Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux"

Transcriptie

1 Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux

2 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET E-BUSINESS BIBSERVE-PORTAAL Het ebusiness BibServe-portaal Frankrijk wordt uitgegeven door: Michelin Belux SA/NV (hieronder ook als MBSA) N de TVA intracommunautaire : BE Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (ASSE) Publicatiedirecteur: M. Paul Perriniaux Hosting: IBM France 17, Avenue de l Europe Bois-Colombes France Het ebusiness BibServe-portaal (hierna BibServe ) is een initiatief van Michelin voor zijn professionele klanten (bandenhandelaars), waar deze laatsten, naargelang hun behoeften, gebruik kunnen maken van applicaties voor: 1) het elektronisch opnemen van bestellingen, het beheer en de opvolging van lopende bestellingen; 2) de overname, de uitwisseling, de nominatieve loopvlakvernieuwing, de aanleg van een database en de opspoorbaarheid; 3) elektronische toegang tot nuttige informatie over banden en diensten en commerciële en technische informatie voor een betere kennis over de producten en diensten van de Groep Michelin tijdens de contacten met de klant. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die op dit ebusiness BibServe-portaal worden geleverd. Deze algemene gebruiksvoorwaarden vullen, indien nodig, de algemene verkoopvoorwaarden, de prijsvoorwaarden en, in voorkomend geval, de handelsovereenkomst aan.

3 ARTIKEL 1: VOORWERP Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepalen de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van BibServe en zijn diensten, en met name de voorwaarden volgens dewelke de partijen hun uitwisselingen zullen beveiligen. Het raadplegen van BibServe is onderworpen aan de naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden die Michelin op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. De gebruikers moeten deze aanvaarding bevestigen tijdens hun eerste verbinding door het vakje ik aanvaard aan te vinken. ARTIKEL 2: TOEGANG TOT HET E-BUSINESS BIBSERVE-PORTAAL 2.1 Gebruikersaccount Om BibServe te kunnen gebruiken, moet eerst een klantenaccount worden geopend bij Michelin, dat de gebruiker een gebruikerscode en wachtwoord voor zijn persoonlijk gebruik geeft. Michelin bepaalt de functionaliteiten die toegankelijk zijn voor iedere gebruiker naargelang diens behoeften. Bijzonder geval van toegang in geïntegreerde modus (ERP-to-ERP): om de geïntegreerde stromen Adhoc-EDI of ERPEDI te kunnen gebruiken is eveneens een gebruikersaccount en wachtwoord nodig. De aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker voor de BibServe-account bepaalt de toegang in geïntegreerde modus. 2.2 Vertrouwelijkheid en veiligheid De gebruikerscode en het wachtwoord voor de klantenaccount worden in alle vertrouwen door Michelin aan de gebruiker gegeven zodat hij ze exclusief kan gebruiken en ze mogen in geen geval worden doorgegeven aan derden. Om de vertrouwelijkheid van de toegang tot de module in kwestie te garanderen, beveelt Michelin de gebruikers ten stelligste aan om regelmatig hun wachtwoord te veranderen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij verricht via zijn login en wachtwoord en moet na iedere sessie uitloggen. De gebruiker gaat ermee akkoord geen frauduleus gebruik te maken van de andere modules van het portaal en/of andere websites van Michelin. In geval van verlies, diefstal of frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de gebruikerscode en wachtwoorden moet u Michelin hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via zijn helpdesk zodat de account kan worden opgeschort of verwijderd. De opschorting moet via en binnen 24 uur aan de helpdesk worden bevestigd (zie referenties onder paragraaf 2.4). 2.3 Beschikbaarheid van het ebusiness BibServe-portaal BibServe is beschikbaar van 6 tot 23 uur van maandag tot en met zaterdag en op zondag van 6 tot 18 uur.

4 Michelin streeft ernaar BibServe toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met inbegrip van technische en juridische redenen, de toegang tot BibServe kan worden gewijzigd of onderbroken. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die er voor de gebruiker uit kunnen voortvloeien. 2.4 Gebruikersondersteuning helpdesk De helpdesk is bereikbaar op werkdagen en tijdens de kantooruren: - Telefonisch +32 (0) (lokaal tarief voor een oproep vanaf een vast toestel). - via een naar ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN De inhoud (inclusief en zonder beperking alle informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto s, beelden, video s en geluid en de vorm van al deze elementen en van het portaal zelf) zijn beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Alle gehele of gedeeltelijke, reproducties, weergaven, exploitaties, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen, verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Michelin of een derde die rechten toegekend heeft aan Michelin, op welke wijze ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de beperkte rechten die u worden toegekend in artikel 4 hieronder en/of het maken van kopieën voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist. De inhoud op BibServe kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht van Michelin of door het auteursrecht van zijn partners. De logo s zijn gedeponeerde handelsmerken. ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE INHOUD De verandering en de wijziging van de inhoud of het gebruik ervan met een ander doel dan het toegestane vormen een schending van de eigendomsrechten van Michelin of van derden. Binnen de onderstaande grenzen geeft Michelin u het recht om de inhoud te downloaden en te verspreiden: (i) wanneer er een downloadfunctionaliteit bestaat (ii) voor niet-commerciële doeleinden (iii) te goeder trouw en (iv) met behoud van alle eigendomsvermeldingen en met de datum van het online plaatsen die in de inhoud voorkomen, indien dergelijke informatie wordt gegeven. Dit recht mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als licentie, meer bepaald als een merk- of logolicentie. ARTIKEL 5: SOFTWAREGEBRUIKSLICENTIE Alle software in BibServe, meer bepaald ieder machinecodetype, alle bestanden en/of afbeeldingen in of aangemaakt door deze software is beschermd door het auteursrecht en kan worden beschermd door andere rechten. Al deze software behoort toe aan Michelin, zijn licentieverleners of de erkende titularissen van de intellectuele eigendomsrechten. Het is u toegestaan om de in het portaal

5 geïntegreerde software te raadplegen en te gebruiken, onder voorbehoud i) van naleving van deze voorwaarden en ii) van de bijkomende voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze software die u kunnen worden opgelegd. Met uitzondering van wat is toegestaan in deze voorwaarden of in de gebruiksvoorwaarden van de software, is het u verboden: i) de software geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te downloaden of over te dragen; ii) de software te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of over te zetten of er toegang toe te verlenen; iii) boodschappen betreffende handelsmerk of eigendom in de software te wijzigen, te verwijderen of te bedekken; en/of iv) de software te decompileren, te disassembleren, te ontcijferen, te verwijderen of te demonteren of iemand hierbij te helpen. Geen enkel element in BibService kan worden uitgelegd als zou er aan u een recht, een aanspraak, een titel, een belang of een andere licentie in de in BibServe geïntegreerde software zijn verleend of kunnen worden gedownload vanaf BibServe, inclusief, met name, een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de software. Alle in BibServe geïntegreerde software wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie van welke aard ook op resultaat, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief, met name, een garantie i) met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid tot een bepaald doel van de software; ii) met betrekking tot de geschiktheid van de software voor bepaalde specificaties die erop betrekking hebben; iii) met betrekking tot de afwezigheid van grote fouten van de software; iv) met betrekking tot de afwezigheid van virussen of andere contaminerende elementen in de software; of v) met betrekking tot het vermogen van de software om ononderbroken of zonder abnormale stilstand datum- of tijdgebonden gegevens te verwerken of te manipuleren. ARTIKEL 6: S Indien dergelijke diensten bestaan, moet u, om met Michelin via te communiceren, de e- mailformulieren invullen op de site. De antwoorden van Michelin op de s en de toegang tot de site en tot de inhoud kunnen niet worden gelijkgesteld met en kunnen geen bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotionele- of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van de internetgebruiker. ARTIKEL 7: ELEKTRONISCH BEWIJS De partijen komen overeen om de elektronische drager de waarde van een geschreven drager toe te kennen. 7.1 Een bestelling plaatsen in BibServe: De online uitwisseling van gegevens verbindt de partijen. Iedere bestelling wordt in een besteloverzicht opgenomen en bevestigd, gevolgd door een ontvangstbewijs van de bestelling waardoor ze definitief wordt. Adhoc-EDI-modus: Het is de verantwoordelijkheid van de klant die een geïntegreerde interface gebruikt om zich ervan te vergewissen dat de bestaande bestelprocedure via deze interface dezelfde kwaliteit van informatie en gebruiksveiligheid garandeert als dewelke die BibServe garandeert Levering van een bestelling:

6 De levering van een bestelling is onder meer onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en de solvabiliteit van de klant. De leveringsdata die BibServe opgeeft zijn voorlopige leveringsdata. Ze zijn afhankelijk van de vraag (door de klant gewenste datum, aantal en product) en de beschikbare voorraden. Ze nemen de vorm aan van een kalenderdatum of een tekst, met name in die gevallen waarin de beschikbaarheidsdatum niet kan worden gegeven Zichtbare producten: De producten die besteld kunnen worden variëren naargelang de klanten-gebruikers van BibServe Prijzen De in BibServe aangeduide prijzen zijn factureerbaremaprijzen zonder belastingen en geldig op die datum Gebruikslimiet BibServe is een tool voor B2B-bestellingen. De functie Productbeschikbaarheid is een hulp bij het plaatsen van bestellingen en mag niet worden misbruikt om kennis te verkrijgen over de voorraden van Michelin. Michelin beschermt zich tegen een eventueel misbruik: - door een quotum voor de vragen naar de beschikbaarheid van producten. Als het quotum is bereikt, kan de bestelfunctie de rest van de dag niet meer worden gebruikt. 7.2 Aanvraag voor de ophaling van karkassen in het kader van een loopvlakvernieuwingsmodule (eremix) De loopvlakvernieuwingsmodule biedt de gebruiker de mogelijkheid om zijn aanvraag voor ophaling en loopvlakvernieuwing in te geven in de titel van het geselecteerde leveringspunt. De gebruiker definieert vervolgens de aanvraag voor de ophaling van de karkassen. Hiervoor moet hij verplicht de identificatiegegevens van het karkas ingeven: de afmeting, de diameter, het oorspronkelijke profiel, het registratienummer van het Michelin-karkas en de service die aan Michelin wordt gevraagd. Na validering door de klant, vermeldt het antwoord van Michelin de gegevens en het aantal te vernieuwen karkassen. Zodra de aanvraag voor de ophaling van de karkassen is geregistreerd, moet de gebruiker definitief bevestigen, waarmee hij zijn engagement, kennis en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere overeenkomsten aantoont. De aanvraag wordt vervolgens geregistreerd. De gebruiker ontvangt van Michelin een ontvangstbewijs van de ophalingsaanvraag. De gebruiker kan ook de details van al zijn ophalingsaanvragen raadplegen in het gedetailleerde overzicht van alle ingediende aanvragen. Bij herhaaldelijke volledige of gedeeltelijke annuleringen van ophalingsaanvragen door de klant nadat ze werden aanvaard, kan MICHELIN de toegang tot de loopvlakvernieuwingsmodule weigeren. ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS MBSA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op het beheer van de verrichtingen met betrekking tot de online geplaatste bestellingen, op het beheer en de

7 opvolging van de lopende bestellingen (transactionele module BibServe) en voor de verrichtingen met betrekking tot de online ingediende aanvragen voor de ophaling van karkassen en loopvlakvernieuwing (transactionele module loopvlakvernieuwing). Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim en MBSA verbindt zich ertoe ze niet te gebruiken voor andere dan de voornoemde doeleinden. MBSA verklaart dat zijn bestand in overeenstemming is met de vereisten van de gewijzigde wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en met inachtneming van deze wet wordt gebruikt. Er wordt op gewezen dat de gegevens worden bewaard op een server in de Europese Unie. De categorieën verwerkte gegevens zijn: - de login en het wachtwoord - de naam en de voornaam - de adressen van de contactpersonen en van het bedrijf - de functie - het land - het vaste en mobiele telefoonnummer van het werk - de taal - de naam van de firma waaraan de gebruiker is verbonden - de functionaliteiten die toegankelijk zijn voor de gebruikers - de selectie van de bestel- en/of leveringspunten Ook bepaalde informatie in verband met het gebruik van de modules wordt verwerkt. - de datum van de laatste verbinding met het extranet - de datum van de laatste wijziging aan de account - de datum waarop het wachtwoord is gewijzigd De verrichte verwerkingen maken gebruik van verschillende functionaliteiten: - het beheer van wachtwoorden en logins - de terbeschikkingstelling van de context (bestelpunt, leveringspunt, gebruiker) - het beheer en de opvolging van de bestellingen - het beheer en de opvolging van de levering - het beheer en de opvolging van de toegang tot de duplicaten van de facturen - het beheer van de aanvragen dankzij het Contact -formulier - de historiek van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en hun datum van aanvaarding Ontvangers van de persoonsgegevens die op de website worden verzameld De gegevens die worden verzameld in het kader van het beheer van BibServe zijn bestemd voor het exclusieve gebruik door het Michelin-personeel dat instaat voor het beheer van de site en het beheer van de bestellingen, de gebruikers en de dienstverleners op wie Michelin een beroep doet. De verantwoordelijke voor deze verwerkingen in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg is: Michelin Belux SA/NV Service RAC Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (Asse) 8.4 Bewaartermijn

8 De persoonsgegevens die in de twee modules worden verwerkt, worden bewaard zolang de gebruikersaccount actief is. 8.5 Cookies Het ebusiness BibServe-portaal maakt gebruik van XiTi.com-metingcookies. Deze oplossing is een uitgave van AT INTERNET; Voor meer inlichtingen: Het ebusiness BibServe-portaal maakt eveneens gebruik van "sessiecookies". Meer informatie hierover vindt u in de Cookie Policy in de wettelijke informatie onderaan de pagina. Deze gegevens zijn bestemd voor het personeel van Michelin Benelux en de dienstverleners op wie Michelin een beroep doet en worden niet langer dan 180 dagen bewaard. De verantwoordelijke voor deze verwerkingen voor België en Groot-Hertogdom Luxemburg is: Michelin Belux SA/NV Service RAC Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (Asse) 8.6 Recht van toegang, rectificatie, afschaffing en verzet Overeenkomstige de wet Informatica en Vrijheden" van 6 januari 1976, gewijzigd in 2004, beschikt u over het recht van toegang, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens, evenals over het recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens om gegronde redenen. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, moet u zich richten tot: Michelin Belux SA/NV Service RAC Brusselsesteenweg 494, bus ZELLIK (Asse) Om uw recht van verzet uit te oefenen voor de cookies, verwijzen we naar de Cookie Policy, waarin wordt uitgelegd hoe u cookies moet weigeren en/of verwijderen. ARTIKEL 9: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 9.1 Algemeen De inhoud op BibServe wordt verstrekt as is zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, op te schorten en/of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerapparatuur te beschermen. In geen geval kunnen Michelin, zijn werknemers, zijn leveranciers of de partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele

9 aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor enige andere vorm van schade of voor enigerlei nadeel, met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site. Het ebusiness BibServe-portaal bevat links naar andere sites van Michelin die autonoom zijn en met een eigen juridische kennisgeving en wij raden u dan ook aan om deze te raadplegen. Het ebusiness BibServe-portaal kan eenvoudige of dieplinks bevatten naar partnersites van Michelin of derden, met, wat de dieplinks betreft, de toestemming van deze laatsten. Deze hyperlinks worden slechts aangeboden om uw raadpleging te vereenvoudigen en mogen niet worden gezien als een goedkeuring van Michelin van de inhoud van deze websites van derden. Michelin oefent geen controle uit over deze sites en aanvaardt dus ook geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten beschikbaar op of vanaf dergelijke sites Zo is Michelin niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die zich kan voordoen in verband met uw toegang tot of gebruik van de site van de partner of voor de niet-naleving door deze site van enigerlei regelgeving. Michelin als host kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen van derden, meer bepaald wat betreft de inhoud, diensten of derdenwebsite geleverd door derden-dienstverleners, zoals de onlinewinkel op het ebusiness BibServe-portaal. Michelin is in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die zich kan voordoen in verband met het gebruik van de inhoud en diensten van derden die ter beschikking wordt gesteld op of vanaf de website. ARTIKEL 10: JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT Elk geschil betreffende het ebusiness Bibserve-portaal en deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt voorgelegd aan de rechtbank van Clermont-Ferrand en valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Franse wet betreffende de grond, ongeacht de conflictregels. Door de site te gebruiken stemt de gebruiker uitdrukkelijk toe in de toepassing van deze bepaling. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving, om welke reden ook, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

10 Algemene Voorwaarden van MICHELIN voor de levering van producten en diensten aan professionele klanten (Klanten) door MICHELIN* 1. Algemeen: Michelin* verstrekt deze Algemene Voorwaarden aan haar professionele klanten (Klanten) en vermeldt ze op de prijslijst die MICHELIN via , per post of per fax naar al haar Klanten stuurt. De Klanten zijn op de hoogte van en gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op alle aanvragen tot levering en verkoop aan haar Klanten. De Algemene inkoopvoorwaarden van de Klanten zijn niet van toepassing en worden door MICHELIN uitdrukkelijk niet aanvaard. De Klanten zijn op de hoogte van en gaan akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden van MICHELIN, die tevens worden opgenomen in de prijslijst. Een digitale versie van deze Algemene Voorwaarden kan bij de Customer Service worden opgevraagd. N.V. MICHELIN BELUX S.A. MICHELIN NEDERLAND N.V. Customer Service Customer Service Brusselsesteenweg 494, B-1 Huub van Doorneweg Zellik (Asse) 5151 DT Drunen Tel Tel Fax Fax Prijzen: Aanvragen tot levering en verkoop worden in behandeling genomen tegen de door MICHELIN vastgestelde prijzen die geldig zijn op de dag van levering. MICHELIN heeft het recht om prijzen, toeslagen en kortingen zonder voorafgaande kennisgeving aan Klanten te wijzigen. Klanten kunnen in geen geval rechten ontlenen aan mondelinge of schriftelijke prijsinformatie zoals productinformatiebladen, prijslijsten en dergelijke die door MICHELIN aan de Klanten zijn verstrekt. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, milieubelasting en andere heffingen. Offertes die niet voor akkoord door MICHELIN zijn ondertekend, zijn niet bindend voor MICHELIN en kunnen door MICHELIN worden ingetrokken, ook nadat de Klant akkoord is gegaan. 3. Levering: 3.1: MICHELIN is aansprakelijk voor het vervoer naar het afleveradres dat door de Klant is opgegeven of naar een ander adres dat met de Klant is overeengekomen. MICHELIN behoudt zich het recht voor om extra verzendkosten in rekening te brengen voor kleine bestellingen. De overdracht van verlies- en opslagrisico's en andere risico's die verband houden met de goederen, vindt plaats op de datum waarop de goederen aan de Klant worden geleverd. 3.2: MICHELIN zal al het mogelijke doen om het overeengekomen aantal goederen op de overeengekomen datum te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen hiervan. 3.3: Goederen die zijn verkocht, gefactureerd en geleverd, kunnen niet door de Klant aan MICHELIN worden geretourneerd. 4. Betalingstermijn: Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen na de factuurdatum door MICHELIN te zijn ontvangen. Betalingsbeloften of andere aankondigingen van betalingen worden niet beschouwd als betaling. Indien de Klant niet uiterlijk op de vervaldag betaalt, dan heeft MICHELIN het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de wettelijke rente voor achterstallige betalingen in rekening te brengen die van toepassing is op handelstransacties. Achterstallige bedragen worden vermeerderd met 10% van het factuurbedrag voor de betaling van buitengerechtelijke kosten. 5. Eigendom: De geleverde goederen blijven het eigendom van MICHELIN totdat ze volledig zijn betaald. Risico's worden pas overgedragen op de datum van levering van de goederen. 6. Aansprakelijkheid: 6.1: Onjuiste leveringen of defecten op het moment van levering aan de Klant: conform onderstaande bepalingen kan MICHELIN uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor defecten aan goederen, die vóór levering aan de Klant worden vastgesteld. In een dergelijk geval dient MICHELIN de defecte goederen te vervangen door nieuwe, intacte goederen. MICHELIN bekijkt per geval zorgvuldig of sprake is van slijtage van de oorspronkelijk geleverde goederen. In dat geval zal MICHELIN de nieuwe, vervangende goederen in rekening brengen. Bij ontvangst van de goederen is de Klant verplicht om de levering, aan de hand van zijn bestelling en de pakbon/leverbon, te controleren op materiaal- en productiefouten, beschadiging van goederen en verpakking en volledigheid. Claims in dit verband dienen schriftelijk en rechtstreeks bij MICHELIN te worden ingediend, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de goederen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt de aansprakelijkheid van MICHELIN voor de zichtbare toestand van de goederen, voor schade aan de afgeleverde goederen of verpakking en voor het ontbreken van goederen. De aansprakelijkheid van MICHELIN voor gebrekkige goederen beperkt zich tot oorspronkelijk aanwezige gebreken, d.w.z. gebreken die vóór levering aan de Klant aanwezig zijn. Met gebrekkige worden uitsluitend materiaal- en productiefouten bedoeld.

11 Gebrekkige goederen die moeten worden vervangen, dienen ter beschikking van MICHELIN te worden gesteld en worden opnieuw het eigendom van MICHELIN, tenzij anders aangegeven door MICHELIN. 6.2: Defecten aan goederen na levering aan de Klant: MICHELIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die worden veroorzaakt door omstandigheden die zich voordoen na de risico-overdracht aan de Klant. Zo is MICHELIN niet aansprakelijk voor defecten die zijn ontstaan door een verkeerde opslag of verplaatsing van de goederen door de Klant Bovendien kan MICHELIN in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van abnormaal gebruik van de producten van MICHELIN. De Klant is bekend met de voorwaarden van MICHELIN die van toepassing zijn op opslag en montage, bandenspanning en gebruik van producten en is gehouden om deze voorwaarden na te leven. De Klant is voorts gehouden om eindgebruikers en zijn eigen klanten te informeren over deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om zonder de toestemming van MICHELIN symbolen of nummers op MICHELIN-producten, of delen hiervan, te wijzigen, noch om producten te verkopen waarvan de symbolen of nummers zijn gewijzigd. 6.3: Economisch verlies: MICHELIN is niet gehouden om de Klant te vergoeden voor productieverlies, winstderving of andere economische of indirecte verliezen. 7. Overmacht: Partijen zullen worden gevrijwaard van aansprakelijkheid indien zij de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien niet kunnen nakomen als gevolg van oorzaken of omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen zoals natuurrampen, oorlogen, terrorisme, burgerlijke onlusten, opzettelijk toegebrachte schade, stakingen, insluitingen, industriële acties, het ontbreken of falen van transportvoorzieningen, brand, overstromingen, droogte, extreme weersomstandigheden, de toepassing van wetten, verordeningen, regelgeving of voorschriften en andere omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen ('Overmacht'), mits redelijkerwijze niet van partijen kon worden verwacht dat ze rekening hadden kunnen houden met de betreffende gebeurtenis en met de gevolgen ervan voor het nakomen van hun verplichtingen en mits partijen de gebeurtenis geenszins hadden kunnen voorkomen en de gevolgen ervan hadden kunnen vermijden. De Partij die zich wenst te beroepen op Overmacht dient de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van de aanvang en het einde van de betreffende gebeurtenis. De Partij die hierin verzuimt, kan niet worden gevrijwaard van aansprakelijkheid voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van Overmacht. Partijen dienen alles te doen wat in hun macht ligt om de gevolgen van het niet nakomen van hun verplichtingen door Overmacht te voorkomen en te beperken. 8. Copyright en patentrecht: Michelin investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om hoge bandprestaties te kunnen garanderen. Michelin is ervan op de hoogte dat er organisaties zijn die proberen om de banden van Michelin na te maken of die hun banden presenteren als Michelin-banden. Tegen inbreuk op of misbruik van het intellectueel eigendom van Michelin worden gerechtelijke stappen genomen. 9. Landen onder militair embargo: Michelin behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten voor mogelijke militaire doeleinden te weigeren aan dealers die zijn gevestigd in landen waarvoor een militair embargo geldt van de Verenigde Naties (VN), de Europese Raad of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en aan dealers van wie Michelin vermoedt dat zij de producten van Michelin zullen doorverkopen aan eindgebruikers/sub-dealers in de genoemde landen. Indien Michelin sterk vermoedt dat er een kans bestaat dat de producten zullen worden doorverkocht aan landen waarvoor een militair embargo geldt, dan behoudt Michelin zich het recht voor om: - de eindgebruiker om identificatiegegevens te vragen of om de dealer om inzage te vragen in de factuur aan de eindgebruiker om er zeker van te zijn dat voornoemde producten aan een geschikte afnemer worden verkocht. - voornoemde producten niet te verkopen U kunt contact opnemen met uw contactpersoon bij Michelin voor een overzicht van mogelijke producten voor militaire doeleinden en van landen waarvoor een militair embargo geldt. 10. Wettelijke keuring: Banden voor de Europese markt dienen te voldoen aan specifieke wettelijke vereisten. Banden die aan deze eisen voldoen, zijn voorzien van de code "E2". Michelin is niet aansprakelijk voor in Europa verkochte of gebruikte banden van haar merk die niet zijn voorzien van de code E2. Michelin kan de prestaties van deze banden niet garanderen. 11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden: MICHELIN behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing en gelden voor alle Klanten. 12. Geschillen: Geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, vallen onder de wet van het land waar het hoofdkantoor van MICHELIN* is gevestigd en zullen worden voorgelegd aan de aldaar bevoegde rechtbank*. * N.V. MICHELIN BELUX S.A., Brusselsesteenweg 494, B Zellik (Asse): Belgische wetgeving en de Rechtbank van Koophandel te Brussel, B.T.W. nr.:... * MICHELIN NEDERLAND N.V., Huub van Doorneweg DT Drunen: Nederlandse wetgeving en de Rechtbank te 's Hertogenbosch, sector Handelszaken, B.T.W. nr.:...

12

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen.

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Het toepassingsgebied De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel (wij), en dekken

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1. Saventa is ingeschreven bij de Kvk in s-hertogenbosch; 60847182. 1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Saventa een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas.

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA.

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo Deze website wordt onderhouden door Halo- Europe.com en de site Halo-Benelux.com Afdeling van Inoviniti Van den Bergh G.C.V.,Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw, met als rechtbank van Koophandel te Leuven.

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv 1. Toepasselijkheid Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van De Persgroep Publishing nv, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging Algemene voorwaarden van de maatschap Zeeuwse Mantelzorgmakelaars, Lindemansweg 14, 4474NJ Kattendijke, vertegenwoordigd door Hellen Slager, Jolanda Bogaert en Ilona Vermare. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Gebruiksvoorwaarden Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorwaarden voor het gebruik van deze website DFT Modulco bvba (verder genoemd Modulco) kent het nodige belang toe aan de bescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 Herroepingsrecht Artikel 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie