TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT STROOMGROEPEN MET THERMISCHE MOTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT STROOMGROEPEN MET THERMISCHE MOTOR"

Transcriptie

1 De Europese wetgeving voor veilig elektrische materieel is ook van toepassing voor alternatoren. Dit betekend dat de alternatoren moeten gebouwd zijn conform de desbetreffende Europese normen (KB. van 10/01/1997) of bij ontstentenis van een Europese norm een IEC-norm of een nationale norm. De alternator is voorzien van het EG - merkteken en de EG-verklaring van overeenstemming bedoeld in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10/01/1997. De alternator geniet derhalve van het vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van bovengenoemd besluit.. Alternatoren gebouwd conform de norm IEC-34.1 of een andere norm die dezelfde veiligheidswaarborgen biedt worden beschouwd als veilig. De toestellen moeten uiteraard voorzien zijn van de CE- markering van overeenstemming en een begeleidende CE- verklaring van overeenstemming. Artikel 27 van de norm IEC 34.1 Gegevens die moeten vermeld worden op de kenplaat van de alternatoren: a.- Fabrikant; b.- Type van het toestel; c.- Serienummer en bouwjaar; d.- Vermogen; e.- U.- nominaal; f.- I.- nominaal; g.- AC of DC (gelijkstroom of wisselstroom); h.- Indien AC de frequentie en aantal fase; i.- Snelheid; j.- Isolatieklasse; k.- Constructienorm nummer en datum; l.- Cos phi (Φ) m.- Bekrachtigingstroom (voor alternatoren) n.- omgevingstemperatuur (indien deze niet overeenstemt met 40 C) o.- IP-graad Nota s Stroomgroepen 1 van 1

2 - Men onderscheid twee soorten van stroomaggregaten: a.- de vaste opgestelde aggregaten; b.- de verplaatsbare aggregaten. - De vast opgestelde aggregaten met hun klassieke netstselsel: ITMN of ITZN TT TN-C of TN-S Worden meestal gebruikt voor de als noodvoedingsbron van vaste elektrische installaties bv. in ziekenhuizen, telefooncentrales en op plaatsen waar de elektrische stroom niet mag uitvallen - De verplaatsbare aggregaten met hun specifieke netstelsel: IU- net IM- net Worden meestal gebruikt als voedingsbron van: - verplaatsbare elektrische installaties; - op plaatsen waar er geen openbaar stroomnet aanwezig is; - op werven; - op kermissen; enz KEUZE VAN HET NETSTELSEL: 1.- HET TT- netstelsel - Wisselstroomaggregaten kunnen als TT-netstelsel aangesloten worden. - In het TT-netstelsel zullen naast de PE-installatie steeds differentieelstroominrichtingen nodig zijn om de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te waarborgen. - Een onderbreking in de PE-installatie zal in TT-netstelsel niet een onmiddellijk gevaar betekenen indien de aangepaste differentieelstroominrichtingen geplaatst zijn - Indien de beschermingsgeleider die een toestel van de klasse I voed moest onderbroken zijn en er is geen enkele andere verbinding met de aarde kan dit gevaar opleveren bij een tweede isolatiefout in het betrokken toestel. AANBEVELINGEN BIJ HET TT-nestelsel: a.- het aggregaat geïsoleerd opstellen (bv. een isolerende vloer of op de houten vloer van een vrachtwagen); b.- de verbindingskabel tussen het aggregaat en algemene beveiliging zo kort mogelijk houden; c.- een verbindingskabel van de klasse II of evenwaardig gebruiken om de verbinding te maken tussen de klemmen van het aggregaat en de algemene beveiliging; d.- de ingangsklemmen van de algemene beveiligingsschakelaar van het aggregaat moeten een beschermingsgraad hebben van minstens IP2X; e.- de plaats waar het aggregaat is opgesteld mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden; f.- een equipotentiaalverbinding aan brengen tussen de massa van het aggregaat en de PE.installatie. Nota s Stroomgroepen 2 van 2

3 KEUZE VAN HET NETSTELSEL: 2.- HET TN-S-netstelsel - Wisselstroomaggregaten kunnen als TNS-netstelsel aangesloten worden zelfs zonder nulpunt. Conform de voorschriften van artikel 80 van het A.R.E.I. kan men in dit geval een fase aarden. - Bij het TN-S-netstelsel moet noodzakelijkerwijze de voeding onderbroken worden bij een eerste isolatiefout. - ingevolge de uitgestrektheid van de installaties of andere omstandigheden zoals het veranderlijk karakter van de installaties is het hier ook noodzakelijk om aangepaste differentieelstroominrichtingen te voorzien. - Het voordeel dat er geen differentieelstroominrichtingen dienen geplaatst in TN-S- netstelsels valt uiteraard weg voor werfinstallaties. - In de TN-S-netstelsels volstaat één aarding in plaats van twee bij het TT-netstelsel AANBEVELINGEN BIJ HET TN-S- netstelsel Indien een wisselstroomaggregaat als TN-S-netstelsel wordt aangesloten, dient met onderstaande aanbevelingen rekening gehouden: a.- het aggregaat geïsoleerd opstellen (bv. een isolerende vloer of op de houten vloer van een vrachtwagen); b.- de verbindingskabel tussen het aggregaat en algemene beveiliging zo kort mogelijk houden; c.- een verbindingskabel van de klasse II of evenwaardig gebruiken om de verbinding te maken tussen de klemmen van het aggregaat en de algemene beveiliging; d.- de ingangsklemmen van de algemene beveiligingsschakelaar van het aggregaat moeten een beschermingsgraad hebben van minstens IP2X; e.- de plaats waar het aggregaat is opgesteld mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden; 3.- HET IT- netstelsel In de praktijk is het gebruik van het IT-netstelsel slechts verantwoord in één geval: De installaties moeten in dienst blijven bij een eerste rechtstreekse isolatiefout Hier tegenover moet men rekening met de vele nadelen aan het gebruik van een IT-netstelsel verbonden a.- Er moet een permanente isolatiecontrole voorzien worden; b.- Er moet een overspanningbeveiliging voorzien worden; c.- Er is meetapparatuur nodig voor de inspectie en meting van de isolatiefouten; d.- Er is nood aan de constante aanwezigheid van een onderhoudsploeg voor het opsporen van een eerste isolatiefout; e.- De uitgestrektheid van de installatie is beperkt omwille van de capacitieve lekken die op een bepaald moment zo groot kunnen worden dat, bij een eerste isolatiefout, de veiligheid niet meer gewaarborgd is. Dit is specifiek het geval bij werfinstallaties omdat de contactspanning hier moet beperkt blijven tot 25 V. (BE2) f.- Het zijn zeer dure installaties; g.- Indien men een installatie heeft met verdeelde nul, dan moet er verplichtend beveiligd worden met vermogenschakelaars en/ of automaten, deze automaten of vermogenschakelaars moeten eveneens een beveiliging hebben op de nul h.- De overstroombeveiligingsinrichtingen moeten alpolig zijn d.w.z. twee polig of vierpolig met een beveiliging op de nulgeleider. De beveiliging op de nulgeleider is absoluut een noodzakelijk om brand te voorkomen als er zich twee isolatiefouten zouden voordoen. De brand kan ontstaan indien er een fout optreedt op een fase geleider en een tweede fout op de nulgeleider. Indien de nulgeleider een opmerkelijke kleinere sectie heeft dan de fasegeleider (3x70+35mm² bv.) zal er verkoling optreden van de nulgeleider met gevaar voor brand als gevolg. Stroomgroepen 3 van 3

4 KEUZE VAN HET NETSTELSEL: AANBEVELINGEN BIJ HET IT- netstelsel a.- ITMN netstelsels zijn voor industriële werfinstallaties sterk af te raden; b.- De stroomgroepen hebbeen beperkt vermogen; c.- De PE-installatie moet uitgevoerd zijn conform de voorschriften van het A.R.E.I. en er dient bijzondere zorg besteedt aan de continuïteit van de verbindingen; d.- Er dienen berekeningen uitgevoerd in verband met de maximaal toegelaten lengten van de geleiders; e.- Er mogen slechts beveiligingen geplaatst worden die op basis van de berekeningen in functie van de bescherming tegen indirecte aanraking toegelaten zijn; f.- Er moet steeds bevoegd personeel aanwezig zijn. 4.- IU- NETSTELSELS Stroomgroepen met een beperkt vermogen (3 à 4 KVA) met het IU-netstelsel zijn aan te bevelen op voorwaarde dat : a.- het onmogelijk is een aarding te verwezenlijken; b.- het vermogen van de verbruikers beperkt is; c.- er een hoge bedrijfszekerheid voorgeschreven is. AANBEVELINGEN BIJ HET IU- netstelsel a.- voor toestellen van de klasse I: - er is slechts én toestel van de klasse I toegelaten; - de maximale lengte van de leiding moet beperkt blijven tot 25 m. Tussen de stroomgroep en de verbruiker van de klasse I moet een PU-geleider voorzien worden die de massa van de verbruiker en de massa van de generator verbind. De generator staat los van de gebruiker. b.- voor toestellen van de klasse II: - er zijn meerdere toestellen van de klasse II toegelaten; - isolatiecontrole is niet verplicht; - leidingen en snoeren moeten voldoen aan de voorwaarden voor deze van de klasse II; - een beveiliging tegen overstroom dient voorzien voor de stroomgroep en kringen van de stopcontacten; - de aardingspinnen van de stopcontacten (indien aanwezig) moeten via een PU-geleider met de massa van de stroomgroep verbonden worden. c-. voor een combinatie van toestellen van de klasse I en de klasse II - er is slechts één toestel van de klasse I toegelaten; - de lengte van de leiding moet beperkt blijven tot 25 m; - meerdere toestellen van de klasse II zijn toegelaten; - isolatie controle is niet verplicht - een Pu-geleider dient voorzien tussen de gebruiker van de klasse I en de massa van de stroomgroep; - de stroomgroep staat los van de gebruiker(s) - de verspreidingsweerstand is zeer hoog of onbestaande. SAMENVATTING Vermogen > 100 KVA : TT of TN-S netstelsel Vermogen 4 KVA < p > 100 KVA : TN-S IM indien aarding moeilijk of niet realiseerbaar. IU met siolatiebewaking indien veel toestellen van de klasse II Vermogen < 4 KVA : TT : IU zonder isolatiebewaking voor de toestellen van de klasse II IU met isolatiebewaking voor toestellen van de klasse I IM mat algemene differentieelstroominrichting. Stroomgroepen 4 van 4

5 Bij stroomgroepen moet speciaal rekening gehouden worden met onderstaande voorschriften Artikel A.R.E.I Algemeenheden VEILIGHEIDSSCHEIDING VAN DE STROOMBANEN Het doel van de elektrische scheiding van de stroombanen is het vermijden van elektrische schokken bij het aanraken van massa s die onder spanning kunnen staan bij een fout van de basisisolatie van de actieve delen van deze stroombaan Voeding van het elektrisch materieel De stroom moet gevoed worden door: - hetzij een beschermingstransformator. Deze transformator is van de klasse II of voldoet aan de beschermingsvoorwaarde door bijkomende isolatie conform art hetzij een stroombron die een veiligheidsgraad biedt gelijkwaardig aan bijvoorbeeld motogeneratorgroepen die een gelijkwaardige isolatie hebben. De nominale spanning van de secundaire stroombaan van de beschermingstransformator of van de motor-generatorgroepen mag niet groter zijn dan 500 V. De aldus gevoede stroombaan mag geen enkel gemeenschappelijk punt hebben noch met een andere stroombaan, noch met de aarde. NOTA: Bij gebruik van deze beschermingsmethode dient men er over te waken, dat geen enkel aangesloten verbruikstoestel uitgerust is met condensatoren of ontstoringsfilters die aangesloten zijn tussen fase en massa Artikel Bijkomende isolatie De bijkomende isolatie is een isolatie die bij het installeren wordt aangebracht over de basis isolatie van elektrisch materieel teneinde voor dit materieel een veiligheid te bekomen die gelijkwaardig is met deze van dubbele isolatie. Zij moet aan de volgende voorwaarden voldoen: a.- bij bedrijfsklaar elektrisch materieel bevinden de tussenstukken zich in een isolerend omhulsel dat ten minste een beschermingsgraad IP2X biedt; (IP2X = Bescherming tegen de aanraking met de vingers en tegen het indringen van voorwerpen groter dan 12 mm) b.- het isolerend omhulsel kan weerstaan aan de te verwachten mechanische, elektrische, scheikundige en thermische invloeden; c.- deklagen van verf, vernis en gelijkaardige stoffen voldoen meestal niet aan deze voorschriften met uitzondering van de omhulsels die de typeproeven hebben ondergaan en die bedekt zijn met een dergelijke laag indien hun gebruik toegelaten is door de desbetreffende regels en de isolerende bedekkingen beproefd zijn volgens de overeenkomstige beproevingsvoorwaarden; d.- het isolerend omhulsel mag niet doorboord worden door metalen delen die een potentiaal zouden kunnen overbrengen. Het omhulsel mag geen schroeven uit isolerend materiaal bevatten waarvan de vervanging door een metalen schroef de isolatie de isolatie die het omhulsel biedt in gevaar brengt. Wanneer mechanische verbindingen door het omhulsel gaan (bijvoorbeeld: bedieningsorganen van ingesloten toestellen moeten deze zo geschikt worden dat de bescherming tegen elektrische schokken niet in het gedrang komt) e.- indien deuren of deksels zonder sleutel of gereedschap kunnen geopend worden moeten alle geleidende delen die genaakbaar worden als de deur of het deksel open is, zich achter een isolerende hindernis bevinden die tenminste een beschermingsgraad van IP2X heeft om te beletten dat personen in aanraking komen met dergelijke delen. ((IP2X = Bescherming tegen de aanraking met de vingers en tegen het indringen van voorwerpen groter dan 12 mm) Deze isolerende hindernis mag slecht kunnen weggenomen worden met behulp van een sleutel of gereedschap; f.- het symbool moet op een zichtbare wijze aangebracht zijn op de buitenwand van het omhulsel. Stroomgroepen 5 van 5

6 Bij stroomgroepen moet speciaal rekening gehouden worden met onderstaande voorschriften Artikel A.R.E.I VEILIGHEIDSSCHEIDING VAN DE STROOMBANEN Uitgestrektheid van de stroombaan Nota s De uitgestrektheid van de stroombaan moet zodanig zijn dat het product van de spanning in volt en de lengte van de leidingen in meter niet groter is dan en dat de totale lengte van de stroombaan niet groter is dan 500 meter Verbinding van de massa s met de aarde De massa s van de elektrische machines en toestellen, op de stroombaan aangesloten, mogen Niet opzettelijk verbonden worden noch met de aarde noch met de massa s van machines en toestellen, gevoed door een andere stroombanen. Wanneer meerdere machines of toestellen op éénzelfde stroombaan aangesloten zijn, moeten hun massa s onderling verbonden worden door een niet-geaarde beschermingsgeleider Equipotentialiteit van de massa s Wanneer de stroombaan meerder contactdozen voedt, moeten deze beschermingscontacten Onderling en met de massa van de eventuele generator verboden worden, zonder geaard te zijn. Bij snoeren moet de mantel zowel de beschermingsgeleider- hier gebruikt als equipotentiale Geleider- als de actieve geleiders bevatten Leidingen Indien niet kan vermeden worden dat de geleiders van de bedoelde stroombanen en van andere stroombanen ondergebracht worden in éénzelfde leiding, moet gebruik gemaakt worden van meeraderige kabels zonder enige metalen mantel of van geïsoleerde geleiders Geplaatst in buizen uit isolerend materiaal. Deze kabels en geleiders moeten voloen aan de regels van goed vakmanschap met naleving van de voorschriften van artikel 203 en moeten vervaardigd zijn voor een nominale spanning ten minste gelijk aan de grootste voorkomende spanning. Elke stroombaan moet beschermd worden tegen overstroom. De snoeren voor het aansluiten van elektrische machines of toestellen moeten ten minste van het type met polychloropreen mantel zijn, zoals bijvoorbeeld CTMB- snoer. Ze moeten beschermd zijn waar ze mechanisch kunnen beschadigd worden Beschermingstoestel gebruikt bij twee rechtstreekse fouten Als éénzelfde stroombron meerder elektrische machines of toestellen voedt verzekert een bescherminrichting de onderbreking, binnen een tijd die ten hoogste gelijk is aan deze gegeven door de veiligheidscurve van artikel 31.03, in het geval van twee rechtstreekse Isolatiefouten ten overstaan van twee verschillende massa s en gevoed door twee geleiders op verschillend potentiaal. Stroomgroepen 6 van 6

7 BESCHERMING DOOR VEILIGHEIDSSCHEIDING VAN DE STROOMBANEN TOELICHTING - Indien voor de voeding van het elektrisch materieel gebruik gemaakt wordt van een wisselstroomaggregaat met thermische motor om de veiligheidsscheiding der stroombanen te bekomen dient met volgende punten rekening gehouden: 1.- de voedingsspanning van de verbruikers mag niet meer bedragen dan 500 V; 2.- de installatie gevoed door het wisselstroomaggregaat moet volledig onafhankelijk van alle andere installaties worden aangelegd; 3.- de maximum toegelaten lengte van de stroombaan mag niet groter zijn dan 500 m; 4.- het product van de lengte in meter met de spanning in volt mag niet groter zijn dan ; 5.- de massa s van toestellen en verbruikers, aangesloten op de stroombaan, mogen niet verbonden worden met de aarde, noch met de massa s van andere stroombanen; 6.- alle toestellen of verbruikers van de klasse I aangesloten op de stroombaan, moeten onderling verbonden worden met een geel/groen geï soleerde geleider die niet met de aarde mag verbonden worden 7.- de beschermingscontacten van contactdozen, moeten onderling en met de massa van de generator verbonden worden zonder geaard te zijn. - De beschermingsgraad van de stroomaggregaten moet indien buiten opgesteld minstens IPX4 zijn - Indien de toestellen geen IPX4 beschermingsgraad hebben moeten zij beschermd worden tegen het indringen van vocht door het plaatsen van een tent of een andere bescherming - Bij snoeren moet de mantel zowel de beschermingsgeleider, hier venwel gebruikt als equipotentiaal geleider, als de actieve geleiders bevatten. - Indien niet kan vermeden worden dat de geleiders van de bedoelde stroombanen en van de andere stroombanen ondergebracht worden in één en dezelfde leiding, moet er gebruik gemaakt worden van meeraderige kabels zonder enige metalen mantel of van geïsoleerde geleiders die geplaatst zijn in buizen uit isolerende kunststof Stroomgroepen 7 van 7

8 VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET THERMISCHE MOTOR Documentatie afkomstig van het N.A.V.B. Nationaal actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf WOORD VOORAF DEEL 1: INLEIDING Het doel van deze indicatieve richtlijn is de gebruiker van verplaatsbare wisselstroomaggregaten, bestemd voor het gebruik op bouwplaatsen, een aantal elementen aan te reiken waarop hij moet letten bij de aankoop en het gebruik van het toestel. Hierbij is het nuttig vooraf een algemeen beeld te schetsen van de verschillende op de markt zijnde wisselstroomaggregaten. De aandacht wordt er eveneens op gevestigd dat er ook gelijkstroomaggregaten bestaan. Deze zijn bestemd voor speciale doeleinden en worden hier niet behandeld Algemeen Verplaatsbare wisselstroomaggregaten worden gewoonlijk gebruikt in omstandigheden waar de aansluiting op het normale verdeelnet niet mogelijk is of moeilijkheden oplevert. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen: omwille van de afstand tot een mogelijk aansluitpunt (bijvoorbeeld op een mobiele bouwwerf) - omdat het vereiste vermogen niet beschikbaar is (bijvoorbeeld de verlichting voor sommige tijdelijke evenementen bij avond of nachts) - omdat een tijdelijke aansluiting op het net niet verantwoord is omwille van de korte duur van de werkzaamheden of de nodige frequente verplaatsingen van de machines en apparaten. Mogelijke indeling van verplaatsbare aggregaten Naargelang van de verplaatsbaarheid - moeilijk te verplaatsen aggregaten, als dusdanig gemonteerd of in een container, - gemakkelijk te verplaatsen (draagbare aggregaten of aggregaten op een voertuig of aanhangwagen) Naargelang van het voorziene gebruik - aggregaten die los staan van de verbruikende toestellen - aggregaten die een constructief geheel vormen met de verbruikende toestellen zoals: - een mobiele hijskraan met dieselelektrische aandrijving; - voertuigen uitgerust met een generator die bestemd is voor het aandrijven van elektrische machines of toestellen die op het voertuig zelf zijn geplaatst zoals sommige voertuigen voor het gebruik op markten (marktkramers) - sommige kermisattracties - elektrische installaties op schepen,.. De elektrische installaties van voertuigen, nodig voor het gebruik als voertuig (starter, koplampen, enz) vallen buiten deze beschouwing en. Naargelang van de aardverbindingen (netstelsels) Afhankelijk van de plaats waar het aggregaat opgesteld wordt en van de tijd gedurende dewelke het aggregaat op die bepaalde plaats opgesteld blijft, is het al dan niet mogelijk, of al dan niet wenselijk dat een punt van de stroombron en/of de massa s met een of meer geschikte aardelektrodes verbonden worden. Stroomgroepen 8 van 8

9 TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN 2 VADEMECUM ELEKTRICITEIT STROOMGROEPEN VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET THERMISCHE MOTOR REGLEMENTERING 2.1. Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties De bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties zijn van toepassing op de verplaatsbare (en vaste) aggregaten en van de verbruikende toestellen en de leidingen. Hierbij dient ermee rekening gehouden te worden dat het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties geen enkel artikel omvat dat specifiek gericht is op de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking bij gebruik van verplaatsbare (en vaste) aggregaten. Het gebruik van deze aggregaten zeker indien geen aardverbindingen voorzien worden vereist dan ook de toepassing van bijkomende maatregelen, noodzakelijk om de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te verzekeren De bijkomende maatregelen waarvan sprake onder punt 2.1 hierboven moeten vastgesteld worden zoals geëist wordt door de bepalingen van het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk, en de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, in functie van de risisco s die voorhanden zijn bij het te voorziene gebruik van de verplaatsbare aggregaten. Hierna volgt een geheel van maatregelen, welke in dit kader toegepast kan worden als een minimum om de vereiste doelstelling, namelijk de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te verwezenlijken. In dit kader zijn andere beveiligingstechnieken, die deze bescherming op een andere manier en op een evenwaardige wijze verzekeren, uiteraard eveneens toegelaten. 2.2 Europese richtlijnen (pro memorie) De bepalingen vanonder meer de volgende besluiten die Europese richtlijnen van eerder zuiver technische aard omzetten, zijn toepasselijk op de verplaatsbare en vaste aggregaten: - Koninklijk Besluit van 23 maart 1972 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1997; - elektrisch materieel (laagspanningsrichtlijn. - Koninklijk besluit van 11 juni 1992 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1995; - machine richtlijn. - Koninklijk Besluit van 16 mei 1994, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30 januari 1996; - elektromagnetische comptabiliteit. - Besluiten van de Gewesten met betrekking tot het geluidsniveau. Aggregaten die voorzien zijn van het CE-merkteken worden geacht te voldoen aan deze besluiten. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen zijn eveneens van toepassing op de verplaatsbare ( en vaste) aggregaten. Nota s Stroomgroepen 9 van 9

10 STROOMGROEPEN VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET THERMISCHE MOTOR 3 BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN ONRECHTSTREEKSE AANRAKING Naargelang van de opstelling en het gebruik van het verplaatsbare wisselstroomaggregaat leidt de analyse van de voorhanden zijnde risico s tot een van de volgende mogelijke groepen van veiligheidsmaatregelen. Andere maatregelen kunnen eveneens aanvaard worden, indien de werkgever kan aantonen dat de veiligheid verzekerd is 3.1. De netstelsels (definities) Netstelsel : een systeem van aardverbindingen, waarbij de massa s en een punt van de actieve delen(een punt van de voedingsbron) al dan niet met de aarde verbonden worden. Actieve delen: geleidende delen bestemd voor de overbrenging van elektrische energie Algemeenheden De eerste letter geeft de relatie aan tussen de actieve delen van de voedingsbron en de aarde: T = rechtstreekse galvanische verbinding van een punt van de actieve delen van de voedingsbron met de aarde; I = hetzij geïsoleerde uitvoering van de actieve delen van de voedingsbron ten opzichte van de aarde, hetzij een verbinding van een punt van de actieve delen van de voedingsbron met de aarde via een impedantie. De tweede letter geeft de relatie aan tussen de toestelbehuizingen (zogenaamde massa s) of hindernissen en de aarde T = rechtstreekse galvanische verbinding van de massa s, onafhankelijk van de eventuele aarding van een punt van de actieve delen van de voedingsbron. I = geïsoleerde uitvoering of opstelling van de massa s ten opzicht van de aarde. N = rechtstreekse galvanische verbinding van de massa s met een punt van de actieve geleiders van de voedingsbron. U = geïsoleerde uitvoering of opstelling van meerdere massa s ten opzichte van de aarde en onderling galvanisch verbonden door middel van een niet)geaarde potentiaalvereffeningsgeleider. De eventuele derde of vierde letter, door een streepje gescheiden van de voorgaande letters en eventueel van elkaar, geven de uitvoering weer van de in het netstelsel gebruikte nulgeleider en beschermingsgeleider S = beschermingsgeleider vervult enkel een beschermingsfunctie en is normale bedrijfsomstandigheden niet stroomvoerend. In een geaard netstelsel wordt de beschermingsgeleider als PE-geleider aangewezen terwijl in een geïsoleerd netstelsel de beschermingsgeleider als een PU-geleider wordt aangeduid. C = beschermingsgeleider vervult een dubbele functie, namelijk deze van actieve geleider en deze van beschermingsgeleider. In een geaard netstelsel wordt de beschermingsgeleider als PEN-geleider aangeduid, terwijl in een geïsoleerd netstelsel de beschermingsgeleider als PUN-geleider wordt aangeduid. Stroomgroepen 10 van 10

11 TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT STROOMGROEPEN VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET THERMISCHE MOTOR Beschrijving van de netstelsels Een schema werd voorzien voor de netstelsels die verder in de tekst weerhouden worden A A.- De drie netstelsels met een aarding van: - hetzij een punt van de voedingsbron; - hetzij hun massa s zijn: - de varianten TN-S, TN-C en TN-C-S van het TN-netstelsel; - het TT-netstelsel; - het IT-netstelsel. a.- het TN- netstelsel Bij het TN-netstelsel is een punt van de actieve geleiders van de voedingsbron rechtstreeks geaard en de massa s van de elektrische installatie zijn met dit punt galvanisch verbonden door middel van een beschermingsgeleider. Naargelang van de uitvoering van de nulgeleider en beschermingsgeleider worden drie types van TNstelsels weerhouden: a.1.- TN-C-stelsel De functies van nulgeleider en beschermingsgeleider worden vervuld door dezelfde geleider in het ganse net. a.2.- TN-C-S-stelsel De functies van nulgeleider en beschermingsgeleider worden vervuld door dezelfde geleider in een deel van het net en zijn gescheiden in het andere deel. a.3.- TN-S-stelsel De nulgeleider en de beschermingsgeleider zijn afzonderlijke geleiders in het ganse net b.- Het TT netstelsel Bij het TT-stelsel is een punt van de actieve geleiders van de voedingsbron rechtstreeks geaard en de massa s van de elektrische installatie zijn galvanisch verbonden met aardverbindingen die elektrisch gescheiden zijn van de aardverbinding van de actieve geleiders van de voedingsbron. c.- Het IT-netstelsel Bij het IT-netstelsel is geen enkel punt van de voedingsbron rechtstreeks geaard, terwijl de massa s van de elektrische installatie wel rechtstreeks galvanisch verbonden zijn met een eigen aardverbinding. Het TN-S stelsel Het TT-stelsel GENERATOR GENERATOR L1 N PE L1 N PE Stroomgroepen 11 van 11

12 SPECIALE INSTALLATIES VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET Beschrijving van de netstelsels THERMISCHE MOTOR B B.- De drie aardingsloze netstelsels zonder enige aardverbinding van noch een punt van de actieve delen van de voedingsbron noch hun toestel behuizingen of hun hindernissen zijn: - de varianten IN-S-, IN-C-, en IN-C-S van het netstelsel IN; - het IU-netstelsel - het II-netstelsel a.- Bij het IN-netstelsel zij de massa s van de elektrische installaties galvanisch verbonden met een punt van de actieve delen van de voedingsbron door middel van een beschermingsgeleider. Naargelang van de uitvoering van de beschermingsgeleider worden drie types van IN-stelsels weerhouden: a.1.- IN-C-stelsel: de functies van de mediaangeleider en beschermingsgeleider worden vervuld door dezelfde geleider in het ganse net. a.2.- IN-C-S-stelsel: de functies van de mediaangeleider en beschermingsgeleider worden vervuld door dezelfde geleider in een deel van het net en zijn gescheiden in het andere deel. a.3.- IN-S-stelsel: de mediaangeleider en de beschermingsgeleider zijn afzonderlijke geleiders in het ganse net. b.- Bij het IU-netstelsel zijn de massa s van de elektrische installaties onderling met elkaar verbonden c.- Bij het II-netstelsel zijn de massa s van de elektrische installatie noch onderling noch met een punt van de actieve delen van de voedingsbron verbonden. IN-S-stelsel GENERATOR IU-stelsel GENERATOR L1 N PU L1 N PU Opmerkingen 1.- De aardingsloze netstelsels zijn op dit ogenblik (maart 1998) niet weerhouden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. De opname in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van de definitie van deze netstelsels en voorschriften voor gebruik ervan kan in de toekomst wel verwacht worden. 2.- In het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties is er wel spraken van de beschermingswijze door veiligheidsscheiding van de stroomkringen (artikel.76). Deze beschermingswijze vertoont een grote analogie met een aardingsloos netstelsel met beperkte afmetingen, maar deze voorschriften (in hun huidige vorm) volstaan toch niet om een veilig gebruik van stroomaggregaten te verzekeren. Nota s Stroomgroepen 12 van 12

13 VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET THERMISCHE MOTOR 3.2. De toepasbaarheid van deze netstelsels De aardingsloze netstelsels Deze netstelsels zijn, omwille van het ontbreken van een aardverbinding aangewezen voor: - aggregaten die slechts gedurende een korte tijd op dezelfde plaats gebruikt worden; - aggregaten die een geheel vormen met de verbruikende toestellen of die geplaatst zijn op een voertuig en die dienen voor de voeding van toestellen geplaatst op hetzelfde voertuig; De netstelsels met een aardverbinding Omwille van praktische redenen (verwezenlijking van de aardverbinding(en) en de door het reglement voorgeschreven keuring voor indienststelling ervan (door een erkend organisme) zijn deze netstelsel slechts aangewezen voor aggregaten die: - lange tijd op dezelfde plaats blijven; - een groot vermogen hebben en een groot aantal gebruikstoestellen voeden DEEL 2 VEILIGHEIDSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN GEVAAR BIJ ONRECHTSTREEKSE AANRAKING HOOFDSTUK 1. MAATREGELEN TOE TE PASSEN BIJ AARDINGSLOZE NETSTELSELS 1.- Indien het aggregaat geen geheel vormt met de verbruikende toestellen moet het I.U. stelsel worden toegepast. 2.- Indien het aggregaat een geheel vormt met de verbruikende toestellen of wanneer het aggregaat en de verbruikende toestellen blijvend opgesteld zijn op een geleidende structuur moet het I.N-S-stelsel of het I.Ustelsel worden toegepast. 3.- Bij toepassing van het I.U-stelsel moeten de volgende maatregelen getroffen worden: Er wordt gebruik gemaakt van een isolatiebewakingstoestel dat de isolatieweerstand bewaakt tussen de actieve geleiders en de door een beschermingsgeleider verbonden massa s (van alle verbruikende toestellen en van de generator) Het isolatiebewakingstoestel schakelt de voeding in alle fasen automatisch uit als de bovenvermelde isolatieweerstand kleiner wordt dan een vooraf ingestelde waarde. Bij de keuze van die waarde wordt rekening gehouden met de te verwachten toestand van het menselijk lichaam (vochtigheid uitwendige invloedsfactor BB) In geval de installatie geheel of gedeeltelijk opgesteld wordt in open lucht wordt ten minste rekening gehouden met de invloedsfactor BB2 natte huid Voor het inschakelen van de generator moet het isolatiebewakingstoestel automatisch op de goede werking worden gecontroleerd Geen enkele massa en geen enkel punt van de voeding mag gewild met de aarde verbonden worden Het isolatiebewakingstoestel en de beveiligingstoestellen tegen overstroom bevinden zich op of zo dicht mogelijk bij de generator Stroomgroepen 13 van 13

14 STROOMGROEPEN VERPLAATSBARE WISSELSTROOMAGGREGATEN OP LAAGSPANNING MET THERMISCHE MOTOR HOOFDSTUK 1. MAATREGELEN TOE TE PASSEN BIJ AARDINGSLOZE NETSTELSELS (vervolg) 4.- Bij toepassing van het IN-S-stelsel dienen de volgende maatregelen te worden getroffen: De toepassing van het IN-S-stelsel wordt beperkt tot de gevallen waarin de generator en de verbruikende toestellen ofwel: - één constructief geheel vormen; - vast gemonteerd zijn op een geleidend gestel waarbij een galvanisch contact verzekerd is tussen de massa s en geleidend gestel Het bovengenoemde geleidend gestel mag niet gebruikt worden als actieve geleider De vast geplaatste of verplaatsbare leidingen mogen de aarde niet kunnen raken Wanneer, door een fout, een voor personen gevaarlijk potentiaal kan ontstaan, dient (dienen) op zijn minst de betrokken stroomkring(en) uitgeschakeld te worden door een gepast beschermingstoestel. Dit of de beschermingstoestel(len) moet(en) op of zo dicht mogelijk bij de generator zijn geplaatst, en de leidingen tussen de generator en dit (deze) beschermingstoestel(len) dien(en) tegen mechanische beschadiging zijn beschermd Indien een stroomkring die tot het IN-S-netstelsel behoort een verbruikend toestel moet voeden dat zich niet op het bovengenoemde geleidend toestel bevindt, mag dit enkel gebeuren via een beschermingstransformator, volgens de beschermingswijze veiligheidsonderbreking van stroombanen (artikel 76 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie zie gegin van dit document voor de tekst) HOOFDSTUK 2 : MAATREGELEN TOE TE PASSEN BIJ GEAARDE NESTELSELS 1.- Er wordt gebruik gemaakt van het TT- of het TN-S-netstelsel. 2.- Bij toepassing van het TT-stelsel worden de bepalingen van artikel 81 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties nageleefd. (zie hoofdstuk aardingen) 3.- Bij toepassing van het TN-S-stelsel worden de bepalingen van artikel 80 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties nageleefd. (zie hoofdstuk aardingen) 4.- De generator wordt opgesteld in een geïsoleerde of isolerende omgeving. 5.- De generatorruimte is enkel toegankelijk voor gewaarschuwde (BA4) of bevoegde (BA5) personen (art.47 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) 6.- Het bord met de beschermingstoestellen bevindt zich zo dicht mogelijk bij de generator en de leidingen tussen de generator en dit bord zijn beschermd tegen beschadiging. HOOFDSTUK 3: CONTROLE VOOR INDIENSTSTELLING EN PERIODIEKE CONTROLE De bepalingen van de artikelen 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektris che Installaties betreffende het gelijkvormigheidonderzoek voor indienststelling en het periodiek controlebezoek van elektrische installaties door een erkend organisme zijn van toepassing op de installaties gevoed door een wisselstroomaggregaat met thermische motor (met inbegrip van de generator) dus een controle voor indienststelling en een periodieke controle om de 5 jaar. Gelet op de aard en het gebruik van deze installaties (frequente verplaatsing) en rekening houdend met de reglementaire bepalingen betreffende het voorkomingsbeleid, is het wenselijk deze installaties te beschouwen als analoog met foorinstallaties, waarvoor om de 13 maand een controlebezoek voorzien is. Stroomgroepen 14 van 14

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI 1. Inleiding De fiche 4 (Observatie) geeft een inleiding en vat de inhoud samen van het Algemeen Reglement over de Elektrische Installaties (AREI).

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242

Nadere informatie

Maatregelen ter bescherming van personen en goederen moeten genomen worden op de volgende gebieden:

Maatregelen ter bescherming van personen en goederen moeten genomen worden op de volgende gebieden: BESCHERMING VAN PERSONEN EN GOEDEREN BESCHERMINGSMAATREGELEN Maatregelen ter bescherming van personen en goederen moeten genomen worden op de volgende gebieden: 1.- bescherming tegen elektrische schokken;

Nadere informatie

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN A.R.E.I 86.10 IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN 86.10.a Bepalingen Badkamer of stortbadruimte: Lokaal of lokaalgedeelte beperkt tot volume 3 waarvan hierna sprake, waarin ten minste een bad of een stortbad is

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 90, 91 en 92 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 90, 91 en 92 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen

Nadere informatie

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN 85 ACTIEVE BESCHERMING BIJ LAAGSPANNING MET AUTOMATISCHE ONDERBREKING VAN DE VOEDING 28.03 Begrippen met betrekking tot karakteristieken van beschermingstoestellen 85.01 Kenmerken Residuële differentiële

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor.

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Bij ontwerp elektriscge installatie dient er verplicht gebruik te maken van gekeurd

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

Elektrische veiligheid

Elektrische veiligheid Elektrische veiligheid Versie archi s Elektrische veiligheid ELEKTRISCHE VEILIGHEID Bescherming van personen (tegen ongevallen) Bescherming van zaken (tegen brand,..) 2 Elektrische veiligheid REGLEMENTERING

Nadere informatie

GELEIDERS. 3.- de elektrodynamische invloeden die kunnen voorkomen in geval van kortsluiting, de veiligheid niet in gevaar brengen;

GELEIDERS. 3.- de elektrodynamische invloeden die kunnen voorkomen in geval van kortsluiting, de veiligheid niet in gevaar brengen; 198 KEUZE VAN DE ELEKTRISCHE LEIDINGEN Ook van toepassing voor Zeer Lage Veiligheidsspanning De elektrische leidingen die geen integrerend deel uitmaken van een elektrisch toestel of machine, en in het

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Terminologie aangepast op basis van Technisch Reglement Distributie

Terminologie aangepast op basis van Technisch Reglement Distributie SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS- DISTRIBUTIENET VAN GSM- INSTALLATIES GEPLAATST OP MASTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HS-LIJNEN VAN 2 de CATEGORIE Terminologie aangepast op

Nadere informatie

Schepen gebouwd voor en

Schepen gebouwd voor en Schepen gebouwd voor 1.4.1976 en 1.7.1983 Bijkomende eisen aan elektrische installaties vanaf 1.1.2015 - Bij de bespreking van het Belgische discussiepapier JWG (14) 21 heeft de werkgroep ervoor gekozen

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750 Transformatoren Inleiding Naast voedingen voor ICT-apparatuur, maken steeds meer en meer apparaten zoals de verlichting, de belinstallatie, stuurkringen, signalisatietoestellen gebruik van spanningen lager

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN 4.1 INLEIDING Deze voorschriften werden opgesteld met het doel:

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

BEDIENINGS EN SCHEIDINGSWIJZE

BEDIENINGS EN SCHEIDINGSWIJZE 235 VEILIGHEIDSONDERBREKING 235.01 235.01.a Scheiding Ten einde de scheiding van iedere elektrische installatie of gedeelte ervan mogelijk te maken moeten inrichtingen voorzien worden die deze scheiding

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 25 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79, 80, 85, 96, 104, 126 en 131 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ALBERT II,

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Stroomstelsels LS. Quercus Technical Services B.V.

Stroomstelsels LS. Quercus Technical Services B.V. Stroomstelsels ä S lnhoudsepgave Stroomstelsels Geaard sterpunt 2.1 Inleiding 2.2 TT-stelsel \IG\ TN-stelsel 3. 1 TN-S-Stelsel 3 2 TN-C-stelsel 3.3 TN C-Sstelsel Geïsoleerd sterpunt 4.1 Inleiding 4.2 IT

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270 Rapportnummer 87461 Nederlandstalige versie : V_7_NL_20161205 Origineel exemplaar Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 24/08/2017

Nadere informatie

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 De tijd van velddagen en festiviteiten breekt weer aan. Voor het aansluiten van elektrische apparatuur wordt vaak een klein aggregaat gebruikt. Maar ook zijn er

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 101001765 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100255 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen,

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER SPECIFIEKE TECHNISCHE VRSCHRIFTEN VR HET AANSLUITEN VAN VASTE PRFESSINELE INSTALLATIES ZNDER METER INHUD 1. TEPASSINGSGEBIED...3 2. SPECIFIEKE EISEN M.B.T. DE AANSLUITKAST ZNDER METER...3 2.1 Plaats van

Nadere informatie

Veiligheid in elektrische netwerken

Veiligheid in elektrische netwerken Hoofdstuk 10 Veiligheid in elektrische netwerken Doelstellingen 1. Begrippen uit de elektrische veiligheid kennen 2. Weten dat de veiligheid van elektrische installaties in wetten en normen beschreven

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 13/07/2017 Inspecteur: Jef Haest Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 13/07/2017 B.T.W.

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging

Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging Gebruik van aardlekbeveiliging bij SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL en SUNNY TRIPOWER Inhoud Bij de installatie van omvormers bestaat er vaak onzekerheid

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ***** ORIGINAL ***** VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875

Nadere informatie

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Stappenplan (her)keuring van (oude) elektrische installaties KB van 2 juni 2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor

Nadere informatie

TT-net. T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker

TT-net. T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker TT-net T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker Bij dit net wordt de nulleider rechtstreeks geaard in het transformatorstation. De PEgeleider is hier afzonderlijk voor aarding

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN C1/106 09.2004 Rev 1.0 (03.2011) 1. ALGEMEENHEDEN...3 1.1 Definities... 3 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 09/01/2017 Inspecteur: Morad Asbai Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 09/01/2017 B.T.W.

Nadere informatie

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij :

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : - de indienststelling, - elke verzwaring van de aansluiting, - elke belangrijke wijziging of uitbreiding. Dit organisme

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING F - 1 LEVERING VAN UITRUSTINGEN MET OMVORMERS VOOR DE VOEDING VAN KOPLICHTEN 24 V 80 W MET EEN INGEBOUWDE KNIPPERINRICHTING EN VOOR DE

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 19.6.2008) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT OP BOUWPLAATSEN

ELEKTRICITEIT OP BOUWPLAATSEN VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het nationaal actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf N.A.V.B. Sint-Jansstraat 4 1000 Brussel Telefoon: 02/552 05 00 Fax: 02/552 05 05 E-mail:

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (BS 21.12.2012) Contents Koninklijk besluit van 4 december

Nadere informatie

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever:

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: Administratieve bepalingen Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: VMM Plaats onderzoek: Lange Weg, 9980 St-Laureins Beschrijving installatie: Leopoldskanaal 2801 : stuw (type 3)

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen MEDEDELING 2013-04 10/07/2013 Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen Deze Mededeling vervangt Mededeling 2009-04 over oude elektrische installaties Nieuwe elektrische

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

2015 Eaton. All Rights Reserved.

2015 Eaton. All Rights Reserved. 1 Wijzigingen NEN 1010 editie 2015 Bron: Bouwbedrijf Berghege Woningbouw met een knipoog naar utiliteit 2 NEN 1010: 2015 Ruim 100 pagina s meer dan de vorige editie Nieuw onderwerpen Verlichting Laadpalen

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES.

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. ELE/MDD/83/303 H Plaatselijke agent voor controle en inlichtingen. A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. Samenvatting voor huishoudelijke installaties. Dit document vervangt het AREI

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Juni 2011 NEN 1010 - Aanvulling NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011 Op 27 juni 2011 is de aanvulling A1:2011 op NEN 1010:2007+C1:2008 verschenen. In deze aanvulling is een aantal correcties en wijzingen opgenomen

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties Paul Castenmiller NEN 1010 over PV installaties Ontwikkelingen PV installaties. Normen PV installaties. NPR 5310-blad 65 Eigenschappen en risico s Architectuur

Nadere informatie

1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. aansluitingen voor tijdelijk gebruik met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A.

1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. aansluitingen voor tijdelijk gebruik met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Eisen voor t.b.v. aansluitingen voor tijdelijk gebruik met een maximale doorlaatwaarde

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie

Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015

Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015 Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015 Wanneer er een aardfout ontstaat in een geaard net (TN stelsel ) zal er ten gevolge van deze fout direct een hoge stroom via de aardfout naar aarde

Nadere informatie

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES over DE PROBLEMEN M.B.T. HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN HET CONTROLEBEZOEK VAN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES (ARTIKEL 270

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 112003858 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100648 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

EisEn aan bouwkasten. in het voorzieningsgebied van EnExis

EisEn aan bouwkasten. in het voorzieningsgebied van EnExis EisEn aan bouwkasten in het voorzieningsgebied van EnExis EisEn aan bouwkasten De eisen in deze brochure gelden voor bouwkasten die zijn ingericht voor directe energiemeting bij een tijdelijke aansluiting

Nadere informatie

Veiligheid in de installatie. Vermeir Tom

Veiligheid in de installatie. Vermeir Tom Veiligheid in de installatie 1 Veiligheid in de installatie 1) Nulleiderstelsels : TT - TN - IT 2) Kortsluitvermogenberekening 3) Selectiviteit in de installatie 4) Filiatie 5) Motorbeveiligingen 2 1 Nulleiderstelsels

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie