Algemene verzekeringsvoorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) aflopend. 1 Begrippenlijst. Model 70-5 blad 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene verzekeringsvoorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) aflopend. 1 Begrippenlijst. Model 70-5 blad 1"

Transcriptie

1 Model 70-5 blad 1 Algemene verzekeringsvoorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) aflopend / 70-5 Toelichting op het gebruik van de voorwaarden Op uw verzekeringsbewijs staat waarvoor u verzekerd bent en welke premie daar tegenover staat. In de tekst treft u woorden aan die onderstreept zijn. De beschrijving van deze woorden kunt u terugvinden in Art 1 'Begrippenlijst' van de Algemene voorwaarden. 1 Begrippenlijst Atoomkernreacties Als schade door atoomkernreacties wordt beschouwd schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting en kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Op de uitsluiting van schade als gevolg van atoomkernreacties is een uitzondering. De uitsluiting geldt namelijk niet voor radioactieve stoffen Þ die zich buiten een kerninstallatie bevinden Þ en die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Voorwaarde daarbij is wel dat een bevoegde overheid een vergunning heeft afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. De uitsluiting blijft echter van kracht voor zover op basis van een wet of verdrag een derde aansprakelijk is voor de geleden schade. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ). Bedrijfsschade De vermindering van de brutowinst. Bereddingskosten Kosten die verbonden zijn aan maatregelen die tijdens de contractsduur van de verzekering door of vanwege de verzekerde worden getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te wenden en/of om de schade te beperken en de schade aan zaken die daarbij zijn ingezet. Beschadiging Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur. Bestaande eigendommen Roerende en onroerende zaken met uitsluiting van de door de opdrachtgever ten behoeve van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcomponenten die van het begin van de bouwtermijn eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij krachtens overeenkomst verantwoordelijk is én liggen binnen de invloedssfeer van het werk. (Bio-)chemische wapens Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen. Bouwtermijn De in het bestek of de aannemingsovereenkomst voorgeschreven bouwtermijn, die ligt tussen het begin van een werk en de oplevering, mits deze bouwtermijn niet langer is dan 12 maanden of indien de bouwtermijn op het verzekeringsbewijs is vermeld niet langer dan de genoemde termijn op het verzekeringsbewijs. Als delen van een werk voor beëindiging van de bouwtermijn worden opgeleverd, dan gaat voor die delen de onderhoudstermijn in als deze volgens het verzekeringsbewijs is verzekerd. Brand Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder het woord brand: Þ schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien; Þ doorbranden van elektrische apparaten en motoren; Þ oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Diefstal Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren, met de bedoeling om ze zich wederrechtelijk toe te eigenen. Eigendommen bouwdirectie en personeel De persoonlijke eigendommen Þ van de bouwdirectie en Þ van personen - die in dienst zijn van de verzekerden en - die werkzaam zijn op het bouwterrein. Dit geldt uitsluitend voor zover de eigendommen op of nabij het werk aanwezig zijn. Eigendommen opdrachtgever Roerende en onroerende zaken Þ die vanaf het begin van de bouwtermijn eigendom van de opdrachtgever zijn Þ of waarvoor hij op grond van een overeenkomst verantwoordelijk is Þ én die liggen binnen de invloedssfeer van het werk. 1

2 Uitgezonderd hiervan zijn bouwcomponenten die door de opdrachtgever voor het werk worden gebruikt of beschikbaar zijn gesteld. Eindwaarde De uiteindelijke aanneemsom van het verzekerde werk, onder verrekening van: Þ de gerealiseerde en verrekende stijgingen in prijzen en lonen; Þ het meer- en minderwerk; en, voor zover meeverzekerd, vermeerderd met: Þ de honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs; Þ de kosten van toezicht en controle; Þ de werken buiten bestek; Þ de waarde van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd; Þ de waarde van de bouwcomponenten die door de opdrachtgever zijn gebruikt of beschikbaar gesteld; Þ de omzetbelasting. Gebeurtenis Een bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval dat schade veroorzaakt en dat plaatsvindt binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, wordt als één gebeurtenis aangemerkt. Deze wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks. Hulpmateriaal De op het bouwterrein aanwezige Þ hulpconstructies en/of hulpwerken, zoals steigers, bekistingen en damwanden; Þ keten, loodsen en hun inhoud; Þ gereedschappen, machines en werktuigen. Milieu-aantasting De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die Þ een prikkelende werking heeft Þ en/of een besmetting of bederf veroorzaakt Þ en/of een verontreinigende werking heeft in of op; - de bodem - de lucht - het oppervlaktewater - een al dan niet ondergronds(e) water(gang) Molest Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit: Þ gewapend conflict: dit is elke situatie waarin staten of andere georganiseerde pijen elkaar - of minstens de één de ander - bestrijden met gebruikmaking van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict wordt ook verstaan: het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties Þ burgeroorlog: dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is Þ opstand: dit is georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag Þ binnenlandse onlusten: dit zijn min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich voordoen op verscheidene plaatsen binnen een staat Þ oproer: dit is een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die gericht is tegen het openbaar gezag Þ muiterij: dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, waarbij de beweging gericht is tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld. Noot: de omschrijving van molest zoals deze hier is weergegeven, is ontleend aan de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage. Nieuwwaarde Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort, kwaliteit en capaciteit op het moment van de gebeurtenis. Ons (Van) NV Interpolis Schade, de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringsovereenkomst is gesloten. Ontploffing Als schade door ontploffing verzekerd is, maakt het niet uit waar de ontploffing is ontstaan, in het omschreven gebouw of ergens anders. Wel is het zo dat daarbij volledig van kracht blijft wat bepaald is omtrent molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting. Onder schade door ontploffing is te verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming van het volgende. Als de ontploffing ontstaan is: Þ binnen een - al dan niet gesloten - vat dan moet: 1 een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen en 2 door die opening moet de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn. Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant. Þ buiten een vat dan moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. Opruimingskosten De kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover deze kosten al niet in de schadevaststelling zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis die door de verzekering is gedekt. 2

3 Model 70-5 blad / 70-5 Onder opruimingskosten wordt niet verstaan: Þ het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang); Þ voorzover deze kosten op enige andere verzekering gedekt zijn, de kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten en afvoeren van asbest of met asbest vermengde zaken. Sanering Het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-)water en/of isolatie van een verontreiniging. Schade Onder schade wordt verstaan: Schade aan personen Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Schade aan zaken Schade door beschadiging, vernietiging, verlies, verontreiniging of vuil worden van zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken is niet begrepen beschadiging, vernietiging of verlies van op elektronische informatiedragers aanwezige computersoftware en databestanden. U (Van) de verzekeringnemer, dus de persoon die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft gesloten. Uitvoering van het werk Onder uitvoering van het werk wordt ook begrepen het maken van het ontwerp en de keuze van het materiaal. Uw (Van) de verzekeringnemer, dus de persoon die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft gesloten. Verzekeringnemer De persoon die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft gesloten. De verzekeringnemer wordt in deze voorwaarden meestentijds aangeduid met u. Verzekerde Þ U als verzekeringnemer; Þ de opdrachtgever dan wel de bouwdirectie; Þ de hoofd en (onder)aannemer(s); Þ de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s); Þ de ondergeschikten van de eerdergenoemde verzekerden. WAM Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Werk a Een object, in aanbouw of gereed; b de bouwcomponenten, materialen, hulpconstructies en/of hulpwerken die voor rekening en risico van een verzekerde op het bouwterrein of de montageplaats aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk te worden verwerkt. Wij (Van) NV Interpolis Schade, de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringsovereenkomst is gesloten. 2 Omvang van de verzekering In aanvulling op deze algemene voorwaarden wordt de omvang van de verzekering omschreven in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. 3 Verzekerde kosten Bereddingskosten zijn verzekerd boven het verzekerd bedrag tot maximaal eenmaal het verzekerd bedrag van de desbetreffende rubriek. Geldt voor rubriek IA, IB, III, IV en V De kosten van een derde expert worden door de verzekerde en door ons ieder voor de helft gedragen. Als de verzekerde door de derde expert geheel in het gelijk wordt gesteld, zullen wij de kosten van alle drie de experts voor onze rekening nemen. Geldt voor rubriek II Boven het verzekerd bedrag worden vergoed: Þ de kosten van de procedures die met ons goedvinden of op ons verzoek zijn gevoerd, en de kosten van de rechtsbijstand die in onze opdracht is verleend. Maar niet verzekerd zijn boetes, afkoopsommen en de gerechtskosten die met een strafproces of een tuchtrechtelijke procedure samenhangen; Þ de wettelijke rente over het deel van de hoofdsom dat door de verzekering wordt gedekt. Dit geldt niet als in de toepasselijke dekkingen hiervan wordt afgeweken. Bovendien geldt dat de wettelijke rente wordt vergoed tot ten hoogste eenmaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis of per aanspraak. 4 Uitsluitingen Hieronder volgt de tekst van de meest voorkomende uitsluitingen. In de bijzondere voorwaarden waarin de dekking is omschreven is aangegeven welke uitsluiting voor die dekking geldt: 3

4 0 Mededelingsplicht U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan deze mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van 6 maanden na de ontdekking op wijzen. 1 Schade als gevolg van het gedrag van verzekerde De verzekering geeft geen dekking: Þ als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons daardoor in een redelijk belang heeft geschaad; Þ als de verzekerde een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de omvang van de schade met het opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het verval van het recht op uitkering rechtvaardigt. 2 Atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is door, die optreedt bij of die voortvloeit uit atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en/of molest. 3 Zorgvuldigheid Niet verzekerd is schade die ontstaat indien van de verzekerde, die de schade lijdt, de directie of de gevolmachtigde van die directie niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen. 4 Reparatiekosten, verbeteringen, kwaliteit Niet verzekerd is schade: Þ die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten; Þ die bestaat uit extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde; Þ die bestaat uit extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen; Þ die is toegebracht ten behoeve van het werk. Deze uitsluiting geldt niet als de beschadiging dient tot herstel van een gedekte schade. 5 Milieu-aantasting Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieu-aantasting. Evenmin zijn verzekerd de kosten van verweer. In het kader van een milieu-aantasting is wel verzekerd: Þ de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van luchtverontreiniging, waaronder niet vallen kosten van sanering; Þ de aansprakelijkheid voor personenschade In deze gevallen worden de kosten van verweer wel vergoed. 6 Merkelijke schuld Niet verzekerd is schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de verzekerde en het gevolg is van diens merkelijke schuld. 7 Inventarisatieschade Niet verzekerd is verlies van verzekerde zaken als dit voor het eerst bij een normale inventarisatie wordt geconstateerd. 5 Milieu-aantasting Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis, aanspraak en/of omstandigheid is hij verplicht die zo spoedig mogelijk te melden aan ons. Bovendien moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken en stukken doorzenden. Als wij daarom vragen, dient hij een schriftelijke en ondertekende verklaring aan ons te overleggen waarin hij aannemelijk maakt hoe de gebeurtenis is ontstaan en welke omvang de schade heeft die uit de gebeurtenis voortvloeit. Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het toegang verschaffen en het geven van inlichtingen aan ons of aan door ons aangewezen deskundigen. Verder dient hij aan ons de leiding van de behandeling van de schaderegeling en de procedures over te laten en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden. Zo mag hij onder meer niets doen of nalaten waaruit (erkenning van) aansprakelijkheid kan worden afgeleid. Hij moet alle aanwijzingen opvolgen die wij of de door ons aangewezen deskundigen, hem geven. Ook dient hij ons zijn volle medewerking te verlenen bij het eventueel verhalen van uitgekeerde schade. Alle beschadigde zaken moeten bewaard blijven voor inspectie of expertise. Deze verplichting geldt niet als het bewaren zou leiden tot verhoging van de te vergoeden schade. De opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, kunnen gebruikt worden om de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade te bewijzen. Bij vermissing of als het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, is de verzekerde verplicht zonder uitstel aangifte te doen bij de politie. Dit geldt in elk geval bij (poging tot) diefstal, (poging tot) (in)braak, verduistering en joyriding. Bij diefstal, verduistering, verlies of vermissing moet de verzekerde - als wij daarom vragen - zijn rechten op de gestolen of vermiste zaken aan ons overdragen. 6 Veranderingen die gemeld moeten worden Heiwerkzaamheden/Bronbemaling Verzekeringnemer is verplicht heiwerkzaamheden, die een verzwaard risico vormen ten aanzien van omliggende objecten, en/of toepassing van enige vorm van bronbemaling ruim vóór aanvang aan ons te melden. Wij hebben het recht, na kennisname van de gegevens en/of na inspectie, afwijkende premies en/of condities te stellen. Risicowijziging De verzekering is aangegaan op basis van de inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt. Wijzigingen in uw hoedanigheid en/of de aard van de werkzaamheden, en alle andere wijzigingen, dienen onmiddellijk schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. Als door een wijziging het risico voor ons verandert, hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden in overeenstemming te brengen met het gewijzigde risico, en wel met ingang van het tijdstip van de wijziging. Wij hebben ook het recht de verzekering op te zeggen met inachtneming van een termijn van 30 dagen. 4

5 Model 70-5 blad 3 Als u niet akkoord gaat met de herziening van premie en/of voorwaarden, hebt u het recht de verzekering op te zeggen. Een dergelijke opzegging moet u schriftelijk doen, en wel binnen 10 dagen na de melding van de wijziging die wij voorstellen. 7 Schadevaststelling door.. 9 Speciale verzekering en verzekering elders / 70-5 Geldt niet voor Rubriek II aansprakelijkheid De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden vastgesteld Þ ofwel in onderling overleg Þ Þ ofwel, bij onderling goedvinden, door één expert ofwel, als pijen dat wensen, door twee terzake deskundige experts, waarvan er één wordt benoemd door de verzekerde en één door ons. In laatstgenoemde geval moeten de experts voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de eerste twee experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere schadevaststellingen. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als voor ons. Als de eerste twee experts niet tot benoeming van een derde expert kunnen komen, zal de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg hem benoemen. Hij zal dat doen op verzoek van de pij die zich daarvoor het eerst tot hem wendt. Deze pij zal de andere pij zonder uitstel en per aangetekende brief van dat verzoek in kennis stellen. Deze benoeming is bindend voor beide pijen. Alle experts hebben het recht andere personen te raadplegen. De schadevaststelling van de expert(s), waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de opgaven en inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt, zal gelden als enig bewijs van de hoogte van de schade. Als wij meewerken aan de vaststelling van de schade, betekent dat niet automatisch dat wij de schade vergoeden. Geldt voor Rubriek II Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij voor zover dat mogelijk is rekening houden met de belangen van de verzekerde. Als het vermoeden bestaat dat de te vergoeden schade hoger is dan het verzekerd bedrag, zullen wij - voordat wij een beslissing nemen - de verzekerde hiervan in kennis stellen en de uitkering van het verzekerd bedrag in overleg met hem regelen. 8 Schadevergoeding in natura Geldt niet voor Rubriek II Het staat ons vrij de geleden schade in natura te vergoeden. Als een belang dat door deze verzekering gedekt wordt, ook verzekerd is onder een speciale op die zaak afgestemde verzekering, zal de speciale verzekering voorgaan. In andere gevallen van samenloop dan hier bedoeld zullen wij tot uitkering overgaan. Wij zullen daarbij geen beroep doen op wettelijke bepalingen die gaan over de vermindering van onze gehoudenheid tot uitkering wegens elders lopende verzekeringen. De verzekerde is dan echter verplicht - als wij daarom vragen - zijn rechten tegenover de andere verzekeraars aan ons over te dragen tot het bedrag van de vermindering. 10 Waardebasis voor de schadevaststelling Schadevaststelling: zaken Geldt voor Rubriek IA, II, III en IB Als er reparatie en/of vervanging plaatsvindt, zal de schadevergoeding gebaseerd zijn op de reparatie- en/of vervangingskosten. Als reparatie en/of vervanging niet plaatsvinden, zal de schade vergoed worden naar redelijkheid en billijkheid. De reparatiekosten en/of vervangingskosten zullen daarbij als maximum gelden. Geldt voor Rubriek IV en V Wij vergoeden in geval van schade de reparatiekosten. Maar voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, zullen wij voor normale slijtage een redelijke aftrek van nieuw voor oud toepassen. Als reparatie niet mogelijk is of als de reparatiekosten dan wel de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde die de betrokken zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis had en de waarde onmiddellijk erna, dan vergoeden wij uitsluitend het verschil tussen deze waarden. Schadevaststelling: diefstal of verduistering Geldt voor Rubriek III, IV en V In geval van diefstal vergoeden wij de waarde die de betrokken zaak had onmiddellijk vóór de gebeurtenis. 11 Geldigheidsgebied De verzekering is van kracht binnen Nederland, tenzij op het verzekeringsbewijs een risico-adres staat vermeld. In dat geval is de dekking uitsluitend van kracht op het genoemde adres. In alle gevallen is de dekking alleen van kracht voor gebeurtenissen die op het bouwterrein of de montageplaats zelf of in de onmiddellijke omgeving daarvan plaatsvinden. 5

6 12 Eigen risico Bij schade onder meerdere rubrieken als gevolg van één gebeurtenis, zal slechts éénmaal een eigen risico, en wel het hoogst toepasselijke, op het totaal van de schadebedragen in mindering worden gebracht. 13 Duur en einde van de verzekering De verzekering vangt aan op de op het verzekeringsbewijs vermelde ingangsdatum en eindigt: Þ ten aanzien van de bouwtermijn op de op het verzekeringsbewijs vermelde einddatum of zoveel eerder als het werk is opgeleverd; Þ ten aanzien van de onderhoudstermijn, indien meeverzekerd op de dag na het verstrijken van het voor deze termijn genoemde aantal maanden na de hierboven bedoelde oplevering; Þ als het werk op de op het verzekeringsbewijs vermelde einddatum van de bouwtermijn nog niet is opgeleverd dan zal verzekeringnemer het recht hebben de verzekering eenmalig te verlengen tegen nader overeen te komen termijn, premie en voorwaarden, mits de maatschappij voor deze einddatum van de wens tot verlenging in kennis is gesteld. Mocht op de einddatum van de bouwtermijn nog geen oplevering hebben plaatsgevonden en mocht over verlenging geen overeenstemming zijn bereikt, dan vervalt de eventuele medeverzekering van de onderhoudstermijn onder teruggave van de premie voor de onderhoudstermijn; Þ als delen van een werk voor beëindiging van de verzekerde bouwtermijn worden opgeleverd, dan gaat voor die delen de onderhoudstermijn in, indien medeverzekerd. Þ 30 dagen na faillietverklaring van verzekeringnemer. Maar gedurende deze maximale termijn van 30 dagen verleent de verzekering uitsluitend dekking voor de overige genoemde verzekerden. Voor de verzekeringnemer eindigt de dekking dus direct bij zijn faillietverklaring. Þ door schriftelijk opzegging van onze kant: Þ als u langer dan 3 maanden in gebreke bent premie, kosten en assurantiebelasting te betalen; Þ binnen 30 dagen nadat wij kennis hebben gekregen van een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor ons tot een verplichting kan leiden; Þ binnen 30 dagen nadat wij een uitkering op grond van de verzekering hebben verleend dan wel een beroep op de verzekering hebben afgewezen; Þ in andere bijzondere gevallen. In deze gevallen eindigt de verzekering op de datum die wij in onze opzeggingsbrief hebben genoemd. Wij zullen daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen. Þ door schriftelijk opzegging van onze kant: Þ U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. Als wij ontdekken dat u niet aan deze mededelingsplicht hebt voldaan, kunnen wij de verzekering binnen een periode van zes maanden na de ontdekking opzeggen; Þ als u naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken hebt gegeven. In deze gevallen eindigt de verzekering op de datum die wij in onze opzeggingsbrief hebben genoemd. Hierbij hoeven wij geen opzegtermijn in acht te nemen. De verzekering eindigt: Þ door schriftelijke opzegging van uw kant binnen 30 dagen nadat wij een aanspraak op schadevergoeding hebben afgewezen; Þ als u weigert de wijzigingen van de premie en/of de voorwaarden te accepteren die wij op grond van de voorwaarden kunnen verlangen. In dit geval eindigt de verzekering op de datum die wij in onze mededeling hebben genoemd. De dekking eindigt bij niet tijdige betaling of weigering tot betaling van de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting. 14 Premiebetaling U dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden. Als u het bedrag dat u moet betalen, niet tijdig betaalt of als u weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die plaatsvinden na het moment waarop u het bedrag verschuldigd werd. U blijft verplicht het bedrag, verhoogd met eventuele incassokosten, te betalen. De dekking gaat weer in op de dag nadat het bedrag dat u moet betalen, door u is betaald. 15 Terugbetaling van premie Behalve bij opzegging wegens opzet ons te misleiden, betalen we bij tussentijdse opzegging van de verzekering de premie naar billijkheid aan u terug. Er bestaat geen recht op terugbetaling van de premie als aan het einde van de verzekerde periode blijkt dat er minder risico is gelopen. 16 Registratie De persoonsgegevens en andere gegevens die u invult of later aan ons overlegt worden door ons verwerkt met het oog op het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is Interpolis N.V., Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de bepalingen van een gedragscode. De volledige tekst van die code (momenteel de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf) kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel , 6

7 Model 70-5 blad 4 17 Klachtenbehandeling U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst voorleggen aan het Concernbureau klantreacties van NV Interpolis Schade, Postbus 90106, 5000 LA Tilburg of stuur een naar Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Dit geldt alleen voor piculieren en kleine bedrijven. Raadpleeg hiervoor het klachteninstituut. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoon , internet Wanneer u geen gebruik wilt of kunt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 18 Nederlands recht Op de verzekering is het Nederlandse recht van toepassing. 19 Adres Kennisgevingen aan u kunnen wij doen aan uw laatst bij ons bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt /

8 8

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR)

Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: a. de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan), b. de opdrachtgever

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd

Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Heeft u naast de Gebouwenverzekering ook gekozen voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Dan staat dat op uw polis

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Polisvoorwaarden RHN-VAVKV002 Inhoud zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Bedrijven en beroepen

Bedrijven en beroepen Page 1 of 7 542-93 Bedrijven en beroepen AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN Polismantel 542-93 Wegwijzer zie artikel zie artikel - Begripsomschrijving 1 - Geleverde 3.4 zaken/verrichte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Grondslag van de verzekering. 2. Noodhulp. 3. Verplichtingen na schade. Versie P1P00

Algemene voorwaarden. 1. Grondslag van de verzekering. 2. Noodhulp. 3. Verplichtingen na schade. Versie P1P00 Versie P1P00 Algemene voorwaarden 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12

Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12 Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Montageverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 654-96 Algemene voorwaarden Artikel A.1 Begripsomschrijvingen A.1.1 Maatschappij A.1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Milieu Omvang van de verzekering Begrenzing naar verzekerd bedrag Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden wij niet

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.15 A Glasverzekering voor woonhuizen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

H L. Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06

H L. Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06 H L W E G A M Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06 Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Summa Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van de Summa

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

aansprakelijkheidsverzekering

aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 2014 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij schade waarvoor u aansprakelijk bent. Hebt u nog vragen?

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend

Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend PVT MINT 2013 CAR AFL Inhoudsopgave ALGEMEEN 18. Verwijzing algemene voorwaarden 3 19. Verzekerd project 3 20. Verzekeringsperiode 3 21. Dekkingstermijn 3 22. Berekening

Nadere informatie

aansprakelijkheidsverzekering

aansprakelijkheidsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 2014 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij schade waarvoor u aansprakelijk

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Glas Versie 2.0 Let op! Deze Glas vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

studentenverzekering

studentenverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden studentenverzekering 2014 aansprakelijkheid Deze voorwaarden beschrijven je aansprakelijkheidsverzekering van je studentenverzekering. Deze verzekering vangt financiële

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.14 A Technische verzekering agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

GLASVERZEKERING VOOR WOONHUIZEN

GLASVERZEKERING VOOR WOONHUIZEN N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 GLASVERZEKERING VOOR WOONHUIZEN RS 240/02/1-2002 MODEL GLW 2002 Indeling van de voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (AVB-RV-09-151) Aansprakelijkheid - Gestalde objecten Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GAR9203 VVS GARAGEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN GAR9203 VVS GARAGEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VVS GARAGEVERZEKERING De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmede

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA 05 Productvoorwaarden Glasverzekering Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulierenverzekering

Algemene Voorwaarden Particulierenverzekering Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Bouw Verzekeringspakket

Bouw Verzekeringspakket PURE2insure @ Bouw Verzekeringspakket Algemene Voorwaarden Deze polisvoorwaarden bevatten de Algemene Voorwaarden die op Uw verzekering van toepassing zijn en belangrijke informatie over Uw dekking. Ze

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer Reaal ZZP Pakket Voorwaarden Eigen Vervoer In de voorwaarden ZZP Eigen Vervoer leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor u wel en niet bent verzekerd (pagina 2

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Algemene pakketvoorwaarden P0P00

Algemene pakketvoorwaarden P0P00 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte gegevens. Verzwegen gegevens

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Print Help Help Help Help Help Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model B 03.2.29 C Golfuitrusting Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06 PRIVÉ PAKKET Algemene voorwaarden APP06 Privé Pakket APP06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen

Nadere informatie

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein ALGEMENE VOORWAARDEN Aflopende CAR verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0610.CAR/AFL ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorrijtuig (ZV WEGAM + 01/14) Inhoudsopgave...artikel Grondslag...1 Begripsomschrijvingen...2 Verzekeringsgebied...3 Omvang van de dekking...4

Nadere informatie

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering VE 9205 Delta Lloyd Schadeverzekering NV ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98 S1655.00 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Tenzij uit de algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; b. beginnen de begrippen als

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN (Ver)Bouw Eigen Woning verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0612.VEW ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012014 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor. Dit zijn

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot HealthCare Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01

Van Lanschot Chabot HealthCare Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01 Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01 Inhoudsopgave Algemene informatie Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F 1 SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 Module F Artikel Omschrijving Pagina 1 Partijen 3 2 Verzekerde objecten 3 3 Dekking

Nadere informatie

en commissarissen van rechtspersonen

en commissarissen van rechtspersonen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen LBE-06 Verzekeringsvoorwaarden ABC 07 Grondslag van de

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Polismantel 525-97 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Projectverzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Handelsnaam. 1.2 Adres, Postcode en woonplaats. 1.3 Telefoon/Fax. 1.

Aanvraagformulier. Projectverzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Handelsnaam. 1.2 Adres, Postcode en woonplaats. 1.3 Telefoon/Fax. 1. Aanvraagformulier Projectverzekering 1. Algemene Gegevens 1.1 Handelsnaam 1.2 Adres, Postcode en woonplaats 1.3 Telefoon/Fax 1.4 E-mail 1.5 KvK inschrijvingsnummer 1.6 Aard van het bedrijf 1.7 Sinds wanneer

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (AVB-BV-01-181) Aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Voorwaarden VRD-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden VRD-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voorraad - Brand Storm Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden VRD-BV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wat is verzekerd?...2 2. Welke schade aan de voorraad

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers. polismantel SVV01

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers. polismantel SVV01 Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers polismantel SVV01 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers Art. 01 Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebeurtenis

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering

Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering Polisvoorwaarden 650-92 Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering Artikel 546-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina D.1 Omzet 3 D.2 Het werk 3 D.3 Verzekerde werken 3 D.4 Einde van de contractstermijn

Nadere informatie