Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie"

Transcriptie

1 Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie ir YJE Dahmen, oktober Fractals Het woord fractal, afgeleid van het Latijnse fractus, werd in 1975 in het leven geroepen door de vorig jaar overleden wiskundige Benoît Mandelbrot. Het betreft een gefragmenteerd, geometrisch figuur dat opgebouwd is uit delen die dezelfde vorm hebben als het hoofdfiguur zelf. De eigenschap van zelfgelijkenis van een fractal, en van de parten, brengt met zich mee dat bij elke stap dat er op een fractal wordt ingezoomd, telkens weer hetzelfde motief op steeds kleiner wordende schaal kan worden waargenomen. Fractalmeetkunde, als tak van de wiskunde, vindt zijn oorsprong in de 17e eeuw en meetkundige objecten met fractale eigenschappen werden eind 19e en begin 20e eeuw door diverse wiskundigen ontdekt. Een eenvoudige fractal, gebaseerd op het principe van iteratie, is bijvoorbeeld de sneeuwvlok van Helge von Koch, waarbij elk lijnstuk van een gelijkzijdige driehoek in drie stukken wordt verdeeld en het middelste stuk herhaaldelijk omgevormd wordt tot een gelijkzijdige driehoek. De ontwikkeling van driehoek tot sneeuwvlok is te zien in de volgende figuur: Sneeuwvlok van Von Koch De fractalverzameling van Benoît Mandelbrot geniet grote bekendheid omdat Mandelbrot, via recursieve computerprocessen, kleurrijke visualisaties wist te produceren die zeer tot de verbeelding spreken. In de figuren op de volgende pagina is links een Mandelbrot fractal te zien en rechts een figuur na inzooming.

2 Het bijzondere is dat fractals, behalve in de wiskunde, ook in de natuur voorkomen, waarbij de eigenschap van zelfgelijkenis in meer of mindere mate wordt aangetroffen bij onder andere broccoli, bloemkool, bomen, varens, kustlijnen, zeegolven, wolken, bliksemstralen, bergketens en sneeuwkristallen. Bomen en varens lenen zich makkelijk voor computermodellering, de tak van een boom is immers een miniatuuruitvoering van het groter geheel, niet identiek, doch zelfgelijkend. Thans wordt onderzocht hoe het verband tussen fractals en boombladeren kan worden benut om het CO2-gehalte van bomen te bepalen. Fractals vinden als wiskundige constructen verder hun toepassing in de kunst, maar ook binnen gebieden als medicijnen, grondmechanica en seismologie. Binnen de beleggingswereld worden fractals gebruikt bij technische analyse, de Elliott Wave Principle is er bijvoorbeeld op gebaseerd. Wanneer men kijkt naar de financiële geschiedenis, dan blijkt tevens dat de mens, in socio-economische context, meer dan eens gedrag tentoonspreidt dat in zekere zin zelfgelijkende eigenschappen herbergt. Mark Twain formuleerde het ooit als volgt: It is not worthwhile to try to keep history from repeating itself, for man s character will always make the preventing of the repetitions impossible. 2 Hetgeen ons brengt naar de eerste schuldencrisis van een grote mogendheid: de default van Spanje anno De crisis ontstond toen gedelegeerden van 18 steden van Castilië, die zitting hadden in het Cortes parlement, in opstand kwamen tegen plannen voor belastingverhogingen om de rentebetalingen op lange termijn obligaties, die werden uitgegeven door Koning Filips II, te bekostigen. Dat zij zich dit politiek konden veroorloven had te maken met het feit dat de koning de steden nodig had voor het innen van belastingen, alsmede voor het heffen van een speciale toeslag voor het nakomen van de lange termijn obligatieverplichtingen. Bij het innen van belastingen werden eerst de obligatiehouders betaald, waarna de centrale overheid het overblijvende saldo kreeg uitgekeerd. Saillant was dat de bezitters van de obligaties voornamelijk de oudere inwoners van Castilië betroffen; hierdoor voelden belastingbetalers zich enigszins verplicht te voldoen aan de extra heffing ter wille van de pre-moderne vorm van AOW van hun ouders. De hoogte van deze speciale heffing kwam eens in de zes jaar tot stand via onderhandeling met de koning en in de Cortes bekrachtigd via meerderheid van stemmen. Dit maakte dat er limieten konden worden gesteld aan de omvang van obligaties met lange looptijd die Filips II kon uitgeven. Naast deze lange obligaties emitteerde de koning ook leningen van lagere kwaliteit en navenante hogere rente, met weliswaar andere vormen van revenuen als onderpand, maar zonder het kenmerk van een extra geoormerkte belastingheffing als bijzondere garantie. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

3 Nadat een aantal kostbare overheidsaangelegenheden, waaronder militaire expedities naar Nederland en naar gebieden rondom de Middellandse Zee, de staatsschuld in 1573 had doen oplopen naar circa 50% van het bruto nationaal product, besloten de gedelegeerden van Castilië een stokje te steken voor een verdere stijging van de overheidsuitgaven en weigerden om nieuwe belastingverhogingen door te voeren. Gedurende een confrontatie van twee jaar voelden zij zich gesterkt door de veronderstelling dat de koning het steeds moeilijker zou krijgen om obligaties uit te geven als deze niet zouden worden voorzien van een dekking via belastingheffing en dat een eventuele default het aantrekken van geld nog moeilijker zou maken. Toch besloot Filips II in september 1575 tot het opschorten van betalingen. Hij deed dat echter niet voor de lange termijn obligaties, maar voor de obligaties met een korte looptijd, die voornamelijk in handen waren van bankiers uit Genua. Het Spaanse volk jubelde in haar aversie tegen bankiers, temeer deze van buitenlandse origine waren. De gevolgen waren echter onverwacht desastreus en er voltrok zich een crisis op grote schaal, analoog aan de Lehman-situatie in De bankiers, die aan de koning geld hadden geleend, bleken een hoge leverage te hebben. Het bericht van het niet nakomen van de verplichtingen door Filips II zorgde ervoor dat liquiditeitsverschaffing door lokale handelaren aan bankiers plots opdroogde. Handelsbeurzen, destijds voor heel Europa cruciale gelegenheden om krediet te kunnen doorrollen tegen heronderhandelde rentetarieven, konden geen doorgang vinden omdat de Spaanse kredietmarkt volledig op slot lag. De belangrijkste bijeenkomst van Medina del Campo, die maar twee keer per jaar plaatsvond omdat de kosten voor communicatie in die tijd nou eenmaal zeer hoog waren, werd afgelast. Het bancaire stelsel stortte in, er ontstond een diepe recessie. Na twee jaar gaven de steden in november 1577 uiteindelijk toe en gingen akkoord met een substantiële belastingverhoging. Koning Filips II hervatte toen meteen de betalingen aan crediteuren. Uit de Medio General overeenkomst tot vereffening viel op te maken dat bankiers en gedelegeerden uit het parlement de koning hebben gesmeekt om een snelle hervatting van de handelsbeurzen. Aan het einde van het daarop volgende jaar vond er weer een handelsbijeenkomst plaats in Medina del Campo. De belangrijke rol van deze beurs in het Europese kapitaalverkeer werd nooit meer hersteld naar haar voormalige glorie. Zoals valt op te maken uit het relaas over de eerste default van Spanje in 1575 zijn er veel overeenkomsten met wat er anno 2011, op een groter, wereldwijde fractale schaal, gaande is. Gemeenschappelijk kenmerk is dat processen, net als in 1575, moeizaam verlopen. Binnen de Eurozone worstelen parlementen en regeringen met de onzichtbare hand van de obligatiemarkt, in Duitsland heeft het parlement voor zaken aangaande de Eurozone van het Hogere Gerechtshof meer inspraak gekregen waardoor de manoeuvreerruimte voor de Duitse bondskanselier Merkel wordt beperkt en in de Verenigde Staten heerst er een politieke, gepolariseerde patstelling tussen Republikeinen en Democraten over de ontwikkeling van het begrotingstekort en het oplopen van de Amerikaanse staatsschuld. De Republikeinen zijn, net als de 18 steden van Castilië ruim vier eeuwen geleden, faliekant tegen belastingverhogingen en hogere overheidsuitgaven, terwijl Democraten zich verzetten tegen een noodzakelijke versobering van sociale zekerheden als medische voorzieningen en AOW. Op dit moment krijgen de Verenigde Staten nog respijt van de obligatiemarkt. Wil het land haar toekomst in eigen hand houden, dan ontkomt de Amerikaanse overheid er niet aan om met aansprekende plannen te komen waarmee zowel fiscale stimuleringen de economie kunnen ondersteunen als dat er hervormingen plaatsvinden op het vlak van belastingen en sociale voorzieningen, zodat de overheidsuitgaven op termijn onder controle blijven en er begonnen kan worden met het afbouwen van overheidsschulden. 3

4 2. Actuele marktontwikkelingen In de loop van het afgelopen kwartaal is de stemming op de aandelenbeurzen plots veranderd. Onzekerheid of er wel of niet een recessie komt in de Verenigde Staten, indicatoren die duiden op een groei dichtbij stagnatie voor de Eurozone, de problematiek van de zuidas en de noodzaak tot herkapitalisatie van Europese financials zijn de voornaamste oorzaken dat de VIX, een index die de bewegelijkheid meet van de Amerikaanse aandelenindex S&P 500, sinds begin augustus boven de 30 bivakkeert. Veranderde vooruitzichten voor de mondiale groei en risicomijdend gedrag van beleggers zorgden ervoor dat vluchtheuvels werden opgezocht. Hierdoor daalde de 10-jaars rente in de Verenigde Staten en Duitsland naar niveaus beneden 2%. De S&P 500 beweegt sinds augustus in een bandbreedte tussen 1120 en 1220 in afwachting van richtinggevend nieuws. S&P 500 vs VIX S&P500 (linker schaal) VIX (rechter schaal) De koersen van Europese financiële instellingen in het Westen daalden in het afgelopen kwartaal zeer sterk omdat beleggers zich zorgen gingen maken over de impact van een Griekse default op de balansen van banken en verzekeraars. Ondanks dat Griekenland op 21 juli jl. een nieuwe reddingsboei heeft toegeworpen gekregen, in de vorm van een steunpakket van EUR 109 miljard, gaat de obligatiemarkt ervan uit dat Griekenland vroeg of laat over zal gaan tot een harde default, mede omdat er geen zicht is op het reduceren van de overheidsschuld naar een niveau dat aanvaardbaar is voor zowel Griekenland als voor de obligatiehouder. Daarnaast bestaat er angst voor besmettingsgevaar dat andere landen als Portugal en Ierland het voorbeeld van een Griekse default zouden volgen. 4 Aan de hand van politieke geluiden, die zijn waar te nemen in de Noordelijke periferie van de Eurozone, kan tussen de regels worden opgevat dat de prioriteit van politici in Duitsland er naar uitgaat om de eigen financiële sector overeind te houden en middelen daarvoor aan te wenden op het moment dat het nodig is, in plaats van steeds een cheque te moeten overmaken naar een overheid die niet in staat is om de doelstellingen voor bezuinigingen en hervormingen te realiseren in het afgesproken tempo. Bij Nederlandse politici zal deze gedachte ongetwijfeld ook de revue zijn gepasseerd. De pogingen van de Griekse regering om vooruitgang te boeken worden momenteel bemoeilijkt door voortschrijdende ontwikkelingen. In het tweede kwartaal is de economie met 7,3% gekrompen en zowel lagere overheden als de bevolking komen in toenemende mate in opstand tegen de hervormingen die de overheid wenst door te voeren. Griekse rentes hebben inmiddels recordhoogtes bereikt, 1-jaars papier Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

5 heeft op dit moment een effectief rendement rond 120% terwijl voor een 2-jaars obligatie de yield circa 60% bedraagt. Een ruime afwaardering zit inmiddels verdisconteerd in de koersen van kortlopend Grieks papier. Rente Griekenland Looptijd 1 & 2 Jaar (%) Jaar 1 Jaar Behalve voor Griekenland blijkt dat de tucht van de obligatiemarkt zich inmiddels ook weer laat gelden voor Spanje en Italië. Het renteverschil van deze landen met Duitsland is de afgelopen tijd gestegen, ondanks dat de ECB staatsobligaties van deze zuidelijke landen opkoopt op de secundaire markt, dit tot grote irritatie van Duitse beleidsmakers die dergelijke acties afkeuren vanwege het inflatietaboe dat heerst in hun thuisland. In afwachting van de goedkeuring door parlementen van de nieuwe mandaten van het European Financial Stability Facility (EFSF) zal de ECB voorlopig optreden als verschaffer van liquiditeit. Er zijn echter grenzen aan wat de ECB op termijn kan betekenen voor de Eurozone. Het totaal aan leningen uitgegeven door de Spaanse en Italiaanse overheden bedraagt gecombineerd EUR 2100 miljard en het bedrag van circa EUR 80 miljard dat de ECB sinds 7 augustus jl. heeft besteed om genoemde landen te ondersteunen is, in dat opzicht, minuscuul. Tijdens een bijeenkomst in Villa d Este gaf president Jean Claude Trichet aan uiterst terughoudend te zijn met de perceptie dat de ECB de Eurozone zou willen en kunnen redden. Hij zei hierover: What we do cannot be used to circumvent the fundamental principle of budgetary discipline Een belangrijke oplossing die de ECB wél kan bieden aan Europese financiële instellingen is het onbeperkt verschaffen van liquiditeit met een looptijd tot maximaal een jaar, net zoals dat een paar jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het huidige macro-economische klimaat naar alle waarschijnlijkheid aanleiding voor de ECB om binnen afzienbare tijd over te gaan tot een renteverlaging. De stijging van de 10-jaars rente voor Spanje en Italië gedurende het afgelopen kwartaal moet bovenal worden geïnterpreteerd als een motie van wantrouwen van de obligatiemarkt dat genoemde landen niet genoeg vaart maken met het tot staan brengen van de groei van de schuld en het bieden van enig vooruitzicht op een daling van de verhouding tussen schuld en Growth Domestic Product (Bruto Binnenlands Product). Italië staat er, met een ratio van 120%, kwetsbaar voor. De economie van het land heeft in de afgelopen 10 jaar een gemiddelde groei laten zien die niet boven één procent per jaar uitkwam en zicht op een hogere groei in de toekomst ontbreekt momenteel. Dit brengt met zich mee dat de Italiaanse overheid met 5,54% een hogere rente voor 10-jaars papier moet betalen dan Spanje (5,14%). 5

6 10-Jaars Rentes voor Duitsland, Spanje & Italië (%) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Duitsland 10J (linker schaal) Spanje 10J (rechter schaal) Italië 10J (rechter schaal) Vroeg of laat ontkomen Italië en Spanje, maar ook overige landen in de Eurozone zoals Frankrijk en België, er niet aan om de benodigde hervormingen door te voeren die de zorg van obligatiebeleggers van tafel kan vegen. De macht van de obligatiemarkt is groot. Toen president Clinton tijdens zijn eerste termijn, plannen smeedde die zouden leiden tot hogere uitgaven en een verder oplopen van het begrotingstekort, reageerden beleggers met een verkoopgolf van Amerikaans staatspapier, waardoor de rente in 1994 in korte tijd flink opliep. James Carville, destijds politiek adviseur van Clinton, liet zich toen als volgt hier over uit: I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the president or the pope or a 400 baseball hitter. But now I want to come back as the bond market. You can intimidate everybody. President Clinton veranderde noodgedwongen van koers, met als resultaat dat enige jaren later het Amerikaanse begrotingstekort werd omgezet in een overschot. Dat de obligatiemarkt machtig is, blijkt ook uit de cijfers. Volgens Bank for International Settlements (BIS), die de rol vervult van bank voor de centrale banken, bedroeg de omvang van de wereldwijde obligatiemarkt USD 95 biljoen per ultimo 2010, overeenkomend met EUR 70 biljoen. Ter vergelijk, de wereldwijde marktkapitalisatie voor aandelen bedroeg USD 55 biljoen (EUR 40 biljoen). De signalen die Mr Bond afgeeft over de richting van de economische groei dienen daarom dan ook een stuk serieuzer te worden genomen dan die van de wispelturige symbiose van Dr Dow en Miss Jones. 3. Financiële sector 6 Langs indirecte weg heeft de daling van de waarde van Italiaanse overheidsobligaties de Franse banken recentelijk onder druk gezet. Veel Europese financials financieren hun activiteiten door het aantrekken van kort geld in de wholesale markt. Tot een aantal maanden geleden konden partijen voor USD-leningen terecht bij Amerikaanse money-market funds die echter hun exposure naar de Eurozone in de loop van het kwartaal zijn gaan terugschroeven in anticipatie op een golf van hernieuwde onrust. Inmiddels worden banken door de ECB in staat gesteld om dollars te lenen op basis van de USD-swap lines met de Federal Reserve die in augustus werden verlengd. De ontwikkelingen in het geldverkeer voor US Dollar hebben BNP Paribas en Société Générale doen besluiten om hun balansen te gaan verkorten, teneinde hun Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

7 Tier-1 ratio s te verbeteren; deze bedragen momenteel respectievelijk 9,6% en 9,3%. BNP Paribas heeft aangekondigd EUR 70 miljard aan assets te willen verkopen en beoogt een deel van de investment banking activiteiten, de hypotheekbusiness in Hongarije, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zwitserland almede de activiteiten binnen onroerend goed, jet- en jachtleasing van de hand te doen. Société Générale wil haar USD-financieringsactiviteiten voor scheepvaart, onroerend goed en vliegtuigen reduceren. Volgens dagblad Les Echos zou bij investment banking het brokerage onderdeel New Edge kunnen worden afgestoten. Een probleem voor de twee Franse banken is dat het afstoten van onderdelen in het huidige klimaat geen goede prijzen zal opleveren. Koersontwikkeling BNP & SocGen sinds 31/12/2010 (EUR) Société Générale BNP Paribas De onderliggende twijfels van financiële instellingen om elkaar geld uit te lenen, komen voort uit de onzekerheid of financials binnen de Eurozone wel voldoende kapitaal hebben om een default van een overheid binnen de Zuidelijke periferie te kunnen opvangen. De roep om herkapitalisatie van het Europese financiële stelsel wordt daarom steeds luider; in het algemeen ontkennen de banken de noodzaak daartoe. In vergelijking met de concurrentie blijken Europese partijen minder goed te zijn gekapitaliseerd dan de Amerikaanse peers. De Tier-1 ratio van Franse banken bedraagt gemiddeld 9%, versus 10% voor Duitse banken en 16% voor banken uit de Verenigde Staten. Barclays Capital is van mening dat een herkapitalisatie, met een omvang van EUR 230 miljard, de bondmarkt gerust zou kunnen stellen. Volgens Christine Lagarde, voorzitter van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), is EUR 300 miljard nodig om het Europese stelsel te herkapitaliseren. Wolfgang Münchau van EuroIntelligence liet in zijn column in de Financial Times weten dat, indien een economische afzwakking zou worden meegerekend, een bedrag van 500 miljard zou zijn benodigd. In de discussie in de media welke partijen zouden kunnen bijdragen aan de herkapitalisatie wordt, naast een mogelijk ingrijpen door overheden, ook het European Financial Stability Facility (EFSF) genoemd. Wanneer alle 17 parlementen van de Eurozone daartoe zullen hebben gestemd, zal EFSF nieuwe mandaten verkrijgen om landen en financiële instellingen, die in de solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen verkeren, te kunnen ondersteunen. Het vooruitzicht dat dit fonds belastinggeld zou kunnen aanwenden om Griekse, Spaanse en Italiaanse banken te redden spreekt in deze fase van de crisis binnen de Eurozone niet bepaald tot de verbeelding van beleidsmakers uit de Noordelijke periferie. 7

8 4. Wel of geen laatste tranche? Why is there so much month left at the end of the money? John Barrymore, Amerikaans acteur ( ) Bron: The Economist 5. Het macro-economisch klimaat Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van het verleden te betalen. Gahlil Gibran, Libanees tekenaar en schrijver ( ) 8 In het Westen heeft het hoge niveau van de schulden en de tucht van de bondmarkt politici aangezet om het pad van bezuinigingen op te gaan. Concrete, aansprekende plannen waarbij stimuleringen worden gecombineerd met het doorvoeren van structurele hervormingen en structurele bezuinigingen ontbreken of hebben niet de gewenste omvang om indruk te maken op de bondmarkt. In tegenstelling tot de opkomende landen verkeert het Westen momenteel in een fase van deleveraging, waarbij het proces van schuldreductie bij overheden, bedrijven en consument in eerste instantie onderhevig zal zijn aan deflationaire krachten. In dergelijke omstandigheden zal de groei naar verwachting voorlopig benedengemiddeld blijven terwijl een structureel hoger inflatieniveau in Westerse landen voor de eerstkomende tijd geen wortel kan schieten in een omgeving waar consumptie onder druk staat vanwege een hoge werkloosheid, een huizenmarkt die nog voor enige tijd zwak zal blijven en de lage kans op een nieuwe ronde van fiscale stimuleringen. Het gebrek aan vertrouwen bij de consument die nog steeds gebukt gaat onder grote schulden en een achteruitgang ervaart van inkomen gecorrigeerd voor inflatie, leidt ertoe dat het bedrijfsleven uiterst voorzichtig is met het aannemen van mensen en het plegen van investeringen. Uit de peiling van Conference Board is naar voren Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

9 gekomen dat de Amerikaanse consument het moeilijk heeft om een baan te vinden. In onderstaande grafiek suggereert het verschil tussen de indicatoren Jobs Hard to Find en Jobs Plentiful (dit verschil heeft in de afgelopen paar jaar het werkloosheidscijfer vrij nauwkeurig gevolgd), dat een daling van de werkloosheid nog niet aanstaande is. Consumentenpeiling Conference Board inzake Werkgelegenheid ,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 Jobs Hard To Find minus Jobs Plentiful (linker schaal) Werkloosheid VS (rechter schaal) President Obama heeft daarom begin september een plan bij het Amerikaanse congres ingediend om de werkgelegenheid te bevorderen. Het plan is lauw ontvangen door de Republikeinen. Dat er noodzaak was om iets te doen op het gebied van banencreatie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In augustus blijkt de groei van banen te zijn gestagneerd, er zijn in die maand per saldo geen banen bijgekomen. Dit was beneden de verwachting. Zorgwekkend voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid is het feit dat de productiviteit in de Verenigde Staten gedurende de eerste helft van dit jaar neerwaarts is bijgesteld; over die periode blijkt de productiviteit niet te zijn gestegen, maar te zijn gedaald. Bedrijven zullen de komende tijd vermoedelijk dan ook overgaan tot het doorvoeren van bezuinigingen om de winstgevendheid op peil te houden. Binnen de financiële sector zijn er door diverse partijen ontslagrondes aangekondigd, het meest recent door Bank of America, dat te kennen heeft gegeven arbeidsplaatsen te willen schrappen. Tijdens een interview met de Financial Times gaf Michael Porter, auteur van de klassieker Competitive Strategy en sinds 2000 hoogleraar aan Harvard aan, zich zorgen te maken over het feit dat de Verenigde Staten, in fundamentele zin, minder concurrerend zijn geworden: This is shocking for the US. If you go back 100 years, you find that the US really was a huge pioneer in public education...the US was a real pioneer in creating a national, very deep university system...the US was a pioneer in the interstate highway system...we stepped to the plate in the past and made very, very bold investments in the fundamental environment for competitiveness. But right now, we can t seem to agree on any of these things. Dat de Verenigde Staten minder concurrerend zijn geworden wordt bevestigd door een recente studie van economen die onderzocht hebben wat voor effect de import van goedkope Chinese goederen had op de Amerikaanse industrie. Bij de studie, waarin de blootstelling van provincies aan de handel met China in kaart werd gebracht, kwam naar voren dat gebieden met een hogere blootstelling aan China het meest last hadden van baanverlies, niet alleen binnen de industriële nijverheid, maar ook in andere delen van de plaatselijke arbeidsmarkt. De studie, die niet zozeer was gericht op het feit dat handel geen voordeel zou opleveren, bracht naar voren dat met name de snelheid waarmee China zich een plek heeft weten te 9

10 verwerven op het gebied van export vele malen hoger is geweest dan de reactiesnelheid van Amerikaanse concurrenten om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. De situatie van schuldreductie waar de Verenigde Staten zich thans in bevinden zal naar verwachting nog enige tijd aanhouden. De schulden zullen op een of andere manier moeten worden gereduceerd, wil er een fase van economische groei ontstaan dat sterker zal zijn dan het huidige niveau van 1% geannualiseerd, zoals tot stand is gebracht in de eerste zes maanden van dit jaar. Totale Schuld Consument Verenigde Staten vs Besteedbaar Inkomen 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Totale Schuld Consument / Besteedbaar Inkomen In bovenstaande grafiek is te zien in wat voor tempo er vanaf eind 2007 voortgang is gemaakt met deleveraging bij de consument. De verhouding tussen totale schuld en besteedbaar inkomen bedraagt op dit moment 115%. Aannemelijk is dat deze ratio de komende jaren verder zal dalen, hetzij door terugbetaling van schulden, hetzij door defaulting op bijvoorbeeld de hypotheek, een proces dat bij de Amerikaanse consument in de meeste staten mogelijk is door de huissleutels in te leveren bij de bank; het probleem van een eventuele restschuld komt dan voor rekening van de hypotheekverstrekker. Volgens economen zou een normalisering van de verhouding tussen totale schuld en besteedbaar inkomen een daling richting de bandbreedte van 80%-90% behelzen, die lange tijd heeft gegolden in de jaren 90, toen er nog geen sprake was van het te gemakkelijk kunnen lenen van geld. De trend, dat het verkrijgen van krediet steeds makkelijker werd, ving in de Verenigde Staten aan onder Alan Greenspan, de vorige voorzitter van het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken (de Fed), na het uiteenspatten van de internet bubbel in Een tweede golf van kredietverstrekking in het Westen vond plaats nadat de Euro in chartale vorm werd geïntroduceerd op 1 januari Vanaf dat moment heeft de obligatiemarkt kredietrisico vele jaren te laag ingeprijsd waardoor er in diverse landen kapitaal ondoelmatig gealloceerd is geweest. De gevolgen van deze gebeurtenissen zijn bekend. 10 Dat schuldreductie een meerjarig thema zal zijn voor de Verenigde Staten, maar ook voor Europa, blijkt tevens uit de ontwikkeling van de vraag naar krediet. Het feit dat de Amerikaanse Centrale Bank, door haar balans te verlengen, de monetaire basis heeft vergroot, heeft nog niet geleid tot het in omloop brengen van meer geld in het systeem door banken en andere kredietverstrekkers. Dit blijkt uit de volgende grafiek, waarin de verhouding tussen M1-geld en een aangepaste variant van de monetaire basis, zoals berekend door de Federal Reserve van St Louis, is weergegeven op de linker schaal. Was er in 2008 en de periode daarvoor nog sprake van geldgroei in het systeem, nadien is de groei gestokt. Op de rechter schaal is te Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

11 zien dat geldgroei op M2-niveau voornamelijk het gevolg is geweest van het programma van monetaire verruiming door de Fed. Federal Reserve St Louis M1 Money Mulitplier Ratio vs M2-geldhoeveelheid 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0, St Louis Fed M1 Money Multiplier Ratio (linker schaal) Fed-M2 (rechter schaal) Vooralsnog is de angst van de markt voor een ongebreideld ontstaan van een grote hoeveelheid geld in omloop, dat zou leiden tot een sterke stijging van de inflatie, ongegrond gebleken. De oorzaak hiervoor is dat banken enerzijds geen geld durven uit te lenen aan de consument, omdat zij zelf nog het een en ander aan balansverkorting zullen moeten effectueren, anderzijds is de vraag naar krediet laag omdat de consument bezig is schulden af te lossen. De ontwikkeling van kredietgroei bij de consument in de Verenigde Staten sinds begin 2008 is te zien in de volgende grafiek. Ontwikkeling Consumentenkrediet VS (maand op maand, miljarden USD) Consumentenkrediet Verstrekt door Overheid Groei van krediet bij de consument is sinds begin 2008, per saldo negatief geweest. Daar waar er sprake was van positieve groei in de afgelopen maanden was dit te wijten aan de vertrekking van studieleningen door de overheid. 11 Met betrekking tot de huizensector lijkt er momenteel sprake te zijn van enige vorm van uitbodeming. Er is echter nog geen evenwicht tussen vraag en aanbod op de Amerikaanse huizenmarkt, waardoor het nog wel enige tijd zal duren voordat het proces van bodemvorming achter de rug zal zijn. Het aantal huizen dat in de executieverkoop staat is dermate groot dat huizenkopers er op dit moment de voorkeur aan geven om een bestaand huis tegen korting te kopen op een veiling in plaats van een duurder, nieuw huis te betrekken.

12 Deze ontwikkeling is al een poos gaande en sindsdien staat de sector huizenbouw stelselmatig onder druk en bieden bouwers nieuwe huizen steeds goedkoper aan. Deze trend lijkt voorlopig te zullen aanhouden temeer Housing Starts en Housing Permits zich op niveaus bevinden die weleens te hoog zouden kunnen zijn versus de werkelijke vraag die er is voor nieuwe huizen Sector Huizenbouw in de VS (duizenden) New Home Sales US Housing Starts US Buidling Permits US Een structureel herstel van de huizenmarkt zal een belangrijk signaal zijn voor betere economische tijden. Dit heeft te maken met het feit dat er een zogenaamde multiplier-effect is gemoeid is met het kopen van een huis. Naast de waarde-overdracht die plaatsvindt tussen oude en nieuwe eigenaar vinden er bij een dergelijke transactie altijd additionele bestedingen plaats zoals die voor makelaars- en notariskosten, die voor het verhuizen, het aanschaffen van nieuwe meubels, het kopen van verf voor de muren, enz. Mogelijkerwijs zou de Amerikaanse overheid initiatieven op dit vlak kunnen tonen door huiseigenaren te faciliteren in het oversluiten van hun hypotheken naar lagere renteniveaus. Ondanks de rentedalingen van de afgelopen maanden zijn nog niet veel huishoudens in staat geweest om betere rentecondities te bedingen, enerzijds omdat veel huizenbezitters onder water staan, anderzijds omdat banken strengere criteria zijn gaan hanteren bij het verstrekken van geld. Voor het derde kwartaal ziet het er naar uit dat de groei van de Amerikaanse economie zal stijgen en behoort een niveau van 2% - 2,5%, geannualiseerd en gemeten kwartaal op kwartaal, tot de mogelijkheden omdat Personal Spending in juli met 0,7% maand op maand sterk is gestegen. Dit is vermoedelijk het gevolg geweest van een opleving in autoverkopen, die tijdelijk waren gedaald vanwege problemen rondom de levering van auto-onderdelen als gevolg van de tsunami-ramp in Japan eerder dit jaar. Zelfs bij een terugval van Personal Spending naar +0,2% voor elk van de laatste twee maanden van het kwartaal zal met zich brengen dat de consumentenbestedingen een substantiële attributie zal leveren aan de groei. In augustus is Personal Spending gegroeid met 0,2% maand op maand, hierdoor hoeft voor het derde kwartaal niet te worden gevreesd voor krimp van de Amerikaanse economie. 12 Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

Marktbeschouwingen. 1. Road Movies. ir. YJE Dahmen, oktober 2012

Marktbeschouwingen. 1. Road Movies. ir. YJE Dahmen, oktober 2012 Marktbeschouwingen ir. YJE Dahmen, oktober 2012 1. Road Movies Binnen de wereld van film nemen road movies een bijzondere plaats in. Volgens sommigen vertegenwoordigen dergelijke films eigenlijk geen genre,

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

De subprime kredietcrisis

De subprime kredietcrisis De subprime kredietcrisis April 8 Kennis en Economisch Onderzoek & Financial Markets Research Inhoudsopgave Samenvatting In de buurt van de bodem? Aanleiding Huizen- en hypotheekmarkt VS Financiële markten

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen Inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton BBA ir. Yvo J.E. Dahmen drs. Jan-Paul van der Ent Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen Josje

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 40, 2008, nr. 1 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Gevolgen van de Amerikaanse kredietcrisis voor het economisch beleid L. Hoffman 1 2 Shooting from the

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie