Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate"

Transcriptie

1 Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft vr leuke en publieksgerichte activiteiten. Ons mtt is dan k vergader ged, maar met mate en vral efficiënt. Deze inffiche geeft tips he je een bestuurvergadering efficiënter kan laat verlpen. We besteden extra aandacht aan de vrbereiding, het leiden en de verslaggeving van een vergadering. Inspiratie en inzichten haalden we uit Vergaderen met maar met mate en ged van The Bllerman en Vergadertechnieken van Js Huypens. 1. Is vergaderen echt ndig? Iedere vergadering kst een helebel tijd. Tijd die we niet kunnen gebruiken vr andere activiteiten. Daarm meten we ns eerst altijd afvragen f een vergadering wel ndig is. Kunnen we een afspraak niet via telefn f maken? Het kst minder tijd en minder meite dan een vergadering bijeenrepen. Je zekt dus best naar een evenwicht in het aantal bestuursvergaderingen (niet teveel/ niet te weinig). We raden aan m minstens vier maal per jaar met het bestuur samen te kmen. Het verhgt de persnlijke betrkkenheid van de bestuursleden. En zrgt vr een betere planning en pvlging. 2. Stappen naar efficiënt vergaderen Tijd is kstbaar dus wil je z efficiënt mgelijk vergaderen. We zetten hiernder enkele algemene tips vr een efficiënte vergadering p een rij: Duidelijke agenda met vergaderdelstellingen: We kmen hier later uitgebreid p terug (3. Vrbereiding van de vergadering). Selecteer de juiste deelnemers: Met welke en heveel mensen bereik je best deze vergaderdelen? Een kleine werkgrep kan gemakkelijker dan de vltallige bestuurspleg een advies vr de milieuraad vrbereiden. Vr de gedkeuring van de jaarrekening van een vzw met je daarentegen alle stemgerechtigde leden van de vereniging uitndigen. Kppel daarm de grepsgrtte steeds aan het vergaderdel. Beperk de vergaderduur: Een efficiënte vergadering duurt nit langer dan twee en een half uur (max. drie uur). He langer de vergadering duurt, he grter de kans dat de efficiëntie daalt. Daarm is het k beter 2 vergaderingen van anderhalf uur vast te leggen dan één van drie uur. Een tijdsgrens is niet heilig. Essentiële nderwerpen mgen niet plts wrden stpgezet mdat er in de agenda maar twintig minuten was vrzien. Enkele eenvudige tips m de vergaderduur in te perken: Vastleggen eindtijd van de vergadering, Spreektijd per rnde vastleggen, Bestuur 1

2 Duur per agendapunt bepalen. Kies de juiste lcatie: Een degelijke vergaderaccmmdatie en een gede pstelling van de vergaderruimte is een belangrijke vrwaarde vr een efficiënte vergadering. Enkele tips p een rij: De vergaderruimte met steeds aangepast zijn aan de grepsgrtte. Een gede pstelling van stelen en tafels: Met een rnde f hefijzervrmige pstelling van tafels kunnen de deelnemers elkaar beter zien en is de interactie beter. Zrg vr een gede atmsfeer : Vldende licht, verwarming, gede akestiek, geen zn die recht in de gen zit, geen achtergrndlawaai, prpere ruimte, Aanwezigheid van audivisuele hulpmiddelen. Bijv.: flip-ver, verheadprjectr, multimediaprjectr, Water f andere dranken zijn vrzien. Kies een vergaderlcatie die vr iedereen makkelijk bereikbaar is. Maak een vergaderreglement: Het vergaderreglement is een samenvatting van de vergaderspelregels en de vrnaamste kenmerken van de vergadercultuur. Bijvrbeeld: manier van besluitneming (vrzitter, cnsensus f meerderheid), prcedure vr het aanbrengen van variapunten (rndvraag), stiptheid, aanwezigheden, enz. Het reglement kan een aanvulling f verduidelijking zijn van de vergaderbepalingen in de statuten (vzw s) f het werkingsreglement (feitelijke verenigingen). Neem swies altijd deze reglementen f statuten mee p de vergadering. Het is een handig geheugensteuntje bij het nemen van beslissingen en vermijdt ndelze discussies ver stem- f andere prcedures. 3. Vrbereiding van de vergadering Een gede vrbereiding valt f staat met de kwaliteit van de agenda en uitndiging vr de vergadering. Maar liefst 70% van het vergaderresultaat wrdt hierdr bepaald. Een f meerdere persnen (vrzitter, secretaris ) zijn verantwrdelijk vr de pmaak. Deze agenda met de deelnemers van de vergadering z ged mgelijk infrmeren. En zij meten de uitndiging en agenda k tijdig ntvangen, pdat een deel van het denkprces al vr de vergadering kan gebeuren. Enkele aandachtspunten vr een gede vrbereiding van de vergadering p een rij: De 5W s en H van een uitndiging: Wie? Wie rept de vergadering bijeen en wie met er aanwezig zijn? Wie kan je cntacteren bij verlet f vertraging? Wat? Waarver zal het gaan? De agenda. Waar? Welke plaats? Vergaderzaal? Is er parkeerplaats? Bereikbaarheid met penbaar verver? Wanneer? Datum. Begin- en einduur. Waarm? Wat is de reden vr de vergadering? Wat wrdt van de deelnemers verwacht bij de verschillende agendapunten? He? Meten de deelnemers zich vrbereiden f iets meebrengen? 2 Vergadertips vr bestuursvergaderingen

3 Vermeld altijd de vergaderdelstelling bij de agendapunten: infrmatie verstrekken, infrmatie verwerven, inzicht krijgen in een prbleem, adviseren, beslissen. Naargelang de delstelling bereidt de deelnemer zich anders vr. Z zal hij zich meer inzetten vr het vrmen van een mening bij besluitpunten dan bij luter infrmatieve agendapunten. Vermeld de besprekingstijd bij de agendapunten: De tijdsindicatie is een hulpmiddel m ellenlange discussies te vermijden. Breng de meest effectieve vlgrde aan bij de agendapunten: Wie de agenda pstelt, beschikt ver macht. Hij kan immers sturen wat besprken wrdt, en in welke vlgrde. Daarm vraag je altijd bij aanvang van de vergadering de gedkeuring van de agendapunten en de vlgrde. Het is aan te bevelen m de belangrijkste nderwerpen (met als delstelling adviseren en besluiten) eerst te behandelen. Infrmatieve punten (bijv. briefwisseling) die geen direct verband hebben met het verdere verlp van de vergadering zet je best p het einde van de agenda. Om de mtivatie te verhgen, kan je vrrang geven aan de dr de deelnemers zelf ingebrachte agendapunten (varia f rndvraag). Selecteer de agendapunten zrgvuldig: Agendeer enkel die punten die vr de gehele vergadergrep van belang f zinvl zijn m te bespreken. Om de actieve deelname en betrkkenheid van de deelnemers aan de bestuursvergadering te stimuleren, is het interessant m steeds expliciet vr en tijdens de vergadering een rndvraag vr agendapunten te den. Hiervr met je in het vergaderreglement een prcedure vastleggen. Want sms wrdt de rndvraag misbruikt m belangrijke punten terlps dr een vergadering te ldsen. Vrzie de agendapunten van een duidelijke mschrijving: Het vrbereidende denkwerk en de bespreking van het agendapunt verlpt gemakkelijker als deze cncreet is gefrmuleerd. Bijvrbeeld het agendapunt milieubeleidsplan zegt niets. Beter is: Frmuleren advies milieubeleidsplan 2008 vr de milieuraad (del: besluitvrming). 4. Tijdens de vergadering Naast een gede agenda wrdt de efficiëntie van de bestuursvergadering k sterk bepaald dr de gespreksleiding. Drgaans neemt de vrzitter van de vereniging deze rl p zich. Omdat de vrzitter meestal ver de meeste infrmatie beschikt hij stelt samen met de secretaris de agenda p is het vr hem drgaans erg meilijk m tijdens een vergadering én veel aan het wrd te zijn én daarenbven k de vergadering k ng ged te leiden. Daarm geven wij de vrkeur aan een aparte mderatr die de vergadering technisch vlgens de regels van de kunst van het vergaderen stuurt. Dit is geen sinecure en vergt k enkele cmmunicatievaardigheden. Bestuur 3

4 4.1. Leiden van een vergadering. Het leiden van een vergadering bestaat uit vier nderdelen. We behandelen ze hiernder krt: Openen van een vergadering De aanwezigen verwelkmen, De aanwezigen vrstellen (extra aandacht vr nieuwe deelnemers), Verslaggever en mderatr aanduiden, Del en belang van de vergadering uitleggen, Rndvraag vr variapunten, De agenda en de vlgrde van de agendapunten laten gedkeuren, Het verslag van de vrige vergadering laten gedkeuren, Cntrle p afspraken/besluiten van de vrige vergadering. Vrstelling en telichting van het agendapunt Het agendapunt inleiden met een duidelijke mschrijving en delstelling, Feiten ver agendapunten weergeven, Agendapunt met audivisueel materiaal aanschuwelijk vrstellen, Vragen stellen. Eigenlijke bespreking De bespreking activeren, De bespreking cntrleren en zien f iedereen aan bd kmt, De vruitgang van de discussie samenvatten, De tijdsduur in de gaten huden. Besluitvrming Over het agendapunt laten beslissen, De belangrijkste punten herhalen, De bereikte resultaten benadrukken, De afspraken en timing expliciet verlpen, Datum vastleggen vlgende vergadering Gespreksvaardigheden De mderatr nthudt zich zveel mgelijk van inhudelijk cmmentaar, maar leidt de besprekingen en zrgt dat elke deelnemer aan bd kmt m z tt een gede en dr iedereen gedragen beslissing te kmen. Dit vergt enkele gespreksvaardigheden van de mderatr. We zetten ze hiernder p een rij: 4 Vergadertips vr bestuursvergaderingen

5 Het agendapunt ged inleiden: De bespreking van een agendapunt verlpt vltter na een gede inleiding. Een duidelijke mschrijving van het agendapunt en delstelling vergemakkelijkt dit. Visualisering: Met audivisuele hulpmiddelen (bijv. verhead f multimediaprjectr) kan je een agendapunt laten telichten f zelf een samenvatting geven van de bespreking p een brd f flip ver. Vragen stellen: Na de inleiding van het agendapunt geef je geen inhudelijke cmmentaar en laat je eerst de andere deelnemers aan het wrd. Dr gericht vragen te stellen stimuleer je de bespreking van het agendapunt. Terugkaatsen: Ok dr de bal naar de vergadergrep terug te kaatsen, activeer je de discussie. Z beantwrd je een vraag met een wedervraag. Of nthud je een uitspraak en breng je deze pnieuw nder de aandacht van de deelnemers. Echt luisteren: Je lichaamshuding straalt aandacht uit, bijvrbeeld dr een naar vren gerichte lichaamshuding, een uitndigende gezichtsuitdrukking, gcntact, enz Daarnaast luister je k echt: Wat betekent de inhud van de pmerking?, welk gevel schuilt hier achter?, met welke bedeling wrdt dit gezegd? Ok de deelnemers meten ged luisteren. Je waakt er dan k ver dat ze niet met elkaar f in grepjes praten. Samenvatten: Dr ged te luisteren kan je de bespreking ged vlgen en samenvatten. Hierdr weten de deelnemers k beter he ver de discussie staat. Op het einde van een agendapunt f vergadering verzuim je niet m de afspraken en besluiten weer te geven. Streef naar neutraliteit/bjectiviteit: Verdraai geen gedachten f uitspraken. Laat je niet verleiden m zelf mee te discussiëren. Grepssfeer: Je hebt g vr de nderlinge relaties en zrgt vr een gede grepssfeer. Cnflicten zijn echter niet te vermijden en pak je cnstructief aan. Wees tactvl: Humr mag en kan sms het ijs breken, maar maak nit iemand belachelijk. Let p het tijdsschema: Smmige discussies zijn nuttels. Of sms met je echt afrnden m ver te gaan naar het vlgende agendapunt. Det dit steeds tactvl en niet autritair. Besluitvaardig: Prbeer steeds m verschillende standpunten met elkaar te verzenen (cnsensus). Vermijd stemmingen bij meerderheid f beslissingen die dr één persn f grepje wrden drgedrukt. Wees geduldig bij het frmuleren van besluiten en afspraken. en zrg vr duidelijke en haalbare actiepunten. 5. Verslaggeving en pvlging van de vergadering Het verslag is het geschreven dcument waarin de besprken punten (de agenda) vermeld staan, wat werd beslist en wie wat met den. De vrzitter en secretaris van de vereniging stellen samen de agenda p. Het is drgaans de secretaris die het verslag pmaakt. Ok hier is het raadzaam m deze taak te delegeren naar iemand die minder met de agendabepaling betrkken is. Het is immers erg meilijk m vlp deel te nemen aan een vergadering en k ng accuraat te nteren wat gezegd en beslist wrdt. Het verslag mag niet al te lang na de vergadering aan de Bestuur 5

6 deelnemers bezrgd wrden. Om de bredere grep van leden meer te betrekken, cmmuniceer je best p een leuke en laagdrempelige manier ver de bestuursvergadering en haar beslissingen. Dit stimuleert de betrkkenheid van de leden vr de bestuurswerking en levert misschien p termijn nieuwe bestuursleden p. In een verslag meten zeker vlgende zaken vermeld staan: Plaats en datum van de vergadering, Begin- en einduur van de vergadering, Namen van de aanwezigen, verntschuldigen en afwezigen, De namen van degenen die het verslag k krijgen, Del van de vergadering/agendapunten, Elk agendapunt en de beslissing, Taken: wie met wat den en tegen wanneer, Datum, plaats en uur van de vlgende vergadering. Samenvatting: Is vergaderen echt ndig f kunnen de afspraken k telefnisch f via mail? Bij vrkeur rganiseert de vereniging minstens vier maal per jaar een bestuursvergadering. Time is mney. Dus als je met vergaderen, de het dan z efficiënt mgelijk: Duidelijke agenda met vergaderdelstellingen; Selecteer de juiste deelnemers; Beperk de vergaderduur; Kies een gede vergaderlcatie; Maak een vergaderreglement. Vrbereiding van de vergadering: 70% van het vergaderresultaat wrdt bepaald dr de vrbereiding: Vermeld bij de agendapunten een duidelijke mschrijving, de delstellingen en besprekingstijd; Breng de meest effectieve vlgrde aan bij de agendapunten (adviseren en besluitvrming vrp, infrmatieve punten achteraan); Selecteer uitsluitend punten die vr de gehele grep van belang zijn; Geef ieder grepslid de mgelijkheid agendapunten aan te brengen. Tijdens de vergadering: een aparte mderatr stuurt de vergadering en betrekt iedereen bij de discussie dr: De agendapunten ged in te leiden; Visueel en aanschuwelijk te werken; Het stellen van vragen; Echt te luisteren; Regelmatig samen te vatten; Een neutrale en tactvlle gesprekshuding; Het stimuleren van een prettige grepssfeer (en cnstructieve cnflicthantering) Het frmuleren van duidelijke en haalbare actiepunten. Verslaggeving en pvlging van een vergadering: een aparte verslaggever zrgt vr een accurate weergave van besluiten en afspraken. Om de bredere grep van leden meer te betrekken bij de bestuurswerking cmmuniceert de vereniging best de beslissingen p een leuke en laagdrempelige manier. 6 Vergadertips vr bestuursvergaderingen

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Aanwezig: Pepijn, Thibaut, Reinout, Sebastian, Mike, Sofie, Rilana, Wietse Sophie, Ulrike, Janita, Kato, Yigit, Maarten

Aanwezig: Pepijn, Thibaut, Reinout, Sebastian, Mike, Sofie, Rilana, Wietse Sophie, Ulrike, Janita, Kato, Yigit, Maarten Beperkte hmeraadvergadering _: 02/03/2015 Aanwezig: Pepijn, Thibaut, Reinut, Sebastian, Mike, Sfie, Rilana, Wietse Sphie, Ulrike, Janita, Kat, Yigit, Maarten Afwezig: Alexandra Geëxcuseerd: Dimitri, Marie,

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE

TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE HOE BEREID IK ME HET BEST VOOR? Kijk na f je alles hebt m te studeren. Laat niks in je kluisje liggen! Cntrleer f je ntities vlledig

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

De voordelen en mogelijkheden van een goede planning 1

De voordelen en mogelijkheden van een goede planning 1 Instituut voor Onderwijs en Opleiden De voordelen en mogelijkheden van een goede planning 1 Studieadviseurs geneeskunde VUmc In het algemeen geldt: hoe beter je conditie, des te beter je concentratie,

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Wat is Motiverende Gespreksvoering? Wat is Motiverende Gespreksvoering? Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie