ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst psychosociale gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst psychosociale gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst psychosociale gezondheidszorg Cel Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2008 ACTIVITEITENRAPPORT - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 1

2 2 Inhoudstafel I. INLEIDING... 3 II. VERWEZENLIJKINGEN Keuze van de prioriteiten voor Globaal inzicht Registratie van de behandelingsaanvragen of "Treatment Demand Indicator" (TDI) Federaal Wetenschapsbeleid (FWB) Informatie over de internationale commissies Uitwisseling van informatie Uitwerking van overlegde beleidsprojecten voor een geintegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs Interministeriële Conferenties Volksgezondheid Nationaal Alcohol Actie Plan (NAAP) - Gemeenschappelijke Verklaring Alcohol Samenwerkingsakkoord tabak advies Raad van State over voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tabak Specifieke missies van de CGD Adviezen en aanbevelingen Voorstellen om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren Samenwerkingsprotocollen Driejaarlijks rapport Functioneren van de CGD Samenstelling van de CGD in Wetenschappelijke secretariaat Agenda...17 III. SUBSIDIES IV. «EVALUATIE» VAN Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 2

3 I. Inleiding De Cel Gezondheidsbeleid Drugs (hier genoemd: CGD ) is een commissie waarin vertegenwoordigers van de verschillende ministers, bevoegd voor gezondheid in België, sinds juni 2001 maandelijks samenkomen. De vergaderingen worden georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 12. De CGD heeft de harmonisatie van het beleid inzake preventie van het gebruik van bewustzijnsbeïnvloedende middelen (hierna drugs genoemd) en hulpverlening aan mensen met druggerelateerde gezondheidsproblemen 3 als hoofddoel. Dit verslag omvat de activiteiten die in 2008 door de CGD zijn gerealiseerd. Het omvat ook een lijst met de subsidies van 2008 en een korte evaluatie van de activiteiten van de CGD voor dit jaar. Redactie en lay-out : wetenschappelijk secretariaat Cel Gezondheidsbeleid Drugs In dit rapport zal deze FOD verder aangeduid worden met de FOD Volksgezondheid. De leden van deze administratie die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de vergaderingen en het beheer van de dossiers worden door de term wetenschappelijk secretariaat aangeduid. Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 3

4 II. Verwezenlijkingen Zoals de vorige jaren hernemen we hieronder kort de activiteiten van de CGD door ze te ordenen volgens de algemene doelstellingen en verschillende missies van het protocolakkoord. 1. KEUZE VAN DE PRIORITEITEN VOOR 2008 Het jaarverslag 2007 van de CGD legde reeds een aantal prioriteiten vast voor 2008: de oprichting van de Algemene Cel Drugsbeleid, het Samenwerkingsakkoord over de bestrijding van het tabaksgebruik, het nationaal alcohol actie plan en de uitvoering van het TDI protocol. 2. GLOBAAL INZICHT "Verwerven van een globaal inzicht over alle aspecten van de drugs- en verslavingsproblematiek" 2.1. Registratie van de behandelingsaanvragen of "Treatment Demand Indicator" (TDI) Ter herinnering, de registratie van de Treatment Demand Indicator - of kortweg: TDI - is het registreren van de behandelingsaanvragen voor een drugsproblematiek 4. Volgens het EWDD 5 gaat het enkel en alleen over de aanvragen inzake illegale drugs, maar de CGD heeft er de behandelingsaanvragen inzake drugs aan toegevoegd. De registratie moet in de zorginstellingen gebeuren die personen voor een drugsproblematiek in behandeling nemen. België heeft zich in het Europees Drugsactieplan geëngageerd deze gegevens aan het EWDD te bezorgen. Het WIV 6 als Nationaal Focal Point moet deze gegevens aan het EWDD bezorgen. In 2008 heeft de werkgroep TDI, gecreëerd in het kader van de CGD, haar werkzaamheden gefinaliseerd. Dit resulteerde in een inventaris van de verschillende registratiesystemen en van de methodologie van de centra die TDI registreren. De werkgroep heeft ook aan alle betrokkenen gevraagd om een financiële inschatting te maken van de kosten die gepaard zouden gaan met de operationalisering van de TDI. Vervolgens werd in mei 2008 het coördinatiecomité van het register opgericht, onder het voorzitterschap van het WIV. Dit comité zal zich voornamelijk buigen over een aantal technische aspecten van de registratie en zal tevens nagaan hoe de overdracht van gegevens tussen de betrokken instanties conform de regels inzake de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer georganiseerd kan worden. 4 De TDI-registratie is één van de vijf voornaamste indicatoren; deze registratie moet tegen 2008 verplicht door de EU- Lidstaten worden uitgevoerd zoals vermeld in het Drugsactieplan. 5 Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ( 6 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ( - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 4

5 Voor het doorsturen van ruwe gegevens aan het WIV, of het introduceren van een unieke identificatiecode, dient het protocolakkoord aangepast te worden. De overheden houden zich voorlopig aan het bestaande protocolakkoord en geven hun beschikbare informatie voor 2008 in geaggregeerde vorm door aan het WIV. De FOD Volksgezondheid kon in 2008 nog geen geldige gegevens bezorgen vermits haar bestaande registratiesystemen enkel verblijven opnemen, en niet de nieuwe behandelingsaanvragen volgens de TDI parameters. Gelet op de juridische en technische elementen die sommige overheden nog moeten realiseren, wordt 1 mei 2010 vooropgesteld voor het volledig operationeel zijn van de registratiesystemen. Dit werd ook zo meegedeeld aan de IMC Federaal Wetenschapsbeleid (FWB) Door de federale beleidsnota inzake drugs 2001 werd een jaarlijkse begroting van ongeveer 1 miljoen euro voorzien om het wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek te ondersteunen. Dit budget wordt beheerd door de minister van Wetenschapsbeleid en Economie. In principe valt de financiering van het wetenschappelijk onderzoek onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Dit onderzoeksprogramma maakt, zoals sommige andere, uitzondering op deze regel. Voor onderzoeksvoorstellen m.b.t. drugs vanuit het perspectief van volksgezondheid kunnen thema s besproken en voorgesteld worden in de CGD. De leden van het wetenschappelijk secretariaat kunnen immers, vanuit de FOD Volksgezondheid, projecten indienen. De FOD Volksgezondheid blijft evenwel autonoom beslissen over de prioriteiten die zij indient bij FWB. In het kader van dit onderzoeksprogramma werd in 2008 onder meer de studie Zorgtrajecten van druggebruikers uit etnisch-culturele minderheden gepubliceerd. Deze studie werd uitgevoerd door de Universiteit Gent en de Université Libre de Bruxelles. Dit onderzoek heeft de bedoeling zorgtrajecten van autochtone en allochtone alcohol- en druggebruikers te vergelijken en verschillen op het vlak van de toegang tot, participatie aan en retentie in diverse verzorgingsinstellingen en de gespecialiseerde verslavingszorg op te sporen. Daarnaast wordt nagegaan welke factoren en werkingsmechanismen het zorgtraject van etnisch-culturele minderheden (kunnen) bemoeilijken of stimuleren, en in welke mate. De resultaten van deze en andere recente studies die via dit onderzoeksprogramma gefinancierd werden, zijn voorgesteld op een nationaal congres dat begin oktober door FWB georganiseerd werd. De leden van de CGD werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 5

6 De volledige informatie betreffende dit congres en betreffende het onderzoeksprogramma van Federaal Wetenschapsbeleid is beschikbaar op Informatie over de internationale commissies Verenigde Naties Het secretariaat de CGD informeert over de bijeenkomst van de Commission on Narcotic Drugs van de Verenigde Naties, die plaatsvond te Wenen in maart Tijdens deze 51e sessie van de CND werden 25 ontwerpen van resoluties besproken. Enkele resoluties hebben een specifiek belang voor Volksgezondheid, met name: (a) de voorbereiding van de High Level meeting in 2009 in navolging van UNGASS 1998, (b) de input van mensenrechten in het internationaal drugsbeleid en (c) resoluties met betrekking tot het gebruik van cannabis (onderlijnen van belang van screening, brief intervention, and referral to treatment) Conference of the parties WHO In december kwam de dossierbeheerder van de FOD Volksgezondheid de CGD toelichting verschaffen omtrent de derde sessie van de Conferentie der Verdragspartijen, die georganiseerd werd bij het Framework Convention on Tobacco Control of FCTC over de uitwerking van de kaderconventie WHO. De leden van de CGD wensten immers meer duidelijkheid te krijgen met betrekking tot welke verplichtingen voor de verschillende lidstaten eventueel zullen voortvloeien uit de goedgekeurde guidelines. De drie goedgekeurde guidelines hebben betrekking op het verpakken en etiketteren van tabaksproducten, het grensoverschrijdend adverteren en het beperken van de invloed van de tabaksindustrie op het nationale beleid inzake volksgezondheid. Voorlopig hebben deze guidelines evenwel nog geen bindend karakter; dit zal pas het geval zijn na goedkeuring van het volledige protocol. De volgende Conferentie der Gedragspartijen zal plaatsvinden in het najaar 2010, onder het Belgisch Voorzitterschap van de EU. De CGD zal hierover verder geïnformeerd worden Groupe Pompidou Aan alle landen die deel uitmaken van de Pompidou-groep werd in het voorjaar van 2008 gevraagd een overzicht te maken van de verschillende therapeutische behandelingssystemen voor drugsgebruikers (vormen van behandeling, financiering en organisatie). Het secretariaat van de CGD heeft in opdracht van het overlegplatform behandeling van de Pompidou-groep een inventaris opgemaakt, die in april besproken werd in de CGD. Inmiddels zijn alle synopsissen van de landen die deel uitmaken van dit platform behandeling samengebundeld. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 6

7 Het secretariaat informeert de CGD ook dat in het platform onderzoek aan een rapport met betrekking tot coherent addiction policy wordt gewerkt. De Belgische bijdrage hiertoe is het National Report on Drugs 2007 van het WIV. Een vergadering van dit platform is doorgegaan op 20 en 21 mei in Polen. Het platform wenst, onder meer door de oprichting van een online register 7, de interactie tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid te versterken Uitwisseling van informatie Fonds ter bestrijding van de verslavingen - Huishoudelijk reglement m.b.t. de uitbreiding comités tabak en verslavingen Het KB van 28 december 2006 dat de werking van dit Fonds stipuleert is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 februari In het kader van dit Fonds werd het comité verslavingen en het comité tabak opgericht. Deze comités hebben twee opdrachten: (a) advies verlenen aan de Minister over de ingediende projecten en (b) advies verlenen over de te volgen richting, respectievelijk met betrekking tot de strijd tegen verslavingen en de strijd tegen het tabaksgebruik. Het comité verslavingen is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de beleidscel van de Minister van Volksgezondheid, vier vertegenwoordigers van de federaties die de gespecialiseerde instellingen inzake verslavingen verenigen, twee wetenschappelijke experten, een vertegenwoordiger van het RIZIV en twee vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid. Het comité tabak is onder meer samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de beleidscel van de Minister van Volksgezondheid, een vertegenwoordiger van het RIZIV, twee vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid en twee deskundigen in tabaksgebruik. In juni zijn de comités verslavingen en tabak opnieuw bijeengekomen om advies uit te brengen betreffende de ingediende aanvragen voor verlengingen van de projecten Een definitief advies werd pas geformuleerd in oktober vermits een aantal projectvoorstellen nog moesten aangepast worden, of omdat het comité nog bijkomende informatie gevraagd had om een gefundeerd advies m.b.t. de verlengingsaanvraag te kunnen verlenen. In totaal werd aan 23 projecten een verlenging toegekend. De Ministeriële Besluiten tot toekenning van deze subsidies werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 november Dit kan geraadpleegd worden via - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 7

8 Begin mei werd een tweede oproep in het kader van het Fonds ter bestrijding van de verslavingen gelanceerd; in september zijn de comités bijeengekomen om een advies te verstrekken m.b.t. deze nieuwe projectvoorstellen. Uiteindelijk werden 15 nieuwe projecten weerhouden, die eind december in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. Ingevolge een afspraak gemaakt op de IMC Volksgezondheid van 11 maart 2008 werd aan de CGD gevraagd te onderzoeken of, en in voorkomend geval, volgens welke modaliteiten, de comités tabak en verslavingen, zoals omschreven in het KB van 28 december 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor subsidiëring door het Fonds tot bestrijding van de verslavingen, uitgebreid kunnen worden met een vertegenwoordiger van elk lid van de IMC. Dit voorstel werd een eerste keer aangekaart in de vergadering van de CGD van april en een concreet voorstel werd verder uitgewerkt tijdens de bijeenkomst in mei, toen voorgesteld werd dat er, per oproep, twee leden van de IMC zouden kunnen deelnemen aan de comités door het aanduiden van elk één vertegenwoordiger, die zou optreden als observator. Er werd tevens voorzien dat er een beurtrol opgesteld zou worden, die gebaseerd is op de beurtrol voor het voorzitterschap van de IMC. Dit voorstel werd voorgelegd aan de IMC van 17 juni De uitbreiding van de comités verslavingen en tabak met twee leden van de IMC werd goedgekeurd, mits het toekennen van stemrecht aan de leden. Deze leden functioneren dus niet als observatoren, maar als effectieve leden. Conform voorgaande beslissingen heeft het secretariaat van de CGD een ontwerp van huishoudelijk reglement m.b.t. de uitbreiding van het comité verslavingen uitgewerkt, dat besproken werd in het najaar van Het ontwerp werd op vraag van een aantal leden van de CGD gewijzigd. In dit nieuwe ontwerp werd bepaald dat het comité verslavingen, zoals bedoeld in artikel 3 van het KB van 28 december 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor subsidiëring die door het Fonds ter bestrijding van de verslavingen, uitgebreid wordt met twee effectieve leden, die deel uitmaken van de IMC, en die door deze laatste jaarlijks worden aangeduid. Dit ontwerp van huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in oktober Dit werd ook meegedeeld aan de IMC van 8 december. Aan de IMC werd tevens gevraagd dat deze leden zo spoedig mogelijk worden aangeduid, zodat zij kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het comité die zullen plaatsvinden met het oog op de evaluatie van de projectvoorstellen die in het kader van de volgende oproep ingediend zullen worden. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 8

9 Infodag betreffende het Fonds Verslavingen De leden van de CGD werden uitgenodigd om deel te nemen aan de infodag betreffende het Fonds Verslavingen, die door de dienst psychosociale gezondheidszorg (cel drugs) van de FOD Volksgezondheid begin september 2008 georganiseerd werd. Tijdens deze infodag kwamen de volgende thema s aan bod: ouders met een verslavingsprobleem, kinderen van ouders met een verslavingsprobleem, versterking van het bestaande zorgaanbod en tabak. Een samenvatting van de presentaties is beschikbaar op de website van de Cel Drugs Nationale mediacampagne over alcohol en andere drugs door vzw IDA De federale Minister financiert, in het kader van het Fonds ter bestrijding van de verslavingen, een nationale mediacampagne over alcohol en andere drugs. De coördinatie en invulling van deze campagne is, binnen een specifiek kader, toegewezen aan de vzw IDA. Gelet op de omvang en aard van deze campagne werd deze, op vraag van de voorzitter, voorgesteld aan de CGD Varia In februari geeft de vertegenwoordiger van Minister Vanackere een presentatie van de stand van zaken betreffende de Gezondheidsconferentie alcohol, tabak en andere drugs van Minister Vanackere. De Vlaamse Gemeenschap wenste expliciet het advies van de CGD in te winnen met betrekking tot het ontwerp van beleidsplan, en zal later eventueel ook met betrekking tot specifieke onderdelen van het plan nog advies vragen aan de CGD. 3. UITWERKING VAN OVERLEGDE BELEIDSPROJECTEN VOOR EEN GEINTEGREERD GEZONDHEIDSBELEID INZAKE DRUGS "De uitwerking van overlegde beleidsprojecten voor een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs" 3.1. Interministeriële Conferenties Volksgezondheid In 2008 werden drie interministeriële conferenties georganiseerd: op 11 maart, 17 juni en 8 december Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 9

10 De volgende dossiers werden er voorgelegd: - de Algemene Cel Drugs (cfr. 3.2) - de Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende het toekomstig alcoholbeleid (cfr. 3.3) - het Fonds Verslavingen: het samenwerkingsakkoord tabak (cfr. 3.4) en het huishoudelijk reglement betreffende de uitbreiding van de comités verslavingen en tabak (cfr ). Alle IMC s werden voorbereid in de schoot van de CGD en na afloop van elke IMC werd ook uitgebreid gerapporteerd over de resultaten hiervan. Gezien de impact van de beslissingen die tijdens de interministeriële conferenties genomen worden, heeft de CGD beslist voortaan bij elke vergadering de IMC te agenderen Algemene Cel Drugs (ACD) Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van 2008, die mede onder impuls van de CGD gerealiseerd werd, is de oprichting van de Algemene Cel Drugs. Ter herinnering. De Algemene Cel is officieel opgericht in het Samenwerkingsakkoord dat op 2 september 2002 door de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten is ondertekend 9. De Algemene Cel heeft als doel een algemeen en geïntegreerd drugsbeleid uit te werken. Ze wordt samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillende Belgische regeringen op federaal, gewestelijk en gemeenschapsvlak. Elke partij die het Samenwerkingsakkoord van 2002 heeft ondertekend, moet van haar Parlement instemming verkrijgen door een wet, een decreet of een ordonnantie. In 2008 was door alle partijen ingestemd met het akkoord. Conform de bepalingen van het samenwerkingsakkoord is de operationalisering van dit akkoord toegewezen aan de Minister die de Volksgezondheid tot haar bevoegdheden heeft. Minister Onkelinx heeft zich er duidelijk toe geëngageerd om de oprichting van deze Algemene Cel in 2008 te realiseren. De CGD werd erover geïnformeerd dat te dien einde in het voorjaar van 2008 een kabinetsvergadering georganiseerd zou worden met de relevante actoren. Tijdens de IMC van juni 2008 werd afgesproken dat Minister Onkelinx de regeringsleiders zou uitnodigen om vóór 1 september de vertegenwoordigers van hun respectievelijke regeringen aan te duiden. Verder heeft ze ook aan de Eerste Minister gevraagd de beslissing in te winnen van het Overlegcomité betreffende de aanduiding van de Interministeriële Conferentie Drugs. 9 Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een algemeen en geïntegreerd drugsbeleid. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 10

11 De installatievergadering van de ACD kon uiteindelijk plaatsvinden op 30 september De ACD kwam een tweede keer bijeen in december De leden van de CGD werden over deze vergaderingen uitgebreid geïnformeerd en zij ontvangen ook telkens het verslag van de vergadering van de ACD. De leden van de CGD merken op dat er verdere verduidelijking nodig is met betrekking tot de werking en mandaten van de verscheidene werkcellen (cel gezondheidsbeleid drugs, cel controle en cel internationale samenwerking) vermits het samenwerkingsakkoord in dit verband niet erg duidelijk is. De CGD is het er in alle geval over eens dat zowel de ACD als de werkcellen zowel activiteiten op eigen initiatief kunnen ontwikkelen, als op vraag van een lid van de Cel of de bevoegde Interministeriële Conferentie. In de toekomst zal de ACD dus ook opdrachten kunnen geven aan de CGD. Dit betekent wel dat volledige transparantie en communicatie van de opdrachten en activiteiten van de werkcellen naar de ACD, en omgekeerd, in elk geval onontbeerlijk zullen zijn voor een goede werking Nationaal Alcohol Actie Plan (NAAP) - Gemeenschappelijke Verklaring Alcohol Voor de WHO is het belangrijk dat een globaal gezondheidsbeleid inzake alcohol ontwikkeld wordt. De CGD heeft van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van juni 2005 het mandaat gekregen om een voorstel van beleidsplan betreffende alcohol uit te werken. Dit plan is gebaseerd op het Framework for Alcohol Policy van de WHO. In 2007 werd de CGD sterk belast met de redactie van het plan. Telkens opnieuw werd de discussienota aangepast conform de opmerkingen van de leden. Tevens werd in dit kader een expertenwerkgroep opgericht. De tekst werd een laatste keer becommentarieerd tijdens de vergadering van januari Deze opmerkingen werden geïntegreerd in de finale tekst van het NAAP. Dit ontwerp NAAP zou ter goedkeuring voorgelegd worden aan de IMC van maart. Na overleg met het secretariaat van de IMC is evenwel gebleken dat een Gemeenschappelijke Verklaring méér opportuun leek dan de goedkeuring van een nationaal alcohol actie plan vermits de acties en doelstellingen grotendeels buiten de bevoegdheden van de leden van de IMC vallen. De CGD ging akkoord met de ondertekening van een Verklaring, waarin alle doelstellingen van het plan opgenomen werden. Het plan werd omgevormd tot een ontwerp van nationaal alcohol actie plan, dat als bijlage bij de Verklaring toegevoegd werd. De Verklaring vermeldde tevens de oprichting van drie werkgroepen, die verdere acties zullen uitwerken met betrekking tot domeinen die onder de bevoegdheid vallen van de ministers die lid zijn van de IMC: (a) geïntegreerde preventie, (b) risicodetectie, vroeginterventie en hulpverlening en (c) publiciteit. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 11

12 De leden van de CGD gingen ook akkoord om naar aanleiding van de goedkeuring van deze Verklaring een persbericht te verspreiden. Tijdens de vergadering van de CGD van maart rapporteerde het secretariaat over de opmerkingen die door de Ministers geformuleerd werden tijdens de IMC Volksgezondheid van 11 maart. De Ministers hebben tijdens de IMC van 11 maart 2008 akte genomen van de documenten en hebben geoordeeld dat de teksten te algemeen geformuleerd waren en de strategieën grotendeels buiten de bevoegdheden vielen van de IMC Volksgezondheid. Er werd daarom beslist dat het dossier besproken zou worden op het niveau van de kabinetschefs, die (a) concrete actiepunten zouden aanduiden en (b) de procedure zouden bepalen voor het betrekken van de relevante Ministers. Definitieve beslissingen zouden voorgelegd worden op de IMC van juni De belangrijkste opmerkingen die door de Ministers geformuleerd werden op de IMC waren dat bepaalde groepen, met name de jongeren en zwangere vrouwen, méér expliciet dienden opgenomen te worden in het plan. Voorts wenst men concrete en operationele maatregelen, waarbij duidelijkheid wordt gecreëerd over wat gedaan wordt inzake maatregelen buiten de bevoegdheden van de IMC, en eventueel de werkgroep publiciteit uit te breiden met de bevoegde actoren. Tot slot werd beslist dat het Nationaal Alcohol Actie Plan geoperationaliseerd dient te worden binnen de schoot van de Algemene Cel Drugs. Deze beslissingen zijn genomen buiten de CGD en kortelings in de aanloop naar de IMC en maakten dan ook het voorwerp uit van discussie binnen de CGD over de gevolgde procedure. De Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid, die ondertekend werd door alle betrokken Ministers op 17 juni 2008 en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2008, is ook beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid 10. Tevens werd afgesproken dat tijdens de IMC van 8 december 2008 gerapporteerd zou worden over de verdere uitvoering van deze Gemeenschappelijke Verklaring door de betrokken ministers. In de Gemeenschappelijke Verklaring is ook voorzien dat de Ministers van Volksgezondheid de wetgeving op de verkoop en distributie van gemengde dranken, alcopops genoemd, wensen te onderzoeken. Gezien het niet duidelijk is wat precies verstaan moet worden onder alcopops (moet er een minimum hoeveelheid alcohol aanwezig zijn?) heeft het secretariaat van de CGD in oktober een brief voorbereid waarin het standpunt van de FOD Financiën ter zake gevraagd wordt. Tijdens de IMC van 8 december 2008 hebben de ministers kennis genomen van de stand van zaken inzake de uitvoering van de Gemeenschappelijke Verklaring. Zij hebben zich er meer bepaald toe geëngageerd om de Verklaring door te sturen naar de bevoegde ministers en hierover bilaterale gesprekken op te starten Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 12

13 Tijdens de volgende IMC, die in maart 2009 georganiseerd wordt, zullen de realisaties van de betrokken ministers verder opgevolgd worden. De rol van de CGD bestaat er momenteel vooral in de uitvoering van de Gemeenschappelijke Verklaring te stimuleren, maar de CGD hoeft zelf voorlopig inhoudelijk niks uit te werken in dit dossier. De CGD zal via de leden van de kabinetten op de hoogte gehouden worden van de stappen die de verscheidene overheden gezet hebben in dit dossier Samenwerkingsakkoord tabak advies Raad van State over voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tabak Het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, en het Waalse Gewest over de bestrijding van het tabaksgebruik werd goedgekeurd op de IMC van 11 december 2006 en werd door alle partijen ondertekend. Conform de beslissing van de IMC van maart 2008 heeft de Minister, die de Volksgezondheid onder haar bevoegdheden heeft, het advies van de Raad van State ingewonnen betreffende het voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tabak. Het advies werd begin september ontvangen 11 en vervolgens gecommuniceerd aan de leden van de CGD. In de vergadering van de CGD van september heeft het secretariaat de essentiële punten van dit advies samengevat. Aan de leden van de Cel werd gevraagd dat zij hun Minister zouden consulteren en hun standpunten over het advies en de verder te volgen procedure zouden meedelen aan de CGD. Het advies werd meerdere malen geagendeerd op de CGD, maar zonder beslissing. Uiteindelijk werd afgesproken dat de standpunten van de verschillende ministers meegedeeld zouden worden aan de IMC. Na enige discussie werd beslist de vraag of een uitbreiding van het samenwerkingsakkoord naar het volledige Fonds ter bestrijding van de verslavingen gewenst is, voor te leggen aan de IMC van maart In voorbereiding op deze IMC heeft Minister Onkelinx midden december een IKW samengeroepen, maar het zal pas in 2009 zijn dat er in de IMC beslist zal worden welke gevolgen aan dit advies van de Raad van State gegeven zal worden met het oog op het acteren van een definitieve oplossing. 11 Advies van de Raad van State met nr /VR/V van 5 september Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 13

14 4. SPECIFIEKE MISSIES VAN DE CGD 4.1. Adviezen en aanbevelingen Het uitbrengen van gemotiveerde adviezen en aanbevelingen over de drugbeleidsafstemming, de afstemming van acties en de effectiviteit ervan, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de akkoordsluitende overheden Naar aanleiding van een vraag van de voorzitter voor een debat over het stijgend (en gewijzigd) gebruik van cocaïne, en de reacties vanuit de praktijk hierop, werd dit punt geagendeerd op de vergadering van juni, en werden de VAD, Fédito Bruxelles en Wallonne en Federaal Wetenschapsbeleid uitgenodigd. Het secretariaat van de CGD had hiervoor een nota voorbereid die als basis diende voor de discussie. De vertegenwoordigster voor FWB heeft er eveneens de studie over de metabolieten van cocaïne in het Belgisch afval-en oppervlaktewater voorgesteld. Ook tijdens de volgende vergaderingen van de CGD werd deze problematiek verder besproken. Tijdens deze vergaderingen kwam onder meer het gebrek aan cijfermateriaal (zeker voor wat betreft bepaalde doelgroepen en milieus) aan bod. Ook werd er op gewezen worden dat het probleem niet mag worden gebanaliseerd en dat het daarom belangrijk is te benadrukken dat het gebruik van cocaïne schadelijk is voor de gezondheid. Tevens werd nagedacht over de nood aan een gedifferentieerde aanpak inzake preventie en behandeling van de verschillende soorten gebruikers, de nood aan een degelijke vorming van de artsen i.v.m. het gebruik van stimulerende middelen en over de rol/impact van de media ter zake. De CGD heeft beslist een advies te formuleren rond de cocaïneproblematiek, zoals zij hiertoe gemandateerd is door het protocolakkoord. Het advies werd meermaals aangepast conform de opmerkingen die door de leden van de CGD of door de experten werden geuit, en het werd uiteindelijk goedgekeurd door de CGD in december. Begin 2009 wordt dit advies officieel verstuurd naar de leiders van de federale Regering en de deelregeringen Voorstellen om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren Voorstellen doen om de kwaliteit van de gegevens en informatie die door iedere akkoordsluitende overheid aan de Cel worden overgemaakt te optimaliseren om de hierboven omschreven opdrachten, te kunnen vervullen" Cfr. TDI, punt Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 14

15 4.3.Samenwerkingsprotocollen Het voorstellen en voorbereiden van samenwerkingsprotocollen ten einde concrete overlegde doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen worden geëvalueerd via concrete indicatoren Cfr. samenwerkingsakkoord tabak, punt 3.4. Cfr. NAAP Gemeenschappelijke Verklaring toekomstig alcoholbeleid, punt Driejaarlijks rapport Het opmaken van een verslag zoals bedoeld in artikel 6 In november 2007 hebben de leden een eerste versie van het rapport ontvangen. Deze versie bevatte (a) een overzicht van de activiteiten van de verschillende overheden en (b) een samenvatting van de werkzaamheden van de CGD in de periode Op basis van deze informatie heeft het secretariaat een evaluatie opgesteld en aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstig drugsbeleid en de werking van de CGD. Begin 2008 werd dit opnieuw besproken in de CGD en nadat het secretariaat het rapport aangepast had conform de opmerkingen van de leden van de Cel, werd het rapport goedgekeurd door de CGD. Conform art.6 van het protocolakkoord werd dit rapport door de IMC van 11 maart 2008 officieel goedgekeurd. In april werd tevens een persbericht over de publicatie van dit rapport goedgekeurd door de CGD, waarin ook de aanbevelingen van het rapport inzake toekomstig drugbeleid opgenomen werden. Het bericht werd door de FOD Volksgezondheid verspreid in naam van de CGD en is ook terug te vinden op de website van de FOD Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 15

16 5. FUNCTIONEREN VAN DE CGD 5.1. Samenstelling van de CGD in 2008 Overheid Titularis Plaatsvervanger Federaal Voor Minister Onkelinx (voor Volksgezondheid) Voor Minister Onkelinx (voor Volksgezondheid) Voor Minister Onkelinx (voor Sociale Zaken) Voor Minister Onkelinx (voor Sociale Zaken) Vlaamse Gemeenschap Voor Minister Vanackere, vervangen door Minister Heeren (vanaf december) Voor Minister Vanackere, vervangen door Minister Heeren (vanaf december) Voor Minister Vanackere, vervangen door Minister Heeren (vanaf december) Franse Gemeenschap Isidore Pelc Déborah Gustin François Perl André Deswaef (vervangt sinds maart dhr. Geert Verscuren) Luc Vuylsteke de Laps N (nog niet aangeduid i.p.v. Barbara Vandenbulcke) Alexander Witpas Stan Ansoms Isabel Moens Marijs Geirnaert Dirk Dewolf Annemie Mievis Voor Minister Fonck Tatiana Pereira Brigitte Charles Waals Gewest Voor Minister Donfut Daphné Thirifay Hugues Reyniers Duitstalige Gemeenschap Voor Minister Gentges Murielle Mendez COCOF Voor Minister Cerexhe Dominique Maun Valérie Paternotte COCOM Voor de Ministers Cerexhe / Vanhengel Marc Vanderveken Marlies Vos Henry de Generet - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 16

17 5.2. Wetenschappelijke secretariaat Net zoals tijdens de vorige jaren heeft het personeel van de Cel Drugs van de FOD Volksgezondheid ingestaan voor het wetenschappelijk secretariaat van de CGD en de followup van de dossiers: Kurt Doms heeft het merendeel van het secretariaat van de CGD verzekerd en was, als coördinator van de cel drugs binnen de FOD Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de verdeling en opvolging van de bijkomende opdrachten van de andere leden van deze cel. Caroline Theisen was verantwoordelijk voor de coördinatie van het advies cocaïne. Jelle Osselaer was verantwoordelijk voor de coördinatie van het Nationaal Alcohol Actie Plan en de Gemeenschappelijke Verklaring inzake het toekomstig alcoholbeleid. Claudine Darte stond in voor de administratieve en logistieke ondersteuning De andere leden van de cel drugs, Ilse Declercq en Katia Huard, hebben verschillende gerichte taken voor de CGD uitgevoerd Agenda De CGD heeft tienmaal vergaderd in 2008: 22 januari 19 februari 18 maart 15 april 20 mei 24 juni 16 september 21 oktober 18 november 16 december In 2008 hebben de leden van de Cel Gezondheidsbeleid Drugs of hun vertegenwoordigers aan andere vergaderingen deelgenomen in het kader van de door de CGD behandelde dossiers, zoals bijvoorbeeld de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad waarin een advies gevraagd wordt betreffende het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap. Sommige leden van de CGD zullen ook zetelen in de Algemene Cel Drugs. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 17

18 III. Subsidies De CGD wordt door de verschillende overheden gefinancierd volgens het Protocolakkoord van 31 mei 2001 waarin in artikel 5, 1 de betalingsregels vermeld worden. De jaarlijks geïndexeerde bedragen moeten vóór de maand maart van het jaar waarop ze betrekking hebben, worden gestort. Berekening: Bedragen in euro voor het jaar 2008, aangepast aan de index van december 2007 (122.23) Index mei 2001 = (Source: (Oorspronkelijk bedrag dat in het Protocolakkoord is vastgelegd) x index december 2007 (122.23) index mei 2001 (108.43) Overheid Berekening Totaal Federale Regering ,14 x Vlaamse Gemeenschap ,96x Franse Gemeenschap ,01 x Waals Gewest ,41 x GGC 4.945,48 x FGC 4.945,48 x , , , , , ,90 Totaal van de subsidies voor de CGD voor 2008: ,26 79 % is voorbehouden voor het personeel: ,11 21 % is voorbehouden voor de werkingskosten: ,15 De officiële aanvraag voor de subsidies van de CGD voor 2008 werd in maart 2008 aan de overheden gestuurd. Het samenvattend dossier en de bewijsstukken voor 2008 worden in 2009 aan de CGD bezorgd voor goedkeuring. In 2008 werden de uitgaven van 2007 besproken en goedgekeurd door de CGD. Na bespreking en aanpassingen van het dossier wordt dit goedgekeurd. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 18

19 IV. «Evaluatie» van 2008 In 2008 heeft de CGD in eerste instantie verder gewerkt rond de prioriteiten die ook reeds in 2007 aan bod kwamen, zoals het toekomstig alcoholbeleid, het fonds verslavingen, het samenwerkingsakkoord tabak en de uitvoering van het protocol inzake TDI. Daarnaast heeft de CGD ook het initiatief genomen om zich te buigen over een aantal meer actuele thema s, zoals het stijgend cocaïnegebruik. Deze problematiek werd meermaals besproken tijdens de vergaderingen van de CGD, en heeft uiteindelijk geleid tot een advies inzake het gebruik van cocaïne, dat met de medewerking van een aantal deskundigen tot stand is gekomen. Op verschillende domeinen, en zowel met betrekking tot nationale als internationale topics, werd informatie uitgewisseld. Deze informatie uitwisseling is een belangrijk element in de werking van de CGD, en leidt tot vruchtbare discussies. Er moet niettemin over gewaakt worden dat de CGD niet louter als communicatieforum gaat fungeren. Veel beslissingen worden immers niet binnen de CGD genomen, maar wel binnen andere fora of IKW s en dit hindert de werking van de CGD, enerzijds omdat de leden veelal onvoldoende gemandateerd zijn om beslissingen te nemen en anderzijds ook omdat het eigenlijk niet altijd duidelijk is welke precies de bevoegdheden zijn van de CGD. Vermits de CGD eigenlijk een werkcel 13 is van de Algemene Cel Drugs werd in de voorbije jaren meermaals de noodzaak tot oprichting van de Algemene Cel Drugs beklemtoond. In 2008 werd de samenstelling van deze Algemene Cel gerealiseerd en in 2009 wordt deze ook effectief operationeel. Voor een optimale werking van deze Algemene Cel en van de werkcellen dient het samenwerkingsakkoord echter verder verfijnd te worden zodat de mandaten en werking van de Algemene Cel en de diverse cellen duidelijk worden. Ook de relatie met de internationale organen die opgericht zijn met het oog op de voorbereiding en coördinatie van de internationale activiteiten van België met betrekking tot de volksgezondheid, dient verder uitgeklaard te worden. Dit vormt zeker één van de grote uitdagingen voor Ook in 2008 werd het budget, dat voorzien is door het protocolakkoord, niet volledig gebruikt. Er is vooral een overschot op het onderdeel werkingsmiddelen. Er dient nagegaan te worden of deze middelen in de toekomst niet ingezet kunnen worden om gezamenlijke acties meer kracht bij te zetten. Tenslotte is het belangrijk bij het begin van het nieuwe werkingsjaar zoveel mogelijk de prioriteiten voor 2009 duidelijk te formuleren, dit onder voorbehoud van voormelde opmerking betreffende verduidelijking van het mandaat van de CGD. 13 De CGD is momenteel de enige werkcel die reeds is samengesteld en die reeds enkele jaren operationeel is. De twee overige werkcellen, de cel controle en de cel internationale samenwerking zullen pas in 2009 hun werkzaamheden kunnen starten. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 19

20 De lopende en toekomstige opdrachten van de CGD zijn: de opvolging van de Algemene Cel Drugs, de actualisering van de federale beleidsnota drugs, de internationale coördinatie, het samenwerkingsakkoord tabak en de uitvoering van het protocol inzake TDI. Gezien de opdrachten die worden gegeven door de IMC prioriteit krijgen en systematisch opgevolgd worden door de leden van de CGD, werd ook beslist voortaan tijdens elke vergadering een apart punt IMC te agenderen. Daarenboven dient er ook rekening mee gehouden te worden dat ook de Algemene Cel vanaf 2009 opdrachten zal kunnen toewijzen aan de CGD. Afkortingen MB IMC FGC GGC CGD Algemene Cel EWS RIZIV WIV EU EWWD INCB FOD IKW UNODC TDI Ministerieel Besluit Interministeriële Conferentie Franse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Cel Gezondheidsbeleid Drugs Algemene Cel Drugsbeleid Early Warning System Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ( Europese Unie Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving ( International Narcotic Control Board ( Federale Overheidsdienst Interkabinettenwerkgroep United Nations Office on Drugs and Crime Treatment Demand Indicator - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 20

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 1

ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 1 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst psychosociale gezondheidszorg Cel Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2007 ACTIVITEITENRAPPORT - Cel Gezondheidsbeleid Drugs - 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. Cel Gezondheidsbeleid. Drugs. Maart 2006

ACTIVITEITENVERSLAG. Cel Gezondheidsbeleid. Drugs. Maart 2006 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Cel Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2005 ACTIVITEITENVERSLAG Maart 2006 - Inhoudstafel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RAPPORT

ACTIVITEITEN RAPPORT FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale gezondheidszorg Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2004 ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Gezondheidszorg Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2003 ACTIVITEITENRAPPORT

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling INHOUD 1. Definities... 2 2. De Raad... 2 3. Het Bureau... 3 4. Algemene Vergaderingen... 4 5. Werkgroepen... 5 6. Het Permanent Secretariaat... 6 7. Taalgebruik... 6 8. Forumfunctie en openbaarheid van

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.354/3 van 10 mei 2017 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Advies : Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/6 Advies nr. 03/2016 van 3 februari 2016 Betreft: Advies betreffende het voorontwerp van besluit van het Verenigd College houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012, gewijzigd door de ordonnantie

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau maart 2009 De verschillende

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Het samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Lokale Coördinatie Drugs Brussel

Lokale Coördinatie Drugs Brussel Lokale Coördinatie Drugs Brussel Mei 2004 1 INHOUDSTAFEL I. Historiek II. LCDB : definitie III. Organigram van de L.C.D.B. IV. Doelstellingen V. Werklogica VI. Acties Mei 2004 2 I. HISTORIEK - De locale

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

VR DOC.0083/1BIS

VR DOC.0083/1BIS VR 2017 0302 DOC.0083/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 07/2012 van 26 september 2012 Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

RAADVANSTATE. afdeling Wetgeving. advies /IN van 17 september 2013

RAADVANSTATE. afdeling Wetgeving. advies /IN van 17 september 2013 From: To:0025526701 17/09/2013 13:56 #445 P.002/006 RAADVANSTATE afdeling Wetgeving advies 54.000/IN van 17 september 2013 over een voorontwerp van decreet 'houdende instemming met I 0 de overeenkomst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; SCSZ/05/99 1 BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP ) AAN DE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/6 Advies nr 04/2016 van 3 februari 2016 Betreft: Adviesaanvraag van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het voorontwerp van decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport (CO-A-2016-002)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie