Levensduur en sloop van personenauto's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levensduur en sloop van personenauto's"

Transcriptie

1

2 Levensduur en sloop van personenauto's

3 SEC) Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam LEVENSDUUR EN SLOOP VAN PERSONENAUTO'S M.J. Ghering C.N. Teulings Onderzoek in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat Amsterdam, februari 1989

4 "Het doel der Stichting is het verrichten van economische onderzoekingen, zowel op het terrein der sociale economie als op dat der bedrijfseconomie, ten dienste van wetenschap en onderwijs, mede ten nutte van overheid en bedrijfsleven" (art. 2 der stichtingsakte) CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Ghering, M.J. Levensduur en sloop van personenauto's/m.j. Ghering, C.N. Teulings. - Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO-rapportnr231) Met lit. opg. ISBN geb. SISO UDC [ (492) Trefw.: autosloop; Nederland; onderzoek SEO-rapport nr 231 Copyright 1989 SEO Amsterdam. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting voor Economisch Onderzoek te Amsterdam

5 INHOUD PAGINA 0 SAMENVATTING 1 1 INLEIDING Het belang van levensduur en sloop Enkele recente ontwikkelingen Opzet van het rapport 8 2 DE ENQUÊTE, SLOOP EN LEVENSDUUR IN STEEKPROEF EN POPULATIE Inleiding Steekproef en respons Vergelijking van groep I en groep II Raming van de sloop Raming van de levensduur: methode Raming van de levensduur: praktijk Conclusies 21 3 REDENEN VAN SLOOP Overzicht van de reden van sloop Levensduur en kilometerstand Kilometerstand en leeftijd 28 4 LEVENSDUUR NAAR AUTOMERK EN PRIJSKLASSE Levensduur van automerken Levensduur van auto's naar prijsklasse Sloop wegens bepaalde defecten voor automerken en prijsklassen 37 5 LAATSTE EIGENAREN VAN GESLOOPTE AUTO'S Vergelijking van eerste en tweede eigenaar Gebruiksduur en leeftijd van auto bij aankoop 45 6 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES Inleiding Kwaliteit van de kentekenregistratie Total loss Andere redenen van afdanking Consequenties voor de modellering van het autopark Consequenties voor de kostenraming Suggesties voor nader onderzoek 51

6 BIJLAGEN A HET ENQUETEFORMULER 55 B UITKOMSTEN VAN DE ENQUÊTE 57 C DE STANDAARDFOUT VAN DE GECORRIGEERDE GEMIDDELDE LEVENSDUUR 61 LITERATUURLIJST 65 SEO-rapporten 67

7 1 O SAMENVATTING De statistiek van het Nederlandse autopark berust vrijwel geheel op de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een personenauto wordt in die registratie niet meer tot het autopark gerekend als het kenteken wordt afgemeld (groep I) of als deel III een jaar niet betaald wordt (groep II). Uit ieder van deze twee bestanden voor 1987 is een steekproef van 1000 kentekens getrokken, en onder de laatst bekende houders van die kentekens is een schriftelijke enquête gehouden naar de omstandigheden van de sloop. Van die enquête brengt dit rapport verslag uit. Bij circa 152 van de steekproef bleek de combinatie van naam, adres en kenteken niet (meer) te kloppen. Meer dan de helft van alle enquêteformulieren werd ingevuld terug ontvangen. Voor een schriftelijke enquête is dit een heel redelijke respons. Zoals te verwachten was blijkt de administratieve waarneming van de sloop in de registratie iets achter te lopen bij de feitelijke afdanking. Daar staat tegenover dat er in groep II ook veel auto's voorkomen die nog rond rijden. Per saldo treedt een vertraging van gemiddeld een half jaar in de registratie van de afdanking op. De levensduur wordt dus uit deze gegevens Iets overschat. Voor de raming van het aantal jaarlijks gesloopte auto's maakt de vertraging maar weinig uit. De enquête levert gegevens op over de levensduur en de kilometerstand bij sloop, over de reden of aanleiding tot sloop, en over de laatste eigenaar. Wij hebben ieder van deze aspecten bekeken en levensduur en kilometerstand afzonderlijk bezien voor auto's van verschillende merken en van verschillende prijsklasse. Natuurlijk zijn de antwoorden op een enquête nooit geheel eensluidend, toch leveren alle analyses tezamen een duidelijk beeld op.

8 2 Dit beeld is het volgende. De afdanking van auto's hangt niet af van economische overwegingen, maar wordt in hoofdzaak bepaald door technische omstandigheden. Rond 20% van de personenauto's wordt bij een ongeval onherstelbaar beschadigd ('total loss'), de overige Q0% wordt na verloop van tijd afgedankt wegens ouderdomsgebreken. De gemiddelde levensduur bedraagt ruim 10 jaar. Deze verschilt naar merk en prijsklasse, maar de variatie binnen deze categorieën is vrij gering. De kilometerstand bij sloop vertoont daarentegen, ook na weglating van de 'total loss' auto's, een veel grilliger beeld; hij verschilt systematisch met de prijsklasse, maar heeft ook daarbinnen nog een veel grotere variatie. De kans op 'total loss' bij een ongeval, die geenszins te verwaarlozen is, hangt natuurlijk samen met het aantal kilometers dat een auto rijdt. Voor het overige ziet het er echter naar uit dat roest of andere ouderdomsgebreken voor de levensduur van personenauto's de doorslag geven, en dat de intensiteit van het gebruik er weinig of niets toe doet. De APK-keuring geeft alleen aanleiding tot afdanking als de auto toch al zo'n negen jaar oud of nog ouder is. Wij concluderen hieruit, dat de levensduur wordt bepaald door de verkeersveiligheid en door de technische kwaliteit van nieuwe auto's. De geleidelijke verlenging van de levensduur in de laatste tien jaar is derhalve geen conjunctuurverschijnsel maar hij draagt een blijvend karakter; men moet er mee rekenen dat hij nog verder doorzet. Voor de kosten van het autogebruik hebben deze uitkomsten ook consequenties. Men mag aannemen dat de kans op vernieling bij een ongeval in de verzekeringspremies is verwerkt. De aanschafkosten van de auto moeten volgens het bovenstaande geheel als jaarkosten worden afgeschreven; zij zijn in hun geheel vaste kosten en zij maken geen deel uit van de kilometerkosten. De voortdurende verlenging van de levensduur betekent een geleidelijke verlaging van de afschrijving over de gehele levensduur. Het blijkt, dat slechts 10? van de auto's van het begin tot het eind één eigenaar heeft: als regel gaat een auto gedurende zijn leven meer dan eens van hand tot hand. Uit de sterke daling van de prijs voor tweedehands

9 auto's ten opzichte van die van nieuwe auto's blijkt dat eigenaren van tweedehands auto's een belangrijk deel van de kostenvoordelen die voortvloeien uit de langere levensduur naar zich toe getrokken hebben. 3

10 5 1 INLEIDING 1.1 Het belang van levensduur en sloop Het is om meer dan een reden van belang een goed inzicht te hebben in de levensduur en de sloop van personenauto's. De levensduur speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling op de lange termijn van de omvang van het personenautopark. Hij bepaalt de jaarlijkse afschrijvingen en daarmee een belangrijke component van de vaste kosten, die aan het bezit van een auto zijn verbonden. Ook bepaalt hij de traagheid, waarmee neerwaartse aanpassingen van de omvang van het park tot stand komen. Ten slotte bepaalt de levensduur natuurlijk de omvang van de sloop en daarmee de vervangingsaankopen van nieuwe auto's. De levensduur bepaalt welk beslag een gegeven autopark op metalen en andere grondstoffen legt, en de sloop bepaalt de capaciteit van autokerkhoven, de behoefte aan schrootverwerkende bedrijven en het aanbod van schroot. Voor Nederland geeft de Statistiek der Motorrijtuigen van het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks een gedetailleerde inventarisatie van het personenautopark naar merk, type en bouwjaar. Uit deze cijfers, die aan de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn ontleend, kunnen levensduur en sloop op verschillende wijzen worden geraamd; wij komen daarop 1n Hoofdstuk 2 terug. Aan de hand van deze ramingen voor het totale autopark kan ook het verloop in de tijd van de levensduur en de sloop worden gevolgd. Er kan echter niet worden vastgesteld of de onvermijdelijke technische beperkingen van de kentekenregistratie niet tot vertekening leiden, noch welke factoren de levensduur van personenauto's bepalen. Dit laatste 1s vooral van belang voor de vraag of de geleidelijke verlenging van de levensduur uit de afgelopen tien jaar nog verder zal voortgaan of niet. Dit hangt er van af of de levensduur wordt bepaald door technische factoren dan wel door een afweging van economische factoren, of door economisch gedrag van de bezitters. Indien technische factoren overheersen is vervolgens de vraag of deze afhangen van het gebruik, dat van de personenauto wordt gemaakt (het aantal gereden

11 6 kilometers) of overwegend door het verstrijken van de tijd (ouderdomsgebreken zoals roest). Om op deze vragen antwoord te geven is een schriftelijke enquête gehouden onder een vrij grote steekproef van de laatste kentekenhouders van in 1987 afgedankte auto's. Daaruit komt, zoals wij zullen zien, het beeld naar voren dat de kentekenregistratie alles tezamen goede ramingen van sloop en levensduur oplevert, dat de levensduur in overwegende mate door technische factoren wordt bepaald, en dat deze geen verband houden met de intensiteit van het gebruik. 1.2 Enkele recente ontwikkelingen Vooraf schetsen wij enkele recente ontwikkelingen op het gebied van sloop en levensduur van personenauto's, die uit de CBS-cijfers naar voren komen. Figuur 1/1 De omvang van de autosloop, Bi kalenderjaar Bron: StO. Berekend volgens de methode van Cramer en Vos, zie Paragraaf 2/3 Zoals uit Figuur 1/1 valt af te lezen worden er in ons land de laatste jaren per jaar circa personenauto's gesloopt. In 1985 en 1986

12 7 treedt er een tijdelijke verhoging op tot meer dan Op grond van de resultaten van onze enquête concluderen wij dat dit een eenmalig effect is van de invoering van de APK-keuring, zoals nader wordt uiteengezet in Paragraaf 3/1. Overigens vertoont de sloop een geleidelijke stijging, die echter achterblijft bij de groei van het autopark. Indien men namelijk de levensduur van de personenauto's uit de CBS-cijfers afleidt blijkt die een voortdurende stijging te vertonen, zoals is weergegeven in Tabel 1/1. Er zijn verschillende verklaringen voor deze verlenging van de levensduur. Eén verklaring gaat uit van de verbetering van de kwaliteit van auto's. Door de betere kwaliteit zouden auto's langer mee kunnen. Een andere theorie zoekt verklaring meer in de sfeer van inkomens en prijzen. Door de inkomensdaling neemt de vraag naar tweedehands auto's toe. Minder mensen kunnen zich een nieuwe auto permitteren. De hogere prijzen van de tweedehands auto's, die van deze ontwikkeling het gevolg zijn, leiden ertoe dat het langer de moeite waard is auto's op te knappen. De levensduur van auto's neemt daardoor toe. Uit Tabel 1/1 blijkt echter dat de prijzen van tweedehands auto's ten opzichte van nieuwe auto's trendmatig gedaald zijn. Tabel 1/1 Levensduur personenautopark in jaren levensduur prijsindex jaar mediaan gemiddeld tweedehands t.o.v. nieuwe auto's ,2 8,7 9,0 9,2 9,3 9, ,9 10,0 10,1 10,5 8,1 8, , ,0 10,0 10,1 10,3 10,4 10, Bron: Bakker (1985), na 1985 SE0, CBS (voor de autoprijzen)

13 8 Alleen in de recessiejaren 1982 en 1983 als ook in 1986 door de eerder ingevoerde APK voor personenauto's zien wij dat tweedehandsauto's ten opzichte van nieuwe auto's enigszins in prijs stijgen. De oorzaak van de langere levensduur ligt derhalve vermoedelijk bij een betere kwaliteit van de geproduceerde auto's. De resultaten van de enquête bevestigen dit vermoeden. Het betekent dat het geen conjunctureel verschijnsel is, maar een blijvende verandering. Een belangrijke consequentie van de voorgaande verlenging van de levensduur is natuurlijk dat de afschrijvingsvoet dienovereenkomstig afneemt. Van 1978 tot 1988 daalt deze met circa 20Ï, of met 2% per jaar. Voorzover de prijs van nieuwe auto's niet in dezelfde mate is gestegen - en dat is niet het geval - betekent dit een gestage prijsdaling van een belangrijke component van de vaste kosten van autobezit. 1.3 Opzet van het rapport In Hoofdstuk 2 beschrijven wij de enquête en maken wij een vergelijking van de resultaten met ramingen van de sloop en de levensduur uit de CBScijfers. In Hoofdstuk 3 behandelen wij de motieven voor afdanking. Verschillen tussen automerken, prijsklassen en het type brandstof komen in Hoofdstuk 4 aan de orde. In Hoofdstuk 5 worden ten slotte de laatste eigenaren van afgedankte auto's nader belicht. Het rapport wordt besloten met Hoofdstuk 6 waarin wij de voornaamste resultaten samenvatten en nader ingaan op de consequenties die zij hebben.

14 9 2 DE ENQUÊTE, SLOOP EN LEVENSDUUR IN STEEKPROEF EN POPULATIE 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij de schriftelijke enquête die wij in de zomer van 1988 hebben gehouden onder een steekproef van de laatste kentekenhouders van in 1987 afgedankte personenauto's. In de eerste paragrafen beschrijven wij de steekproeftrekking, de respons en de vorming van een analysebestand. Daarna vergelijken wij de resultaten van de steekproef op het punt van sloop en van de levensduur met de ramingen, die men uit de cijfers van de Statistiek der Motorrijtuigen van het CBS kan afleiden. 2.2 Steekproef en respons Het onderzoek is gericht op laatste eigenaars van personenauto's die in het kalenderjaar 1987 zfjn afgedankt. De gegevens over deze auto's en hun eigenaren zijn verkregen middels een schriftelijke enquête. Daartoe Is, door bemiddeling van de dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, In mei 1988 een aselecte steekproef getrokken uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, en wel uit het bestand met kentekens van auto's die 1n 1987 nog wel en in 1988 niet meer tot het personenautopark worden gerekend. Dit bestand kan worden uitgesplitst naar kentekens van personenauto's, welke: - tussen 1 januari 1987 en 1 januari 1988 officieel zijn aangemeld als buiten gebruik gesteld (groep I); - in 1987 voorzien waren van een geldig kentekenbewijs en waarvan deel III voor 1988 niet is vernieuwd, voorzover deze auto's niet al tot groep I behoren (groep II). Van de auto's uit groep I weet men wel zeker dat ze zijn afgedankt en gesloopt, althans dat ze niet meer rondrijden; van groep II is alleen bekend dat de eigenaar van de auto in gebreke is gebleven deel III tijdig te vernieuwen. Enkele maanden na de vervaldatum van deel III worden de

15 10 kentekens van auto's uit groep II apart gezet, en niet langer bij het personenautopark meegeteld. Deel bestand II is ongeveer twee keer zo groot als deelbestand I. De getrokken steekproef bevat uit beide bestanden ieder kentekens. Aan de houders van deze kentekens is in de periode juni-augustus 1988 een enquêteformulier en, indien nodig, een herinneringsbrief toegestuurd. Het enquêteformulier, dat heel eenvoudig van opzet is, vindt men in Bijlage A. De verkregen respons staat in Tabel 2/1, uitgesplitst naar groep I en groep II. Indien een aangeschrevene meedeelt dat hij geen auto met het betreffende kenteken in zijn bezit heeft gehad, dan wordt dit formulier ingedeeld bij "kenteken klopt niet". Een auto die administratief gezien wel, maar volgens het terug ontvangen enquêteformulier in werkelijkheid niet is afgeschaft, wordt ingedeeld bij "rijdt nog rond". Indien een blanco of zo goed als blanco formulier is terugontvangen dan wordt dit ingedeeld bij "niet ingevuld". De overige categorieën "onbestelbaar" en "bruikbaar" spreken voor zich. Uit Tabel 2/1 blijkt dat de respons in het algemeen hoog is. Het percentage onbestelbare enquêteformulieren is hoger dan op grond van de gemiddelde verhuismobiliteit (+_ 6%) verwacht kan worden, zeker indien in de beschouwing wordt betrokken dat niet alle onbestelbare formulieren daadwerkelijk retour worden gezonden. De omvang van deze groep, en van de groep waarvoor het kenteken niet klopt, geeft een indruk van de kwaliteit van de kentekenregistratie. Naar schatting geldt voor 15% van de hier beschouwde groep dat naam, adres en kenteken niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn. Daarbij moet men natuurlijk wel bedenken dat het niet om een doorsnee uit gehele kentekenregistratie gaat, maar om oude en vermoedelijk afgedankte auto's, in het geval van groep II toch al in het bezit van eigenaars die zich weinig aangetrokken voelen tot administratieve handelingen. Hoe dit zij, circa 85% van de uitgezonden formulieren kwam met het juiste kenteken bij het juiste adres. Van die groep ontvingen wij 53% (I) respectievelijk 49% (II) retour. Dit zijn heel redelijke percentages voor de respons bij een schriftelijke enquête. Vermoedelijk is dit resultaat te danken aan de uitermate eenvoudige opzet van het enquête-

16 11 formulier, dat tot het minimum aan vragen werd beperkt (zie Bijlage A). Na weglating van de auto's die volgens opgave van de laatste eigenaar nog rond rijden en de niet ingevulde formulieren, levert groep I een groter aantal bruikbare formulieren op dan groep II. Tabel 2/1 Verkregen respons groep I groep II totaal onbestelbaar kenteken klopt niet rijdt nog rond niet Ingevuld bruikbaar 88 (92) 41 (42) 7 (12) 22 (22) 434 (432) 62 (62) 31 (32) 90 (92) 21 (22) 331 (332) 150 (82) 72 (42) 97 (52) 43 (22) 765 (382) totaal 592 (592) 535 (542) (562) aangeschreven (1002) (1002) (1002) Bron: SE0 Van tevoren hadden wij verwacht dat de respons in groep II (veel) kleiner zou zijn dan in groep I. Dit blijkt niet het geval te zijn. Het enige verschil dat uit Tabel 2/1 blijkt is dat groep II een veel groter aantal auto's bevat dat nog rondrijdt, en waarvan het kenteken dus volstrekt terecht nog niet is Ingezonden. Van deze categorie kan met zekerheid worden vastgesteld dat de auto's nog niet zijn gesloopt; desondanks is deel III niet tijdig betaald. In groep II geldt dit voor 92 van de uitgezonden enquêteformulieren, en dat is 172 van de terugontvangen formulieren, bovendien kan men er aan twijfelen of wanbetalers de enquête zouden beantwoorden. Een tweede grote groep die de betaling van deel III opschort vindt men onder auto-lease-bedrijven en garagebedrijven. Aangezien deel III al per 1 oktober vernieuwd kan worden, Is het voor laatstgenoemden voordelig om deel III pas te vernieuwen op het moment van leasing of verkoop. Valt dit na 1 oktober dan heeft men de kosten van deel III In het lopende jaar uitgespaard. Mogelijk is hier ook sprake van registratieproblemen. Eigenaren van meerdere auto's betalen deel III in één keer voor

17 12 hun hele park. Dit kan administratief niet altijd correct worden verwerkt. 2.3 Vergelijking van groep I en groep II Voor de analyse zullen wij uitsluitend gebruik maken van de bruikbare formulieren. Tabel 2/2 geeft een overzicht wat er met deze auto's is gebeurd. Het grootste deel komt rechtstreeks bij de sloper terecht.* Tabel 2/2 De bestemming van de auto's van de bruikbare formulieren bestemming van de auto groep I groep II totaal verkocht aan sloper verkocht aan garage verkocht aan particulier anders gestolen 264 (612) 110 (25?) 12 (3?) 46 (11?) (41?) 108 (33?) 27 (8?) 45 (14?) 14 (4?) 401 (52?) 218 (29?) 39 (5?) 91 (12?) 16 (2?) totaal 434 (100?) 331 (100?) 765 (100?) Bron: SE0 Dit laatste geldt vooral voor groep I. Groep II bevat daarentegen relatief meer auto's die volgens de geënquêteerde zijn doorverkocht aan garages of particulieren. Indien deze bestemming wordt vermeld voor een auto uit groep I dan moeten wij aannemen dat het enquêteformulier bij de voorlaatste eigenaar terecht is gekomen en dat de auto alsnog door de verkrijger in 1987 buiten gebruik is gesteld, onder inzending van het kenteken. Voor groep II gaat deze redenering niet op en wij weten niet goed wat er met de aan derden verkochte auto's is gebeurd. Het is mogelijk dat deze auto's * In het voorafgaande hebben wij de termen 'afdanking' en 'sloop' als uitwisselbaar beschouwd. Ofschoon afdanking niet altijd sloop inhoudt zullen wij in het vervolg voor sloop de ruime betekenis hanteren.

18 13 niet gesloopt zijn, dat zij nog rondrijden, met een wanbetaler van deel III aan het stuur, of dat zij worden opgeknapt en later weer op de weg verschijnen. Bij de enge definitie van gesloopte auto's, die wij doorgaans zullen hanteren, tellen wij deze auto's derhalve niet mee. Tevens zullen wij in het vervolg gestolen auto's buiten beschouwing laten. Deze zijn immers vermoedelijk ook niet gesloopt. Uit beide groepen tezamen beschikken wij dan over 614 formulieren met gegevens van auto's die volgens deze enge definitie in 1987 zijn gesloopt. De meeste analyses in de Hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben betrekking op dit bestand. Het vormt natuurlijk slechts 302 van de oorspronkelijke steekproef. Of dat tot systematische verrekening leidt kunnen wij slechts voor een enkel kenmerk nagaan. Het belangrijkste is wel het bouwjaar, en in dat opzicht verschillen het onderhavige bestand en de oorspronkelijke steekproef nauwelijks, al is er helaas wèl enig verschil tussen de steekproef en de populatie (zie Paragraaf 2.6). In Bijlage B geyen wij een overzicht van de antwoorden op de vragen van het enquêteformulier, met een onderverdeling naar groep I en groep II. In grote trekken vertonen beide groepen hetzelfde beeld, alleen bevat groep II relatief wat te weinig auto's van 11 jaar en ouder. Voor het overige bestaan er geen duidelijke systematische verschillen tussen de twee groepen. In het vervolg maken wij dan ook binnen het bestand van 614 auto's geen onderscheid meer naar dit kenmerk. 2.4 Raming van de sloop Wij maken nu op grond van het steek proefonderzoek een raming van het aantal in 1987 gesloopte auto's en vergelijken die met twee ramingen aan de hand van de Statistiek der Motorrijtuigen. Uit de cijfers van het CBS kan op twee manieren een raming van de sloop worden afgeleid. Ten eerste kan men dit doen door een eenvoudige voorraadbepaling. Uit de gelijkheid:

19 14 autopark = autopark verkopen sloop 1987 volgt direct: sloop 1987 = verkopen mutatie park Deze voorraadmethode is eerder toegepast door Cramer en Vos (1985). Een andere methode bestaat hierin dat men het autopark aan het begin en het eind van het jaar per bouwjaar vergelijkt. Het verschil geeft aan hoeveel auto's er zijn gesloopt, en door optelling verkrijgt men de totale sloop. De methode verwaarloost auto's van het allerlaatste bouwjaar - dat is het jaar van onderzoek - en onderschat de sloop van heel recente bouwjaren; het komt namelijk voor dat het aantal auto's van recente bouwjaren door im- en export een jaar later is toegenomen. De administratieve sloop uit die bouwjaren valt daardoor wat lager uit dan de werkelijke sloop. Een ernstig bezwaar is dit niet. Deze bouwjaarmethode, die door Bakker (1985) is gebruikt, levert nagenoeg dezelfde raming op als de voorraadmethode. Uit de steekproef kunnen wij de sloop berekenen door het aantal gesloopte auto's op te hogen met de reciproke van de effectieve steekproeffractie, waarin met non-response rekening is gehouden. Daarbij staan wij voor de keuze alleen de auto's te nemen waarvan zeker is dat zij zijn gesloopt -het in Paragraaf 2.3 beschreven bestand van 614 waarnemingen - of ook de auto's waarvan het lot onzeker is. Dit zijn de auto's uit groep II die zijn doorverkocht aan garages en particulieren; zij staan in Tabel 2/2 in de kolom van groep II in de regels 2 en 3. Het gaat om 135 auto's, die bij de 614 worden geteld. Wij noemen dit respectievelijk de enge en de ruime definitie van de sloop. In Tabel 2/3 worden de vier besproken ramingen vergeleken.

20 15 Tabel 2/3 Ramingen van de sloop in 1987 (x personenauto's) steekproef, enge definitie van sloop 336 totale park, bouwjaarmethode 384 totale park, voorraadmethode 387 steekproef, ruime definitie van sloop 410 Bron: SEO Voor een groot deel zijn de verschillen in deze ramingen het gevolg van het onderscheid tussen fysieke sloop en verdwijning uit het kentekenregister. De ramingen voor het totale park zijn gebaseerd op mutaties in deze registratie, maar een auto die in 1987 actief (groep I) of passief (groep II) uit de registratie verdwijnt kan best pas enkele jaren later feitelijk worden gesloopt. De ramingen op grond van het totale park zijn uit dezen hoofde te hoog; dat wordt echter goedgemaakt doordat er in 1987 een aantal auto's worden gesloopt, die al eerder uit de registratie wegvielen. Volgens de enge definitie ramen wij de sloop uit de steekproef aan de hand van het aantal auto's dat in 1987 zowel administratief als feitelijk wordt gesloopt. Deze dubbele voorwaarde is te restrictief en leidt tot onderschatting. In de ruime definitie van sloop kan een zelfde auto daarentegen twee maal worden geteld, zij het meestal in verschillende jaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de eigenaar van een auto de aanschaf van deel III achterwege laat en zijn auto verkoopt aan een handelaar die hem nog een half jaar laat staan en dan sloopt en het kentekenbewijs opzendt. Dezelfde auto telt eerst mee in groep II en later in groep I. Men kan wel meer soortgelijke scenario's bedenken. De conclusie is steeds dat de raming uit de steekproef bij toepassing van de ruime definitie van sloop tot overschatting leidt. Voor alle ramingen van de sloop geldt derhalve dat ze vertekend worden door onnauwkeurigheden in de datering van het tijdstip van sloop, en wel met name door een onvoldoende onderscheid tussen het verdwijnen van een auto

21 16 uit de registratie in één jaar en de feitelijke sloop in een later jaar. Bij de toepassing van de enge definitie van sloop op de steekproefgegevens wordt de latere sloop veronachtzaamd, zodat het aantal gesloopte auto's wordt onderschat; bij de ruime definitie worden auto's twee maal geteld (zij het doorgaans niet in hetzelfde jaar), en wordt de sloop dus overschat. Bij berekeningen op grond van totaalcijfers zijn er daarentegen twee fouten die elkaar vermoedelijk heel aardig compenseren: de auto's die dit jaar uit de registratie verdwijnen maar pas later worden gesloopt zijn ten onrechte meegeteld, de auto's die vroeger werden uitgeschreven en dit jaar worden gesloopt zijn ten onrechte weggelaten. Wij moeten aldus concluderen dat de waarheid in het midden ligt, en iat de twee ramingen op grond van de totaalcijfers (die elkaar niet veel ontlopen) hem vermoedelijk het best benaderen. Voor de raming van de sloop bieden de resultaten van de enquête derhalve niet meer of betere informatie dan de reeds beschikbare cijfers van het CBS. 2.5 Raming van de levensduur: methode Ook de raming van de levensduurverdeling kan zowel aan de hand van de cijfers van het CBS als op grond van de steekproefresultaten geschieden, en telkens weer op meer dan één manier. Gebruikt men de totaalcijfers, dan kan men om te beginnen eenvoudig vaststellen hoeveel auto's van een bepaald bouwjaar er in de daarop volgende jaren telkens nog in de registratie aanwezig zijn. Dit levert een beeld op van de levensduurverdeling van een bepaalde generatie. Het alternatief is om de leeftijdspecifieke overlevingskansen van verschillende vorige generaties in één bepaald jaar te bepalen, en daaruit een levensduurverdeling te construeren. Men verkrijgt dan een beeld van de levensduur op een bepaald tijdstip. Ten derde kan men bij de toepassing van de bouwjaarmethode vaststellen hoe oud de in een bepaald jaar gesloopte auto's zijn.

22 17 De levensduurverdeling die daaruit volgt heeft betrekking op een reeks generatfes uit de voorafgaande jaren, die worden onderworpen aan de huidige sterftekansen; het is een mengvorm. Uit alle drie verdelingen kan vervolgens de gemiddelde en/of medlane levensduur worden bepaald. De cijfers die wij in Tabel 1/1 gaven hebben betrekking op de levensduurverdeling volgens de tweede methode, dat is de constructie van de levensduurverdeling uit de overlevingskansen in één jaar. Voor de eerdere jaren zijn de ramingen in Tabel 1/1 ontleend aan Bakker (1985), voor de recente jaren hebben wij ze zelf berekend. Aan alle ramingen van de levensduur uit de totaalcijfers van de Statistiek der Motorrijtuigen kleeft het bezwaar dat zij op de kentekenregistratie zijn gebaseerd. Ten eerste is de daaruit berekende sterfte gedurende de eerste twee, drie levensjaar van de auto onbetrouwbaar, omdat met name vrij nieuwe auto's worden geïmporteerd en geëxporteerd. Doordat hiermee geen rekening kan worden gehouden wordt de sterfte van jonge auto's onderschat, en de levensduur overschat. Ten tweede wordt sloop ook in de latere levensjaren van de auto gelijk gesteld aan verdwijning uit de registratie. Zoals wij hierboven al hebben aangegeven kan er vooral in het geval van verkoop in groep II gemakkelijk enige tijd liggen tussen het tijdstip dat de vernieuwing van deel III achterwege blijft en de feitelijke sloop. In die tussenliggende periode kan de auto al dan niet met onderbrekingen nog gewoon worden gebruikt. Daar staat tegenover dat het ook kan voorkomen dat een auto pas enige tijd na de feitelijke sloop uit de registratie verdwijnt door het uitblijven van betaling voor deel III. Deze periode zal echter niet langer dan een jaar zijn. Alles te zamen zullen deze drie waarnemingsfouten, zo menen wij, tot een lichte systematische overschatting van de levensduur lelden. De gemiddelde levensduur uit de totaalcijfers is vermoedelijk ongeveer een half jaar te hoog, en de mediaan ook, al is die minder gevoelig voor de beschreven waarnemingsfouten. In de enquête wordt voor een aantal auto's vastgesteld dat ze daadwerkelijk

23 18 zijn gesloopt, en van deze auto's wordt gevraagd hoe oud ze op dat ogenblik waren. Deze meting van de levensduur van individuele auto's, tot op een half jaar nauwkeurig, is voor zover wij kunnen nagaan niet systematisch vertekend, mits wij ons maar beperken tot de sloop volgens de enge definitie. Wel geldt dat de levensduurverdeling die men uit deze cijfers zou kunnen opstellen betrekking heeft op de lotgevallen van een reeks generaties uit voorafgaande jaren in Het is derhalve 1n de hierboven gegeven indeling een mengvorm. Wij berekenen uit deze waargenomen levensduren van (categorieën van) gesloopte auto's in de volgende hoofdstukken soms zonder verdere bewerking of correctie gemiddelden en standaardfouten, die wij zullen aanduiden als respectievelijk het steekproefgemiddelde en de standaarddeviatie in de steekproef. Voor de bepaling van de levensduurverdeling en de gemiddelde levensduur kunnen deze cijfers vertekend zijn doordat de instroom van nieuwe auto's in het verleden niet constant is geweest. Als er vijf jaar geleden plotseling buitengewoon veel nieuwe auto's zijn verkocht treffen wij in de steekproef veel gesloopte auto's met een levensduur van vijf jaar aan, maar dat betekent niet dat de sterftekans op die leeftijd bijzonder groot is. Voor de constructie van een juiste levensduurverdeling moet derhalve voor dat extra hoge verkoopcijfer worden gecorrigeerd. Dit betekent, dat de aantallen gesloopte auto's uit een bepaald bouwjaar worden betrokken op de verkopen in dat jaar, dat wil zeggen dat zij worden gewogen met de reciproke van die verkopen. De gemiddelde en de mediane levensduur volgens de aldus bewerkte cijfers zullen wij aanduiden als de gecorrigeerde gemiddelde levensduur respectievelijk de gecorrigeerde mediaan. Wij berekenen geen gecorrigeerde standaarddeviaties van de levensduren, maar geven wel de standaarddeviatie van het gecorrigeerde gemiddelde weer, die dan tussen haakjes achter dat gemiddelde staat. De berekening van deze grootheid, die aangeeft hoe betrouwbaar het gecorrigeerde gemiddelde is, heeft veel voeten in de aarde. De gebruikte formules vindt men in Bijlage C. Wij hopen dat het onderscheid tussen deze verschillende grootheden niet

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Van Dr. N.E. Ligterink 1/6 Onderwerp Recente veranderingen in het Nederlandse oldtimerwagenpark De recente wijzigingen

Nadere informatie

12-BBB Algemene gegevens: Overzicht: Rapport:

12-BBB Algemene gegevens: Overzicht: Rapport: Rapport: 12-BBB-3 1.0 Algemene gegevens: Kenteken Merk Type Brandstof Kleur Bouwjaar Datum Eerste Toelating Nederland Datum laatste tennaamstelling Verval datum APK Voertuig Classificatie Betreft een 12-BBB-3

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl)

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl) Wiskunde A (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 27 mei 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal 9 punten te behalen; het examen bestaat uit 2 vragen.

Nadere informatie

Vragen 1 en 3. Antwoorden 1 en 3

Vragen 1 en 3. Antwoorden 1 en 3 2014Z11322 Vragen van de leden Omtzigt en De Rouwe (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Milieu over de oldtimermaatregel (Ingezonden 18 juni 2014) Vragen 1 en

Nadere informatie

Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004

Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004 Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: 0900-0227 ( 0,50 p/m) E-mail: infoservice@cbs.nl Bron: CBS Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004 Mw. M. Noordam en mw. R. Vleemink Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Rapportage bijzondere bijstand 2014

Rapportage bijzondere bijstand 2014 Rapport Rapportage bijzondere bijstand 2014 Vinodh Lalta Thomas Slager 30 oktober 2015 CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Een nadere analyse van de ontwikkeling van de franchise in de periode

Een nadere analyse van de ontwikkeling van de franchise in de periode Een nadere analyse van de ontwikkeling van de franchise in de periode 1998-2001 Uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, september 2003 Inleiding In juni 2001 is de

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed dem s Jaargang 8 Mei ISSN 69-47 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving inhoud Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen Centraal Bureau voor de Statistiek Economie, Bedrijven en NR Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen Postbus 24500 2490 HA Den Haag De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Een effectieve donormailing: vooral personen tussen de 45 en 49 jaar Zomer 2006

Een effectieve donormailing: vooral personen tussen de 45 en 49 jaar Zomer 2006 Deze factsheet is geschreven door RD Friele en R Coppen van het NIVEL in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt. Versie

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen

Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen Hoofdstuk 13 De omvang van een steekproef bepalen Steekproefnauwkeurigheid Steekproefnauwkeurigheid: verwijst naar hoe dicht een steekproefgrootheid (bijvoorbeeld het gemiddelde van de antwoorden op een

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs tegenbewijs 1 Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Keten aangiftebelastingen, team

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

tla Technische Universiteit Eindhoven

tla Technische Universiteit Eindhoven tla Technische Universiteit Eindhoven lnstituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven RAPPORT IWDE 95-05 ONDERZOEK RAPPORT LENTING & PARTNERS J.T.M. Wijnen \\\\"(a Den Dolech 2 Postbus 513 5600 MB Eindhoven

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Bij ieder steekproefonderzoek is de mate van representativiteit een probleem. Gelden de uitspraken die gedaan worden op basis van

Nadere informatie

OUDEREN IN DE TOEKOMST

OUDEREN IN DE TOEKOMST OUDEREN IN DE TOEKOMST Antwoorden van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) op vragen van de Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen van het Ministerie van VWS LASA, Vrije Universiteit, februari

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN Artikel Mensen op straat (1980) (Voorjaar): 27 R-80-13 Voorburg, 1980 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- Inleiding Zal een verlaging van de maximumsnelheid

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van een steekproefresultaat m.b.t. de hele populatie

Betrouwbaarheid van een steekproefresultaat m.b.t. de hele populatie Betrouwbaarheid van een steekproefresultaat m.b.t. de hele populatie Verschillende steekproeven uit eenzelfde populatie leveren verschillende (steekproef) resultaten op. Dit onvermijdelijke verschijnsel

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001 Dienst Landelijk Gebied Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001 Inleiding. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de agrarische grondprijzen

Nadere informatie

Inleiding tot de natuurkunde

Inleiding tot de natuurkunde OBC Inleiding tot de Natuurkunde 01-08-2010 W.Tomassen Pagina 1 Hoofdstuk 1 : Hoe haal ik hoge cijfers. 1. Maak van elke paragraaf een samenvatting. (Titels, vet/schuin gedrukte tekst, opsommingen en plaatsjes.)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers Rapport jaarkilometrage oldtimers Het rapport is opgesteld door: W. Posthumus Meyjes, Secretaris FEHAC H. Boons, Secretariaat FEHAC R.M. Henneveld, Global Automotive Consultancy Versie 3 / 26-3-2013 Introductie

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Memorandum. Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013

Memorandum. Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013 Memorandum Aan Ministerie van Infrastructuur & Milieu Van TNO Onderwerp Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013 Conclusies: - Door afschaffing van de MRB-vrijstelling van oldtimers in het

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Nico van Kessel (ITS) en Robert Sikkes (AOb) november 2005 Voorwoord In de maanden oktober en november heeft het ITS voor de AOb een enquête uitgevoerd onder

Nadere informatie

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Versie 2.0 (6 juli 2010) Een checklist voor peilingen Inleiding Er wordt in Nederland heel veel gepeild. Dat is vooral te merken in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Agrarische grondprijzen in soorten en maten

Agrarische grondprijzen in soorten en maten Agrarische grondprijzen in soorten en maten Oktober 2015 Wietse Dol, Paul Peter Kuiper 1 en Martien Voskuilen De gemiddelde grondprijs geeft een goed beeld van de grondprijsontwikkeling, mits rekening

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-7 Ed Berendsen Coen Akkerman INKOMSTENVERREKENING IN DE WW Rekening houden met neveneffecten: de invloed op het aantal WW-uitkeringen Kenniscentrum UWV Juli 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Bijlage 1 Gebruikte gegevens

Bijlage 1 Gebruikte gegevens Bijlagen hoofdstuk 7 Tabellen bij Huijbregts en Leertouwer (2007) De invloed van etniciteit en pakkans op de geweldscriminaliteit van minderjarigen. In Van der Laan et al (red) Justitie en Demografie.

Nadere informatie

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie Met spreiding willen we in één getal uitdrukken hoe verspreid de gegevens zijn: in hoeveel

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Arbeidsproductiviteit in MKB en grootbedrijf

Arbeidsproductiviteit in MKB en grootbedrijf M21221 Arbeidsproductiviteit in MKB en groot Verklaring van verschillen tussen MKB en groot en ontwikkelingen 1993-29 Anne Bruins Ton Kwaak Zoetermeer, november 212 Arbeidsproductiviteit in MKB en groot

Nadere informatie

Peilingwijzer als centrale indicator van de electorale ontwikkelingen van Nederland?

Peilingwijzer als centrale indicator van de electorale ontwikkelingen van Nederland? Peilingwijzer als centrale indicator van de electorale ontwikkelingen van Nederland? Drs. Maurice de Hond (Peil.nl) Net zoals al lang in de VS wordt sinds 2010 in Nederland via geavanceerde berekeningen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Een overzicht van 1997 22 Drs. ing. Norbert Broenink Drs. Esmy Kromontono Maart 23 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Deelname aan het stelsel 7 2.1 Aantal

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde C vwo 2011 - I

Eindexamen wiskunde C vwo 2011 - I Autobanden De meeste personenauto s hebben 4 banden. Als een auto 1160 kg zwaar is, moet elke band 290 kg dragen. Van een auto die bijvoorbeeld 1800 kg zwaar is, moet elke band 450 kg dragen. Een zwaardere

Nadere informatie