aan tussenhandelaren, maar het kan evengoed gaan om de kleinere dealers die actief zijn gebleven (zie onder 2). Grote hoeveelheden zouden voornamelijk in dunbevolkt gebied worden overhandigd en kleinere hoeveelheden vaker op een locatie in Roosendaal of Bergen op Zoom. Hollandse Hoogte Bewoner: Druggerelateerde activiteiten verplaatsen zich naar buitengebied, de Holleweg, richting bos. Veel auto s met Belgische kentekens. (5) De ontkoppeling tussen deal en transactie is geen louter lokale aangelegenheid. Tussenhandelaren uit Roosendaal of Bergen op Zoom laten de softdrugs ook naar de grens brengen. De overdracht heeft daar plaats, bijvoorbeeld in de bossen bij Putte. Belgische respondenten bevestigen dat dit een locatie is waar handelaren (of hun loopjongens) en Belgische (tussen)handelaren elkaar treffen. Dit gebeurt aan de Nederlandse kant van de grens, klaarblijkelijk omdat de strafmaat in Nederland lager is dan die in België. Dit attendeert op ontwikkelingen waar we verderop nader op ingaan. De drugshandel en drugsteelt verplaatsen zich naar het Zuiden: naar België en binnen België. Belgische politiefunctionaris, politiezône Noord: In Putte en Bergen op Zoom zijn dealers actief. In het bos bij Putte (op Nederlands grondgebied, aut.) vooral aan de Putse Moer, wordt gedeald. 5 Het gaat om panden met uiteenlopende bestemmingen lopend van horecagelegenheden, smart- en growshops, detailhandel, tot woonhuizen. Het merendeel daarvan is bij team Courage (en beide gemeenten) in beeld. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 9

10 2.4 Roosendaal Hotspotkaart De onderstaande kaart laat zien over welke locaties drugsgerelateerde meldingen zijn gedaan. In het bebouwde kom c.q. stedelijke gebied worden zoveel spots gevisualiseerd dat we moeten inzoomen om een duidelijker beeld te krijgen. Puntenkaart Roosendaal alle meldingen rondom drugs De onderstaande (tweede) kaart geeft, op een andere schaal (namelijk van het verstedelijkte gebied), een overzicht van de drugsgerelateerde meldingen in Roosendaal. Hotspots liggen in het Centrum, in de Westrand en in Langdonk. Ingezoomde Hotspotkaart Roosendaal alle meldingen rondom drugs 10 3 e rapportage, april 2012

11 Gemeentelijke peiling De gemeente Roosendaal heeft in juni 2011 een bewonersenquête uitgevoerd. In 2009 vond 8% van de Roosendalers dat overlast van drugstoeristen vaak voorkomt in de buurt. In 2011 komt dit percentage uit op 5%. In vergelijking met 2009 is de overlast van drugstoeristen significant afgenomen, namelijk in het Centrum (van 25% naar 8%), in Noord (van 29% naar 12%) en in Oost (van 14% naar 7%). De hoogste negatieve scores vaak overlast van drugstoeristen worden gemeten in Noord met 12% (dit was dus nog 29% in 2009). In de wijken Kroeven (11%), Nispen (11%), West (8%) en Langdonk (7%) vinden inwoners in 2011 wat vaker dan in 2009 dat overlast van drugstoeristen vaak voorkomt in hun buurt. Het is een indicatie voor verplaatsing van het buitenlandse drugstoerisme en de illegale straathandel naar deze wijken. De bewonersenquête bevat ook indicaties voor verplaatsing van straathandel naar locaties buiten de geijkte gebieden, zoals locaties met voorheen gedoogde coffeeshops of kwetsbare wijken of buurten. In bijvoorbeeld Minnebeek-De Krogten en Kortendijk meldt in 2011 precies 3% dat drugstoerisme vaak voorkomt in de eigen buurt. Dat is een laag percentage, maar het was nul of bijna nul in De bewonersenquête heeft ook gepeild hoeveel bewoners vinden dat drugsdealers en runners vaak voorkomen in de eigen buurt. Voor heel Roosendaal stijgt dit percentage van 9% naar 11%. In vergelijking met 2009 is in 2011 in vier wijken de overlast van drugsdealers en runners (significant) toegenomen: Kroeven (van 12% naar 21%), Langdonk (van 10% naar 17%), Minnebeek-De Krogten (van 0% naar 4%) en Wouw (van 0% naar 3%). In het Centrum is de overlast van drugsdealers- en runners juist (significant) afgenomen. In 2009 gaf 26 procent van de bewoners van deze wijk aan vaak overlast te hebben van drugsdealers- en runners, in 2011 is dat gedaald tot 14 procent. Buiten de geijkte wijken met drugsproblemen scoren drie wijken ongeveer tien procent: Kortendijk 9%, de Industriegebieden 10% en het Buitengebied Roosendaal 12%. Deze verplaatsingen laten overigens onverlet dat de totale stroom drugstoeristen sterk is verminderd. Het gaat om veel minder grote aantallen dan vóór september 2009, maar bewoners die een toename in de eigen buurt signaleren geven daar in 2011 op verschillende locaties dus het predicaat vaak aan. Bewoner: In de Brugstraat heerste in het verleden een agressieve sfeer. Wat daar gebeurd is weet ik niet, maar het is in een keer opgehouden met meldingen en dergelijke. De sfeer is anders. Bewoner: Er zijn waarnemingen gedaan in Majoppeveld-Zuid van vreemde auto s in een onbewoonde straat. (...) De straten liggen er allemaal al, alleen de bedrijven komen niet. Die straten lenen zich uitstekend om contacten te maken, afspraken te maken. Er is naar schatting nog altijd een categorie van enkele honderden drugstoeristen die naar Roosendaal komen. Dit gaat hand in hand met drugsrunners en illegale handel. Op basis van de wijkthermometer bezien we nader waar dit toe leidt. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 11

12 Wijkthermometer In het kader van de zogenoemde wijkthermometer hebben we straatenquêtes afgenomen in het centrum van Roosendaal waar tot september 2009 gedoogde coffeeshops waren gevestigd (Molenstraat e.o.) en in Burgerhout, de Westrand, Kroeven en Langdonk. Tijdens deze straatenquêtes hebben we niet alleen de vragenlijst afgenomen, maar ook vraaggesprekken gevoerd met bewoners. We hebben op een bewonersbijeenkomst gesproken met vertegenwoordigende bewoners uit centrum, Westrand, Burgerhout, Langdonk, Kortendijk en Tolberg. Dit levert op microniveau een bevestiging of inkleuring op van beschreven effecten en patronen. In het Centrum wordt bevestigd dat het drugstoerisme fors is afgenomen. Een ruime meerderheid van de bewoners denkt dat de drugsoverlast daalt (43,7%) of gelijk blijft (39,1%). Op straatniveau wordt nog wel een klein restant illegale drugshandel gesignaleerd. De winkelstraat is heringericht en het is rustig op straat. Volgens respondenten zelfs te rustig voor een winkelstraat. Ze hopen dat de levendigheid en gezelligheid in de winkelstraat toenemen en dat leegstaande (winkel)panden een goede bestemming krijgen. In twee wijken die tegen het Centrum aan liggen Burgerhout en Westrand stuiten we op twee verschillende ontwikkelingen en stemmingen onder burgers. Burgerhout had in 2010 te kampen met verplaatsingseffecten, zo bleek destijds uit de straatenquête. Het ligt op steenworp afstand van straten waar gedoogde coffeeshops softdrugs verhandelden tot september Deze effecten zijn anno 2011 nog merkbaar, maar de bewoners die we spraken en de enquêteresultaten laten zien dat er vooruitgang is geboekt. Er zijn in 2011 minder respondenten die drugshandel zien in hun woonomgeving (29,9%) dan in 2010 (41,1%). Bewoners zijn tevreden over de inzet van toezichthouders, politie, straatcoach en buurtcoach. Ook is de handel op het Knipplein gericht aangepakt. Het is onder meer verboden om er na uur rond te hangen. De drugsproblematiek is een speerpunt in het zogenoemde Wijkperspectief dat in samenspraak tussen gemeente en burgers is opgesteld. De resterende drugshandel is mobiel. Er worden auto s en scooters gebruikt. Handelaren en hun helpers zijn mobiel: ze hangen niet meer langdurig rond op één plek, maar omzeilen handhavers en toezichthouders. De handelaren lijken bewoners te mijden in de hoop zelf met rust gelaten te worden. Bewoners zien weinig drugstoeristen: de afzetmarkt lijkt grotendeels lokaal. Er wordt gesproken over wiettaxi s en (horeca)panden worden gezien als handelsbasis. In de Westrand tonen burgers zich kritischer. Een groeiend aantal respondenten (49,4%) ziet in 2011 (zeer) vaak drugshandel in de omgeving. Deze score kwam in 2010 nog uit op 27,8%. Het betreft handel op straatniveau, met name uit auto s. De helft van de respondenten (50,6%) voelt zich in de avonduren soms of (zeer) vaak onveilig. Er wordt op straat in drugs gehandeld, ook tot in de late uren. Enkele kleine groepjes en lokaal bekende dealers domineren de straathandel. Ze waren reeds actief toen de gedoogde coffeeshops nog geopend waren, maar hun klandizie is na het beëindigen van het gedogen toegenomen. Die heeft plaats op enkele geijkte locaties. De handelaren proberen de gang van zaken op straat te domineren en volgens bewoners slagen ze daar op gezette tijden en momenten in. Politie, toezichthouders en coaches hebben hier geen grip gekregen op de situatie. Bewoners zijn bezorgd omdat de drugsproblematiek naar hun mening te weinig aandacht krijgt in het zogenoemde wijkperspectief. Ze zijn ook bezorgd 12 3 e rapportage, april 2012

13 dat het hostel (waar harddrugs verslaafden worden opgevangen) zal zorgen voor meer harddrugshandel in de wijk en daarmee voor een toename van de drugsoverlast en -criminaliteit. De bewoners dringen aan op effectieve maatregelen tegen de drugsproblematiek om de lokale veiligheid te verbeteren. De gerichte aanpak van dominerende straathandelaren verdient wat hen betreft prioriteit. In de Westrand zijn de afgelopen maanden diverse grote acties ondernomen. Zo zijn door samenwerking van Aramis Allee Wonen, Courage, gemeente Roosendaal en de politie in november 2011 aanhoudingen verricht bij een inval aan de Pater Damiaanstraat. Vanuit het betreffende pand werd gedeald. Verder zijn er in de eerste maanden van 2012 twee drogerijen en vijf kwekerijen aangetroffen en ontruimd in de Westrand. We hebben ook straatenquêtes afgenomen op hotspots in Kroeven en Langdonk. Deze locaties kennen lokale veiligheidsproblemen die te maken hebben met fysieke kernmerken (veel huurwoningen) en met sociale processen: een lage sociaaleconomische status, wegtrekkende (oudere) bewoners, spanningen tussen gevestigde bewoners en (allochtone) nieuwkomers en dominant gedrag van (probleem)jeugd op straat. De achteruitgang van de buurten staat los van het beëindigen van het gedoogbeleid en leidde reeds voor de sluiting tot drugsproblemen: hennepteelt, drugshandel en intimidatie van nette bewoners door drugshandelaren. Sinds de beëindiging van het gedoogbeleid groeit de drugsproblematiek verder, al worden er wel degelijk maatregelen getroffen door onder meer gemeente, politie en woningcorporaties. Uit de straatenquête in Kroeven volgt dat 41,5% in 2011 (zeer) vaak drugshandel in de woonomgeving ziet; dat was 35,1% in Het betreft vooral drugshandel uit auto s. Precies 89% voelt zich in 2011 overdag zelden of nooit onveilig. Bijna driekwart (74,4%) voelt zich in 2011 in de avonduren zelden of nooit onveilig. Dat is aanzienlijk beter dan in 2010, met destijds en score van 47,5%. Dit komt waarschijnlijk mede doordat de huurwoningen in 2010 werden gerenoveerd. In straatgesprekken wordt benadrukt dat er ook Belgische drugsklanten komen, voornamelijk Marokkaanse Belgen. In Langdonk geven in 2011 iets meer respondenten aan drugshandel te zien in hun woonomgeving (36,7% in 2011 versus 30,8% in 2010). In 2010 zag 32% soms of (zeer) vaak drugshandel in of vanuit een auto; in 2011 stijgt dit percentage naar 49,4%. In de avonduren is de subjectieve veiligheid achteruit gegaan: 45,6% voelt zich in 2011 op die tijden zelden of nooit onveilig; in 2010 bedroeg deze score nog 58,9%. Er wordt volgens goed ingevoerde bewoners die we uitvoerig spraken bij ons veldwerk op straat in 2011 wat vaker gedeald vanuit woningen, al erkennen ze dat dit evengoed weer snel naar de straat kan verplaatsen. Bewoners zien in de bebouwde omgeving weinig drugstoeristen. Die worden volgens hen omgeleid naar andere locaties, zoals een parkeerplaats. Hollandse Hoogte Het omleiden van (Belgische) drugstoeristen naar beschutte locaties is een bredere tactiek. Onze street-level respondenten wijzen op verschillende locaties, zoals de omgeving van diverse sportvelden, een (braakliggend) bedrijventerrein en parkeerplaatsen. Dit zijn locaties waar ook vóór 2009 illegale transacties plaatshadden, maar het relatieve belang ervan is toegenomen en de precieze omvang onttrekt zich aan het gezichtsveld (van bewoners). Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 13

14 2.5 Bergen op Zoom Hotspotkaarten De onderstaande kaart toont de drugsmeldingen in de gemeente Bergen op Zoom. De meldingen zijn ook hier geconcentreerd in de bebouwde kom. Puntenkaart Bergen op Zoom alle meldingen rondom drugs Op de tweede kaart van Bergen op Zoom valt te zien dat de sterkste concentratie van drugsgerelateerde meldingen in het centrum is gesitueerd. Ingezoomde Hotspotkaart Bergen op Zoom alle meldingen rondom drugs Wijkthermometer In het kader van de wijkthermometer hebben we in Bergen op Zoom straatenquêtes afgenomen op drie locaties waar tot september 2009 gedoogde coffeeshops waren gevestigd (Fort Zeekant, Korenbeursplein e.o. en Sint Catharinaplein e.o.) en daarnaast rondom het Oscar van Hemelpark. Tijdens 14 3 e rapportage, april 2012

15 deze straatenquêtes hebben we vragenlijsten afgenomen én vraaggesprekken gevoerd met bewoners. We hebben op een bewonersbijeenkomst gesproken met vertegenwoordigende bewoners uit centrum, Fort Zeekant, Oost, Meilust, Bergse Plaat en Lepelstraat. Ook in deze stad levert dit op microniveau een bevestiging of inkleuring op van beschreven effecten en patronen. Op de locaties waar tot en met september 2009 gedoogde coffeeshops werden gerund, wordt bevestigd dat het drugstoerisme afneemt. Toch is er een duidelijk verschil tussen de twee centraal gelegen pleinen: de ontwikkelingen zijn op het Sint Catharinaplein e.o. namelijk duidelijk gunstiger dan op het Korenbeursplein e.o. Op het Sint Catharinaplein houdt de afname van de drugsoverlast en van het aantal (buitenlandse) drugsklanten aan, al vlakt deze wat af. Het aantal respondenten dat zelden of nooit drugshandel ziet in de omgeving groeit van 37,7% in 2010 naar 57,5% is De drugshandel vanuit auto s is afgenomen: in 2010 ziet 21,3% dit (zeer) vaak en in 2011 komt die score uit op 4,1%. Overdag en in de avonduren is het veiligheidsgevoel aanzienlijk verbeterd. Bewoners vermoeden wel dat een horecazaak softdrugs laat bezorgen en brengen bovendien enkele nabijgelegen winkels in verband met drugshandel en in drugs handelende groepen. Op het Korenbeursplein attenderen respondenten op blijvende problemen. Het valt op dat ruim driekwart van de respondenten vindt dat het aantal drugstoeristen en de drugsoverlast afneemt of gelijk blijft, maar dat een hoger percentage (van 21,5% in 2010 naar 35,8% in 2011) juist meent dat ze (zeer) vaak drugshandel ziet in de omgeving. Overdag zijn de veiligheidsgevoelens heel gunstig (98,1% voelt zich zelden of nooit onveilig), maar ruim een kwart (26,4%) voelt zich in de avonduren soms onveilig. In 2010 kwam die score nog uit op 5,9%. Op deze locatie wint de drugshandel uit woningen aan betekenis. De andere vormen van drugshandel (op straat, vanuit een auto en vanuit winkels) nemen af, maar zijn zeker niet verdwenen. Respondenten waarschuwen dat criminelen azen op onroerend goed en dat ze ook al panden (woningen, winkels en horeca) hebben gekocht en inmiddels gebruiken voor drugshandel of witwasserij. Ze zijn tevreden dat een headshop is gesloten en dat er een waarschuwing is uitgedeeld aan een ander pand. Ze zijn echter bezorgd over enkele pleisterplaatsen van criminelen en over hun pogingen hun lokale positie te verwerven. De hoop is gericht op effectieve interventies van gemeente, politie en justitie. Het Korenbeursplein heeft inmiddels een fysieke opknapbeurt ondergaan. Er is onroerend goed (een voormalige gedoogde coffeeshop) door de gemeente Bergen op Zoom aangekocht, hetgeen door bewoners wordt gewaardeerd. Het project rond het Korenbeursplein loopt door in In Fort Zeekant neemt de drugsoverlast niet toe volgens de respondenten en het aantal (buitenlandse) drugsklanten evenmin. Het is echter ongunstig dat het aantal respondenten dat (zeer) vaak drugshandel ziet in de omgeving groeit: van 36% naar 52,6%. Fort Zeekant kent voornamelijk drugshandel op straatniveau. Dit was al zo in 2010, maar het is toegenomen in Een pleisterplaats van dealers zijn bijvoorbeeld enkele garages en (in de late uren) parkeerplaatsen. Enkele bewoners maken melding van intimidatie door dealers en hun loopjongens. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 15

16 De cijfers laten een vlakke of gunstige ontwikkeling zien In het Oscar Van Hemelpark en directe omgeving. Verhalen van mensen die veelvuldig het park bezoeken, wijzen wel op drugshandel en drugsgebruik in een deel van het park (bij enkele bankjes op een beschutte locatie in het park). Het gaat voornamelijk om drugsklanten uit de omgeving en dit is in beperkte mate terug te zien in de peiling: 14,1% ziet een (sterke) toename van het aantal Nederlandse drugsklanten (50% denkt dat dit gelijk blijft). Bewoners benadrukken dat het leefklimaat en de sociale cohesie goed zijn rondom het park. Dit laatste komt onder meer tot uitdrukking in het grote aantal burgers dat een bijdrage levert aan buurtpreventie. Het omleiden van (Belgische) drugstoeristen naar beschutte locaties wordt ook in Bergen op Zoom gesignaleerd, onder meer naar het buitengebied en enkele parkeerplaatsen. 2.6 Verplaatsing naar gedoogde coffeeshops in de regio Een substantieel deel van de drugstoeristen zoekt elders in de regio naar alternatieven. Vooral de acht coffeeshops in Breda (en één in Etten Leur) profiteren van de sluiting in Roosendaal en Bergen op Zoom. Eén coffeeshophouder uit Roosendaal, heeft ook een coffeeshop in Breda, en leidde reeds voor de sluiting zijn Roosendaalse klantenstroom om naar Breda. In 2009 is een begin gemaakt met het periodiek meten van de precieze hoeveelheid van deze toename. Op basis van een meting van de Gemeente Breda (Afdeling SSC Onderzoek en Informatie) in mei 2010 blijkt dat het bezoek aan de Bredase coffeeshops is toegenomen met bijna 30%. De stijging in bezoekers deed zich voor onder Nederlandse bezoekers ook uit Roosendaal en Bergen op Zoom en onder buitenlandse bezoekers. Het Nederlandse bezoek stijgt met 16% ten opzichte van september 2009 en het buitenlandse bezoek met maar liefst 60%. In 2010 leidt deze toename niet tot een duidelijke toename van de drugsoverlast in Breda. Het aantal meldingen stijgt niet noemenswaardig, en ook omwonende burgers en bedrijven zijn voorzichtig positief. Een grote(re) gemeente als Breda, met een redelijke spreiding van coffeeshops, kon de groei van de (buitenlandse) drugstoeristen in die zin opvangen dat de zogenoemde kritische grens (waarbij bewoners gaan melden, journalisten gaan schrijven en raadsleden vragen gaan stellen) nog niet was (en is) overschreden. Toch signaleert de Stadsscan die in Breda is uitgevoerd (september 2011) dat de illegale drugshandel dat wil zeggen de straathandel vanwege het blijvende verhoogde en hoge niveau van drugstoerisme die kritische grens wel zal gaan overstijgen. De gemeente Breda (de driehoek) houdt de vinger aan de pols. Dat gebeurt onder meer met het actieprogramma Aanpak Drugsproblematiek. Er worden voorbereidingen getroffen voor de aanpassingen van het softdrugsbeleid, in het bijzonder de invoering van het zogeheten ingezetenen- en het besloten club criterium voor coffeeshops per 1 mei Dit beoogt van gedoogde coffeeshops (weer) kleinschalige voorzieningen voor de lokale markt te maken. Er wordt een monitor opgestart die de effecten daarvan meet e rapportage, april 2012

17 2.7 Verplaatsing naar de grensstreek en dieper België in De marktordening van de illegale teelt en handel in softdrugs verandert. Reeds vóór de beëindiging van het gedoogbeleid in Roosendaal en Bergen op Zoom, en ook op andere locaties in Nederland (waaronder de Nederlandse grensstreek), werd een verplaatsing van teelt en handel naar het Zuiden geconstateerd. In de jaren negentig verplaatsten criminele groepen al hun drugshandel van de Randstad naar de Nederlandse grensstreek (Van der Torre, 1996). Ze zochten als het ware hun buitenlandse klanten op. Veel drugshandelaren gingen niet de grens over, omdat de combinatie van pakkans en strafmaat hen niet bevalt in Duitsland of België. Loopjongens gingen en gaan wel de grens over. Drugsrunners zijn of worden ten dele drugssmokkelaars die softdrugs richting de grens brengen of zelfs de grens over. Het was een simpel markmechanisme waarbij het aanbod zo dicht mogelijk bij de klant wordt gebracht. Onze Nederlandse en Belgische respondenten signaleren de volgende relevante veranderingen, waaronder vormen van verplaatsing vanuit Roosendaal en Bergen op Zoom naar en over de Belgische grens: (1) De Belgische politie treft (bij controles) na het beëindigen van het gedoogbeleid in Roosendaal en Bergen op Zoom in de Politiezône Grens dat wil zeggen in de Belgische grensstreek en in Politiezône Noord veel minder vaak softdrugs aan bij Belgen of Fransen die per auto vanuit Nederland komen. In dit gebied had de politie op zich weinig overlast van de doorreizende drugstoeristen, maar bij controles werd veel softdrugs gevonden, in het bijzonder bij selectieve controles. De controles werden onder meer uitgevoerd op de Rijksweg naar Putte en op de A12. Belgische politiefunctionaris, politiezône Noord: We controleren op de Rijksweg naar Putte en op de A12. Voor de sluiting was het bij 80% van de controles prijs. Op de sluipweg waar PZ Noord de selectieve controles uitvoerde, was het in 60% tot 70% van de controles raak. Bij de laatste actie is niets aangetroffen. Zelfs geen joint. (2) De frequentie van de drugsvangst door de Belgische politie op geijkte autoroutes vanuit Roosendaal en Bergen op Zoom is dus sterk afgenomen na september Er geldt wel: minder, is meer. Indien de Belgische politie nog softdrugs vindt bij een drugstoerist, dan gaat het vaak om een forse hoeveelheid: te veel voor eigen gebruik. Het gaat met andere woorden om pakezels (drugstoeristen die drugs halen voor vrienden en bekenden) of om tussenhandelaren. De afname van het drugstoerisme vanuit Roosendaal en Bergen op Zoom is voor de Belgische politie aanleiding geweest om haar aandacht te verleggen van drugstoeristen naar lokale dealers. Belgische politiefunctionaris, politiezône Noord: We hadden last van de invoer uit Nederland, maar dat is minder geworden. We hebben het accent verlegd naar de lokale dealers. Als we nog wel eens kleine hoeveelheden aantreffen, dan is dat afkomstig uit Goes, Etten-Leur en Breda. Kleine hoeveelheden uit Roosendaal of Bergen op Zoom treffen we niet meer aan. Vorig jaar december [2010, aut.] hadden we nog wel eens een kerel met een brommertje die had 400 gram bij zich. Die had hij in Bergen op Zoom gekocht. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 17

18 Belgische politiefunctionaris, politiezône Grens: We werken nu op de lokale dealers. Dit jaar heeft PZ grens twee grote dealers opgepakt in Essen en Wuustwezel. Autochtone Belgen. Zij haalden hun drugs, niet alleen cannabis, in Nederland. Nadat deze dealers zijn gepakt, is het een paar maanden rustiger geweest. Nu komen er weer anderen naar boven. (3) Voor het beëindigen van het gedoogbeleid in Roosendaal en Bergen op Zoom had Putte te maken met overlast van Belgische drugstoeristen. Hier was de eindhalte van de bus vanuit Bergen op Zoom. Er stapten veel drugstoeristen over, afkomstig uit onder meer Antwerpen en Mechelen. Deze stroom is opgedroogd. Er worden nu wel vaker grotere hoeveelheden softdrugs verhandeld vlakbij de grens, aan de Nederlandse kant, onder meer in de bossen bij Putte en op verschillende parkeerplaatsen. Lokale Belgische dealers doen inkopen bij Nederlandse drugshandelaren. De Belgische dealers kopen grotere hoeveelheden bij Marokkaanse dealers uit Roosendaal en Bergen op Zoom die ze toch al kenden vanwege eerdere illegale transacties in de plaatsen. Belgische politiefunctionaris, politiezône Grens: Lokale dealers maken nu andere afspraken met de Nederlandse bovendealer. Ze spreken vaak af in Nederland, soms letterlijk tien meter over de grens. Wij ondervinden dat de Nederlandse dealers niet graag de grens over komen. Die blijven liever in Nederland. De straffen liggen hoger indien ze in België gepakt worden. ( ) Voorheen werd gecontroleerd op de wegen van Essen naar Roosendaal. Maar er zijn vele grensovergangen en kleine weggetjes waar wordt afgesproken, bijvoorbeeld in Nispen bij het voetbalveld. (4) Drugshandelaren uit Nederland zetten hennepkwekerijen op in België, net over de grens. Deze ontwikkeling was er reeds voor Het heeft eerder te maken met risicospreiding, met criminele concurrentie in Nederland en met de verhoogde pakkans in Nederland in combinatie met dichtere bebouwing, dan met de beëindiging van het gedoogbeleid in Roosendaal en Bergen op Zoom, al heeft dit het waarschijnlijk wel verder gestimuleerd. Belangrijke Nederlandse groepen die hennepkwekerijen opzetten, zijn kampers en Marokkaanse drugshandelaren. Politiezône Grens kent de criminele kansen vanwege het uitgestrekte gebied, vele woningen (boerderijen en villa s) of loodsen zonder zichtlijnen van buitenaf en minder scherpte bij elektriciteitsbedrijven dan in Nederland. Voorts heeft drugs hoge prioriteit in België, maar niet in politiezône Grens. Belgische politiefunctionaris, politiezône Grens: Plantages in loodsen of oude boerderijen vallen niet op. Er komen weinig mensen. Op de twintig plantages zijn er negentien van Nederlanders. Dat is zeker en vast. Mensen in zwakke posities, die geld nodig hebben, worden geronseld. Deze mensen betalen de huur van het pand waar de plantage staat en krijgen een deel van de opbrengst. Het zijn volgens mij de zware jongens die het organiseren, maar die blijven een beetje buiten schot. (5) Nederlands-Marokkaanse drugshandelaren werken samen met Marokkaanse drugshandelaren in Antwerpen. Antwerpen telde in het recente verleden veel dealpanden en hennepkwekerijen. Dit is hard aangepakt door de politie. De resultaten zijn zichtbaar: minder hennepkwekerijen en minder dealpanden die verkopen aan drugstoeristen die vanuit (Zuid-)België of 18 3 e rapportage, april 2012

19 Frankrijk naar Antwerpen komen. Een dealpand met grote aanloop is te kwetsbaar in Antwerpen: de Belgische politie is alert en de straffen zijn stevig. Er blijven wel dealpanden en hennepkwekerijen over, maar de grootschalige hennepkwekerij en de grootschalige handel met drugstoeristen wordt verder naar het Zuiden verplaatst (zie onder 6.). De lokale markt blijft echter intact. Sterker, die is waarschijnlijk gegroeid, omdat kleine drugstoeristen niet meer naar Roosendaal of Bergen op Zoom reizen, maar softdrugs proberen te kopen in hun directe sociale of fysieke omgeving. Belgische politiefunctionaris, politiezône Grens: Het is de trend in België om te zoeken naar geld en luxe goederen in beslag te nemen. Geld afnemen doet het meeste pijn. In Antwerpen zitten vooral Marokkanen in heroïne of hasj. Ze hebben een compromis gesloten met Marokko. Als ze zo n Marokkaanse benden aanpakken, kunnen ze in Marokko huizen in beslag nemen. Ze delen zo zware klappen uit. Belgische politiefunctionaris, politiezône Noord: Voorheen kochten lokale dealers drugs in Nederland om in België te verkopen. Nu koopt nog zo n 20-25% in Nederland, de rest haalt het in Antwerpen. (6) Tal van factoren de aanscherpingen van het drugsbeleid in Nederland, risicospreiding door drugshandelaren, criminele concurrentie en de verscherpte drugsaanpak in Antwerpen werken in de hand dat de handel met Belgische en Franse drugstoeristen verder naar het Zuiden wordt verplaatst. Marokkaanse drugshandelaren spelen hierbij (weer) een belangrijke rol. Ze maken gebruik van hun sociale netwerken, maar ook van de criminele kansen in Zuid-België: er zijn goedkope panden beschikbaar en de politie beschikt nog over minder ervaringskennis bij de aanpak van drugshandel. Onder meer in Oostende is het aantal dealpanden toegenomen. Om dezelfde redenen worden hennepkwekerijen ook steeds vaker zuidelijk in België opgezet, onder meer met Nederlandse hulp vanuit de geijkte hoek: Marokkaanse handelaren, kampers en autochtone kopstukken. Wallonië kent tal van voordelen voor criminelen die hennepkwekerijen: uitgestrekte gebieden; leegstaande loodsen, panden of fabrieken; geschikte campings of bungalowparken; hoge werkeloosheid; lage bedrijfskosten (bijvoorbeeld bij het opkopen van panden); en de nabijheid van Franse en Belgische steden met veel softdruggebruikers, zoals Lille. Belgische politiefunctionaris, politiezône Noord: Er komen veel minder drugstoeristen voorbij. Ook de handel vanuit panden in Antwerpen is hard afgenomen. De handel is verschoven naar panden langs de grote invalswegen in Oost-West Vlaanderen en Wallonië, bijvoorbeeld richting Namen. Ze gaan niet meer de grens over, maar ze gaan naar panden in deze streek. Ze worden opgewacht, onderschept en begeleidt naar panden. ( ) Er is verplaatsing naar Oostende. In Oostende zijn de drugspanden toegenomen en in Antwerpen afgenomen. Belgische politiefunctionaris, politiezône Grens: Vroeger waren er voornamelijk plantages in de grensstreek en Antwerpen. Nu wordt dat allemaal verplaatst richting Wallonië. Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal 19

20 Belgische politiefunctionaris, politiezône Noord: De hennepteelt verplaatst naar Wallonië. De politie kent het fenomeen daar niet. Ze zijn er nog niet mee vertrouwd hoe ze dat aan moeten pakken. Door de federale politie worden steeds meer plantages ontmanteld in West-Vlaanderen en Wallonië. In die gebieden krijgt men veel steun van de Federale Politie, omdat de politiemensen er daar nog niet in thuis zijn. Belgische politiefunctionaris in BNDeStem: Het gaat om benden met een tiental leden die vanuit Nederland opereren. Na de strengere aanpak in eigen land, zijn ze eerst naar Antwerpen getrokken. Daarna naar Gent en toen de politie hen daar ook te dicht op de huid begon te zitten, zijn ze naar hier [Kortrijk, aut.] afgezakt. Het aantal door de Belgische politie ontdekte hennepkwekerijen groeit gestaag in de afgelopen jaren. In 2007 werden in België 466 gevallen geregistreerd en in 2008 in totaal 666. Dit loopt gestaag op, tot 738 in 2009 en tot 979 in In 2011 komt de teller uit op Zie tabel 2.2. De geografische spreiding van deze ontdekte hennepkwekerijen in België (in 2011), wordt weergegeven op een kaart op de volgende pagina. Tabel 2.2: Geregistreerde hennepkwekerijen België Actieve plantages Microschaal: 2-5 planten Mini-schaal: 6-49 planten Kleinschalig: planten Middelgrote schaal: planten Grootschalig: planten Industriële schaal: >1000 planten Stekkenboer Niet-actieve plantages Gebruiksklare plantages* Ontmantelde plantages** Totaal * Volwaardige kweekinstallatie zonder planten of bewijs van eerdere oogsten. ** Deels of geheel ontmanteld e rapportage, april 2012

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens Juridische en praktische Haalbaarheid van Limburg trekt zijn grens Tilburg, april 2010 NJM Maalsté (TSPB) GJM van den Brink (TSPB) GJ Brouwer (RUG) AE Schilder (VU) Inhoudsopgave Pagina Voorwoord Deel

Nadere informatie

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid Anton van Wijk Bo Bremmers Snelle jongens Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

Nadere informatie

De w e reld achte r de w iette elt

De w e reld achte r de w iette elt De w e reld achte r de w iette elt Toine Spapens Henk van de Bunt Laura Rastovac m.m.v. Chabeli Miralles Suero Erasmus Universiteit Rotterdam/ Universiteit van Tilburg De wereld achter de wietteelt EUR/

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

De s-gravendijkwal onder de loep

De s-gravendijkwal onder de loep De s-gravendijkwal onder de loep Buurtgesprekken, registraties, interviews en observaties rond leefbaarheid en veiligheid in een Rotterdamse straat Dr. Eric Bervoets 21 januari 2015 NHOUDSOPGAVE Bestuurlijke

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West

Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West Erik de Groot en Jori Keijsper PvdA Amsterdam West Mei 2012 Index 1. Introductie. 2 2. Casuïstiek 3 3. Beschrijving mogelijkheden

Nadere informatie

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 KLPD - Dienst Nationale Recherche waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten

Nadere informatie

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 OPENBAAR MINISTERIE & POLITIE Status: Definitief Datum: 30 juni 2014 Inleiding In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de

Nadere informatie

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Een pact van het hart Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Het succes van Operatie Hartslag is zowel nationaal als internationaal niet onopgemerkt gebleven.

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Geldbomen op zolder. Thuiskwekers van hennep in beeld. Tilburg, september 2011

Geldbomen op zolder. Thuiskwekers van hennep in beeld. Tilburg, september 2011 Geldbomen op zolder Thuiskwekers van hennep in beeld Tilburg, september 2011 Dr.mr. M. Siesling (IVA) Drs. B.F.C. Smeets (Arrondissementsparket 's-hertogenbosch) m.m.v. prof.dr. A.C.M. Spapens (UvT, Politieacademie)

Nadere informatie

Het groene goud. Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL

Het groene goud. Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL Het groene goud Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL Het groene goud Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland

Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland Een beeld van de omvang, kenmerken, werkwijzen en aanpak anno 2013 Henk Ferwerda Tom van Ham Bo Bremmers Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland

Nadere informatie

Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak

Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak Eindrapportage Carolien van den Handel Oberon Nauta Paul van Soomeren Pepijn van Amersfoort Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak Eindrapportage

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering

Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering Marktanalyse en regulering Rotterdam, januari 2005 Marktanalyse en -regulering Uitgebracht aan de Stadsmariniers, Gemeente Rotterdam drs.ing.r. van den Hazel drs. C.Y. Nijmeijer MSc. Ii. E.J. Kleingeld

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

Je voelt je heel onveilig en heel alleen. Burgers over de impact van ogenschijnlijk onaantastbaren

Je voelt je heel onveilig en heel alleen. Burgers over de impact van ogenschijnlijk onaantastbaren Je voelt je heel onveilig en heel alleen Burgers over de impact van ogenschijnlijk onaantastbaren Je voelt je heel onveilig en heel alleen. Burgers over de impact van ogenschijnlijk onaantastbaren. En

Nadere informatie

10 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

10 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 10 SAMENVATTING EN CONCLUSIES In plaats van een importland van hasjiesj is Nederland steeds meer een productieland van marihuana (wiet) geworden. Deze nederwiet wordt hoofdzakelijk inpandig geteeld. De

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15. Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland. Pagina 1 van 52

REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15. Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland. Pagina 1 van 52 REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15 Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland Pagina 1 van 52 AANLEIDING Het gevoerde beleid met betrekking tot cannabis in Nederland is aan vernieuwing toe.

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie