-manier van denken, handelen en onderzoek wat de klanten wensen en handelen in functie van die wensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-manier van denken, handelen en onderzoek wat de klanten wensen en handelen in functie van die wensen"

Transcriptie

1 1. Handelsbeleid 1. verklaar het begrip marketing en markt -manier van denken, handelen en onderzoek wat de klanten wensen en handelen in functie van die wensen -de plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten 2. Marketing mix? Het geheel van factoren of die helpt de klant z n behoeften te bevredigen Vb : er moet rekening gehouden worden met de prijs 3. marktonderzoek + doel Marktonderzoek is het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens nodig om een handelsbeleid te bepalen of bij te sturen en meer omzet uit de markt te halen. 4. wat zijn de P s -Potentiële klant -Prijs -Product -Promotie - Personeel -Plaats 5. waarom is het belangrijk de potentiële klant te bepalen en welke criteria kunnen hiervoor gebruikt worden? De keuze van doelgroep heeft als voordeel dat de handelaar duidelijk weet wie de uiteindelijke klant zal zijn, welke eigenschappen hij heeft en hoe de denkwereld is : -Geografische : volgens de woonplaats van de consument -Demografische : leeftijd, geslacht, gezinsgrote -Socio- economische : inkomsten beroep en sociale klassen -Psychologische : status, eergevoel, milieubewust zijn 6. welke elementen zijn belangrijk voor de samenstelling van het assortiment Service, waarborg, product eigenschappen, vormgeving Het aantal verschillende producten : -Diep assortiment : beperkt aantal producten met groot assortiment -Breed assortiment : veel soorten met beperkt assortiment -lengte van het assortiment : voorraad per artikel variatie 7. welke factoren bepalen de prijs van een product De afgelegde weg concurrentie productie kosten de winst marge Grondstoffen verkoops strategie inbreng van arbeid Strategie die toegepast word om de prijs te bepalen Afroom politiek : kleine groep die veel geld geeft voor nieuwe producten Penetratie politiek : De prijs wordt zo laag mogelijk gehouden Voordeel politiek : 2 voor de prijs van 1 Assortiments politiek : producten worden bij de verkoop samengevoegd 1/8

2 8. Wat is het doel van promotie en welke kanalen kunnen hiervoor gebruikt worden Het product bekend maken bij de klant om de verkoop te verhogen Kanalen : a) persoonlijke promotie ( via vertegenwoordigers ) b) onpersoonlijke promotie ( massa communicatie via de media ) 2. Aankoop en verkoopverrichtingen en administratie 9. welke stappen zijn nodig bij een verkoopovereenkomst om deze tot stand te brengen. a) prijsaanvraag : de koper neemt het initiatief en vraagt een prijs aan voor een juist omschreven goed b) offerte : de verkoper reageert op de prijsaanvraag met een offerte of prijsopgave en geeft soms bijkomende voorwaarden c) bestelling : koopovereenkomst : de koper beantwoord de offerte met een bestelbon d) Levering : voor de gesproken plaats en gesproken tijdstip worden de goederen geleverd door de verkoper e) Betaling : de koper moet nu de goederen betalen zoals overeengekomen f) Klacht : indien niet akkoord met de goederen of factuur moet de koper de verkoper op de hoogte brengen 10. Hoe kan de koper een prijsaanvraag doen Hij kan dit mondeling (tel of in de winkel ) of op papier doen (fax of post ) 11. noteer 4 manieren om een offerte te bekomen door een prijsaanvraag te doen : mondeling => mondeling => schriftelijk schriftelijk => schriftelijk => mondeling 12. leg uit : het beantwoorden met een offerte is eigenlijk een koopovereenkomst sluiten. De koper vraagt uitleg 13. Waar, waneer en door wie worden de goederen geleverd Door de verkoper op overeenkomstige plaats aan de koper 14. Hoe verneemt de koper wat hij moet betalen Bij het ontvangen van het ticket of factuur 15. wat kan de koper doen waneer hij niet akkoord is met de geleverde goederen Een klacht indienen, liefst zo vlug mogelijk en brief voor betaling 16. Leg uit : de BTW is verbruiksbelasting -BTW = belasting over de toegevoegde waarde -De BTW is een belasting die in elke stadium van productie & distributie gegeven word op de telkens toegevoegde waarde 17. verklaar het verband tussen BTW en toegevoegde waarde de toegevoegde waarde is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs 2/8

3 18. Som en omschrijf de BTW tarieven 0% vrijstelling van BTW ( ziekenhuizen, scholen ) 6% verlaagd voor levensnoodzakelijke goederen ( brood, vlees ) 12% verlaagd tarief voer courante verbruiksgoederen (luiers, tv) 21% normaal tarief voor alle niet eerder vermelde goederen 19. Omschrijf het begrip maatstaf van heffing De BTW word altijd berekend op de basisprijs vermeerderd met de BTW- belastbare kosten en na aftrek van korting. Dit bedrag word maatstaf van heffing genoemd 20. Formuleer wie BTW plechtig is Waneer er in een handelszaak geregeld handelingen worden verricht die in het BTW wetboek worden opgesomd, is men automatisch BTW plichtig 21. Omschrijf de BTW aftrekking BTW bedrag dat aan een BTW plichtige werd aangerekend door de leverancier mag afgetrokken worden van het BTW bedrag dat de BTW plichtige zelf heeft aangerekend aan de klant 22. som 6 vermelde administratieve verplichtingen op i.v.m. BTW -Invullen van de BTW aangifte -Facturen opstellen met BTW tarief + bedrag -Het voeren van een boekhouding -Voorgeschreven formulier gebruiken bij BTW stortingen -elk jaar een lijst opstellen van klanten 23. welke ondernemingen onderscheidt de BTW wetgeving en wat zijn hun verplichtingen Grote ondernemingen : elke maand de aangifte invullen voor de 20 e van de maand Middelgrote onderneming : elk kwartaal een aangifte invullen voor de 20 e Kleine ondernemingen : geen BTW aangifte 24. Wat is een prijsaanvraag en omschrijf de rol van dit document Via de prijsaanvraag zal de koper bij de verkoper informeren naar de prijs van bepaalde goederen of diensten en naar de verkoopsvoorwaarden 25. wat is een offerte + beschrijf rol via een offerte zal de verkoper de potentiële klant trachten te overtuigen om te kopen het straalt ook het imago uit van het bedrijf 26. wat is een bestel bon + beschrijf rol waneer de koper akkoord is met de offerte zal hij z n bestelling plaatsen 27. Som de onontbeerlijke gegevens op die op een bestelbon voorkomen -aantal, omschrijving en eenheidsprijs van de goederen -BTW tarief + bedrag -Handtekening van de koper en verkoper -verkoopsvoorwaarden -eventueel overeengekomen voorschot en het nog te betalen saldo -totale prijs 3/8

4 28. Geef de 5 verkoopsvoorwaarden vermeld op de bestelbon -Kwantiteit -Kwaliteit -Betaling -prijs -levering 29. Hoe wordt de kwantiteit omschreven De hoeveelheid ( aantal, kg, meter, m², ) voorbeelden van gewichtskorting + volgorde Stille uitslag / lekkage gewichtverlies door uitdrogen of bij vloeistoffen door verdamping Goedgewicht : gewichtverlies bij uitwegen van droge stoffen Extra tarra : gewicht van bijkomende verpakking Refactie : gewichtverlies omwille van beschadiging 31. verklaar schulden zijn haalbaar 32. omschrijf 4 betalings tijdstippen Contant : direct of tot na 5 dagen Op termijn : op een later tijdstip ( in 1 keer ) Onder rembours : bij levering van goederen aan de vervoerder Op afbetaling : na het betalen van een voorschot afbetalen in schijven wel met interest 33. verklaar prijskortingen die kunnen worden toegepast Handelskorting : korting om het kopen aan te moedigen Financiële korting : korting om contante betaling aan te moedigen 34. verklaar : goederen zijn haalbaar 35. Waarom moeten de leverlings voorwaarden duidelijk aangeduid worden? Om zo wan toestanden te vermijden of te weten wie aansprakelijk is bij een probleem 36. Wat is de afleveringsbon + omschrijf z n rol De bon die de vervoerde afgeeft aan te koper met daarop de geleverde goederen en datum + tijdstip (dit is wel een copie). origineel is voor de verkoper 37. wat is een factuur + beschrijf rol Factuur is de schriftelijke bevestiging van een schuldvordering uit een overeenkomst tot levering van goederen of diensten 38. som de wettelijke verplichte vermeldingen op een factuur op de verkoper moet bij elke levering van goederen een factuur afleveren, ten laatste de 5 de dag van de volgende maand op de levering Enkel aan particulieren moet geen factuur afgegeven worden ( vb krant, tijdschrift, brood) 4/8

5 39. geef de prijsberekening Bruto gewicht - stille uitslag / lekkage -goedgewicht - extra tarra -tarra -refactie = netto gewicht X eenheids prijs -com korting -fin korting = MVH + BTW = netto prijs incl. btw 40. wat is het verschil tussen aankoop en verkoop factuur aankoopfactuur is bij aankoop en omgekeerd bij verkoop 41. wat is een creditnota Opgesteld door de verkoper, een document waardoor het schuldbedrag, vermeld op de factuur mag verminderd worden 42. in welke delen valt het verkoopsgesprek uiteen + verklaar a) het trekken van de aandacht : het contact met de klant of ontvangen b) het wekken van belangstelling : zoeken naar wat de klant zoekt c) Het wekken van de kooplust : presenteer het artikel d) De koopdaad : dit is het afsluiten van de verkoop 43. waarom is een efficiënt telefoongesprek goed voor een bedrijf (NIET KENN) 44. omschrijf de juridische definitie van een koopcontract Een koopcontract is een overeenkomst tussen koper en verkoper dat de verkoper een goed of een dienst verleent voor een afgesproken prijs 45. Aan welke geldigheidsvereisten moet een koopcontract voldoen -Beide partijen moeten vrijwillig toestemmen -beide partijen moeten bekwaam zijn -het goed moet bestaan en aan de verkoper toebehoren 46. omschrijf de verplichtingen voor beide partijen bij een verkoopcontract -De verkoper moet de goederen leveren en de koper vrijwaren tegen verborgen gebreken -de koper moet de afgesproken prijs betalen op de afgesproken tijdstip bewijsmiddelen van het koopcontract -een schriftelijk bewijs ( ondertekend door beide partijen ) -getuigen en vermoedens -een begin van uitvoering : vb bewijs van gedeeltelijke betaling bewijsmiddelen van het koopcontract waarop hij kan teniet gaan -Betaling : het niet naleven er van -kwijtschelding : bij grote schulden -schuldenvergelijking : waneer beide partijen elkaar schulden hebben (kwijtschelling ) 49. omschrijf 3 vermelde aankoopkanalen 5/8

6 50. a) Geef het verschil tussen een handelsreiziger en een handelsagent b) tussen makelaar en een commissionair c ) tussen een handelsagent en een concessiehouder a) vb auto iemand die 1 merk doet = handelsagent persoon die rond gaat om producten van een merk te verkopen = handelsreiziger b) makelaar = iemand die iets verkoopt in naam van iemand anders commissionair = iemand die de opdracht krijgt om een bepaald product aan te kopen zo goedkoop mogelijk c) concessiehouder = persoon die het recht heeft om als enige in die regio dat product te verkopen 3. Bijzondere reglementeringen 51. formuleer doel handelspraktijk + 2 vb -eerlijke concurrentie tussen de handelaars waarborgen -de voorlichting aan en de bescherming van de consument verbeteren voorbeelden van handelspraktijken -verkoop met verlies : verkopen lager dan de aankoopprijs is niet toegelaten tenzij bij opruimingen, uitverkoop of beschadigingen -prijsvermindering : de vermindering moet reëel zijn en minstens een dag duren en max 1 maand -Uitverkoop : versnelde verkoop van goederen bij overlijden handelaar, schade en verbouwingen die minstens een maand duren -Koopjes (solden of opruiming : 2 maar per jaar bij einde collectie 3-01 tot en 1-07 tot Sperperiode = 6 weken voor solden, nu mogen er geen verminderingen gegeven worden -Huis aan huis verkoop : 7 dagen bedenktijd -Premie verkoop : producten gratis krijgen bij aankoop zelfde product vb 1+1 =3 -Waardebonnen : worden verspreid door de handelaar en gever de koper recht op korting aspecten die aan bod komen in de wet van de opening s tijden -Een rustdag min ( ononderbroken 24 uur na elkaar ) verkopen op die dag zijn verboden -het college van burgemeester oef schepenen mag 15 rustdagen opheffen -zondag rustdag : enkel familie bedrijven mogen werken of bedrijven in toeristische centra -Voor een andere dag dan zondag moet dit vermeld worden op een bord en aan het gemeentehuis verteld worden -openingsuren : van 5 uur tot 20 uur omgekeerd voor nachtwinkels 54. wat omvat de wet op de privacy dat gegevens van personen niet mogen doorgegeven worden zonder de toestemming van deze persoon. enkel bijhouding en verwerking is toe gestaan maar persoongericht informatie sturen is ook verboden 55. wat word er gereglementeerd door de wet op de auteursrechten om bescherming te genieten moet het werk origineel zijn Personen oef gerechtelijke personen kunnen hun werk beveiligen tegen copies, hiervoor is geen registratie nodig 6/8

7 56. wat is een softwarelicentie All is Free to use ( zolang je het origineel hebt natuurlijk ) 57. wat is VLAREM + doel Klasse 3 van 5Kw tot 10 Kw ( gewoon melden in het gemeentehuis) Klasse 2 van 10Kw tot 200 Kw ( aanvraag indienen bij gemeentebestuur en burgemeester en vriendjes beslissen hier over Klasse 1 meer dan 200Kw aanvraag indienen bij provincie deze beslist daar over Bij klasse 2 & 3 mag men in beroep gaan bij een hogere instantie ( provincie en gemeenschap minister ) 4. Werkgeves / werknemers Zelfstandigen : sociale bijdrage word berekend op netto inkomsten Deze bevatten : gezinsbijslag Rustpensioen Gezondheids zorg ( enkel grote risico s ) Werkloosheids vergoeding (indien hij al werkloos was voor hij zaak opstarte) Werknemer : sociale bijdrage : word betaald door werkgever en werknemer Deze bevatten : -Gezinsbijslag -Rustpension -Gezondheidszorg -Arbeidsongeval eerste 30 dagen 100% loon daarna 90% van het gemiddelde -Beroepsziekte ( enkel waneer deze ziekte erkend is ) -Werkloosheidsvergoeding -Vakantiegeld Belastingschalen : 25 % tot % 6950 tot % 9890 tot % tot % tot billy Bij gerechts personen : Tot => 24,25 % Tot => 31 % Tot => 34,50 % vanaf => 33% EVBA /BVBA -Kapitaal NV Min min 1/5 per persoon Aandelen Op naam enkel overdraagbaar met op naam of aan toonder Toestemming anderen vrij overdraagbaar. 7/8

8 5. Verzekeringen Levensverzekering : -Bij overlijden : wanneer dood voor een bepaalde leeftijd krijgen nabestaanden een uitkering -bij leven : waneer je nog leeft na een bepaalde leeftijd -gemend : zie boven Brandverzekering : dekt alle schade De volgende opties zijn mogelijk -Bliksemschade, glasbreuk, waterschade, storm en hagelschade -diefstal -schade van derden 8/8

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie