Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux"

Transcriptie

1 Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux

2 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET E-BUSINESS BIBSERVE-PORTAAL Het ebusiness BibServe-portaal Frankrijk wordt uitgegeven door: Michelin Belux SA/NV (hieronder ook als MBSA) N de TVA intracommunautaire : BE Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (ASSE) Publicatiedirecteur: M. Paul Perriniaux Hosting: IBM France 17, Avenue de l Europe Bois-Colombes France Het ebusiness BibServe-portaal (hierna BibServe ) is een initiatief van Michelin voor zijn professionele klanten (bandenhandelaars), waar deze laatsten, naargelang hun behoeften, gebruik kunnen maken van applicaties voor: 1) het elektronisch opnemen van bestellingen, het beheer en de opvolging van lopende bestellingen; 2) de overname, de uitwisseling, de nominatieve loopvlakvernieuwing, de aanleg van een database en de opspoorbaarheid; 3) elektronische toegang tot nuttige informatie over banden en diensten en commerciële en technische informatie voor een betere kennis over de producten en diensten van de Groep Michelin tijdens de contacten met de klant. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die op dit ebusiness BibServe-portaal worden geleverd. Deze algemene gebruiksvoorwaarden vullen, indien nodig, de algemene verkoopvoorwaarden, de prijsvoorwaarden en, in voorkomend geval, de handelsovereenkomst aan.

3 ARTIKEL 1: VOORWERP Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepalen de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van BibServe en zijn diensten, en met name de voorwaarden volgens dewelke de partijen hun uitwisselingen zullen beveiligen. Het raadplegen van BibServe is onderworpen aan de naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden die Michelin op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. De gebruikers moeten deze aanvaarding bevestigen tijdens hun eerste verbinding door het vakje ik aanvaard aan te vinken. ARTIKEL 2: TOEGANG TOT HET E-BUSINESS BIBSERVE-PORTAAL 2.1 Gebruikersaccount Om BibServe te kunnen gebruiken, moet eerst een klantenaccount worden geopend bij Michelin, dat de gebruiker een gebruikerscode en wachtwoord voor zijn persoonlijk gebruik geeft. Michelin bepaalt de functionaliteiten die toegankelijk zijn voor iedere gebruiker naargelang diens behoeften. Bijzonder geval van toegang in geïntegreerde modus (ERP-to-ERP): om de geïntegreerde stromen Adhoc-EDI of ERPEDI te kunnen gebruiken is eveneens een gebruikersaccount en wachtwoord nodig. De aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker voor de BibServe-account bepaalt de toegang in geïntegreerde modus. 2.2 Vertrouwelijkheid en veiligheid De gebruikerscode en het wachtwoord voor de klantenaccount worden in alle vertrouwen door Michelin aan de gebruiker gegeven zodat hij ze exclusief kan gebruiken en ze mogen in geen geval worden doorgegeven aan derden. Om de vertrouwelijkheid van de toegang tot de module in kwestie te garanderen, beveelt Michelin de gebruikers ten stelligste aan om regelmatig hun wachtwoord te veranderen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij verricht via zijn login en wachtwoord en moet na iedere sessie uitloggen. De gebruiker gaat ermee akkoord geen frauduleus gebruik te maken van de andere modules van het portaal en/of andere websites van Michelin. In geval van verlies, diefstal of frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de gebruikerscode en wachtwoorden moet u Michelin hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via zijn helpdesk zodat de account kan worden opgeschort of verwijderd. De opschorting moet via en binnen 24 uur aan de helpdesk worden bevestigd (zie referenties onder paragraaf 2.4). 2.3 Beschikbaarheid van het ebusiness BibServe-portaal BibServe is beschikbaar van 6 tot 23 uur van maandag tot en met zaterdag en op zondag van 6 tot 18 uur.

4 Michelin streeft ernaar BibServe toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met inbegrip van technische en juridische redenen, de toegang tot BibServe kan worden gewijzigd of onderbroken. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die er voor de gebruiker uit kunnen voortvloeien. 2.4 Gebruikersondersteuning helpdesk De helpdesk is bereikbaar op werkdagen en tijdens de kantooruren: - Telefonisch +32 (0) (lokaal tarief voor een oproep vanaf een vast toestel). - via een naar ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN De inhoud (inclusief en zonder beperking alle informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto s, beelden, video s en geluid en de vorm van al deze elementen en van het portaal zelf) zijn beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Alle gehele of gedeeltelijke, reproducties, weergaven, exploitaties, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen, verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Michelin of een derde die rechten toegekend heeft aan Michelin, op welke wijze ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de beperkte rechten die u worden toegekend in artikel 4 hieronder en/of het maken van kopieën voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist. De inhoud op BibServe kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht van Michelin of door het auteursrecht van zijn partners. De logo s zijn gedeponeerde handelsmerken. ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE INHOUD De verandering en de wijziging van de inhoud of het gebruik ervan met een ander doel dan het toegestane vormen een schending van de eigendomsrechten van Michelin of van derden. Binnen de onderstaande grenzen geeft Michelin u het recht om de inhoud te downloaden en te verspreiden: (i) wanneer er een downloadfunctionaliteit bestaat (ii) voor niet-commerciële doeleinden (iii) te goeder trouw en (iv) met behoud van alle eigendomsvermeldingen en met de datum van het online plaatsen die in de inhoud voorkomen, indien dergelijke informatie wordt gegeven. Dit recht mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als licentie, meer bepaald als een merk- of logolicentie. ARTIKEL 5: SOFTWAREGEBRUIKSLICENTIE Alle software in BibServe, meer bepaald ieder machinecodetype, alle bestanden en/of afbeeldingen in of aangemaakt door deze software is beschermd door het auteursrecht en kan worden beschermd door andere rechten. Al deze software behoort toe aan Michelin, zijn licentieverleners of de erkende titularissen van de intellectuele eigendomsrechten. Het is u toegestaan om de in het portaal

5 geïntegreerde software te raadplegen en te gebruiken, onder voorbehoud i) van naleving van deze voorwaarden en ii) van de bijkomende voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze software die u kunnen worden opgelegd. Met uitzondering van wat is toegestaan in deze voorwaarden of in de gebruiksvoorwaarden van de software, is het u verboden: i) de software geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te downloaden of over te dragen; ii) de software te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of over te zetten of er toegang toe te verlenen; iii) boodschappen betreffende handelsmerk of eigendom in de software te wijzigen, te verwijderen of te bedekken; en/of iv) de software te decompileren, te disassembleren, te ontcijferen, te verwijderen of te demonteren of iemand hierbij te helpen. Geen enkel element in BibService kan worden uitgelegd als zou er aan u een recht, een aanspraak, een titel, een belang of een andere licentie in de in BibServe geïntegreerde software zijn verleend of kunnen worden gedownload vanaf BibServe, inclusief, met name, een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de software. Alle in BibServe geïntegreerde software wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie van welke aard ook op resultaat, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief, met name, een garantie i) met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid tot een bepaald doel van de software; ii) met betrekking tot de geschiktheid van de software voor bepaalde specificaties die erop betrekking hebben; iii) met betrekking tot de afwezigheid van grote fouten van de software; iv) met betrekking tot de afwezigheid van virussen of andere contaminerende elementen in de software; of v) met betrekking tot het vermogen van de software om ononderbroken of zonder abnormale stilstand datum- of tijdgebonden gegevens te verwerken of te manipuleren. ARTIKEL 6: S Indien dergelijke diensten bestaan, moet u, om met Michelin via te communiceren, de e- mailformulieren invullen op de site. De antwoorden van Michelin op de s en de toegang tot de site en tot de inhoud kunnen niet worden gelijkgesteld met en kunnen geen bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotionele- of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van de internetgebruiker. ARTIKEL 7: ELEKTRONISCH BEWIJS De partijen komen overeen om de elektronische drager de waarde van een geschreven drager toe te kennen. 7.1 Een bestelling plaatsen in BibServe: De online uitwisseling van gegevens verbindt de partijen. Iedere bestelling wordt in een besteloverzicht opgenomen en bevestigd, gevolgd door een ontvangstbewijs van de bestelling waardoor ze definitief wordt. Adhoc-EDI-modus: Het is de verantwoordelijkheid van de klant die een geïntegreerde interface gebruikt om zich ervan te vergewissen dat de bestaande bestelprocedure via deze interface dezelfde kwaliteit van informatie en gebruiksveiligheid garandeert als dewelke die BibServe garandeert Levering van een bestelling:

6 De levering van een bestelling is onder meer onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en de solvabiliteit van de klant. De leveringsdata die BibServe opgeeft zijn voorlopige leveringsdata. Ze zijn afhankelijk van de vraag (door de klant gewenste datum, aantal en product) en de beschikbare voorraden. Ze nemen de vorm aan van een kalenderdatum of een tekst, met name in die gevallen waarin de beschikbaarheidsdatum niet kan worden gegeven Zichtbare producten: De producten die besteld kunnen worden variëren naargelang de klanten-gebruikers van BibServe Prijzen De in BibServe aangeduide prijzen zijn factureerbaremaprijzen zonder belastingen en geldig op die datum Gebruikslimiet BibServe is een tool voor B2B-bestellingen. De functie Productbeschikbaarheid is een hulp bij het plaatsen van bestellingen en mag niet worden misbruikt om kennis te verkrijgen over de voorraden van Michelin. Michelin beschermt zich tegen een eventueel misbruik: - door een quotum voor de vragen naar de beschikbaarheid van producten. Als het quotum is bereikt, kan de bestelfunctie de rest van de dag niet meer worden gebruikt. 7.2 Aanvraag voor de ophaling van karkassen in het kader van een loopvlakvernieuwingsmodule (eremix) De loopvlakvernieuwingsmodule biedt de gebruiker de mogelijkheid om zijn aanvraag voor ophaling en loopvlakvernieuwing in te geven in de titel van het geselecteerde leveringspunt. De gebruiker definieert vervolgens de aanvraag voor de ophaling van de karkassen. Hiervoor moet hij verplicht de identificatiegegevens van het karkas ingeven: de afmeting, de diameter, het oorspronkelijke profiel, het registratienummer van het Michelin-karkas en de service die aan Michelin wordt gevraagd. Na validering door de klant, vermeldt het antwoord van Michelin de gegevens en het aantal te vernieuwen karkassen. Zodra de aanvraag voor de ophaling van de karkassen is geregistreerd, moet de gebruiker definitief bevestigen, waarmee hij zijn engagement, kennis en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere overeenkomsten aantoont. De aanvraag wordt vervolgens geregistreerd. De gebruiker ontvangt van Michelin een ontvangstbewijs van de ophalingsaanvraag. De gebruiker kan ook de details van al zijn ophalingsaanvragen raadplegen in het gedetailleerde overzicht van alle ingediende aanvragen. Bij herhaaldelijke volledige of gedeeltelijke annuleringen van ophalingsaanvragen door de klant nadat ze werden aanvaard, kan MICHELIN de toegang tot de loopvlakvernieuwingsmodule weigeren. ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS MBSA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op het beheer van de verrichtingen met betrekking tot de online geplaatste bestellingen, op het beheer en de

7 opvolging van de lopende bestellingen (transactionele module BibServe) en voor de verrichtingen met betrekking tot de online ingediende aanvragen voor de ophaling van karkassen en loopvlakvernieuwing (transactionele module loopvlakvernieuwing). Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim en MBSA verbindt zich ertoe ze niet te gebruiken voor andere dan de voornoemde doeleinden. MBSA verklaart dat zijn bestand in overeenstemming is met de vereisten van de gewijzigde wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en met inachtneming van deze wet wordt gebruikt. Er wordt op gewezen dat de gegevens worden bewaard op een server in de Europese Unie. De categorieën verwerkte gegevens zijn: - de login en het wachtwoord - de naam en de voornaam - de adressen van de contactpersonen en van het bedrijf - de functie - het land - het vaste en mobiele telefoonnummer van het werk - de taal - de naam van de firma waaraan de gebruiker is verbonden - de functionaliteiten die toegankelijk zijn voor de gebruikers - de selectie van de bestel- en/of leveringspunten Ook bepaalde informatie in verband met het gebruik van de modules wordt verwerkt. - de datum van de laatste verbinding met het extranet - de datum van de laatste wijziging aan de account - de datum waarop het wachtwoord is gewijzigd De verrichte verwerkingen maken gebruik van verschillende functionaliteiten: - het beheer van wachtwoorden en logins - de terbeschikkingstelling van de context (bestelpunt, leveringspunt, gebruiker) - het beheer en de opvolging van de bestellingen - het beheer en de opvolging van de levering - het beheer en de opvolging van de toegang tot de duplicaten van de facturen - het beheer van de aanvragen dankzij het Contact -formulier - de historiek van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en hun datum van aanvaarding Ontvangers van de persoonsgegevens die op de website worden verzameld De gegevens die worden verzameld in het kader van het beheer van BibServe zijn bestemd voor het exclusieve gebruik door het Michelin-personeel dat instaat voor het beheer van de site en het beheer van de bestellingen, de gebruikers en de dienstverleners op wie Michelin een beroep doet. De verantwoordelijke voor deze verwerkingen in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg is: Michelin Belux SA/NV Service RAC Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (Asse) 8.4 Bewaartermijn

8 De persoonsgegevens die in de twee modules worden verwerkt, worden bewaard zolang de gebruikersaccount actief is. 8.5 Cookies Het ebusiness BibServe-portaal maakt gebruik van XiTi.com-metingcookies. Deze oplossing is een uitgave van AT INTERNET; Voor meer inlichtingen: Het ebusiness BibServe-portaal maakt eveneens gebruik van "sessiecookies". Meer informatie hierover vindt u in de Cookie Policy in de wettelijke informatie onderaan de pagina. Deze gegevens zijn bestemd voor het personeel van Michelin Benelux en de dienstverleners op wie Michelin een beroep doet en worden niet langer dan 180 dagen bewaard. De verantwoordelijke voor deze verwerkingen voor België en Groot-Hertogdom Luxemburg is: Michelin Belux SA/NV Service RAC Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (Asse) 8.6 Recht van toegang, rectificatie, afschaffing en verzet Overeenkomstige de wet Informatica en Vrijheden" van 6 januari 1976, gewijzigd in 2004, beschikt u over het recht van toegang, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens, evenals over het recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens om gegronde redenen. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, moet u zich richten tot: Michelin Belux SA/NV Service RAC Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (Asse) Om uw recht van verzet uit te oefenen voor de cookies, verwijzen we naar de Cookie Policy, waarin wordt uitgelegd hoe u cookies moet weigeren en/of verwijderen. ARTIKEL 9: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 9.1 Algemeen De inhoud op BibServe wordt verstrekt as is zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, op te schorten en/of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerapparatuur te beschermen. In geen geval kunnen Michelin, zijn werknemers, zijn leveranciers of de partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele

9 aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor enige andere vorm van schade of voor enigerlei nadeel, met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site. Het ebusiness BibServe-portaal bevat links naar andere sites van Michelin die autonoom zijn en met een eigen juridische kennisgeving en wij raden u dan ook aan om deze te raadplegen. Het ebusiness BibServe-portaal kan eenvoudige of dieplinks bevatten naar partnersites van Michelin of derden, met, wat de dieplinks betreft, de toestemming van deze laatsten. Deze hyperlinks worden slechts aangeboden om uw raadpleging te vereenvoudigen en mogen niet worden gezien als een goedkeuring van Michelin van de inhoud van deze websites van derden. Michelin oefent geen controle uit over deze sites en aanvaardt dus ook geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten beschikbaar op of vanaf dergelijke sites Zo is Michelin niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die zich kan voordoen in verband met uw toegang tot of gebruik van de site van de partner of voor de niet-naleving door deze site van enigerlei regelgeving. Michelin als host kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen van derden, meer bepaald wat betreft de inhoud, diensten of derdenwebsite geleverd door derden-dienstverleners, zoals de onlinewinkel op het ebusiness BibServe-portaal. Michelin is in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die zich kan voordoen in verband met het gebruik van de inhoud en diensten van derden die ter beschikking wordt gesteld op of vanaf de website. ARTIKEL 10: JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT Elk geschil betreffende het ebusiness Bibserve-portaal en deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt voorgelegd aan de rechtbank van Clermont-Ferrand en valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Franse wet betreffende de grond, ongeacht de conflictregels. Door de site te gebruiken stemt de gebruiker uitdrukkelijk toe in de toepassing van deze bepaling. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving, om welke reden ook, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

10 Algemene Voorwaarden van MICHELIN voor de levering van producten en diensten aan professionele klanten (Klanten) door MICHELIN* 1. Algemeen: Michelin* verstrekt deze Algemene Voorwaarden aan haar professionele klanten (Klanten) en vermeldt ze op de prijslijst die MICHELIN via , per post of per fax naar al haar Klanten stuurt. De Klanten zijn op de hoogte van en gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op alle aanvragen tot levering en verkoop aan haar Klanten. De Algemene inkoopvoorwaarden van de Klanten zijn niet van toepassing en worden door MICHELIN uitdrukkelijk niet aanvaard. De Klanten zijn op de hoogte van en gaan akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden van MICHELIN, die tevens worden opgenomen in de prijslijst. Een digitale versie van deze Algemene Voorwaarden kan bij de Customer Service worden opgevraagd. N.V. MICHELIN BELUX S.A. MICHELIN NEDERLAND N.V. Customer Service Customer Service Brusselsesteenweg 494, B-1 Huub van Doorneweg Zellik (Asse) 5151 DT Drunen Tel Tel Fax Fax Prijzen: Aanvragen tot levering en verkoop worden in behandeling genomen tegen de door MICHELIN vastgestelde prijzen die geldig zijn op de dag van levering. MICHELIN heeft het recht om prijzen, toeslagen en kortingen zonder voorafgaande kennisgeving aan Klanten te wijzigen. Klanten kunnen in geen geval rechten ontlenen aan mondelinge of schriftelijke prijsinformatie zoals productinformatiebladen, prijslijsten en dergelijke die door MICHELIN aan de Klanten zijn verstrekt. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, milieubelasting en andere heffingen. Offertes die niet voor akkoord door MICHELIN zijn ondertekend, zijn niet bindend voor MICHELIN en kunnen door MICHELIN worden ingetrokken, ook nadat de Klant akkoord is gegaan. 3. Levering: 3.1: MICHELIN is aansprakelijk voor het vervoer naar het afleveradres dat door de Klant is opgegeven of naar een ander adres dat met de Klant is overeengekomen. MICHELIN behoudt zich het recht voor om extra verzendkosten in rekening te brengen voor kleine bestellingen. De overdracht van verlies- en opslagrisico's en andere risico's die verband houden met de goederen, vindt plaats op de datum waarop de goederen aan de Klant worden geleverd. 3.2: MICHELIN zal al het mogelijke doen om het overeengekomen aantal goederen op de overeengekomen datum te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen hiervan. 3.3: Goederen die zijn verkocht, gefactureerd en geleverd, kunnen niet door de Klant aan MICHELIN worden geretourneerd. 4. Betalingstermijn: Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen na de factuurdatum door MICHELIN te zijn ontvangen. Betalingsbeloften of andere aankondigingen van betalingen worden niet beschouwd als betaling. Indien de Klant niet uiterlijk op de vervaldag betaalt, dan heeft MICHELIN het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de wettelijke rente voor achterstallige betalingen in rekening te brengen die van toepassing is op handelstransacties. Achterstallige bedragen worden vermeerderd met 10% van het factuurbedrag voor de betaling van buitengerechtelijke kosten. 5. Eigendom: De geleverde goederen blijven het eigendom van MICHELIN totdat ze volledig zijn betaald. Risico's worden pas overgedragen op de datum van levering van de goederen. 6. Aansprakelijkheid: 6.1: Onjuiste leveringen of defecten op het moment van levering aan de Klant: conform onderstaande bepalingen kan MICHELIN uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor defecten aan goederen, die vóór levering aan de Klant worden vastgesteld. In een dergelijk geval dient MICHELIN de defecte goederen te vervangen door nieuwe, intacte goederen. MICHELIN bekijkt per geval zorgvuldig of sprake is van slijtage van de oorspronkelijk geleverde goederen. In dat geval zal MICHELIN de nieuwe, vervangende goederen in rekening brengen. Bij ontvangst van de goederen is de Klant verplicht om de levering, aan de hand van zijn bestelling en de pakbon/leverbon, te controleren op materiaal- en productiefouten, beschadiging van goederen en verpakking en volledigheid. Claims in dit verband dienen schriftelijk en rechtstreeks bij MICHELIN te worden ingediend, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de goederen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt de aansprakelijkheid van MICHELIN voor de zichtbare toestand van de goederen, voor schade aan de afgeleverde goederen of verpakking en voor het ontbreken van goederen. De aansprakelijkheid van MICHELIN voor gebrekkige goederen beperkt zich tot oorspronkelijk aanwezige gebreken, d.w.z. gebreken die vóór levering aan de Klant aanwezig zijn. Met gebrekkige worden uitsluitend materiaal- en productiefouten bedoeld.

11 Gebrekkige goederen die moeten worden vervangen, dienen ter beschikking van MICHELIN te worden gesteld en worden opnieuw het eigendom van MICHELIN, tenzij anders aangegeven door MICHELIN. 6.2: Defecten aan goederen na levering aan de Klant: MICHELIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die worden veroorzaakt door omstandigheden die zich voordoen na de risico-overdracht aan de Klant. Zo is MICHELIN niet aansprakelijk voor defecten die zijn ontstaan door een verkeerde opslag of verplaatsing van de goederen door de Klant Bovendien kan MICHELIN in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van abnormaal gebruik van de producten van MICHELIN. De Klant is bekend met de voorwaarden van MICHELIN die van toepassing zijn op opslag en montage, bandenspanning en gebruik van producten en is gehouden om deze voorwaarden na te leven. De Klant is voorts gehouden om eindgebruikers en zijn eigen klanten te informeren over deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om zonder de toestemming van MICHELIN symbolen of nummers op MICHELIN-producten, of delen hiervan, te wijzigen, noch om producten te verkopen waarvan de symbolen of nummers zijn gewijzigd. 6.3: Economisch verlies: MICHELIN is niet gehouden om de Klant te vergoeden voor productieverlies, winstderving of andere economische of indirecte verliezen. 7. Overmacht: Partijen zullen worden gevrijwaard van aansprakelijkheid indien zij de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien niet kunnen nakomen als gevolg van oorzaken of omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen zoals natuurrampen, oorlogen, terrorisme, burgerlijke onlusten, opzettelijk toegebrachte schade, stakingen, insluitingen, industriële acties, het ontbreken of falen van transportvoorzieningen, brand, overstromingen, droogte, extreme weersomstandigheden, de toepassing van wetten, verordeningen, regelgeving of voorschriften en andere omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen ('Overmacht'), mits redelijkerwijze niet van partijen kon worden verwacht dat ze rekening hadden kunnen houden met de betreffende gebeurtenis en met de gevolgen ervan voor het nakomen van hun verplichtingen en mits partijen de gebeurtenis geenszins hadden kunnen voorkomen en de gevolgen ervan hadden kunnen vermijden. De Partij die zich wenst te beroepen op Overmacht dient de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van de aanvang en het einde van de betreffende gebeurtenis. De Partij die hierin verzuimt, kan niet worden gevrijwaard van aansprakelijkheid voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van Overmacht. Partijen dienen alles te doen wat in hun macht ligt om de gevolgen van het niet nakomen van hun verplichtingen door Overmacht te voorkomen en te beperken. 8. Copyright en patentrecht: Michelin investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om hoge bandprestaties te kunnen garanderen. Michelin is ervan op de hoogte dat er organisaties zijn die proberen om de banden van Michelin na te maken of die hun banden presenteren als Michelin-banden. Tegen inbreuk op of misbruik van het intellectueel eigendom van Michelin worden gerechtelijke stappen genomen. 9. Landen onder militair embargo: Michelin behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten voor mogelijke militaire doeleinden te weigeren aan dealers die zijn gevestigd in landen waarvoor een militair embargo geldt van de Verenigde Naties (VN), de Europese Raad of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en aan dealers van wie Michelin vermoedt dat zij de producten van Michelin zullen doorverkopen aan eindgebruikers/sub-dealers in de genoemde landen. Indien Michelin sterk vermoedt dat er een kans bestaat dat de producten zullen worden doorverkocht aan landen waarvoor een militair embargo geldt, dan behoudt Michelin zich het recht voor om: - de eindgebruiker om identificatiegegevens te vragen of om de dealer om inzage te vragen in de factuur aan de eindgebruiker om er zeker van te zijn dat voornoemde producten aan een geschikte afnemer worden verkocht. - voornoemde producten niet te verkopen U kunt contact opnemen met uw contactpersoon bij Michelin voor een overzicht van mogelijke producten voor militaire doeleinden en van landen waarvoor een militair embargo geldt. 10. Wettelijke keuring: Banden voor de Europese markt dienen te voldoen aan specifieke wettelijke vereisten. Banden die aan deze eisen voldoen, zijn voorzien van de code "E2". Michelin is niet aansprakelijk voor in Europa verkochte of gebruikte banden van haar merk die niet zijn voorzien van de code E2. Michelin kan de prestaties van deze banden niet garanderen. 11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden: MICHELIN behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing en gelden voor alle Klanten. 12. Geschillen: Geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, vallen onder de wet van het land waar het hoofdkantoor van MICHELIN* is gevestigd en zullen worden voorgelegd aan de aldaar bevoegde rechtbank*. * N.V. MICHELIN BELUX S.A., Brusselsesteenweg 494, B Zellik (Asse): Belgische wetgeving en de Rechtbank van Koophandel te Brussel, B.T.W. nr.:... * MICHELIN NEDERLAND N.V., Huub van Doorneweg DT Drunen: Nederlandse wetgeving en de Rechtbank te 's Hertogenbosch, sector Handelszaken, B.T.W. nr.:...

12

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van StepStone B.V. Algemene Voorwaarden 1. Werkingsgebied 1.1 StepStone BV (hierna genoemd: "StepStone") en de ondergetekende zakenpartner (hierna te noemen: "de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie