Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) Objectieve veiligheid: veel voorkomende criminaliteit (slachtofferschap) Subjectieve veiligheid (onveiligheidsgevoel, vermijdingsgedrag, onveilige plekken) 14 2 Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied Veilige bedrijven Veiligheid rondom uitgaan en horeca Veilige evenementen 22 3 Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeugd Criminele jeugd (verdachten, HALT) Jeugd, alcohol en drugs 27 4 Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Brandveiligheid Externe veiligheid Risicobeheersing door brandweer 31 5 Integriteit en veiligheid 32

2 Colofon Gemeente Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Serie Statistiek 2012 / 15 november

3 Inleiding Hoe is het gesteld met de veiligheid en leefbaarheid in? Op die vraag is niet zo maar een antwoord te geven. Want wat is veilig? Wil je dan weten hoe veilig is in vergelijking met voorgaande jaren? Of wil je juist vergelijken met andere steden van vergelijkbare omvang? En gaat het over veel voorkomende criminaliteit, of bijvoorbeeld om evenementen? Gaat het om veiligheid die is vastgelegd in bijvoorbeeld aangiften, of om het gevoel van de burger? De veiligheidssituatie in, bekeken door de bril van de gemeente, heeft vele facetten, die in deze uitgave zo veel mogelijk aan bod komen. Bronnen De twee belangrijkste bronnen zijn de Veiligheidsmonitor en cijfers uit de registratiesystemen van de politie. De Veiligheidsmonitor is een enquête onder burgers: hoe ervaren zij leefbaarheid en veiligheid? Sinds 2008 is een min of meer stabiele cijferreeks opgebouwd, waarbij in 2009 en 2011 zelfs is ingezoomd tot op het niveau van de tien CBS-districten die telt. Wat betreft de cijfers van de politie spelen veranderingen ons parten: de politie is in 2009 overgegaan op een ander registratiesysteem. In deze nieuwe opzet zijn nu cijfers van 2010 en 2011 beschikbaar. Vergelijking met eerdere jaren is dus niet mogelijk. Presentatie Er zijn verschillende indelingen mogelijk om de cijfers te presenteren. In de Programmabegroting is een indeling naar beleidsterreinen en doelen. In het Integraal Veiligheidsplan is een indeling naar speerpunten. Ook de gebiedsscan, die de politie heeft opgezet (tertiaalscan) gaat in op onderdelen van het geheel. Voor deze uitgave is niet voor één van deze indelingen gekozen om de simpele reden dat is gezocht naar een indeling die zo min mogelijk aan verandering en beleidsprioriteiten onderhevig is, allesomvattend is, maar waar wel ruimte is voor extra aandacht voor speerpunten Er is gekozen voor de indeling van de VNG: de methode Kernbeleid Veiligheid. Deze methode is speciaal voor gemeenten ontworpen voor het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid. De VNG heeft deze methode in 2010 herzien. In de methode worden vijf veiligheidsvelden met elk een aantal thema s onderscheiden. De vijf velden komen in deze uitgave terug als hoofdstukken. 3

4 1. Veilige woon- en leefomgeving Een veilige woon- en leefomgeving voldoet aan bepaalde eisen op sociaal en fysiek gebied. Deze aspecten komen, zowel objectief als subjectief, aan de orde in dit hoofdstuk. Prettige relaties tussen de mensen die er wonen en verblijven (1.1 Sociale kwaliteit), een prettige openbare ruimte, zonder te veel ergernissen en overlast (1.2 Fysieke kwaliteit) en zo min mogelijk criminaliteit in de eigen omgeving (1.3 Veel voorkomende criminaliteit). Paragraaf 1.4 gaat in op de subjectieve veiligheid, zoals gevoel van onveiligheid en vermijdingsgedrag.. Voor de volgende speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan en de Programmabegroting worden in dit hoofdstuk cijfers geleverd: huiselijk geweld woninginbraken overlast gerelateerd aan zwervers en daklozen handhaven alcoholbeleid beperken criminaliteit (in de eigen leef- en woonomgeving) 1.1. Sociale kwaliteit Sociale cohesie De sociale kwaliteit van een buurt heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt. Deze kunnen bijvoorbeeld gemeten worden aan de betrokkenheid in de buurt en sociale netwerken. Ze kunnen onder druk komen te staan door allerlei vormen van overlast (van buren, zwervers, drugs). Sociale kwaliteit kan worden gemeten met de schaalscore sociale cohesie uit de Veiligheidsmonitor en is gebaseerd op de volgende stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De sociale cohesie is voor al jaren 5,8 of 5,9. Nederland als geheel scoort een 6,3. Sociale cohesie Nederland 6,3 5,8 G32 6,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Bron: Veiligheidsmonitor, 2011 Er zijn verschillen tussen de 10 districten in gemeenten: Het Bos- en Gasthuisdistrict scoort een 5,3. Stevenshof en de Binnenstad Noord en Zuid scoren een 5,5. Deze districten hebben dus een lagere sociale cohesie. Aan de bovenkant scoren Noord, het Roodenburgerdistrict en het Boerhaavedistrict een 6,5. 4

5 Sociale overlast In 2011 registreerde de politie in bijna incidenten van sociale overlast. Dit betreft verschillende vormen van overlast. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de jeugd(overlast). Aantal incidenten overlast in de woon- en leefomgeving Totaal sociale overlast/sociale kwaliteit Waarvan: Woonoverlast/ burengerucht/relatieproblemen Overlast overspannen persoon Overlast zwervers Drugsoverlast Overige sociale overlast Overlastgevende jeugd Bron: Politie Hollands Midden Onderstaande grafiek geeft het percentage aren weer, dat denkt dat bepaalde vormen van overlast vaak voorkomt in de buurt. Dat hoeft nog niet te betekenen dat men er ook last van heeft. Vanaf 2012 zal de vraagstelling hierop iets wijzigen, en wordt ook gevraagd of men er zelf daadwerkelijk overlast van heeft. Jongerenoverlast is, samen met dronken mensen op straat en geluidsoverlast (anders dan van verkeer) het meest voorkomende buurtprobleem. Het lastig worden gevallen op straat, overlast van drugs en overlast van zwervers/daklozen komt volgens de bewoners minder vaak voor. Sociale overlast in de buurt: % komt vaak voor overlast groepen jongeren 15% geluidsoverlast (geen verkeer) 12% overlast zw ervers/daklozen 6% op straat lastig gevallen 3% dronken mensen op straat 13% drugsoverlast 6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Bron: Veiligheidsmonitor 5

6 Deze cijfers verhullen wel de onderling soms grote verschillen tussen de districten: dronken mensen op straat: varieert van 3% (Stevenshof, Roodenburger) tot 40% en 41% (respectievelijk Binnenstad-Noord en Zuid). groepen jongeren: varieert van 4% (Roodenburger) tot 27% (Binnenstad-Zuid). Ook de andere items variëren, maar minder sterk. Drugsoverlast komt in 4 districten wat meer voor: Binnenstad-Noord en Binnenstad-Zuid, -Noord en het Stationsdistrict. Het is een speerpunt om de overlast gerelateerd aan zwervers en daklozen terug te dringen. Omdat dit voor een belangrijk deel in -Midden speelt worden hiervan ook de cijfers per stadsdeel weergegeven. Overlast van drugs is gerelateerd aan overlast van zwervers/daklozen, daarom wordt ook dit uitgesplitst naar stadsdeel. Overlast zwervers / daklozen en drugs per stadsdeel: % komt vaak voor drugsoverlast West 5% drugsoverlast Zuid 3% drugsoverlast Noord 6% drugsoverlast Midden 10% overlast zw ervers/daklozen West 2% overlast zw ervers/daklozen Zuid 2% overlast zw ervers/daklozen Noord 5% overlast zw ervers/daklozen Midden 15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Bron: Veiligheidsmonitor 6

7 Sociale cohesie, sociale overlast en rapportcijfer leefbaarheid Tot slot van deze paragraaf combineren we deze gegevens uit de Veiligheidsmonitor met het rapportcijfer leefbaarheid om een beeld te geven van de perceptie van de woon- en leefomgeving per district. De leefbaarheid is weergegeven in een rapportcijfer, de andere twee grootheden als een schaalscore, waarbij voor de sociale overlast geldt (donkerste staafjes): hoe lager, hoe beter. Sociale cohesie, sociale overlast en rapportcijfer leefbaarheid 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Binnenstad- Zuid Binnenstad- Noord Stations district - Noord Roodenburg erdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaaved istrict Merenw ijk Stevenshof Slaaghw ijk Sociale cohesie 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 5,3 5,7 6,5 6,0 5,5 5,2 6,3 Sociale overlast 3,9 3,6 2,6 2,3 1,0 1,5 2,2 1,5 1,7 1,6 3,1 1,2 rapportcijfer leefbaarheid 7,5 7,3 7,3 6,9 7,7 7,2 7,0 7,8 7,3 7,2 6,5 7,6 Merenw ijk (excl. Slaaghw ijk) Bron: Veiligheidsmonitor 2011 We zien bijvoorbeeld dat het Roodenburgerdistrict een grote sociale cohesie en weinig sociale overlast heeft; de leefbaarheid krijgt daar een hoog rapportcijfer. Dit beeld vinden we ook in de Merenwijk (exclusief de Slaaghwijk) en Boerhaavedistrict. In Binnenstad-Zuid is eveneens een hoog rapportcijfer voor de leefbaarheid, ondanks relatief veel sociale overlast en weinig sociale cohesie. De Slaaghwijk staat er op basis van deze gegevens het minst goed voor: veel sociale overlast, weinig cohesie en een wat lager rapportcijfer voor de leefbaarheid, maar nog altijd een 6,5. Deze en meer informatie is terug te vinden in het tabellenboek van de Veiligheidsmonitor

8 1.2. Fysieke kwaliteit Bij de fysieke kwaliteit draait het om de vraag hoe de openbare ruimte (met de fysieke voorzieningen) erbij staat. Is er verkeersoverlast en heeft men last van vernielingen? Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes goed onderhouden; in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden; in de buurt is het buiten goed verlicht; in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Zowel door de tijd heen als in de vergelijking met de G32 zijn er weinig opvallende verschillen. In de onderlinge vergelijking met de districten scoort Roodenburgerdistrict beter dan gemiddeld op alle onderdelen. -Noord en Stevenshof scoren op een aantal onderdelen (en de schaalscore als geheel) slechter dan gemiddeld. Schaalscore fysieke voorzieningen Schaalscore fysieke voorzieningen 5,8 5,8 5,9 6,1 5,9 Stellingen: wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden* 62% 61% 63% 67% 63% groen is goed onderhouden* 62% 61% 64% 69% 65% buurt is buiten goed verlicht* 75% 74% 77% 77% 73% er zijn goede speelplekken* 48% 49% 53% 54% 56% er zijn goede voorzieningen voor jongeren* 18% 17% 18% 18% 20% * % (helemaal) mee eens Bron: Veiligheidsmonitor 2011 G32 Verkeersoverlast Ook verkeersoverlast kan een probleem voor de buurt vormen en wordt gemeten in de Veiligheidsmonitor met een schaalscore. Deze is samengesteld uit de volgende onderdelen: te hard rijden parkeeroverlast geluidsoverlast door verkeer agressief verkeersgedrag. Schaalscore verkeersoverlast, en G ,1 4,0 3,7 3,7 3, G Bron: Veiligheidsmonitor 8

9 De ervaren verkeersoverlast als geheel is in vergelijkbaar met de G32 gemiddeld. In de loop der jaren zijn de vormen van verkeersoverlast in niet meer of minder geworden. Vergeleken met de G32 heeft de aar minder last van te hard rijden in de buurt, maar meer parkeeroverlast. Dit laatste deelt ze met andere oude steden als bv. Haarlem, Gouda en Schiedam. Vormen van verkeersoverlast, en G32 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% G % te hard rijden 26% 25% 22% 25% 32% % geluidsoverlast verkeer 15% 17% 14% 16% 16% % agressief verkeersgedrag 12% 11% 10% 12% 14% % parkeeroverlast 33% 31% 29% 32% 28% Bron: Veiligheidsmonitor Vernieling en verloedering In 2011 telde de politie incidenten op het gebied van vernieling (1.269) en overige fysieke overlast (29). Dit is beduidend minder dan 2010, toen waren het er nog Denk hierbij aan vernielingen van auto s, openbaar vervoer, gebouwen en andere objecten. Ook de Veiligheidsmonitor geeft informatie over vernielingen, maar dan gaat het vooral om eigendommen, meer dan om de openbare ruimte. Het heet hier vandalismedelicten. 16% van de aren is hier het afgelopen jaar slachtoffer van geweest; 10% had vernielingen aan de auto. De combinatie van deze twee bronnen maakt duidelijk dat de politie maar een deel van de vernielingen in de registraties heeft. De schaalscore fysieke verloedering (Veiligheidsmonitor) heeft wel helemaal met de openbare ruimte te maken. Het gaat hier om de vraag of in de buurt hondenpoep, bekladding, rommel op straat en vernieling van straatmeubilair vaak voorkomen. Bekladding lijkt langzaam af te nemen, evenals vernieling van straatmeubilair. Vergeleken met de G32 ervaart minder bekladding en meer rommel op straat. Slaaghwijk en -Noord scoren op (bijna) alle onderdelen van de schaalscore fysieke verloedering slecht. Daar, maar ook in de binnenstad vindt meer dan de helft van de inwoners bijvoorbeeld dat rommel op straat vaak voorkomt. 9

10 Schaalscore fysieke verloedering, en G ,8 4,0 3,7 4,0 4, G Bron: Veiligheidsmonitor Fysieke verloedering, verschillende aspecten, en G32 40% 35% 30% 32% 32% 31% 34% 28% 31% 29% 32% 32% 26% 25% 20% 15% 10% 12% 11% 10% 9% 9% 8% 6% 5% 10% 10% 5% 0% G % bekladding % hondenpoep % rom m el op straat % vernielingen straatm eubilair Bron: Veiligheidsmonitor 10

11 1.3. Objectieve veiligheid / veel voorkomende criminaliteit We bespreken hier de veel voorkomende criminaliteit die mensen als inwoner treft. Hiervoor zijn twee bronnen: onderzoeksresultaten uit de Veiligheidsmonitor en registratiecijfers van de politie. Slachtofferschap op basis van de Veiligheidsmonitor: de ervaring van de aar De Veiligheidsmonitor wijst uit dat een op de drie aren het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van enig delict. Dit is iets meer dan in de G32. Het meest voorkomende delict is fietsendiefstal (10% van de aren). Dit verklaart het wat hoger dan gemiddelde slachtofferschap in van vermogensdelicten. De meest ernstige delicten zitten in de categorie geweldsdelicten.7% van de aren is hier het afgelopen jaar slachtoffer van geweest. % inwoners dat afgelopen jaar slachtoffer is geweest van een delict Waarvan slachtoffer? Slachtofferschap, totaal (1 of meer delicten) 34% 35% 32% 35% 30% - Geweldsdelicten, totaal (tussen haakjes: waarvan bedreiging) - Vermogensdelicten, totaal (tussen haakjes: waarvan fietsendiefstal) - Vandalismedelicten, totaal (tussen haakjes: waarvan beschadiging auto) Bron: Veiligheidsmonitor 2011 G % (5%) 7% (5%) 7% (4%) 7% (5%) 6% (4%) 19% (9%) 18% (10%) 17% (8%) 19% ( 10%) 16% (6%) 18% (12%) 19% (12%) 15% (9%) 16% (10%) 15% (10%) De vaak voorkomende fietsendiefstal in wordt vaak toegeschreven aan het feit dat een studentenstad is. Echter, ook vergeleken met andere studentensteden als Delft en Nijmegen heeft veel fietsendiefstal. staat, na Utrecht, Ouder-Amstel en Amsterdam, van alle (227) deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsmonitor op de vierde plaats. Slachtofferschap op basis van de politiecijfers De Informatierapportage van de politie Hollands Midden heeft een categorie objectieve veiligheid / veel voorkomende criminaliteit. Dit omvat vermogens- en geweldsdelicten. Het totale aantal incidenten van criminaliteit in deze categorie is van 2010 op 2011 nagenoeg gelijk gebleven. Wel zijn er verschillen in de onderliggende soorten criminaliteit. 11

12 Aantal incidenten veel voorkomende criminaliteit, bekend bij politie Incidenten Veel voorkomende criminaliteit Waarvan: - diefstal/ inbraak woning diefstal/ inbraak garage, schuur overige diefstal/inbraak/vermogensdelicten (brom-)fietsen diefstal diefstal (van/af) motorvoertuig mishandeling bedreiging ruzie, vechtpartij zeden overige criminaliteit Bron: Politie Hollands Midden In het IVP (Integraal Veiligheidsplan) is woninginbraak een speerpunt. Het aantal incidenten diefstal/inbraak woning is gestegen van 2010 op Ook als we het relateren aan het aantal woningen is het risico op een woninginbraak gestegen. In 2011 waren er 722 incidenten van diefstal/inbraak in een woning, waarvan 74 in studentenwoningen. In 2012 zijn tot 1 oktober 391 woninginbraken geregistreerd, waarvan 50 in studentenwoningen. Aantal incidenten diefstal / woning Incidenten 2010 diefstal/ inbraak woning Waarvan: inbraak woning (incl. poging tot) diefstal in/uit woning (zonder braak) diefstal in/uit woning gevolgd door geweld 2 3 Woninginbraakrisicocijfer (aangiften diefstal/inbraak per woningen) 9,1 12,0 Bron: Politie Hollands Midden In komt relatief veel fietsendiefstal voor, zagen we in de Veiligheidsmonitor. Het aantal geregistreerde incidenten is in 2011 iets gedaald ten opzichte van Aantal incidenten (brom-)fietsendiefstal Incidenten (Brom-)fietsendiefstal Waarvan: - diefstal van fiets diefstal van bromfiets/snorfiets diefstal van (brom-)fiets gevolgd door geweld 6 3 Bron: Politie Hollands Midden 12

13 Een specifieke categorie geweldsincidenten is de High Impact Crime: incidenten van overval, straatroof en (een specifiek aantal soorten) geweld. Dit aantal is gedaald in Aantal incidenten High Impact Crime Incidenten High Impact Crime Waarvan: - overval (in woning of bedrijf) straatroof geweld Bron: Politie Hollands Midden De politie maakt voor de gemeente een speciale selectie om het aantal incidenten en aangiften huiselijk geweld te kunnen bepalen. We zien dat het aangiftepercentage sinds 2008 is gedaald. Het aantal incidenten schommelt nogal. Het probleem bij dit onderwerp is dat het doel uiteraard is het aantal incidenten zo klein mogelijk te laten zijn, maar dat wel zoveel mogelijk incidenten die gepleegd zijn bekend zijn bij de politie. Incidenten en aangiften huiselijk geweld in % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% aangiften incidenten aangifte% 34% 27% 22% 24% aangiften incidenten aangifte% Bron: Politie Hollands Midden 13

14 1.4. Subjectieve veiligheid Onder subjectieve veiligheid wordt hier verstaan of men zich wel eens onveilig voelt, en dan met name in de eigen buurt. Ook gaat het om gedrag om bepaalde mogelijk onveilige situaties te vermijden en om specifieke plekken of situaties waarin men zich onveilig kan voelen. In het algemeen blijkt dat op alle aspecten van subjectieve veiligheid de G32 als groep minder scoort dan het gemiddelde in Nederland. Dit geldt in sterke mate voor het zich wel eens onveilig voelen op bepaalde plekken. Onveiligheidsgevoelens In de Veiligheidsmonitor (VM) wordt gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. De uitkomst voor is dat 20% zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. 33% van de aren voelt zich wel eens onveilig in het algemeen. Dit laatste percentage schommelt door de jaren heen rond de 30%. Over heel Nederland is dit gemiddeld 25%, voor de G32 is dit 31%. Dit laatste verschilt niet significant van. Het rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt is in al jaren een 6,9 of 7,0. In de G32 is dit in 2011 een 6,7. Gevoelens van (on)veiligheid G Rapportcijfer veiligheid eigen buurt 6,9 6,9 7,0 6,9 6,7 Voelt zich wel eens onveilig (algemeen) 25% 30% 27% 33% 31% Voelt zich vaak onveilig (algemeen) 2% 3% 2% 2% 3% Voelt zich weleens onveilig in eigen buurt 18% 22% 20% 20% 23% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt 1% 3% 2% 2% 3% Bron: Veiligheidsmonitor Hieronder staan de 22 middelgrote deelnemende steden aan de Veiligheidsmonitor is de 6 e van rechts. Dit houdt in dat relatief weinig mensen zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt (20% in, 23% gemiddeld). Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Schiedam Arnhem Tilburg Nijmegen Eindhoven Venlo Gouda Helmond Almere 's-hertogenbosch Zoetermeer Dordrecht Breda G32 Haarlem Enschede Leeu wa rden Alkmaar Zaanstad Ede Almelo Delft Hengelo Am ersfoort Zwolle vaak soms zelden nooit Bron: Veiligheidsmonitor

15 Vermijdingsgedrag Om onveiligheidsgevoelens te voorkomen of verminderen kan men bepaalde situaties of plekken vermijden. De meest voorkomende manier om onveiligheid te vermijden is s avonds de deur niet open doen (14% van de aren doet dit vaak, vergelijkbaar met de G32). Dit gebeurt vaker door ouderen (29% vaak) en vrouwen (19% vaak). Maar ook jongeren vertonen soms vermijdingsgedrag. Vermijdingsgedrag en onveiligheidsgevoel dat men vaak vertoont Omlopen/omrijden om onveilige plekken te mijden Zich onveilig voelt 's avonds op straat - 5% 6% 6% 6% Niet open doen 13% 14% Niet op gemak voelen alleen thuis 3% 3% G32 Kind toegang tot bepaalde plekken verbieden 3% 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Bron: Veiligheidsmonitor 2011 Onveilige plekken Als de aren wordt gevraagd om van een aantal specifieke plekken aan te geven of men zich er wel eens onveilig voelt, wordt vooral genoemd: daar waar jongeren rondhangen (51% vaak of soms). Ouderen vinden dit overigens minder vaak dan jongeren. De verschillen met de G32 zijn klein. % dat zich (vaak of soms) onveilig voelt op bepaalde plekken in eigen huis 8% 7% treinstation 31% 30% w aar jongeren rondhangen 52% 51% rondom uitgaansgelegenheden in het centrum 26% 31% 30% 30% w inkelgebied openbaar vervoer 18% 15% 19% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% G32 Bron: Veiligheidsmonitor

16 Subjectieve veiligheid en achtergrondkenmerken Het blijkt dat de gevoelens van (on)veiligheid nogal verschillen naar achtergrondkenmerken. Onder ander de volgende verschillen komen naar voren: mannen/vrouwen vrouwen vertonen meer vermijdingsgedrag dan mannen vrouwen voelen zich vaker onveilig op bepaalde plekken, met name bij het station en waar groepen jongeren rondhangen vrouwen voelen zich vaker onveilig, zowel in het algemeen als in de buurt leeftijd jongeren (15 t/m 34 jaar) voelen zich vaker onveilig, zowel in het algemeen als in de buurt ouderen (met name 65+) vertonen meer vermijdingsgedrag (nl. de deur niet open doen) jongeren voelen zich vaker onveilig op bepaalde plekken, met name rondom uitgaansgelegenheden, in het openbaar vervoer en waar groepen jongeren rondhangen. herkomst niet-westerse allochtonen vertonen meer vermijdingsgedrag opleidingsniveau mensen met een lager opleidingsniveau vertonen meer vermijdingsgedrag (met name de deur niet open doen) mensen met een lager opleidingsniveau voelen zich minder vaak onveilig bij allerlei plekken, zoals uitgaansgelegenheden, waar groepen jongeren rondhangen en bij het station. 16

17 2. Bedrijvigheid en veiligheid Dit hoofdstuk gaat over veiligheid in winkelgebieden (2.1), veiligheid in en om bedrijven (2.2), veiligheid rondom het uitgaan en de horeca (2.3) en bij evenementen (2.4). Voor de volgende speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan en de Programmabegroting worden in dit hoofdstuk cijfers geleverd: overlast rondom horecagelegenheden evenementen 2.1 Veilig winkelgebied In 2011 zijn in 682 incidenten geweest die te maken hebben met diefstal of inbraak in winkels. Dit is onveranderd ten opzichte van Incidenten in het winkelgebied Winkeldiefstal Inbraak winkel Totaal Bron: Politie Hollands Midden Ook is aan inwoners van gevraagd in hoeverre men zich wel eens onveilig voelt op bepaalde plekken. Hier worden zeven plekken genoemd (in algemene zin), waaronder twee in een winkelgebied. Onveilige plekken winkelgebied G Voelt u zich op onderstaande plekken wel eens onveilig? In het centrum van de gemeente 27% 26% 30% In het winkelcentrum/winkelgebied in mijn eigen buurt 13% 15% 18% Bron: Politie Hollands Midden aren voelen zich meer dan gemiddeld in de G32 veilig in de winkelgebieden. Toch voelt 15% zich wel eens onveilig in een buurt-winkelcentrum en 26% in het centrum van de stad. 17

18 2.2 Veilige bedrijven Dit thema heeft betrekking op de veiligheid in winkelgebieden en bij andere bedrijven en kantoren. Incidenten bij bedrijven Diefstal/inbraak in bedrijven of kantoren Overvallen (niet in woning) Totaal Bron: Politie Hollands Midden In vonden er in overvallen plaats. Dat was een stuk minder dan het jaar ervoor (37). Omdat in begroting en Veiligheidsplan als indicator het totale aantal overvallen is opgenomen vermelden we hier ook de overvallen in een woning. Aantal overvallen in woningen, op geldlopers en in bedrijven overval in w oning 3 0 overval op geldloper/bank overige overvallen (bedrijven) Totaal Bron: Politie Hollands Midden 18

19 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca Het verminderen van overlast in het uitgaansleven en rondom horecagelegenheden en daarmee samenhangend het handhaven van het alcoholbeleid zijn speerpunten van het veiligheidsbeleid. De overlast wordt zowel door de politie geregistreerd (incidenten overlast horeca) als ook gemeten met de Veiligheidsmonitor. De politie registreerde in 2011 in totaal 350 incidenten van overlast van horeca. Incidenten overlast horeca Incidenten overlast horeca (totaal) Bron: Politie Hollands Midden Op verzoek van de gemeente selecteert de politie uitgaansgeweld. Dit is geweld dat op bepaalde tijden in bepaalde straten plaatsvindt. In 2011 waren dit er 195. De gewenste dalende trend is hiermee ingezet. De definitie is: Alle door de politie geregistreerde geweldsincidenten die plaatsvonden op donderdag-, vrijdag,- en zaterdag avond/nacht tussen 22:00 en 8:00 uur op de volgende straten: Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Oude Singel, Steenstraat, Turfmarkt, Stadhuisplein, Nieuwe Rijn, Burgsteeg, Nieuwstraat, Beschuitsteeg, Hartesteeg, Diefsteeg, Pieterskerkchoorsteeg, Pieterskerkhof, Pieterskerkgracht, Korte Mare, Lammermarkt, Lange Mare, Oude Vest, Janvossensteeg, Hogewoerd, Noordeinde, Doelensteeg, Rapenburg, Breestraat, Schoolsteeg, Langebrug, Papengracht. Incidenten geweldsincidenten in het uitgaansgebied Bron: Politie Hollands Midden Hoe ervaren de burgers de horecaoverlast in een studentenstad als? Horecaoverlast kan bestaan uit (geluids)overlast van de horeca zelf of van dronken mensen op straat. Dit laatste hoeft overigens niet afkomstig te zijn uit de horeca. Van belang is om hier te melden hoe de vraagstelling in de Veiligheidsmonitor is. Aan de respondenten wordt een rij buurtproblemen voorgelegd, waaronder horecaoverlast en overlast van dronken mensen. Aan hen wordt gevraagd of men denkt dat het vaak in de buurt voorkomt. Een hoge score hierop hoeft dus niet te betekenen dat de respondent er ook daadwerkelijk last van heeft. Vanaf 2012 is deze vraagstelling gewijzigd: dan wordt zowel gevraagd of het probleem voorkomt als ook of men er last van heeft. 19

20 In denkt ca. 13% van de inwoners dat overlast van dronken mensen op straat vaak in de buurt voorkomt. Dit is meer dan in de G32. Alleen Schiedam scoort slechter op dit punt. Delft, Haarlem, Arnhem, Tilburg en Eindhoven scoren net iets (maar niet significant) minder dan. Ca. 3% denkt dat overlast van horecagelegenheden vaak voorkomt. % aren dat denkt dat overlast van horecagelegenheden en van dronken mensen op staat vaak in de buurt voorkomt, en G32 20% 14% 13% 13% 13% 10% 9% 4% 4% 3% 3% 2% 0% G dronken mensen op straat horecagelegenheden Bron: Veiligheidsmonitor Beide vormen van overlast variëren sterk binnen. Het meest in het oog springend is de spreiding van overlast van dronken mensen op straat: van 2 tot 3 % in de Merenwijk exclusief Slaaghwijk, de Stevenshof en het Roodenburgerdistrict tot 41% in de Binnenstad-Zuid. De overlast van horecagelegenheden varieert van 0% in het Roodenburgerdistrict tot 11% in de Binnenstad. Een indicator in het Integraal Veiligheidsplan betreft horecaoverlast in -Midden. % inwoners dat denk dat overlast van horecagelegenheden in de buurt vaak voorkomt - Midden Overlast van horecagelegenheden komt vaak voor 3% 10% Overlast van dronken mensen op straat komt vaak voor 13% 38% Bron: Veiligheidsmonitor 20

21 Hieronder is een volledige uitsplitsing van deze twee buurtproblemen naar stadsdeel weergegeven. Stadsdeel Midden komt overduidelijk naar voren als een gebied met grotere horeca-gerelateerde buurtproblemen. % inwoners dat denkt dat overlast van horecagelegenheden en van dronken mensen op staat vaak in de buurt voorkomt, per stadsdeel overlast dronken mensen op straat W est 6% overlast dronken mensen op straat Zuid 4% overlast dronken mensen op straat Noord 9% overlast dronken mensen op straat Midden 38% overlast horecagelegenheden W est overlast horecagelegenheden Zuid 2% 1% overlast horecagelegenheden Noord 1% overlast horecagelegenheden Midden 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Bron: Veiligheidsmonitor 21

22 2.4 Veilige evenementen is een stad met veel evenementen, groot en klein. Aan de ene kant dragen ze bij aan een levendige stad en trekken hiermee bezoekers van binnen en buiten de gemeente. Aan de andere kant kunnen met name de bewoners hier ook hinder van ondervinden. En het is van groot belang de veiligheid van het publiek te waarborgen. Evenementen zijn dan ook een speerpunt in het veiligheidsbeleid. Om meer inzicht in dit onderwerp te krijgen is in 2011 een extra vragenblok toegevoegd aan de Veiligheidsmonitor. De rapportage hiervan is uiteraard in het Leidse rapport van de Veiligheidsmonitor opgenomen. Hier volgt een aantal hoofdpunten. Driekwart van de aren staat positief tegenover evenementen. Circa 12% is negatief hierover. Opvallend is dat deze overwegend positieve houding in alle districten zichtbaar is, ook daar waar men toch redelijk vaak overlast ervaart. 22% ervaart wel eens overlast. In Binnenstad-Zuid is dit 51%. In totaal ondervindt 3% vaak overlast. Dit varieert van 1% tot 3% in acht van de tien districten tot 7% en 12% in de twee districten in de binnenstad. % inwoners dat overlast heeft van evenementen Binnenstad-Zuid 12% 51% Binnenstad-Noord 7% 44% Stationsdistrict 3% 38% -Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict 3% 1% 1% 1% 14% 17% 13% 19% Boerhaavedistrict 3% 35% Merenwijkdistrict 2% 14% Stevenshofdistrict 2% 1% 3% 22% % ja % vaak 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: Veiligheidsmonitor Met name de grotere evenementen zorgen voor de overlast (62% van de mensen die wel eens overlast hebben heeft vooral daarvan overlast). De belangrijkste vorm van overlast is geluidsoverlast van het evenement zelf. 22

23 Vormen van overlast van evenementen (% van de mensen die wel eens overlast ervaren) 2011 Geluidsoverlast van het evenement zelf 40% Bereikbaarheid van woningen, winkels etc. 23% Groepen mensen op straat 11% Parkeeroverlast 7% Vervuiling 6% Anders 10% Bron: Veiligheidsmonitor De politie registreert overlast-incidenten rondom evenementen. Zowel in 2010 als in 2011 betrof dit 34 incidenten. Aantal overlast-incidenten rondom evenementen Bron: Politie Hollands Midden 23

24 3. Jeugd en Veiligheid In dit hoofdstuk gaan we in op overlastgevende jeugd (3.1), op criminele jeugd (3.2) en op jeugd, alcohol en drugs (3.3). Voor het volgende speerpunt uit het Integraal Veiligheidsplan en de Programmabegroting worden in dit hoofdstuk cijfers geleverd: overlast door jongeren 3.1 Overlastgevende jeugd Van 2010 op 2011 is een daling van 300 te zien in de door de politie geregistreerde incidenten van overlastgevende jeugd, van tot 958. Een beperkt deel betreft vandalisme en baldadigheid, het grootste deel betreft meldingen over overlastgevende jeugd. Sociale kwaliteit: aantal incidenten overlast in de woon- en leefomgeving Overlastgevende jeugd Waarvan: vandalisme / baldadigheid melding overlast jeugd Bron: Politie Hollands Midden In geeft 15% aan dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt in de buurt. Dat hoeft nog niet te betekenen dat men er ook last van heeft. Vanaf 2012 zal de vraagstelling hierop iets wijzigen, en wordt beide gevraagd. Jongerenoverlast is, samen met dronken mensen op straat en geluidsoverlast (anders dan van verkeer) het meest voorkomende buurtprobleem. De overlast van groepen jongeren varieert sterk per district. De ontwikkelingen door de tijd zijn beperkt. % aren dat denkt dat overlast van groepen jongeren in de buurt vaak voorkomt Merenwijk (excl. Slaaghwijk) 9% Slaaghwijk 28% Stevenshof 16% Merenwijk 14% Boerhaavedistrict 9% Mors district 18% Bos- en Gasthuis -district 14% Roodenburgerdistrict 4% -Noord 17% Stations district 13% Binnens tad-noord 18% Binnens tad-zuid 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Bron: Veiligheidsmonitor 24

25 Ook naar achtergrondkenmerken zijn er opmerkelijke verschillen. Alleen de categorieën die afwijken van het Leids gemiddelde zijn genoemd. Zo denken jongeren, niet-westers allochtonen en mensen met een middelbare opleiding vaker dat er overlast is in de buurt van groepen jongeren dan 65- plussers, westers allochtonen en mensen met een hogere opleiding. % aren dat denkt dat overlast van groepen jongeren in de buurt vaak voorkomt, naar een aantal achtergrondkenmerken 2011, totaal 15% jaar 18% 65+ 8% westers allochtoon 11% niet-westers allochtoon 20% middelbaar onderwijs 19% hoger onderwijs 11% Bron: Politie Hollands Midden 3.2 Criminele jeugd Verdachten Om de jongere verdachten in een perspectief te plaatsen worden hier ook cijfers van andere leeftijdsgroepen weergegeven. In zijn er in 2011 ca verdachten vanaf 12 jaar. Dat zijn er ruim 600 minder dan vier jaar eerder. Dat is niet alleen in absolute zin, maar ook per inwoners vanaf 12 jaar een behoorlijke daling. Van die ca verdachten zijn er ca t/m 17 jaar en ca. 420 zijn 18 t/m 24 jaar. In alle leeftijdsgroepen is een daling te zien, maar het sterkst bij de 12 t/m 17 jarigen. In absolute zin zijn (natuurlijk) de meeste verdachten ouder dan 24 jaar. De tweede grafiek laat zien dat dat per inwoners uit de overeenkomstige leeftijdsgroep bepaald niet zo is. Sinds 2011 zijn relatief de meeste verdachten (per inwoners) tussen de 18 en 24 jaar. Daarvoor was dat bij de 12 t/m 17 jarigen. Aboluut aantal Leidse verdachten, naar leeftijd Aantal Leidse verdachten per inw. met overeenkomstige leeftijd t/m 17 jr 18 t/m 24 jr > 25 jr t/m 17 jr 18 t/m 24 jr > 25 jr Bron: KLPD 25

26 Een bijzondere groep zijn de zogenaamde jeugdige veelplegers en harde kern jongeren. Ook hier zien we een flinke daling de afgelopen jaren. Jeugdige veelplegers zijn jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar, tegen wie in het gehele criminele verleden meer dan vijf keer een proces-verbaal is opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar De harde kern jongeren zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, die in het peiljaar twee zware delicten hebben gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten hebben én jongeren die in het peiljaar tenminste drie zware delicten hebben gepleegd Aantal jeugdige veelplegers en harde kern jongeren (absolute aantal en per inwoners met overeenkomstige leeftijd) jeugdige veelplegers (12 t/m 17 jr)* - absoluut aantal op de harde kern (12 t/m 24 jr) ** - absoluut aantal op de Bron: KLPD HALT HALT Hollands Midden Haaglanden geeft preventieve voorlichting, training, advies en ondersteuning op het gebied van jeugdcriminaliteit. Ook voert Halt HMH lokaal preventieve projecten uit. Door middel van de Halt-afdoening werkt Halt HMH repressief tegen de jeugdcriminaliteit. In kwamen er in totaal in verwijzingen voor HALT binnen: 72 jongens en 38 meisjes. De daling sinds 2009 (toen waren het er 124) is overigens helemaal toe te schrijven aan de jongens. De meeste jongeren die zijn doorverwezen zijn 14 jaar. HALT- doorverwijzingen naar leeftijd jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar en ouder Bron: Jaaroverzicht HALT,

27 Van de 110 HALT-doorverwijzingen in 2011 zijn er 73 positief afgerond en 27 zijn nog in behandeling. De overige werden niet in behandeling genomen (9) of negatief afgerond (1). De meeste jongeren (47) worden doorverwezen na een (winkel) diefstal. Daarna is vuurwerk de grootste boosdoener (27) en ongeoorloofd verzuim (15). HALT geeft ook veel voorlichting. Er zijn acht lesmethoden, gericht op groep 8 van het primair onderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. HALT komt ook op ouderavonden en levert maatwerk. 3.3 Jeugd, alcohol en drugs In het najaar van 2008 is de meest recente Jeugdpeiling van de GGD gehouden in. Dit levert o.a. cijfers op over het gebruik van genotmiddelen. Van de 12 en 13 jarigen heeft 25% ooit alcohol gedronken, 13% de afgelopen maand. Ze dronken gemiddeld 2 glazen per week. Dit loopt op tot 9 glazen als ze 18 jaar zijn. Onder binge-drinken wordt verstaan: het drinken van 5 of meer glazen bij één gelegenheid. Hoewel de meting niet in alle opzichten vergelijkbaar is met die van 2003 is toch door de GGD de conclusie getrokken dat jongeren in 2008 in de maand voor het onderzoek minder hebben gedronken dan vijf jaar eerder. 12 tot 14 jarigen drinken minder glazen per week dan vijf jaar eerder, de 15 t/m 17 jarigen juist meer. Alcoholgebruik jongeren jaar jaar jaar 18 jaar Gemiddeld jaar Ooit alcohol gedronken 25% 57% 82% 82% 59% Afgelopen maand alcohol gedronken 13% 40% 73% 73% 52% Afgelopen maand binge-drinken 8% 28% 52% 52% 38% Gemiddeld aantal glazen per week 2, Bron: Jeugdpeiling GGD, 2008 De cijfers voor drugsgebruik liggen als volgt. Significante verschillen met 2003 zijn niet gevonden. Drugsgebruik jongeren jaar jaar jaar 18 jaar Gemiddeld jaar Ooit cannabis gebruikt 3% 21% 37% 48% 25% Afgelopen maand cannabis gebruikt 1% 9% 15% 18% 10% Ooit harddrugs gebruikt 1% 2% 5% 13% 4% Afgelopen maand harddrugs gebruikt 0% 1% 1% 4% 2% Bron: Jeugdpeiling GGD,

28 4. Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid omvat de terreinen verkeersveiligheid (4.1), brandveiligheid (4.2), externe veiligheid (4.3) en rampenbestrijding/risicobeheersing (4.4). Rampenbestrijding en crisisbeheersing is binnen de fysieke veiligheid een speerpunten in het Leidse veiligheidsbeleid. 4.1 Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid heeft betrekking op veiligheid voor de verkeersdeelnemers. Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers. Allereerst volgt een overzicht van de verkeersongevallen in. Het aantal ongevallen lag in % lager dan in Verkeersongevallen Verkeersongevallen Waarvan Ongevallen met dodelijke afloop 0 2 Ongevallen met letsel Ongevallen met materiële schade Bron: Politie Hollands Midden De overtredingen zijn wat minder makkelijk in beeld te brengen. De politie (VNG-BVH overzichten) levert de aantallen die door de politie zijn geconstateerd. Snelheidsovertredingen en door rood licht rijden, voor zo ver geregistreerd door een camera, zijn hier niet in opgenomen. Het rijden onder invloed is wel volledig in beeld, in de zin dat dit altijd door een agent wordt geconstateerd. In 2011 waren er door de politie 579 incidenten van rijden onder invloed en 41 snelheidsovertredingen geconstateerd. Verkeersovertredingen Rijden onder invloed Onbevoegd rijden* Snelheidsovertredingen (excl. geregistreerd met camera s) * rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid, na invordering rijbewijs, zonder rijbewijs, tijdens rijverbod en joyriding Op basis van de Veiligheidsmonitor is een schaalscore Verkeersoverlast samengesteld. scoort hier in de tijd stabiel op. De score is vergelijkbaar met de G32. De schaalscore is gebaseerd op vier stellingen, waarvan twee direct met verkeersveiligheid hebben te maken: 32% denkt dat te hard rijden vaak voorkomt in de buurt, 14% denkt dat van agressief rijgedrag. Zie voor meer informatie paragraaf 1.4 Fysieke veiligheid. 28

29 4.2 Brandveiligheid In de regio Hollands Midden is in 2011 een vragenblok aan de Veiligheidsmonitor toegevoegd over de brandweer en brandveiligheid. Hier volgen de Leidse uitslagen. 9% heeft wel eens contact gehad met de brandweer, waarvan een derde (dus 3% van het totaal) het afgelopen jaar. 32% maakt zich wel eens zorgen over brandveiligheid, vooral thuis (75% maakt zich hier wel eens zorgen over) en tijdens het uitgaan (34%). 84% beoordeelt de eigen woning als redelijk tot zeer veilig. Er is gevraagd wat men doet om de brandveiligheid in de woning te verbeteren. Voorzichtig zijn met vuur en het controleren of alles uit is als men weggaat zijn het vaakst genoemd. Wat doet de aar om brandveiligheid in de woning te vergroten? niets 4% branddeken vluchtplan/vluchtroute 21% 22% schoorsteen/installaties laten controleren brandblusser 27% 33% rookmelder 66% voorzichtig met vuur 76% controleren of gas, t.v. en vuur uit zijn 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Veiligheidsmonitor 2011 Cijfers over branden komen zowel via de politie als via de brandweer. De brandweer redeneert vanuit hulpverlening en de politie meestal vanuit opsporing. Zo is brandstichting vooral voor de politie van belang. Daarmee liggen de werkvelden en ook de informatieverstrekking uit elkaar. De brandweer registreerde in 2011 ruim1.700 incidenten, waaronder dienstverlening en brandmeldingen door een Openbaar Meldsysteem (OMS). Natuurlijk weerden er ook branden geregistreerd (427). De politie had in hetzelfde jaar 317 incidenten met brand. Hiervan bleken 203 brandstichting te betreffen. Dit is aanzienlijk meer dan in

30 Aantal incidenten branden bij brandweer en politie Brandweer Aantal incidenten, geregistreerd door brandweer n.b waarvan branden n.b. 427 meldingen Openbaar Meldsysteem (OMS) 781 dienstverlening 434 ongeval 73 Aantal (brandweer) incidenten per inwoners n.b. 145 Politie Aantal incidenten branden, geregistreerd door de politie waarvan brandstichting Bron: Politie en Brandweer Hollands Midden 4.3 Externe veiligheid Bij dit thema staan de risico s in de woonomgeving centraal. Deze zijn onder te verdelen in vier groepen: transport en opslag van gevaarlijke stoffen extreem weer en overstromingen bedreiging van de volksgezondheid (grieppandemie) uitval van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit e.d.) De helft van de aren is zich bewust van risico s in hun omgeving, één op de vijf aren maakt zich er wel eens zorgen over. Eerst richten we ons op de directe woonomgeving. Welke risicovolle situaties zijn volgens de aren in de woonomgeving aanwezig? Risicovolle situatie in de woonomgeving aanwezig? 2011 Tankstation 45% Transport gevaarlijke stoffen 25% Opslag gevaarlijke stoffen 9% Vuurwerkopslag 8% Mogelijk terroristisch doelwit 4% Bron: Veiligheidsmonitor 2011 Opslag en transport van gevaarlijke stoffen worden als het meest gevaarlijk ervaren, mocht dit in de woonomgeving aanwezig zijn. 30

31 Er zijn ook risico s die wat minder aan de woonomgeving zijn gebonden. In hoeverre ervaart de aar die als een risico? Ervaren risico 2011 Uitval nutsvoorzieningen 51% Bedreiging volksgezondheid 37% Extreme weersomstandigheden 30% Overstroming 21% Natuurbrand 5% anders 7% Bron: Veiligheidsmonitor 2011 Op de vraag of men zich zorgen maakt over deze risico s antwoordt 2% vaak en 18% soms. 80% maakt zich dus geen zorgen hierover. De belangrijkste reden om zich eventueel zorgen te maken is dat men er geen invloed op heeft. Mensen wordt geadviseerd een noodpakket in huis te hebben. Hierin zitten artikelen waarmee een periode van drie dagen kan worden overbrugd zonder hulp van buitenaf. 43% van de aren kent het noodpakket niet. 34% heeft het hele pakket of onderdelen er van in huis. 23% kent het wel, maar heeft niets in huis. Bijna de helft van de aren wil geïnformeerd worden over risico s in de woonomgeving en hoe men zich kan voorbereiden op een ramp. Bijna iedereen van hen (89%) wil deze informatie van de gemeente ontvangen, en dan het liefst per brief of folder. 4.4 Risicobeheersing door brandweer De brandweer verantwoordt zich naar de gemeenten toe o.a. met hun activiteiten op het gebied van risicobeheersing. Risicobeheersing 2011 Toezicht houden 351 Adviesaanvragen evenementenvergunningen 105 Adviesaanvragen WABO 344 Adviesaanvragen overig 67 Brandveiligheidseducatie 2 Bezwaarschriften op brandweeradviezen - Bron: Brandweer Holland Midden 31

32 5. Integriteit en veiligheid De bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad is een speerpunt van het Leids veiligheidsbeleid. Hieronder wordt o.a. de hennepteelt, vastgoedfraude, mensenhandel, wapenbezit en computercriminaliteit verstaan. Voor veel activiteiten van de georganiseerde misdaad zijn lokale voorzieningen en netwerken nodig. Zo komen de boven- en onderwereld met elkaar in contact. Hier kan een bestuurlijke aanpak aanvullend werken op een strafrechtelijk onderzoek: de gemeente kan maatregelen nemen om de georganiseerde misdaad te belemmeren in haar activiteiten. focust zich de komende jaren op hennepteelt en vastgoedfraude. De politie registreerde op het terrein van de georganiseerde misdaad de volgende incidenten. Aantal incidenten georganiseerde criminaliteit Drugshandel Waarvan: Bezit, handel en vervaardigen softdrugs Bezit, handel en vervaardigen harddrugs Overige incidenten georganiseerde criminaliteit Waarvan oplichting Totaal georganiseerde criminaliteit bron: Politie Hollands Midden 32

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 4 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 9 1.3 Objectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

BOA. Veiligheid in cijfers Beleidsonderzoek & Analyse. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA. Veiligheid in cijfers Beleidsonderzoek & Analyse.  draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA www.leiden.nl draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Veiligheid in cijfers 2014 1501707_BOA_Omslag Veiligheid in cijfers 2014.indd 1 20-05-15 11:51 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Leiden 2016 Veiligheid in cijfers

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Leiden 2016 Veiligheid in cijfers incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming 2016 Veiligheid in cijfers BELEIDSONDERZOEK Gemeente 071-516 5064 postbus 9100, 2300 PC info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl

Nadere informatie

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Veiligheid 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten van veiligheid. Het is gebaseerd op zowel de resultaten van burgeronderzoek (de Veiligheidsmonitor) als ook de cijfers van

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie