Eindrapport PILOT ANPR (District Haarlemmermeer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport PILOT ANPR (District Haarlemmermeer)"

Transcriptie

1 Knemerland Eindrapprt PILOT ANPR (District Haarlemmermeer) Status: cncept Versie: 0.7 Datum:

2 1 lnhudspgave 1 lnhudspgave lnleldlng achtergrnd pilt ANPR Prjectdeflnltle Prjectdel Bereik buit bereik (scpe van het prject) Prjectresultat Relaties met andere prject Kst Aanpak pilt ANPR Opzet Pilt ANPR Samstelling pilt rganisatie Pilt fasering Advles Algeme Bevlnding cnclusies lnrichting Backffice ANPR De databestand ANPR (Afkmstig ketpartners eig regia) De techniek ANPR (Hardware sftware) lnzet- bejegingprtcl ANPR Privacyreglemt ANPR Het rdemt van ANPR Omgang verwerking van de "rest" infrmatie ANPR Opleiding ANPR Aanbevellng Reginale pzet Backffice ANPR De databestand ANPR (Afkmstig ketpartners eig regia) De techniek ANPR (Hardware sftware) lnzet- bejegingprtcl ANPR Privacyreglemt ANPR Het rdemt van ANPR Omgang verwerking van de "rest" infrmatie ANPR Opleiding ANPR Vervlgacties Aanbied eindrapprtage ANPR aan Stuurgrep Berdeling eindrapprtage Stuurgrep ANPR Bij psitieve berdeling van de pilt Besluitvrrningsfrmulier Krpsleiding Reglnale lmplemtatle ANPR Opstell Plan van Aanpak lmplemtatie ANPR Afhandel restpunt vanuit de pilt ANPR Barging ANPR Uitver lmplemtatie ANPR /j/ag Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept

3 2 In Ieiding achtergrnd pilt ANPR Naar aanleiding van het eindrapprt 1 ANPR (autmatische nummerplaatherkning) pgemaakt dr werd dr het LCO beslt m e pilt ANPR in het district Haarlemmermeer van de plitieregi Knemerland te start. ANPR is niet de plssing vr e prbleem binn de uitvering van plitietak, het kan meer gezi wrd als e technisch gereedschap dat mgelijkhed biedt m plitietak beter uit te ef. E andere pilt met autmatische nummerplaatherkning uitgeverd dr de plitieregi's Amsterdam-Amstelland, Rtterdam-Rijnmnd, Zuid-Hlland Zuid de KLPD had het nut de technische mgelijkhed van autmatische nummerplaatherkning reeds aangetnd. E realistisch start vervlg mdel vr ANPR in de Regi Knemerland is in deze eindrapprttage uitgewerkt kmt in kernachtige beschrijving neer p: Start met twee ANPR vertuig in de Regi Knemerland Richt de backffice in met 1 reginaal verantwrdelijke medewerker infrmatiebeheer per DIK I RIK 0.25 fte medewerker infrmatiebeheer De in de regie's NHN, ZAW KEN verantwrdelijke medewerkers zijn vr hun hfdtak nderling uitwisselbaar Betrek in het inrichtingsvrstel mbt. de techniek de regie's NHN, ZAW KEN het ISC NW. Afstemming van techniek, zdat de verige apparatuur in het vertuig (pc) geschikt is vr flexibel gebruik van meerdere tepassing (Mbiele Data Terminal, GIS-tepassing zals Sherpa aansturing vanuit de meldkamerapplicatie GMS, C2000-mbilfn bediing, Bediing lichtbak zv.) Op termijn uitbreiding ANPR naar vier uiteindelijk aile Ndhulp vertuig. Aansluiting bij de landelijke ntwikkeling Leeswijzer In deze eindrapprtage wrdt in hfdstuk 2 de vraf gestelde prjectdefinitie beschrev de aanpak ANPR gedurde de Pilt. Vervlgs zijn in het eerste deel van hfdstuk 3 de bevinding cnclusies beschrev met daarbij het rdemt gekppeld aan de krpsdelstelling. In het laatste deel van hfdstuk 3 vlg de aanbeveling. 2.1 Prjectdeflnltie Prjectdel De pilt ANPR had de vlgde del: lnricht rganiser van de backffice ndig vr gebruik ANPR In de taakstelling van de District lnfrmatie Knppunt ligt de infrmatieverwerking beslt in de ruimste betekis. Beslt werd m het beheer van de backffice taak daar neer te legg. Tepassing van ANPR stelt hge eis aan de veding van het systeem met actuele infrmatie. Anderzijds brgt het systeem k veel nuttige infrmatie vrt die mgelijk vr verdere veredeling in aanmerking kmt (analyse) vr (tekmstige) psprings I handhavings deleind recherchedeleind. Om de infrmatie p de juiste wijze te verstrekk, te verwerk te analyser met de backffice ged gerganiseerd p deze tak berekd zijn. Onderzek naar het rdemt van ANPR in de regi (gericht p de krpsdeleind) 1 Eindrapprt ANPR, d.d. 8 december 2005 Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 3 van 22

4 2.1.2 Berelk buit berelk (scpe van het prject) Het bereik van de pilt betrf de navlgde afdeling: ' District lnfrmatie Knppunt (DIK) Haarlemmermeer vr de backffice functie; De piltgrep ANPR, bestaande uit plitiemedewerkers district Haarlemmermeer; De plitiemedewerkers die betrkk war bij de inzetaanvrag van het ANPR-vertuig, hiernder wrd verstaan de leidinggevde vr de afstemming van de inzetaanvraag, de bestuurders van het ANPR-vertuig de medewerkers vr de afhandeling bij e hit; Ondersteuning vanuit de afdeling lnfrmatie, 8edrijfsvering 8eleid (188); De pilt ANPR heeft plaatsgevnd tuss 1-juni juli Prjectresultat De pilt mest de vlgde resultat plever: E 10-punt inteklijst vr de regia waarvr ANPR tijds de pilt ingezet kan wrd E evaluatie van de pilt waarin zal wrd beschrev geadviseerd mtrt: lnrichting van de backffice Werkprcedure(s) vr het gebruik ANPR De mgang verwerking van de "resf'infrmatie na e ANPR inzet Het rdemt van ANPR (gemet aan de hand van de inzetmmt tijds de pilt, het aantal ktekregistraties, het aantal hits, de afhandeling van de hits de capaciteit aan ms middel) De ndzakelijke pleiding, werk- bediingsinstructies vr het gebruik van ANPR lnzet- bejegingsprtcl ANPR Landelijk geldd privacyreglemt vr het gebruik van ANPR f e tijdelijk privacyregiste~ vr de regia Knemerland Relaties met andere prject Het prject Teghud, prjectleider waarin de regia's Nrd-Hlland Nrd, Zaanstreek-Waterland Knemerland samwerk. Het cncept Teghud dkt vanuit de gedachte e strafbaar feit te vrkm. ANPR is daar e nderdeel van. De interreginale samwerking met de regia's Nrd-Hlland Nrd Zaanstreek-Waterland p het gebied van ANPR Kst Plitieregi Knemerland heeft vr de duur van de pilt ANPR e pvalld plitievertuig ter beschikking gesteld. Het bedrijf TM-CS te Apeldrn heeft vr de duur van de pilt de ndzakelijke hardware sftware vr ANPR ter beschikking gesteld. Plitieregi Knemerland betaalde hiervr e afgesprk maandelijkse vergeding. 2 Privacyreglemt Ktekregistratie ANPR Eindrapprt ANPR, d.d. 8 december 2005 Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 4 van 22

5 2.2 Aanpak pilt ANPR Opzet Pilt ANPR Op 19-juni-2006 is e dcumt Plan van Aanpak ANPR pgesteld. In dit dcumt is de pilt ANPR vrm gegev. Het Plan van Aanpak bevatte: E prjectdefinitie waarin de prjectdel, prjectresultat de scpe van het prject beschrev zijn. De rll verantwrdelijkhed van de pilt rganisatie De piltbeheersing, bestaande uit de tleranties, rapprtages cmmunicatiemiddel De glbale planning fasering van de pilt De pilt ANPR is gestart p 1-juni-2006 eindigt p 1-juli Samstelling pilt rganisatie Vr de duur van de pilt is gekz vr e rganisatiestructuur, bestaande uit e Stuurgrep e Piltgrep. In de Stuurgrep war de rll als in nderstaand verzicht belegd. De vrtgang het verlp van de pilt ANPR is, naar behefte, in e aantal bijekmst met de Stuurgrep ANPR besprk. April 2007 heeft e regi Knemerland verlat. Zijn psitie in de Stuurgrep is niet meer pgevuld. De Piltgrep bestnd uit nderstaande medewerkers vrnamelijk uit het district Haarlemmermeer. De uitverde werkzaamhed de ndersteuning naar de eindgebruikers tijds de pilt werd uitgeverd dr e samgestelde Piltgrep bestaande uit cllega's van het District Haarlemmermeer. Helaas heeft ivm ziekte aile het eerste gedeelte van de pilt kunn bijwn. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept n Blad 5 van 22

6 2.2.3 Pilt faserlng De fasering van de pilt is visueel weergegev in nderstaande tabel: In de lnitiatiefase werd de pilt vrm gegev, de kaders werd dr de stuurgrep neergezet aan de hand waarvan het plan van aanpak vr de pilt is pgesteld De lnrichtingsfase bestnd uit de vrbereidde werkzaamhed m daadwerkelijk e start te kunn mak met de pilt, te wet: De inrichting aflevering van het ANPR vertuig dr de leverancier TM-CS De inrichting van de backffice ANPR Het pd van knis dr de piltgrep De plaatsing lnstallatie van de ANPR pc bij het DIK in Hfddrp Het verkrijgde van autrisatie bij de KLPD vr de levering van {landelijke) ANPRbestand Afstemming met het prject Teghud Opstart lnterreginale samwerking met de regia's Nrd-Hlland Nrd Zaanstreek-Waterland Het pstell van e 10-punt inteklijst vr de inzet van het ANPR-vertuig Cmmunicatie van de 10-punt inteklijst richting de district In de Uitveringsfase werd p basis van de 10-punt inteklijst daadwerkelijk inzet ervaring pgedaan met het ANPR vertuig, de backffice de peratinele uitvering van plitietak. De vlgde prduct zijn berdeeld in deze fase: De inrichting van de backffice ANPR Werkprcedures vr het gebruik ANPR De mgang van rest infrmatie Het gebruik mgang van data met behulp van USB-stick van naar de backffice Cmbinatie met ketpartners Opleiding, werk- bediingsinstructies vr het gebruik ANPR lnzet- bejegingsprtcl ANPR Privacyreglemt ANPR Gebruik inzet van de videapparatuur van het ANPR-vertuig Het rdemt van ANPR In de Afrndinqsfase zijn de bevinding pgedaan tijds de pilt geanalyseerd. De vlgde prduct zijn pgemaakt in deze fase: E beschrijvde evaluatie van de pilt ANPR waarbij het rdemt de cnclusies van de inzet van ANPR wrd pgm (Het eindrapprt pilt ANPR) In het eindrapprt ANPR zijn Ievs e aantal punt pgm die met wrd pgepakt na de pilt ANPR De pilt is afgeslt de piltled zijn van hun rl nthev. ~ ' Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 6 van 22

7 3 Advies 3.1 Algeme lnterreginale ANPR werkgrep (NHN, ZAW KEN) Vreg in de pilt is er e lnterreginale ANPR werkgrep gefrmeerd bestaande uit de regia's Nrd Hlland, Zaanstreek-Waterland Knemerland. In e aantal bijekmst zijn er eduidige afsprak gemaakt mtrt de gewste inrichting randm het gebruik van ANPR, de pzet van de Backffice, Juridische aspect Opvlgprtcl. lnterreglnale stuurgrep ANPR (Stuurgrep bestaande uit TM-CS, TecTrafflc de ANPR regia's) AI snel bleeker bij de leveranciers van ANPR de firma's TM-CS TecTraffic de plitieregi's die gebruik mak van de ANPR hardware- sftware behefte te bestaan m de ntwikkeling, ervaring dergelijke uit te wissel met elkaar af te stemm. Er is e stuurgrep samgesteld bestaande uit de regia's Grning, Zuid-Hlland Zuid, Nrd Hlland Nrd, Zaanstreek-Waterland, Knemerland de bedrijv TM-CS TecTraffic. Deze grep kmt m de 2 a 3 maand bijelkaar. Landelijke klankbrdgrep ANPR Tijds de bijekmst van de RHC d.d. 12 & 13 december 2006 is beslt m landelijk beleid cordinatie te initi~r p Autmatic Number Plate Recgnitin (ANPR) 3 In navlging van de besluitvrming in de RHC is e Landelijk Platfrm pgericht. In deze klankbrdgrep zijn 11 krps, de KMar, de VTSpn-nderdel CIP ISC, het Ministerie van Justitia het Ministerie van BZK bijegebracht. De regia Knemerland maakt ak deal uit van de Landelijke klankbrdgrep ANPR. De klankbrdgrep is inmiddels e aantal ker bij elkaar gekm nder vrtuw van het KLPD is p 28-juni-2007 e cncept prgramma ANPR strategisch visiedcumt pgesteld nder de naam "Ontneem criminalitelt de vrdel van mbiliteit" De strategische visie vr dat prgramma luidt: "Ontneem criminaliteit de vrdel van mbiliteit dr bij de plitie de vile pttia van ANPR techniek te te pass p lkaal, reginaal, landelijk grsverschrijdd niveau daarbij samwerking te zek met partners in het publieke waar ndig mgelijk in het private dmein" ANPR zal bijdrag aan het bereik van de vr de plitie geldde primaire delstelling: Verminder van criminaliteit Verhag van het aantal aan- staandehuding Verhag van het aantal bij OM aangebrachte zak Verbeter van de infrmatiepsitie De secndaire delstelling waaraan AN PR zal bijdrag zijn: Verbeter van de veiligheidsbeleving van de burgers Verhag van de zlchtbaarheid van blauw p straat Criminaliteit terrrisme ntmedig Verkeersveiligheid verbeter Verbeter van de bewijslast daardr meer verrdeling Veel van de punt gemd in het cncept visiedcumt km later in dit eindrapprt terug in de specifieke aanbeveling. E stuurgrep bestaande uit e brede vertegwrdiging uit de krps nderdel van VtS Plitie Nederland zal de invering, het gebruik de drntwikkeling van ANPR bij krps gaan regisser. E prgrammabureau nder aanvering van e ANPR cordinatr zal nams de stuurgrep jaarplann pstell krps adviser bij het pzett uitver van hun prject vr invering drntwikkeling van ANPR tepassing. 3 zie dcumt RB Brief Autmatic Number Recgnitin ANPR Rev RvT.dc Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 7 van 22

8 Bult Bewaklng Schlphl (BBS) In het district Haarlemmermeer rijd 2 gepantserde vertuig vr de Buit Bewaking Schiphl (~ze vertuig zijn van het Rijk wrd medic zmer 2007 vervang dr nieuwe ~ gepantserde vertuig. Naar aanleiding van de bevinding mbt. ANPR in de Regi Knemerland heeft het Rijk beslt dat aile vr beveiliging in te zett pantserwags wrd vrbereid vr ANPR. De mgelijkheid werd ng nderzcht f deze k mete met ANPR werd uitgerust, dan wei dat iedere regi dit zelf kn verzrg. 3.2 Bevlndlng cnclusles lnrichting Backffice ANPR E medewerkster lnfrmatiebeheer is vr de duur van de pilt vr 36 uur per week aangesteld vr ANPR. Gedurde de pilt werd steeds duidelijker welke tak I verantwrdelijkhed er war. Deze knd vervlgs wrd ingedeeld zals hiernder mschrev. (E) Landelijke I Reginale bestand mzett naar ANPR Beheer van ANPR bestand (verwerking hits, up t date hud e.d.) Cntact leverancier lnstructie cntactpersn Kerninstructeurs Bijwn diverse landelijke I interreginale vergadering Planning ANPR (Twee) lnfrmatie verzamel uit lkale plitiebrnn mzett naar ANPR lnfrmatie uit ANPR mzett naar infrmatie vr briefing lnterpreter van infrmatie uit ANPR Gedurde de pilt was vrzi dat de medewerkster ANPR e deel van haar ur zu verdrag wat haar werkzaamhed betreft aan de andere medewerksters lnfrmatiebeheer. De medewerkster ANPR zu in die tijd weer lnfrmatiewerk gaan d. Hierdr zu er e evwicht zijn met betrekking tt de infrmatieuitwisseling tuss de bestaande Plitiebrnn ANPR. Vr het gebruik van de hard- sftware in BOSS (Back Office System Server) in de ANPR aut was ge pleiding. Via de leverancier werd in eerste instantie e uitleg handleiding gegev, dch dit was nvldde m iemand in krte tijd de ndige knis bij te brg. Daarnaast war er veel technische ntwikkeling. De medewerkster lnfrmatiebeheer kn regelmatig aile in het systeem werk dr technische ndersteuning van IBB de leverancier. Tijds de inrichtings- begin uitveringsfase duurde het hierdr Ianger m de ANPR breed in te zett, mdat de medewerkster zichzelf de ndige knis ervaring eig mest mak m aile gegevs te be- verwerk. Hierdr was het meilijk met de beschikbare capaciteit binn het DIK Haarlemmermeer e achtervang vr de ANPR te rganiser. Nadat het systeem vldde stabiel was kn e andere medewerkster van het DIK tt e bepaald niveau intern pgeleid wrd, zdat er e minimale achtervang beschikbaar was m het systeem peratineel te hud. Gelet p de behefte, greide knis ervaring werd diverse ker in verleg met de leverancier het systeem sftware aangepast verder ntwikkeld. Aan het einde van de ultveringsfase ward dr de leverancier e pleiding aangebd vr zwel BOSS als ANPR in de aut. Dr ttaal 5 medewerksters infrmatiebeheer van de DIK's uit de regi is hiervan gebruik gemaakt. Hierdr was er gedurde de laatste fase van de pilt e achtervang vr de in- uitver bewerk van gegevs in gemde system. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 8 van 22

9 Cnclusies inrichting Backffice: De backffice nderbrg binn de lnfrmatierganisatie bleek e juiste stap. Dit zwel vr het gebruik als brn, alsmede vr het actief uitzett van de lnfrmatie Dr de inrichting van de backffice zals bv mschrev, bleek het peratineel hud van ANPR, wat betreft infrmatie tt e bepaald niveau gebrgd te zijn Gelet p de heveelheid werk met betrekking het in uitlez van bestand het mzett daarvan binn de verschillde system, bleek de medewerkster ANPR daar vr het grtste gedeelte van haar tijd mee bezig te zijn. Hierdr kwam zij minimaal te aan eerder gemde: lnfrmatie verzamel uit lkale plitiebrnn mzett naar ANPR lnfrmatie uit ANPR mzett naar infrmatie vr briefing lnterpreter van infrmatie uit ANPR Deze tak knd dr de minimale beschikbare capaciteit niet dr andere medewerkster wrd uitgeverd, waardr dit nvldde uitgewerkt kn wrd tijds de pilt De databestand ANPR (Afkmstlg ketpartners elg regl) Onder databestand (htlists) kunn wrd verstaan aile bestand waaraan e ktek gekppeld is dr ANPR gelez kunn wrd. Dit kunn bestand zijn die vraf zijn ingeverd, achteraf dr ANPR zijn verkreg, maar k vide pnam van camera's die p e later mmt aan ANPR wrd gekppeld. Het aanmak beher van deze bestand is vr de huidige medewerkster infrmatiebeheer e hfdtaak. De Backffice is afhankelijk van het mmt van aanlever van de bestand, dit bepaald de actualitelt van de data in de databestand die gebruikt wrd In het ANPR-vertuig. De bestand die extern f intern aangeleverd wrd di aangepast te wrd vr ANPR gebruik. Via de sftware in de Backffice wrd de ANPR databestand p e USB-stick geplaatst in het ANPR vertuig ingelez (beginshift). Ktekscanning kan hierna pleats gaan vind. De gescande kteks, inclusief de evtuate hits wrd na ige tijd handmatig via e USB stick dr de Backffice uitgelez uit het ANPR vertuig (dshift) De dshift wrdt vervlgs ingelez in de sftware van de Backffice waarna het gereed is vr analyse deleind. De gescande hits in de regia wrd dr de Backffice aangepast in de databestand in het ANPRvertuig in de Backffice sftware. Z wrdt vrkm dat hetzelfde vertuig ngmaals ats hit gescand zal wrd. Bij e vlgde update van de databestand is het zaak dat dr de leverde partij het bestand geactualiseerd is. Cnclusies databestand: Het beher van de databestand ANPR is In de huidige vrm e arbeidsintsieve bezigheid vr de Backffice. Peridiek wrd actuele databestand aangeleverd via de KLPD het beschikbaar stell van deze bestand is e terugkerde actie die handmatig uitgeverd met wrd dr de Back ffice. De Backffice is vr de regibestand sterk afhankelijk vr het (juist) tijdig aanlever. Te veel tijd van de Backffice gaat verlr aan het beschikbaar stell van de databestand vr het ANPR-vertuig, waardr te weinig tijd kan wrd besteedt aan.a. de infrmatie f analyse van de gescande kteks. Het inlez van de databestand via de USB-stick is e handmatige bezigheid, waarbij het vertuig zich met beg ev naar de Backffice. Dit is veelal e tijdrvde bezigheid. Bij e vertuig is dat ng te d, bij meerdere ANPR vertuig is deze manier van data inver ngeschikt. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 9 van 22

10 3.2.3 De technlek ANPR (Hardware sftware) Hardware Vr de duur van de pilt is in de Backffice e standaard ingerichte zgaamde FAT -clit pc beschikbaar gesteld. Aile relevante infrmatie is pgeslag p de harde schijf van deze cmputer Deze cmputer is verder vrzi van.a.: WindwsNT 2000 Server besturingssysteem ANPR Backffice sftware (Bss) TSS Observer (Vide sftware) Micrsft Mappint 2006 Standaard (MySQL) ANPR-database vr de pslag van aile gescande kteks e. d. 1 Gb aan geheug De USB-prt was pgezet vr het in- uitlez van de data (begin- dshift) Het sftwarepakket Micrsft Mappint 2006 vr analyse deleind Het ANPR-vertuig is uitgerust met: e speciaal vr vertuig geschikte pc e zgaamde Micrbus besturingssftware WindwsXP ANPR sftware vr het scann van kteks (Pagis) e LCD Tuchscre tetsbrd extra accuveding e ndaccu e ANPR camera aangebracht aan de vrruit, handmatig te bedi e ANPR camera met infrard aan de achterzijde p de hedplank met e pan- tilt ptie de mgelijkheid vr het in- uitlez van Usb-stick e externe harddisk vr uitwisseling van (vide)data met de Backffice Het systeem in het vertuig is mdulair ingericht. Dit maakt het mgelijk m verschillde applicaties via dezelfde hardware aan te bied, hetge ruimte vr extra bdigde hardware bespaard. Z is er nu al de mgelijkheid m via hetzelfde tuchscre scherm navigatie, lichtbakbediing, C2000 mbilfnbediing, videbediing ANPR aan te bied. Daarnaast valt te dk aan Mbiele Data Terminal bediing (bevraging kteks, bps e.d.) Deze pzet wrdt dr de piltgrep als zaer psitief ervar. Vraf is dr de Stuurgrep aangegev dat de ANPR-techniek ge nderdeel zu uitmak van de pilt. De techniek randm ANPR zu de fase van de kinderziektes al drlp hebb, zdat de pilt vlledig gebruikt zu kunn wrd vr de inrichting van de backffice ANPR. Helaas heeft de techniek ns tijds de Pilt geregeld in de steek gelat. Tijds de start van de pilt bleak de strmvrziing vr prblem te zrg, waardr de ANPR niet f niet ptimaal kn wrd ingezet het vertuig regelmatig vr nderhud terug naar de leverancier mest. De camera's vr- achter, de videapparatuur de mbilfn viel regelmatig weg de in het vertuig gemnteerde PC viel regelmatig uit f sleg vast. Plaatsing van e sterkere extra accu e ndaccuutje zrgd uiteindelijk vr de plssing van de prblem met de strmvrziing. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept n Blad 10 van 22

11 Tijds de pilt zijn dr gebruikers van ANPR bevinding t aanzi van de hardware gedaan, naast de vele psitieve bevinding mtrt de functinaliteit, smm wij e aantal aandachtspunt p: lndi de techniek werkt zals het bedeld is dan is de inzet gebruik van ANPR e ideale ndersteuning. Het zijn de extra g. De aan/uit knp ter hgte van de asbak in het middcnsle werd dr cllega's ng wei es verget, nu wrdt aan/uit tevs geregeld dr de cntactsleutel Het pnieuw inlgg in het ANPR systeem wanneer het vertuig wrdt uitgezet afgeslt wrdt niet als erg praktisch gezi. Na e aantal ker wrdt het aanzett van het ANPR-systeem achterweg gelat. Plaatsing van e ndaccu stelt dit max. 15 minut uit De vrcamera (znder infrard) heeft tijds slecht weer, schemer in de nacht veel meite met het registrer van kteks. De achtercamera (wei vrzi van infrard) heeft aile prblem bij slecht weer De psitie van de camera p de vrruit wrdt als hinderlijk ervar. De camera ntneemt e deel van het zicht van de bestuurder zrgt ervr dat de dde hek vergrt wrdt Het Tuchscre LCD scherm is bij invalld znlicht slecht afleesbaar hindert de bestuurder tijds de nachtelijke ur, dr het Iicht wat het scherm afgeeft zu meer gedraaid met kunn wrd naar de bijrijder. De bestuurder zal daardr minder snel afgeleid zijn dr het scherm Cnclusies hardware: De hardware die tijds de pilt gebruikt getest is is ng niet rbuust stabiel geg Tijds de pilt Is wei geblek dat de leveranciers er alles aan d m de hardware te verbeter. Er is duidelijk e stijgde lijn van de kwaliteit van de techniek waarneembaar De inzet ndersteuning van de leveranciers TecTraffic TM/CS was plezierig ruim vldde. Bij prblem werd snel adequaat pgetred. Wat betreft de ndersteuning van de sftwartwikkelaar PIPS (leverancier van de Pagis Bss sftware) heeft de piltgrep de indruk dater teveel afhankelijkheid is van de aanwezigheid van e persn In verband met de veiligheid dit de plaatsing van de apparatuur ng es teg het Iicht gehud te wrd Cameragebruik znder infrard is vr de ANPR tepassing niet 24 uur per dag inzetbaar Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Auteurs Blad 11 van 22

12 Sftware De ANPR-sftware bestaat uit sftware die in het vertuig gebruikt wrdt (Pagis} daar aan gekppelde sftware die in de Backffice gebruikt wrdt (Bss}. Er is e sterke afhankelijkheid tuss deze sftwarepakkett. Daarnaast is vr analyse deleind het sftwarepakket Micrsft Mappint 2006 getest. Deze sftware is getntegreerd met de Pagis Bss sftware tnt zwel in het vertuig de lcatie van de gescande kteks als k in de Backffice sftware. De ANPR-sftware is veelvuldig aangepast naar e hgere versie gebracht. Nieuwe ws vanuit de regie's tt aanpassing van de sftware maar k fut in de sftware maakte e sftware update ndzakelijk. Met name tijds f krt na het implemter van de nieuwe versies van de sftware blek er prblem te ntstaan in de verwerking van de ANPRgegevs. Oude reeds pgelste prblem blek sms weer terug te ker in de nieuwe sftware. Vr de duur van de pilt Is er ndersteuning geweest van de afdeling Lkale Ondersteuning van het ISC-NW. De ANPR mgeving is in verband met de pilt (neg} niet in beheer gm. De gebruikte ANPR infrastructuur is gekz vr gebruik tijds de pilt. Cnclusies sftware: De ntwikkeling van nieuwe ANPR sftware (Pagis Bss} is tijds de pilt chatisch verlp Dr de piltgrep is als psitief ervar dat er geed geluisterd is naar de ws van de regie. Daar waar mgelijk is de sftware tijds de pilt aangepast. In het begin war er verschillde versies van ANPR sftware bij de regie's peratineel. Dit maakte prbleemsignalering analyse in de techniek lastig. Later werd getracht sftware eerst in e regie te test alvrs het bij aile ANPR regie's te installer De standaard meegeleverde MySQL database vr de pslag van de gescande kteks is te beperkt De database kan maximaal grei tt 2Gb, bv die grs is het inlez van gescande kteks niet meer mgelijk meet zelfs de applicatie pnieuw gescand wrd. Vaak mest er e lege mgeving van de ANPR teruggezet wrd, met aile gevlg van di. De MySQL mgeving wrdt dan k dr de piltgrep ngeschikt geacht vr de pslag van veel data De gebruikte infrastructuur van ANPR tijds de pilt met herzi wrd het beheer daarvan met gebrgd gaan wrd lnzet- bejeglngprtcl ANPR Het inzet bejegingprtcl is pgemaakt aan de hand van de srt hits die m kan krijg. Hierbij is veer verschillde srt hits e verdieping gemaakt met de manier van cntrle van gegevs advies van de evtuate pvlging. Onderdel van dit prtcl wrd na invering bij de BackOffice autmatisch weergegev bij e hit in de aut. Het prtcl is e "levd" dcumt wrdt aangepast bij evtuele nieuwe srt hits pvlging daarvan. Tevs is e deel gebruikt m vraf antwrd te gev p evtuele vrag van burgers naar de plitie. Cnclusies lnzet- bejegingprtcl: Het prtcl bleek vr de meeste Hits afdde duidelijk!:~n geval, e Hit van e terrristische dreiging, bleak gecmpliceerder. Achteraf is hier e evaluatie van gemaakt in pdracht van I 1d.d. 07 mel De cnclusie mbt. de ANPR was het up-t date hud van het systeem de pvlging (prcedures} die eraan gekppeld mest wrd. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 12 van 22

13 3.2.5 Privacyreglemt ANPR Het privacyreglemt is pgemaakt dr de afdeling juridische zak van de plitie Knemerland. Hierbij is reking gehud met de huldige veranderde wet regelgeving p dat gebied. Het reglemt is aangemeld als tijdelijk register vldet in dat pzicht aan aile vrwaard. Cnclusies privacyreglemt: Het privacyreglemt is media februari 2007 ngmaals getetst dr de afdeling juridische zak Knemerland. Daarbij bleek het aanmeld als tijdelijk register vldde m de ANPR te gebruik. Er hebb zich gedurde de pilt ge zak vrgedaan waar dit aspect naar vr is gekm Het rdemt van ANPR Om het rdemt te kunn met aan de resultat pgm in het jaarplan van de regia, zijn deze nderverdeeld naar de incidtcdes die vall nder, Distverling, Veiligheid Maatschappelijke lntegriteit. De Hits grep van Hits zijn hieraan gekppeld waardr erp gestuurd kan wrd bij de inzet van ANPR. Onderstaand e verzicht van het werkelijk ingezette aantal ur met het ttaal aan hits: 726 uur is er inzet van ANPR geweest t beheve van nderstaande rubriek: Opleiding instructie Surveillance Verkeerscntrle Evemt, zeals... 0 Demnstraties Terrristische dreiging 1.1 ~ f'-- Het ttaal aantal Hits tijds bvstaande inzet bedraagt 658 is in bijlage 1 van dit dcumt verder gespecificeerd. Cnclusies rdemt ANPR: De inzet van ANPR heeft gezi het aantal hits e wezlijke bijdrage geleverd aan de krpsdeleind. ANPR kan p de achtergrnd actief zijn tijds de nrmale dagdagelijkse werkzaamhed heft daar ge inbreuk p te d Het is mgelijk m via het verzamel van infrmatiebestand vraf f achteraf te stur (IGP) met name ak p het gebied van bijzndere delgrep. In de praktijk bleek er nag niet direct p de srt Hits gestuurd te wrd. Wei werd dit gedaan bij inzett bij evemt, b.v. aile Hligans. Naast meetbaar rdemt zeals het aantal ur inzet het aantal hits zijn er ak niet meetbare cnclusies uit de inzet van ANPR te hal, zeals de psitieve prevtieve werking richting de burger (Prces Teghud). Met de techniek van ANPR is het signaler pspr van criminele persn effectiever dan via de mselijke waarneming. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 13 van 22

14 3.2.7 Omgang verwerklng van de "rest" lnfrrnatle ANPR Na aflp van e inzet ANPR blijft e deel restinfrmatie. Hier kan nder wrd verstaan aile gelez kteks, welke dr het systeem aan e lcatie wrd gekppeld, met dag datum tijdstip, inclusief ft daarvan. Op verzek van de Zwacri is hiervan gebruik gemaakt. Het is b.v. gebruikt bij e recherchderzek naar e verdachte f deze zich in e bepaalde aut binn e wijk had pgehud. Daarnaast zijn bestand pgeslag na e milieu demnstratie p Schiphl e verval in de Haarlemmermeer. Laatst gemd hefd niet daadwerkelijk gebruikt te wrd. Dr de verschillde aanpassing In het systeem BOSS de beperkte grei mgelijkheid van de huidige database is restinfrmatie verlr gegaan. Cnclusies: Tijds de pilt is dr de grate heveelheid ander werk nvldde gewerkt met restinfrmatie Het interpreter van de restinfrmatie zu tt de dagelijkse werkzaamhed van de infrmatie rganisatie met behr Te weinig pslagcapiciteit vr restinfmatie aanwezig Backup- restre was tijds de pilt niet geregeld f kn dr sftware-updates niet hergebruikt wrd Opleldlng ANPR Vr het gebruik van ANPR tijds de pilt is gekz m de pleiding vlgs het Train de Trainer principe uit te ver. Ieder district werd verzcht m Kerninstructeurs ANPR beschikbaar te stell. De mtrspecialistverkeer hebb die taak p zich gm. De Kerninstructeurs ANPR zijn deels pgeleid dr de led van de piltgrep deels dr medewerkers van het bedrijf TM-CS. De Kerninstructeurs hebb zveel mgelijk medewerkers in de Basisteams van hun district instructie gegev in het gebruik van ANPR. Tee Traffic rganiseert vanaf april x per jaar e pleiding ANPR vr eindgebruikers e pleiding ANPR vr backffice medewerkers. Cnclusies: De manier van pleid bleek effectief effici~nt Zaak was wei dat de kerninstructeur regelmatig werd gelnfrmeerd z ndig bijgeschld naar aanleiding van de ntwikkeling Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 14 van 22

15 3.3 Aanbevellng Reginale pzet Backffice ANPR In samwerking met CIP/ISC zull functinele specificaties 4 dr het prgrammabureau ANPR wrd vastgesteld vr e backffice faciliteit, waarmee reginale htlists landelijke htlists te nderhud zijn data veilig uit te wissel met de vertuig in de regie die zijn ingericht met ANPR camera's In samwerking met CIPIISC partners in de multidisciplinaire ANPR strategie zal e landelijk ANPR datawarehuse 5 wrd ingericht. Krps zull p termijn in staat zijn aile waargm kteks hierin in te lez. Dr deze landelijke database zal de pttia van ANPR eerst t vlle kunn wrd but. I. Het pslaan verspreid van landelijke reginale htlists. II. Vergelijk van reginale htlists m teggestelde acties t.a.v. e ktek te vrkm. Ill. Het cntrler p waarneming van vertuig waarvan de psitie waar dan k in het land bekd meet zijn, in het kader van e strafrechtelijk nderzek. IV. Het d van analyses in het kader van strafrechtelijke nderzek. V. Het aanvull van waargm kteks met data van de ROW, zals merk, type kleur. VI. Het d van analyses m bijvrbeeld vals gebruikte kteks te herkn. Op langere termijn zull aile partners in de multidisciplinaire ANPR strategie hun waargm kteks in dit datawarehuse inlez. Bemsing van de Backffice Uitgaande van de start cnfrm Stap 1, Twee pvallde ANPR vertuig, later te nem in de in hfdstuk Techniek ANPR, zal de bemsing binn de lnfrmatierganisatie met zijn: 1 medewerker infrmatiebeheer die reginaal als hfdtaak heeft; (E) Landelijke I Reginale bestand mzett naar ANPR Beheer van ANPR bestand p reginaal niveau (verwerking hits, up t date hud e.d.) Cntact leverancier lnstructie cntactpersn Kerninstructeurs Bijwn diverse landelijke I interreginale vergadering Planning ANPR (Twee) gedeeltelijk: lnfrmatie verzamel uit lkale plitiebrnn mzett naar ANPR lnfrmatie uit ANPR mzett naar infrmatie vr briefing lnterpreter van infrmatie uit ANPR Per DIK I RIK 0.25 frmatie I capaciteit vrij mak I te veg aan medewerker infrmatiebeheer. Deze heeft hfdzakelijk als taak het nder Twee gemde kan de medewerker met reginale taak incidteel vervang bij afwezigheid. Gelet p de landelijke I reginale ntwikkeling met betrekking tt techniek zal bij vervlgstapp zals bvmschrev steeds gekek met wrd naar de verhuding werk I bemsing. 4 Activiteit 9 Backffice functinaliteit bij de regi's, visiedcumt ANPR 5 Activiteit 11 lnricht van e landelijke ANPR datawarehuse, visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 15 van 22

16 3.3.2 De databestand ANPR (Afkmstlg ketpartners elg regl) De reginale databestand di zveel mgelijk geautmatiseerd aangeleverd te wrd via e vr gedefinieerd datamdel. Hierna kan nag e laatste evtuele bewerking wrd gemaakt dr de medewerker infrmatiebeheer. Het up-t-date zijn van de databestand is esstieel vr het succes van het gebruik van ANPR. Mmteelligt daar e risic, bestand wrd niet nline geactualiseerd. Verbeter daar waar mgelijk het up-t-date zijn van de databestand geef ruim aandacht aan deze situatie in de cmmunicatie naar de eindgebruikers ANPR verwerk het in het pvlgprtcl ANPR. Via de KLPD is m met e landelijke server bezig m deze bestand eduidig beschikbaar te stell aan de regia's. Daarnaast zull altijd reginale I districtelijke bestand gemaakt beschikbaar met km. Bij gebruik van 1 f 2 ANPR-vertuig is handmatig in- uitlez van databestand dr de Backffice te d. Bij meerdere ANPR-vertuig in de regia dit er bij elk Districtelijk lnfrmatie Knppunt e mgelijkheid gecreeerd te wrd vr het handmatig in- uitlez van databestand. Vrts dit p termijn e plssing in de techniek gezcht te wrd m bv autmatisch in- uitlez van data via de "Iucht" te Iat plaatsvind. Het cncept visiedcumt ANPR beschrijft e aantal activiteit die de verwerking van databestand ANPR met verevudig: In samwerking met CIP/ISC zal e natinaal datamdel vr ANPR wrd pgesteld (activiteit 8) Het prgrammabureau ANPR zal in samwerking met CIP ISC e natinaal datamdel ANPR, pstell, waarmee het gebruik de uitwisseling van data tuss krps de natinale ANPRdatabase tuss de natinale ANPR-database data van andere instanties mgelijk wrdt. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept n Datum laatste wljziging: Blad 16 van 22

17 3.3.3 De technlek ANPR (Hardware sftware) De piltgrep kmt is t aanzi van de bevinding cnclusies pgedaan tijds de pilt tt de vlgde aanbeveling: lnzet vertulg() Er is gebruik gemaakt van e ingericht ANPR pvalland plitievertuig tijds de pilt. Aan de hand van de bevinding cnclusies pgedaan, vrziet de piltgrep nderstaand mgelijk greipad in de ndersteuning met ANPR Stap 1: Twee pvallde ANPR plltlevertuig Breidt het huidige aantal ANPR vertuig uit van e naar twee pvallde plitievertuig maak deze beide (prject)vertuig tevs geschikt ingericht vr gebruik in de Ndhulp. (De praktijk heeft uitgewez dat het prjectvertuig met regelmaat ingezet wrdt vr de Ndhulp) De beschikbaarheid van 2 ANPR vertuig biedt meer mgelijkhed t aanzi van: het afdekk van tegangsweg bij evemt de verdeling van de aanvraag van gebruik ANPR ver de regi de restinfrmatie (meer gescande kteks in e grter gebied) Aandachtspunt is de capaciteit in de basisteams die er te kan leid dat de bezetting van de ANPR vertuig tt prblem kan leid. Stap 2: Vier pvallde ANPR plitievertuig (elm per district) Op termijn vrziet de piltgrep e uitbreiding naar vier pvallde ANPR (prject)vertuig, die tevs geschikt ingericht zijn vr gebruik in de Ndhulp. De uitbreiding naar vier pvallde vertuig dit pas verwg te wrd indi ANPR in technische zin vldde stabiel geblek is indi de apparatuur sftware vldet aan de dr het prgrammabureau ANPR vast te stell standaard 6 Naast de mgelijkhed gemd nder stap 1 biedt Stap 2 nderstaande vrdel De vertuig kunn per district weggezet wrd m zdde k vr specifieke districtelijke ANPR infrmatievraagstukk te kunn wrd ingezet Het prgrammabureau ANPR zet in samwerking met CIP/ISC e landelijke infrastructuur vr camera's ktekleesapparatuur 7 p, waarmee verspreid ver het hele land passages van vertuig wrd vastgelegd. T beheve van.a. recherche nderzek zull de in de infrastructuur pgm camera's in e verzicht wrd pgm. Aandachtspunt is k hier de capaciteit in de basisteams die er te kan leid dat de bezetting van de ANPR vertuig tt prblem kan leid. 6 Activiteit 8, Natinale Standaard vr apparatuur sftware data, cncept visiedcumt ANPR 7 Activiteit 10, Landelijke infrastructuur vr camera's ktek leesapparatuur, cncept visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 17 van 22

18 Stap 3: Ultbreldlng ANPR naar aile ndhulpvertulg Op de wat langere termijn stelt de piltgrep vr aile ndhulpvertuig uit te rust met ANPR apparatuur. Naast de mgelijkhed gemd in de stapp 1 2 biedt stap 3 nderstaande vrdel: nageg 24 uur per dag wrd er kteks gescand dr de hele regi de pakkans wrdt grter bij.a. teveging van specifeke databestand, zals aandachtsvestiging vanuit de Meldkamer f vanuit de briefings E nadeel is dat melding vanuit de Ndhulp bijna altijd vrrang hebb, met als gevlg dat niet altijd aan e "hit" pvlging gegev kan wrd. Stap 4: Mblel ANPR (kffermdel) Vr specifiek ANPR gebruik t beheve van het prces Opspring beveelt de piltgrep e mbiele ANPR set (kffermdel) aan. ANPR gebruik vr recherchedeleind behrt daarbij tt de mgelijkhed, middels statische pstelling vanaf het wegdek f evtueel vanaf andere lcaties (wning, bedrijv) kunn kteks gescand wrd. Vr de keuze van het type camera dit k hier verwg te wrd m gebruik te mak van e camera met f znder infrard. lnfrard gebruik maakt het mgelijk m k tijds nachtelijke ur weersmstandighed kteks te scann. Het nadeel is wei dat de infrardcamera e rde gled afgeeft tijds gebruik, hetge vr recherchedeleind ngewst kan zijn. Deze mbiele apparatuur is uiteraard k ingezet inzetbaar bij evemt. Aanpassing aan de hardware apparatuur in het ANPR vertuig E algeme aanbeveling van de piltgrep is m aan de apparatuur in het ANPR vertuig e aantal aanpassing te d: het tuchscre met gebruiksvridelijk makkelijk bedibaar zijn dit ige aanpassing zdat deze in aile mstandighed ged afleesbaar is (dag nacht aile weersmstandighed) met qua lichtafgifte dimbaar zijn, zdat het s'avnds s'nachts niet afleidt, dit kmt de veiligheid t gede dit in de richting van de bijrijder gekeerd te kunn wrd. De bestuurder zal daardr niet nndig afgeleidt wrd hetge de veiligheid t gede zal km het tuchscre de verige apparatuur in het vertuig (pc) di geschikt te zijn vr flexibel gebruik van meerdere tepassing (Mbiele Data Terminal, GIS-tepassing zals Sherpa aansturing vanuit de meldkamerapplicatie GMS, C2000-mbilfn bediing, Bediing lichtbak zv.) De huidige mgeving is daar vr ingericht geschikt gemaakt. In de nabije tekmst kunn dergelijke functinaliteit peratineel gemaakt wrd de camera's e andere plaats vr de vrcamera met gezcht wrd. Ok hier staat de veiligheid vrp. Te dk valt aan plaatsing van de camera in de lichtbak p het dak. De verstelmgelijkhed van de camera blijv gewst. di zwel vr als achter met infrard uitgerust te zijn. lnfrard biedt de mgelijkheid m dag- nacht in nageg aile weersmstandighed ANPR in te zett. Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept ~n Blad 18 van 22

19 Sftware De piltgrep det de vlgde aanbeveling t aanzi van de sftware: Vrtzetting van actieve deelname aan de interreginale bijekmst met de leveranciers ANPR metals del gebruikerservaring uitwissel stabiliteit van de sftware realiser drntwikkeling van de sftware mgelijk mak Beperk het aantal sftware-updates tt e maximum van 2 per jaar Ver interreginale implemtatie van e sftware-update pas uit nadat deze getest is dr: de sftwartwikkelaar in Engeland de sftware gineers van de firma TecTraffic e ANPR-regi Zrg ervr dat aile ANPR-regi's dezelfde sftware versie gebruik Maak de exprtfunctie vanuit de Backffice sftware (Bss) geschikt vr analyse van de restintrmatie Maak het mgelijk m gescande tt's mee te nem in de exprtfunctie In verband met bewijsvering is het ndzakelijk m gescande tt's mee te nem in de archieveringsfunctie Gebruik Micrsft Mappint vanwege de integratie van de ANPR sftware binn de Backffice verweeg e ander (standaard) Analyse prduct vr het analyser van de restinfrmatie. Naast bvstaande aanpassing van hardware sftware wrdt aanbevl m als regi actief deel te nem bij het vaststell, verwerv implemter van de technische infrastructuur vr ANPR-activiteit de drntwikkeling daarvan. Het prgrammabureau ANPR zal in samwerking met CIP ISC standaard vaststell waaraan apparatuur sftware met vld m te kunn wrd ingezet in de landelijke ANPR infrastructuur. Aile prduct die vld aan deze standaard kunn wrd tegelat tt de ANPR infrastructuufl. Cncreet betekt dit vr nze regia dat nze leveranciers ANPR inspanning zull met verricht m hun apparatuur sftware geschikt te mak vr de tekmstige landelijke infrastructuur. Technische inrichtlng van de Backffice Geadviseerd wrdt m in samwerking met het ISC-NW te km tt e inrichtingvrstel van e interreginale ANPR hardware sftware infrastructuur in afwachting van de inrichting van e landelijke datawarehuse dr het prgrammabureau ANPR. De vlgde uitgangspunt wrd aanbevl vr het inrichtingsplan: Betrek in het inrichtingsvrstel de regie's NHN, ZAW KEN het ISC-NW Bepaal de ANPR infrastructuur keuze Maak gebruik van e SQL server mgeving (ge databeperking) Maak de gegevsverdracht van de backffice naar het vertuig visa-versa geschikt vr dectraal gebruik (Begin- Endshift vanaf meerdere lcaties) De perfmance van het inlez van de gescande kteks naar de database met acceptabel zijn k bij transprt ver het netwerk Zrg vr e pslagmgeving van de htlists vr de drie regia's zdat de htslists interreginaal uitwisselbaar zijn de verschillde backffices elkaar kunn ndersteun Brg de back-up restre van data Brg het beheer van de hardware de sftware Brg het beheer van de ndersteuning van de ANPR-Ieveranciers 8 Activileit 8 Natinale standaard vr apparatuur sftware data, visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 19 van 22

20 3.3.4 lnzet- bejeglngprtcl ANPR Het interreginale lnzet- bejegingprtcl ANPR dit peridiek (jaarlijks) geevalueerd daar waar ndig bijgesteld te wrd. Huidige prtcl hand hav ttdat er e landelijk prtcl is. Tt die tijd jaarlijkse actualitelt dr medewerker infrmatiebeheer Iat cntrler. Het prgrammabureau ANPR zal daar waar ndig juridische expertise p wetschappelijk bureau inhur. T beheve van krps wrd prtcll pgesteld vr e juiste interpretatie tepassing van de geldde wetgeving Privacyreglemt ANPR Huidige privacyreglemt handhav ttdat er e landelijk privacyreglemt is. Tt die tijd jaarlijkse actualiteit dr juridische zak medewerker infrmatiebeheer Iat cntrler. Het prgrammabureau ANPR zal in samwerking met experts bij het Ministerie van Justitia, het Opbaar Ministerie CPB, juridische aspect nderzek, wanneer effectief ~ebruik van ANPR dit ndig maakt zal wrd geadviseerd de bestaande regelgeving aan te pass Het rdemt van ANPR Via teamleiding stur p srt HITS die p gezet wrd in de ANPR. Hierdr is het werk wat eruit vrt vleit inhert aan de jaarplanning Omgang verwerking van de "rest" infrmatie ANPR Reginaal beschikbaar hebb van e server waarp de bestand staan. Hierdr kan dr ieder DIK de restinfrmatie wrd baderd gelnterpreteerd. In samwerking met CIPI ISC partners in de multidisciplinaire ANPR strategie zal dr het prgrammabureau ANPR e uitpebreide landelijke infrastructuur met camera's ktek leesapparatuur wrd pgezet1. Met deze infrastructuur wrd verspreid ver het hele land passages van vertuig vastgelegd, die p termijn naar de natinale ANPR database wrd geleid.t beheve van recherche nderzek zull de in de infrastructuur pgm camera's in e verzicht wrd pgm. Bij e gede dekking van teamgebied I district I regi zu het interpreter I kppel van deze gegevs aan verwerkte infrmatie in de plitiebestand tt de dagelijkse werkzaamhed van de infrmatie rganisatie met behr. E vrbeeld is dat de ANPR 's nachts in straat X heeft gered, waar in de chtd uit het dagrapprt blijkt dat daar is ingebrk. De dr ANPR pgmd kteks kunn in cmbinatie lcatie I tijdstip vergelek wrd p taamstelling I HKSe.d. 9 Activiteit 5 Juridische knelpunt randvrwaard, Visie dcumt ANPR 10 Activiteit 5 Juridische knelpunt randvrwaard, Visie dcumt ANPR 11 Activiteit 10 Landelijke infrastructuur vr camera's ktek leesapparatuur, visiedcumt ANPR Eindrapprt PILOT ANPR Versie: Cncept Blad 20 van 22

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA nr. 6.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Wat is een besturingssysteem of operating system?

Wat is een besturingssysteem of operating system? Wat is een besturingssysteem f perating system? Het besturingssysteem is het hfdprgramma dat geïnstalleerd staat p je cmputer f smartphne. Regelmatig km je k de Engelse benaming perating system tegen f

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA nr. 3.7 Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 4. Deelnemen Gefeliciteerd! U bent geregistreerd als deelnemer aan Sturen p Cijfers van PrVet. Uw bedrijfsadministratie is erp ingericht.

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

ICT en privacy in de Mondzorg

ICT en privacy in de Mondzorg Klik p het pictgram als u een afbeelding wilt tevegen ICT en privacy in de Mndzrg De kansen en de risic s van het digitale tijdperk Martin Rzebm en The Gedendrp Klik p het pictgram als u een afbeelding

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 4.3. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 4.3. Coöperatie Baronije UA nr. 4.3 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA nr. 03_K Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 05_K. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 05_K. Coöperatie Baronije UA nr. 05_K Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Klanttevredenheidsnderzek 2012 Cbra Medical B.V. is specialist in patiëntvriendelijke plssingen. Daarnaast staan kennis(verdracht) & persnlijke benadering (richting klanten en steakhlders) centraal bij

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 01_K. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 01_K. Coöperatie Baronije UA nr. 01_K Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Discussiethema Bouwstenen

Discussiethema Bouwstenen Discussiethema Buwstenen Bij dit nderdeel kunnen een aantal nderwerpen wrden besprken die gerelateerd zijn aan het werken met buwstenen: 1 Versiebeheer met buwstenen 2 Aanmelden in cmbinatie met buwstenen

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 14_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 14_A. Coöperatie Baronije UA nr. 14_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie