Zitting van 17 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 17 april 2014"

Transcriptie

1 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De Jonge, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Freddy Beirens, Jan Lievens, Christine Van De Steen, Conny Vander Straeten, Kim Van Cauteren, Paul De Jaeger, Marike Godefroit, Isabelle Derder, Elsy De Geyter, Daniël Van Kerckhove, Greet Van Lierde, Stephanie Camu, Bart Heestermans, raadsleden Paul Vijverman, secretaris Afwezig: Dirk Rasschaert, schepen, voor punt 7. Annelies De Meersman, OCMW-voorzitter, voor alle punten. Peter Venneman, raadslid, voor alle punten. An Van Wesemael, raadslid, voor alle punten. De voorzitter opent de vergadering om uur. Door de raadsleden Heestermans en Van Cauteren worden opmerkingen gemaakt omtrent de notulen van de vorige gemeenteraadszitting. Meer bepaald werden de stemmingsresultaten voor de punten 8 (onthouding van Bart Heestermans) en 12 (onthouding van de NVA-fractie) verkeerdelijk weergegeven. De gemeenteraad beslist, met eenparigheid van stemmen, de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 maart 2014 aan te passen. OPENBARE ZITTING 1. Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2013: advies. In openbare zitting vergaderd. Na de toelichtingen van Dirk Rasschaert, schepen, wordt gestemd omtrent de voorliggende jaarrekeningen over het dienstjaar 2013 van de onderscheiden kerkfabrieken, zoals die door het Centraal Kerkbestuur Lede werden vastgesteld op 26 februari Deze stemming geeft volgende uitslag: 20 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 3 onthoudingen (Van Gysegem, Camu, Heestermans). De gemeenteraad verleent gunstig advies nopens de voorliggende jaarrekeningen over het dienstjaar 2013 van de hiernavermelde kerkfabrieken:

2 Sint-Denijs te Impe, Sint-Martinus te Lede, Sint-Martinus te Oordegem, Sint- Pharaïldis te Smetlede en Sint-Bavo te Wanzele. 2. Diverse kerkfabrieken: budgetwijzigingen voor het boekjaar Genomen met 18 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (De Jonge, Van Gysegem, Boterberg, Camu, Heestermans). Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op de omzendbrief BB 2007/01 d.d. 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering inzake de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 september 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan van het centraal kerkbestuur Lede; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 september 2013 houdende goedkeuring van de budgetten voor het boekjaar 2014 van de onderscheiden Leedse kerkfabrieken; Gelet op de voorliggende budgetwijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe, van de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede en van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele, zoals vastgesteld door het Centraal Bestuur Kerkfabrieken Lede in zitting van 26 februari 2014; Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe en voor de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele de investeringsuitgaven verlaagd worden; Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede de investeringsuitgaven verhoogd worden; Overwegende dat de voorliggende wijzigingen nr. 1 aan het budgetten 2013 van de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe, van de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede en van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele in aanmerking komen voor goedkeuring; Gehoord de toelichtingen van Dirk Rasschaert, schepen;

3 Enig artikel. De voorliggende wijzigingen nr. 1 aan de budgetten voor het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe, van de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede en van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele worden goedgekeurd. Voor deze kerkfabrieken blijven de exploitatietoelagen, die opgenomen waren in de goedgekeurde budgetten 2014, onveranderd behouden; de investeringstoelagen worden gewijzigd. 3. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer: dagorde van de algemene vergadering: goedkeuring. Genomen met 18 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (Lievens, Van Cauteren, Godefroit, Van Kerckhove, Van Lierde). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op de statuten van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op het schrijven d.d. 13 maart 2014 van de Intercommunale Westlede houdende oproeping voor deelname aan de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost- Vlaanderen die zal plaatshebben op 17 juni 2014; Gelet op de voorliggende documenten die bij de uitnodiging waren gevoegd; Gehoord de toelichtingen van Geertrui Van De Velde, schepen; Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, wordt goedkeuring gehecht aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 juni 2014: 1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 03/12/ Goedkeuring Balans en Resultatenrekening Verslag Commissaris-Revisor. 4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 5. Werkingsverslag 2013.

4 6. Wijziging statuten. 7. Varia Artikel 2. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 juni 2014 wordt opdracht gegeven zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden in verband met de te behandelen agendapunten. Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en inzonderheid hiervan kennis te geven aan de Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi. 4. FINIWO: dagorde van de algemene vergadering: goedkeuring. Genomen met 18 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (Lievens, Van Cauteren, Godefroit, Van Kerckhove, Van Lierde). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid op het artikel 39; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort FINIWO; Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 april 2014 wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2014; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt; Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de activiteiten die FINIWO in 2013 heeft ontwikkeld; Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden; Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële resultaten voor het boekjaar 2013 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire bepalingen; Gehoord de toelichtingen van Geertrui Van De Velde, schepen;

5 Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, wordt goedkeuring verleend aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van FINIWO van 24 juni 2013, zijnde: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 5. Statutaire benoemingen Artikel 2. De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd. Er wordt beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van hun werkzaamheden gedurende het boekjaar Er wordt goedkeuring verleend aan de gebeurlijke statutaire benoemingen. Artikel 3. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van FINIWO van 23 juni 2014 wordt opdracht gegeven zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer met de kennisgeving hiervan aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, ter attentie van Alain Petit. 5. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer: aanduiding vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen; Overwegende dat de gemeente bij schrijven van 17 maart 2014 werd opgeroepen aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost- Vlaanderen op 17 juni 2014; Gelet op het artikel 44, 1 ste en 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een (buitengewone) algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;

6 Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen aanduidt voor de gehele duur van de legislatuur; Gaat over tot de geheime stemming: 23 stembiljetten worden in de bus gevonden, waaruit na ontplooiing volgende uitslag blijkt: Stijn Wille bekomt 15 stemmen en Daniël Van Kerckhove bekomt 6 stemmen, bij twee blanco of ongeldige stembiljetten. Artikel 1. Stijn Wille, gemeenteraadslid, wonende te Lede, Tuinwijk 16, wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente Lede om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen en dit voor de hele duur van de legislatuur (behoudens herroeping door de gemeenteraad). Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer ook met de kennisgeving ervan aan de Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. 6. FINIWO: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband c.v.b.a. Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort FINIWO; Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 april 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van FINIWO, die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2014; Gelet op het artikel 44, 1 ste en 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van het intergemeentelijke samenwerkingsverband c.v.b.a. Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort FINIWO aanduidt voor de gehele duur van de legislatuur;

7 Gaat over tot de geheime stemming; 23 stembiljetten worden in de bus gevonden, welke na ontplooiing volgende uitslag geven: - voor de vertegenwoordiger: Erik Vandormael bekomt 12 stemmen, An Van Wesemael bekomt 5 stemmen en Bart Heestermans bekomt 3 stemmen, bij 3 blanco of ongeldige stembiljetten; - voor de plaatsvervanger: Paul De Jaeger bekomt 13 stemmen, Daniel Van Kerckhove bekomt 6 stemmen, Franky Van Gijseghem en Stephanie Camu bekomen elk 1 stem, bij twee blanco of ongeldige stembiljetten. Artikel 1. Erik Vandormael, raadslid, wonende te 9340 Lede, Broeder de Saedeleerstraat 25, wordt aangewezen als volmachtdrager van de gemeente Lede om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van FINIWO en dit voor de hele duur van de legislatuur (behoudens herroeping door de gemeenteraad). Artikel 2. Paul De Jaeger, raadslid, wonende te 9340 Lede, Dr. Prieelslaan 64, wordt aangewezen als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Lede om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van FINIWO en dit voor de hele duur van de legislatuur (behoudens herroeping door de gemeenteraad). Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en inzonderheid hiervan kennis te geven aan het secretariaat van de intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 7. Subsidiereglement voor sportevenementen: wijziging. Genomen met 17 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (Lievens, Van Cauteren, Godefroit, Van Kerckhove, Van Lierde). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid op het artikel 3, het artikel 7, 1 en het artikel 9, eerste lid; Gelet op de voorliggende wijzigingen aan het subsidiereglement voor sportevenementen; Gelet op het advies hieraangaande van de gemeentelijke sportraad in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014; Gehoord de toelichting van Geertrui Van De Velde, schepen;

8 Artikel 1. In het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 juli 2009, houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor sportevenementen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het ARTIKEL 1 wordt geschrapt; b) een ARTIKEL 2BIS wordt toegevoegd luidende als volgt: De uitvoering van dit besluit is beperkt tot een bedrag van euro ; c) het ARTIKEL 6 INDELING EN OMVANG VAN DE SUBSIDIES, wordt vervangen door hetgeen volgt: 1) Indeling a) Kampioenschappen van Lede b) Provinciale kampioenschappen / wedstrijden c) Nationale kampioenschappen / wedstrijden d) Internationale kampioenschappen / wedstrijden e) Lokale wielerwedstrijden f) Sportpromotionele manifestaties 2) Omvang Algemeen De subsidie kan nooit meer bedragen dan de gehele organisatiekost. Indeling Niveau Categorie Subsidie Kampioenschappen Lede Volwassenen en/of 125 euro van Lede jeugd (-18) Provinciale kampioenschappen / wedstrijden Provinciaal Volwassenen en/of jeugd (-18) 250 euro Nationale kampioenschappen / wedstrijden Internationale kampioenschappen / wedstrijden Lokale wielerwedstrijden Sportpromotionele manifestaties Nationaal Internationaal Volwassenen en/of jeugd (-18) Volwassenen en/of jeugd (-18) euro euro Internationaal Volwassenen en/of euro jeugd (-18) Nationaal Elite euro Elite zonder 250 euro contract en beloften Jeugd (- 18) 125 euro Provinciaal en regionaal Volwassenen en/of jeugd (-18) 125 euro Deelnemers Volwassenen en/of 1 euro per minimaal 100 jeugd (-18) deelnemer met een totale subsidie ten bedrage van minimum 125 euro en van maximum euro

9 d) het ARTIKEL 7 PROCEDURE, wordt vervangen door hetgeen volgt: De organisator bezorgt een schriftelijke aanvraag (aanvraagformulier te verkrijgen op de sportdienst of te downloaden via de website) aan het gemeentebestuur uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het geplande sportevenement. De organisator die een schriftelijke aanvraag te laat indient, verliest het recht op het ontvangen van een subsidie. De organisator ontvangt uiterlijk één maand voorafgaand aan het sportevenement vanwege het gemeentebestuur een formulier ontvankelijkheid van de aanvraag (m.a.w. of de organisatie beantwoordt aan de gestelde criteria in afwachting van het evaluatiedossier). Uiterlijk twee weken voorafgaand aan het sportevenement wordt een uitnodiging gestuurd naar alle leden van het college van burgemeester en schepenen, de sportdienst en de sportraad. Na afloop van het sportevenement bezorgt de organisator binnen de 2 maanden een evaluatiedossier (ook te verkrijgen op de sportdienst of te downloaden via de website) aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur (sportdienst) maakt na controle het gehele dossier (aanvraag en evaluatie) over aan de sportraad ter advies. De sportraad formuleert een advies over het al dan niet financieel ondersteunen en het toe te kennen bedrag (artikel 6). Het gehele dossier (aanvraag, evaluatie en advies) wordt dan voor beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Elke aanvragende organisator ontvangt na de beslissing onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de postof bankrekening van de aanvrager uiterlijk één maand na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2. De wijzigingen aan het subsidiereglement voor sportevenementen vermeld in artikel 1 treden in werking vanaf 1 mei Stedenbouwkundige vergunning woning Wanzelekouter/Hofstraat: goedkeuring akte grondafstand. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening d.d. 15 mei 2009 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel ; Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad d.d. 19 september 2013 tot niet-realisatie van de rooilijn langsheen de Wanzelekouter enerzijds en het opleggen van een gratis grondafstand langsheen de Hofstraat anderzijds;

10 Gelet op de bouwaanvraag, ingediend voor de woning gelegen te Lede, Wanzelekouter 2, kadastraal gekend 2 e afdeling sectie A nr. 248d; Overwegende dat dit gebouw getroffen is door de ontwerprooilijn voor de Hofstraat en dat grondstrook moet afgestaan worden aan de Gemeente te kostelozen titel ter realisatie van de rooilijn; Overwegende dat het huidig voorstel tegemoetkomt aan de opmerkingen van de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en stedenbouw d.d. 17 juni 2013; Gelet op de akte grondafstand d.d. 5 maart 2014 en bijbehorend metingsplan waarbij een strook grond kosteloos werd afgestaan aan de gemeente; Gehoord de toelichtingen van Roland Uyttendaele, burgemeester; Enig artikel. Ter gedeeltelijke realisatie van de rooilijn ter hoogte van de woning Wanzelekouter 2 aanvaardt de gemeente Lede te kostelozen titel een strook grond te Lede-Wanzele langsheen de Hofstraat, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A nr. 248 d, hebbende een oppervlakte van 40,00 m² voor de realisatie van de rooilijn blijkens het metingsplan grondafstand. 9. Principebeslissing tot aankoop van een perceel grond. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; Gelet op het schrijven van de Kerkfabriek Sint-Martinus te Lede d.d. 14 februari 2014 met het voorstel om het perceel, gelegen te Lede, kadastraal gekend 1 e afdeling sie D nr. 134, onderhands te verkopen aan het gemeentebestuur; Gelet op het schattingsverslag d.d. 26 november 2013; Overwegende dat de benodigde kredieten voorzien zijn in het investeringsbudget onder budgetsleutel 2014/03-75/ /020000; Gehoord de toelichtingen van Roland Uyttendaele, burgemeester; Artikel 1. Het gemeentebestuur beslist principieel tot onderhandse aankoop van het perceel weiland, gelegen te Lede, Hoogledezijdestraat, kadastrale gekend 1 e afdeling, sie D nr.134, met een oppervlakte van m² volgens kadaster, voor een bedrag van 2.600,00 EUR.

11 Artikel 2. De aankoop van bovenbedoeld onroerend goed zal gebeuren voor openbaar nut. Artikel 3. De uitgave van de aankoop zal verrekend worden op de budgetsleutel 2014/03-75/ / Verkaveling Nieuwstraat: vaststelling op te leggen grondafstand. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en van het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009; Gelet op de aanvraag voor een verkavelingsvergunning voor een goed gelegen te Lede, Nieuwstraat, kadastraal gekend 1 e afdeling sectie F nr. 740e; Overwegende dat dit goed langsheen de Nieuwstraat getroffen is door de rooilijn vastgesteld bij Koninklijk besluit van 6 december 1924; Gehoord de toelichtingen van Dirk Rasschaert, schepen; Artikel 1. Het gedeelte van de percelen van de verkaveling voor een goed gelegen te Lede, Nieuwstraat, kadastraal gekend 1 e afdeling sectie F nr. 740e, dient aan de gemeente ten kosteloze titel ter realisatie van de rooilijn afgestaan te worden na goedkeuring van en vóór de realisatie van de verkaveling met referentie L9534/3, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. Artikel 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gestuurd worden aan Ruimte Vlaanderen. 11. Vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen: advies. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s, zoals tot op heden gewijzigd;

12 Gelet op het Koninlijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s; Gele op de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009; Gelet op het stijgend aantal inbraken binnen de politiezone Erpe-Mere/Lede enerzijds en het onveiligheidsgevoel in de stationsbuurt van Lede anderzijds waardoor het wenselijk is, naast de beschikking over een voertuig met camerabewaking, tot de plaatsing van vaste bewakingscamera s over te gaan; Overwegende dat op het grondgebied van Lede in de omgeving van het spoorwegstation in de Stationsstraat thans analoge vaste camera s geplaatst zijn: - ter hoogte van de frituur, met zicht op de in- en uitgang van het station; - op de stationsparking, met zicht op de fietsenstalling links van het stationsgebouw; - aan de ingang van het park van Mesen, met zicht op de fietsenstalling rechts van het stationsgebouw; Overwegende dat het wenselijk wordt geacht op het grondgebied van Lede nog bijkomende vaste ANPR-camera s te plaatsen: - op de grote Steenweg (N9) ter hoogte van de grensscheiding Oordegem- Wetteren (één in elke rijrichting); - op de Wichelsesteenweg (N442) ter hoogte van de grensscheiding Lede- Wichelen (één in elke rijrichting); Gelet op het voorliggende advies van de korpschef van de politiezone Erpe- Mere/Lede met vermelding op welke manier de verwerking van de camerabeelden zal gebeuren; Overwegende dat de voorgestelde plaatsing en het voorgestelde gebruik van de bovenbedoelde bewakingscamera s op het grondgebied van de gemeente nuttig en gerechtvaardigd is; Gehoord de toelichtingen van Roland Uyttendaele, burgemeester; Enig artikel. Er wordt gunstig advies verleend nopens de plaatsing van vaste camera s op niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente Lede: - in de de omgeving van het spoorwegstation in de Stationsstraat: - ter hoogte van de frituur, met zicht op de in- en uitgang van het station; - op de stationsparking, met zicht op de fietsenstalling links van het stationsgebouw; - aan de ingang van het park van Mesen, met zicht op de fietsenstalling rechts van het stationsgebouw;

13 - op de grote Steenweg (N9) ter hoogte van de grensscheiding Oordegem- Wetteren (één in elke rijrichting); - op de Wichelsesteenweg (N442) ter hoogte van de grensscheiding Lede- Wichelen (één in elke rijrichting). 12. Renovatie grafkapel: kennisgeving gunning bij hoogdringendheid. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel 58, laatste lid en op het artikel 157; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel 15; Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat er dringende noodzakelijk was om de grafkapel in de Molenbergstraat te renoveren; Gelet op het besluit d.d. 18 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende gunning, bij dwingende en onvoorziene omstandigheden, van de opdracht Opfrissing grafkapel in de Molenberstraat tegen het nagerekende bedrag van ,00 EUR (exclusief btw) of ,20 EUR (inclusief 21% btw) aan nv NDS P. Nijs, B. Calewaertlaan 3 te 9800 Deinze; Overwegende dat de voorziene krediet voor deze opdracht dient verhoogd te worden in de eerstvolgende budgetwijziging van 2014 onder de budgetsleutel AP04/A018/ / van de investeringsuitgaven; Gehoord de toelichtingen van Robert De Mulder, schepen; Enig artikel. Er wordt kennisgenomen van het besluit d.d. 18 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende gunning, bij dwingende en onvoorziene omstandigheden, van de opdracht Opfrissing grafkapel in de Molenberstraat tegen het nagerekende bedrag van ,00 EUR (exclusief btw) of ,20 EUR (inclusief 21% btw) aan nv NDS P. Nijs, B. Calewaertlaan 3 te 9800 Deinze.

14 13. Reglement inzake het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques. Genomen met 22 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 1 onthouding (De Jonge). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Overwegende dat dient gezorgd te worden voor een ondernemersvriendelijk gemeentelijk beleid; Overwegende dat in het voorliggende reglement inzake het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques voorzien wordt dat: - de gemeentelijke cadeaucheques door iedereen kunnen aangekocht worden; - alle handelaars gevestigd in de gemeente Lede zich kunnen inschrijven als deelnemende handelaar; - de gemeentelijke cadeaucheques kunnen gespendeerd worden bij de deelnemende handelaars; Overwegende dat het gemeentebestuur via de uitgave van gemeentelijke cadeaucheques de lokale economie kan stimuleren; Overwegende dat de gemeentelijke middenstandsraad principieel akkoord is met het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gehoord de toelichtngen van Stijn Wille, schepen; HOOFDSTUK 1 algemene bepalingen Artikel 1.1 Dit reglement is van toepassing op de handelaars (elke ondernemer, zelfstandige, winkelier, horecauitbater, die in het bezit is van een ondernemingsnummer en goederen en/of diensten aanbiedt aan particulieren) die gevestigd zijn in de gemeente Lede en lid zijn van de middenstandsraad en zich engageren om deel te nemen aan het concept van gemeentelijke cadeaucheques. Het concept van de gemeentelijke cadeaucheque wordt, gelet op de bovenstaande overwegingen, jaarlijks geëvalueerd en de resultaten worden overgemaakt aan de middenstandsraad. Artikel 1.2 De cadeaucheques worden uitgegeven door het gemeentebestuur van Lede. De cadeaucheques kunnen door iedereen aangekocht worden tijdens de openingsuren: - aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, Markt 1, 9340 Lede,

15 - in de bibliotheek, Kerkevijverstraat 19 A te Lede - in de bibliotheek, Oordegemdorp 29 te Lede voor een bedrag van 5 euro, 10 euro en 25 euro, of een veelvoud ervan. Met deze cadeaucheques kan men terecht bij de deelnemende handelaars in Lede. Artikel 1.3 Door zich te registreren als deelnemende handelaar, accepteert de handelaar de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar via HOOFDSTUK 2 registreren als deelnemende handelaar Alle handelaars (elke ondernemer, zelfstandige, winkelier, horecauitbater, die in het bezit is van een ondernemingsnummer en goederen en/of diensten aanbiedt aan particulieren) die gevestigd zijn in de gemeente Lede en lid zijn van de middenstandsraad en zich engageren om deel te nemen aan het concept van gemeentelijke cadeaucheque kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar. Handelaars die zich registreren, engageren zich om de gemeentelijke cadeaucheque te aanvaarden. Artikel 2.1 inschrijven, uitschrijven en gegevens wijzigen Inschrijven als deelnemende handelaar kan via bij de dienst patrimonium of via het e-loket op met vermelding van - de naam van de handelszaak - de sector van de handelszaak - de naam en voornaam van de zaakvoerder - het adres van de handelszaak - het telefoonnummer van de handelszaak - het adres van de handelszaak - het ondernemingsnummer van de handelszaak - het rekeningnummer van de handelszaak Voldoet de handelaar niet aan één of meerdere voorwaarden dan beslist het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag tot deelname aan het systeem. Uitschrijven kan via bij de dienst patrimonium. Wijzigingen van gegevens of de stopzetting van de zaak dienen onmiddellijk schriftelijk (via brief of ) gemeld te worden bij de dienst patrimonium. Artikel 2.2 inschrijvingsgeld De inschrijving is gratis. Artikel 2.3 herkenning deelnemende handelaars Elke deelnemende handelaar krijgt bij inschrijving een sticker om in de etalage te hangen. Bij een eventuele beëindiging van de deelname, verbindt de handelaar zich ertoe om de deelnamesticker te verwijderen en de dienst patrimonium onmiddellijk schriftelijk (via brief of ) te verwittigen. Bij aankoop van gemeentelijke cadeaucheques, wordt een lijst met de deelnemende handelaars meegegeven. Het gemeentebestuur publiceert de lijst met de deelnemende handelaars op

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie