Eindrapport PILOT ANPR (District Haarlemmermeer)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport PILOT ANPR (District Haarlemmermeer)"

Transcriptie

1 Knemerland Eindrapprt PILOT ANPR (District Haarlemmermeer) Status: cncept Versie: 0.7 Datum:

2 1 lnhudspgave 1 lnhudspgave lnleldlng achtergrnd pilt ANPR Prjectdeflnltle Prjectdel Bereik buit bereik (scpe van het prject) Prjectresultat Relaties met andere prject Kst Aanpak pilt ANPR Opzet Pilt ANPR Samstelling pilt rganisatie Pilt fasering Advles Algeme Bevlnding cnclusies lnrichting Backffice ANPR De databestand ANPR (Afkmstig ketpartners eig regia) De techniek ANPR (Hardware sftware) lnzet- bejegingprtcl ANPR Privacyreglemt ANPR Het rdemt van ANPR Omgang verwerking van de "rest" infrmatie ANPR Opleiding ANPR Aanbevellng Reginale pzet Backffice ANPR De databestand ANPR (Afkmstig ketpartners eig regia) De techniek ANPR (Hardware sftware) lnzet- bejegingprtcl ANPR Privacyreglemt ANPR Het rdemt van ANPR Omgang verwerking van de "rest" infrmatie ANPR Opleiding ANPR Vervlgacties Aanbied eindrapprtage ANPR aan Stuurgrep Berdeling eindrapprtage Stuurgrep ANPR Bij psitieve berdeling van de pilt Besluitvrrningsfrmulier Krpsleiding Reglnale lmplemtatle ANPR Opstell Plan van Aanpak lmplemtatie ANPR Afhandel restpunt vanuit de pilt ANPR Barging ANPR Uitver lmplemtatie ANPR /j/ag Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept

3 2 In Ieiding achtergrnd pilt ANPR Naar aanleiding van het eindrapprt 1 ANPR (autmatische nummerplaatherkning) pgemaakt dr werd dr het LCO beslt m e pilt ANPR in het district Haarlemmermeer van de plitieregi Knemerland te start. ANPR is niet de plssing vr e prbleem binn de uitvering van plitietak, het kan meer gezi wrd als e technisch gereedschap dat mgelijkhed biedt m plitietak beter uit te ef. E andere pilt met autmatische nummerplaatherkning uitgeverd dr de plitieregi's Amsterdam-Amstelland, Rtterdam-Rijnmnd, Zuid-Hlland Zuid de KLPD had het nut de technische mgelijkhed van autmatische nummerplaatherkning reeds aangetnd. E realistisch start vervlg mdel vr ANPR in de Regi Knemerland is in deze eindrapprttage uitgewerkt kmt in kernachtige beschrijving neer p: Start met twee ANPR vertuig in de Regi Knemerland Richt de backffice in met 1 reginaal verantwrdelijke medewerker infrmatiebeheer per DIK I RIK 0.25 fte medewerker infrmatiebeheer De in de regie's NHN, ZAW KEN verantwrdelijke medewerkers zijn vr hun hfdtak nderling uitwisselbaar Betrek in het inrichtingsvrstel mbt. de techniek de regie's NHN, ZAW KEN het ISC NW. Afstemming van techniek, zdat de verige apparatuur in het vertuig (pc) geschikt is vr flexibel gebruik van meerdere tepassing (Mbiele Data Terminal, GIS-tepassing zals Sherpa aansturing vanuit de meldkamerapplicatie GMS, C2000-mbilfn bediing, Bediing lichtbak zv.) Op termijn uitbreiding ANPR naar vier uiteindelijk aile Ndhulp vertuig. Aansluiting bij de landelijke ntwikkeling Leeswijzer In deze eindrapprtage wrdt in hfdstuk 2 de vraf gestelde prjectdefinitie beschrev de aanpak ANPR gedurde de Pilt. Vervlgs zijn in het eerste deel van hfdstuk 3 de bevinding cnclusies beschrev met daarbij het rdemt gekppeld aan de krpsdelstelling. In het laatste deel van hfdstuk 3 vlg de aanbeveling. 2.1 Prjectdeflnltie Prjectdel De pilt ANPR had de vlgde del: lnricht rganiser van de backffice ndig vr gebruik ANPR In de taakstelling van de District lnfrmatie Knppunt ligt de infrmatieverwerking beslt in de ruimste betekis. Beslt werd m het beheer van de backffice taak daar neer te legg. Tepassing van ANPR stelt hge eis aan de veding van het systeem met actuele infrmatie. Anderzijds brgt het systeem k veel nuttige infrmatie vrt die mgelijk vr verdere veredeling in aanmerking kmt (analyse) vr (tekmstige) psprings I handhavings deleind recherchedeleind. Om de infrmatie p de juiste wijze te verstrekk, te verwerk te analyser met de backffice ged gerganiseerd p deze tak berekd zijn. Onderzek naar het rdemt van ANPR in de regi (gericht p de krpsdeleind) 1 Eindrapprt ANPR, d.d. 8 december 2005 Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 3 van 22

4 2.1.2 Berelk buit berelk (scpe van het prject) Het bereik van de pilt betrf de navlgde afdeling: ' District lnfrmatie Knppunt (DIK) Haarlemmermeer vr de backffice functie; De piltgrep ANPR, bestaande uit plitiemedewerkers district Haarlemmermeer; De plitiemedewerkers die betrkk war bij de inzetaanvrag van het ANPR-vertuig, hiernder wrd verstaan de leidinggevde vr de afstemming van de inzetaanvraag, de bestuurders van het ANPR-vertuig de medewerkers vr de afhandeling bij e hit; Ondersteuning vanuit de afdeling lnfrmatie, 8edrijfsvering 8eleid (188); De pilt ANPR heeft plaatsgevnd tuss 1-juni juli Prjectresultat De pilt mest de vlgde resultat plever: E 10-punt inteklijst vr de regia waarvr ANPR tijds de pilt ingezet kan wrd E evaluatie van de pilt waarin zal wrd beschrev geadviseerd mtrt: lnrichting van de backffice Werkprcedure(s) vr het gebruik ANPR De mgang verwerking van de "resf'infrmatie na e ANPR inzet Het rdemt van ANPR (gemet aan de hand van de inzetmmt tijds de pilt, het aantal ktekregistraties, het aantal hits, de afhandeling van de hits de capaciteit aan ms middel) De ndzakelijke pleiding, werk- bediingsinstructies vr het gebruik van ANPR lnzet- bejegingsprtcl ANPR Landelijk geldd privacyreglemt vr het gebruik van ANPR f e tijdelijk privacyregiste~ vr de regia Knemerland Relaties met andere prject Het prject Teghud, prjectleider waarin de regia's Nrd-Hlland Nrd, Zaanstreek-Waterland Knemerland samwerk. Het cncept Teghud dkt vanuit de gedachte e strafbaar feit te vrkm. ANPR is daar e nderdeel van. De interreginale samwerking met de regia's Nrd-Hlland Nrd Zaanstreek-Waterland p het gebied van ANPR Kst Plitieregi Knemerland heeft vr de duur van de pilt ANPR e pvalld plitievertuig ter beschikking gesteld. Het bedrijf TM-CS te Apeldrn heeft vr de duur van de pilt de ndzakelijke hardware sftware vr ANPR ter beschikking gesteld. Plitieregi Knemerland betaalde hiervr e afgesprk maandelijkse vergeding. 2 Privacyreglemt Ktekregistratie ANPR Eindrapprt ANPR, d.d. 8 december 2005 Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 4 van 22

5 2.2 Aanpak pilt ANPR Opzet Pilt ANPR Op 19-juni-2006 is e dcumt Plan van Aanpak ANPR pgesteld. In dit dcumt is de pilt ANPR vrm gegev. Het Plan van Aanpak bevatte: E prjectdefinitie waarin de prjectdel, prjectresultat de scpe van het prject beschrev zijn. De rll verantwrdelijkhed van de pilt rganisatie De piltbeheersing, bestaande uit de tleranties, rapprtages cmmunicatiemiddel De glbale planning fasering van de pilt De pilt ANPR is gestart p 1-juni-2006 eindigt p 1-juli Samstelling pilt rganisatie Vr de duur van de pilt is gekz vr e rganisatiestructuur, bestaande uit e Stuurgrep e Piltgrep. In de Stuurgrep war de rll als in nderstaand verzicht belegd. De vrtgang het verlp van de pilt ANPR is, naar behefte, in e aantal bijekmst met de Stuurgrep ANPR besprk. April 2007 heeft e regi Knemerland verlat. Zijn psitie in de Stuurgrep is niet meer pgevuld. De Piltgrep bestnd uit nderstaande medewerkers vrnamelijk uit het district Haarlemmermeer. De uitverde werkzaamhed de ndersteuning naar de eindgebruikers tijds de pilt werd uitgeverd dr e samgestelde Piltgrep bestaande uit cllega's van het District Haarlemmermeer. Helaas heeft ivm ziekte aile het eerste gedeelte van de pilt kunn bijwn. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept n Blad 5 van 22

6 2.2.3 Pilt faserlng De fasering van de pilt is visueel weergegev in nderstaande tabel: In de lnitiatiefase werd de pilt vrm gegev, de kaders werd dr de stuurgrep neergezet aan de hand waarvan het plan van aanpak vr de pilt is pgesteld De lnrichtingsfase bestnd uit de vrbereidde werkzaamhed m daadwerkelijk e start te kunn mak met de pilt, te wet: De inrichting aflevering van het ANPR vertuig dr de leverancier TM-CS De inrichting van de backffice ANPR Het pd van knis dr de piltgrep De plaatsing lnstallatie van de ANPR pc bij het DIK in Hfddrp Het verkrijgde van autrisatie bij de KLPD vr de levering van {landelijke) ANPRbestand Afstemming met het prject Teghud Opstart lnterreginale samwerking met de regia's Nrd-Hlland Nrd Zaanstreek-Waterland Het pstell van e 10-punt inteklijst vr de inzet van het ANPR-vertuig Cmmunicatie van de 10-punt inteklijst richting de district In de Uitveringsfase werd p basis van de 10-punt inteklijst daadwerkelijk inzet ervaring pgedaan met het ANPR vertuig, de backffice de peratinele uitvering van plitietak. De vlgde prduct zijn berdeeld in deze fase: De inrichting van de backffice ANPR Werkprcedures vr het gebruik ANPR De mgang van rest infrmatie Het gebruik mgang van data met behulp van USB-stick van naar de backffice Cmbinatie met ketpartners Opleiding, werk- bediingsinstructies vr het gebruik ANPR lnzet- bejegingsprtcl ANPR Privacyreglemt ANPR Gebruik inzet van de videapparatuur van het ANPR-vertuig Het rdemt van ANPR In de Afrndinqsfase zijn de bevinding pgedaan tijds de pilt geanalyseerd. De vlgde prduct zijn pgemaakt in deze fase: E beschrijvde evaluatie van de pilt ANPR waarbij het rdemt de cnclusies van de inzet van ANPR wrd pgm (Het eindrapprt pilt ANPR) In het eindrapprt ANPR zijn Ievs e aantal punt pgm die met wrd pgepakt na de pilt ANPR De pilt is afgeslt de piltled zijn van hun rl nthev. ~ ' Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 6 van 22

7 3 Advies 3.1 Algeme lnterreginale ANPR werkgrep (NHN, ZAW KEN) Vreg in de pilt is er e lnterreginale ANPR werkgrep gefrmeerd bestaande uit de regia's Nrd Hlland, Zaanstreek-Waterland Knemerland. In e aantal bijekmst zijn er eduidige afsprak gemaakt mtrt de gewste inrichting randm het gebruik van ANPR, de pzet van de Backffice, Juridische aspect Opvlgprtcl. lnterreglnale stuurgrep ANPR (Stuurgrep bestaande uit TM-CS, TecTrafflc de ANPR regia's) AI snel bleeker bij de leveranciers van ANPR de firma's TM-CS TecTraffic de plitieregi's die gebruik mak van de ANPR hardware- sftware behefte te bestaan m de ntwikkeling, ervaring dergelijke uit te wissel met elkaar af te stemm. Er is e stuurgrep samgesteld bestaande uit de regia's Grning, Zuid-Hlland Zuid, Nrd Hlland Nrd, Zaanstreek-Waterland, Knemerland de bedrijv TM-CS TecTraffic. Deze grep kmt m de 2 a 3 maand bijelkaar. Landelijke klankbrdgrep ANPR Tijds de bijekmst van de RHC d.d. 12 & 13 december 2006 is beslt m landelijk beleid cordinatie te initi~r p Autmatic Number Plate Recgnitin (ANPR) 3 In navlging van de besluitvrming in de RHC is e Landelijk Platfrm pgericht. In deze klankbrdgrep zijn 11 krps, de KMar, de VTSpn-nderdel CIP ISC, het Ministerie van Justitia het Ministerie van BZK bijegebracht. De regia Knemerland maakt ak deal uit van de Landelijke klankbrdgrep ANPR. De klankbrdgrep is inmiddels e aantal ker bij elkaar gekm nder vrtuw van het KLPD is p 28-juni-2007 e cncept prgramma ANPR strategisch visiedcumt pgesteld nder de naam "Ontneem criminalitelt de vrdel van mbiliteit" De strategische visie vr dat prgramma luidt: "Ontneem criminaliteit de vrdel van mbiliteit dr bij de plitie de vile pttia van ANPR techniek te te pass p lkaal, reginaal, landelijk grsverschrijdd niveau daarbij samwerking te zek met partners in het publieke waar ndig mgelijk in het private dmein" ANPR zal bijdrag aan het bereik van de vr de plitie geldde primaire delstelling: Verminder van criminaliteit Verhag van het aantal aan- staandehuding Verhag van het aantal bij OM aangebrachte zak Verbeter van de infrmatiepsitie De secndaire delstelling waaraan AN PR zal bijdrag zijn: Verbeter van de veiligheidsbeleving van de burgers Verhag van de zlchtbaarheid van blauw p straat Criminaliteit terrrisme ntmedig Verkeersveiligheid verbeter Verbeter van de bewijslast daardr meer verrdeling Veel van de punt gemd in het cncept visiedcumt km later in dit eindrapprt terug in de specifieke aanbeveling. E stuurgrep bestaande uit e brede vertegwrdiging uit de krps nderdel van VtS Plitie Nederland zal de invering, het gebruik de drntwikkeling van ANPR bij krps gaan regisser. E prgrammabureau nder aanvering van e ANPR cordinatr zal nams de stuurgrep jaarplann pstell krps adviser bij het pzett uitver van hun prject vr invering drntwikkeling van ANPR tepassing. 3 zie dcumt RB Brief Autmatic Number Recgnitin ANPR Rev RvT.dc Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 7 van 22

8 Bult Bewaklng Schlphl (BBS) In het district Haarlemmermeer rijd 2 gepantserde vertuig vr de Buit Bewaking Schiphl (~ze vertuig zijn van het Rijk wrd medic zmer 2007 vervang dr nieuwe ~ gepantserde vertuig. Naar aanleiding van de bevinding mbt. ANPR in de Regi Knemerland heeft het Rijk beslt dat aile vr beveiliging in te zett pantserwags wrd vrbereid vr ANPR. De mgelijkheid werd ng nderzcht f deze k mete met ANPR werd uitgerust, dan wei dat iedere regi dit zelf kn verzrg. 3.2 Bevlndlng cnclusles lnrichting Backffice ANPR E medewerkster lnfrmatiebeheer is vr de duur van de pilt vr 36 uur per week aangesteld vr ANPR. Gedurde de pilt werd steeds duidelijker welke tak I verantwrdelijkhed er war. Deze knd vervlgs wrd ingedeeld zals hiernder mschrev. (E) Landelijke I Reginale bestand mzett naar ANPR Beheer van ANPR bestand (verwerking hits, up t date hud e.d.) Cntact leverancier lnstructie cntactpersn Kerninstructeurs Bijwn diverse landelijke I interreginale vergadering Planning ANPR (Twee) lnfrmatie verzamel uit lkale plitiebrnn mzett naar ANPR lnfrmatie uit ANPR mzett naar infrmatie vr briefing lnterpreter van infrmatie uit ANPR Gedurde de pilt was vrzi dat de medewerkster ANPR e deel van haar ur zu verdrag wat haar werkzaamhed betreft aan de andere medewerksters lnfrmatiebeheer. De medewerkster ANPR zu in die tijd weer lnfrmatiewerk gaan d. Hierdr zu er e evwicht zijn met betrekking tt de infrmatieuitwisseling tuss de bestaande Plitiebrnn ANPR. Vr het gebruik van de hard- sftware in BOSS (Back Office System Server) in de ANPR aut was ge pleiding. Via de leverancier werd in eerste instantie e uitleg handleiding gegev, dch dit was nvldde m iemand in krte tijd de ndige knis bij te brg. Daarnaast war er veel technische ntwikkeling. De medewerkster lnfrmatiebeheer kn regelmatig aile in het systeem werk dr technische ndersteuning van IBB de leverancier. Tijds de inrichtings- begin uitveringsfase duurde het hierdr Ianger m de ANPR breed in te zett, mdat de medewerkster zichzelf de ndige knis ervaring eig mest mak m aile gegevs te be- verwerk. Hierdr was het meilijk met de beschikbare capaciteit binn het DIK Haarlemmermeer e achtervang vr de ANPR te rganiser. Nadat het systeem vldde stabiel was kn e andere medewerkster van het DIK tt e bepaald niveau intern pgeleid wrd, zdat er e minimale achtervang beschikbaar was m het systeem peratineel te hud. Gelet p de behefte, greide knis ervaring werd diverse ker in verleg met de leverancier het systeem sftware aangepast verder ntwikkeld. Aan het einde van de ultveringsfase ward dr de leverancier e pleiding aangebd vr zwel BOSS als ANPR in de aut. Dr ttaal 5 medewerksters infrmatiebeheer van de DIK's uit de regi is hiervan gebruik gemaakt. Hierdr was er gedurde de laatste fase van de pilt e achtervang vr de in- uitver bewerk van gegevs in gemde system. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 8 van 22

9 Cnclusies inrichting Backffice: De backffice nderbrg binn de lnfrmatierganisatie bleek e juiste stap. Dit zwel vr het gebruik als brn, alsmede vr het actief uitzett van de lnfrmatie Dr de inrichting van de backffice zals bv mschrev, bleek het peratineel hud van ANPR, wat betreft infrmatie tt e bepaald niveau gebrgd te zijn Gelet p de heveelheid werk met betrekking het in uitlez van bestand het mzett daarvan binn de verschillde system, bleek de medewerkster ANPR daar vr het grtste gedeelte van haar tijd mee bezig te zijn. Hierdr kwam zij minimaal te aan eerder gemde: lnfrmatie verzamel uit lkale plitiebrnn mzett naar ANPR lnfrmatie uit ANPR mzett naar infrmatie vr briefing lnterpreter van infrmatie uit ANPR Deze tak knd dr de minimale beschikbare capaciteit niet dr andere medewerkster wrd uitgeverd, waardr dit nvldde uitgewerkt kn wrd tijds de pilt De databestand ANPR (Afkmstlg ketpartners elg regl) Onder databestand (htlists) kunn wrd verstaan aile bestand waaraan e ktek gekppeld is dr ANPR gelez kunn wrd. Dit kunn bestand zijn die vraf zijn ingeverd, achteraf dr ANPR zijn verkreg, maar k vide pnam van camera's die p e later mmt aan ANPR wrd gekppeld. Het aanmak beher van deze bestand is vr de huidige medewerkster infrmatiebeheer e hfdtaak. De Backffice is afhankelijk van het mmt van aanlever van de bestand, dit bepaald de actualitelt van de data in de databestand die gebruikt wrd In het ANPR-vertuig. De bestand die extern f intern aangeleverd wrd di aangepast te wrd vr ANPR gebruik. Via de sftware in de Backffice wrd de ANPR databestand p e USB-stick geplaatst in het ANPR vertuig ingelez (beginshift). Ktekscanning kan hierna pleats gaan vind. De gescande kteks, inclusief de evtuate hits wrd na ige tijd handmatig via e USB stick dr de Backffice uitgelez uit het ANPR vertuig (dshift) De dshift wrdt vervlgs ingelez in de sftware van de Backffice waarna het gereed is vr analyse deleind. De gescande hits in de regia wrd dr de Backffice aangepast in de databestand in het ANPRvertuig in de Backffice sftware. Z wrdt vrkm dat hetzelfde vertuig ngmaals ats hit gescand zal wrd. Bij e vlgde update van de databestand is het zaak dat dr de leverde partij het bestand geactualiseerd is. Cnclusies databestand: Het beher van de databestand ANPR is In de huidige vrm e arbeidsintsieve bezigheid vr de Backffice. Peridiek wrd actuele databestand aangeleverd via de KLPD het beschikbaar stell van deze bestand is e terugkerde actie die handmatig uitgeverd met wrd dr de Back ffice. De Backffice is vr de regibestand sterk afhankelijk vr het (juist) tijdig aanlever. Te veel tijd van de Backffice gaat verlr aan het beschikbaar stell van de databestand vr het ANPR-vertuig, waardr te weinig tijd kan wrd besteedt aan.a. de infrmatie f analyse van de gescande kteks. Het inlez van de databestand via de USB-stick is e handmatige bezigheid, waarbij het vertuig zich met beg ev naar de Backffice. Dit is veelal e tijdrvde bezigheid. Bij e vertuig is dat ng te d, bij meerdere ANPR vertuig is deze manier van data inver ngeschikt. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 9 van 22

10 3.2.3 De technlek ANPR (Hardware sftware) Hardware Vr de duur van de pilt is in de Backffice e standaard ingerichte zgaamde FAT -clit pc beschikbaar gesteld. Aile relevante infrmatie is pgeslag p de harde schijf van deze cmputer Deze cmputer is verder vrzi van.a.: WindwsNT 2000 Server besturingssysteem ANPR Backffice sftware (Bss) TSS Observer (Vide sftware) Micrsft Mappint 2006 Standaard (MySQL) ANPR-database vr de pslag van aile gescande kteks e. d. 1 Gb aan geheug De USB-prt was pgezet vr het in- uitlez van de data (begin- dshift) Het sftwarepakket Micrsft Mappint 2006 vr analyse deleind Het ANPR-vertuig is uitgerust met: e speciaal vr vertuig geschikte pc e zgaamde Micrbus besturingssftware WindwsXP ANPR sftware vr het scann van kteks (Pagis) e LCD Tuchscre tetsbrd extra accuveding e ndaccu e ANPR camera aangebracht aan de vrruit, handmatig te bedi e ANPR camera met infrard aan de achterzijde p de hedplank met e pan- tilt ptie de mgelijkheid vr het in- uitlez van Usb-stick e externe harddisk vr uitwisseling van (vide)data met de Backffice Het systeem in het vertuig is mdulair ingericht. Dit maakt het mgelijk m verschillde applicaties via dezelfde hardware aan te bied, hetge ruimte vr extra bdigde hardware bespaard. Z is er nu al de mgelijkheid m via hetzelfde tuchscre scherm navigatie, lichtbakbediing, C2000 mbilfnbediing, videbediing ANPR aan te bied. Daarnaast valt te dk aan Mbiele Data Terminal bediing (bevraging kteks, bps e.d.) Deze pzet wrdt dr de piltgrep als zaer psitief ervar. Vraf is dr de Stuurgrep aangegev dat de ANPR-techniek ge nderdeel zu uitmak van de pilt. De techniek randm ANPR zu de fase van de kinderziektes al drlp hebb, zdat de pilt vlledig gebruikt zu kunn wrd vr de inrichting van de backffice ANPR. Helaas heeft de techniek ns tijds de Pilt geregeld in de steek gelat. Tijds de start van de pilt bleak de strmvrziing vr prblem te zrg, waardr de ANPR niet f niet ptimaal kn wrd ingezet het vertuig regelmatig vr nderhud terug naar de leverancier mest. De camera's vr- achter, de videapparatuur de mbilfn viel regelmatig weg de in het vertuig gemnteerde PC viel regelmatig uit f sleg vast. Plaatsing van e sterkere extra accu e ndaccuutje zrgd uiteindelijk vr de plssing van de prblem met de strmvrziing. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept n Blad 10 van 22

11 Tijds de pilt zijn dr gebruikers van ANPR bevinding t aanzi van de hardware gedaan, naast de vele psitieve bevinding mtrt de functinaliteit, smm wij e aantal aandachtspunt p: lndi de techniek werkt zals het bedeld is dan is de inzet gebruik van ANPR e ideale ndersteuning. Het zijn de extra g. De aan/uit knp ter hgte van de asbak in het middcnsle werd dr cllega's ng wei es verget, nu wrdt aan/uit tevs geregeld dr de cntactsleutel Het pnieuw inlgg in het ANPR systeem wanneer het vertuig wrdt uitgezet afgeslt wrdt niet als erg praktisch gezi. Na e aantal ker wrdt het aanzett van het ANPR-systeem achterweg gelat. Plaatsing van e ndaccu stelt dit max. 15 minut uit De vrcamera (znder infrard) heeft tijds slecht weer, schemer in de nacht veel meite met het registrer van kteks. De achtercamera (wei vrzi van infrard) heeft aile prblem bij slecht weer De psitie van de camera p de vrruit wrdt als hinderlijk ervar. De camera ntneemt e deel van het zicht van de bestuurder zrgt ervr dat de dde hek vergrt wrdt Het Tuchscre LCD scherm is bij invalld znlicht slecht afleesbaar hindert de bestuurder tijds de nachtelijke ur, dr het Iicht wat het scherm afgeeft zu meer gedraaid met kunn wrd naar de bijrijder. De bestuurder zal daardr minder snel afgeleid zijn dr het scherm Cnclusies hardware: De hardware die tijds de pilt gebruikt getest is is ng niet rbuust stabiel geg Tijds de pilt Is wei geblek dat de leveranciers er alles aan d m de hardware te verbeter. Er is duidelijk e stijgde lijn van de kwaliteit van de techniek waarneembaar De inzet ndersteuning van de leveranciers TecTraffic TM/CS was plezierig ruim vldde. Bij prblem werd snel adequaat pgetred. Wat betreft de ndersteuning van de sftwartwikkelaar PIPS (leverancier van de Pagis Bss sftware) heeft de piltgrep de indruk dater teveel afhankelijkheid is van de aanwezigheid van e persn In verband met de veiligheid dit de plaatsing van de apparatuur ng es teg het Iicht gehud te wrd Cameragebruik znder infrard is vr de ANPR tepassing niet 24 uur per dag inzetbaar Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Auteurs Blad 11 van 22

12 Sftware De ANPR-sftware bestaat uit sftware die in het vertuig gebruikt wrdt (Pagis} daar aan gekppelde sftware die in de Backffice gebruikt wrdt (Bss}. Er is e sterke afhankelijkheid tuss deze sftwarepakkett. Daarnaast is vr analyse deleind het sftwarepakket Micrsft Mappint 2006 getest. Deze sftware is getntegreerd met de Pagis Bss sftware tnt zwel in het vertuig de lcatie van de gescande kteks als k in de Backffice sftware. De ANPR-sftware is veelvuldig aangepast naar e hgere versie gebracht. Nieuwe ws vanuit de regie's tt aanpassing van de sftware maar k fut in de sftware maakte e sftware update ndzakelijk. Met name tijds f krt na het implemter van de nieuwe versies van de sftware blek er prblem te ntstaan in de verwerking van de ANPRgegevs. Oude reeds pgelste prblem blek sms weer terug te ker in de nieuwe sftware. Vr de duur van de pilt Is er ndersteuning geweest van de afdeling Lkale Ondersteuning van het ISC-NW. De ANPR mgeving is in verband met de pilt (neg} niet in beheer gm. De gebruikte ANPR infrastructuur is gekz vr gebruik tijds de pilt. Cnclusies sftware: De ntwikkeling van nieuwe ANPR sftware (Pagis Bss} is tijds de pilt chatisch verlp Dr de piltgrep is als psitief ervar dat er geed geluisterd is naar de ws van de regie. Daar waar mgelijk is de sftware tijds de pilt aangepast. In het begin war er verschillde versies van ANPR sftware bij de regie's peratineel. Dit maakte prbleemsignalering analyse in de techniek lastig. Later werd getracht sftware eerst in e regie te test alvrs het bij aile ANPR regie's te installer De standaard meegeleverde MySQL database vr de pslag van de gescande kteks is te beperkt De database kan maximaal grei tt 2Gb, bv die grs is het inlez van gescande kteks niet meer mgelijk meet zelfs de applicatie pnieuw gescand wrd. Vaak mest er e lege mgeving van de ANPR teruggezet wrd, met aile gevlg van di. De MySQL mgeving wrdt dan k dr de piltgrep ngeschikt geacht vr de pslag van veel data De gebruikte infrastructuur van ANPR tijds de pilt met herzi wrd het beheer daarvan met gebrgd gaan wrd lnzet- bejeglngprtcl ANPR Het inzet bejegingprtcl is pgemaakt aan de hand van de srt hits die m kan krijg. Hierbij is veer verschillde srt hits e verdieping gemaakt met de manier van cntrle van gegevs advies van de evtuate pvlging. Onderdel van dit prtcl wrd na invering bij de BackOffice autmatisch weergegev bij e hit in de aut. Het prtcl is e "levd" dcumt wrdt aangepast bij evtuele nieuwe srt hits pvlging daarvan. Tevs is e deel gebruikt m vraf antwrd te gev p evtuele vrag van burgers naar de plitie. Cnclusies lnzet- bejegingprtcl: Het prtcl bleek vr de meeste Hits afdde duidelijk!:~n geval, e Hit van e terrristische dreiging, bleak gecmpliceerder. Achteraf is hier e evaluatie van gemaakt in pdracht van I 1d.d. 07 mel De cnclusie mbt. de ANPR was het up-t date hud van het systeem de pvlging (prcedures} die eraan gekppeld mest wrd. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 12 van 22

13 3.2.5 Privacyreglemt ANPR Het privacyreglemt is pgemaakt dr de afdeling juridische zak van de plitie Knemerland. Hierbij is reking gehud met de huldige veranderde wet regelgeving p dat gebied. Het reglemt is aangemeld als tijdelijk register vldet in dat pzicht aan aile vrwaard. Cnclusies privacyreglemt: Het privacyreglemt is media februari 2007 ngmaals getetst dr de afdeling juridische zak Knemerland. Daarbij bleek het aanmeld als tijdelijk register vldde m de ANPR te gebruik. Er hebb zich gedurde de pilt ge zak vrgedaan waar dit aspect naar vr is gekm Het rdemt van ANPR Om het rdemt te kunn met aan de resultat pgm in het jaarplan van de regia, zijn deze nderverdeeld naar de incidtcdes die vall nder, Distverling, Veiligheid Maatschappelijke lntegriteit. De Hits grep van Hits zijn hieraan gekppeld waardr erp gestuurd kan wrd bij de inzet van ANPR. Onderstaand e verzicht van het werkelijk ingezette aantal ur met het ttaal aan hits: 726 uur is er inzet van ANPR geweest t beheve van nderstaande rubriek: Opleiding instructie Surveillance Verkeerscntrle Evemt, zeals... 0 Demnstraties Terrristische dreiging 1.1 ~ f'-- Het ttaal aantal Hits tijds bvstaande inzet bedraagt 658 is in bijlage 1 van dit dcumt verder gespecificeerd. Cnclusies rdemt ANPR: De inzet van ANPR heeft gezi het aantal hits e wezlijke bijdrage geleverd aan de krpsdeleind. ANPR kan p de achtergrnd actief zijn tijds de nrmale dagdagelijkse werkzaamhed heft daar ge inbreuk p te d Het is mgelijk m via het verzamel van infrmatiebestand vraf f achteraf te stur (IGP) met name ak p het gebied van bijzndere delgrep. In de praktijk bleek er nag niet direct p de srt Hits gestuurd te wrd. Wei werd dit gedaan bij inzett bij evemt, b.v. aile Hligans. Naast meetbaar rdemt zeals het aantal ur inzet het aantal hits zijn er ak niet meetbare cnclusies uit de inzet van ANPR te hal, zeals de psitieve prevtieve werking richting de burger (Prces Teghud). Met de techniek van ANPR is het signaler pspr van criminele persn effectiever dan via de mselijke waarneming. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 13 van 22

14 3.2.7 Omgang verwerklng van de "rest" lnfrrnatle ANPR Na aflp van e inzet ANPR blijft e deel restinfrmatie. Hier kan nder wrd verstaan aile gelez kteks, welke dr het systeem aan e lcatie wrd gekppeld, met dag datum tijdstip, inclusief ft daarvan. Op verzek van de Zwacri is hiervan gebruik gemaakt. Het is b.v. gebruikt bij e recherchderzek naar e verdachte f deze zich in e bepaalde aut binn e wijk had pgehud. Daarnaast zijn bestand pgeslag na e milieu demnstratie p Schiphl e verval in de Haarlemmermeer. Laatst gemd hefd niet daadwerkelijk gebruikt te wrd. Dr de verschillde aanpassing In het systeem BOSS de beperkte grei mgelijkheid van de huidige database is restinfrmatie verlr gegaan. Cnclusies: Tijds de pilt is dr de grate heveelheid ander werk nvldde gewerkt met restinfrmatie Het interpreter van de restinfrmatie zu tt de dagelijkse werkzaamhed van de infrmatie rganisatie met behr Te weinig pslagcapiciteit vr restinfmatie aanwezig Backup- restre was tijds de pilt niet geregeld f kn dr sftware-updates niet hergebruikt wrd Opleldlng ANPR Vr het gebruik van ANPR tijds de pilt is gekz m de pleiding vlgs het Train de Trainer principe uit te ver. Ieder district werd verzcht m Kerninstructeurs ANPR beschikbaar te stell. De mtrspecialistverkeer hebb die taak p zich gm. De Kerninstructeurs ANPR zijn deels pgeleid dr de led van de piltgrep deels dr medewerkers van het bedrijf TM-CS. De Kerninstructeurs hebb zveel mgelijk medewerkers in de Basisteams van hun district instructie gegev in het gebruik van ANPR. Tee Traffic rganiseert vanaf april x per jaar e pleiding ANPR vr eindgebruikers e pleiding ANPR vr backffice medewerkers. Cnclusies: De manier van pleid bleek effectief effici~nt Zaak was wei dat de kerninstructeur regelmatig werd gelnfrmeerd z ndig bijgeschld naar aanleiding van de ntwikkeling Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 14 van 22

15 3.3 Aanbevellng Reginale pzet Backffice ANPR In samwerking met CIP/ISC zull functinele specificaties 4 dr het prgrammabureau ANPR wrd vastgesteld vr e backffice faciliteit, waarmee reginale htlists landelijke htlists te nderhud zijn data veilig uit te wissel met de vertuig in de regie die zijn ingericht met ANPR camera's In samwerking met CIPIISC partners in de multidisciplinaire ANPR strategie zal e landelijk ANPR datawarehuse 5 wrd ingericht. Krps zull p termijn in staat zijn aile waargm kteks hierin in te lez. Dr deze landelijke database zal de pttia van ANPR eerst t vlle kunn wrd but. I. Het pslaan verspreid van landelijke reginale htlists. II. Vergelijk van reginale htlists m teggestelde acties t.a.v. e ktek te vrkm. Ill. Het cntrler p waarneming van vertuig waarvan de psitie waar dan k in het land bekd meet zijn, in het kader van e strafrechtelijk nderzek. IV. Het d van analyses in het kader van strafrechtelijke nderzek. V. Het aanvull van waargm kteks met data van de ROW, zals merk, type kleur. VI. Het d van analyses m bijvrbeeld vals gebruikte kteks te herkn. Op langere termijn zull aile partners in de multidisciplinaire ANPR strategie hun waargm kteks in dit datawarehuse inlez. Bemsing van de Backffice Uitgaande van de start cnfrm Stap 1, Twee pvallde ANPR vertuig, later te nem in de in hfdstuk Techniek ANPR, zal de bemsing binn de lnfrmatierganisatie met zijn: 1 medewerker infrmatiebeheer die reginaal als hfdtaak heeft; (E) Landelijke I Reginale bestand mzett naar ANPR Beheer van ANPR bestand p reginaal niveau (verwerking hits, up t date hud e.d.) Cntact leverancier lnstructie cntactpersn Kerninstructeurs Bijwn diverse landelijke I interreginale vergadering Planning ANPR (Twee) gedeeltelijk: lnfrmatie verzamel uit lkale plitiebrnn mzett naar ANPR lnfrmatie uit ANPR mzett naar infrmatie vr briefing lnterpreter van infrmatie uit ANPR Per DIK I RIK 0.25 frmatie I capaciteit vrij mak I te veg aan medewerker infrmatiebeheer. Deze heeft hfdzakelijk als taak het nder Twee gemde kan de medewerker met reginale taak incidteel vervang bij afwezigheid. Gelet p de landelijke I reginale ntwikkeling met betrekking tt techniek zal bij vervlgstapp zals bvmschrev steeds gekek met wrd naar de verhuding werk I bemsing. 4 Activiteit 9 Backffice functinaliteit bij de regi's, visiedcumt ANPR 5 Activiteit 11 lnricht van e landelijke ANPR datawarehuse, visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 15 van 22

16 3.3.2 De databestand ANPR (Afkmstlg ketpartners elg regl) De reginale databestand di zveel mgelijk geautmatiseerd aangeleverd te wrd via e vr gedefinieerd datamdel. Hierna kan nag e laatste evtuele bewerking wrd gemaakt dr de medewerker infrmatiebeheer. Het up-t-date zijn van de databestand is esstieel vr het succes van het gebruik van ANPR. Mmteelligt daar e risic, bestand wrd niet nline geactualiseerd. Verbeter daar waar mgelijk het up-t-date zijn van de databestand geef ruim aandacht aan deze situatie in de cmmunicatie naar de eindgebruikers ANPR verwerk het in het pvlgprtcl ANPR. Via de KLPD is m met e landelijke server bezig m deze bestand eduidig beschikbaar te stell aan de regia's. Daarnaast zull altijd reginale I districtelijke bestand gemaakt beschikbaar met km. Bij gebruik van 1 f 2 ANPR-vertuig is handmatig in- uitlez van databestand dr de Backffice te d. Bij meerdere ANPR-vertuig in de regia dit er bij elk Districtelijk lnfrmatie Knppunt e mgelijkheid gecreeerd te wrd vr het handmatig in- uitlez van databestand. Vrts dit p termijn e plssing in de techniek gezcht te wrd m bv autmatisch in- uitlez van data via de "Iucht" te Iat plaatsvind. Het cncept visiedcumt ANPR beschrijft e aantal activiteit die de verwerking van databestand ANPR met verevudig: In samwerking met CIP/ISC zal e natinaal datamdel vr ANPR wrd pgesteld (activiteit 8) Het prgrammabureau ANPR zal in samwerking met CIP ISC e natinaal datamdel ANPR, pstell, waarmee het gebruik de uitwisseling van data tuss krps de natinale ANPRdatabase tuss de natinale ANPR-database data van andere instanties mgelijk wrdt. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept n Datum laatste wljziging: Blad 16 van 22

17 3.3.3 De technlek ANPR (Hardware sftware) De piltgrep kmt is t aanzi van de bevinding cnclusies pgedaan tijds de pilt tt de vlgde aanbeveling: lnzet vertulg() Er is gebruik gemaakt van e ingericht ANPR pvalland plitievertuig tijds de pilt. Aan de hand van de bevinding cnclusies pgedaan, vrziet de piltgrep nderstaand mgelijk greipad in de ndersteuning met ANPR Stap 1: Twee pvallde ANPR plltlevertuig Breidt het huidige aantal ANPR vertuig uit van e naar twee pvallde plitievertuig maak deze beide (prject)vertuig tevs geschikt ingericht vr gebruik in de Ndhulp. (De praktijk heeft uitgewez dat het prjectvertuig met regelmaat ingezet wrdt vr de Ndhulp) De beschikbaarheid van 2 ANPR vertuig biedt meer mgelijkhed t aanzi van: het afdekk van tegangsweg bij evemt de verdeling van de aanvraag van gebruik ANPR ver de regi de restinfrmatie (meer gescande kteks in e grter gebied) Aandachtspunt is de capaciteit in de basisteams die er te kan leid dat de bezetting van de ANPR vertuig tt prblem kan leid. Stap 2: Vier pvallde ANPR plitievertuig (elm per district) Op termijn vrziet de piltgrep e uitbreiding naar vier pvallde ANPR (prject)vertuig, die tevs geschikt ingericht zijn vr gebruik in de Ndhulp. De uitbreiding naar vier pvallde vertuig dit pas verwg te wrd indi ANPR in technische zin vldde stabiel geblek is indi de apparatuur sftware vldet aan de dr het prgrammabureau ANPR vast te stell standaard 6 Naast de mgelijkhed gemd nder stap 1 biedt Stap 2 nderstaande vrdel De vertuig kunn per district weggezet wrd m zdde k vr specifieke districtelijke ANPR infrmatievraagstukk te kunn wrd ingezet Het prgrammabureau ANPR zet in samwerking met CIP/ISC e landelijke infrastructuur vr camera's ktekleesapparatuur 7 p, waarmee verspreid ver het hele land passages van vertuig wrd vastgelegd. T beheve van.a. recherche nderzek zull de in de infrastructuur pgm camera's in e verzicht wrd pgm. Aandachtspunt is k hier de capaciteit in de basisteams die er te kan leid dat de bezetting van de ANPR vertuig tt prblem kan leid. 6 Activiteit 8, Natinale Standaard vr apparatuur sftware data, cncept visiedcumt ANPR 7 Activiteit 10, Landelijke infrastructuur vr camera's ktek leesapparatuur, cncept visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 17 van 22

18 Stap 3: Ultbreldlng ANPR naar aile ndhulpvertulg Op de wat langere termijn stelt de piltgrep vr aile ndhulpvertuig uit te rust met ANPR apparatuur. Naast de mgelijkhed gemd in de stapp 1 2 biedt stap 3 nderstaande vrdel: nageg 24 uur per dag wrd er kteks gescand dr de hele regi de pakkans wrdt grter bij.a. teveging van specifeke databestand, zals aandachtsvestiging vanuit de Meldkamer f vanuit de briefings E nadeel is dat melding vanuit de Ndhulp bijna altijd vrrang hebb, met als gevlg dat niet altijd aan e "hit" pvlging gegev kan wrd. Stap 4: Mblel ANPR (kffermdel) Vr specifiek ANPR gebruik t beheve van het prces Opspring beveelt de piltgrep e mbiele ANPR set (kffermdel) aan. ANPR gebruik vr recherchedeleind behrt daarbij tt de mgelijkhed, middels statische pstelling vanaf het wegdek f evtueel vanaf andere lcaties (wning, bedrijv) kunn kteks gescand wrd. Vr de keuze van het type camera dit k hier verwg te wrd m gebruik te mak van e camera met f znder infrard. lnfrard gebruik maakt het mgelijk m k tijds nachtelijke ur weersmstandighed kteks te scann. Het nadeel is wei dat de infrardcamera e rde gled afgeeft tijds gebruik, hetge vr recherchedeleind ngewst kan zijn. Deze mbiele apparatuur is uiteraard k ingezet inzetbaar bij evemt. Aanpassing aan de hardware apparatuur in het ANPR vertuig E algeme aanbeveling van de piltgrep is m aan de apparatuur in het ANPR vertuig e aantal aanpassing te d: het tuchscre met gebruiksvridelijk makkelijk bedibaar zijn dit ige aanpassing zdat deze in aile mstandighed ged afleesbaar is (dag nacht aile weersmstandighed) met qua lichtafgifte dimbaar zijn, zdat het s'avnds s'nachts niet afleidt, dit kmt de veiligheid t gede dit in de richting van de bijrijder gekeerd te kunn wrd. De bestuurder zal daardr niet nndig afgeleidt wrd hetge de veiligheid t gede zal km het tuchscre de verige apparatuur in het vertuig (pc) di geschikt te zijn vr flexibel gebruik van meerdere tepassing (Mbiele Data Terminal, GIS-tepassing zals Sherpa aansturing vanuit de meldkamerapplicatie GMS, C2000-mbilfn bediing, Bediing lichtbak zv.) De huidige mgeving is daar vr ingericht geschikt gemaakt. In de nabije tekmst kunn dergelijke functinaliteit peratineel gemaakt wrd de camera's e andere plaats vr de vrcamera met gezcht wrd. Ok hier staat de veiligheid vrp. Te dk valt aan plaatsing van de camera in de lichtbak p het dak. De verstelmgelijkhed van de camera blijv gewst. di zwel vr als achter met infrard uitgerust te zijn. lnfrard biedt de mgelijkheid m dag- nacht in nageg aile weersmstandighed ANPR in te zett. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept ~n Blad 18 van 22

19 Sftware De piltgrep det de vlgde aanbeveling t aanzi van de sftware: Vrtzetting van actieve deelname aan de interreginale bijekmst met de leveranciers ANPR metals del gebruikerservaring uitwissel stabiliteit van de sftware realiser drntwikkeling van de sftware mgelijk mak Beperk het aantal sftware-updates tt e maximum van 2 per jaar Ver interreginale implemtatie van e sftware-update pas uit nadat deze getest is dr: de sftwartwikkelaar in Engeland de sftware gineers van de firma TecTraffic e ANPR-regi Zrg ervr dat aile ANPR-regi's dezelfde sftware versie gebruik Maak de exprtfunctie vanuit de Backffice sftware (Bss) geschikt vr analyse van de restintrmatie Maak het mgelijk m gescande tt's mee te nem in de exprtfunctie In verband met bewijsvering is het ndzakelijk m gescande tt's mee te nem in de archieveringsfunctie Gebruik Micrsft Mappint vanwege de integratie van de ANPR sftware binn de Backffice verweeg e ander (standaard) Analyse prduct vr het analyser van de restinfrmatie. Naast bvstaande aanpassing van hardware sftware wrdt aanbevl m als regi actief deel te nem bij het vaststell, verwerv implemter van de technische infrastructuur vr ANPR-activiteit de drntwikkeling daarvan. Het prgrammabureau ANPR zal in samwerking met CIP ISC standaard vaststell waaraan apparatuur sftware met vld m te kunn wrd ingezet in de landelijke ANPR infrastructuur. Aile prduct die vld aan deze standaard kunn wrd tegelat tt de ANPR infrastructuufl. Cncreet betekt dit vr nze regia dat nze leveranciers ANPR inspanning zull met verricht m hun apparatuur sftware geschikt te mak vr de tekmstige landelijke infrastructuur. Technische inrichtlng van de Backffice Geadviseerd wrdt m in samwerking met het ISC-NW te km tt e inrichtingvrstel van e interreginale ANPR hardware sftware infrastructuur in afwachting van de inrichting van e landelijke datawarehuse dr het prgrammabureau ANPR. De vlgde uitgangspunt wrd aanbevl vr het inrichtingsplan: Betrek in het inrichtingsvrstel de regie's NHN, ZAW KEN het ISC-NW Bepaal de ANPR infrastructuur keuze Maak gebruik van e SQL server mgeving (ge databeperking) Maak de gegevsverdracht van de backffice naar het vertuig visa-versa geschikt vr dectraal gebruik (Begin- Endshift vanaf meerdere lcaties) De perfmance van het inlez van de gescande kteks naar de database met acceptabel zijn k bij transprt ver het netwerk Zrg vr e pslagmgeving van de htlists vr de drie regia's zdat de htslists interreginaal uitwisselbaar zijn de verschillde backffices elkaar kunn ndersteun Brg de back-up restre van data Brg het beheer van de hardware de sftware Brg het beheer van de ndersteuning van de ANPR-Ieveranciers 8 Activileit 8 Natinale standaard vr apparatuur sftware data, visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 19 van 22

20 3.3.4 lnzet- bejeglngprtcl ANPR Het interreginale lnzet- bejegingprtcl ANPR dit peridiek (jaarlijks) geevalueerd daar waar ndig bijgesteld te wrd. Huidige prtcl hand hav ttdat er e landelijk prtcl is. Tt die tijd jaarlijkse actualitelt dr medewerker infrmatiebeheer Iat cntrler. Het prgrammabureau ANPR zal daar waar ndig juridische expertise p wetschappelijk bureau inhur. T beheve van krps wrd prtcll pgesteld vr e juiste interpretatie tepassing van de geldde wetgeving Privacyreglemt ANPR Huidige privacyreglemt handhav ttdat er e landelijk privacyreglemt is. Tt die tijd jaarlijkse actualiteit dr juridische zak medewerker infrmatiebeheer Iat cntrler. Het prgrammabureau ANPR zal in samwerking met experts bij het Ministerie van Justitia, het Opbaar Ministerie CPB, juridische aspect nderzek, wanneer effectief ~ebruik van ANPR dit ndig maakt zal wrd geadviseerd de bestaande regelgeving aan te pass Het rdemt van ANPR Via teamleiding stur p srt HITS die p gezet wrd in de ANPR. Hierdr is het werk wat eruit vrt vleit inhert aan de jaarplanning Omgang verwerking van de "rest" infrmatie ANPR Reginaal beschikbaar hebb van e server waarp de bestand staan. Hierdr kan dr ieder DIK de restinfrmatie wrd baderd gelnterpreteerd. In samwerking met CIPI ISC partners in de multidisciplinaire ANPR strategie zal dr het prgrammabureau ANPR e uitpebreide landelijke infrastructuur met camera's ktek leesapparatuur wrd pgezet1. Met deze infrastructuur wrd verspreid ver het hele land passages van vertuig vastgelegd, die p termijn naar de natinale ANPR database wrd geleid.t beheve van recherche nderzek zull de in de infrastructuur pgm camera's in e verzicht wrd pgm. Bij e gede dekking van teamgebied I district I regi zu het interpreter I kppel van deze gegevs aan verwerkte infrmatie in de plitiebestand tt de dagelijkse werkzaamhed van de infrmatie rganisatie met behr. E vrbeeld is dat de ANPR 's nachts in straat X heeft gered, waar in de chtd uit het dagrapprt blijkt dat daar is ingebrk. De dr ANPR pgmd kteks kunn in cmbinatie lcatie I tijdstip vergelek wrd p taamstelling I HKSe.d. 9 Activiteit 5 Juridische knelpunt randvrwaard, Visie dcumt ANPR 10 Activiteit 5 Juridische knelpunt randvrwaard, Visie dcumt ANPR 11 Activiteit 10 Landelijke infrastructuur vr camera's ktek leesapparatuur, visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 20 van 22

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie