Samenvatting Handelsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Handelsrecht"

Transcriptie

1 1 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Samenvatting Handelsrecht 3e Bachelor Rechten, Prof. M. Tison Samengevat door Brecht Warnez Titel I. Algemeen handelsrecht Hoofdstuk 1. Situering van het handelsrecht HB p. 1 HB p Inleiding afbakeningsvragen - Afbakening handelsrecht o O.g.v. handelaar / handelsdaden o Geen generieke afbakening Vb. volgens winstoogmerk - Toepassingsgebied handelsrecht o In beginsel: secundaire en tertiaire sector nijverheids- en handelsondernemingen o Niet Primaire sector (landbouw) Vrije beroepsbeoefenaars Wel andere specifieke economische wetgeving Vb. apotheker die enkel geneesmiddelen verkoopt apotheker die ook shampoos e.d. verkoopt Overheidsentiteiten met economische activiteit Uitz. gedeeltelijke onderwerping als wet RH als daad van koophandel kwalificeert Vb. NMBS (autonoom overheidsbedrijf) Doel WG: onderwerping aan handelsrecht maar niet als handelaar beschouwd Cass. 18 juni 2007: verplichte inschrijving in handelsregister en Kruispuntbank van Ondernemingen met als sanctie niet-ontvankelijkheid van rechtsvordering Non-profitsector: verzorgingssector en vzw s met feitelijke handelsactiviteit Vb. bierbrouwende kloostergemeenschap, automobilistenclub Redenering: geen louter winstmotief

2 2 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez - Historische groei: maatschappelijke belangen o Vb. lobbywerk apothekers: willen geen handelsregister- of faillisementregeling o Vb. landbouwers: willen geen publicatieplicht o Vb. overheidsondernemingen: willen wel op bepaalde aspecten een versoepelde regeling voor o.a. bewijs en bevoegde rechtbank - Reden handelsrecht o Behoefte aan soepelheid van transacties Vb. bewijs Vb. overdracht van rechten Vb. zekerheden: zekerheidsrecht onvoldoende om derden te overtuigen Vb. pand op de handelszaak o Behoefte aan informatie over handelaren Vb. handelsregister, Kruispuntbank Ondernemingen, boekhouding o Behoefte aan organisatie van onderneming in moeilijkheden Vb. gerechtelijke reorganisatie, faillissement 2. Handelsrecht economisch recht - Economisch recht = geheel van normen van dwingende aard in regel van openbare orde die bepalen wat moet, wat niet mag of wat toegelaten is in het economisch verkeer o Bloei sinds 20 ste E - Verhouding: twee luiken van een algemeen economisch recht o Handelsrecht: liberalisme (19 e E) Hoe organiseren en welke middelen aanwenden Doel: handel en nijverheid bevorderen door faciliteiten Veel later: ook voor interventionisme o Economisch recht: interventionisme (eind 19 e E) Aanvulling op handelsrecht Meer gebods- en verbodsvoorschriften Ruimer Ook vrije beroepers etc. Doel: ordenen en sturen van economische betrekkingen 3. Handelsrecht burgerlijk recht - Burgerlijk recht: voorschriften geldend voor eenieder - Verhouding: opva ngen: a ankelijk van benadering handelsrecht o Civilisten: handelsrecht = uitzonderingsrecht Burgerlijk recht: alle niet-geregelde materies Handelsrecht: enkel als wet toelaat o Commercialisten: handelsrecht = autonome rechtstak Burgerlijk recht: geen bron van suppletief recht

3 3 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez o Tussenoplossing: burgerlijk en handelsrecht zijn gebouwd op het gemeen recht Gemeenrechtelijke beginselen zowel uit burger- als uit handelsrechtelijke wetten halen Verschillende doelen Burgerlijk recht: bescherming van particulieren Handelsrecht: soepel en snel economisch verkeer - Belang: voorbeelden o Anatocisme (art BW) in burgerlijk recht: woeker verbieden Particulieren beschermen handelsrecht: geen toepassing want geen bescherming nodig o Schuldsplitsing (art BW) in burgerlijk recht SA beschermen handelsrecht: vermoeden van hoofdelijkheid 4. Handelsrecht consumentenrecht - Consumentenrecht o Ontstaan: jaren 80 o Doel: bescherming zwakkere partij o Bronnen: Wet van 14 juli 1991 Vb. precontractuele informatieverplichtingen Vb. verbod van onrechtmatige bedingen - Verhouding o Handelaar nooit consument o Consumentenrecht treft elke verkoper O.a. handelaren 5. Ontmanteling van het Wetboek van Koophandel - Ontstaan: codificatiegolf in 19 e E o Ingevoerd door Napoleon (1807) - Belang gewoonte: vb. rekening-courant o = vermenging van schulden en schuldvordering maar bij afsluiten ervan wordt intrest bij kapitaal gevoegd (kan < 1 jaar) o annatocisme = kapitaliseren van rente (art BW) Gewoonte contra legem - Ontmanteling Wetboek van Koophandel (20 e E): toenemende versnippering o Door Nieuwe aparte wetten Schrapping van Titels in Wetboek van Koophandel o Ook vervaging tussen handelsrecht en economisch recht - Tendens: hergroepering o Wetboek Economisch Recht: enkel marktrecht

4 4 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Hoofdstuk 2. De leer van de daden van koophandel 1. Functie van de leer toepassingsgebied - Doel leer van daden van koophandel o Bepalen wie aan handelsrecht onderworpen (handelaars) o Geldende regelen voor handelsdaden bepalen - Kritiek o Onlogisch: rechtshandelingen, ondernemingen en handelspapieren op gelijke voet o Verouderd: toevallige handelsdaden blijven buiten beschouwing o Onvolledig: bepaalde activiteiten nog steeds uitgesloten 2. De handelaar - Art. 1 W.Kh.: handelaar = hij die o Handelsdaden stelt (gedefinieerd in art. 2) o Op beroepsmatige wijze (hoofd- of bijberoep 2.1. Beroepsmatige aard - Beroepsmatig = in het kader van een algemene doelstelling o louter repe eve handelsdaden o toevallige specula es Vb. rentenier - Hoofdzakelijk of aanvullend o Hoofdzakelijk o Aanvullend Doel: strijd tegen zwartwerk bijkomstig: bedrijvigheid is middel om hoofddoel te bereiken Vb. onderwijzer die maaltijd verstrekt aan zijn leerlingen handelaar Vb. onderwijzer die maaltijd verstrekt aan meerdere scholen = handelaar - Meerdere burgerlijke en handelsrechtelijke activiteiten door één persoon o Activiteiten voldoende autonoom: afzonderlijke kwalificatie o Activiteiten nauw verweven: accessorium sequitur principale Burgerlijke of commerciële aard van hoofdactiviteit bepaalt aard van nevenactiviteit Vb. uitbater tandheelkundige kliniek verkoopt tandprotheses = burgerlijk 2.2. Ondernemingsgewijze georganiseerde activiteit? - Winstoogmerk = wezenlijk kenmerk o Belang van uiteindelijk doel winst Louter om onderneming in stand te houden, of Geen handelaar HB p. 9

5 5 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Vb. vzw met winst ter bevordering van immateriële doelstellingen of verschaffen van niet-stoffelijke voordelen aan leden Vb. vennootschap met sociaal oogmerk Winst aan eigenaars, beheerders of collectiviteit Handelaar - Belang o Toepassing van burgerlijk of handelsrecht o Bepaalde sectoren: afzwakken verschillen Vb. beiden BTW-plichtig, maar toch concurrentievervalsing inzake inkomstenbelasting Vb. vzw s ook boekhoudplichtig - Pastoorsarrest (Cass. 19/01/1973) o Feiten: pastoor exploiteert zwemkom cliënteel dagelijkse opbrengst Ter financiering van diensten die pastoor verleent aan de parochie en bevolking o Cassatie: Activiteit valt onder openbare schouwspelen (art. 2, lid 5 W.Kh.) Er is geen (persoonlijk) winstoogmerk pastoor is geen handelaar - Bizarre gevolgen o Voorbeelden Toeristenclub (vzw) die aan iedereen reizen aanbiedt handelaar gewone reisorganisator Autobestuurdersvereniging (vzw) die bijstand op de weg verleent handelaar rijdende autohersteler 2.3. Objectieve en subjectieve daden van koophandel - Objectieve daden van koophandel: in art. 2 W.Kh. o Handelsrecht altijd toepassing Zelfs alleen gesteld - Subjectieve daden van koophandel: alle handelingen van een handelaar (art. 2 in fine W.Kh.) 2.4. Toerekening van de handelsactiviteit - Regel: handel d.m.v. vertegenwoordigers o Vertegenwoordiger handelaar o Vertegenwoordigde = handelaar - Toepassing: bestuurders en organen van vennootschappen - handelsagenten, commissionairs en makelaars o Wel handelaars bij daden van koophandel - Naamlening

6 6 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez o = naamlener (stroman) treedt op voor een ander (achterman) zonder 3 en te zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger te doen blijken, doch partijen zijn overeengekomen dat er naamlening zal zijn o Naamlener = handelaar o Achterman = handelaar (betwisting) 2.5. Geheime/ongeoorloofde activiteit - Geheime of ongeoorloofde handelsactiviteit kan ook hoedanigheid van handelaar opleveren 3. De hoedanigheid van de handelaar: beoordeling bij rechtspersonen - Onderscheid: kwalificatie als handelaar afhankelijk van o Natuurlijke personen: werkelijk gestelde activiteit als basis o Rechtspersoon: statutair doel als basis 3.1. Burgerlijke en handelsvennootschappen - Doorslaggevend criterium: doel o Uit oprichtingsakte o Niet: rechtsvorm van vennootschap Vb. burgerlijke vennootschappen kunnen vorm van handelsvennootschap aannemen - Beginsel: geen rekening met werkelijk doel o Vb. mijnbouwactiviteit = burgerlijk, ook al bewerken ze ook grondstoffen o Uitzonderingen Geen duidelijke verwoording in statuten feitenrechter achterhaalt werkelijke gemeenschappelijke wil O.g.v. art BW Vb. in statuten: verlenen van diensten aan architecten en aanverwante beroepen, incl. boekhouding en secretariaatswerk Veinzing ten tijde van oprichting Om wet van OO te omzeilen een burgerlijk statuut in doel inschrijven 3.2. Bijzondere illustratie: oneigenlijke vzw s en faillissement - Vereniging: geen winst(verdelings)oogmerk o Winstgevende activiteiten toegestaan met oog op cultureel of filantropisch doel o Geen verrijking van zichzelf of zijn leden nastreven - Herkwalificatie als handelaar? o Handelsactiviteit met winstoogmerk in statuten: nietigheid (art. 3bis VZW-wet) o Handelsactiviteit met winstoogmerk als werkelijke activiteit: ontbinding (art. 18 VZW-wet) Gevolg: herkwalificatie ontbonden vzw tot commerciële maatschap mogelijk Commerciële maatschap Geen RP: geen handelaarkwalificatie of faillietverklaring mogelijk

7 7 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Hoofdelijkheid van vennoten Leden zelf als handelaar kwalificeren mogelijk 4. De handelsdaden (daden van koophandel) - Kenmerken art. 2 W.Kh. o Limitatief o Winstoogmerk vereist Beweerde handelaar kan tegendeel bewijzen Wettelijk statuut kan zich verzetten Vb. UGent verkoopt maaltijden handelaar o Herhaaldelijk stellen van daden van koophandel niet algemeen vereist o Intentioneel element soms vereist - Onderverdeling uit rechtsleer o Productieactiviteit o Distributieactiviteit o Dienstverlenende activiteit o Intermediërende activiteit 4.1. Productieactiviteit De industriële productie - Art. 2, vierde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van industriële ondernemingen, zelfs wanneer de ondernemer slechts de voortbrengsels van zijn eigen grond verwerkt en voor zover het geen verwerking betreft die normaal bij landbouwbedrijven behoort o = industriële productie Verwerking van grondstoffen/producten m.b.v. arbeid/machines - Uitzonderingen o Extractiebedrijven Vb. steenkoolmijn, waterwinning Wel: bij transformatie van producten Feitenkwestie o Landbouwactiviteit Verwerking Van eigen grondstoffen Eigen aan landbouwbedrijf burgerlijk recht (vb. melkerijen) Vreemd aan landbouwbedrijf handelsrecht (vb. chipsbedrijf) Van producten van derden handelsrecht Vb. gekweekte dieren gevoederd door producten van 3 en = handelaar

8 8 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Vb. bloemist die enkel eigen gekweekte planten verkoopt handelaar De aanneming van openbare of particuliere werken - Art. 2, vijfde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van openbare of particuliere werken o Veronderstelt aanneming = huur van diensten - Rechtspraak: ruime benadering o Verhuur frigo s voor opslag fruit door fruitkweker o Aannemer van private gebouwen o Uitgever van tijdschrift o Trainer en verzorger van andermans paarden o Crematieonderneming met aanverwante diensten De ambachtelijke nijverheid - Art. 2, tweede streepje W.Kh.: elk in hoofdzaak materieel werk verricht ingevolge huur van diensten, zodra het, zelfs op bijkomstige wijze, gepaard gaat met levering van koopwaar - Vereisten o Materieel werk (hoofdzakelijk) intellectueel werk o Huur van diensten louter arbeidsovereenkomst o Levering van koopwaar Vb. kapper die shampoo gebruikt, loodgieter die buizen levert louter persoonlijke handeling Vb. tuinier Vb. kapper die louter water gebruikt 4.2. Distributieactiviteit De koop om te verkopen (de distributie-ondernemingen) - Art. 2, eerste, tweede en negende streepje W.Kh.: o elke aankoop van voedingsmiddelen en koopwaren om die, al dan niet na bewerking of verwerking, weder te verkopen of om het gebruik ervan te verhuren Ruime interpretatie aankoop en wederverkoop Ook ruil, inbreng, overdracht van schuldvordering o elke verkoop of verhuring die het gevolg is van zodanige aankoop; elke huur van roerende goederen om die in onderhuur te geven en elke onderverhuring die daarvan het gevolg is o alle verrichtingen van ondernemingen die tot doel hebben onroerende goederen te kopen om ze weder te verkopen

9 9 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez - Winstoogmerk vereist o Uit bedoeling wetgever - Wederverkoop- of wederverhuurintentie vereist o Op moment van aankoop o Bewijslast T.a.v. verrichtingen van handelaars: koper moet niet-handelsdaad bewijzen T.a.v. verrichtingen van niet-handelaars: koper moet handelsdaad bewijzen o werkelijke wederverkoop/verhuur niet vereist - Hoedanigheid tegenpartij irrelevant o Vb. handelaar koopt bij niet-handelaar - Roerende en onroerende goederen o Roerende goederen: altijd handelsrecht o Onroerende goederen Koop-verkoop Voor 1956: geen handelsrecht Gevolg: immobiliën kunnen niet failliet worden verklaard Na 1956: handelsrecht indien ondernemingsgewijs particulier Huur-verhuur: nooit - Bijzonder: apothekers (art. 2bis W.Kh.) o Beginsel: geen handelaars indien louter verkoop van artsenijbereidkundige producten o Tenzij ook: cosmetische of paramedicinale producten De leveringsondernemingen - Art. 2, zesde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van leveringen o = personen die bestellingen of diensten leveren tegen vooraf bepaalde prijs - Vb. rusthuis, publicatie dagblad, hotel, stookolieleverancier, leasing- of rentingonderneming, organisator van tentoonstelling, autorijschool - Niet: onderwijs De veilingen - Art. 2, zesde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van openbare verkopingen - Enkel roerende goederen o notaris verkoopt onroerend goed - Hoedanigheid tegenpartij en verkoopstechniek irrelevant 4.3. Dienstverleningsactiviteit Het vervoer

10 10 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez - Art. 2, vijfde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van vervoer te land, te water of door de lucht o Zeevervoer: zie ook art. 3 W.Kh.: altijd handelsrechtelijk - Ondernemingsgewijs vereist o vb. autostop - Winstoogmerk vereist - Ruime interpretatie o Vb. lijkenvervoer, pijpleiding, exploitatie telegraaflijn - Hoedanigheid tegenpartij irrelevant De agentschappen en zakenkantoren - Art. 2, zesdestreepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van zaakwaarneming, van zaakbezorging o = ondernemingen die belangen van anderen behartigen mits betaling - Voorbeelden o Zakenkantoren, octrooiburelen, incassoburelen, publiciteitagentschappen, huwelijksbureaus, ingenieursbureaus, wedkantoren, arbeidsbemiddeling tegen betaling o Niet: Advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, architecten Streven geen winst na, en Door de wet uitgesloten Belastingconsulenten en accountants Door de wet uitgesloten - Ondernemingsgewijs vereist o Veronderstelt winstoogmerk De openbare schouwspelen - Art. 2, zesde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van openbare schouwspelen - Ruime interpretatie o Vb. organisatoren van sportmanifestaties, paardrennen, artistieke, wetenschappelijke manifestaties of tentoonstellingen, concerten en bals, voordrachten, bioscopen - Winstoogmerk vereist - Bijzonder geval: kunstenaars o Louter ter beschikking stellen van diensten aan onderneming daad van koophandel o Geen winstoogmerk daad van koophandel Louter stellen van objectieve daden van koophandel onvoldoende Vb. regisseur van niet-commerciële film De bank-, financie- en verzekeringsbedrijvigheid

11 11 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez - Art. 2, tiende streepje W.Kh.: alle verrichtingen van openbare banken o Vnl. verrichtingen van de (vroegere) openbare kredietinstellingen Vroeger: vb. ASLK Nu geprivatiseerd Nu enkel: Nationale Bank van België - Art. 2, achtste streepje W.Kh.: elke bank-, wissel- verrichting o Bankverrichting: vb. ontvangst deposito s, kredietverlening, dienstverlening bij effecten o Wisselverrichting: vb. verrichtingen met wisselbrieven, termijnverrichtingen Opm.: ev. al inbegrepen in aankopen om te verkopen - Art. 2, zesde streepje W.Kh.: alle verrichtingen van ondernemingen van premieverzekeringen o onderlinge verzekering daad van koophandel Tenzij statutair doel onderlinge verzekeringsvereniging aanbod van premieverzekeringen bevat o zeehandel: steeds handelaar (art. 3 W.Kh.) 4.4. De intermediërende activiteit - Art. 2, zevende streepje W.Kh.: alle verbintenissen van handelsagenten voor het bemiddelen of afsluiten van zaken o Handelsagent = lasthebber/vertegenwoordiger Handelingen tegen betaling in naam en voor rekening van lastgever/opdrachtgever - Art. 2, achtste streepje W.Kh.: elke commissie- of makelaarsverrichting o Commissionair = middellijk vertegenwoordiger Handelingen in eigen naam en voor rekening van opdrachtgever (committent) Veronderstelt winstoogmerk Vb. beurs- en beleggingsondernemingen, douaneagenten, expeditiebedrijven o Makelaar vertegenwoordiger Brengen toekomstige contractspartijen bijeen Soms ook onderhandelen Soms louter sluiten contract Ook voor onroerende goederen 5. De commercialiteit van de verbintenissen van niet-handelaars - Enkelvoudige daden van koophandel (art. 2 W.Kh.) = losstaande daden van koophandel o Niet-handelaar stelt bepaalde handeling en wordt daardoor onderworpen aan afwijkende regelen dan het gemeenrecht - Belang o Bevoegdheid rechtbank o Soepelheid bewijsregelen o Toepassing regelen handels- of burgerlijk pand

12 12 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez 5.1. De handelingen Alle verbintenissen uit order- en toonderpapieren - Art. 2, elfde streepje W.Kh.: alle verbintenissen uit wisselbrieven, mandaten, orderbriefjes of ander order- of toonderpapier o Handelsrecht ongeacht hoedanigheid van ondertekenaars o naamspapier (= rekta-papier): afhankelijk van hoedanigheid van ondertekenaar De aankoop van de handelszaak - Art. 2, derde streepje W.Kh.: elke aankoop van een handelszaak om die te exploiteren o = de intrede in het zakenleven Eerste stap van handelaar o Handelsfonds of handelszaak 1 Historisch: antwoord op behoefte aan valorisatie van handelsactiviteit Bij overname, als zekerheid Fragmentarische wetgeving, geen juridische definitie Juridische kwalificatie: opva ngen Rechtspersoon Geen wettelijke grondslag Vermogen/rechtsalgemeenheid (actief + passief) Vb. kudde Relevant bij overdracht: vb. overgang ten algemene titel: alles gaat over Feitelijke algemeenheid = verzameling van activa met gemeenschappelijke bestemming (nl. handelsactiviteit) Overdracht: enkel activa + formaliteiten toepasselijk op alle bestanddelen Geen afzonderlijk bestaan noch afgescheiden vermogen Maar beperkte juridische erkenning Vb. voorwerp van inpandgeving mogelijk Kenmerken Onlichamelijk goed Geen toepassing art BW Geen beslag mogelijk Roerend (ook al bevat handelszaak onroerende goederen) Voorrecht van onbetaalde verkoper toepasselijk: zolang verkoper niet volledig betaald is voorrecht op roerend goed Bestanddelen (art. 2 Wet 25 oktober 1919: exemplatieve opsomming) Lichamelijke goederen 1 Niet zo uitgebreid in syllabus

13 13 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Vb. meubilair, voorraden Onlichamelijke goederen Vb. cliënteel, handelsnaam, merken, schuldvordering Pand op de handelszaak (W. 25 oktober 1919) Bezitloos pand handelspand = pand tot zekerheid van een commerciële schuld Publiciteit: register op hypotheekkantoor Begunstigde: enkel kredietinstellingen Volgrecht bij overdracht handelszaak o andere voorbereidende overeenkomsten: tegenstrijdige RS Meerderheid: geen daden van koophandel 5.2. Toepasselijke regelen van handelsrecht - Belang enkelvoudige daden van koophandel: gering o Uitzonderlijk handelsrecht op toegepast Bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel - Enkel bij wisselbrief of orderbriefje > (art. 573, 2 Ger.W.) o Bevoegd ondanks hoedanigheid verweerder o < : vrederechter (art. 590, lid 1 Ger.W.) - Alle andere RH: burgerlijke rechtbanken Bewijs van de verbintenis - Art. 25 W.Kh.: door alle middelen bewijzen Pandrecht - Soepelere regelen bij handelspand o Titel VI, Boek I W.Kh. 6. Uitoefening handelsactiviteit: bijzondere gevallen Minderjarige (art. 6 W.Kh.) - Tot 1990 o Handel vanaf 18 jaar, mits machtiging van ouders Sanctie: nietigheid Probleem: inefficiënt Opm. meerderjarigheid tot eind jaren 80: 21 jaar o Voortzetting handel van overleden ouders: door voogd 2 3 Infra Niet in de syllabus

14 14 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez - Nu o Minderjarige kan geen handel drijven Sanctie: handelingen zijn burgerlijk Blijven geldig Vb. kan niet failliet verklaard worden o Voortzetting handel van overleden ouders: vrederechter neemt maatregelen (art. 407 BW) Vb. voogd of voorlopig bewindvoerder aanstellen 6.2. Echtgenoot (art. 10 W.Kh.) - Gehuwd vrouw handelaar als ze afzonderlijk handel drijft o enkel ondergeschikt t.o.v. echtgenoot-handelaar - Ratio legis: eigen goederen beschermen tegen handelsschulden echtgenoot - Gevolgen: o Als zich persoonlijk verbindt = handelaar o Als echtgenoten samen handel drijven = hoofdelijkheid 6.3. Gevolgen van een beroepsverbod (KB nr. 22, 24 oktober 1934) - Druk van GwH o Eerste golf ( ) Wet: wanneer rechtbank beroepsverbod oplegt, kan dit opbeperkt terugkeren in de tijd en dit verbod geldt onbeperkt in de tijd GwH: strijdig met gelijkheidsbeginsel o Tweede golf ( 06-07): Wet: facultair verbod mogelijk van min. 3 max. 10 jaar GwH: min. 3 jaar strijdig want rechter kan geen rekening houden met verzachten de omstandigheden - Huidige regeling o Rechter kan tijdelijk (tot 10 jaar) beroepsverbod uitspreken t.a.v. persoon 3 gevallen Bepaalde strafrechtelijke misdrijven verbod bestuursmandaat in vennootschap Faillissementsmisdrijven of kennelijk grove fout verbod bestuursmandaat verbod persoonlijke handel Niet-verschoonbaar verklaarde gefailleerde verbod bestuursmandaat

15 15 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Hoofdstuk 3. Aan het statuut van handelaar verbonden gevolgen 1. Algemeen vermoeden van commercialiteit HB p Art. 2, laatste streepje W.Kh.: alle verbintenissen van kooplieden betreffende zowel onroerende als roerende goederen, tenzij bewezen is dat ze een oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel - Subjectieve daden van koophandel = verbintenissen aangegaan door een handelsonderneming worden vermoed handelsrechtelijk te zijn - Ratio legis: bescherming tegenpartij 1.1. Draagwijdte van het vermoeden - Algemene draagwijdte o Conventionele verbintenissen o Wettelijke verbintenissen: quasi-contractuele, quasi-dilectuele of delictuele Vb. misleidende reclame - Verkeerde (oude) bewering: vermoeden geldt niet voor bepaalde handelingen o Borgtocht, lastgeving en bruiklening RORE: om niet (als vriendendienst) civiel 1.2. Het vermoeden van commercialiteit - Weerlegbaar vermoeden - Bewijslast bij handelaar o 3 e mag erop vertrouwen dat het onder handelsrecht valt o Bewijzen dat oorzaak vreemd aan koophandel Handeling kenbaar niets te zien met handelsactiviteit (aanleiding) civiele causa Oordeel Objectief Naar redelijk maatschappelijk vertrouwen Op moment van handeling - Tegenbewijs met alle rechtsmiddelen o Incl. vermoedens - Probleem: gemengde handeling o Vb. auto vnl. voor privégebruik = burgerlijk 2. Publiciteitsverplichtingen - Oorspronkelijk o Handelsondernemingen handelsregister o Ambachtelijke ondernemingen ambachtsregister

16 16 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez - Tekortkomingen handelsregisters o Grotendeels enkel op papier Moeilijke raadpleging o Veelvuldige informatieverplichtingen t.a.v. overheden - Gevolg: handels- en ambachtsregister als onderdeel van Kruispuntbank van Ondernemingen o Informatisering en vereenvoudiging o Opm. is ruimer dan handelaars - Vennootschapsdossier: aanvullende publiciteitsverplichting voor ondernemingen in vennootschapsvorm o Omvat bescheiden m.b.t. Oprichting Interne organisatie Statutenwijziging o Op griffie van Rb. van Koophandel - Informatieverstrekking voor vzw s en (private) stichtingen (W. 2 mei 2002) o Op griffie van Rb. van Koophandel - Particulieren: geen informatiesysteem o Enkel huwelijksvoorwaarden bekendmaken 2.1. De Kruispuntbank Ondernemingen en het Handelsregister (Wet 16 januari 2003) Van Handelsregister naar Kruispuntbank Ondernemingen - Eerste wetgeving (1924) o Doel Identificatie van handelaars en registratie van gegevens betreffende hun bekwaamheid Kiezerslijst voor samenstellen rechtbanken van koophandel o Tekortkoming: gebrek aan sancties Ook later ingevoerde burgerlijke sancties waren onvoldoende - Uitbreiding in 1956 en gewijzigd in Handelsregisterwet (KB 20 juli 1964) - Opgeslorpt door Kruispuntbank van Ondernemingen Organisatie en werking van de Kruispuntbank Ondernemingen: algemeen - Registratie in KBO o Verplicht: voor elke onderneming Voorafgaand aan activiteit onderneming : ruim (art. 4 KBO-wet) o Via 2 kanalen Door overheid: ondernemingen die geen handels- of ambachtsonderneming zijn Door onderneming zelf: handels- of ambachtsonderneming 4 Voortaan afgekort als KBO

17 17 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Bij ondernemingsloket Erkent door minister Communicatiekanaal tussen KBO, ondernemingen en publiek Voorwaarden: Titel IV KBO-wet - Gevolg: toekenning ondernemingsnummer o = BTW-nummer o Voor handelaar: geldt als inschrijvingsnummer HR 5 o Gebruik Verplicht in betrekking met en tussen overheden (art. 11, lid 1 KBO-wet) Verplichte melding op alle akten (art. 13, lid 1 KBO-wet) - Aanvoer van gegevens o Via ondernemingsloketten o Via griffie Rb. van Koophandel (art. 23 KBO-wet) - Toegang tot gegevens o Onbeperkte toegang: zonder voorafgaande machtiging Inhoud: art. 17 KBO-wet Via ondernemingsloketten of beperkt via internet (art. 7 KB 19 juni 2003) o Beperkte toegang: slechts na machtiging Door Toezichtscomité (art. 27 KBO-wet) Voor 2 categorieën: (art. 18, 2 KBO-wet) Overheidsinstanties in uitoefening van hun overheidsopdracht Andere instanties: als doel verkrijging gegevens belangrijker is dan onderneming - Recht op verbetering van onjuiste gegevens (art. 33, 1 KBO-wet) De handelaar en de Kruispuntbank: inschrijving bij de Kruispuntbank en in het Handelsregister - Principe: verplichte registratie voorafgaand aan start activiteit (art. 33, 1 KBO-wet) - Welke handelaren (art. 33 j art. 2, 4 KBO-wet) o Natuurlijke of rechtspersonen Naar Belgisch recht Naar internationaal of buitenlands recht maar gevestigd in België o Vennoten van VOF of GCV 6 : geen afzonderlijke inschrijving (art. 33, 3 KBO-wet) Maar zijn wel handelaren Andere vennoten - Waar: bij erkend ondernemingsloket o Vroeger: in arrondissement van hoofdinrichting of bijkantoor 5 6 HR = Handelsregister VOF = vennootschap onder firma GCV = gecommanditeerde vennootschap

18 18 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez Gevolg: in ander arrondissement inschrijven bij nieuwe activiteit in dat arrondissement o Nu: geografische keuze Slechts op in plaats registreren of registratie veranderen - Voorafgaandelijk aan start van activiteit o Uitz. overdracht van bestaande handelsinrichting om niet, ten bezwarende titel of overlijden (art. 35, 1 KBO-wet) Termijn: 1 maand - Opm.: geen grote veranderingen t.o.v. voor KBO De inschrijving: vermeldingen - Bronnen o Art. 6 KBO-Wet o KB van 22 juni Vermeldingen inschrijvingsaanvraag o Identificatie van de handelaar o Handelsactiviteit A.d.h.v. NACEBEL-codes o Bewijs wettelijke voorwaarden Cf. Programmawet 10/2/1998 ter bevordering van het zelfstandig ondernemingschap 8 Beschikken over voldoende ondernemersvaardigheden Bedrijfsbeheer Ev. beroepsbekwaamheid (specifiek per sector per KB) Wie? (art. 4, 2 en 5, 2 Programmawet) Handelaar-natuurlijke persoon: door - ondernemingshoofd, - echtgenoot, - wettelijk samenwonende partner, of - samenwonende partner 6 maand Onder vennootschapvorm: door natuurlijke persoon die dagelijks bestuur voert Tijdelijke vrijstelling bij (art. 11 Programmawet) Overname: 6 maand Erfopvolging: 3 jaar Specifieke voorschriften o Nummer van bankrekening of Postcheque o Vertegenwoordigingsorganen en/of andere lasthebbers (art. 6, 6 KBO-wet) Enkel voor vennootschappen - Vermeldingen van ambtswege 7 8 Niet in VRG-codex Niet in VRG-codex

19 19 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez o Vb. vonnissen onbekwaamverklaring, faillissement - Functie ondernemingsloket: overwegend passief o Formeel toezicht inhoudelijke controle o Inschrijving weigeren als Geen bewijs van ondernemingsvaardigheden (art. 39 KBO-wet) Beroep: Vestigingsraad (Wet 11 mei ) Geen verstrekking verlangde gegevens door of krachtens wet Gevolg van de inschrijving Vermoeden van bezit van ondernemersvaardigheden - Door inschrijving in KBO - Doel: verkeersvertrouwen - Weerlegbaar o Door 3 en o Indien inschrijving per vergissing of met vervalste getuigschriften - Sancties: inschrijven of uitoefenen activiteit zonder vaardigheden (art. 16 Programmawet) o Strafrechtelijke geldboete o (gedeeltelijke) sluiting Vermoeden van hoedanigheid van handelaar - Door inschrijving in Handelsregister (art. 33, 2 KBO-wet) - Weerlegbaar o Door Ingeschrevene (vb. stopzetting activiteit) 3 en - Geen constitutieve werking o Hoedanigheid zelf volgt enkel uit art. 1-3 W.Kh De publiciteitswerking - Toegang gegevens in Handelsregister (art. 21 KBO-wet) o Door iedereen o Bij ondernemingsloket o Kosteloos o Bekomen afschriften of uitreksels mogelijk Mits vergoeding - Toegang gegevens in KBO 9 Niet in VRG-codex

20 20 Algemeen handelsrecht Door Brecht Warnez o Door ingeschreven onderneming - Verplichte vermelding ondernemingsnummer (art KBO-wet) o Door handelaar o Op documenten van commerciële aard, uitstalraam, dagvaardingen Wijzigingen en doorhaling - Wijzigingen op verzoek van handelaar o Wijziging onjuiste gegevens (art. 24) Binnen 6 maand o Mededelen stopzetten activiteit of dood handelaar (art. 36 KBO-wet) Binnen 1 maand o Mededelen uitbreiden activiteit of oprichting nieuwe vestiging (art. 35, 1 KBO-wet) o Mededelen overdracht handelsfonds (art. 35, 1, lid 2 KBO-wet) Binnen 1 maand - Doorhaling inschrijving bij einde handelsbedrijvigheid (art. 36 KBO-wet) o Binnen 1 maand o Op verzoek van handelaar, erfgenaam of ambtshalve o Faillissementsrisico blijft 6 maand (art. 2 Faillissementswet) - Wijzigingen ex officio: talrijk (art. 25 e.v.) o Vb. maatregelen tot onbekwaamverklaring, faillissementsvonnissen Sanctieregeling - Strafrechtelijke sancties (art. 62 KBO-Wet) o Zelden toegepast - Civielrechtelijke sancties: instellen rechtsvordering o Zonder inschrijving: onontvankelijkheid Ambtshalve door rechter (OO) Regularisatie door inschrijving niet mogelijk Wel: nieuwe dagvaarding na inschrijving Voor Hoofdeis, tegeneis of eis tot tussenkomst (art. 42 gec. wet op het Handelsregister) Bij deurwaardersexploot ingestelde handeling (art. 14 KBO-wet) Maar dus niet enkel deze (cf. art. 42 gec. wet op het Handelsregister) o Met inschrijving maar niet voor betrokken activiteiten: onontvankelijkheid Vereist: in limine litis opwerpen o Met inschrijving maar ondernemingsnummer niet vermeld in dagvaarding Rechter kan uitstel verlenen Bewijs binnen termijn: regularisatie Geen bewijs binnen termijn: onontvankelijkheid - Opm.: enkel voor instellen vordering

1. Situering van het handelsrecht

1. Situering van het handelsrecht 1. Situering van het handelsrecht 1.1 Inleiding Afbakeningsvragen Niet onderworpen aan het handelsrecht: Landbouwers Ambachtslui Vrije beroepen Talloze wetten die overheidsbedrijven organiseren kwalificeren

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Bepaalde afwijkende gewoontes van het handelsrecht in vergelijking met het burgerlijk recht.

Bepaalde afwijkende gewoontes van het handelsrecht in vergelijking met het burgerlijk recht. Inleiding: het basisprincipe van onze economische ordening in zijn juridische vertaling Afdeling 1. De vrijheid van beroep en bedrijf 1. Europeesrechtelijke dimensie Proportionaliteitseis: een maatregel

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

Algemeen handelsrecht

Algemeen handelsrecht Algemeen handelsrecht 1. INLEIDING... 2 A. WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?... 2 1 Behoefte aan soepeler regelen voor transacties... 2 2 Behoefte aan informatie over handelaren... 2 3 Behoefte aan organisatie

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Verord. (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Vo (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen

De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen Francis DE CLIPPELE KLUWER Inleiding IX Hoofdsluk 1. De verbintenis tot betaling Afdeling 1. De betaling, de verbintenis en de geldmiddelen.

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Nieuw model van DAGVAARDING met ingang van Gerechtelijk jaar 2007 Versie Aanhef

Nieuw model van DAGVAARDING met ingang van Gerechtelijk jaar 2007 Versie Aanhef Nieuw model van DAGVAARDING met ingang van Gerechtelijk jaar 2007 Versie 07-11-29 1. Aanhef Dag, maand, jaar van betekening (art. 43,1 Ger. W.) Op verzoek van: Identiteitsgegevens van de verzoeker (art.

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

Knipperlichten. Conflictmanagement. Luc Demeyere. 20 februari 2013

Knipperlichten. Conflictmanagement. Luc Demeyere. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Conflictmanagement Luc Demeyere 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Richtlijn 2011/7/EU van 16

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2015 C.14.0075.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0075.F E.S.D. bvba, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. ARNAUD DESTHEXE, advocaat bij de balie te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw Deel 1 De statuten, de raad van bestuur, de leden en de algemene

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Op 18.01.2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de precontractuele informatie bij

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie