Zitting van 17 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 17 april 2014"

Transcriptie

1 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De Jonge, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Freddy Beirens, Jan Lievens, Christine Van De Steen, Conny Vander Straeten, Kim Van Cauteren, Paul De Jaeger, Marike Godefroit, Isabelle Derder, Elsy De Geyter, Daniël Van Kerckhove, Greet Van Lierde, Stephanie Camu, Bart Heestermans, raadsleden Paul Vijverman, secretaris Afwezig: Dirk Rasschaert, schepen, voor punt 7. Annelies De Meersman, OCMW-voorzitter, voor alle punten. Peter Venneman, raadslid, voor alle punten. An Van Wesemael, raadslid, voor alle punten. De voorzitter opent de vergadering om uur. Door de raadsleden Heestermans en Van Cauteren worden opmerkingen gemaakt omtrent de notulen van de vorige gemeenteraadszitting. Meer bepaald werden de stemmingsresultaten voor de punten 8 (onthouding van Bart Heestermans) en 12 (onthouding van de NVA-fractie) verkeerdelijk weergegeven. De gemeenteraad beslist, met eenparigheid van stemmen, de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 maart 2014 aan te passen. OPENBARE ZITTING 1. Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2013: advies. In openbare zitting vergaderd. Na de toelichtingen van Dirk Rasschaert, schepen, wordt gestemd omtrent de voorliggende jaarrekeningen over het dienstjaar 2013 van de onderscheiden kerkfabrieken, zoals die door het Centraal Kerkbestuur Lede werden vastgesteld op 26 februari Deze stemming geeft volgende uitslag: 20 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 3 onthoudingen (Van Gysegem, Camu, Heestermans). De gemeenteraad verleent gunstig advies nopens de voorliggende jaarrekeningen over het dienstjaar 2013 van de hiernavermelde kerkfabrieken:

2 Sint-Denijs te Impe, Sint-Martinus te Lede, Sint-Martinus te Oordegem, Sint- Pharaïldis te Smetlede en Sint-Bavo te Wanzele. 2. Diverse kerkfabrieken: budgetwijzigingen voor het boekjaar Genomen met 18 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (De Jonge, Van Gysegem, Boterberg, Camu, Heestermans). Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op de omzendbrief BB 2007/01 d.d. 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering inzake de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 september 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan van het centraal kerkbestuur Lede; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 september 2013 houdende goedkeuring van de budgetten voor het boekjaar 2014 van de onderscheiden Leedse kerkfabrieken; Gelet op de voorliggende budgetwijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe, van de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede en van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele, zoals vastgesteld door het Centraal Bestuur Kerkfabrieken Lede in zitting van 26 februari 2014; Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe en voor de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele de investeringsuitgaven verlaagd worden; Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede de investeringsuitgaven verhoogd worden; Overwegende dat de voorliggende wijzigingen nr. 1 aan het budgetten 2013 van de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe, van de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede en van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele in aanmerking komen voor goedkeuring; Gehoord de toelichtingen van Dirk Rasschaert, schepen;

3 Enig artikel. De voorliggende wijzigingen nr. 1 aan de budgetten voor het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Denijs te Impe, van de kerkfabriek Sint Pharaïldis te Smetlede en van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wanzele worden goedgekeurd. Voor deze kerkfabrieken blijven de exploitatietoelagen, die opgenomen waren in de goedgekeurde budgetten 2014, onveranderd behouden; de investeringstoelagen worden gewijzigd. 3. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer: dagorde van de algemene vergadering: goedkeuring. Genomen met 18 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (Lievens, Van Cauteren, Godefroit, Van Kerckhove, Van Lierde). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op de statuten van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op het schrijven d.d. 13 maart 2014 van de Intercommunale Westlede houdende oproeping voor deelname aan de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost- Vlaanderen die zal plaatshebben op 17 juni 2014; Gelet op de voorliggende documenten die bij de uitnodiging waren gevoegd; Gehoord de toelichtingen van Geertrui Van De Velde, schepen; Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, wordt goedkeuring gehecht aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 juni 2014: 1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 03/12/ Goedkeuring Balans en Resultatenrekening Verslag Commissaris-Revisor. 4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 5. Werkingsverslag 2013.

4 6. Wijziging statuten. 7. Varia Artikel 2. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 juni 2014 wordt opdracht gegeven zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden in verband met de te behandelen agendapunten. Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en inzonderheid hiervan kennis te geven aan de Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi. 4. FINIWO: dagorde van de algemene vergadering: goedkeuring. Genomen met 18 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (Lievens, Van Cauteren, Godefroit, Van Kerckhove, Van Lierde). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid op het artikel 39; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort FINIWO; Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 april 2014 wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2014; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt; Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de activiteiten die FINIWO in 2013 heeft ontwikkeld; Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden; Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële resultaten voor het boekjaar 2013 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire bepalingen; Gehoord de toelichtingen van Geertrui Van De Velde, schepen;

5 Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, wordt goedkeuring verleend aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van FINIWO van 24 juni 2013, zijnde: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 5. Statutaire benoemingen Artikel 2. De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd. Er wordt beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van hun werkzaamheden gedurende het boekjaar Er wordt goedkeuring verleend aan de gebeurlijke statutaire benoemingen. Artikel 3. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van FINIWO van 23 juni 2014 wordt opdracht gegeven zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer met de kennisgeving hiervan aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, ter attentie van Alain Petit. 5. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer: aanduiding vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen; Overwegende dat de gemeente bij schrijven van 17 maart 2014 werd opgeroepen aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost- Vlaanderen op 17 juni 2014; Gelet op het artikel 44, 1 ste en 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een (buitengewone) algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;

6 Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen aanduidt voor de gehele duur van de legislatuur; Gaat over tot de geheime stemming: 23 stembiljetten worden in de bus gevonden, waaruit na ontplooiing volgende uitslag blijkt: Stijn Wille bekomt 15 stemmen en Daniël Van Kerckhove bekomt 6 stemmen, bij twee blanco of ongeldige stembiljetten. Artikel 1. Stijn Wille, gemeenteraadslid, wonende te Lede, Tuinwijk 16, wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente Lede om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen en dit voor de hele duur van de legislatuur (behoudens herroeping door de gemeenteraad). Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer ook met de kennisgeving ervan aan de Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. 6. FINIWO: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband c.v.b.a. Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort FINIWO; Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 april 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van FINIWO, die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2014; Gelet op het artikel 44, 1 ste en 3 de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van het intergemeentelijke samenwerkingsverband c.v.b.a. Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort FINIWO aanduidt voor de gehele duur van de legislatuur;

7 Gaat over tot de geheime stemming; 23 stembiljetten worden in de bus gevonden, welke na ontplooiing volgende uitslag geven: - voor de vertegenwoordiger: Erik Vandormael bekomt 12 stemmen, An Van Wesemael bekomt 5 stemmen en Bart Heestermans bekomt 3 stemmen, bij 3 blanco of ongeldige stembiljetten; - voor de plaatsvervanger: Paul De Jaeger bekomt 13 stemmen, Daniel Van Kerckhove bekomt 6 stemmen, Franky Van Gijseghem en Stephanie Camu bekomen elk 1 stem, bij twee blanco of ongeldige stembiljetten. Artikel 1. Erik Vandormael, raadslid, wonende te 9340 Lede, Broeder de Saedeleerstraat 25, wordt aangewezen als volmachtdrager van de gemeente Lede om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van FINIWO en dit voor de hele duur van de legislatuur (behoudens herroeping door de gemeenteraad). Artikel 2. Paul De Jaeger, raadslid, wonende te 9340 Lede, Dr. Prieelslaan 64, wordt aangewezen als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Lede om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van FINIWO en dit voor de hele duur van de legislatuur (behoudens herroeping door de gemeenteraad). Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en inzonderheid hiervan kennis te geven aan het secretariaat van de intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 7. Subsidiereglement voor sportevenementen: wijziging. Genomen met 17 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 5 onthoudingen (Lievens, Van Cauteren, Godefroit, Van Kerckhove, Van Lierde). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid op het artikel 3, het artikel 7, 1 en het artikel 9, eerste lid; Gelet op de voorliggende wijzigingen aan het subsidiereglement voor sportevenementen; Gelet op het advies hieraangaande van de gemeentelijke sportraad in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014; Gehoord de toelichting van Geertrui Van De Velde, schepen;

8 Artikel 1. In het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 juli 2009, houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor sportevenementen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het ARTIKEL 1 wordt geschrapt; b) een ARTIKEL 2BIS wordt toegevoegd luidende als volgt: De uitvoering van dit besluit is beperkt tot een bedrag van euro ; c) het ARTIKEL 6 INDELING EN OMVANG VAN DE SUBSIDIES, wordt vervangen door hetgeen volgt: 1) Indeling a) Kampioenschappen van Lede b) Provinciale kampioenschappen / wedstrijden c) Nationale kampioenschappen / wedstrijden d) Internationale kampioenschappen / wedstrijden e) Lokale wielerwedstrijden f) Sportpromotionele manifestaties 2) Omvang Algemeen De subsidie kan nooit meer bedragen dan de gehele organisatiekost. Indeling Niveau Categorie Subsidie Kampioenschappen Lede Volwassenen en/of 125 euro van Lede jeugd (-18) Provinciale kampioenschappen / wedstrijden Provinciaal Volwassenen en/of jeugd (-18) 250 euro Nationale kampioenschappen / wedstrijden Internationale kampioenschappen / wedstrijden Lokale wielerwedstrijden Sportpromotionele manifestaties Nationaal Internationaal Volwassenen en/of jeugd (-18) Volwassenen en/of jeugd (-18) euro euro Internationaal Volwassenen en/of euro jeugd (-18) Nationaal Elite euro Elite zonder 250 euro contract en beloften Jeugd (- 18) 125 euro Provinciaal en regionaal Volwassenen en/of jeugd (-18) 125 euro Deelnemers Volwassenen en/of 1 euro per minimaal 100 jeugd (-18) deelnemer met een totale subsidie ten bedrage van minimum 125 euro en van maximum euro

9 d) het ARTIKEL 7 PROCEDURE, wordt vervangen door hetgeen volgt: De organisator bezorgt een schriftelijke aanvraag (aanvraagformulier te verkrijgen op de sportdienst of te downloaden via de website) aan het gemeentebestuur uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het geplande sportevenement. De organisator die een schriftelijke aanvraag te laat indient, verliest het recht op het ontvangen van een subsidie. De organisator ontvangt uiterlijk één maand voorafgaand aan het sportevenement vanwege het gemeentebestuur een formulier ontvankelijkheid van de aanvraag (m.a.w. of de organisatie beantwoordt aan de gestelde criteria in afwachting van het evaluatiedossier). Uiterlijk twee weken voorafgaand aan het sportevenement wordt een uitnodiging gestuurd naar alle leden van het college van burgemeester en schepenen, de sportdienst en de sportraad. Na afloop van het sportevenement bezorgt de organisator binnen de 2 maanden een evaluatiedossier (ook te verkrijgen op de sportdienst of te downloaden via de website) aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur (sportdienst) maakt na controle het gehele dossier (aanvraag en evaluatie) over aan de sportraad ter advies. De sportraad formuleert een advies over het al dan niet financieel ondersteunen en het toe te kennen bedrag (artikel 6). Het gehele dossier (aanvraag, evaluatie en advies) wordt dan voor beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Elke aanvragende organisator ontvangt na de beslissing onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de postof bankrekening van de aanvrager uiterlijk één maand na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2. De wijzigingen aan het subsidiereglement voor sportevenementen vermeld in artikel 1 treden in werking vanaf 1 mei Stedenbouwkundige vergunning woning Wanzelekouter/Hofstraat: goedkeuring akte grondafstand. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening d.d. 15 mei 2009 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel ; Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad d.d. 19 september 2013 tot niet-realisatie van de rooilijn langsheen de Wanzelekouter enerzijds en het opleggen van een gratis grondafstand langsheen de Hofstraat anderzijds;

10 Gelet op de bouwaanvraag, ingediend voor de woning gelegen te Lede, Wanzelekouter 2, kadastraal gekend 2 e afdeling sectie A nr. 248d; Overwegende dat dit gebouw getroffen is door de ontwerprooilijn voor de Hofstraat en dat grondstrook moet afgestaan worden aan de Gemeente te kostelozen titel ter realisatie van de rooilijn; Overwegende dat het huidig voorstel tegemoetkomt aan de opmerkingen van de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en stedenbouw d.d. 17 juni 2013; Gelet op de akte grondafstand d.d. 5 maart 2014 en bijbehorend metingsplan waarbij een strook grond kosteloos werd afgestaan aan de gemeente; Gehoord de toelichtingen van Roland Uyttendaele, burgemeester; Enig artikel. Ter gedeeltelijke realisatie van de rooilijn ter hoogte van de woning Wanzelekouter 2 aanvaardt de gemeente Lede te kostelozen titel een strook grond te Lede-Wanzele langsheen de Hofstraat, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A nr. 248 d, hebbende een oppervlakte van 40,00 m² voor de realisatie van de rooilijn blijkens het metingsplan grondafstand. 9. Principebeslissing tot aankoop van een perceel grond. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; Gelet op het schrijven van de Kerkfabriek Sint-Martinus te Lede d.d. 14 februari 2014 met het voorstel om het perceel, gelegen te Lede, kadastraal gekend 1 e afdeling sie D nr. 134, onderhands te verkopen aan het gemeentebestuur; Gelet op het schattingsverslag d.d. 26 november 2013; Overwegende dat de benodigde kredieten voorzien zijn in het investeringsbudget onder budgetsleutel 2014/03-75/ /020000; Gehoord de toelichtingen van Roland Uyttendaele, burgemeester; Artikel 1. Het gemeentebestuur beslist principieel tot onderhandse aankoop van het perceel weiland, gelegen te Lede, Hoogledezijdestraat, kadastrale gekend 1 e afdeling, sie D nr.134, met een oppervlakte van m² volgens kadaster, voor een bedrag van 2.600,00 EUR.

11 Artikel 2. De aankoop van bovenbedoeld onroerend goed zal gebeuren voor openbaar nut. Artikel 3. De uitgave van de aankoop zal verrekend worden op de budgetsleutel 2014/03-75/ / Verkaveling Nieuwstraat: vaststelling op te leggen grondafstand. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en van het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009; Gelet op de aanvraag voor een verkavelingsvergunning voor een goed gelegen te Lede, Nieuwstraat, kadastraal gekend 1 e afdeling sectie F nr. 740e; Overwegende dat dit goed langsheen de Nieuwstraat getroffen is door de rooilijn vastgesteld bij Koninklijk besluit van 6 december 1924; Gehoord de toelichtingen van Dirk Rasschaert, schepen; Artikel 1. Het gedeelte van de percelen van de verkaveling voor een goed gelegen te Lede, Nieuwstraat, kadastraal gekend 1 e afdeling sectie F nr. 740e, dient aan de gemeente ten kosteloze titel ter realisatie van de rooilijn afgestaan te worden na goedkeuring van en vóór de realisatie van de verkaveling met referentie L9534/3, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. Artikel 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gestuurd worden aan Ruimte Vlaanderen. 11. Vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen: advies. Genomen met eenparigheid van stemmen. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s, zoals tot op heden gewijzigd;

12 Gelet op het Koninlijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s; Gele op de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009; Gelet op het stijgend aantal inbraken binnen de politiezone Erpe-Mere/Lede enerzijds en het onveiligheidsgevoel in de stationsbuurt van Lede anderzijds waardoor het wenselijk is, naast de beschikking over een voertuig met camerabewaking, tot de plaatsing van vaste bewakingscamera s over te gaan; Overwegende dat op het grondgebied van Lede in de omgeving van het spoorwegstation in de Stationsstraat thans analoge vaste camera s geplaatst zijn: - ter hoogte van de frituur, met zicht op de in- en uitgang van het station; - op de stationsparking, met zicht op de fietsenstalling links van het stationsgebouw; - aan de ingang van het park van Mesen, met zicht op de fietsenstalling rechts van het stationsgebouw; Overwegende dat het wenselijk wordt geacht op het grondgebied van Lede nog bijkomende vaste ANPR-camera s te plaatsen: - op de grote Steenweg (N9) ter hoogte van de grensscheiding Oordegem- Wetteren (één in elke rijrichting); - op de Wichelsesteenweg (N442) ter hoogte van de grensscheiding Lede- Wichelen (één in elke rijrichting); Gelet op het voorliggende advies van de korpschef van de politiezone Erpe- Mere/Lede met vermelding op welke manier de verwerking van de camerabeelden zal gebeuren; Overwegende dat de voorgestelde plaatsing en het voorgestelde gebruik van de bovenbedoelde bewakingscamera s op het grondgebied van de gemeente nuttig en gerechtvaardigd is; Gehoord de toelichtingen van Roland Uyttendaele, burgemeester; Enig artikel. Er wordt gunstig advies verleend nopens de plaatsing van vaste camera s op niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente Lede: - in de de omgeving van het spoorwegstation in de Stationsstraat: - ter hoogte van de frituur, met zicht op de in- en uitgang van het station; - op de stationsparking, met zicht op de fietsenstalling links van het stationsgebouw; - aan de ingang van het park van Mesen, met zicht op de fietsenstalling rechts van het stationsgebouw;

13 - op de grote Steenweg (N9) ter hoogte van de grensscheiding Oordegem- Wetteren (één in elke rijrichting); - op de Wichelsesteenweg (N442) ter hoogte van de grensscheiding Lede- Wichelen (één in elke rijrichting). 12. Renovatie grafkapel: kennisgeving gunning bij hoogdringendheid. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel 58, laatste lid en op het artikel 157; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel 15; Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op het artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat er dringende noodzakelijk was om de grafkapel in de Molenbergstraat te renoveren; Gelet op het besluit d.d. 18 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende gunning, bij dwingende en onvoorziene omstandigheden, van de opdracht Opfrissing grafkapel in de Molenberstraat tegen het nagerekende bedrag van ,00 EUR (exclusief btw) of ,20 EUR (inclusief 21% btw) aan nv NDS P. Nijs, B. Calewaertlaan 3 te 9800 Deinze; Overwegende dat de voorziene krediet voor deze opdracht dient verhoogd te worden in de eerstvolgende budgetwijziging van 2014 onder de budgetsleutel AP04/A018/ / van de investeringsuitgaven; Gehoord de toelichtingen van Robert De Mulder, schepen; Enig artikel. Er wordt kennisgenomen van het besluit d.d. 18 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende gunning, bij dwingende en onvoorziene omstandigheden, van de opdracht Opfrissing grafkapel in de Molenberstraat tegen het nagerekende bedrag van ,00 EUR (exclusief btw) of ,20 EUR (inclusief 21% btw) aan nv NDS P. Nijs, B. Calewaertlaan 3 te 9800 Deinze.

14 13. Reglement inzake het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques. Genomen met 22 ja-stemmen en geen neen-stemmen, bij 1 onthouding (De Jonge). Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Overwegende dat dient gezorgd te worden voor een ondernemersvriendelijk gemeentelijk beleid; Overwegende dat in het voorliggende reglement inzake het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques voorzien wordt dat: - de gemeentelijke cadeaucheques door iedereen kunnen aangekocht worden; - alle handelaars gevestigd in de gemeente Lede zich kunnen inschrijven als deelnemende handelaar; - de gemeentelijke cadeaucheques kunnen gespendeerd worden bij de deelnemende handelaars; Overwegende dat het gemeentebestuur via de uitgave van gemeentelijke cadeaucheques de lokale economie kan stimuleren; Overwegende dat de gemeentelijke middenstandsraad principieel akkoord is met het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gehoord de toelichtngen van Stijn Wille, schepen; HOOFDSTUK 1 algemene bepalingen Artikel 1.1 Dit reglement is van toepassing op de handelaars (elke ondernemer, zelfstandige, winkelier, horecauitbater, die in het bezit is van een ondernemingsnummer en goederen en/of diensten aanbiedt aan particulieren) die gevestigd zijn in de gemeente Lede en lid zijn van de middenstandsraad en zich engageren om deel te nemen aan het concept van gemeentelijke cadeaucheques. Het concept van de gemeentelijke cadeaucheque wordt, gelet op de bovenstaande overwegingen, jaarlijks geëvalueerd en de resultaten worden overgemaakt aan de middenstandsraad. Artikel 1.2 De cadeaucheques worden uitgegeven door het gemeentebestuur van Lede. De cadeaucheques kunnen door iedereen aangekocht worden tijdens de openingsuren: - aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, Markt 1, 9340 Lede,

15 - in de bibliotheek, Kerkevijverstraat 19 A te Lede - in de bibliotheek, Oordegemdorp 29 te Lede voor een bedrag van 5 euro, 10 euro en 25 euro, of een veelvoud ervan. Met deze cadeaucheques kan men terecht bij de deelnemende handelaars in Lede. Artikel 1.3 Door zich te registreren als deelnemende handelaar, accepteert de handelaar de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar via HOOFDSTUK 2 registreren als deelnemende handelaar Alle handelaars (elke ondernemer, zelfstandige, winkelier, horecauitbater, die in het bezit is van een ondernemingsnummer en goederen en/of diensten aanbiedt aan particulieren) die gevestigd zijn in de gemeente Lede en lid zijn van de middenstandsraad en zich engageren om deel te nemen aan het concept van gemeentelijke cadeaucheque kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar. Handelaars die zich registreren, engageren zich om de gemeentelijke cadeaucheque te aanvaarden. Artikel 2.1 inschrijven, uitschrijven en gegevens wijzigen Inschrijven als deelnemende handelaar kan via bij de dienst patrimonium of via het e-loket op met vermelding van - de naam van de handelszaak - de sector van de handelszaak - de naam en voornaam van de zaakvoerder - het adres van de handelszaak - het telefoonnummer van de handelszaak - het adres van de handelszaak - het ondernemingsnummer van de handelszaak - het rekeningnummer van de handelszaak Voldoet de handelaar niet aan één of meerdere voorwaarden dan beslist het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag tot deelname aan het systeem. Uitschrijven kan via bij de dienst patrimonium. Wijzigingen van gegevens of de stopzetting van de zaak dienen onmiddellijk schriftelijk (via brief of ) gemeld te worden bij de dienst patrimonium. Artikel 2.2 inschrijvingsgeld De inschrijving is gratis. Artikel 2.3 herkenning deelnemende handelaars Elke deelnemende handelaar krijgt bij inschrijving een sticker om in de etalage te hangen. Bij een eventuele beëindiging van de deelname, verbindt de handelaar zich ertoe om de deelnamesticker te verwijderen en de dienst patrimonium onmiddellijk schriftelijk (via brief of ) te verwittigen. Bij aankoop van gemeentelijke cadeaucheques, wordt een lijst met de deelnemende handelaars meegegeven. Het gemeentebestuur publiceert de lijst met de deelnemende handelaars op

16 HOOFDSTUK 3 ontvangen van cadeaucheques Artikel 3.1 authenticiteit van cadeaucheques De gemeentelijke cadeaucheques worden uitgegeven in coupures van 5 euro, 10 euro en 25 euro. Elke cadeaucheque bestaat uit twee luiken, elk voorzien van hetzelfde unieke controlenummer, en is beveiligd. Aan de voorzijde van de cadeaucheque staat het logo van de gemeente Lede gedrukt. Het nummer van de uitgeschreven cadeaucheque wordt genoteerd in een uitgifteregister alsook de datum van uitgifte en de naam van de aanvrager. Bij twijfel contacteert de deelnemende handelaar de dienst patrimonium. Artikel 3.2 geldigheid van de cadeaucheques De gemeentelijke cadeaucheques hebben geen vervaldatum. Artikel 3.3 wisselgeld De gemeentelijke cadeaucheques zijn enkel inwisselbaar bij de deelnemende handelaars en zijn niet inwisselbaar tegen geld. Artikel 3.4 kwaliteit van de goederen en diensten Het gemeentebestuur van Lede is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen en diensten die met de gemeentelijke cadeaucheques worden aangekocht. HOOFDSTUK 4 terugbetaling van de cadeaucheques De deelnemende handelaars kunnen de ontvangen gemeentelijke cadeaucheques inleveren bij de dienst patrimonium, Markt 1, 9340 Lede, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De handelaar brengt de volledige cadeaucheques binnen bij de dienst patrimonium (hierop worden geen uitzonderingen toegestaan), samen met het ingevulde aanvraagformulier om terugbetalilng. De handelaar krijgt als ontvangstbewijs een kopie van dit aanvraagformulier waaraan de afscheurstrookjes van de ingeleverde cadeaucheques worden geniet en wordt afgetekend door de dienst patrimonium en de handelaar. Na inlevering van de cadeaucheques wordt de tegenwaarde binnen de 30 dagen op de rekening van de handelaar gestort. Er worden geen administratiekosten aangerekend. HOOFDSTUK 5 betwistingen Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld en / of geschillen worden aan het college van burgemeester en schepenen ter beslissing voorgelegd. HOOFDSTUK 6 akkoord algemene voorwaarden De deelnemende handelaar ondertekent de algemene voorwaarden voor ontvangst en akkoord. 14. Diverse kennisgevingen. De voorzitter geeft aan de gemeenteraad kennis van de volgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen:

17 in zitting van 4 maart 2014: gunning als meeruitgave voor de opmaak van onteigeningsplannen, in het kader van de eerder gegunde opdracht RUP gemeentelijk begraafplaatsen Impe en Smetlede, aan Grontmij Vlaanderen nv, Frans Smoldersstraat 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe voor het totaal bedrag in meer van 2.200,00 EUR (exclusief btw) of 2.662,00 EUR (inclusief 21% btw). Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Norbert De Jonge. 14bis. Factuur van Micconsult voor de opmaak van technisch dossier PPS Mesen. Toelichting Wie de gemeenteraad volgt, weet, of zou moeten weten, dat ik het dossier PPS- Mesen op de voet heb gevolgd. Als bijlage vindt u 2 bijkomende punten waarin ik mijn bezorgdheid toen heb laten blijken. Mede daardoor heeft het er toe geleid dat destijds dit dossier gelukkig is stopgezet. Iedereen hier aanwezig is deze verkeerde beleidskeuze van de ex-voorzitter van Open VLD al lang vergeten en vergeven; ten slotte zijn de verkiezingen van 2012 verlopen zoals hij het wou, en is hij van het toneel verdwenen. Er is wel wat geld verloren gegaan: euro, maar daar ligt niemand meer wakker van. Iedereen hier aanwezig weet daar niets meer van: dat is geklasseerd, ware het niet dat er nog een staatje van euro op komst is. Verontwaardiging alom in het College van 11 maart 2014 over de eindafrekening voor de opmaak van het technische dossier PPS Mesen van Micconsult bvba. Het College gaat de raming nu herbekijken en ik weet de uitslag al. Wilt u het ook weten: het zal een Belgisch compromis worden. Kan de betrokkene of haar vervanger mij hierover wat meer uitleg geven, aub? Dank u. Schepen Rasschaert beantwoordt de gestelde vraag. Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Kim Van Cauteren. 14ter. Fietsbeleid voor gemeentepersoneel. Toelichtende nota: Onlangs vernamen we dat Lede en Erpe Mere de strijd aangaan om met hun personeel minstens stappen per dag te zetten. Op het einde van de competitie zal gekeken worden welke gemeente de meeste stappen heeft gezet. Deze leuke actie moet het nut van voldoende beweging in de verf zetten, maar het is niet zeker of er ook effecten merkbaar zijn op lange termijn. Daarom volgende vragen: - Welke initiatieven worden er genomen om het gemeentepersoneel aan te sporen voldoende te bewegen? - De fiets is het perfecte vervoermiddel voor korte afstanden tot 10 km. Wanneer men beschikt over een elektrische fiets, loopt dit zelfs op tot 15 km.

18 Hoeveel procent van het personeel woont binnen een afstand van 10 km van de gemeente? Hoeveel procent binnen een straal van 15 km? - Wordt er ingezet op het afleggen van woon-werkverkeer met de fiets bv door het geven van een fietsvergoeding? - Staan er fietsen ter beschikking voor gemeentepersoneel om zich tijdens de werkuren over korte afstanden te verplaatsen binnen de gemeente? Voorstel van beslissing: De gemeente werkt een beleid uit waarbij het gemeentepersoneel wordt aangespoord om met de fiets naar het werk te komen en bekijkt welke maatregelen kunnen genomen worden om dit op een positieve manier te stimuleren. Schepen Meganck beantwoordt de gestelde vragen als volgt: 1. Welke initiatieven worden er genomen om het gemeentepersoneel aan te sporen voldoende te bewegen? Er is een jaarlijkse sportdag voor alle personeelsleden. Wie deelneemt aan de sportdag, krijgt dienstvrijstelling. Daarnaast is er zoals u zelf zegt het stappen project waaraan we deelnemen. De stappen competitie kadert ook in onze samenwerkingsovereenkomst Gezonde Gemeente. De gemeente Erpe- Mere heeft ons uitgedaagd om gedurende 4 weken de strijd aan te gaan om de titel meest actieve werkplek te behalen. Gedurende 4 weken (namelijk van 22 april tot 20 mei) zal het personeel van de gemeente lede en het schepencollege een stappenteller dragen om onze activiteitsgraad te registreren. Het personeel die op het einde van de competitie de grootste vordering heeft gemaakt, is de winnaar en zal zich de meest actieve werkplek kunnen noemen. Waarom deze actie? Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat wie elke dag stappen zet belangrijke gezondheidsvoordelen behaalt zoals een verlaagd risico op onder andere hart- en vaatziektes, diabetes, overgewicht. We geven hier dus als gemeente het goede voorbeeld. 2. Hoeveel procent van het personeel woont binnen een straal van 10 km van de gemeente, hoeveel procent binnen een straal van 15 km? 10 km: 133 /138 = 96,64% 15 km: 1 /138 = 0,7 % Buiten een straal van 15 km: 4/138 = 2,9 % In 2012 kwamen werknemers regelmatig met de fiets; in 2013 waren dat er ongeveer 25. Opmerking: een aantal medewerkers woont zo dicht dat zij te voet komen en dus ook geen auto of openbaar vervoer gebruiken! 3. Wordt er ingezet op het afleggen van woon-werkverkeer met de fiets bv. door het geven van een fietsvergoeding? Werknemers die met de auto komen, krijgen hier geen vergoeding voor. Werknemers die met de fiets komen, krijgen wel een vergoeding. Deze wordt telkens aangepast aan het wettelijke maximum. Momenteel bedraagt dit 22 eurocent per kilometer. Dit is zowel voor de heenreis als voor de terugreis. Er is geen maximum gesteld op het aantal reizen, het aantal kilometers of het totaalbedrag.

19 De procedure om een fietsvergoeding te krijgen is heel eenvoudig. Bij aankomst dien je gewoon je naam in te vullen in een overzicht dat ter beschikking ligt bij de prikklok. De personeelsdienst rekent het totaal aantal kilometers uit per maand en betaalt dit maandelijks met de lonen. In 2012 werd er 3938 euro uitbetaald aan fietsvergoeding; in 2013 was dit 3973 euro. Er zijn fietsenstallingen voorzien (al dan niet overdekt) in het gemeentehuis, de sporthal, het magazijn en de bibliotheek. 4. Staan er fietsen ter beschikking voor korte verplaatsingen binnen de gemeente? Neen De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus gedaan in zitting, datum als ten hoofde. In opdracht : De secretaris, NAMENS DE RAAD : de voorzitter,

Zitting van 16 oktober 2014

Zitting van 16 oktober 2014 Zitting van 16 oktober 2014 Aanwezig: Afwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 4 juli 2017

NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 4 juli 2017 NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 4 juli 2017 Aanwezig: Roland Uyttendaele: burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van de Velde: schepenen Norbert De Jonge,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 16 februari 2017

NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 16 februari 2017 NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 16 februari 2017 Aanwezig: Erik Vandormael: voorzitter Roland Uyttendaele: burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van de Velde:

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 21 april 2016

NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 21 april 2016 NOTULEN GEMEENTERAAD Zitting van 21 april 2016 Aanwezig: Afwezig: Erik Vandormael: voorzitter Roland Uyttendaele: burgemeester Robert De Mulder, Peter Venneman, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van 17 december 2015

Zitting van 17 december 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2015 Aanwezig : Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 20 november 2014

Zitting van 20 november 2014 Zitting van 20 november 2014 Aanwezig: Afwezig : Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Zitting van 12 juni 2014

Zitting van 12 juni 2014 Zitting van 12 juni 2014 Aanwezig: Afwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven.

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2012 OPENBARE ZITTING. 1. BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2012. Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening)

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Gelet op het gemeentedecreet, Artikel 200; Gelet op Artikel s 1.3.3. en 1.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van 20 maart 2014

Zitting van 20 maart 2014 Zitting van 20 maart 2014 Aanwezig : Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Annelies

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie