DU 6014 Labs on Line D1 Een businessmodel voor Experimenteren op Afstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DU 6014 Labs on Line D1 Een businessmodel voor Experimenteren op Afstand"

Transcriptie

1 DU 6014 Labs on Line D1 Een businessmodel voor Experimenteren op Afstand Versie 1.00, juni Een pioniersdomein Remote operations zijn in de techniek breed geaccepteerd en toegepast: besturingselementen worden bediend via remote control, afnemers kunnen vorderingen in productieprocessen remote volgen, met sondes van allerlei soort wordt het hart van ontoegankelijke processen (van het oppervlak van Mars tot het inwendige van een vulkaan) waargenomen, gemeten en beïnvloed. De toepassing van experimenteren op afstand in opleidingen bevindt zich echter zowel in het onderwijs als in de bedrijven nog in het stadium van prille innovatie. Er is veel aandacht voor laboratoria online in tijdschriften en congressen, er vinden tal van experimenten plaats (met veel dubbeling van inspanningen), maar het aantal via internet toegankelijke experimenten is nog zeer klein, de toegankelijkheid wordt nog zeer belemmerd door een wildgroei van oplossingen en ontbrekende standaarden, en de groep daadwerkelijk geïnformeerde en actieve ontwikkelaars en opleiders in dit onderwerp is nog buitengewoon gering. Tegelijkertijd is de case voor experimenteren op afstand zich snel aan het versterken: De voordelen worden steeds duidelijker. Financieel liggen er voordelen in de deling van de stichtingskosten van (dure) experimenten, de deling van investeringen (dit sluit aan bij trends als open innovation) en in verhoging van de bezettingsgraad. Onderwijsinhoudelijk worden voordelen gevonden in de grotere toegankelijkheid (anytime, anyplace), in de flexibele individuele inzet van onderwijs dat zelf ook steeds flexibeler en individueler wordt, en in de creatie van nieuwe mogelijkheden (experimenten die te groot, te klein, te gevaarlijk, te traag, te ontoegankelijk zijn). Vanuit het beroepenveld groeit de druk om het onderwijs meer te laten aansluiten bij de praktijk, waarin remote operations gemeengoed zijn. De technische mogelijkheden zijn er en ze zijn in toenemende mate toereikend. Netwerkverbindingen zijn overal aanwezig en stabiel; ze worden steeds meer ook gebruikt voor de communicatie tussen technische componenten. Steeds meer experimenteeropstellingen zijn verbonden met computers, waarnemingen worden steeds vaker digitaal gedaan en opgeslagen, steeds meer technische componenten zijn online toegankelijk. Het klimaat voor Experimenteren op Afstand (we spreken verder van Labs on Line, nu bedoeld als generieke aanduiding van het domein, niet als naam van een project) lijkt dus gunstig. Maar in de huidige innovatiefase is er nog veel zendingswerk nodig: het is van belang om managers en docenten te informeren en te enthousiasmeren, om voorbeelden te laten zien van succesvolle en laagdrempelige toepassing en om de innovatieve kernen in allerlei instellingen en bedrijven te bundelen. Dit vraagt om een businessmodel, waarin samenwerken en delen voorop staan. Voor een uitgeversaanpak met rigoureuze financiële exploitatiemodellen met grote groei en commerciële pagina 1 van 6

2 doorberekening is het te vroeg. Het model van een founding community, gericht op win-winsituaties voor deelnemers en op het gezamenlijk tot verdere bloei brengen van het domein, is voor een dergelijke fase aangewezen en wordt hier geadopteerd en uitgewerkt. 2 Marktverkenning Voor experimenteren op afstand zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden: 1. De technische en natuurwetenschappelijke opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland en omringende landen; 2. De technische en natuurwetenschappelijke componenten van andere scholen: in het bijzonder Voortgezet en Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs; 3. De technische opleidingen in bedrijven. Hieronder bekijken we in wat meer detail de ontwikkelingen in deze doelgroepen en de meerwaarde die voor hen bestaat in het deelnemen aan de ontwikkeling van experimenteren online. 1. Opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland en daarbuiten. Bijna alle hogescholen en universiteiten in Nederland bieden opleidingen aan op het gebied van techniek en natuurwetenschappen. Bekijken we de groepen waarvoor Labs on line bruikbaar zijn, dan gaat het in het natuurwetenschappelijke onderwijs en in de opleidingen van docenten exacte vakken om zo n 500 studenten per jaar, in de technische opleidingen van de drie Technische Universiteiten en de techniekafdelingen van hogescholen is dat aantal veel groter (maar ook geschakeerder): enkele duizenden studenten per jaar. Al deze studenten en al deze instellingen behoren tot de doelgroep van experimenteren op afstand; kijken we naar afzonderlijke experimenten in specifieke vakterreinen dan zijn de belanghebbende groepen natuurlijk vaak veel kleiner. In de scenario s die in het project Labs on line zijn uitgewerkt, worden naast reguliere studenten ook deeltijdstudenten en bedrijfscursisten (bv. in post academische opleidingen of in maatwerkopleidingen voor bedrijven) meegenomen; ze vergroten het aantal potentieel geadresseerde cursisten/studenten aanzienlijk. Binnen deze doelgroep hebben zich de afgelopen jaren verschillende projecten voorgedaan op dit terrein: FLEXlab (SURF), e-xperimenteren+ (DU) en Labs on Line (DU). Daarnaast zijn er meer onderzoeksgerichte programma s zoals Virtual Lab for e-science (van VL-E, een consortium van bedrijven en onderzoeksinstituten in Nederland) en Co-Lab (inmiddels afgerond Europees project met een aantal universiteiten), waarin laboratoria op afstand zijn bestudeerd. Internationaal kan de aandacht voor het thema Experimenteren op afstand worden afgeleid uit het regelmatig optreden van het onderwerp in e-learning congressen. Speciale congressen over dit onderwerp nemen toe in aantal. Sinds enkele jaren wordt jaarlijks het REV-symposium georganiseerd: Remote Engineering and Virtual Instrumentation. In 2006 en 2007 heeft het project Labs on Line zich met een presentatie gemanifesteerd. Vermelding verdient ook het ilabs-project van het Massachusetts Institute of Technology. pagina 2 van 6

3 2. Andere scholen Scholen voor voortgezet algemeen en beroepsonderwijs (VO, MBO) zijn een belangrijke mogelijke doelgroep van Labs on line. Voor scholieren/studenten kunnen experimenten op afstand een rol spelen in bijvoorbeeld profielwerkstukken of in proefstudeerprojecten (projecten van hogescholen en universiteiten om leerlingen een voorproefje te geven van de hogere/wetenschappelijke studie). 3. Bedrijven De mogelijke toepassingen van remote labs in bedrijfsopleidingen zijn velerlei. Het is voor bedrijven van belang om toegang te verkrijgen tot resources in het onderwijs (bv. de mogelijkheid voor MKB-bedrijven om gebruik te maken van geavanceerde ontwerpsoftware of van testbanken) en omgekeerd (de mogelijkheid voor leerlingen en studenten om toegang te krijgen tot echte bedrijfsinstallaties en omgevingen). De techniek van experimenteren op afstand kan een grote rol spelen bij kostenbesparingen (bijvoorbeeld decentrale opleidingen van service-monteurs voor kleurencopiers). Training in remote technieken wordt steeds belangrijker en experimenteren op afstand maakt daar een natuurlijk onderdeel van uit. We zien die aandacht voor laboratoria online in een aantal initiatieven. Hierboven werden al de projecten Co-Lab en Virtual Lab for e-science genoemd. Daarnaast is het initiatief Collaboratory.nl betekenisvol. Collaboratory.nl onderzoekt hoe het technologie voor het op afstand bedienen van laboratoriumapparatuur kan integreren met gangbare groupware voor het samenwerken op afstand. Het virtuele laboratorium, dat op deze wijze ontstaat, biedt dezelfde mogelijkheden als een traditioneel laboratorium, maar stelt laboratoriummedewerkers tevens in staat gebruik te maken van de apparatuur en expertise van derden. Een consortium van gebruikers en leveranciers van laboratoriumapparatuur neemt deel in Collaboratory.nl. Corus, DSM en Philips brengen gebruikerservaringen en -wensen in, terwijl FEI kennis van de apparatuur ter beschikking stelt. Het Telematica Instituut en de Universiteit van Amsterdam brengen hun kennis over respectievelijk samenwerken op afstand en internettechnologieën, en authenticatie, autorisatie en accounting in. 3 Kosten en baten De overwegingen met betrekking tot kosten en baten worden in het volgende beperkt tot de gebruikssituatie in de doelgroep HBO en WO. Een instelling die experimenteren op afstand inzet voor zijn studenten wordt geconfronteerd met verschillende kostenfactoren: De stichtingskosten van een eigen online experiment Deze kosten zijn per experiment zeer verschillend, afhankelijk van de te gebruiken apparatuur, de complexiteit e.d. In een inventarisatie van experimenten uit verschillende projecten (Flexlab, e-xperimenteren+, Labs on Line) liepen de ontwikkelkosten per experiment uiteen van tot In deze bedragen zijn begrepen de kosten van de hard- en softwarecomponenten van de experimentele opstelling, de installatiekosten en de kosten van benodigde licenties. pagina 3 van 6

4 Naar verwachting brengen instellingen geen experimenten in de lucht die ze zelf niet al hebben en/of gaan inzetten in het eigen onderwijs. Er zijn dus redenen om niet de volledige stichtingskosten van een experiment mee te rekenen (die maakt de instelling toch al), maar alleen de meerkosten voor het online brengen van het experiment. In die meerkosten zitten vaak enkele hardware-componenten (bv. een webcam), de ontwikkeling van speciale besturingssoftware en de bijdrage in de licentie voor bv. Labview als koppelingshulpmiddel tussen experiment en objectcomputer. Ook deze bedragen lopen zeer uiteen; gemiddeld genomen liggen ze tussen de 20% en 35% van de totale stichtingskosten. Er zijn echter ook experimenten waarbij het principe van remote operation zodanig is verweven met de experimenten zelf dat er geen vergelijking mogelijk is met een niet-online variant. Met een losse middeling van de beschikbare gegevens zouden we kunnen zeggen dat het ontwikkelen en realiseren van een typisch online experiment kost; als er een offline variant denkbaar is, kost die zo n 25% minder. De situatie voor afzonderlijke experimenten kan echter sterk van deze getallen afwijken. De gebruikskosten van een eigen online experiment Ook deze kosten zijn sterk afhankelijk van het experiment. In de genoemde projecten komen we tot gebruikskosten per jaar van (voor experimenten die weinig fysieke handling vragen in hun uitvoering) tot Een redelijk gemiddelde kan worden gevonden in gebruikskosten per jaar van Proberen we ook hier de meerkosten van het online experiment t.o.v. de offline-uitvoering (als die bestaat) te bepalen, dan blijkt dat de online-uitvoering in het algemeen goedkoper is (een besparing levert) t.o.v. de lokale offline-uitvoering: de besparing bedraagt 5 tot 10% van de gebruikskosten. De kosten voor het in stand houden van de centrale softwareomgeving Voor de centrale omgeving moeten de reserveringssystemen van de projecten die de experimenten distribueren, met hun hosting en onderhoud in de lucht blijven. Voor de resultaten van de gezamenlijke projecten FlexLab, e-xperimenteren+ en Labs on Line is voor hosting en onderhoud een jaarlijkse kostenpost van tot een redelijke schatting. In het community-model worden deze lasten gedragen door de samenwerkende instellingen; bij 6 deelnemende instellingen is een bedrag van ca per jaar dus afdoende. De ontwikkelkosten van de centrale omgeving waren opgenomen in de ontwikkelprojecten zelf en worden niet ten laste gebracht van de gebruikers. Aan de batenkant staan daar tegenover: De toegang tot andere, niet-eigen online experimenten Andere, niet financieel kwantificeerbare baten (opbouw van expertise, innovatie van het eigen onderwijs e.d.), die we verder niet in deze beschouwing betrekken. De balans is slechts op te maken als we een veronderstelling doen over het aantal experimenten waarvan een deelnemende instelling gebruik maakt. We vergelijken de situatie dat een instelling pagina 4 van 6

5 drie experimenten offline in zijn laboratorium gebruikt, versus de situatie dat de deelnemende instelling twee experimenten online in de lucht brengt en het derde online van een andere partner in het consortium betrekt. Lokaal, offline Labs on line Stichtingskosten van de 3 resp. 2 experimenten Gebruikskosten van de 3 resp. 2 experimenten Bijdrage in centrale kosten Totaal Dit scenario levert dus op instellingsniveau een besparing op van per jaar, ofwel ca. 5%. Wordt het verkeer tussen de instellingen wat betreft gebruik van elkaars experimenten groter (verhouding eigen : vreemd lager), dan kan ook deze besparing sterk groeien. We wijzen er nogmaals op, dat de getallen vrij ruwe gemiddelden zijn en het scenario enigszins willekeurig. 4 Business model: de community Experimenteren on line bevindt zich in de beginnende innovatieve fase: er zijn pioniers en gidsprojecten, er is nog geen concensus of standaardenset, er is veel aandacht in literatuur en congressen, maar nog geen werkelijke geaccepteerde praktijk en installed base. In deze fase is er nog veel wervende en overtuigende arbeid nodig in de doelgroepen. Daarbij past een open gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers in het hoger onderwijs, die de verspreiding van kennis en ervaring met online experimenteren als doelstelling heeft en die geen grote financiële drempels opwerpt. Gebruik maken van het product mag als je ook bijdraagt aan de gemeenschap. Dit kan door inhoud ter beschikking te stellen, door mee te ontwikkelen, door coördinerende taken, een hosting service aan te bieden, of anderszins. De betrokkenheid van de contribuanten staat centraal. Kenmerkend voor dit business model zijn de volgende aspecten: Gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars; Alleen gebruiksmogelijkheid als ook ingebracht wordt; Lidmaatschapscontributie, maar verder gesloten beurzen; Serviceniveau groeit naar consensus binnen de gemeenschap. In het project e-xperimenteren+ is het idee van deze community in eerste aanzet ontwikkeld; in Labs on Line is de aanpak verder uitgewerkt. De Community of Practice (CoP) beheert in die aanpak de pool van experimenten, de internetomgeving waarbinnen de experimenten uitgevoerd kunnen worden (de toegangsomgeving met reservering, logging en dataopslag) en de ontwikkeling van faciliteiten om nieuwe experimenten aan de pool toe te voegen. Bij de opzet van de community verdienen de volgende aandachtspunten aandacht: De doelen van de community liggen op het gebied van de opbouw van expertise in experimenteren op afstand, het verspreiden van de interesse in dit terrein, het realiseren pagina 5 van 6

6 van samenwerking tussen betrokken partijen en het versterken van het technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs via deze aanpak. In de community zijn onderwijsmanagers van belang (als beleidsbepalers en beslissers), maar vooral ook docenten (als kennisdragers, ambassadeurs en primaire gebruikers). In de inrichting van stuurgroep en kennisdelingsgroep moeten deze beide rollen goed worden vormgegeven. De CoP beheert de pool van experimenten. Het is daarvoor in het geheel niet noodzakelijk, dat de nieuwe CoP ook het beheer van al die experimenten afzonderlijk gaat uitvoeren: het beheer van decentrale facetten kan uitstekend decentraal plaatsvinden. Centraal is lechts het gegarandeerde service level van belang, dat iedere experimentaanbieder biedt. De kern van de community wordt gevormd door de participanten in de projecten FLEXlab, e-xperimenteren+ en Labs on line. Zij zijn allen gebruikers en leveranciers, ze halen en brengen. Er is een roulerend coördinatorschap, een jaarlijkse ledenvergadering en een vertegenwoordiging van alle leden in een stuurgroep die richting geeft aan nieuw beleid. De community is actief in de uitbreiding van het ledental. Dat gebeurt door potentiële leden te kiezen, actief te benaderen en te betrekken. In eerste instantie zijn dat andere, volledige leden, die halen èn brengen. Daarnaast kan er ook naar gestreefd worden om geassocieerde leden te werven, die tot andere doelgroepen behoren (voortgezet onderwijs, bedrijven) en die vooral bijdragen aan het kennisnetwerk. Leden betalen een bescheiden jaarlijkse contributie die de community toestaat haar centrale taken op het gebied van hosting, beheer en expertiseontwikkeling uit te voeren. De community kan zichzelf daarmee bedruipen, maar een liaison met een grotere serviceorganisatie is gewenst. SURF is dan een voor de hand liggende optie. Behalve deze centrale bijdrage werkt de community met gesloten beurzen. De kosten van de stichting van experimenten en het onderhoud ervan liggen geheel bij de leden en bevinden zich buiten het financiële beeldveld van de community. Datzelfde geldt voor de kosten van kennisverwerving en kennisdisseminatie in de community. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het moderatorschap van de community: zonder een gemotiveerde en energierijke moderator die voortdurend als motor fungeert, komen communities vaak nauwelijks van de grond. In de notitie DU-6014_LoL_D2_Community_v100 wordt de opzet van de community verder ingevuld. pagina 6 van 6

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO

Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO In opdracht van het LiMBO programma versie 1.02 Kennisnet, 31 januari 2013 2 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Doelstelling

Nadere informatie