Factsheet februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet februari 2012"

Transcriptie

1 Factsheet februari 2012 Wet Werken naar Vermogen en het effect op de pensioenen van werknemers in de Sociale Werkvoorziening Effecten Het Regeerakkoord heeft geleid tot een uitwerking op hoofdlijnen van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV). De Wet voegt per 1 januari 2013 de WWB, WSW, WAJONG en WIJ samen tot één regeling. De circa mensen die momenteel beschut in de sociale werkvoorziening (SW) werkzaam zijn, kunnen dit blijven doen. Ook onder de WWNV, zullen er mensen blijven die een indicatie krijgen voor een beschutte werkplek. Het aantal plaatsen voor een beschutte werkplek zal echter de komende jaren fors afnemen omdat het aantal is gebudgetteerd op Het kabinet wil werken met een systeem van loondispensatie, waarbij een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt bij een reguliere werkgever aan het werk gaat. De werknemer ontvangt een salaris over zijn zogenaamde loonwaarde, zijn productieve deel. Over dit salaris wordt pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds van de reguliere werkgever en dus niet (meer) bij het PWRI. De werknemer krijgt vervolgens een aanvullende uitkering (zonder pensioenopbouw) van de gemeente. WWNV leidt op pensioengebied voor de sector sociale werkvoorziening tot drie belangrijke effecten: 1. De WWNV leidt tot een fors verminderde instroom in beschutte werkplekken en zal in combinatie met natuurlijk verloop door pensionering en overlijden van deelnemers, leiden tot een teruggang van het aantal actieve deelnemers in ons pensioenfonds. Dat heeft voor het fonds grote financiële gevolgen. 2. De pensioenvoorziening komt onder druk te staan waardoor de financiële afhankelijkheid van de overheid toeneemt. 3. Werknemers met een loondispensatie gaan meebetalen aan de pensioenen van hun collega s zonder beperking, hetgeen dus omgekeerde solidariteit geeft. Grote financiële gevolgen voor PWRI De verwachting is dat het PWRI door WWNV de komende jaren een sterk verlaagde instroom van deelnemers heeft; voor elke 3 mensen die de sector verlaten, komt er één persoon de sector in. Dat zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers stijgt. Het PWRI zal dus vergrijzen. 1

2 In de volgende grafiek geeft de roze lijn de gemiddelde leeftijd bij het huidige aantal deelnemers van ongeveer aan en de blauwe lijn in het scenario van het kabinet dat naar een aantal deelnemers gaat van Gemiddelde leeftijd 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 Gemiddelde leeftijd (op peil) Gemiddelde leeftijd (30.000) 45,0 44,0 Grafiek 1 Als pensioenfonds hebben wij uitgerekend dat het scenario waarbij er nog beschutte werkplekken zijn, rond jaar 2045 wordt bereikt. In grafiek 1 kunt u op basis van onze berekeningen zien dat minder instroom de komende 15 jaar leidt tot een vergrijzing/veroudering van het leeftijdsbestand. Dit leidt ertoe dat er per werknemer meer geld nodig is omdat pensioen duurder is naarmate mensen ouder worden. Onderstaande grafiek 2 laat duidelijk zien dat de kosten van pensioen met het stijgen van de leeftijd, sterk toenemen. Grafiek 2 2

3 Uit de stijgende gemiddelde leeftijd en de wetenschap dat pensioenpremies daarmee stijgen, zal voor dezelfde pensioenregeling daardoor een hogere premie per werknemer betaald moeten worden, terwijl de achtergebleven deelnemers en de werkgevers daar zelf niets aan kunnen doen. Als de hogere premie niet op te brengen is, zal hun pensioenregeling sterker versoberd moeten worden dan voor groepen werkenden die geen veroudering ondervinden. Dit verouderingseffect hebben wij gekwantificeerd door de kosten van de hogere gemiddelde leeftijd en de daaraan samenhangende hogere pensioenlasten te berekenen. Het blijkt dat dit bedrag tijdens de geleidelijke daling naar deelnemers in totaal 350 miljoen bedraagt. Dit bedrag komt op dit moment overeen met 7% van de dekkingsgraad. Met andere woorden; als de hogere lasten door onszelf opgebracht moeten worden, levert dat ons fonds (dat nu een dekkingsgraad heeft van 97%) een dekkingsgraad op van 90%, alleen door dit verouderingseffect. Een daling van de dekkingsgraad is nadelig en zeker voor een fonds als het onze dat zich al in een dekkingstekort bevindt. Onze dekkingsgraad is lager dan deze volgens de vereisten van DNB moet zijn. Wij hebben in 2009 een herstelplan ingediend bij DNB. Wij zullen met het beoogde scenario onder het ingecalculeerde groeipad terecht kunnen komen waardoor wij zeker moeten gaan korten. Cummulatieve schade (x1000) Grafiek 3 Als het fonds door werkgevers en werknemers gevrijwaard moet worden voor deze nadelige effecten, kost dat in de periode tot 2045 gemiddeld 1% loonruimte. Met andere woorden; naast alle verslechteringen die de doelgroep al bereiken, zal het op peil houden van het eigen pensioenfonds zeker 1% van het loon kosten. Dit verslechtert de koopkracht voor deze toch al kwetsbare groep. 3

4 De groep sw-ers van ná 1998 harder geraakt door WWNV Binnen de doelgroep van de sociale werkvoorziening is als gevolg van een herziening in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in 1998 een verschil ontstaan tussen de mensen die vóór 1998 in de SW terecht zijn gekomen en de groep van na Sinds 1 januari 1998 geldt binnen de SW een andere, strengere indicering waardoor de nieuwe doelgroep naar verhouding sterker beperkt is. Daarnaast kent de nieuwe doelgroep een lager inkomen op niveau van het wettelijk minimum loon, terwijl de groep van vóór 1998 vaak een inkomen kent van gemiddeld 120 tot 125% WML. De verwachte verdeling tussen de groep van vóór 1998 en daarna is ongeveer fifty-fifty. De effecten van de WWNV zullen de groep na 1998 harder treffen. Zij vallen onder het regime van herindicatie en hebben relatief al weinig pensioen opgebouwd vanwege hun lage inkomen. Loongedispenseerden missen bij WWNV pensioenmaatwerk De SW-populatie is bijzonder en zorgt ervoor dat de communicatie-eisen die wij aan onze pensioenboodschappen stellen hoog zijn. Het PWRI biedt hierin maatwerk. De communicatie wordt vooraf getest door onze klankbordgroep zodat wij een zo goed mogelijk op onze doelgroep afgestemde boodschap versturen. Wij wonnen met deze aanpak in 2009 zelfs een belangrijke communicatieprijs. De SW-populatie is ook bijzonder in het feit dat zij duidelijk lagere overlevingskansen kent dan de rest van de Nederlandse Bevolking. De levensverwachting van deelnemers aan een normaal pensioenfonds is vaak hoger dan de levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Dat komt onder andere doordat mensen met de slechtste gezondheid een zekere drempel ondervinden naar werk, terwijl werkende mensen doorgaans een selectieproces doorlopen. Verder is aangetoond dat de levensverwachting hoger is naarmate de economische standaard en sociale status van mensen toeneemt. Binnen de normale pensioenfondsen wordt daarom gewogen met de verzekerde bedragen hetgeen die hogere verwachting voor de economisch welgestelden zwaarder laat wegen. De levensverwachting van de PWRI-populatie daarentegen is juist veel lager dan die van de gemiddelde bevolking, laat staan die van de gemiddelde pensioenfondsdeelnemers. In hun aard zijn de PWRI-deelnemers lichamelijk of geestelijk in meer of mindere mate beperkt. Dit heeft ook invloed op gedrag en langs andere wegen op levensverwachting. Dat nemen wij binnen het PWRI ook waar, zoals blijkt uit de volgende grafiek en cijfers: 4

5 Levensverwachting 65-jarige Man Vrouw Levensverwachting PWRIpopulatie Levensverwachting gemiddeld pensioenfonds Levensverwachting gehele Nederlandse bevolking Levensverwachting Wajongpopulatie Grafiek 4 (steeds uitgaande van een 65-jarige) Man Vrouw Levensverwachting WAJONG 75,988 78,617 Levensverwachting PWRI-populatie 82,253 85,303 Verschil met gehele Nederlandse Bevolking 2,303 2,202 Levensverwachting gehele Nederlandse bevolking 84,556 87,505 Verschil met gemiddeld pensioenfonds 1,701 1,361 Levensverwachting gemiddeld pensioenfonds 86,257 88,866 Totaal lagere levensverwachting PWRI-populatie dan gemiddeld pensioenfonds 4 jaar 3,5 jaar Binnen het PWRI wordt bij de vaststelling van de premie rekening gehouden met die lagere levensverwachting. De premie is bij een lagere levensverwachting lager. Voor de mensen die nu deelnemen aan het PWRI, maar die straks als loongedispenseerden in het bedrijfsleven aan de slag gaan, wordt dat maatwerk gemist. Het gevolg is dat voor hen de pensioenpremie nodeloos hoog wordt vastgesteld, doordat rekening wordt gehouden met een voor hen veel te hoge levensverwachting. Wij verwachten dat dezelfde pensioenregeling voor onze doelgroep in een regulier pensioenfonds een hogere premie vergt, omdat het maatwerk wordt gemist. Anders gezegd: als de loongedispenseerden bij het PWRI ondergebracht worden, tegen de bij het PWRI geldende premiestelling, beperkt dit de loonkosten voor hen. 5

6 Dit kan mede van invloed zijn op de bereidheid van bedrijven loongedispenseerden aan te trekken. Als de loongedispenseerden in de reguliere stroom van de pensioenregeling opgaan van het bedrijf waar zij gaan werken, vraagt dit juist een te hoge premie. Daardoor wordt dan dus een loonbesparende maatregel voor deze mensen gemist. Als vanuit een budget gedacht wordt voor een plaats voor een loongedispenseerde gaat dan een deel van het budget indirect naar het pensioen van hun collega s met een hoger salaris. Bij het PWRI wordt de door die lagere levensverwachting ontstane premieruimte benut om al vanaf een heel laag salaris pensioen op te bouwen. Dat pensioen wordt vervolgens vooral gebruikt om eerder met pensioen te kunnen gaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo hebben de deelnemers van PWRI een pensioenperiode die iets meer in de buurt komt van de Nederlanders met een hogere levensverwachting. Door de WWNV zullen de nieuwe werknemers onder die regeling langs twee kanten hun pensioensituatie zien veranderen. Ten eerste zullen zij geen pensioen meer opbouwen bij het PWRI, maar nemen zij deel aan de regeling van het bedrijf of de bedrijfstak waar zij gaan werken. Ten tweede gaan zij volgens de plannen de pensioenopbouw over hun loondispensatie missen. Beide invloeden werken wij uit. Het feit dat de wwnv er in een andere regeling gaat deelnemen brengt in veel gevallen met zich mee dat de regeling niet op maat gesneden is. In grafiek 5 is de ABP-regeling getoond en de Metaalregeling. De ABP-regeling lijkt erg op de PWRI-regeling, zodat er in dat geval geen schade optreedt. De Metaalregeling daarentegen heeft een aanmerkelijk hogere franchise. Dat is juist voor de altijd laagbetaalde wwnv-ers nadelig voor de pensioenopbouw. De wwnv-er wordt op een bepaalde verdiencapaciteit geschat; voor slechts die verdiencapaciteit hoeft de werkgever salaris te betalen en bijbehorend pensioen op te bouwen, alsof het een parttime werknemer betreft. Voor het deel dat de wwnv-er geen verdiencapaciteit heeft kan (eventueel) een rechtstreekse uitkering gelden in de vorm van loondispensatie. Hierover wordt in de huidige plannen geen pensioen opgebouwd. De huidige sw-ers krijgen over hun gehele inkomen pensioen. In de nieuwe situatie gaat - afhankelijk van de verdiencapaciteit - een belangrijk deel van de pensioenopbouw verloren, zelfs als de pensioenregeling gelijk is aan de huidige regeling (voorbeeld ABP en PWRIregeling exclusief opbouw over loondispensatie). In de grafiek is het effect getoond voor een verdiencapaciteit van 75% (volgens SZW een straks gangbaar percentage) en voor 50% (verwachtingen uit de sector als een gangbaar percentage) bij 30 jaar dienstverband. In bijlage 1 zijn de uitkomsten bij 15 en 30 jaar weergegeven in tabelvorm. 6

7 2.500, , , ,00 500,00 Metaal ABP WRI-zonder pensioenopbouw over loondispensatie Beschut w erken of huidige SW' ers - 100% verdiencapaciteit 75% verdiencapaciteit 50% verdiencapaciteit Grafiek 5 Een oplossing zou kunnen zijn dat loongedispenseerden hun pensioen zullen opbouwen bij het PWRI, zodat een op maat gestelde premie aangehouden kan worden. Op die manier kan ook een volledig pensioen worden gerealiseerd over het loondeel Op die manier blijft de gemiddelde leeftijd van de PWRI-populatie op peil en ontstaan niet de eerder geschetste effecten voor ons fonds. Rapport Commissie Westerlaken De VNG en Cedris hebben naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de Sociale Werkvoorziening een onafhankelijke commissie ingesteld om voorstellen te doen voor de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening. Deze commissie bracht op 15 september 2011 advies uit. De commissie doet onder andere de aanbeveling de sociale werkvoorziening te splitsen in twee domeinen, een detacheringsfaciliteit en een faciliteit Beschermd Werk (het huidige beschutte werk). Voor de PWRI-deelnemers biedt dit advies een goed perspectief. Via de detacheringsvariant kunnen onze deelnemers bij ons fonds aangesloten blijven. Veel van de in deze factsheet beschreven effecten doen zich dan niet voor. Bovendien neemt de detacheringsvariant veel onrust en zorg over het wisselen van werkgever en pensioenfonds bij de deelnemers weg. Het PWRI behartigt sinds 1990 de pensioenbelangen van deze bijzondere groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij zien vanuit de door ons opgedane expertise de volgende voordelen in het voortzetten van pensioenopbouw bij PWRI: 7

8 - In het PWRI wordt gerekend met de voor de doelgroep van toepassing zijnde afwijkende levensverwachting, waardoor deze kwetsbare groep niet meebetaalt aan de kosten van de hogere levensverwachting van een ander pensioenfonds; - De organisatie van PWRI is specifiek ingericht voor de SW sector; - De communicatie is volledig afgestemd op deze doelgroep; - De uitvoeringsorganisatie is ingericht op de behoeften van deze doelgroep; - De problematiek rondom arbeidsongeschiktheid en pensioen is ingebed in de pensioenregeling en de communicatie; - Gecentraliseerde pensioenopbouw bij een één fonds is overzichtelijker voor deze doelgroep - Waardeoverdracht voor de deelnemers wordt voorkomen. - Het PWRI is een herkenbaar instituut binnen de doelgroep; Conclusie: In dit factsheet tonen wij u de aanzienlijke financiële effecten op het PWRI als direct gevolg van de Wet Werken naar Vermogen. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vindt dat het effect op het PWRI niet de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is. Als het PWRI zijn wij van mening dat de rijksoverheid deze verantwoordelijkheid wel heeft. Tot en met 1997 was de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden voor de Sociale werkvoorziening en is deze rol vastgelegd in Koninklijke besluiten en ministeriële regelingen. In deze rol heeft het ministerie in 1991 de pensioenregeling voor de sociale werkvoorziening in het leven geroepen. Pas vanaf 1997 is deze rol verschoven van de Minister naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden, waarbij overigens de rijksoverheid verantwoordelijk is gebleven voor de financiering van de Sociale werkvoorziening. Het Pensioenfonds Werk en (re) integratie (PWRI) is het bedrijfstakpensioenfonds voor de Sociale werkvoorziening. Daarnaast voert het PWRI de pensioenregeling uit voor de WIW, de Wet inschakeling Werkzoekenden en de AOV, de aanvullende oudedagsvoorziening. Contactgegevens: De heer C.J. (Kees) Bethlehem: voorzitter Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Mevrouw J. (José) Meijer: secretaris Pensioenfonds Werk en (re) Integratie De heer F. (Frans) Prins: directeur bestuursbureau Mevrouw A.J. (Annemarie) de Beun: Bestuurssecretaris bestuursbureau of Kerngegevens PWRI Aantallen Werkgevers WIW Werkgevers SW

9 Deelnemers WIW Deelnemers SW Inactieven WIW Inactieven SW Pensioengerechtigden WIW Pensioengerechtigden SW Deelnemers AOV Financiële gegevens (bedragen x 1.000,-) Voorziening pensioenverplichtingen Premie-inkomsten Pensioenuitkeringen Premie SW over pensioengevend salaris*) 16,00% 16,00% 16,00% Premie SW over pensioengrondslag 29,93% 29,56% - Premie WIW 5,10% 5,10% 5,10% Franchise SW Franchise WIW Toeslagverlening pensioenen SW 0% 0% 1,71% Toeslagverlening pensioenen WIW 0% 0% 2,50% Dekkingsgraad volgens FTK 100,3% 100,0% 91,40% Vereiste dekkingsgraad 114,2% 115,8% 111,00% Beleggingen (bedragen x 1.000,-) Belegd vermogen tegen actuele waarde Opbrengst beleggingen Z-score 0,58% 0,54% -2,86% Performancetoets 0,07% 0,26% -1,57% 9

10 Benodigd rendement op Technische Voorziening 11,6% -1,56% 27,50% Totale rendement 14,5% 8,2% -6,68% Winst op beleggingen 2,90% 6,64% -34,20% 10

11 Bijlage 1 Maatman berekening (30 jaar diensttijd) Bedragen bruto per jaar Beschut werken cq huidige situatie WRI zonder pensioenopbouw over loondispensatie ABP Metaal Salaris , , , ,22 Franchise , , , ,00 Pensioengrondslag 7.793, , , ,22 Dienstjaren Opbouwpercentage 2,05% 2,05% 2,05% 2,20% Ouderdomspensioen per jaar bij verschillende verdiencapaciteiten 100%: 4.792,83 100%: 4.792,83 100%: 4.792,83 100%: 4.792,83 75%: 3.594,62 50%: 2.396,42 100%: 4.772,54 75%: 3.579,40 50%: 2.386,27 100%: 2.102,25 75%: 1.576,69 50%: 1.051,12 Maatman berekening (15 jaar diensttijd) Beschut werken cq huidige situatie WRI zonder pensioenopbouw over loondispensatie ABP Metaal Salaris , , , ,22 Franchise , , ,00 Pensioengrondslag 7.793, , , ,22 Dienstjaren Opbouwpercentage 2,05% 2,05% 2,05% 2,20% Ouderdomspensioen per jaar bij verschillende verdiencapaciteiten 100%: 2.396,42 100%: 2.396,42 100%: 2.396,42 100%: 2.396,42 75%: 1.797,31 50%: 1.198,21 100%: 2.386,27 75%: 1.789,70 50%: 1.193,13 100%: 1.051,12 75%: 788,34 50%: 525,56 11

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Inleiding Het Pensioenfonds voor Werk en (re) Integratie (het PWRI) is een bedrijfstakpensioenfonds dat sinds 1990 het pensioen verzorgt

Nadere informatie

Poel, E.A.H. (Etienne) van der

Poel, E.A.H. (Etienne) van der Poel, E.A.H. (Etienne) van der Van: Onderwerp: Bijlagen: EK-postbus FW: brief leden Eerste Kamer commissie SZW factsheetpwri.pdf; Brief PWRI.pdf GRIFFIE EERSTE KAMER Van: Catharien Hamerslag [mailto:c.hamerslag(abestuursbureaupwri.nl]

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen?

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen? Pensioenfonds Werk en (re)integratie Verkort jaarverslag 2011 Inhoud Een terugblik op 2011 2 Sparen of beleggen? 3 Zorgen over de gevolgen 4 Altijd kijken naar de 5 lange termijn Interessante gegevens

Nadere informatie

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector.

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Factsheet Pensioen: Waarom en hoe herziening Sw-pensioenregeling? oktober 2012 Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Waarom pensioenregeling

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 We geven hier drie voorbeelden. Bij elk voorbeeld laten we zien wat de pensioenopbouw en het verzekerd partnerpensioen

Nadere informatie

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid P&L/5 SZW, 29 april 2010 Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid Achtergrondinformatie bij de adviesaanvraag van de minister van SZW aan

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

verplichte aansluiting bij bpf Hibin

verplichte aansluiting bij bpf Hibin verplichte aansluiting bij bpf Hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Bpf HiBiN verzorgt de pensioenen voor werknemers van groothandels in bouwmaterialen

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen?

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen? Pensioeninloop voor DPF-leden Meer of minder pensioen? Agenda - Voorstel Jacco Los, Comminz, jlos@comminz.nl, 06-42149092 - Hoe is je inkomen van straks opgebouwd? - Van Overzicht naar Inzicht - Waar zorgt

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten artikel Inleiding Reeds geruime tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van den Heuvel Bert van Kuijck De Rijp 25 november 2013 Regio AMA & Noord-Holland Agenda Inleiding, vragen Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Op dit tentamen kun je 100 punten halen : 25 pt Opgave A, óf je eindcijfer van de opdrachten tijdens het collegeblok. Het maimum van de twee scores is geldig, dus

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie