Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk

2 Algemene Voorwaarden Ingangsdatum 1 maart 2010 Versie NL_maart_2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Het Service Contract 9 4 Oplevering van de Dienst(en) 10 5 Tarieven en betalingsvoorwaarden 10 6 Duur van het Service Contract 11 7 Voorzieningen, Locatie en Randapparatuur 12 8 Extra Diensten 14 9 Gebruik van de Dienst Beperkingen van aansprakelijkheid Opschorting en beëindiging Overmacht Gegevensbescherming Overige bepalingen Geschillen en bevoegde rechter 21 Voorwaarden die voor specifieke Diensten gelden Priority Telefonie, Priority ISDN en Priority VoIP Priority Hosting, Priority Internet en Corporate Internet Priority Contact Center Service Priority Colocatie Priority Ethernet en Priority IP VPN Priority PIN 28 1

3 2

4 1 Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van het Service Contract dat voor de verlening van een in de Service Order vermeldde Dienst tussen de Contractant en UPC Nederland Business B.V., ( UPC Business ) is gesloten. De Service Order bevat eventueel bijzondere of afwijkende voorwaarden. 1.2 UPC Business streeft in het Service Contract naar een evenwichtige en redelijke benadering, zodat de Contractanten van UPC Business ervan verzekerd kunnen zijn dat UPC Business een betrouwbare zakenpartner is. Het Service Contract en de verschillende documenten die daarvan deel uitmaken, bieden een toelichting op de elementen, mijlpalen, rechten en verplichtingen die voor een goede Oplevering en dienstverlening en goed gebruik van de Dienst nodig zijn. Partijen werken te goeder trouw samen en verstrekken elkaar de informatie die voor de correcte uitvoering van het Service Contract en de instandhouding van de goede werking van de Dienst nodig is. Per Dienst bestaat een Service Contract uit de volgende documenten: 1 De Service Order van UPC Business ten behoeve van een bepaalde Dienst (met, indien van toepassing, eventuele bijlagen). 2 De Standaardtarievenlijsten van UPC Business indien van toepassing op de overeengekomen Dienst (bijvoorbeeld voor Priority Telefonie, Priority ISDN, Priority CPS, Priority VoIP en Priority Contact Center Services). 3 De Service Level Agreement van UPC Business 4 Deze Algemene Voorwaarden van UPC Business 5 De Acceptable Use Policy (AUP) van UPC Business (gepubliceerd op In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen van deze documenten geldt de hier genoemde volgorde. De algemene voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing. De offerte van UPC Business en de beschrijvingen van de Dienst buiten de Service Level Agreement en/of de Service Order om, maken geen deel van het Service Contract uit en Contractant kan daar geen rechten aan ontlenen. 1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of de Service Level Agreement zijn bindend zodra deze in de Service Order dan wel overeenkomst (al dan niet in briefvorm) die naar de betreffende Service Order verwijst, door de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen zijn ondertekend. 1.4 Door ondertekening van de Service Order bevestigt de Contractant dat hij alle bedoelde documenten en elementen, die samen het gehele Service Contract uitmaken, heeft ontvangen, begrepen en geaccepteerd. 1.5 Los van de in het Service Contract neergelegde rechten en verplichtingen, verleent UPC Business haar Diensten conform geaccepteerde internationale technische normen, wettelijke bepalingen (o.a. de Telecommunicatiewet), rechterlijke uitspraken, OPTA-regelgeving en OPTA-uitspraken, relevante gedragscodes, vaste regelingen en andere van toepassing zijnde voorwaarden op het gebied van elektronische communicatienetwerken en elektronische communicatiediensten, zoals die van tijd tot tijd wijzigen, en die automatisch bindend tussen Partijen zullen zijn en boven het Service Contract zullen prevaleren. Beide Partijen zullen het voorgaande geheel en al naleven. 3

5 1.6 UPC Business kan van tijd tot tijd een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden, de Service Level Agreement en/of de Acceptable Use Policy invoeren. De gewijzigde versie is vanaf de Ingangsdatum daarvan automatisch onderdeel van het (bestaande) Service Contract en vervangt de eerdere versie. De gewijzigde AUP is van toepassing nadat het algemeen op internet beschikbaar is gesteld ( UPC Business geeft de Contractant uiterlijk vier weken vóór de Ingangsdatum kennis van een gewijzigde versie hetzij door middel van toezending van de Algemene Voorwaarden en/of de Service Level Agreement, hetzij door verwijzing naar een publieke vindplaats. De Contractant heeft het recht om het Service Contract schriftelijk binnen dertig (30) dagen na kennisgeving door UPC Business te beëindigen, als de bedoelde wijziging(en) (toepassing van) de Dienst dan wel de positie van de Contractant aanzienlijk negatief beïnvloedt/en. 2 Definities De volgende definities, samen met de in de Service Level Agreement en de Service Order opgenomen definities, zijn, indien met hoofdletters geschreven, op het Service Contract van toepassing. Aansluiting Iedere afzonderlijke logische koppeling van een Locatie met de Netwerkinfrastructuur zoals overeengekomen in de Service Order waarbij capaciteit ter beschikking wordt gesteld. Over een fysieke verbinding kunnen meerdere Aansluitingen (en dus Diensten) worden geleverd. Aansluitpunt Het fysieke eindpunt van de Netwerkinfrastructuur van UPC Business op de Locatie waar de Randapparatuur van de Contractant op de CPE van UPC Business moet worden aangesloten, waarmee de Contractant toegang tot het gebruik van de Dienst krijgt. Afbakeningspunt Het Afbakeningspunt geeft voor de in de Service Level Agreement vermelde, verleende Dienst de virtuele grenzen aan van de verantwoordelijkheden voor de Contractant aan de zijde van de Contractant en voor UPC Business aan de zijde van UPC Business. Acceptable Use Policy (AUP) Het document van UPC Business dat deel van het Service Contract uitmaakt en het aanvaardbaar gebruik van de Diensten door de Contractant beschrijft. Broadband Connection Het Dienstverleningsniveau dat van toepassing is op de betreffende Dienst met de daarbij behorende kenmerken zoals beschreven in artikel 5 van de SLA. Dit niveau is onder te verdelen in 3 typen: Basis, Standaard of Verhoogd. Beschikbaarheid Het gedurende één Contractjaar door UPC Business gemeten percentage van de tijd waarin de Dienst voor de Contractant beschikbaar was, als volgt berekend: Totaal van de Hersteltijd (Niveau 1) per Contractjaar in minuten Beschikbaarheid = 100% - (Totaal aantal minuten Contractjaar) 4

6 CCS-Platform Contact Center Services Platform van UPC Business, bestaande uit telecommunicatieapparatuur die de routing en switching van binnenkomend en uitgaand telefoon- en dataverkeer voor Informatienummers afhandelt. Colocation Ruimte en/of Voorzieningen binnen een gebouw, die eigendom van UPC Business is/zijn c.q. door haar wordt/en gehuurd (van een aanbieder van Colocations) en die door de Contractant als Locatie wordt/en gebruikt, een en ander volgens een afzonderlijke Service Order met daarin de Tarieven en de rechten en verplichtingen tussen Partijen. Contractant Het bedrijf (de natuurlijke of rechtspersoon) dat een beroep uitoefent of een onderneming drijft, dat de contractspartij van UPC Business is en een Service Contract met UPC Business is aangegaan of wenst aan te gaan. Corporate Connection Het Dienstverleningsniveau dat van toepassing is op de Dienst met de daarbij behorende kenmerken zoals beschreven in artikel 5 van de SLA. Dit niveau is onder te verdelen in 3 typen: Basis, Standaard of Verhoogd. Contractjaar Eén jaar vanaf de Opleveringsdatum van de Dienst en opvolgende jaren. CPE De zogenaamde Customer Premise Equipment (d.w.z. de Voorzieningen van UPC Business), die op Locatie bij de Contractant moet worden geïnstalleerd om de Dienst aan de Contractant te kunnen leveren. De CPE bestaat uit apparatuur en bekabeling vanaf het punt waar de kabel de Locatie binnenkomt tot aan het door UPC Business (dan wel door UPC Business ingehuurde derden), als onderdeel van de Dienst Aangebrachte, Aansluitpunt. Creditering Het totaal aan boetes (boetebeding) conform artikel 6:92, lid 2 BW, bestaande uit Creditering volgens de Service Level Agreement voor te late Oplevering van de Dienst, als het enige (rechts)middel dat alle aansprakelijkheid voor te late Oplevering van de Dienst dekt, en Creditering volgens de Service Level Agreement ten aanzien van Hersteltijd, als het enige (rechts)middel dat alle aansprakelijkheid voor Hersteltijd en Beschikbaarheid dekt. Klantenservice Door UPC Business via internet, fax, telefoon en/of aan de Contractant verleende ondersteuning bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van Storingen. Dienst Iedere afzonderlijke Aansluiting op de Netwerkinfrastructuur en al haar functionaliteiten die de Contractant op grond van één of meerdere Service Contracten afneemt. De Diensten Priority Hosting, Priority CPS en Priority Contact Center Services bestaan uitsluitend uit functionaliteit en capaciteit centraal in het netwerk van UPC Business zonder dat er feitelijk een Aansluiting wordt geleverd. Dienstverleningsuren De uren waarop de afdeling Klantenservice van UPC Business voor de Contractant beschikbaar is voor het melden van Storingen. 5

7 Hersteltijd De tijd tussen het tijdstip van registratie van een Storing door UPC Business in een Trouble Ticket en het door UPC Business in het Trouble Ticket geregistreerde tijdstip waarop de Storing is hersteld. De tijdsduur waarop UPC Business wacht op de medewerking van Contractant wordt niet meegerekend in de Hersteltijd. Hersteluren De uren waarin aan door de Contractant aan UPC Business gemelde en als Trouble Ticket geregistreerde Storingen wordt gewerkt. Informatienummer Een numeriek of alfanumeriek nummer uit de serie 0800, 0900, 0906 of 0909, zoals in het nationale nummerplan vermeld. Ingangsdatum De datum waarop een nieuwe versie van de Standaardtarievenlijst, Algemene Voorwaarden, Service Level Agreement of Acceptable Use Policy van UPC Business ingaat. IP-adres Een uniek nummer voor de identificatie van apparatuur die direct op internet is aangesloten. Kantooruren Op Werkdagen tussen 8.00 en uur. Locatie (Deel van) de locatie, het gebouw of pand (dat wil zeggen een verzamelgebouw), de daken daarvan en het daarbij behorende erf ten aanzien waarvan de Contractant rechthebbende en/of rechtmatig gebruiker is, waar een Aansluitpunt is aangebracht en de Dienst ten behoeve van gebruik door de Contractant (dan wel de eindgebruikers van de Contractant) wordt verleend. Voor netwerkdiensten dient Contractant in ieder geval één locatie als Hoofdlocatie te kwalificeren. Tenzij anders aangegeven gelden de overige Locaties als Nevenlocatie. Looptijd De overeengekomen duur van de levering van een Dienst, met een minimumlooptijd van één Contractsjaar vanaf de Oplevering van de Dienst. Netwerkinfrastructuur De openbare elektronische communicatienetwerken en infrastructuur van UPC Business of door haar beheerd, met inbegrip van internet en kabelnetwerk en architectuur, alsmede de daarbij behorende toegangstechnologie, het backbone-netwerk van UPC Business, het (laatste) deel van de verbinding (de local tails ), aangesloten hardware, de daarbij behorende software, kabelbuizen en kabels. New Line Service Het aanleggen van een extra koperpaar in het aansluitnet van KPN welke niet operationeel is op de Locatie van de Contractant. Nummer Het nummer (of de nummerreeks) volgens het nationale nummerplan en de OPTA-regelgeving wordt gebruikt voor de identificatie van een gebruiker, netwerk of dienst. Voorbeelden zijn Informatienummers, voor internettoegang, 08xy, 14xy, 18xy en geografische Nummers. 6

8 Nummerportabiliteit De overdracht van een Nummer op verzoek van een Contractant, tevens zijnde de eindgebruiker van de Dienst, die volgens de (wettelijke en/of COIN-) verplichtingen door een Telecomaanbieder kan worden uitgevoerd en waarmee de Contractant zijn Nummer kan behouden nadat hij op een andere Telecomaanbieder is overgestapt. Off-Net verbinding Alle gevallen waarbij er niet sprake is van een On-net verbinding. Onderhoud Door UPC Business uitgevoerd gepland- en noodonderhoud aan haar Netwerkinfrastructuur en de Dienst. On-Net verbinding Hiervan kan uitsluitend sprake zijn als Contractant kiest voor het Dienstverleningsniveau Corporate Connection en Contractant op haar Locatie al beschikt over een operationele Aansluiting waarbij het qua reeds aanwezige capaciteit en Voorzieningen mogelijk is een nieuwe Dienst te leveren. Oplevering(sdatum) De werkelijke datum waarop een Dienst (of Aansluiting) conform artikel 4 aan de Contractant beschikbaar is gesteld c.q. de eerdere datum waarvan is aangetoond dat de Contractant in operationeel opzicht ten eigen behoeve een aanvang met toepassing van de Dienst (of Aansluiting) heeft gemaakt. OPTA De Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit. Partij, Partijen De Contractant en/of UPC Business. UPC Business UPC Nederland Business B.V., Correspondentieadres: Postbus 80900, 1005 DA, Amsterdam, bezoekadres: Kabelweg 51, 1014 BA te Amsterdam. Product De apparatuur en/of systemen (en de daarbij behorende software) als materiële, roerende zaken, alsmede de (sub)licenties die in combinatie met de Dienst aan de Contractant kunnen worden verkocht en aan hem in (sub)licentie kunnen worden gegeven, op basis van een afzonderlijke Service Order die de extra Tarieven en de rechten en verplichtingen tussen Partijen bevat. Randapparatuur Apparatuur, software, conversiedozen (voor de conversie van één type interface naar een ander) en overige systemen, met inbegrip van kabels vanaf het Aansluitpunt tot aan de Randapparatuur, die op Locatie zijn aangebracht en met het Aansluitpunt zijn verbonden, en die - voor risico en verantwoordelijkheid van de Contractant - zijn eigendom zijn, dan wel door hem worden gebruikt. Service Level Agreement ( SLA ) De overeenkomst die deel van het Service Contract uit maakt, het dienstverleningsniveau beschrijft en de rechten en verplichtingen van beide Partijen verduidelijkt. 7

9 Service Order Een volledig ingevulde Service Order en eventuele aanvullende technical questionnaire of andere bijlagen, door zowel de Contractant als UPC Business ondertekend, als onderdeel van het Service Contract. Een Service Order kan meerdere Diensten bevatten. Standaardtarievenlijst De op enig moment geldende bijlage met de standaard Tarieven van UPC Business voor de daarin genoemde Diensten. Als er voor een Dienst geen Standaardtarievenlijst is opgesteld, gelden de Tarieven zoals overeengekomen in de Service Order. Storing De Dienst is niet of verslechterd voor de Contractant beschikbaar. Een storing is in te delen als Storingsniveau 1 of Storingsniveau 2. Storingsniveau 1 Geheel buiten werking en niet beschikbaar zoals in de Service Level Agreement vermeld. Storingsniveau 2 Verslechterde dienstverlening (Dienst is niet volledig beschikbaar - enige gevolgen voor de Contractant) zoals in de Service Level Agreement vermeld. Tarieven De vergoedingen door de Contractant aan UPC Business te voldoen. Tarieven kunnen bestaan uit Eenmalige Tarieven (bijvoorbeeld voor Oplevering of Wijzigingen), Maandelijkse Tarieven (vast/terugkerend tarief) en Gebruikstarieven (variabel/op gebruik gebaseerd tarief). Telecomaanbieder Aanbieder van openbare elektronische-communicatienetwerken en/of openbare elektronische-communicatiediensten in de zin van de Telecommunicatiewet. Telecommunicatiewet De Telecommunicatiewet met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en elektronische communicatiediensten, de wijzigingen daarvan ( TW ) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Toegezegde Opleveringsdatum De bevestigde, specifiek door UPC Business na totstandkoming van het Service Contract aangegeven datum voor de Oplevering van de Dienst. Trouble Ticket Een melding die door medewerkers van de afdeling Klantenservice van UPC Business in een helpdeskbeheerapplicatie is ingevoerd, naar aanleiding van (telefonische) verzoeken van de Contractant om ondersteuning, bijvoorbeeld voor het registreren van een gemelde Storing. Verplaatsing Het verplaatsen van één van de Aansluitpunten van de Dienst naar een andere Locatie of het verplaatsen van één van de Aansluitpunten van de Dienst binnen dezelfde Locatie gedurende de Looptijd; dit geldt als een Omvangrijke Wijziging in de Service Level Agreement. 8

10 Verzochte Opleveringsdatum De datum waarop de Contractant de Dienst wil beginnen te gebruiken, zoals in de Service Order vermeld. Voorzieningen CPE dan wel andere apparatuur en systemen, met inbegrip van (ingebouwde) software die UPC Business op enigerlei wijze als onderdeel van de Dienst aan de Contractant beschikbaar stelt. Werkdag Maandag t/m vrijdag gedurende Kantooruren, met uitzondering van nationale feestdagen. Wijziging De wijziging van de Dienst of een administratieve aanpassing, door de Contractant gedurende de looptijd van het Service Contract aangevraagd, dat kan een Kleine Wijziging, of een Omvangrijke Wijziging zijn, zoals in de Service Level Agreement vermeld. 3 Het Service Contract 3.1 Alvorens een Service Contract aan te gaan, kan UPC Business aan de Contractant een offerte doen. Op zowel het verzoek van de Contractant om een voorstel als op de offerte van UPC Business zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Contractant. Tenzij expliciet anders is aangegeven is de (mondelinge of schriftelijke) offerte, in afwijking van de artikelen 6: BW, geen contractsdocument dat voor aanvaarding voorligt. UPC Business kan om haar moverende redenen op elk gewenst moment vóór of na ondertekening van het Service Contract door de Contractant een aan de Contractant gedane offerte intrekken (ook als er in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld) of de onderhandelingen afbreken, zonder dat dit tot aansprakelijkheid naar de Contractant leidt. 3.2 Voor het invullen van de Service Order (en eventueel de technical questionnaire) verstrekt de Contractant UPC Business de juiste, door UPC Business verzochte technische- en zakelijke informatie en gegevens, met inbegrip van het factuuradres, het postadres, de rechtsvorm en het bank- of girorekeningnummer van de Contractant. Als de Contractant niet haar specifieke wensen, eventueel op de technical questionnaire, aangeeft, zullen de standaard instellingen van UPC Business worden geconfigureerd voor de Oplevering. De Contractant geeft UPC Business wijzigingen zo spoedig mogelijk en schriftelijk door. De Contractant garandeert de juistheid en volledigheid van de bedoelde informatie en gegevens. Het is UPC Business toegestaan om - alvorens een Service Order te aanvaarden - de kredietwaardigheid van de Contractant te controleren. 3.3 Het Service Contract tussen Partijen is bindend, zodra de correct ingevulde Service Order door de bevoegde vertegenwoordigers van Contractant en UPC Business is ondertekend. 9

11 4 Oplevering van de Dienst(en) 4.1 De Oplevering door UPC Business van een Dienst wordt geacht op correcte wijze op de Opleveringsdatum te hebben plaatsgevonden bij het succesvol verrichten van de oplevertest van UPC Business dan wel de ingebruikname door de Contractant indien dat eerder is. UPC Business zal de Opleveringsdatum op grond van een mondelinge of schriftelijke (inclusief via of webportal) kennisgeving bevestigen. 4.2 Na Oplevering van de afzonderlijke Dienst per Aansluiting zijn de Tarieven door de Contractant verschuldigd per Aansluiting. Indien de Contractant gelijktijdig (op één Service Order) Diensten op meerdere Locaties, zoals Priority IP VPN of Priority Ethernet, heeft afgenomen, zijn de Tarieven voor deze Diensten verschuldigd vanaf het eerste van de volgende momenten: 1) zodra één Hoofdlocatie en een tweede Locatie zijn opgeleverd of 2) zodra Contractant gebruik maakt van een Dienst. Aanvullende Diensten kennen een eigen Oplevering en Looptijd zoals bepaald in de betreffende Service Order. 4.3 Als de Dienst niet door UPC Business kan worden opgeleverd als gevolg van een handelen of nalaten van de Contractant in strijd met zijn uit het Service Contract voortvloeiende verplichtingen (met inbegrip van het niet verlenen van de juiste medewerking of informatie, het niet aanwezig zijn op of het niet verschaffen van toegang tot de Locatie(s) waar de Dienst wordt verleend, en/of het niet naleven van inrichtingsen beveiligingsvoorschriften), zijn de Tarieven vanaf de Toegezegde Opleveringsdatum verschuldigd en heeft UPC Business het recht om het Service Contract vóór Oplevering van de Dienst te beëindigen dan wel de Oplevering van de Dienst op te schorten zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt. 5 Tarieven en Betalingsvoorwaarden 5.1 De volgende Tarieven dienen door de Contractant aan UPC Business voor een in de Service Order vermelde Dienst te worden voldaan. - Eenmalige Tarieven - Maandelijkse Tarieven (vast/terugkerend) - Gebruikstarieven, indien van toepassing (variabel/op gebruik gebaseerd) De Eenmalige Tarieven voor Oplevering van de Dienst (of Wijzigingen) worden gefactureerd en zijn tegelijk met de Maandelijkse Tarieven voor de eerstvolgende factureringstermijn verschuldigd. De Maandelijkse Tarieven worden vooraf gefactureerd en zijn vooraf verschuldigd. De Gebruikstarieven worden achteraf gefactureerd en zijn achteraf verschuldigd. De Contractant is verplicht de Tarieven te voldoen zolang de Dienst tot zijn beschikking staat. Dit geldt ook na afloop van de Looptijd en/of gebruik van de Dienst na beëindiging van het Service Contract. 5.2 Met betrekking tot bepaalde diensten, waaronder maar niet beperkt tot Priority Telefonie, Priority ISDN, Priority CPS, Priority VoIP en Priority Contact Center Services, zijn de Tarieven en Standaardtarieven van UPC Business van toepassing en verschuldigd, tenzij in (bijlagen bij) de Service Order andere Tarieven en Standaardtarieven zijn overeengekomen. Als voor een Dienst geen Tarieven en Standaardtarievenlijst geldt, gelden de in de Service Order overeengekomen Tarieven en Standaardtarieven. 5.3 UPC Business behoudt zich het recht voor de van toepassing zijnde Tarieven en/of Standaardtarieven jaarlijks op 1 april aan te passen gebaseerd op de consumentenprijsindex die wordt bijgehouden door 10

12 het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze bedoelde aangepaste Tarieven en/of Standaardtarieven worden automatisch onderdeel van het Service Contract, waarbij eerdere Tarieven en/of Standaardtarieven worden vervangen. UPC Business stelt de Contractant minimaal vier weken van tevoren van de aangepaste Tarieven en/of Standaardtarieven in kennis. Artikel 7.2 Tw. is niet van toepassing op de in deze artikel genoemde prijsverhoging. 5.4 De Tarieven en/of Standaardtarieven zijn in Euro s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald. UPC Business rondt de bedragen per oproep af op twee cijfers achter de komma. Onverminderd lid 5.3 is UPC Business gerechtigd om de overeengekomen Standaardtarieven en Tarieven aan te passen, en wel op basis van wijzigingen van interconnectie-tarieven, kostprijswijzigingen, veranderingen in belastingen, heffingen en/of invoerrechten, tariefswijzigingen van onderliggende diensten door de overheid en regelgevende instanties of rechterlijke uitspraken. 5.5 De Contractant voldoet het door UPC Business gefactureerde bedrag, zonder recht op opschorting of verrekening, binnen een vervaltermijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum, en wel door middel van een bankoverschrijving of automatische afschrijving naar een nader door UPC Business op te geven bankrekening. De op het bankafschrift van UPC Business aangegeven transactiedatum is doorslaggevend en geldt als datum van betaling. De gefactureerde en verschuldigde bedragen worden vastgesteld aan de hand van de administratie van UPC Business, behoudens steekhoudend tegenbewijs door de Contractant. 5.6 Na afloop van de in lid 5.5 bedoelde vervaltermijn ( fatale termijn ) is de Contractant van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor te late betaling, tenzij UPC Business schriftelijk een nadere vervaldatum heeft gesteld. Indien de Contractant uiterlijk op de vervaldatum niet heeft betaald, is het UPC Business, onverminderd haar overige rechten, toegestaan om over alle vervallen, openstaande bedragen aan de Contractant de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen. Indien er ten aanzien van de incasso van de facturen (buiten) gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, is de Contractant tevens aansprakelijk voor betaling van de totale in dit opzicht door UPC Business gemaakte kosten vanaf het moment dat de Contractant in verzuim is. 5.7 De Contractant kan de afdeling Klantenservice van UPC Business schriftelijk uiterlijk tot 30 dagen na de factuurdatum op de hoogte te stellen van het feit dat hij de gefactureerde bedragen betwist, onder overlegging van zijn precieze bezwaren. Partijen zullen het betreffende geschil binnen 60 dagen na de factuurdatum oplossen, UPC Business zal in deze periode niet de wettelijke vertragingsrente over de betwiste bedragen in rekening brengen. Het is de Contractant uitsluitend toegestaan om gedurende deze termijn betaling van de betwiste bedragen op te schorten; niet-betwiste bedragen blijven conform de leden 5.5 en 5.6 verschuldigd. 6 Duur van het Service Contract 6.1 Het Service Contract treedt voor de Partijen in werking bij ondertekening van het Service Contract, zoals in artikel 3 bepaald. 6.2 Het Service Contract voor een Dienst kent een duur van bepaalde tijd welke eindigt na verloop van de in de Service Order vermelde initiële Looptijd, met een minimumlooptijd van één Contractsjaar, welke 11

13 start op de Opleveringsdatum voor die Dienst. Het Service Contract wordt na de initiële Looptijd automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, waarna iedere Partij het Service Contract door middel van een schriftelijke kennisgeving kan beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden. 6.3 De duur van een Service Contract voor meerdere Diensten welke op één Service Order zijn besteld, zoals Priority IP VPN of Priority Ethernet, kent per afzonderlijke Dienst (of Aansluiting) een duur van bepaalde tijd welke eindigt per afzonderlijke Dienst na verloop van de in die Service Order vermelde initiële Looptijd, welke Looptijd start zodra die Dienst is opgeleverd, met een minimumlooptijd van één Contractsjaar. Na deze initiële Looptijd wordt het Service Contract automatisch per Dienst voor onbepaalde tijd verlengd, waarna iedere Partij het Service Contract per Dienst door middel van een schriftelijke kennisgeving kan beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden. Voor aanvullende Diensten zullen aanvullende Service Contracten worden gesloten met een eigen Looptijd. 6.4 Indien een Service Order voor een Dienst onderdeel uitmaakt van een raam-, wederverkoop- of roothandelsovereenkomst tussen Partijen, geldt iedere afzonderlijke Service Order als een Service Contract onder de voorwaarden van die raam-, wederverkoop- of groothandelsovereenkomst. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen kent ieder Service Contract de Looptijd zoals opgenomen in de Service Order, met een minimumlooptijd van één Contractsjaar, vanaf de Opleveringsdatum van de betreffende Dienst. Rechtmatige beëindiging van raam-, wederverkoop- of groothandelsovereenkomst heeft tot gevolg dat ieder individueel Service Contract van rechtswege eindigt met het verstrijken van de Looptijd van dat Service Contract. 7 Voorzieningen, Locatie en Randapparatuur 7.1 Als onderdeel van de Dienst stelt UPC Business, waar van toepassing, Voorzieningen ter beschikking, en krijgt de Contractant gedurende de Looptijd een recht op het gebruik van deze Voorzieningen en draagt zij het risico hiervan, tenzij anderszins overeengekomen. 7.2 Uitsluitend UPC Business dan wel derden die door UPC Business ingehuurd zijn, zijn gemachtigd om de Voorzieningen te installeren, deze in werking te stellen dan wel deze te onderhouden, te wijzigen, te repareren, te vervangen, te verplaatsen en/of te verwijderen. De Voorzieningen worden op de Locatie, op een geschikt geachte plaats geïnstalleerd, welke plaats de Contractant voor eigen rekening beschikbaar zal stellen, conform de Service Level Agreement. De Contractant zal, zonder daarvoor iets in rekening te brengen: a de in dit artikel bedoelde werkzaamheden ook na afloop van het Service Contract toestaan; b erop toezien dat UPC Business dan wel derden die door UPC Business ingehuurd zijn (welke derden op verzoek een legitimatiebewijs moeten kunnen tonen), ongehinderd toegang tot de Locatie wordt verleend, teneinde hun werkzaamheden met betrekking tot Oplevering, herstel van Storingen of Onderhoud te kunnen verrichten, en dat zij in de gelegenheid worden gesteld om de bedoelde werkzaamheden op de door UPC Business verlangde wijze te verrichten. 12

14 7.3 Voor zover de Contractant niet de rechthebbende van de Locatie is, zal de Contractant namens UPC Business de toestemming en medewerking van de rechthebbende(n) verkrijgen, die op enig moment vereist kunnen zijn voor het uitvoeren van de in dit artikel omschreven werkzaamheden. UPC Business is niet verplicht om de Contractant of de rechthebbende in dit opzicht enige vergoeding te betalen. 7.4 Als onderdeel van de Voorzieningen levert UPC Business indien nodig, zonder extra kosten, maximaal 10 meter bekabeling vanaf het punt waar de kabel de Locatie binnenkomt tot aan het Aansluitpunt. Indien de Contractant meer dan 10 meter bekabeling nodig heeft, is de Contractant hiervoor extra Eenmalige Tarieven verschuldigd. 7.5 De Contractant is verplicht de Voorzieningen als een goed huisvader te behandelen en zorgt ervoor dat deze zich aan het einde van het Service Contract in hun oorspronkelijke toestand bevinden, daarbij rekening houdend met normale slijtage. De Contractant is verplicht UPC Business in staat te stellen de Voorzieningen terug te nemen, zowel gedurende als na afloop van het Service Contract. De Contractant zal UPC Business voor het ophalen van de Voorzieningen een redelijke termijn te gunnen en kan de Voorzieningen niet als een vorm van zekerheid achterhouden. Mocht de Contractant UPC Business niet voldoende gelegenheid voor het ophalen van de Voorzieningen geven, dan is de Contractant verplicht de standaard Maandelijkse Tarieven van de betreffende Dienst te voldoen. Dit geldt tevens na afloop van het Service Contract. Partijen erkennen dat de Voorzieningen geacht worden roerende zaken te zijn. Het eigendom van de Voorzieningen wordt ingevolge het Service Contract niet overgedragen. De Contractant heeft niet het recht om de Voorzieningen te verkopen, deze op welke manier dan ook te bezwaren dan wel daarop wijzigingen aan te brengen. 7.6 De Contractant zal UPC Business direct informeren: a indien de Voorzieningen worden vernietigd, verloren zijn gegaan, gestolen of beschadigd zijn; b over de bedoeling om (enig deel van) de Locatie te verlaten, te verkopen of aan derden in gebruik te geven; c over vorderingen of beslagen van derden met betrekking tot de Voorzieningen; of d over vorderingen van derden in een faillissement of een surseance van betaling die op de Voorzieningen van invloed kunnen zijn. In dit laatste geval zal de Contractant het te allen tijde aan de betreffende derde duidelijk te maken dat de Contractant niet de rechthebbende ten aanzien van de Voorzieningen is en dat de Voorzieningen onmiddellijk aan UPC Business moeten worden geretourneerd. 7.7 De Contractant zal de Voorzieningen correct verzekeren en deze verzekerd houden, dan wel over de juiste middelen beschikken om op alternatieve wijze dekking te kunnen bieden tegen het risico van schade aan de Voorzieningen, met inbegrip van door brand of diefstal veroorzaakte schade. 7.8 Met de voorafgaande instemming (schriftelijk, mondeling of op grond van daadwerkelijk gebruik) van de Contractant, kan de Locatie van de Contractant door UPC Business worden gebruikt voor de Oplevering van een Dienst aan een andere Contractant van UPC Business. Ingeval van local tails waarbij UPC Business graafwerkzaamheden heeft moeten verrichten om de Locatie van de Contractant te bereiken, wordt de bedoelde instemming automatisch verleend. 13

15 7.9 Als de Netwerkinfrastructuur van UPC Business met local tails is uitgebreid en UPC Business graafwerkzaamheden heeft moeten verrichten om de Locatie van de Contractant te bereiken door gebruik te maken van de privégrond waarvoor de Contractant de rechthebbende of rechtmatig gebruiker is, dan verleent de Contractant UPC Business het recht om haar Netwerkinfrastructuur, zonder kosten of schadevergoeding voor UPC Business, gedurende en na (afloop van) het Service Contract in die grond te houden. Voor zover de Contractant niet de rechthebbende ten aanzien van de grond is, moet de Contractant de rechtmatig gebruiker van die grond zijn, en de toestemming en medewerking verkrijgen die noodzakelijk zijn om UPC Business in staat te stellen om het verleende recht op local tails in die grond uit te oefenen. De Contractant vrijwaart UPC Business tegen alle vorderingen tot kosten of schadevergoeding van derden De Contractant zal met de Voorzieningen geen andere activiteiten verrichten dan die waarvoor deze bedoeld en geschikt zijn. De Contractant zal uitsluitend Randapparatuur gebruiken die aan de relevante wettelijke eisen voldoet en in technisch opzicht geschikt is, conform de Service Level Agreement. De Randapparatuur moet compatibel zijn met de op het Aansluitpunt aangesloten CPE. De Contractant is verantwoordelijk voor de Randapparatuur en alle kabels tussen het Aansluitpunt en de Randapparatuur. De bekabeling tussen het Aansluitpunt en de Randapparatuur maakt geen deel van de Dienst uit en wordt door de Contractant, voor eigen rekening aangebracht. UPC Business is op verzoek bereid om tegen extra Eenmalige Tarieven de gewenste bekabeling voor de Contractant tussen het Aansluitpunt en de Randapparatuur van de Contractant aan te brengen Ingeval van opschorting van de Dienst of beëindiging van het Service Contract, kan UPC Business de Randapparatuur onmiddellijk, zonder de (voorafgaande) toestemming van de Contractant en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt, afkoppelen. 8 Extra Diensten 8.1 UPC Business zal, in combinatie met een Dienst en op verzoek van de Contractant, haar verplichtingen ten aanzien van Nummerportabiliteit conform de wet en de van toepassing zijnde regelgeving nakomen, waarbij het bestaande Nummer van de Contractant of diens eindgebruiker door UPC Business ten behoeve van voortgezet gebruik wordt geïmplementeerd. UPC Business zal, in combinatie met de correcte beëindiging door de Contractant van het Service Contract (door middel van een afzonderlijke schriftelijke kennisgeving van de Contractant aan UPC Business) en op verzoek van de Contractant tevens zijnde de eindgebruiker, haar verplichtingen ten aanzien van Nummerportabiliteit conform de wet en de van toepassing zijnde regelgeving nakomen, waarbij het bestaande Nummer van de Contractant door een andere Telecomaanbieder wordt geïmplementeerd, op voorwaarde dat: (i) er geen sprake is van lopende vorderingen of contractuele kwesties; en (ii) alle Tarieven correct zijn voldaan. Indien een eindgebruiker van de Contractant zijn Nummer wenst te porteren, zal UPC Business instemming vragen van de Contractant. De Contractant zal UPC Business vrijwaren tegen alle vorderingen welke samenhangen met het wel, niet of niet tijdig geven van de instemming. 8.2 De Contractant kan, in combinatie met een Dienst, tegen meerprijs de verkoop van Producten aanvragen. Hiervoor zal een afzonderlijk Service Contract worden afgesloten. Als UPC Business akkoord gaat met de verkoop van de Producten aan de Contractant, dan wordt het eigendom van de Producten aan 14

16 de Contractant overgedragen en de (ingebouwde) software van het Product gedurende de Looptijd van de daarbij behorende Dienst op grond van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare (sub)licentie verschaft, conform de back-to-back -voorwaarden van de derdeproducent van die Producten. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. UPC Business is niet verplicht om verkochte Producten terug te nemen. UPC Business draagt geen andere aansprakelijkheid voor aan de Contractant verkochte Producten dan de aansprakelijkheid van derdeproducenten naar UPC Business. 9 Gebruik van de Dienst 9.1 UPC Business heeft het recht om naar haar redelijke inzicht de technische wijze waarop de Dienst wordt verleend, te wijzigen, mits deze wijzigingen geen aanzienlijk negatieve gevolgen voor het gebruik van de Dienst zullen hebben. Het is de Contractant niet toegestaan om de Dienst (dan wel ingebouwde software) zonder de instemming van UPC Business aan te passen of uit te breiden, dan wel een dergelijke wijziging of uitbreiding te doen invoeren. 9.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van een Dienst en het gebruik daarvan en ten gevolge van wijzigingen of toevoegingen aan de Dienst (met inbegrip van de Voorzieningen en Producten) blijven in het bezit van UPC Business en/of haar licentiegevers. Voor zover software deel van de Dienst uitmaakt, ontvangt de Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van die software gedurende de Looptijd in het kader van de Dienst. De Contractant beseft dat de aan de Contractant ter beschikking gestelde software(sub)licenties eventueel vertrouwelijke informatie bevatten. Het is de Contractant niet toegestaan deze software te kopiëren of bekend te maken, of een derde toe te staan de software te gebruiken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Software mag uitsluitend voor back-updoeleinden zoals door de wet voorzien - worden gekopieerd. 9.3 Ingeval (het waarschijnlijk lijkt dat) een derde ten aanzien van (een deel van) de Dienst een inbreukvordering gaat instellen, zal de Contractant UPC Business meteen daarvan op de hoogte brengen. In dat geval zal UPC Business de Contractant als volgt schadeloos stellen, en wel door hetzij: a namens de Contractant het recht op het gebruik van de inbreukmakende Dienst te verkrijgen; b de inbreukmakende Dienst zodanig aan te passen dat deze geen inbreuk meer maakt; of c een functioneel gelijksoortig element van de Dienst dat niet inbreukmakend is, te verkrijgen of daarvoor in de plaats te stellen; of d mocht geen van de hiervoor genoemde alternatieven redelijkerwijs beschikbaar zijn, een gedeelte van de door de Contractant voor de inbreukmakende Dienst (of het betreffende gedeelte daarvan) betaalde kosten naar verhouding, geheel naar eigen inzicht, en als het enige en exclusieve (rechts) middel van de Contractant, terug te betalen. UPC Business draagt geen aansprakelijkheid voor inbreuken wegens aan de Contractant of door de Contractant ingehuurde derden toerekenbare redenen. 9.4 Het is de Contractant niet toegestaan om in strijd met verplichtingen voortvloeiende uit de wet en het Service Contract (met inbegrip van de AUP van UPC Business) gebruik van een Dienst te maken, met inbegrip van onrechtmatig spammen, de distributie van onrechtmatige content, hacken of enig ander misbruik, en alle gebeurtenissen waarnaar als oneigenlijk gebruik wordt verwezen. De Contractant is aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Als er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de Dienst jegens UPC Business of derden, dan is de Contractant volledig aan- 15

17 sprakelijk voor de door UPC Business en derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade, en dient de Contractant UPC Business schadeloos te stellen. UPC Business heeft het recht om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt. 9.5 Indien technisch mogelijk en voor zover zulks binnen de wettelijke bepalingen valt, zal UPC Business voldoen aan verzoeken van de Contractant voor het blokkeren van identificatiegegevens ( Caller Line Identification, CLI ). CLI-blokkering van derden waarom door andere Telecomaanbieders is verzocht, zal door UPC Business in acht worden genomen en worden gerespecteerd. De Contractant zal dezelfde CLI-blokkeringsverplichtingen nakomen en stelt UPC Business schadeloos tegen derden wanneer de Contractant in strijd met de wet handelt. 9.6 UPC Business heeft het recht om zonder de voorafgaande toestemming van de Contractant naar eigen inzicht derden voor de Oplevering van de Dienst in te schakelen. 10 Beperkingen van aansprakelijkheid 10.1 Een Partij kan de wederpartij (de nalatige Partij) uitsluitend aansprakelijk stellen voor directe schade zoals hierna vermeld, welke schade het gevolg is van een niet-nakoming, wetsovertreding, onrechtmatige daad of nalatigheid, waarbij de aansprakelijkheid voor dergelijke directe schade tot de in dit lid 10.1 aangegeven gebeurtenissen en bedragen beperkt zal zijn. a Directe schade door overlijden of lichamelijk letsel, tot een maximum bedrag van ,- per gebeurtenis of samenhangende reeks gebeurtenissen. b Directe materiële schade aan materiële, roerende activa. In dat geval is de aansprakelijkheid van de nalatige Partij beperkt tot de kosten van het repareren en/of vervangen van de betreffende roerende activa en te allen tijde tot een bedrag van ,- per gebeurtenis of samenhangende reeks gebeurtenissen. In een geval waarin de Contractant de nalatige Partij is, is de directe schade van toepassing op de vernietiging, het verlies of diefstal van de Voorzieningen en de Netwerkinfrastructuur, met inbegrip van buitenproportionele slijtage bij oneigenlijk gebruik of achteloosheid aan de zijde van de Contractant. c Directe schade waarvoor de Contractant (als de nalatige Partij) bij vroegtijdige beëindiging van het Service Contract door de Contractant, vóór afloop van de initiële Looptijd, aansprakelijk is, bestaande uit de totale Tarieven voor de rest (dat wil zeggen het nog niet vervallen gedeelte) van de initiële Looptijd. Voor de berekening van de Gebruikstarieven wordt een maandelijks gemiddelde genomen van de laatste drie verzonden facturen. Vroegtijdige beëindiging door de Contractant van het Service Contract vóór Oplevering van de Dienst is slechts mogelijk bij voorafgaande overeenstemming over de directe schade zijnde de Eenmalige Tarieven of, indien hoger, de werkelijke gemaakte kosten van de graaf- en installatiewerkzaamheden, arbeidsuren en bestellingen bij derden ten behoeve van de Oplevering van de Dienst. Indien zich binnen een kalenderjaar meerdere gebeurtenissen zoals hiervoor omschreven voordoen, dan is de maximumaansprakelijkheid voor schade beperkt tot één miljoen euro ( ,-). Mocht ten gevolge van de hiervoor omschreven gebeurtenissen op grond van meerdere Service Contracten of meerdere Diensten meer dan één vordering tot schadevergoeding worden ingesteld en mochten 16

18 deze vorderingen gezamenlijk de per gebeurtenis vermelde maximumbedragen overschrijden, dan worden de vorderingen pro rata, tot het genoemde maximum, voldaan. Ter voorkoming van misverstanden belet het bepaalde in dit artikel 10 UPC Business niet om betaling van Tarieven op grond van een Service Contract te vorderen De wederpartij zal de nalatige Partij zo spoedig mogelijk schriftelijk van de in het vorige lid bedoelde directe schade op de hoogte te stellen, maar in ieder geval binnen een maximumtermijn van vier weken nadat de schade is opgetreden. Na deze termijn aan de nalatige Partij gemelde schade zal niet tot aansprakelijkheid leiden of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij de wederpartij kan aantonen dat van haar niet in alle redelijkheid kon worden verwacht dat zij een tijdige of schriftelijke vordering zou indienen. De wederpartij is te allen tijde verplicht om direct gepaste maatregelen te nemen om de schade, alsmede haar vordering tot schadevergoeding, zo gering mogelijk te houden Geen der Partijen is op enig moment aansprakelijk voor andere schade dan de in lid 10.1 genoemde, en geen der Partijen is aansprakelijk voor door de wederpartij of derden geleden gevolg- of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, reputatieschade, verlies van bedrijfstijd, schade van klanten of leveranciers of immateriële schade. De in dit gehele artikel 10 opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn mede van toepassing ten aanzien van de werknemers van een Partij en alle andere personen die voor de Oplevering van de Dienst(en) door een Partij ingehuurd zijn De in de Service Level Agreement opgenomen Crediteringsregelingen vormen een boetebeding in de zin van artikel 6:92, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, en zijn het enige en exclusieve (rechts)middel van de Contractant ten aanzien van te late Oplevering, Hersteltijd of Beschikbaarheid De bepalingen van artikel 9.3, 10.1 en 10.4 vormen de totale aansprakelijkheid van UPC Business voor betalingen van bedragen op grond van enige schade, claims, kosten of andere vorderingen van de Contractant ontstaan uit de relatie tussen de Contractant en UPC Business. Mocht ten gevolge van de omschreven gebeurtenissen meer dan één vordering tot schadevergoeding worden ingesteld onder verschillende Service Contracten dan worden de vorderingen pro rata, tot het in dit artikel genoemde maximum, voldaan. 11 Opschorting en beëindiging 11.1 Partijen komen overeen dat de mogelijkheid van toepassing van de artikelen 6: van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding) wordt uitgesloten Iedere Partij (de beëindigende Partij) kan het Service Contract ten aanzien van een Dienst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst door middel van schriftelijke opzegging per aangetekende post beëindigen, als de wederpartij (de nalatige Partij) haar uit het Service Contract of de wet voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van die Dienst wezenlijk niet nakomt en de betreffende nietnakoming niet binnen een termijn van 30 dagen na aangetekend verzonden ingebrekestelling heeft hersteld. Voorgaande geldt met behoud van het recht van de beëindigende Partij om schadevergoeding te vorderen, voorzover het Service Contract dit toelaat. 17

19 11.3 Opzegging volgens de bepalingen van artikelen 11 en 12 heeft tot gevolg dat: a De Contractant zo snel mogelijk alle Voorzieningen zal teruggeven aan UPC Business of nu reeds haar toestemming verleent aan UPC Business om deze Voorzieningen op te komen halen; en b enige licentie die onder een Service Contract aan de Contractant is verschaft reeds nu tegelijkertijd met de opzegging wordt beëindigd; en c alle facturen of vorderingen die op het moment van opzegging zijn ontstaan tegelijkertijd met de opzegging van het Service Contract direct opeisbaar zijn UPC Business kan haar Dienstverlening onmiddellijk (geheel of gedeeltelijk) opschorten of het Service Contract onmiddellijk (geheel of gedeeltelijk) beëindigen, indien: a er sprake is van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik van de Dienst of schending van de AUP; b er een verzoekschrift voor (voorlopige) surséance van betaling of het faillissement van de Contractant is ingediend; c er een besluit over de overgang, liquidatie of staking van (een aanzienlijk deel van) de onderneming van de Contractant is aangenomen, of wanneer de Contractant is ontbonden; d De Contractant een openstaand bedrag, anders dan de gevallen genoemd in artikel 5.7, niet heeft voldaan dat reeds meer dan 30 dagen opeisbaar was; of e er sprake is van een overheidsbeschikking daartoe, inclusief veiligheids en beveilingsredenen Ingeval van de in lid 11.4 sub b), c), of d) genoemde gebeurtenissen, zal UPC Business de Contractant vooraf schriftelijk berichten over de opschorting of beëindiging. Voor de onder sub a) en e) genoemde gebeurtenissen is geen kennisgeving nodig Bij opschorting of beëindiging als in dit artikel 11 bedoeld, ontstaat er voor UPC Business geen aansprakelijkheid aan de Contractant en/of derden. Daarnaast, in het geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft UPC Business het recht om alle aan de Contractant openstaande en toekomstig aan de Contractant verschuldigde betalingen in te houden om de belangen, kosten en schade van UPC Business en/of derden te dekken. Bij opschorting of beëindiging als in dit artikel bedoeld, zullen alle vorderingen van UPC Business aan de Contractant vanuit het Service Contract onmiddellijk opeisbaar worden. Indien een Dienst na een opschorting opnieuw geactiveerd wordt, is UPC Business gerechtigd hiervoor Eenmalige Tarieven voor in rekening te brengen Bij samenloop prevaleren de uit lid 11.4 voortvloeiende rechten boven die uit lid Overmacht 12.1 Mocht een der Partijen door Overmacht niet in staat zijn om haar verplichtingen ten aanzien van het Service Contract na te komen, dan worden die verplichtingen voor de duur van de Overmachtsituatie opgeschort en hebben beide Partijen het recht om het Service Contract na twee maanden van Overmacht te beëindigen (opzeggen). Partijen houden elkaar van de bedoelde Overmachtsituatie op de hoogte. Bij Overmacht aan de zijde van UPC Business met betrekking tot de Oplevering van een Dienst, zal UPC Business de Contractant tenminste vijf Werkdagen van tevoren inlichten, of eerder zodra de Overmacht redelijkerwijs bekend is. 18

20 12.2 Overmacht wordt gedefinieerd als elke afzonderlijke omstandigheid die naar Nederlands recht buiten de macht van een Partij ligt, en waardoor de nakoming van haar verplichtingen aan de andere Partij geheel of gedeeltelijk verhinderd is of waardoor de nakoming van die verplichtingen in alle redelijkheid niet van die Partij verwacht kan worden, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van het Service Contract voorzien was. Deze omstandigheden omvatten in ieder geval: de noodtoestand (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, brand en bliksem), andere gereguleerde Telecomaanbieders die weigeren hun verplichtingen die voor de goede levering van de Dienst noodzakelijk zijn, na te komen of daartoe door overmacht verhinderd zijn, overheids- of juridische beperkingen of beperkingen van regelgevende aard, met inbegrip van het niet over de vereiste vergunningen beschikken (bijv. voor graafwerkzaamheden of het leggen van kabels), schade aan de Netwerkinfrastructuur of Voorzieningen die is veroorzaakt door knaagdieren of het kapotgaan van de kabels, waarbij het kapotgaan is toe te rekenen aan een derde die niet door UPC Business is ingehuurd. Overmacht aan de zijde van een door een Partij ingehuurde derde wordt gerekend als Overmacht met betrekking tot het Service Contract In het geval van Overmacht heeft de andere Partij geen recht op enige vergoeding voor kosten of schade, als de door de Overmacht getroffen Partij haar verplichtingen aan de andere Partij (tijdelijk) niet kan nakomen. 13 Gegevensbescherming 13.1 Door UPC Business op basis van de uitvoering van het Service Contract verkregen gegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen verwerkt. UPC Business zal zich redelijkerwijs inspannen om die gegevens te beveiligen. UPC Business kan geen naleving van wet- en/of regelgeving of gedragscodes over verkeers- of persoonsgegevens door andere Telecomaanbieders waarborgen of garanderen UPC Business is verplicht en bevoegd verkeersgegevens voor de door de wet bepaalde doeleinden en termijnen te verwerken, te houden en/of te vervreemden. Hieronder valt ondermeer het gebruik daarvan voor redelijke marketingdoeleinden, tenzij de Contractant uitdrukkelijk zijn toestemming daarvoor heeft geweigerd. Op het redelijke verzoek van de Contractant zal UPC Business algemene informatie verstrekken over welke verkeersgegevens worden verwerkt en de termijnen daarvoor Zowel UPC Business als de Contractant moeten de Wet bescherming persoonsgegevens naleven, waarbij UPC Business als bewerker en de Contractant als de verantwoordelijke fungeert in de zin van de wet. Als de persoonsgegevens van de Contractant of andere personen (d.w.z. identificeerbare natuurlijke personen) voor de uitvoering van het Service Contract door UPC Business of de Contractant worden verwerkt, gaat de Contractant akkoord met de legitieme criteria voor bedoelde verwerking en stelt hij UPC Business schadeloos ingeval van vorderingen van de bedoelde personen UPC Business moet - binnen de wettelijke bepalingen (met inbegrip van het herleiden van schadelijke gesprekken van en naar andere Telecomaanbieders) of op last van een bevoegde overheidsinstelling, en ondanks een eventueel verzochte CLI-blokkering - in staat zijn om, zonder melding daarvan aan de Contractant, elektronische communicatie af te tappen en/of persoonsgegevens en verkeersgegevens te verstrekken, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt. UPC Business heeft het recht om voor dit doel technische interfaces bij dergelijke bevoegde overheidsinstellingen aan te brengen en uit te voeren. 19

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie