De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject"

Transcriptie

1 De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject Een casestudy bij het programma SPEER van het Ministerie van Defensie Student: Alex Hermsen Studentnummer: Afstudeerrichting: Business Process Management & Information Technology Faculteit Managementwetenschappen Faculteit Informatica Open Universiteit Nederland Begeleider: Ir. Guy Janssens Examinator: Prof.dr. Rob Kusters

2 2

3 The only thing harder than getting a new idea into the military mind, is to get an old one out.. B.H. Liddell Hart (Military historian / ) 3

4 4

5 Voorwoord Deze scriptie is geschreven ter afronding van de opleiding Business Process Management & Information Technology aan de Open Universiteit Nederland, binnen de faculteiten Managementwetenschappen en Informatica. Met het onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan de theorievorming over de activiteiten van het verandermanagement bij ERP implementatieprojecten door onderzoek te doen naar deze activiteiten binnen het ERP implementatieproject SPEER bij het Ministerie van Defensie. In het jaar 2000 ben ik met de bovenstaande opleiding begonnen, toen ik enkele vakken van de Open Universiteit volgde tijdens mijn opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Tussen toen en nu ben ik altijd bezig geweest met studeren, ook tijdens mijn uitzending naar Bosnië in 2001 en tijdens mijn recente uitzending naar Afghanistan. Het geeft daarom een vreemd gevoel om deze opleiding af te kunnen ronden met deze scriptie en ik ben dan ook trots op het resultaat. De puzzel op de voorzijde van deze scriptie heeft een dubbele betekenis: Aan de ene kant staan de puzzelstukjes symbool voor de projectactiviteiten van het verandermanagement die samen het gewenste effect dienen te bereiken. Aan de andere kant staat de puzzel symbool voor het onderzoeksproces; met literatuur- en praktijkonderzoek wordt getracht om de puzzelstukjes (projectactiviteiten ) te verzamelen en daar meer inzicht in te verkrijgen, zodat daarmee de puzzel gevormd kan worden. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen persoonlijk voor hun bijdrage te bedanken; André, voor je begrip en steun tijdens de uitzending in Afghanistan; Dirk en Jos, voor jullie assistentie; Charlotte, Frans, Maaike, Marti, Tessa, Tonnis en Wouter, voor jullie bijdrage; Guy, voor je begeleiding; En Marloes, voor je begrip, steun, assistentie en geduld tijdens de gehele periode dat ik met de scriptie bezig ben geweest. Kapitein Alex Hermsen Groesbeek, maart

6 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenvatting Inleiding Probleemstelling Doelstelling Vraagstelling Conceptueel onderzoeksmodel Leeswijzer Literatuurstudie verandermanagement in relatie tot ERP implementaties Literatuurstudie verandermanagement in relatie tot ERP implementaties Beschrijving en verantwoording van de gebruikte zoekstrategie Zoekstrategie Artikelen op de afstudeersite Gebruikte zoektermen in on-line databanken Sneeuwbalmethode Gebruikte bronnen Beantwoording deelvragen literatuuronderzoek Wat is een ERP systeem? Wat is een ERP implementatieproject? Wat zijn de veranderingen die een ERP implementatie kan veroorzaken? Wat is een passende definitie voor verandermanagement gericht op het implementeren van een ERP systeem? Wat zijn de aspecten waar het verandermanagement bij een ERP implementatie op gericht kan zijn? Wat is een passende definitie voor een projectactiviteit van een ERP implementatieproject? Welke projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject volgen uit de literatuur? Conclusies Literatuurstudie Methode van onderzoek, onderzoeksaanpak Gebruikte onderzoeksstrategie Benodigde data en databronnen Methoden en technieken van dataverzameling Methode bij documentenonderzoek Methode bij de beschrijvende onderzoeksvragen Methode bij de explorerende onderzoeksvraag Meetniveaus, betrouwbaarheid en geldigheid Meetniveaus Betrouwbaarheid Geldigheid Wijze van analyseren Onderzoeksresultaten Resultaten uit het documentenonderzoek Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Conclusies en aanbevelingen Conclusies onderzoeksvraag Conclusies onderzoeksvraag Conclusies onderzoeksvraag Conclusies onderzoeksvraag

7 5.5 Conclusies onderzoeksvraag Conclusies onderzoeksresultaten Aanbevelingen Reflectie Productreflectie / discussie Reflectie onderzoeksproces...46 Referenties...48 Gebruikte afkortingen...50 Bijlage 1 Aanvullende informatie programma SPEER bij defensie...51 Bijlage 2 Begeleidende brief en enquête bij onderzoeksvraag Bijlage 3 Begeleidende brief en enquête bij onderzoeksvraag Bijlage 4 Begeleidende brief en enquête bij onderzoeksvraag Bijlage 5 Begeleidende brief en enquête bij onderzoeksvraag Bijlage 6 Begeleidende brief en enquête bij onderzoeksvraag Bijlage 7 Interviewprotocol als basis voor interviews...68 Bijlage 8 Logboek onderzoeksproces...69 Bijlage 9 Compleet overzicht resultaat documentenonderzoek...70 Bijlage 10 Compleet overzicht resultaat onderzoeksvraag Bijlage 11 Compleet overzicht resultaat onderzoeksvraag Bijlage 12 Compleet overzicht resultaat onderzoeksvraag Bijlage 13 Compleet overzicht resultaat onderzoeksvraag Bijlage 14 Compleet overzicht resultaat onderzoeksvraag Bijlage 15 Topiclijst met belangrijkste activiteiten als basis voor interviews...90 Bijlage 16 Overzicht van generieke of specifieke belangrijkheid van activiteiten...92 Bijlage 17 Overzicht van volledige resultaten per interview

8 Samenvatting Verandermanagement vormt een kritieke succesfactor bij het implementeren van een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de theorievorming over ERP implementatieprojecten door meer inzicht te verkrijgen in de projectactiviteiten van het verandermanagement bij een ERP implementatie en brengt in kaart wat de belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement bij een ERP implementatieproject zijn. Door middel van literatuuronderzoek zijn 36 afzonderlijke, expliciet geformuleerde projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject gevonden. De verschillende projectactiviteiten zijn onder te verdelen naar fase waarin ze worden uitgevoerd. In de geanalyseerde literatuur zijn door de verschillende auteurs geen uitspraken gedaan over de belangrijkheid van de afzonderlijke activiteiten binnen het verandermanagement. Uit de literatuur is ook niet duidelijk op te maken wat de rol van het verandermanagement bij deze activiteiten is; managen dat een activiteit wordt uitgevoerd of daadwerkelijk zelf de activiteit uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk dat activiteiten gericht zijn op meerdere aspecten. Met het literatuuronderzoek zijn zes aspecten gevonden, maar uit de literatuur is niet eenduidig op te maken welke activiteiten op welke aspecten zijn gericht. Het verkregen basisinzicht uit de literatuur dient als kader voor het ingestelde praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek bestaat uit een enkelvoudige casestudy bij het Ministerie van Defensie, waar via een groot project ERP geïmplementeerd wordt, te weten het programma Strategic Process and ERP Enabled Reengineering (SPEER). Voor dit praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van meerdere databronnen, te weten projectdocumentatie en personen. Het onderzoek is op afstand uitgevoerd vanuit Afghanistan. Er zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt; naast documentenonderzoek werd gebruik gemaakt van enquêtes en interviews. In eerste instantie worden de uit de literatuur gevonden activiteiten met beschrijvend onderzoek via documenten en enquêtes vergeleken met de activiteiten uit de casestudy. Dit leidt tot een overzichtslijst van activiteiten, welke de basis vormt voor de overige onderzoeksvragen. Aanvullend beschrijvend onderzoek via digitale enquêtes brengt meer inzicht in de rol van het verandermanagement bij deze activiteiten en in de aspecten waar de activiteiten op zijn gericht. Met explorerend onderzoek, via een enquête en interviews, wordt de belangrijkheid per activiteit voor het effect van het verandermanagement programma bepaald. Uit de resultaten blijkt, dat de 36 activiteiten uit het literatuuronderzoek, op één activiteit na, allemaal plaats vinden binnen deze casestudy. Binnen de casestudy worden daarnaast nog twintig andere activiteiten uitgevoerd, welke met het literatuuronderzoek niet werden aangetroffen. De totaallijst met activiteiten die uitgevoerd (zouden) worden bij dit project bestaat hierdoor uit 56 activiteiten. Deze activiteiten dienen als basis voor de beantwoording van de verdere onderzoeksvragen. 8

9 Onderzoek naar de rol van het verandermanagement leidt tot het inzicht dat bij 54 van de 56 activiteiten de rol van het verandermanagement bij dezelfde activiteit kan variëren; hierdoor is geen éénduidige rol van het verandermanagement per activiteit aan te geven. Onderzoek naar de aspecten waar de activiteiten op zijn gericht, leidt tot het inzicht dat 55 van de 56 activiteiten gericht zijn op meerdere aspecten tegelijkertijd. Met een enquête zijn in totaal negentien van de 56 activiteiten als uiterst belangrijk gewaardeerd en deze activiteiten dienden als basis voor het vervolgonderzoek via interviews. Deze interviews hebben interessante aanvullende resultaten opgeleverd: Sommige activiteiten dragen meer bij aan het gewenste effect van het verandermanagement programma dan andere activiteiten en zijn dus belangrijker. Dit wil echter niet zeggen dat de andere activiteiten niet nodig zijn, omdat alle activiteiten invloed op elkaar hebben en alleen in samenhang de gewenste effecten bereiken. Verder is bij een ERP implementatie sprake van een geplande verandering en dit perspectief heeft invloed op het soort activiteiten en de invulling ervan. Een relatie tussen de belangrijkste activiteiten is dat deze activiteiten (in alle fasen) gericht zijn op stakeholders (waaronder het lijnmanagement). Ook is sprake van een noodzakelijke en gewenste volgordelijkheid tussen de activiteiten. Tenslotte zijn de activiteiten afhankelijk van sleutelfunctionarissen binnen het project, andere disciplines binnen het project en overige samenhangende projecten binnen de organisatie. Het verandermanagement programma slaagt daardoor alleen als er sprake is van een geïntegreerde aanpak. Het verandermanagement heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen in de benodigde afstemming binnen het project. Met de verkregen onderzoeksresultaten is geen verband aangetoond tussen de rol van het verandermanagement en/of de aspecten waar de projectactiviteiten op zijn gericht en de belangrijkheid van de verschillende projectactiviteiten. Met de verkregen resultaten is de vraagstelling van deze scriptie beantwoord en daarmee is de theorie over dit onderwerp verder uitgewerkt. Het verkregen inzicht kan dienen als basis voor vervolgonderzoek en draagt bij aan het onderzoek van de research community. Ook kan het inzicht praktisch worden toegepast bij de inrichting van het verandermanagement bij andere ERP implementatieprojecten. 9

10 1 Inleiding Een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem is een uitgebreid en geïntegreerd softwaresysteem. Dit systeem biedt ondersteuning aan al de gestandaardiseerde bedrijfsprocessen binnen een organisatie en geeft hier ook een holistisch en procesgeoriënteerd beeld van. Het systeem werkt vanuit één informatie- en IT architectuur, waardoor de gemeenschappelijke informatie slechts éénmalig ingevoerd hoeft te worden en altijd en bedrijfsbreed beschikbaar is. Hierdoor kunnen de verschillende hulpmiddelen van de organisatie effectief en efficiënt gemanaged worden. Bij het implementeren van een nieuw ERP systeem binnen een organisatie zijn meerdere veranderingen nodig, die bovendien gelijktijdig plaatsvinden, ingrijpend zijn en de gehele organisatie raken. Uit meerdere wetenschappelijke artikelen (Fui- Hoon Nah et al., 2001, Al-Mashari et al., 2003, Fui-Hoon Nah et al., 2003, Umble et al., 2003, Kumar et al., 2003, Esteves et al., 2001, Somers et al., 2001) komt naar voren dat verandermanagement of een verandermanagement programma een kritieke succesfactor vormt bij het implementeren van een ERP systeem. Praktisch betekent dit, dat als er geen sprake is van verandermanagement bij een ERP implementatie, dat de implementatie dan niet succesvol zal zijn. 1.1 Probleemstelling In de literatuur is veelvuldig het belang van verandermanagement bij een ERP implementatie aangetoond, maar wat in deze literatuur minder expliciet naar voren komt, is een overzicht van of een verdieping naar de projectactiviteiten van het verandermanagement bij deze ERP implementaties. Het is dus bekend dat verandermanagement belangrijk is, maar het is minder bekend welke activiteiten van het verandermanagement moeten plaatsvinden, om een goed verandermanagement programma te vormen. 1.2 Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig; 1. Meer inzicht krijgen in de projectactiviteiten van het verandermanagement bij ERP implementatieprojecten, door eerst literatuuronderzoek en daarna beschrijvend en explorerend empirisch onderzoek met een enkelvoudige casestudy uit te voeren. 2. Een bijdrage leveren aan het onderzoek van de research community, door via explorerend onderzoek in kaart te brengen wat de belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement bij het ERP implementatieproject van deze casestudy zijn. De doelstellingen betreffen in eerste instantie een bijdrage in de vorm van kennis; met dit onderzoek zal worden getracht de kennis over dit specifieke onderwerp te vergroten. De bijdrage is daarmee vooral theoretisch; het gaat om het onderzoeken van een deelgebied waarover in de literatuur nog weinig kennis voorhanden is. In tweede instantie kan deze kennis wel praktisch worden toegepast; de belangrijkste projectactiviteiten kunnen dienen als een referentiemodel bij de inrichting van het verandermanagement bij toekomstige ERP implementatieprojecten. 10

11 Toelichting bij het onderzoek van de research community: Als de belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement bekend zijn, draagt dit bij aan het inschatten en plannen van de totale omvang of grootte van een ERP implementatieproject. Als vervolgens de inspanning per activiteit bekend is, kan een uitspraak over de verwachte totale inspanning van het project en de bijbehorende kans van slagen worden gedaan. 1.3 Vraagstelling Hoofdvraag: Wat zijn de belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject? Deze hoofdvraag bestaat uit een aantal kernbegrippen. Uit deze kernbegrippen en de bijbehorende aspecten zijn de onderstaande deelvragen voor het literatuuronderzoek afgeleid: 1. Wat is een ERP systeem? 2. Wat is een ERP implementatieproject? 3. Wat zijn de veranderingen die een ERP implementatie kan veroorzaken? 4. Wat is een passende definitie voor verandermanagement gericht op het implementeren van een ERP systeem? 5. Wat zijn de aspecten waar het verandermanagement bij een ERP implementatie op gericht kan zijn? 6. Wat is een passende definitie voor een projectactiviteit van een ERP implementatieproject? 7. Welke projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject volgen uit de literatuur? De beantwoording van deze deelvragen levert meer theoretisch inzicht op in de projectactiviteiten van het verandermanagement bij ERP implementatieprojecten. Op basis van de resultaten uit dit literatuuronderzoek en het daarmee verkregen inzicht, zijn de onderstaande deelvragen voor het praktijkonderzoek afgeleid: A. Beschrijvend onderzoek naar de verschillende activiteiten: 1. Worden de gevonden activiteiten uit de literatuur ook in de praktijk uitgevoerd? 2. Worden er activiteiten in de praktijk uitgevoerd, welke niet in de literatuur werden genoemd? 3. Per activiteit: Wat is de rol van het verandermanagement bij de activiteit? 4. Per activiteit: Op welk aspect is de activiteit gericht (waarom wordt de activiteit uitgevoerd)? B. Explorerend onderzoek naar de belangrijkheid van de afzonderlijke projectactiviteiten: 5. Per activiteit: Hoe belangrijk is de activiteit binnen het verandermanagement programma? 11

12 Het praktijkonderzoek bij de eerste vier vragen kan worden omschreven als beschrijvend onderzoek naar de activiteiten van het verandermanagement binnen het ERP implementatieproject, de rol van het verandermanagement bij deze activiteiten en de aspecten waar deze activiteiten op zijn gericht. Er is sprake van beschrijvend onderzoek, omdat bij deze vragen wordt getracht de kenmerken van deze onderzoeksverschijnselen te inventariseren (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005). Het gaat hierbij in eerste instantie om de aanwezigheid (kwantiteiten) van de verschijnselen (activiteiten) binnen de casestudy en in tweede instantie gaat het om de kwaliteiten (rol en aspect) van deze activiteiten. Hierdoor kan meer inzicht in deze activiteiten verkregen worden. Bij de vijfde onderzoeksvraag naar de belangrijkheid van de verschillende activiteiten is sprake van explorerend onderzoek. Er is sprake van explorerend onderzoek, omdat de ontwikkeling van een theorie bij deze vraag voorop staat (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005). Deze theorie is gebaseerd op het idee dat er een reeks van activiteiten bestaat die het meest relevant is binnen een verandermanagement programma bij een ERP implementatieproject. Met de beantwoording van deze vraag wordt niet alleen beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn, maar wordt ook onderzocht waarom deze activiteiten zo belangrijk zijn. Zodoende wordt de theorie over dit onderwerp verder uitgewerkt, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan beide doelstellingen van dit onderzoek. 1.4 Conceptueel onderzoeksmodel Het conceptueel onderzoeksmodel beschrijft globaal de structuur van dit onderzoek. Figuur 1 geeft het conceptuele onderzoeksmodel visueel weer: Literatuur Enterprise Resource Planning Literatuur Verandermanagement i.r.t. ERP A Casestudy Verandermanagement programma bij ERP implementatieproject SPEER binnen defensie B Basis aan inzicht in projectactiviteiten uit literatuur Verdiepend inzicht in projectactiviteiten uit praktijk C Belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject Figuur 1 Conceptueel onderzoeksmodel Binnen dit onderzoek wordt eerst op grond van literatuur (A) onderzocht wat de projectactiviteiten van het verandermanagement bij het implementeren van ERP zijn, zodat een basis aan inzicht in deze activiteiten wordt verkregen. Dit inzicht dient vervolgens als kader voor het praktijkonderzoek. Door middel van praktijkonderzoek (B) worden de uit de literatuur gevonden activiteiten via twee beschrijvende onderzoeksvragen vergeleken met de activiteiten uit de casestudy. Dit leidt tot een overzichtslijst van activiteiten die binnen het verandermanagement programma van dit onderzoek plaatsvinden. 12

13 Deze lijst vormt de basis voor de volgende drie onderzoeksvragen. Aanvullend beschrijvend onderzoek naar de activiteiten op de overzichtslijst brengt meer inzicht in de rol van het verandermanagement bij deze activiteiten; mogelijk vindt de uitvoering van een activiteit niet door het verandermanagement plaats, maar heeft het verandermanagement wel een verantwoordelijkheid in het management ervan. Ook wordt door beschrijvend onderzoek (met de gevonden aspecten uit het literatuuronderzoek als basis) meer inzicht verkregen in de aspecten waar de activiteiten op zijn gericht. Met het explorerend onderzoek (C), met de uitkomsten van (A) en (B) als basis, wordt de belangrijkheid van de afzonderlijke activiteiten in kaart gebracht. De doelstelling van deze explorerende onderzoeksvraag is het verkrijgen van meer inzicht in het belang van de afzonderlijke activiteiten. Met dit inzicht wordt ook invulling gegeven aan de tweede doelstelling van dit onderzoek, omdat met het overzicht van de belangrijkste projectactiviteiten een bijdrage wordt geleverd aan het onderzoek van de research community. Figuur 2 geeft de relatie tussen de onderzoeksvragen en de twee doelstellingen van dit onderzoek schematisch weer: 1 Resultaten Literatuuronderzoek Vraag 1 Vraag 2 Vormen overzichtslijst van VM activiteiten casestudy Vraag 3 Rol Vraag 4 Aspect Vraag 5 Belangrijkheid 2 1: Doelstelling 1: Verkrijgen van meer inzicht in projectactiviteiten 2: Doelstelling 2: Opleveren van overzicht van belangrijkste projectactiviteiten Figuur 2 Schematische weergave onderzoeksvragen gerelateerd aan doelstellingen 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 (Literatuurstudie verandermanagement in relatie tot ERP implementaties) wordt uiteengezet met welke zoekstrategie in de literatuur is gezocht. Verder worden de verschillende onderzoeksvragen met literatuurreferenties beantwoord en worden hierop gebaseerde conclusies getrokken. Deze conclusies dienen als basis voor het verdere onderzoek. Hoofdstuk 3 (Methode van onderzoek, onderzoeksaanpak) behandelt de gehanteerde onderzoeksmethode voor het praktijkonderzoek; achtereenvolgens wordt aangegeven en verantwoord welke onderzoeksstrategie wordt gevolgd, welke data benodigd is en welke databronnen hiervoor worden gebruikt, wat de methoden en technieken van dataverzameling zijn, wat dit betekent voor de meetniveaus, de betrouwbaarheid en de geldigheid. Afrondend wordt de wijze van analyseren uitgelegd. 13

14 In hoofdstuk 4 (Onderzoeksresultaten) zijn de onderzoeksresultaten gedocumenteerd. Met de resultaten uit het literatuuronderzoek is een basis aan inzicht in de projectactiviteiten van het verandermanagement bij ERP implementatieprojecten verkregen. Dit inzicht vormde de basis voor het verdere praktijkonderzoek. De resultaten op de beschrijvende en explorerende onderzoeksvragen van het praktijkonderzoek worden in dit hoofdstuk weergegeven. In hoofdstuk 5 (Conclusies en aanbevelingen) worden de op de voorgaande hoofdstukken gebaseerde conclusies en aanbevelingen weergegeven. Indien een lezer vooral geïnteresseerd is in de betekenis van de onderzoeksresultaten, kunnen ook direct deze conclusies en de aanbevelingen worden gelezen. In hoofdstuk 6 (Reflectie) wordt gereflecteerd op het uiteindelijke onderzoeksproduct en het gehele onderzoeksproces. Na de voorgaande hoofdstukken worden de referenties weergegeven, welke voor dit onderzoek gebruikt zijn. In de bijlagen volgt aanvullende informatie over de casestudy. In de bijlagen staan ook de begeleidende brieven die gebruikt zijn bij de enquêtes, het interviewprotocol voor de interviews en het logboek van het gehele onderzoeksproces weergegeven. Tevens zijn complete overzichten met de volledige resultaten op de verschillende onderzoeksvragen in de bijlagen opgenomen. 14

15 15

16 2 Literatuurstudie verandermanagement in relatie tot ERP implementaties In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier van onderzoeken en worden de deelvragen voor het literatuuronderzoek beantwoord. Hierdoor wordt duidelijkheid verschaft ten aanzien van de in deze scriptie gebruikte begrippen. Het literatuuronderzoek zal ook leiden tot een basisinzicht in de projectactiviteiten van het verandermanagement bij ERP implementatieprojecten. Dit inzicht dient als kader voor het praktijkonderzoek. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 2.1 Beschrijving en verantwoording van de gebruikte zoekstrategie Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door de hantering van drie zoekmethoden: zoeken binnen de ter beschikking gestelde artikelen op de afstudeersite, zoeken met behulp van zoektermen in on-line databanken en via de sneeuwbalmethode. Deze drie methoden zijn binnen de randvoorwaarden van de hieronder beschreven zoekstrategie gehanteerd en leiden tot een diepgaand totaalbeeld van de bestaande literatuur Zoekstrategie Voor het literatuuronderzoek zijn uitsluitend wetenschappelijke, dat wil zeggen peerreviewed artikelen uit erkende internationale tijdschriften en proceedings toegestaan. Elke gevonden artikel is op geschiktheid beoordeeld aan de hand van de criteria die door de Open Universiteit zijn opgesteld en die via Blackboard onder de kop Wetenschappelijk gehalte bepalen van een publicatie na te lezen zijn. Er is gezocht binnen Engelstalige publicaties, waarbij niet is ingeperkt op datum van verschijnen. In totaal werden negentien relevante artikelen gevonden. De artikelen die uiteindelijk gebruikt werden bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn opgenomen in de literatuurreferenties Artikelen op de afstudeersite Op de afstudeersite zijn veel ERP artikelen opgenomen die voldoen aan de door de Open Universiteit gestelde criteria. De relevantie van de gevonden artikelen voor dit onderzoek werd als volgt vastgesteld; in eerste instantie werden de artikelen gescand op titel, onderwerp en inhoud en vervolgens werden ze volledig gelezen en geanalyseerd. Inhoudelijk moet het artikel betrekking hebben op ERP, het implementeren van ERP of verandermanagement in relatie tot ERP. Artikelen die niet voldeden aan de hiervoor vermelde eisen, werden buiten beschouwing gelaten Gebruikte zoektermen in on-line databanken De volgende zoektermen zijn (in diverse combinaties) gebruikt: ERP Enterprise resource planning Enterprise (software) (system) Business process reengineering (ERP) implementation (Critical) success (factor) Organizational change Change (management) (program) (Implementation) activities (Project) activity Daar waar een bron geen mogelijkheid bood om geautomatiseerd op door de schrijvers gehanteerde trefwoorden te zoeken, zijn de bovenstaande termen als titelwoorden gebruikt. 16

17 2.1.4 Sneeuwbalmethode Er zijn ook publicaties verkregen door de literatuurverwijzingen van andere onderzoekers (of schrijvers van de artikelen) in eerder gevonden artikelen na te gaan: de sneeuwbalmethode. Door deze methode te hanteren, werden artikelen aangetroffen, welke niet direct via een zoekterm in de on-line databanken werden gevonden Gebruikte bronnen Bij de zoektocht naar relevante literatuur via het internet, is gebruik gemaakt van diverse vooraanstaande bibliografische bestanden met tijdschriftartikelen, afstudeerrapporten en andere wetenschappelijke artikelen. Hier volgt een opsomming van de geraadpleegde bibliografische bestanden: Elsevier ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) SpringerLink (http://www.springerlink.com/home/main.mpx) Emerald Insight (http://zerlina.emeraldinsight.com) Picarta (http://www.picarta.nl) Afstudeersite: (https://www.surfgroepen.nl/sites/im/erp/default.aspx) Google Scholar: (http://scholar.google.nl) 2.2 Beantwoording deelvragen literatuuronderzoek De hoofdvraag van deze scriptie luidt: Wat zijn de belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject? Deze hoofdvraag bestaat uit een aantal kernbegrippen. Uit deze kernbegrippen en de bijbehorende aspecten zijn de onderstaande deelvragen voor het literatuuronderzoek afgeleid: 1. Wat is een ERP systeem? 2. Wat is een ERP implementatieproject? 3. Wat zijn de veranderingen die een ERP implementatie kan veroorzaken? 4. Wat is een passende definitie voor verandermanagement gericht op het implementeren van een ERP systeem? 5. Wat zijn de aspecten waar het verandermanagement bij een ERP implementatie op gericht kan zijn? 6. Wat is een passende definitie voor een projectactiviteit van een ERP implementatieproject? 7. Welke projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject volgen uit de literatuur? Deze deelvragen worden achtereenvolgens aangehaald en beantwoord Wat is een ERP systeem? ERP staat voor Enterprise Resource Planning en in de literatuur zijn meerdere definities voor een ERP systeem te vinden. De volgende drie definities worden gehanteerd, omdat zij vrij recent zijn, elkaar aanvullen en de meest opvallende eigenschappen van een ERP systeem aangeven. Door samenvoeging van de belangrijkste bestanddelen van deze drie definities wordt een complete definitie van ERP gedefinieerd: 17

18 Enterprise resource planning systems are comprehensive, packaged software solutions which seek to integrate the complete range of a business's processes and functions in order to present a holistic view of the business from a single information and IT architecture. (Klaus, Rosemann & Gable, 2000) ERP is a packaged business software system that lets an organisation automate and integrate the majority of its business processes, share common data and practices across the enterprise and produce and access information in a real-time environment. The ultimate goal of an ERP system is that information must only be entered once. (Marnewick & Labuschagne, 2005) An enterprise resource planning system is a packaged software system that enables a company to manage the efficient and effective use of resources (materials, human resources, finance, etc.) by providing a total, integrated solution for its information-processing needs. An ERP system supports a process-oriented view of an enterprise and standardizes business processes across the enterprise. (Fui-Hoon Nah, Zuckweiler & Lee-Shang Lau, 2003) Antwoord op de deelvraag: Door samenvoeging van de essentiële bestanddelen uit bovenstaande definities, wordt een complete definitie van een ERP systeem gedefinieerd: Een ERP systeem is een uitgebreid, geïntegreerd en afgewerkt softwaresysteem dat, vanuit één informatie- en IT architectuur, een holistisch en procesgeoriënteerd beeld geeft van en ondersteuning biedt aan al de gestandaardiseerde bedrijfsprocessen binnen een organisatie, waarbij de gemeenschappelijke informatie slechts éénmalig ingevoerd hoeft te worden en altijd en bedrijfsbreed beschikbaar is, zodat de verschillende hulpmiddelen effectief en efficiënt gemanaged kunnen worden Wat is een ERP implementatieproject? Onderzoek door Robey (Robey, Ross, & Boudreau, 2002) bij dertien verschillende ERP implementaties toont aan dat het hebben van een ERP systeem geen doel op zich is: het is een middel dat eerst moet worden geïmplementeerd en op de juiste wijze moet worden gebruikt, voordat het bij kan dragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Kumar (Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003) bevestigt dit: een ERP systeem op zichzelf verbetert nog niets, het zijn de processen en het personeel die de voordelen behalen. Slechte resultaten met ERP implementaties in het verleden hebben geleid tot een groot aantal onderzoeken naar het identificeren van kritieke succesfactoren die een positief effect bij de implementatie bewerkstelligen (Fui-Hoon Nah et al., 2001, Al- Mashari et al., 2003, Fui-Hoon Nah et al., 2003, Umble et al., 2003, Kumar et al., 2003, Esteves et al., 2001, Somers et al., 2001). De belangrijkste succesfactoren uit deze onderzoeken betreffen: De aanwezigheid van multidisciplinaire ontwerp- en implementatieteams. De aanwezigheid van verandermanagement en een veranderingsgerichte bedrijfscultuur. Het minimaliseren van het aantal aanpassingen aan de ERP-software ( customizing ) en het toepassen van Business Process Redesign. Sponsorschap van het top management om de benodigde financiële en personele middelen vrij te kunnen maken en strategic alignment te bewerkstelligen. De aanwezigheid van een zogenaamde project champion die veranderingen kan legitimeren. De aanwezigheid van een businesscase en een heldere toekomstvisie. Het sturen op concrete resultaten (projectdoelstellingen, operationele doelstellingen). Effectieve communicatie met alle belanghebbenden. 18

19 Excellent projectmanagement. Voldoende tijd en aandacht voor architectuurontwikkeling, testen en troubleshooting. De aanwezigheid van een stabiele bedrijfsvoering en niet vervuilde legacy systemen. Opgemerkt over deze succesfactoren moet worden, dat het voldoen aan een succesfactor nog geen garantie is voor succes. Het niet voldoen aan de factoren is echter wel een garantie voor problemen en het is dus aan te bevelen om bij een ERP implementatie wel degelijk rekening te houden met de verschillende succesfactoren. Somers en Nelson (Somers & Nelson, 2002) hebben onderzoek verricht naar de belangrijkste activiteiten per fase in een ERP implementatieproject en zij stellen dat een ERP implementatieproject kan worden gezien als een opeenvolging van fasen (variërend van 3 tot 6), waarin de verschillende activiteiten, al dan niet gebaseerd op de kritieke succesfactoren, plaatsvinden. Het zes fasen model is het meest uitgebreid, houdt rekening met de periode na de implementatie en bestaat uit de volgende fasen: initiation, adoption, adaptation, acceptance, routinization en infusion. Antwoord op de deelvraag: Gebaseerd op het bovenstaande, zie ik een ERP implementatieproject als een project, dat bestaat uit een aantal fasen waarin activiteiten worden uitgevoerd, al dan niet rekening houdende met de verschillende kritieke succesfactoren. De verschillende activiteiten hebben als doel het ERP systeem binnen een specifieke organisatie te installeren, aan te laten sluiten op de gestandaardiseerde bedrijfsprocessen en ervoor te zorgen dat het systeem daadwerkelijk en op de juiste wijze gebruikt gaat worden, zodat de gewenste bedrijfsdoelstellingen behaald kunnen worden Wat zijn de veranderingen die een ERP implementatie kan veroorzaken? Aan de ene kant wordt een ERP systeem geïmplementeerd om bepaalde doelstellingen te bereiken; een positieve verandering ten opzichte van de situatie zonder ERP systeem. In het onderzoek van Al-Mashari (Al-Mashari et al., 2003) wordt een opsomming gegeven van deze gewenste, positieve veranderingen die verkregen worden door het implementeren van een ERP systeem: Operationeel; kortere doorlooptijden, verhoogde productiviteit en kwaliteit. Management; betere planning, betere besluiten en een effectiever beheer van hulpbronnen. Strategisch; ondersteunen van uitbreidingen, realiseren van kostenleiderschap en een centralisatie van de informatievoorziening. IT infrastructuur; meer flexibiliteit, IT kostenreductie en een verbeterde infrastructuur. Organisatorisch; ondersteunen van organisatorische veranderingen en een bedrijfsbrede visie. Aan de andere kant zijn voor het implementeren van een ERP systeem ook bepaalde veranderingen noodzakelijk. Marnewick (Marnewick et al., 2005) geeft in zijn onderzoek een onderverdeling van benodigde veranderingen geclassificeerd naar een drietal bedrijfscomponenten welke zullen moeten veranderen door de ERP implementatie: Een nieuw ERP systeem betekent nieuwe IT hardware en daarmee samenhangend een nieuwe software component, bestaande uit meerdere modulen. Al-Mashari (Al-Mashari et al., 2003) stelt: des te complexer de huidige legacy systemen (meerdere platformen, systemen en applicaties), des te meer technische en organisatorische veranderingen bij het installeren van het nieuwe ERP systeem zullen moeten plaatsvinden. 19

20 De bedrijfsprocessen binnen de organisatie moeten gestandaardiseerd worden, zodat ze aansluiten bij de manier waarop de informatie beweegt tussen de verschillende modulen binnen het ERP systeem. Sumner (Sumner, (2000) en Fui-Hoon Na (Fui-Hoon Na et al, 2001) stellen dat het verstandig is om het aantal aanpassingen aan de ERP-software ( customizing ) te minimaliseren en daarvoor in de plaats Business Process Redesign toe te passen; de bedrijfsprocessen binnen de organisatie worden aangepast, zodat ze goed aansluiten op het ERP systeem en het voorkomt het maken van fouten tijdens het herprogrammeren en vergemakkelijkt het overstappen naar nieuwe versies en uitgaven van de software. Een nadeel van het aapassen van de bedrijfsprocessen is dat de gehele organisatie door deze aanpassingen geraakt wordt. De mindset van de gebruiker; (Kumar et al, 2003): De rollen en verantwoordelijkheden van het personeel zullen veranderen en een direct gevolg van deze veranderingen is weerstand bij de gebruikers. Somers en Nelson (Somers & Nelson, 2001) stellen het breder: ERP systemen veroorzaken veranderingen op grote schaal en deze kunnen weerstand, verwarring, overbodigheden en fouten veroorzaken. Deze weerstand is ongewenst, aangezien de gebruikers het ERP systeem op de juiste wijze moeten gaan gebruiken en daarvoor zullen ze het aan de ene kant moeten kunnen (technisch kunnen bedienen), maar aan de andere kant moeten ze het ook willen (begrijpen en inzien waarom de veranderingen nut hebben). De initiële weerstand zal dus moeten veranderen in positiviteit ten opzichte van de ERP implementatie. Antwoord op de deelvraag: Uit het bovenstaande blijkt dat een ERP implementatie meerdere gewenste en benodigde veranderingen veroorzaakt, die bovendien gelijktijdig plaatsvinden, ingrijpend zijn en de gehele organisatie raken Wat is een passende definitie voor verandermanagement gericht op het implementeren van een ERP systeem? Bij de beantwoording van vraag is gebleken dat een ERP implementatie veel ingrijpende veranderingen binnen de gehele organisatie kan veroorzaken. Meerdere artikelen (Fui-Hoon Nah et al., 2001, Al-Mashari et al., 2003, Fui-Hoon Nah et al., 2003, Umble et al., 2003, Kumar et al., 2003, Esteves et al., 2001, Somers et al., 2001) stellen dat verandermanagement of een verandermanagement programma bij deze veranderingen een kritieke succesfactor vormt. Voor dit onderzoek is het relevant om het begrip verandermanagement in relatie tot een ERP implementatie te operationaliseren met een passende definitie en vanwege de ingrijpende veranderingen die een dergelijke implementatie met zich meebrengt, is verandermanagement meer dan een techniek of gereedschap dat tijdelijk en plaatselijk kan worden toegepast. In het onderzoek van Fulla (Fulla, 2007) naar verandermanagement in relatie tot ERP wordt dit ondersteund: verandermanagement is een proces of methode is dat gedurende alle fasen van het ERP implementatieproject dient te worden toegepast. Hij gebruikt de onderstaande definitie om verandermanagement te definiëren: Change management can be defined as the act of managing modifications to an organisation s culture, hierarchy and/or business processes in order to achieve a desired outcome. Fui-Hoon Na (Fui-Hoon Na et al., 2001) geeft geen definitie, maar stelt dat verandermanagement zich vanwege de organisatiebrede cultuur- en structuurverandering moet richten op het personeel, de organisatie en de bijbehorende cultuur. 20

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Naam: Paul Compen Studentnummer: 838299254 Datum: 3-1-2015 Versie 4 Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

IT-projectportfoliorisico

IT-projectportfoliorisico IT-projectportfoliorisico Ontwikkeling en toetsing van een referentiemodel van de mogelijke risico s bij een organisatiebrede IT-projectportfolio Master thesis Business Process Management and IT Student

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Security en privacy bij BYOD

Security en privacy bij BYOD Security en privacy bij BYOD Een verkenning van het toegepaste BYOD security-beleid en geïmplementeerde security-maatregelen binnen organisaties en de impact daarvan op de privacy van werknemers André

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie

Databeveiliging in de cloud

Databeveiliging in de cloud Maatregelen en aandachtspunten voor IaaS cloud computing Naam: Ing. J.J.W Verhoeven Studentnummer: 850483514 Datum eindpresentatie: 19 juni 2012 Data security in the cloud Measures and issues for IaaS

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

Risicomanagement bij ERP implementaties

Risicomanagement bij ERP implementaties Risicomanagement bij ERP implementaties Een model om de doelstellingen van de organisatie te bewaken door effectief risicomanagement. M.R. Touwen Studentnummer: 2154417 Scriptienummer: 1070 Amstelveen,

Nadere informatie

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen Auteur : ing. L.J. van der Goes Studentnummer

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? 2013 Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? Gert-Wim Scheppink Open Universiteit, BPMIT Studentnummer 850088312 16 september 2013 Competences of the project

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie