16. De wet op de eerlijke handelspraktijken en bescherming van de consument.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16. De wet op de eerlijke handelspraktijken en bescherming van de consument."

Transcriptie

1 16. De wet op de eerlijke handelspraktijken en bescherming van de consument. Voorstelling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Deze voorstelling heeft niet de ambitie om de wet in haar geheel uit te leggen en ook niet om ze op uitvoerige wijze voor te stellen. Het betreft slechts een beknopt overzicht van de inhoud van de wetgeving. De inhoud ervan is geenszins volledig en derhalve is het aangewezen om zich voor uitvoerige en nauwkeurige informatie en definities te beroepen op de wettekst Finaliteiten van de wet De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds beoogt zij het waarborgen van eerlijkheid in de mededinging en in de handelsrelaties, anderzijds wil ze de bescherming van de consument waarborgen en erop toezien dat hij voldoende en adequate informatie krijgt. Deze dubbele doelstelling laat zijn sporen na in elk van de wetsbepalingen. Om de hele draagwijdte en betekenis van deze wetgeving te begrijpen moet men bij het interpreteren ervan rekening houden met die dubbele bekommernis van de wetgever. Elk artikel kan worden geïnterpreteerd in het licht van die dubbele doelstelling Prijsaanduiding Deze materie wordt in hoofdzaak geregeld door de artikels 2 tot 6 van deze wet en door het koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon. De basisregels zijn dat de prijzen schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig moeten worden aangeduid. Die prijzen moeten minstens in euro worden aangeduid. Als het om producten gaat is het gemakkelijk om de prijs aan te duiden. Er kunnen wel problemen ontstaan voor de aanduiding van de prijs van de diensten. Wat dat betreft, onderscheidt de wetgeving twee typen van diensten: de homogene diensten en de niet-homogene diensten. De eerste zijn die waarvan de kenmerken en modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, met name los van het moment of van de plaats van uitvoering, van de dienstverstrekker of van de persoon waarvoor ze 1

2 bestemd zijn (vb.: schoorsteenvegen, reinigen van een kostuum, ontwikkelen van een film,...). In die veronderstelling moet de verkoper een tarief aanduiden of ter beschikking stellen van de consument, waarbij al de verschillende diensten die hij aanbiedt met de overeenstemmende prijzen worden voorgesteld. Voor sommige beroepen bestaan er gereglementeerde tariefmodellen (horeca, bankiers, kappers, fotografen). De tweede, de niet-homogene diensten, zijn die welke specifieke kenmerken vertonen, vandaar dat het onmogelijk is om een tarief aan te duiden. (vb: herstelling van een beschadigde auto, plaatsen van een dak, installatie van een veranda,...). Voor dat type van dienst kan de consument altijd vragen dat de verkoper een bestek opmaakt. Dat bestek moet voldoende gedetailleerd zijn zodat de consument kan vergelijken De handelspromoties (aangekondigd met prijsverminderingen) Elke verkoper mag zijn prijzen verminderen (of verhogen) als hij dat wenst (behalve de gereglementeerde prijzen). Maar indien hij zijn prijsverminderingen wil aankondigen, moet hij voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake inhoud en vorm. Er dient te worden opgemerkt dat de verkoop met verlies verboden is behalve voor producten die in opruiming of in uitverkoop worden verkocht De aankondigingen van prijsverminderingen Als een verkoper prijsverminderingen wil aankondigen door het gebruik van een bedrag of een kortingspercentage, kan hij dat slechts doen op één van de vier manieren die in artikel 5 van de wet van 14 juli 1991 worden opgesomd. Geen enkele toelating is noodzakelijk om prijsverminderingen aan te kondigen. Die aankondigingen van prijsverminderingen mogen ten hoogste één maand duren. De referentieprijs moet zijn toegepast gedurende een volledige periode van één maand. Die aankondigingen van prijsverminderingen mogen niet plaatshebben gedurende de sperperiode (zie "opruimingen of solden"). De wetgeving laat enkel verwijzing naar zijn eigen prijs toe. Derhalve mag men niet een prijsvermindering suggereren t.o.v. een door een leverancier aanbevolen prijs of t.o.v. de door de concurrentie toegepaste prijs. 2

3 Uitverkopen Een verkoop onder die benaming of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten als een bepaalde omstandigheid de versnelde afzet van een voorraad of van een assortiment van producten noodzakelijk maakt. Artikel 46 geeft een limitatieve opsomming van de gevallen waarin een dergelijke verkoop mag plaatshebben (vb.: stopzetten van de activiteiten, sluiting van een verkooppunt, herstelwerkzaamheden die meer dan 20 werkdagen duren,...). Een uitverkoop is beperkt tot 5 maanden maximum. Gedurende die verkoop is de verkoper ertoe verplicht om zijn verkoopprijzen te verminderen en mag hij met verlies verkopen. Voor dat type van verkoop zijn administratieve procedures voorzien die misbruiken moeten tegengaan Opruimingen of solden Twee keer per jaar, kan een verkoper een verkoop onder deze benaming of onder een gelijkwaardige benaming organiseren. Het betreft een verkoop die wordt toegepast met het oog op de seizoenopruiming van het assortiment van de verkoper wat geschiedt door versnelde afzet en tegen verminderde prijs van de producten. De twee soldenperiodes zijn bepaald door de wet. De eerste periode begint op 3 januari en eindigt op 31 januari en de tweede periode loopt van 1 juli tot 31 juli. Vóór de aanvang van de solden, is er een sperperiode (van 15 november tot 2 januari en van 15 mei tot 30 juni). Gedurende deze periode is elke aankondiging van prijsvermindering verboden in de sectoren van de kleding, schoenen, lederwaren en fijne lederwaren. Die sperperioden moeten o.a. toelaten om vast te stellen, dat in de soldenperiodes, de prijs van de gesoldeerde producten werkelijk verlaagd werd. Let op! volgens de laatste berichten zou de sperperiode ingekort worden tot 3 weken in plaats van 6 weken. 3

4 Waardebonnen De wet laat een verkoper toe om gratis waardebonnen te verspreiden. Het betreft een regime in afwijking van de regels betreffende de aankondigingen van prijsverminderingen. Die documenten mogen slechts verspreid worden als zij een bepaald aantal vermeldingen bevatten die bestemd zijn om de consument te informeren over de voorwaarden van het aanbod (zie artikel 64): de geldwaarde die zij vertegenwoordigen, de producten en diensten die tegen verminderde prijs kunnen worden gekocht, de identiteit van de uitgevers van de bonnen, alsmede de geldigheidsduur ervan. Die bonnen zijn niet geldig gedurende de sperperioden De hoeveelheidsaanduidingen Deze materie wordt in hoofdzaak geregeld door de artikels 7 tot 12 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. De basisregels zijn dat de aangeduide hoeveelheden, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig moeten worden aangeduid op ieder geconditioneerd product. De hoeveelheid moet uitgedrukt worden in wettelijke meeteenheden. De verplichting om de nominale hoeveelheid aan te duiden rust steeds op het vulbedrijf of op de conditioneerder. Indien de geconditioneerde producten geïmporteerd worden rust de verantwoordelijkheid om de nominale hoeveelheid aan te duiden op de invoerder Gezamenlijke aanbiedingen De definitie van gezamenlijk aanbod wordt toegelicht in artikel 54. Er is sprake van gezamenlijk aanbod als één of ander voordeel gebonden is aan de verkrijging van een ander product of van een andere dienst. De wet voert als algemeen principe het verbod van die aanbiedingen in en enkel de limitatief in de wet opgesomde gezamenlijke aanbiedingen zijn toegelaten. 4

5 Bij wijze van voorbeeld worden hier enkele gezamenlijke aanbiedingen aangehaald die toegelaten zijn: producten die een geheel vormen (vb: een brilmontuur en de brillenglazen) het gratis aanbieden bij de aankoop van een hoofdproduct van de verpakking van het product (vb. : een glas) het gratis aanbieden bij de aankoop van een hoofdproduct van een reclamevoorwerp het gratis aanbieden bij de aankoop van een hoofdproduct van deelnemingstitels aan toegestane tombola's; klantenkaarten (vb.: 10% op de som van 10 verrichte aankopen, geldig op de elfde aankoop) de kortingzegels (aangezien zij nagenoeg als geld kunnen worden beschouwd, is de uitgifte van die zegels onderworpen aan strikte regels en de uitgevers moeten waarborgen bieden teneinde de terugbetaling aan de bezitters te verzekeren) De reclame De wet geeft een zeer brede definitie van reclame (zie artikel 22). Zijn m.n. verboden in het Belgisch recht: de misleidende reclame (met betrekking tot de prijs, de oorsprong van de producten of diensten, de verkoper, de eigenschap van een product, de wijze van fabricage,...); afbrekende reclame ten aanzien van een andere verkoper; bedrieglijke reclame; reclame die verwarring kan doen ontstaan met een andere verkoper, zijn producten, zijn diensten of zijn activiteit;... Vergelijkende reclame wordt, onder welbepaalde voorwaarden toegelaten (zie artikels 22, 23 en 23 bis ). 5

6 16.8.Bepaalde handelspraktijken Openbare verkopen Over het algemeen moeten de openbare verkopen, die onderworpen zijn aan die wetgeving, plaatsvinden in de lokalen die hiervoor uitsluitend zijn bestemd en mogen ze slechts betrekking hebben op gebruikte producten. De wetgever verbiedt de verkoop van nieuwe producten via de openbare verkoop. Hij staat aan een verkoper, die overgaat tot een uitverkoop en die de regels die inherent zijn aan dat type van verkoop respecteert echter wel toe, mits bepaalde administratieve formaliteiten, om zijn nieuwe producten van de hand te doen via openbare verkopen. Verkopen aan de consument buiten de onderneming van de verkoper De wet beoogt hierbij: de verkopen ten huize van de consument of van een andere consument, alsook op de arbeidsplaats van de consument (vb.: leurhandel, home-parties,...) N.B. : dit verkooptype is eveneens onderworpen aan de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten; de verkopen tijdens een door of voor de verkoper georganiseerde excursie; de verkopen op salons, beurzen of tentoonstellingen, op voorwaarde dat de betaling niet contant gebeurt en de prijs hoger is dan 213,19 EUR (vb.: aankoop van een wagen op het autosalon). De wet bepaalt dat die verkopen het voorwerp moeten uitmaken van een geschreven overeenkomst en legt bepaalde verplichte vermeldingen op die erin moeten voorkomen. Eén van die vermeldingen is de opname van een verzakingsbeding dat de consument toelaat om van zijn aankoop af te zien gedurende 7 werkdagen na het afsluiten van de genoemde overeenkomst Verkopen op afstand De definitie van dat verkooptype wordt gegeven in artikel 77 van de wet. Hierin worden met name de postorderverkoop en tele-aankoop beoogd. De wetgeving bepaalt dat bij de tekoopaanbieding van producten via deze methode, de consument moet worden geïnformeerd over verschillende elementen (identiteit van de verkoper, prijs, hoeveelheid, betalingswijze, geldigheidsduur van het aanbod, leveringstermijn, bedenktermijn,...). 6

7 Ten laatste op het moment van de levering van het product moet de consument een document ontvangen waarin opnieuw sommige verplichte vermeldingen zijn opgenomen, waaronder de tekst van het verzakingsbeding, dat bepaalt dat de consument kan afzien van zijn aankoop binnen 7 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product Overeenkomsten op afstand en ongewenste reclame Sinds 1 januari 2006 wordt de consument die financiële instrumenten of financiële diensten op afstand aankoopt, wettelijk beschermd. Deze bescherming is gelijkaardig aan wat in het algemeen reeds geldt voor overeenkomsten op afstand en bestaat uit de verplichting van de verkoper om bepaalde informatie te verstrekken, en uit een verzakingsrecht. In de wet overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten wordt tegelijkertijd in een algemene regeling voorzien voor ongewenste reclame (anders dan per elektronische post). Brochure " Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten en ongewenste reclame" (pdf-formaat, 374 Kb) 16.9.Daden die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken Twee bepalingen van de wet (de artikels 93 en 94) verbieden de daden die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken. Enerzijds verbiedt artikel 93 elke daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken waardoor een verkoper de professionele belangen van een of meerdere verkopers schaadt of kan schaden. Anderzijds verbiedt artikel 94 elke daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken waardoor een verkoper de belangen van een of meer consumenten schaadt of kan schaden. Om op basis van die artikels een vordering in te stellen moet er niet noodzakelijk schade zijn, het risico dat er schade onstaat alleen al volstaat. Het is moeilijk om het begrip eerlijke handelsgebruiken te definiëren, de wet geeft geen definitie. Bijgevolg wordt dit begrip overgelaten aan de interpretatie van de Hoven en Rechtbanken. Er dient te worden opgemerkt dat de Minister geen vordering mag instellen op basis van artikel 93 en dat het Bestuur niet bevoegd is om eventuele inbreuken op dat artikel vast te stellen en te sanctioneren. 7

8 16.10.Vordering tot staking De wet staat verschillende personen toe om een vordering tot staking in te stellen, met name : de betrokkenen; de minister; een verkoper; de representatieve consumentenorganisaties;... Deze vordering die wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding, laat de rechthebbende toe om aan de rechter te vragen om stopzetting te bevelen van een handeling die een inbreuk vormt op deze wet. Een dergelijke vordering kan eveneens gegrond zijn op artikel 93 of op artikel 94, om die reden is het mogelijk om staking van een handeling te vragen - zelfs als die niet gesanctioneerd of verboden is door een wettekst - als die in strijd is met de eerlijke gebruiken Sancties De wet voorziet in strafbepalingen voor het grootste gedeelte van de inbreuken op de wetsbepalingen. Voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is de Algemene Directie Controle en Bemiddeling belast met de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de wet van 14 juli De Externe Ijkdienst - Sectie Voorverpakking van de Afdeling Metrologie van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid is in het bijzonder belast met de opsporing en vaststelling van inbreuken op de artikels 7 tot 12 betreffende de hoeveelheidsaanduiding. Wenst u een klacht in te dienen, gelieve dan de volgende rubriek te raadplegen Waar en hoe klacht indienen? 8

9 16.12.Wat is er gewijzigd op 1 oktober 1999? Waarom? De wet van 25 mei 1999 (Belgisch Staatsblad ) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, voerde een aantal nieuwe of gewijzigde bepalingen in, die in werking zijn getreden vanaf 1 oktober Achter deze wijzigingen schuilt een dubbele doelstelling. Enerzijds, daar waar nodig, de verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen, die na meer dan acht jaar toepassing -en na grondige evaluatie- nodig bleken. Sommige wijzigingen zijn louter formeel, andere wijzigen bepaalde artikels ten gronde. Anderzijds, in de wet, de Europese richtlijnen invoegen inzake de vergelijkende reclame en de op afstand gesloten overeenkomsten. Hierna worden de voornaamste wijzigingen op een rijtje geplaatst. Indien u de wettekst wenst te bekijken kunt u hier de volledige wet in pdfformaat downloaden. Wat? 1. Het begrip 'werkdag' Onder werkdag wordt verstaan: het geheel van alle kalenderdagen, met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen. Met andere woorden, vanaf 1 oktober wordt de zaterdag beschouwd als een werkdag. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij evenwel verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 2. De vergelijkende reclame Vanaf 1 oktober 1999 is vergelijkende reclame, onder welbepaalde voorwaarden, toegestaan. Vergelijkende reclame is elke vorm van reclame waarbij een concurrent, dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten, uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. De vergelijking is enkel geoorloofd op voorwaarde dat ze: o niet misleidend is in de zin van artikel 23, 1 tot 5 van de wet; o producten of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel bestemd zijn; o op objectieve wijze één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze producten en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;er niet toe leidt, dat op de markt, verwarring gesticht kan worden tussen de adverteerder en een concurrent of tussen de merken, de handelsnamen, andere 9

10 o o o o onderscheidende kenmerken, producten of diensten, activiteiten en omstandigheden van een concurrent; niet de goede naam schaadt van of zich kleinerend uitlaat over de merken, de handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken, producten of diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; voor producten met een benaming van oorsprong, in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming ; geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent, dan wel van een oorsprongsbenaming van concurrerende producten; niet producten of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van producten of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. Elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding, moet duidelijk en ondubbelzinnig het einde en het begin, zo de speciale aanbieding nog niet loopt, aangeven van de periode gedurende dewelke de speciale prijs of andere specifieke voorwaarden gelden. Of, in voorkomend geval, vermelden dat de speciale aanbieding loopt zo lang de voorraad strekt of de diensten kunnen geleverd worden. Elke vergelijkende reclame die niet beantwoordt aan bovenstaande criteria blijft verboden. 3. De uitverkopen De duur van de uitverkopen wordt gebracht van 3 naar 5 maanden. Tegelijkertijd wordt het systeem van de verlengingen -wat aanleiding gaf tot administratieve rompslomp- afgeschaft. Voor een handelaar die zijn of haar loopbaan afsluit (pensioen), wordt de termijn vastgelegd op één jaar (nieuw artikel 46.9). Dit moet toelaten onder de gunstigste voorwaarden de voorraad van de hand te doen. Voorwaarde is evenwel dat in de loop van het vorige jaar geen uitverkoop is gehouden overeenkomstig artikels 46.4 (stopzetting) of artikel 46.6 (afschaffing filiaal). Voor verbouwingswerken of opknapbeurten (artikel 46.5) wordt het aantal werkdagen voor werken teruggebracht van 40 naar 20. De andere cumulatieve voorwaarden blijven ongewijzigd. 4. Openbare verkopen In het kader van openbare verkopen wordt artikel 71 van de wet opgeheven. Hierdoor is het voor een handelaar niet meer mogelijk om een openbare verkoop te organiseren in het kader van een uitverkoop. Iedere inrichter moet goed leesbaar zijn naam, voornaam of maatschappelijke benaming, woonplaats of maatschappelijke zetel én zijn inschrijving in het handels- of ambachtenregister vermelden op elke aankondiging, reclame of elk document dat betrekking heeft op de openbare verkoop. 10

11 5. Overeenkomsten op afstand De nieuwe afdeling 9 van de wet beoogt een wettelijk kader te scheppen voor het geheel van nieuwe, (elektronische) communicatietechnieken, die een indrukwekkende groei meemaken, bovenop de traditionele technieken van de verkoop op afstand (verkoop per briefwisseling, televerkoop, ). De overeenkomsten op afstand hebben tevens niet enkel meer betrekking op producten, maar nu ook op diensten. De financiële diensten blijven echter uitgesloten. Deze worden limitatief opgesomd in artikel 77 1, 4 van de wet. Een koninklijk besluit kan in de toekomst deze definitie aanpassen, wijzigen, nader omschrijven of aanvullen. De consument dient op het ogenblik van de tekoopaanbieding ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze te worden ingelicht over een aantal essentiële gegevens over de verkoper en het product of de dienst: 1. de identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres ( geen postbus!); 2. de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst; 3. de prijs van het product of de dienst; 4. de leveringskosten, in voorkomend geval; 5. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; 6. het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht; 7. de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten; 8. de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend; 9. geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; 10. waar passend, de minimumduur van de overeenkomst, in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. In geval van een telefonische communicatie, moet de identiteit van de verkoper en het commerciële oogmerk van de oproep, aan het begin van elk gesprek met de consument, expliciet duidelijk gemaakt worden. Ten laatste bij de levering van het product of de dienst, dienen deze gegevens schriftelijk bevestigd te worden en dient de consument te worden ingelicht over de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het recht tot verzaken. De verbruiker beschikt over een termijn van tenminste zeven werkdagen, waarbinnen aan de overeenkomst een einde kan gesteld worden. Hij kan dit recht tot verzaken aan de aankoop uitoefenen, zonder 11

12 betaling van een boete en zonder opgave van motief. Indien de verkoper niet voldaan heeft aan de informatieverplichtingen van de consument, wordt de verzakingstermijn op 3 maanden gebracht. Tenzij anders overeengekomen, moet de verkoper de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de leverancier heeft toegezonden. De verzending van de producten en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt op eigen risico van de verkoper. In geval van gebruik van een instrument voor elektronische overdracht van gelden (betaalkaarten, debet- of kredietkaarten, accreditieve kaarten of kaarten voorzien van een microprocessor) is de consument aansprakelijk voor de gevolgen van verlies, diefstal of bedrieglijk gebruik tot het moment van de aangifte en dit voor een bedrag van maximum 148,74 EUR. Maar opgelet: wanneer de consument zwaar nalatig is, kan een hogere limiet toegepast worden. Is er bedrieglijk opzet, dan is er helemaal geen limiet. Er worden ook een aantal beperkingen ingevoerd voor het gebruik van bepaalde communicatietechnieken. Zo wordt de aanwending van oproepautomaten en fax gekoppeld aan de voorafgaande toestemming van de consument. De andere communicatietechnieken kunnen slechts gebruikt worden indien de verbruiker hiertegen kennelijk geen bezwaar heeft. De modaliteiten worden bij koninklijk besluit vastgelegd. 6. Andere wijzigingen - Verkopen aan de consument op salons, beurzen en tentoonstellingen : Het begrip "contante betaling" in artikel 86, 3 gaf aanleiding tot verschillende juridische interpretaties. Het wordt nu gedefinieerd als "een betaling, ter plaatse, van het totale bedrag". - Misleidende reclame (artikel 23) - invoering nieuw punt 14 : Als misleidende reclame wordt ook beschouwd, reclame die, buiten de gevallen van toegelaten gezamenlijk aanbod, betrekking heeft op een gratis aanbod van producten of diensten of enig ander voordeel, wanneer de vraag deze te verkrijgen niet gescheiden is van enige bestelbon van producten en diensten. Voortaan dient de verkoper te zorgen voor een afzonderlijk document om het geschenk te vragen, los van de bestelbon. - Onwettige verkoopspraktijken : Het verboden systeem van kettingverkopen, oorspronkelijk alleen voorzien voor producten, wordt uitgebreid naar de diensten. 12

13 - Wisselbrieven: Het gebruik van deze handelsdocumenten houdt een zeker gevaar in voor de consument. Hij verbindt zich, door zijn handtekening te plaatsen op de wisselbrief, definitief het aangeduide bedrag te betalen op de vervaldag. De betaling gebeurt echter niet noodzakelijk in de handen van de verkoper. De wisselbrief kan bijvoorbeeld bij een bank beland zijn. Bijgevolg is de consument verplicht het aangeduide bedrag te betalen op de vervaldag, ook al is de verkoper zijn contractuele verplichting niet nagekomen. Dit kan ook het geval zijn bij faling van de verkoper. Naar analogie met de wet op het consumentenkrediet en de wet op de exploitatie van de huwelijksbureaus wordt het verbod op het gebruik van wisselbrieven tot het geheel van de handelsrelaties tussen een verkoper en een consument uitgebreid. 7. Meer info? Voor alle verdere nuttige informatie kunt u terecht bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markten Dienst Handelsreglementering North Gate III Koning Albert II - laan Brussel Tel. 02/ Fax. 02/

14 Openingsuren,sluitingsdag, zondagsrust en nachtwinkels Openingsuren De wet op de avondsluiting schrijft volgende sluitingstijd voor: van 20 u. tot 5 u. van 21 u. tot 5 u. op vrijdagen en werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Deze wet is niet van toepassing op: horeca-zaken benzinestations dagbladwinkels tabakswinkels begrafenisondernemingen; bloemenwinkels roomijsverkopers Opgelet: ook op deze wet zijn heel wat uitzonderingen mogelijk. Meer info via De wekelijkse rustdag Een wekelijkse rustdag is in principe verplicht Dit wil zeggen een ononderbroken periode van 24 uur. Afwijkingen zijn mogelijk (maximaal 15 maal per jaar); zij dienen aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Een rustdag is een ononderbroken tijd van 24 uur. Hij begint om 5 uur of om 13 uur. Hij eindigt op hetzelfde tijdstip op de volgende dag. De dag zelf kan vrij gekozen worden. Maar je keuze kan pas ten vroegste 6 maanden later wijzigen. Indien de wekelijkse rustdag niet de zondag is, dan moet hij duidelijk vermeld worden op een bord in de handelszaak. 2 14

15 Zondagsrust Voor werknemers is arbeid op zondag in principe verboden. Toch zijn op deze regel verschillende uitzonderingen mogelijk: Familieleden die werken in een familiezaak Bepaalde sectoren. een voedingwinkel onder 5 werknemers, tuincentra meubelzaken Handelszaken in badplaatsen en toeristische centra. De werkgever zelf mag op zondag werken. Het personeel kan niet verplicht worden op zondag te werken Nachtwinkels Een nachtwinkel mag slechts open zijn tussen 18 u. en 7 u. Het assortiment bestaat hoofdzakelijk uit voedingswaren (inbegrepen alcoholische dranken en tabak) en huishoudelijke artikelen. De verkoopruimte mag slechts een oppervlakte hebben van maximum 150 m². Er mag geen personeel tewerkgesteld worden. De vermelding nachtwinkel moet duidelijk aangebracht worden 15

16 Een kapsalon openhouden. Een handelszaak 7 dagen op 7 open houden, 24 op 24 uur, kan dus zo maar niet. De openingstijden zijn strikt gereglementeerd. Oefening Wanneer mag jij een kapsalon openhouden? Openingsuren Sluitingsdag Zondagsrust Meer informatie vindt jij op 16

17 Wat is het doel van de wetgeving van 14 juli 1991? Hoe moet jij de prijzen aanduiden in een kapsalon? Wat is koppelverkoop? 17

Waar moet U op letten?

Waar moet U op letten? U wenst een uitverkoop te doen. Waar moet U op letten? Uitverkopen Hoe kan men overgaan tot een uitverkoop? Controle van de uitverkopen Duur van een uitverkoop Vraag om verlenging Waar moet de uitverkoop

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 HANDELSPRAKTIJKEN WORDEN MARKTPRAKTIJKEN INLEIDING De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) in werking getreden op 15.05.10 vervangt de oude Wet

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, 9.11.1999 MH/GVB/LC ADVIES VAN HET BUREAU betreffende EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET ARTIKEL 83 1, 3 VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE

Nadere informatie

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.))

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) I. SITUERING Op 12 mei 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Bijlagen Limburg. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN

Bijlagen Limburg. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN Bijlagen Limburg 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN ACERTA ONDERNEMINGSLOKET Kunstlaan 16 Tel. 078 05 10 61 - Fax 078 05 10 68 E-mail: starters@acerta.be www.acerta.be XERIUS ONDERNEMINGSLOKET Xerius

Nadere informatie

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP 758-2017 ADVIES betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN (goedgekeurd door het bureau op 21 februari 2017, bekrachtigd door de algemene

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I. Totstandkoming en doelstellingen van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) en haar verhouding tot het mededingingsrecht............................

Nadere informatie

WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENT

WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENT Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING EN BESCHERMING

Nadere informatie

6 APRIL Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

6 APRIL Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 6 APRIL 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Bijlage bij A. De Wilde (Ed.), Wetboek van Koophandel en aanvullende wetten. 14de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0278-2

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek VI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek VI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek VI Inhoud BOEK VI. - Marktpraktijken en consumentenbescherming... 3 TITEL 1. - Algemene principes... 3 TITEL 2. - Informatie van de markt... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemene

Nadere informatie

Guidelines prijsaanduiding voor ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines prijsaanduiding voor ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines prijsaanduiding voor ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) In overleg met de beroepsorganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Economie beslist om aanbevelingen

Nadere informatie

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Herman De Bauw 5 februari 2015 BOEK VI WER Omzetting Richtlijn Consumentenrechten Aanpassingen aan de WMPC BOEK XIV WER Vrije beroepen Elke

Nadere informatie

Bijlagen Oost-Vlaanderen

Bijlagen Oost-Vlaanderen Bijlagen Oost-Vlaanderen 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN ONDERNEMINGSLOKET Opgeëistenlaan 8/201 ONDERNEMINGSLOKET Industriepark-Noord 27 ONDERNEMINGSLOKET Noordlaan 148 ONDERNEMINGSLOKET Leo De

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 497 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 1988 betreffende de prijsaanduiding in de horecasector. Brussel, 4 oktober

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 25 Beschikking van de Minister van Justitie van 12 januari 2001, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van

Nadere informatie

1.1. De wet verlaat het begrip verkoper van de WHPC ten voordele van het begrip onderneming

1.1. De wet verlaat het begrip verkoper van de WHPC ten voordele van het begrip onderneming De nieuwe wet marktpraktijken in een notendop. Inleiding Op 12 april 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de consumentenbescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 1

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 504 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over de wetgeving inzake de perioden van de solden en de sperperiode Brussel, 26 januari 2017 1 SAMENVATTING Per brief van 9 november 2016 heeft de Minister van Middenstand,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31 Inhoud 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11 1. Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo niet, waar ligt dan de grens? 11 2. Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

MASTER CLASS - UBA. 18 juni 2009

MASTER CLASS - UBA. 18 juni 2009 MASTER CLASS - UBA 18 juni 2009 Can we? Verkoopsbevorderende technieken In België De WHPC De beperkingen in de huidige Belgische wetgeving De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken van 11 mei 2005 Het

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_19960630.doc - 2004-10-01 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 De consument (THERAPEUT) heeft het recht aan de onderneming (NELION) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Bijlagen Antwerpen. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN

Bijlagen Antwerpen. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN Bijlagen Antwerpen 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN Groenenborgerlaan 16 2610 WILRIJK T 078 15 71 00 - F 078 15 00 64 E-mail: starters@acerta.be Gasthuisvest 9 2500 LIER T 03 491 84 34 - F 03 491

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 861 Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010 Handelspraktijken Knipperlichten 2009-2010 Contrast Seminars 25 februari 2010 Peter Wytinck Advocaat 1/6/2011 3:50:25 PM DEEL 1. Arrest Hof van Justitie 23 april 2009 VTB-VAB/Total gezamenlijk aanbod 1.

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 282 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003)

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003) De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003) Vormingsdag Sleutels voor verstandig consumeren Fraud Prevention Month 13 maart 2014 Doel

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: BeddenOpMaat.nl Onderdeel van : vof Blankhouten Meubelmarkt Vestigingsadres: Zijperstraat 13 1823CX Alkmaar Telefoonnummer: 072-5201055 E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIV

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIV WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIV Inhoud BOEK XIV. - Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij beroep... 3 TITEL 1. - Algemene principes... 3 TITEL 2. - Informatie

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG Preambule Deze gedragsregels van Thuiswinkel.org zijn van toepassing op alle bedrijven (B2C-leden en B2B-leden) en organisaties (geassocieerde leden) aangesloten bij de vereniging.

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden. Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden. Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Webshop www.slagerijaadvaneijk.nl Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 1 Artikel 2 - Toepasselijkheid 1 Artikel 3 - Het aanbod 2 Artikel 4 - De overeenkomst 2 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Manuka-Holland

Algemene Voorwaarden Manuka-Holland Algemene Voorwaarden Manuka-Holland Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Fair Play Fabrics Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V.

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Guidelines. over. het gebruik van de terminologie artisanaal, ambachtelijk en afgeleiden ervan in productbenamingen

Guidelines. over. het gebruik van de terminologie artisanaal, ambachtelijk en afgeleiden ervan in productbenamingen Guidelines over het gebruik van de terminologie artisanaal, ambachtelijk en afgeleiden ervan in productbenamingen Inhoud 1. Op welke producten zijn de criteria uit deze guidelines van toepassing?... 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Skooter jeans & fashion bv webshop Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand

Algemene Voorwaarden Skooter jeans & fashion bv webshop Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand Algemene Voorwaarden Skooter jeans & fashion bv webshop Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli A D V I E S Nr. 1.564 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 juli 2006 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie