Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen. LB 1, IKB en KAT. IKB, KAT (geen uitzonderingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen. LB 1, IKB en KAT. IKB, KAT (geen uitzonderingen)"

Transcriptie

1 LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 1 ster De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. AH= administratief herstel, = herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen Bestaande wetgeving Het bedrijf voldoet aan het Legkippenbesluit A01 Ketenkwaliteitssysteem Het bedrijf heeft een IKB of een certificaat. A02 Stempeling en traceerbaarheid Eieren moeten altijd op het bedrijf worden gestempeld. Ongestempelde eieren mogen niet alsnog in het pakstation worden gestempeld als BLK en onder BLK worden verkocht, ook niet bij storing van het stempelapparaat; deze moeten in een ander kanaal worden afgezet. A03 Verschillende huisvestingssystemen Noodvoorzieningen Indien op het bedrijf verschillende huisvestingssystemen aanwezig zijn, vindt kanalisatie plaats op basis van eikleur en stempelcodes. Indien mechanische ventilatie: er is een werkende alarminstallatie en een noodstroomaggregaat m.b.t. ventilatie aanwezig. Het LB 1, IKB en IKB, (geen uitzonderingen) AW 2, IKB Het bedrijf laat zich jaarlijks controleren op de IKB en/of voorschriften en heeft geen afwijkingen op het gebied van dierenwelzijn. Controleer steekproefsgewijs of alle eieren op het bedrijf voorzien zijn van een stempel en dat de stempel goed leesbaar is. Ongestempelde eieren zijn aantoonbaar in ander kanaal dan BLK afgezet. Noteer eventuele afwijkingen. Controleer of het bedrijf werkt met verschillende eikleuren en stempelcodes. Controleer of een alarm en werkend noodstroomaggregaat aanwezig is (aggregaat testen) en of de kleppen bij stroomuitval automatisch openvallen, 1 LB = Legkippenbesluit AW = Algemene Welzijnsrichtlijn: Richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren Versie: Uitsluiting bij geen geldig IKB/ certificaat. Schorsing indien printer stuk en/of administratie niet voor handen en/of bij afwisbare inkt. Uitsluiting AH niet alle testen geregistreerd noodstroomaggregaat

2 noodstroomaggregaat dient elke 2 maanden gecontroleerd te worden. Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht. niet voorhanden. Management M01 Geforceerd ruien Geforceerd ruien wordt niet toegepast, aangezien dit gepaard gaat met welzijnsonvriendelijke maatregelen. V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 Transport Vangen Voeding en verrijking Bezig houden / omgevingsverrijking Maagkiezel Het vangen van de dieren gebeurt door IKB-PSB erkende vangploegen. Elke dag wordt 2 gram graan of voer van voldoende diameter (groter dan 1 mm doorsnede) per leghen gestrooid in de stal en in overdekte uitloop. Tenminste eenmaal per maand wordt 1 gram maagkiezel (doorsnede 4-6,5 mm) per leghen gestrooid op het strooisel in de stal en in overdekte uitloop. Stro Elke maand worden per 6000 kippen 2 strobalen aangeboden (1 in de stal en 1 in de overdekte uitloop). Snavels en nagels schuren Per legronde / koppel wordt zowel in de stal als in de overdekte uitloop één gasbetonblok per 1000 kippen aangeboden zodanig dat PSB-erkend (IKB) indien de stallen niet natuurlijk geventileerd worden. De 2 maandelijkse testen van het noodstroomaggregaat dienen geregistreerd te worden. Noteer laatste 3 data van testen. Noteer leeftijd van de leghennen in weken. Controleer of de ingeschakelde vangploeg IKB-PSB erkend is. Noteer naam PSB en datum werkzaamheden. De pluimveehouder moet graan strooien onder toeziend oog van de controleur. Op die manier kan gecontroleerd worden of de kippen gewend zijn aan graanverstrekking. Noteer naam leverancier. Controleer de aanwezigheid van aankoopbonnen maagkiezel in de administratie en de hoeveelheid nog aanwezig op bedrijf om vast te stellen dat het gebruikt wordt. Noteer naam leverancier. Controleer de aanwezigheid van aankoopbonnen van strobalen in de administratie en resten van stroverstrekking in stal en overdekte uitloop. Noteer naam leverancier. Controleer de aanwezigheid van aankoopbonnen van gasbetonblokken in de administratie en de aanwezigheid, en gebruik, van het Schorsing, indien geforceerd ruien aannemelijk lijkt. AH indien te weinig verstrekt, schorsing indien geen graan/voer is verstrekt. indien te weinig verstrekt, schorsing indien geen maagkiezel is verstrekt. indien te weinig verstrekt, schorsing indien geen strobaal is verstrekt. Schorsing indien geen gasblok is verstrekt. 2

3 de kippen erop kunnen pikken en krabben. gasbetonblok in de stal en uitloop. Noteer naam leverancier. Huisvesting H01 Huisvestingssysteem (Ingangscontrole) Er zijn maximaal 3 leefniveaus (inclusief de stalvloer). Leefniveaus zijn niveaus boven de vloer van de stal, met een bruikbaar leefbaar oppervlak dat permanent voor de dieren beschikbaar is met een ten minste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 8 graden met boven het gehele oppervlak een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte. H02 (Ingangscontrole) Volièresystemen waarbij de toegang tot de strooiselruimte kan worden afgesloten zijn niet toegestaan. H03 (Ingangscontrole) Bij volièresystemen zijn over de legnesten crossovers gemaakt van 2 m breed per 3000 leghennen, om de bereikbaarheid van de gehele stal en de overdekte uitloop te vergemakkelijken. IKB,, LB Controleer of het aantal leefniveaus en bruikbaar oppervlak aan de norm voldoet. H04 Bezetting Opzet is maximaal 100%. Vergelijk het CPE certificaat met de opzetgegevens. Noteer aantal toegestane hennen volgens CPE certificaat en aantal opgezette hennen. Schorsing Uitsluiting bij ontbreken crossovers Schorsing tot de volgende ronde wordt opgezet. Uitsluiting bij 2 e keer teveel hennen opzetten. 3

4 H05 De bezetting in de stal is op elk LB,, Bereken of het beschikbaar oppervlak Schorsing tot de moment maximaal 9 (3) hennen per IKB 1m 2 bruikbaar oppervlakte. De overdekte uitloop mag meegeteld worden bij het bruikbare oppervlakte. De legnesten en evt. oppervlakte ingenomen door voer/watervoorzieningen gelden niet als bruikbaar oppervlak. aan de norm voldoet. volgende ronde wordt opgezet. Uitsluiting bij 2 e keer teveel hennen opzetten. H06 De groepsgrootte is maximaal 6000 dieren. H07 H08 Strooisel Leghennen hebben ieder ten minste de beschikking over een met strooisel bedekt oppervlakte van 250cm 2 per leghen. Minimaal 1/3 deel van het vloeroppervlak is ingestrooid. H09 (Ingangscontrole) De scharrelruimte mag niet verhoogd worden aangebracht. H10 De strooiselruimte binnen is bedekt met strooisel in een laag van minimaal 2 cm dikte. H11 Strooisel bestaat uit houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische IKB, LB, IKB, Controleer of per stalcompartiment niet meer dan 6000 dieren worden gehouden. Meet het met strooisel bedekte oppervlak en bereken of dit voldoet aan 250cm 2 /hen. Noteer berekening. IKB, LB, IKB Meet op een aantal plaatsen in de stal of de strooisellaag voldoende dik is. Noteer 3 strooiseldiktes en meetplaats. Controleer op verschillende plaatsen in de stal of het strooisel een losse structuur heeft zodat het kan voorzien in de behoeften van de kip. Noteer type strooisel. indien aantal dieren per compartiment is >6000. Schorsing indien geen compartimenten zijn aangebracht. indien <1/3 deel van oppervlak is ingestrooid. Schorsing <250cm 2 /hen of als strooisel ontbreekt. indien niet overal 2 cm. indien veel aangekoekte plekken in het strooisel zitten. Uitsluiting indien strooisel ontbreekt. (3) Intentie: Bij elke ronde wordt de kostprijsontwikkeling gevolgd en worden de resultaten geëvalueerd. Op basis van de evaluatie en de kostprijsontwikkeling wordt met de partijen overlegd of een verlaging van de bezetting van 0,5 leghen per 1m 2 bruikbaar oppervlakte na iedere ronde, tot een uiteindelijke bezetting van 7 leghennen per 1m 2 bruikbaar oppervlakte haalbaar is. 4

5 behoeften te voldoen (stofbaden, scharrelen en bodempikken). H12 H13A H13B H14 Zitstokken Daglicht en licht (Ingangscontrole) De leghennen hebben de beschikking over 15 cm zitstok per dier, waarvan tenminste 10 cm verhoogd. Geïntegreerde zitstokken (max. 5 cm per leghen) zijn 2 cm hoog. Er moet natuurlijk daglicht in de stal zijn. Totaal oppervlak van de lichtopeningen komt overeen met tenminste 3% van het grondoppervlak. De openingen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het licht in het activiteitengedeelte van de stal. Indien gebruik wordt gemaakt van zijvensters is de diepte van de ruimte maximaal 12 meter. Direct zonlicht in de stal wordt vermeden. Deels LB, IKB, IKB, Meet steekproefsgewijs een vijftal zitstokken, noteer hoogte, lengte zitstokken en noteer berekening cm zitstok per hen. Noteer oppervlakte natuurlijk daglicht in de stal, uitgedrukt in % grondoppervlak en type lichtopening. Noteer tevens of de lichtopeningen volledig bedekt kunnen worden en op welke wijze. H15 De lichtsterkte is minimaal 20 Lux. IKB, Meet de luxsterkte op dierhoogte en noteer aantal Lux op 2 verschillende punten in de stal. H16 De lichtperiode bedraagt ten hoogste 16 uur per dag. H17 Per 24 uur is er een donkerperiode van minimaal 8 aaneengesloten uren, met vooraf en aan het einde een schemerperiode. H18 Klimaat Het stalklimaat dient in orde te zijn, het mag niet stoffig zijn en er mag geen sterke ammoniakgeur aanwezig zijn. Schorsing bij 10% afwijking, uitsluiting >10% afwijking beschikbaarheid. Schorsing indien <3% grondoppervlak daglicht. Uitsluiting indien geen daglicht in de stal komt. onaangekondigd. Schorsing indien <10 Lux IKB, Noteer lichtschema. onaangekondigd. Schorsing indien > 16 uur licht per dag LB, IKB, Noteer lichtschema. Schorsing indien <8 uur donker. Noteer of sprake is van een afwijkend stalklimaat. Waarschuwing 5

6 Overdekte uitloop O01 O02 Overdekte uitloop 4 Er is een overdekte uitloop met een minimale oppervlakte van 20% van de oppervlakte van de stal. De overkapping van de buitenuitloop dient geen mest van overvliegende vogels door te laten en weer- en windbestendig te zijn. Dat wil zeggen: waterdicht zijn en niet kunnen scheuren bij harde wind. Dun plastic voldoet derhalve niet, goed bevestigde golfplaten of dik zeil dat niet scheurt bij harde wind voldoen wel. De buitenuitloop dient vanuit de stal vrij toegankelijk te zijn en mag afsluitbaar zijn. O03 (Ingangscontrole) De afstand vanuit het verste punt in de stal tot de overdekte uitloop is maximaal 15 meter. Stallen die aan een zijde (in de lengte) uitloopopeningen hebben, zijn niet O04 O05 O06 (Ingangscontrole) breder dan 15 meter. Openingen naar de overdekte uitloop zijn gelijkmatig verdeeld over de hele lengte van de stal en zijn tenminste 40 cm hoog en 1 m breed; er is tenminste 2 m opening per 1000 dieren (). Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarden voldoet en of de hennen de beschikking hebben over de uitloop. Bij twijfel over dagelijks gebruik van de uitloop, reden van twijfel noteren (bijv kippen durven de uiloop niet te gebruiken, geen mest en veren aanwezig). IKB, Controleer of de maximale afstand 15 m bedraagt. Noteer afstand in meters. Meet de uitgangen op en noteer gegevens. (Ingangscontrole) De uitloop heeft een geïsoleerd Noteer of de uitloop voldoet en indien Schorsing bij twijfel over gebruik. Uitsluiting indien geen overdekte uitloop aanwezig. 4 Overdekte uitloop is een koude scharrelruimte, die in directe verbinding staat met de stal en waar alle dieren gemakkelijk en onbeperkt toegang tot hebben, en die voorts overdekt is en beschikt over een verharde vloer, mag worden meegeteld voor het bruikbaar oppervlak bij de berekening van de bezettingsdichtheid, indien de kippen dagelijks onbeperkt toegang hebben tot deze ruimte tijdens de gehele lichtperiode. Indien de koude scharrelruimte als bruikbaar oppervlak wordt meegeteld, dan wordt deze ruimte eveneens meegenomen bij de berekening van de stalbreedte. De koude scharrelruimte moet duidelijk lichter zijn dan het stalinterieur en op zodanige wijze zijn beschermd tegen weersinvloeden dat deze ook bij slecht weer kan worden gebruikt (bijv. door het aanbrengen van jaloezieën). 6

7 O07 O08 dak; de zijwanden zijn van doorzichtig windbreekgaas 5 ; de hoogte van een dichte ondoorzichtige rand is maximaal 25 cm, gemeten vanaf de vloer. van toepassing, beschrijf de afwijkingen. De kippen moeten uitzicht hebben en daarom mag er geen hoge dichte rand/muurtje op de vloer staan. O09 (Ingangscontrole) De overdekte uitloop is minimaal 2 m hoog. O10 De overdekte uitloop is vanaf O uur s morgens beschikbaar, minimaal 8 uur per dag. O12 De overdekte uitloop is bedekt met strooisel in een laag van minimaal 2 cm dikte. O13 Strooisel bestaat uit houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen (stofbaden, scharrelen en bodempikken). O14 Indien de overdekte uitloop deel uitmaakt van het bruikbaar oppervlak moeten in de overdekte uitloop 2 à 3 werkende drinktorens per 6000 hennen aanwezig zijn. G01 G02 Gezondheid en ingrepen Ziekenboeg Zieke en gewonde dieren worden afgezonderd en behandeld of op een humane wijze gedood. AW Meet op het laagste punt de hoogte van de uitloop, noteer de hoogte. Controleer of de dieren toegang hebben tot de uitloop en of deze er gebruikt uitziet. Meet op viertal plaatsen strooiseldikte en noteer deze. Controleer of de strooisellaag los door de vingers valt en noteer type strooisel. Noteer aantal drinktorens per 6000 hennen. Controleer of er een afgezonderde ziekenboeg is, of op welke wijze zieke dieren worden gedood. Noteer werkwijze. G03 Salmonella De dieren worden gevaccineerd Controleer vaccinatieschema en noteer AH Bij twijfel onaangekondigd Schorsing bij geen toegang. indien veel aangekoekte plekken in het strooisel zitten. Schorsing indien strooisel ontbreekt. 5 Een geïsoleerd dak is nodig om condens tegen de bovenkant tegen te gaan en om de temperatuur tijdens warme, zonnige zomerdagen niet te hoog te laten oplopen. Windbreekgaas zorgt voor een beter klimaat in de uitloop. 7

8 tegen Salmonella vaccinatiedata laatste twee koppels. G04 Bedrijfsgezondheids- en welzijnsplan IKB AH Het koppel moet onder begeleiding staan van een GVP erkende pluimveedierenarts met wie de pluimveehouder een bedrijfsgezondheidsplan heeft opgesteld. Pluimveehouder, dierenarts en eventueel de bedrijfsadviseur kijken of op de thema s dierenwelzijn, diergeneesmiddelengebruik, klimaat, bedrijfshygiëne, strooisel, uitgangsmateriaal, voer, en technische resultaten maatregelen kunnen worden genomen die de diergezondheid verbeteren. De maatregelen worden vastgelegd. Het volgende jaar wordt gekeken of de maatregelen tot verbeteringen hebben geleid. Controleer of er een door de GVP erkende pluimveedierenarts opgesteld bedrijfsbehandelplan op het bedrijf aanwezig is. Noteer naam van de dierenarts en plaats. 8

LEGHENNEN. Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 3 sterren: Rondeel. Versie: 25-10-2012

LEGHENNEN. Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 3 sterren: Rondeel. Versie: 25-10-2012 LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 3 sterren: Rondeel De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor

Nadere informatie

LEGHENNEN. Versie:

LEGHENNEN. Versie: LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 2 sterren De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Versie: 12-11-2012. Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 2 sterren Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen BLKA01 BLKA01A

Versie: 12-11-2012. Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 2 sterren Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen BLKA01 BLKA01A VLEESKUIKENS Dierenwelzijnsnormen voor vleeskuikens met 2 sterren: Scharrelkip met uitloop De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook

Nadere informatie

Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Norm Algemeen

Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Norm Algemeen VLEESKUIKENS Dierenwelzijnsnormen voor vleeskuikens met 1 ster: Scharrelkip binnengehouden De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook

Nadere informatie

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Geldend voor bedrijven met kooihuisvesting Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 INRICHTING/DIERENWELZIJN...3

ALGEMEEN... 3 INRICHTING/DIERENWELZIJN...3 Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de voorschriften waarover u meer wilt lezen. Wilt u vanuit de voorschriften weer terug naar de

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.2 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei

Nadere informatie

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.1, dd

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.1, dd Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.1, dd

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.1, dd Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Document eigendom van ISACert Vinçotte Nederland Originele versie is te raadplegen op de website van Beter Leven keurmerk Aan deze criteria kunnen

Nadere informatie

KONIJNEN. Versie: 05-11-2012. Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie. Norm Welzijnsaspect / voorziening Algemeen

KONIJNEN. Versie: 05-11-2012. Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie. Norm Welzijnsaspect / voorziening Algemeen KONIJNEN Dierenwelzijnsnormen voor konijnen met 1 ster: Groepshuisvesting konijnen binnengehouden De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet,

Nadere informatie

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.01, dd

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.01, dd Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Controleer aanwezigheid IKBkonijn of GGE konijn certificaat.

Controleer aanwezigheid IKBkonijn of GGE konijn certificaat. De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Versie 1 Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.0, d.d. 18.04.2016

LEGHENNEN - 1 STER Versie 3.0, d.d. 18.04.2016 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

LEGHENNEN - 2 STERREN Versie 3.1, d.d

LEGHENNEN - 2 STERREN Versie 3.1, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Document eigendom van ISACert Vinçotte Nederland Originele versie is te raadplegen op de website van Beter Leven keurmerk Aan deze criteria kunnen

Nadere informatie

LEGHENNEN - 2 STERREN Versie 3.01, d.d. 18.0401.09.2016

LEGHENNEN - 2 STERREN Versie 3.01, d.d. 18.0401.09.2016 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

KALKOENEN - 2 STER Versie 1.0, d.d. 01.06.2016

KALKOENEN - 2 STER Versie 1.0, d.d. 01.06.2016 Norm Welzijnsaspect Norm Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover QS daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Inhoud ALGEMEEN BIJ VRIJE UITLOOP 2 PERSOONLIJKE OF BEDRIJFSHYGIENE BIJ VRIJE UITLOOP 2 INRICHTING BIJ VRIJE UITLOOP 3

Inhoud ALGEMEEN BIJ VRIJE UITLOOP 2 PERSOONLIJKE OF BEDRIJFSHYGIENE BIJ VRIJE UITLOOP 2 INRICHTING BIJ VRIJE UITLOOP 3 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Inhoud ALGEMEEN BIJ VRIJE UITLOOP 2 PERSOONLIJKE OF BERIJFSHYGIENE BIJ VRIJE UITLOOP 2 INRICHTING

Nadere informatie

Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (niet één UBN of één dak) met leghennen of meer

Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (niet één UBN of één dak) met leghennen of meer De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin niet voorziet, zijn ook opgenomen. Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden

Nadere informatie

TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ

TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ Inhoud: 1 Definities 2 Kwaliteit van de te leveren eieren 3 Activiteiten 4 transportverpakking 5 Levering eieren buiten Nederland 6 Merken van eieren

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

LEGHENNEN - 3 STERREN, NIET BIOLOGISCH Versie 2.1, dd

LEGHENNEN - 3 STERREN, NIET BIOLOGISCH Versie 2.1, dd Document eigendom van ISACert Vinçotte Nederland Originele versie is te raadplegen op de website van Beter Leven keurmerk Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. De specifieke normen voor

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.5

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.5 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei

Nadere informatie

Protocol leghennen productieperiode

Protocol leghennen productieperiode Protocol monitoring leg-productie Instructies Protocol leghennen productieperiode Materialen nodig voor monitoring: Klembord Pen / potlood Fototoestel Luxmeter Rolmaat (voor evt. opmeten diverse oppervlaktes)

Nadere informatie

waardig) onbedwelmd (onverdoofd) worden geslacht, worden niet onder geslacht op een locatie waar ook het Beter Leven keurmerk afgezet.

waardig) onbedwelmd (onverdoofd) worden geslacht, worden niet onder geslacht op een locatie waar ook het Beter Leven keurmerk afgezet. De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin niet voorziet, zijn ook opgenomen. Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

KALKOENEN - 1 STER Versie 1.0, d.d

KALKOENEN - 1 STER Versie 1.0, d.d Norm Welzijnsaspect Norm Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover QS daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

KALKOENEN - 1 STER Versie 1.01, d.d

KALKOENEN - 1 STER Versie 1.01, d.d Norm Welzijnsaspect Norm Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover QS daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

KALKOENEN - 2 STER Versie 1.01, d.d

KALKOENEN - 2 STER Versie 1.01, d.d Norm Welzijnsaspect Norm Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover QS daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Concept wijziging Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren

Concept wijziging Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren Concept wijziging Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren Besluit van, houdende wijziging van het Besluit houders van

Nadere informatie

Scharrelvarken Producert ( * ) (deelnemer dient gecertificeerd te zijn voor IKB NV )

Scharrelvarken Producert ( * ) (deelnemer dient gecertificeerd te zijn voor IKB NV ) Het Varkensloket Scheldeweg 68 9090 Melle 09 272 26 67 info@varkensloket.be Vraag: Graag had ik eens geweten welke informatie er voor handen is over scharrelvarkens. Ik bedoel dan varkens die een ruimte

Nadere informatie

Aspecten Criterium Omschrijving controle Sanctie Algemeen Interpretatie

Aspecten Criterium Omschrijving controle Sanctie Algemeen Interpretatie VLEESKALVEREN Dierenwelzijnsnormen voor vleeskalveren met 1 ster De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

VLEESKUIKENS 3 STERREN, NIET BIOLOGISCH Versie 2.01, dd

VLEESKUIKENS 3 STERREN, NIET BIOLOGISCH Versie 2.01, dd Norm Welzijnsaspect Norm Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 545 Besluit van 2 november 2001, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van legkippen (Legkippenbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Inhoud BIJLAGE VII: VOORSCHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Inhoud BIJLAGE VII: VOORSCHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE VII: VOORSHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de

Nadere informatie

PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v3

PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v C : conform NC

Nadere informatie

Plofkipvrij betekent. Een lekkernij is. 3. De titel van de tekst betekent

Plofkipvrij betekent. Een lekkernij is. 3. De titel van de tekst betekent Tekst lezen Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 1. Leg de titel uit. Lees de titel van de tekst. Je weet vast wel wat suikervrij

Nadere informatie

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v5 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Konijnenvlees met 1 ster

Konijnenvlees met 1 ster Konijnenvlees met 1 ster Waarom krijgt dit konijnenvlees het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming? De voedsters worden in semi-groepshuisvesting gehuisvest; De vleeskonijnen worden in groepen gehouden;

Nadere informatie

omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) % of hoogte afwijking / interventiegrens Het houden van vleeskuiken waarbij niet

omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) % of hoogte afwijking / interventiegrens Het houden van vleeskuiken waarbij niet IB02-SPEC02 (Pluimvee voor productie) Overzicht specifieke interventies NVWA Besluit en Regeling houders van dieren werkblad Versie: 04-07-14 Aanvulling op de boetecategorie: Bij een gering risico of gevolg

Nadere informatie

NATURA60 & NATURA70. De moderne volière voor de alternatieve leghennenhouderij

NATURA60 & NATURA70. De moderne volière voor de alternatieve leghennenhouderij NATURA60 & NATURA0 De moderne volière voor de alternatieve leghennenhouderij NATURA60 & NATURA0 hoge productiezekerheid, eenvoudig management NATURA60 & NATURA0 zijn door Big Dutchman ontwikkelde volières

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 40 Besluit van 27 mei 2003, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van legkippen (Legkippenbesluit 2003) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere activiteiten Er worden geen

Nadere informatie

D arts E. Struelens Prof. Dr. ir. B. Sonck. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek

D arts E. Struelens Prof. Dr. ir. B. Sonck. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek PLUIMVEE Wetgeving & Onderzoeksproject: Ontwikkeling van een kwantitatieve methode voor een objectieve evaluatie van het gedrag van leghennen in verrijkte kooien D arts E. Struelens Prof. Dr. ir. B. Sonck

Nadere informatie

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Bijlage 1.2A van Bijlage 1, Voorschriften IKB Kip, ter zake

Nadere informatie

Blije dieren, blije boer

Blije dieren, blije boer Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je legkippenbedrijf 1 2 Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je legkippenbedrijf Voorwoord Beste pluiveehouder,

Nadere informatie

maart 2013 Een quick scan naar duurzamere eieren in de supermarkten en naar de kwaliteitscontrolesystemen voor eieren

maart 2013 Een quick scan naar duurzamere eieren in de supermarkten en naar de kwaliteitscontrolesystemen voor eieren maart 2013 Een quick scan naar duurzamere eieren in de supermarkten en naar de kwaliteitscontrolesystemen voor eieren Inhoud Voorwoord 2 1. Conclusies onderzoek 3 2. Verantwoording en advies 4 3. Achtergronden

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.4

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.4 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

MDV melkschapenstal Aanvullende criteria melkschapen voor certificatieschema MDV melkgeitenstallen

MDV melkschapenstal Aanvullende criteria melkschapen voor certificatieschema MDV melkgeitenstallen MDV melkschapenstal Aanvullende criteria melkschapen voor certificatieschema MDV melkgeitenstallen Het College van Deskundigen heeft besloten dat, met aanvullende randvoorwaarden met betrekking tot de

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1999L0074 NL 01.01.2014 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 1999/74/EG VAN DE RAAD van 19 juli 1999

Nadere informatie

17 April 2011. Een quick scan naar duurzame eieren in de supermarkten

17 April 2011. Een quick scan naar duurzame eieren in de supermarkten 17 April 2011 Een quick scan naar duurzame eieren in de supermarkten Inhoud Voorwoord 2 1. Onderzoek naar de beschikbaarheid van eieren 3 2. Wat zijn duurzame en wat zijn diervriendelijke eieren? 5 3.

Nadere informatie

Protocol leghennen productieperiode

Protocol leghennen productieperiode Protocol monitoring leg-productie Instructies Protocol leghennen productieperiode Materialen nodig voor monitoring: Klembord Pen / potlood Fototoestel Luxmeter Rolmaat (voor evt. opmeten diverse oppervlaktes)

Nadere informatie

waarin de kippen permanente beschikking hebben over drinkwater en voer en de toegang tot drinkwatervoorziening en voervoorziening niet is beperkt.

waarin de kippen permanente beschikking hebben over drinkwater en voer en de toegang tot drinkwatervoorziening en voervoorziening niet is beperkt. Traaggroeiende vleeskuikens Het welzijn van vleeskuikens staat al geruime tijd ter discussie. Een onderdeel van de kritiek is de groeisnelheid van de kuikens, omdat een te hoge groeisnelheid gepaard kan

Nadere informatie

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v6 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

er ZIJN duurzame eieren met Pasen!

er ZIJN duurzame eieren met Pasen! er ZIJN duurzame eieren met Pasen! 17 April 2011 Een quick scan naar duurzame eieren in supermarkten Duurzame eieren? Met de Pasen in het vooruitzicht is Natuur & Milieu op zoek gegaan naar duurzame eieren.

Nadere informatie

Welzijn, gezondheid en sanitaire status van legkippen in verrijkte kooien versus nietkooisystemen

Welzijn, gezondheid en sanitaire status van legkippen in verrijkte kooien versus nietkooisystemen Welzijn, gezondheid en sanitaire status van legkippen in verrijkte kooien versus nietkooisystemen Door Bas RODENBURG, Frank TUYTTENS, Koen DE REU, Lieve HERMAN, Johan ZOONS en Bart SONCK Traditionele batterijkooien

Nadere informatie

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee N.B. = ja, dat klopt 1. De ongedierte bestrijding en wering buiten de stal wordt uitgevoerd door een professionele organisatie Advies: Laat de ongedierte wering en bestrijding uitvoeren door een professionele

Nadere informatie

Inhoud BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Inhoud BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de voorschriften

Nadere informatie

Bijlage 11 Model Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan Pluimveebedrijven IKB Kip

Bijlage 11 Model Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbehandelplan Pluimveebedrijven IKB Kip MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Bedrijfsgezondheidsplan Artikel 1 Het bedrijfsgezondheidsplan (bgp) bestaat uit een analyse van de hygiëne- en diergezondheidsstatus

Nadere informatie

Enquête Bedrijfsmanagement

Enquête Bedrijfsmanagement Project Evalueren van de mestuitscheidings- en mestsamenstellingscijfers voor de pluimvee Volièrehuisvesting Proefbedrijf voor de Veehouderij Bodemkundige Dienst van België Poïel 77 W. de Croylaan 48 2440

Nadere informatie

Informatiedocument Leefoppervlaktes in de Intensieve Veehouderij CONCEPT, versie 3 Uitgeprint: 5-4-2007

Informatiedocument Leefoppervlaktes in de Intensieve Veehouderij CONCEPT, versie 3 Uitgeprint: 5-4-2007 Informatiedocument Leefoppervlaktes in de Intensieve Veehouderij Inleiding In de milieuvergunning voor veehouderijbedrijven is vastgelegd hoeveel dieren volgens welk huisvestingssysteem op het bedrijf

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB minitoets bij opdracht 13

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB minitoets bij opdracht 13 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB minitoets bij opdracht 13 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

VLEESKUIKENS - 1 STER Versie 5.0, d.d. 18.04.2016

VLEESKUIKENS - 1 STER Versie 5.0, d.d. 18.04.2016 Norm nr. Welzijnsaspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor

Nadere informatie

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders December 2016 Inhoud van dit document Deze standaard beschrijft de criteria die gelden voor vleeskuikenhouders die deelnemen aan het project: De Nieuwe

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 203/53 RICHTLöN 1999/74/EG VAN DE RAAD van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Nadere informatie

PLUIMVEESLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER

PLUIMVEESLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER PLUIMVEESLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor pluimveeslachterij/ uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

De kip en het ei. Een kip gaat eieren leggen als ze ongeveer zes maanden oud is. Eén maal per anderhalve dag legt ze een ei.

De kip en het ei. Een kip gaat eieren leggen als ze ongeveer zes maanden oud is. Eén maal per anderhalve dag legt ze een ei. De kip en het ei Een kip gaat eieren leggen als ze ongeveer zes maanden oud is. Eén maal per anderhalve dag legt ze een ei. Komt er nog wat van? De haan vrijt met de vrouwtjeskip. Hij zorgt voor de kuikentjeseieren.

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere activiteiten Er worden geen

Nadere informatie

Norm Welzijnsaspect / Criterium Omschrijving controle Sanctie

Norm Welzijnsaspect / Criterium Omschrijving controle Sanctie ROSÉVLEESKALVEREN Dierenwelzijnsnormen voor rosévleeskalveren met 1 ster De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet

Nadere informatie

Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger.

Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger. Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger. P. van Horne, LEI gedetacheerde bij het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij Op semi-praktijkschaal is gedurende meerdere ronden het etagesysteem

Nadere informatie

Spinfeeder laat veel stof opwaaien

Spinfeeder laat veel stof opwaaien Spinfeeder laat veel stof opwaaien Ing. H.H. Ellen, onderzoeker bedrijfsuitrusting en klimaat Tijdens de opfok van vleeskuikenouderdieren heeft het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt

Nadere informatie

KAT-handleiding legbedrijven

KAT-handleiding legbedrijven Scharrelhouderij Vrije-uitloophouderij Biologische houderij 'Tierschutz geprüft' Versie Oktober 2013 vervangt versie 1-3-2012 Geldig vanaf 1-1-2014 Inhoud Deel I: Inleiding Wettelijke eisen Algemeen Deel

Nadere informatie

Protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen Vastgesteld door het bestuur van Stichting AVINED op 16 mei 2017.

Protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen Vastgesteld door het bestuur van Stichting AVINED op 16 mei 2017. Protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen Vastgesteld door het bestuur van Stichting AVINED op 16 mei 2017. Inleiding Transport van dieren dient altijd plaats te vinden met aandacht

Nadere informatie

Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik

Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik Dit is een gezamenlijke uitgave ter bevordering van verantwoord diergeneesmiddelengebruik van de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Mijn achtergrond. Dierenbescherming. Inhoud presentatie. Uitgangspunten dierhouderij. Doelgroepen Dierenbescherming

Mijn achtergrond. Dierenbescherming. Inhoud presentatie. Uitgangspunten dierhouderij. Doelgroepen Dierenbescherming Mijn achtergrond Perspectief vanuit de Dierenbescherming Het vleeskuiken van de toekomst: diergericht ontwerpen en robuuste rassen Studies: biologie en psychologie (Leiden) Gepromoveerd in de gedragsbiogie

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens

Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens IKB KIP Beoordelingssysteem vleeskuikens IKB Kip Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens Het bestuur van het Productschap Pluimvee en eieren heeft, gelet op Bijlage 1.1B Voorschriften IKB Kip slachterijen

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

De Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst; Ontwerpregeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr. WJZ/14074918, houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding

Nadere informatie

Sturen op voetzoollaesies: niet eenvoudig, maar betaalt zich terug

Sturen op voetzoollaesies: niet eenvoudig, maar betaalt zich terug Sturen op voetzoollaesies: niet eenvoudig, maar betaalt zich terug Pluimvee relatiedag, 13 juni 2013, Barneveld Jan van Harn Afsprakenkader In oktober 2009 is er overeenstemming bereikt tussen de pluimveesector

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD RICHTLIJN VAN DE RAAD van 7 maart 1988 ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie in zaak 131/86 (vernietiging van Richtlijn 86/113/EEG van de Raad van 25 maart 1986 tot vaststelling van minimumnormen

Nadere informatie

Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd.

Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd. Notulen: Kennisgroep Opfok Datum: 29 juni 2010 Plaats: Aanwezig: Afwezig: Notulist: Veldhoven Peter Jacobs, Peter Vermeeren, Jos Wijnen, Bart Jan Wulfse en Suzanne Klein Schiphorst Martien van Heeswijk,

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

het adres voor een compleet assortiment voor de kip Verstand van buiten leven. LET OP! Het assortiment kan per winkel verschillen.

het adres voor een compleet assortiment voor de kip Verstand van buiten leven. LET OP! Het assortiment kan per winkel verschillen. het adres voor een compleet assortiment voor de kip LET OP! Het assortiment kan per winkel verschillen. Voer uw kip op een aangename en sportieve manier. De voerbal bevordert het natuurlijke scharrelgedrag

Nadere informatie

Thema van de maand September 2009

Thema van de maand September 2009 Thema van de maand September 2009 "Een goede huisvesting voor je ezel" Omdat wij zelf druk bezig zijn om het voor onze meiden allemaal in orde te maken, wil ik deze maand verder ingaan op het thema huisvesting.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

De leghen in België : Cijfers, reglementering en ethologie

De leghen in België : Cijfers, reglementering en ethologie De leghen in België : Cijfers, reglementering en ethologie 1- België : statistieken en opiniepeiling 2-2012 : dé kans om de kippen uit de kooien te krijgen 3- Kooikippen : slecht welzijn 4- Alternatieven

Nadere informatie

Bijlage 3j Overzicht welzijnseisen voor varkens

Bijlage 3j Overzicht welzijnseisen voor varkens Eis Groepen 1) Gespeende varkens, gebruiksvarkens, gelten en zeugen worden in afzonderlijke groepen gehouden (groepshuisvesting). 2) Als er eenmaal een groep met gespeende varkens of gebruiksvarkens is

Nadere informatie

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v1

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 376 Houden van varkens - Dierenwelzijn [376] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Opdracht 1: het kippenlijf. Opdracht 2: hanen en hennen

Opdracht 1: het kippenlijf. Opdracht 2: hanen en hennen Naam: Juf Ei-stein, de WIZZkip Dier: kip Behoort tot vogelsoort: hoenderachtigen Lievelingseten: zaden, besjes, kleine insecten, granen en maïs in het bijzonder. Opvallend aan Juf Ei-stein: * ze weet ontzettend

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN. Criteria voor Milieukeur ei (leghennen) Datum van ingang: 1 juli 2014. Herziening per: 1 februari 2016

CERTIFICATIESCHEMA VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN. Criteria voor Milieukeur ei (leghennen) Datum van ingang: 1 juli 2014. Herziening per: 1 februari 2016 CERTIFICATIESCHEMA VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN Criteria voor Milieukeur ei (leghennen) Datum van ingang: 1 juli 2014 Herziening per: 1 februari 2016 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK DP.18 MK.3 Hoofdstuk

Nadere informatie

OMSCHAKELEN NAAR GROEPSHUISVESTING IN BESTAANDE STALLEN: HOE VOLDOEN AAN HET VERPLICHTE AANDEEL DICHTE VLOER?

OMSCHAKELEN NAAR GROEPSHUISVESTING IN BESTAANDE STALLEN: HOE VOLDOEN AAN HET VERPLICHTE AANDEEL DICHTE VLOER? Tekst: Suzy Van Gansbeke & Tom Van den Bogaert (Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling), Sarah De Smet & Kelly Relaes (Varkensloket) OMSCHAKELEN NAAR

Nadere informatie

Huisvesting van paarden Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Afdeling

Huisvesting van paarden Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Afdeling Huisvesting van paarden Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Huisvesting in functie van Ethologie

Nadere informatie

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Aanvraag, wijziging of beëindiging registratie De ondernemer(s) verzoekt (verzoeken) grond van de Regeling Identificatie

Nadere informatie