De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005"

Transcriptie

1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1

2 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING COMPETENTIES...5 COMPETENTIES HET BEDRIJF I-SOLUTIONS...6 INLEIDING...6 JOUW ROL...6 DE ORGANISATIE VAN DE TEAMS...6 WERKWIJZE BINNEN I-SOLUTIONS...6 KWALITEIT...7 GEBRUIKTE METHODE, TECHNIEKEN EN TOOLS...7 BEDRIJFSTRAININGEN...7 WERKOVERLEG (SENIOR CONSULTANT GESPREK) PROFTAAK: OPDRACHTEN VOOR HET JIA-TEAM VAN I-SOLUTIONS...10 OPDRACHTFORMULERING...10 ROLLEN...10 ACTIVITEITENOVERZICHT...11 OP TE LEVEREN PRODUCTEN INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE (IPR) BEOORDELING...14 INLEIDING...14 INFORMATIEPLAN...14 ADVIESRAPPORT PAKKETSELECTIE...16 INDIVIDUELE PRAKTIJK REFLEXIE (IPR)...18 TOETS BEDRIJFSADMINISTRATIE - BEDRIJFSECONOMIE FACILITEREND ONDERWIJS...20 INLEIDING...20 TRAININGEN...20 KNIPKAART MIDDELEN...22 LITERATUUR...22 SOFTWARE...22 INTRANET...22 BIJLAGE 1 SCHEMA INDELING ACTIVITEITEN VBI BIJLAGE 2 INLEVERDATA PRODUCTEN VOOR PERIODE 3, BIJLAGE 3 COMPETENTIES EN ONDERWIJSDOELEN VBI BIJLAGE 4 BEOORDELINGSMATRIX...27 BIJLAGE 5 ALS PROFESSIONAL WERKEN...28 De aspirant informatieanalist 3

4 1. Inleiding Er zijn twee onderwijseenheden in dit kwartaal van de propedeuse. Elk van deze onderwijseenheden is een voorbereiding op en een verkenning van twee van de drie hoofdstromen van het tweede studiejaar. Dit is de periodewijzer voor de onderwijseenheid Aspirant Informatieanalist VBI-1. Tijdens het uitvoeren van de proftaak voor dit kwartaal vervul je de rol van aspirant informatieanalist. Het bedrijf waar je werkzaam bent heet I-solutions en je werkt onder leiding van een senior consultant. De klant waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd is het productiebedrijf Groeilamp dat verlichtingsarmaturen assembleert voor glastuinbouw. In periode VI-2 van de propedeuse heb je een systeemontwikkeltraject doorlopen van definitiestudie tot en met bouw van een informatiesysteem echter zonder je om het voortraject te bekommeren. In dit kwartaal voer je eerst dat voortraject uit, het schrijven van een informatieplan. Vervolgens ga je een andere vorm van systeemontwikkeling doorlopen, namelijk niet de bouw van een systeem maar de aanschaf van de benodigde onderdelen, met name de software. Je voert een pakketselectie uit voor de klant van I-solutions. Voor een juiste keuze van een geïntegreerd softwarepakket (een ERP-pakket) is een indringende kennis van het bedrijf op velerlei gebied noodzakelijk. Organisatie, informatievoorziening, bedrijfsprocessen, bedrijfsfuncties en informatiebehoeften (bijvoorbeeld op economisch gebied) worden in kaart gebracht en zelfs waar nodig verbeterd. Alle trainingen die worden aangeboden staan dus in het teken van de proftaak. In deze periodewijzer vind je de omschrijving van de opdrachten (voor de proftaak en de IPR) en de ondersteunende colleges en trainingen. De aspirant informatieanalist 4

5 2. Competenties Competenties In dit kwartaal gaat het om relevante competenties van de Aspirant Informatieanalist, een ICT-er die de informatiebehoefte van een bedrijf in kaart brengt, een onderzoek instelt ter verbetering van de informatievoorziening en een advies daarvoor geeft. Hierbij dienen de informatiebehoeften geïnventariseerd te worden en dient onderzocht te worden in hoeverre een nieuw informatiesysteem in die behoeften kan voorzien. Je bent voortdurend met deze taak bezig. In de proftaak ben je een beginnend informatieanalist van het bedrijf I-Solutions, een bedrijf dat ondernemingen adviseert met betrekking tot hun informatievoorziening. Je gebruikt de behaalde competenties van de kwartalen één en twee en breidt deze uit. De competenties en onderwijsdoelen voor dit kwartaal vind je beschreven in bijlage 4. Hieronder zijn de competenties kort samengevat. Deze competenties zijn beschreven op het niveau van het eindprofiel BI en I. In de propedeuse kom je nog niet op dit eindniveau en je moet de competenties dus zo lezen dat een bijdrage geleverd wordt aan het ontwikkelen van de betreffende competentie. 1. Doet voorstellen voor verbetering en innovatie van organisatie en bedrijfsprocessen op basis van ICT-ontwikkelingen, resultaten van bedrijfskundige diagnose en/of informatieanalyse A Stelt specificaties van een bedrijfsproces op B201 (B/I). 3. (Her)ontwerpt een bedrijfsproces B202 (B). 4. Stelt een informatie beleid en plan op (1.6) A103 (B/I). 5. Analyseert en (her)ontwerpt de architectuur en een informatiesysteem C102 (I/B). 6. Ontwerpt een bedrijfskundig informatiesysteem C203 (B/I/T). 7. Stelt specificaties op van informatiesystemen a.d.h.v. het bedrijfsproces C201 (B/I). 8. Selecteert een applicatiepakket C208 (I/B). 9. Stelt specificaties op voor een software systeem C209 (T/I). 10. Vertaalt de specificaties van een bedrijfskundig informatiesysteem naar de daarvoor benodigde ICT-infrastructuur D201 (I/B). 11. Betrekt de omgeving bij het opstellen van specificaties van een informatiesysteem C101 (B/I). 12. Identificeert belangrijke informatie in mondelinge mededelingen. Vraagt actief door en gaat in op reacties. 13. Reflecteert op eigen professioneel functioneren. 14. Presenteert de resultaten van het onderzoek op een professionele wijze aan de klant. De aspirant informatieanalist 5

6 3. Het bedrijf I-Solutions Inleiding Het ICT bedrijf I-Solutions adviseert ondernemingen met betrekking tot hun informatievoorziening. Het bedrijf voert projecten uit bij ondernemingen op het gebied van de informatieplanning en het ontwerp en de implementatie van nieuwe informatiesystemen. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het bedrijf heeft verschillende afdelingen. De onderafdeling productieondernemingen is gericht op de advisering van productieondernemingen. Het bedrijf staat er om bekend dat het vooruitstrevend wil zijn in de aangeboden oplossingen. Hiertoe maakt het bedrijf in toenemende mate gebruik van aspiranten die een goede opleiding ontvangen in het eerste jaar van hun werk. Wel stelt het bedrijf als eis dat aspiranten na het eerste jaar alleen een contractverlenging krijgen als ze voldoende groei vertoond hebben gedurende het eerste jaar. Jouw rol Je werkt binnen de afdeling consultancy bij de onderafdeling productieondernemingen. Je bent als beginnend Aspirant informatieanalist in het juniorteam (JIA-team) werkzaam. Je werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van de informatievoorziening van een onderneming en het doen van voorstellen voor verbetering voor één of meer bedrijfsprocessen. In de (onder)afdeling zijn uiteraard ook senior consultants (sencs) als experts werkzaam. Naast hun advieswerkzaamheden begeleiden (coachen) ze de Aspirant informatieanalisten op inhoudelijk gebied. De organisatie van de teams Het management team van I-Solutions verdeelt de binnengekomen opdrachten over de verschillende senior consultants. Deze seniors verdelen de opdracht verder naar de teams van Aspirant Informatieanalisten. Het hele JIAteam is verantwoordelijk voor het resultaat van de onderzoeken en de adviezen. Omdat de aspiranten zich verder moeten ontwikkelen zijn ook hun individuele werkzaamheden van groot belang. De juniorteams mogen niet zelfstandig het contact met de klant / opdrachtgever onderhouden. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de senior consultant. Hij zal over het algemeen pas een document naar de opdrachtgever laten gaan na inspectie en intervisie van zijn kant. Werkwijze binnen I-Solutions De directie van Groeilamp heeft I-Solutions de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen ter verbetering van de informatievoorziening en een advies te geven voor een mogelijke oplossing. Onderdeel van de opdracht is een planning waarop de opdrachtgever delen van de opdracht uitgewerkt wil zien (de zogenaamde mijlpalen). Dit is door de senior consultant met de opdrachtgever vastgesteld. De opdrachtgever is dus op bepaalde momenten betrokken bij het onderzoek en de advisering. Op deze momenten kan worden vastgesteld of het resultaat De aspirant informatieanalist 6

7 voldoende is om door te gaan. Het besluit om wel of niet door te gaan heeft de status go / no-go. Bij no-go moet het team extra tijd stoppen in het onderzoek, omdat de volgende mijlpalen niet mogen opschuiven. Bij de eerste bijeenkomst van de Aspirant Informatieanalisten met de senior consultant wordt de standaard werkwijze van I-Solutions verder besproken. In ieder geval wordt dan het plan van aanpak dat door de profgroep is opgesteld kritisch bekeken. Kwaliteit De klant is koning is een vaak gehoorde uitspraak. In de ICT-branche is er sprake van toenemende concurrentie. Dit leidt ertoe dat men er naar streeft de klant beter van dienst te zijn dan de concurrent. Dit geldt zeker ook voor I-Solutions. Kwaliteitszorg staat bij het bedrijf hoog in het vaandel. De essentie van kwaliteitszorg is het maken van afspraken in de organisatie en deze na te komen. De kwaliteitszorg wordt binnen het bedrijf geborgd door een integraal kwaliteitssysteem waarin de standaarden van het bedrijf zijn vastgelegd. Om de kwaliteit van de informatieplanning, die voor klanten wordt uitgevoerd, te waarborgen, heeft het bedrijf een standaard opgesteld waaraan een op te leveren informatieplan moet voldoen. De standaard bevat die onderdelen, die ieder informatieplan van I-Solutions moet bevatten. Opgestelde informatieplannen mogen nooit zonder toetsing aan de standaard met de opdrachtgever worden gecommuniceerd. Gebruikte methode, technieken en tools Je werkgever I-Solutions werkt standaard volgens de Informatieplanningsmethode van Beijen en Broos. Deze vind je in de reader informatieplanning. Voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen wordt de methode Testbed gebruikt en er wordt met de tool Bizzdesigner gemodelleerd. Bedrijfstrainingen Het bedrijf I-Solutions biedt zijn medewerkers - en in het bijzonder zijn pas aangestelde junior medewerkers - trainingen on the job aan. Deze trainingen worden door de individuele medewerkers met zijn Human Resource Mentor afgesproken. Trainingen worden deels standaard gegeven en kunnen deels via de knipkaart aangevraagd worden. In verband met de hoge kosten van deze trainingen verwacht I-Solutions dat deze trainingen ook direct bij de opdracht in praktijk worden gebracht en ook echt gevolgd worden. Werkoverleg (Senior Consultant gesprek) Behalve de bijeenkomsten die je zelf plant met de profgroep is er eenmaal per week een overleg van de profgroep in het rooster gepland onder begeleiding van een senior consultant. Lees goed, niet onder leiding van, maar onder begeleiding van een senior consultant. Tijdens dit overleg worden de resultaten van de uitgevoerde opdrachten (zowel groepsopdrachten als individuele De aspirant informatieanalist 7

8 opdrachten) besproken en aan elkaar uitgelegd en worden afspraken gemaakt over de uit te voeren opdrachten van de komende week. Voorafgaand aan dit seniorconsultant overleg heb je natuurlijk in je profgroep de verschillende deelopdrachten die door individuele groepsleden zijn uitgevoerd besproken en becommentarieerd, zodat tijdens het seniorconsultantgesprek alle leden van de profgroep op de hoogte zijn van de uitgevoerde opdrachten. In de eerste week worden afspraken gemaakt over de werkwijze en wordt voor de hele periode afgesproken wie per week voorzitter en wie notulist is. Een handige formule is bijvoorbeeld de notulist van de vorige week is voorzitter van deze week. Om de bijeenkomst enigszins te structureren volgt hier een agenda met onderwerpen die daar tenminste op voor moeten komen. Onderwerpen die jullie zelf bepalen krijgen uiteraard ook een plaats op de agenda. Bij de eerste bijeenkomst worden punten 2 en 3 uiteraard overgeslagen. Agenda werkoverleg. 1. Opening en mededelingen. 2. Notulen (besluitenlijst) van de vorige bijeenkomst) 3. Rapporteer, presenteer en bediscussieer de resultaten van de afgelopen week. 4. Analyseer de opdrachten voor de komende week. 5. Bepaal de reeds aanwezige voorkennis bij de verschillende groepsleden. 6. Formuleer leerdoelen en zelfstudieopdrachten voor de komende periode en bepaal de deelopdrachten die de groepsleden (individueel of in subgroepen) gaan uitvoeren. 7. Besluit welke college s en trainingen je wel of niet gaat volgen. 8. Overige agendapunten die in de vorige bijeenkomst zijn bepaald of die aan het begin van deze bijeenkomst op de agenda zijn gezet. Een toelichting op een aantal punten. Ad 3. Elke deelprojectgroep brengt verslag uit. De profgroep streeft naar synthetiseren, letterlijk het samenplaatsen, wat inhoudt dat de profgroep probeert datgene wat gevonden is in onderling verband te zien. Men streeft naar een samenvatting van de hoofdlijnen uit de bestudeerde stof, men bespreekt de leerstof die niet begrepen is en werpt een terugblik op de discussie van de vorige bijeenkomst. - De hypothesen (zie punt 4) die de vorige werkbijeenkomst geformuleerd zijn, worden in het licht van de opgedane kennis herzien. - Neem de opdrachtanalyse opnieuw in beschouwing, b.v. voeg nieuwe informatie toe en vat het probleem en de oplossingen samen. - Ga na in hoeverre de leerdoelen zijn bereikt - Welke acties zijn nodig om de oplossingen te completeren? Formuleer vragen voor de studentassistent de trainer of de expert. Ad 4. Het probleem uit de opdracht moet precies gedefinieerd worden. Welke vragen worden opgeroepen en wat is de onderlinge samenhang? Formuleer hypothesen m.b.t. de problemen. Een hypothese is een vooronderstelling, iets dat men vooraf als mogelijk of zo-zijnd aanneemt. Ad 5. De aspirant informatieanalist 8

9 Bij het kennis nemen van een proftaak en opdracht komen al direct ideeën en vooronderstellingen op over hoe het probleem in elkaar zit. Deze zijn gebaseerd op voorkennis of logisch denken. Stel vast wat de voorkennis is en of die gelijk is voor elk groepslid. Bepaal je eigen informatiebehoeften t.a.v. de problemen en de proftaak als zodanig. Elk groepslid krijgt de gelegenheid opmerkingen te maken in de trant van: zou het niet zo kunnen zijn dat.. of ik heb gelezen dat... De geventileerde meningen en ideeën worden geordend en kritisch beschouwd. Tegenstellingen worden verwoord. Samenhang wordt aangegeven. Ad 6. De groep heeft het probleem nog niet opgelost: er zijn juist veel meer vragen geformuleerd dan op het eerste gezicht uit de opdracht bleek. Die vragen moeten wel enigszins betrekking hebben op het thema en op de leerdoelen. De onderwijsgroep bepaalt welke concrete leerdoelen en deelopdrachten uit de opdracht voortkomen. Ad 7. Dit lijkt een merkwaardig agendapunt voor een periodewijzer. Je gaat toch naar elk college en elke training. Nee, de ervaring leert dat dat niet voor elke student het geval is. Dat is ook niet erg. Het is zelfs heel goed om je van tevoren af te vragen of een college of training voor jou wel zinvol is. Te vaak is de keuze om wel of niet te gaan afhankelijk van willekeurige omstandigheden, geen zin, mooi weer, werken etc. Maak een bewuste keuze en als je door omstandigheden (werk is volgens de school nooit een excuus) niet kunt gaan, spreek dan met een collega student af dat je de inhoud van de les van hem over kunt nemen. De aspirant informatieanalist 9

10 4. Proftaak: Opdrachten voor het JIA-team van I-Solutions Voor de huidige opdracht tref je de beschrijving van de opdrachtgever aan in het document Groeilamp (AIMweb). De opdrachtgever is de directie van Groeilamp B.V. te Oegstgeest. Dit bedrijf is specialist in groeilicht voor de glastuinbouw. Zij ontwerpen bouwen en implementeren lichtsystemen die het gewas een hogere groeisnelheid en een betere kwaliteit geven. Onlangs heeft de directie een poging gedaan om voor het bedrijf een toekomst uit te stippelen. Het beleid moet erop gericht zijn een jaarlijkse omzetgroei te bereiken van tenminste 6%. Om dit te realiseren is meer informatie nodig voor de leiding en de medewerkers. Denk hierbij aan informatie m.b.t. omzetten en kosten (totaal en per artikelgroep) et cetera. Trends in glastuinbouw moeten beter ingeschat kunnen worden. Opdrachtformulering De directie van Groeilamp heeft I-Solutions de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen ter verbetering van de informatievoorziening en een advies te geven over de beste oplossing. Hierbij dienen de bedrijfsprocessen die medewerkers in hun functies uitvoeren en de informatiebehoefte die voortvloeit uit die functie geïnventariseerd te worden. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre een nieuw informatiesysteem in die informatiebehoeften kan voorzien. De opdracht van Groeilamp is door de directie van I-Solutions ten behoeve van de Aspirant Informatieanalisten vertaald in voer een traject van informatieplanning uit en ga na of er een geschikt softwarepakket op de markt is dat Groeilamp kan ondersteunen in hun informatievoorziening. Een informatieplan (IP) beschrijft de gewenste toekomstige inrichting van de informatievoorziening, de bestaande situatie en het migratiepad om de gewenste situatie te bereiken. De hierbij gehanteerde keuzes en inrichtingsprincipes worden geformuleerd in het informatiebeleid. Gedurende de eerste 4 weken wordt gewerkt aan het informatieplan. De inhoud van een informatieplan wordt uitvoerig beschreven in de reader Informatieplanning en wordt besproken in de trainingen organisatie en informatie. Als onderdeel van dit plan dient ook een projectenplan te worden opgesteld. De opdrachtgever geeft op basis van dit informatieplan een go- of een no go om één onderdeel uit de projectenplanning verder uit te werken. Deze uitwerking dient te geschieden in de daaropvolgende vier weken. Het eindresultaat wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd en individueel verantwoord. Rollen De proftaak is een nabootsing van een praktijksituatie. Veel onduidelijkheden laten zich eenvoudig oplossen door er vanuit de praktijk of de rol naar te kijken. Houd er dus steeds rekening mee in welke rol je iemand aanspreekt. Directeur afdeling Consultancy van I-Solutions Dhr. Wil van den Bogaard (De directeur Consultancy is verantwoordelijk voor de coördinatie van de proftaak) Opdrachtgever Groeilamp Dhr. Henri Allard Senior consultant (sencs) De toegewezen expert De aspirant informatieanalist 10

11 De expert op de individuele kennisgebieden zoals: organisatiestructuur, informatieplanning, bedrijfsprocessen, bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie etc. De Aspirant informatieanalist De human resource mentor (HRM) De betreffende trainer De student De studieloopbaanbegeleider Activiteitenoverzicht Activiteiten: Zie bijlage 1 Op te leveren producten In de komende tien weken werk je zoals eerder vermeld aan een informatieplan en een pakketselectie. Deze twee onderdelen zijn dan ook voor de profgroep de belangrijkste producten die worden opgeleverd bij de klant (via de seniorconsultant). Om te voorkomen dat aspirant informatieanalisten in de problemen komen met de planning lever je elke week onderdelen van het eindproduct in bij de senior consultant en deze worden in het eerstvolgende seniorgesprek aan de orde gesteld. Ten behoeve van de individuele beoordeling is er ook een individuele praktijkopdracht in te leveren. De exacte momenten waarop de onderdelen ingeleverd moeten worden vind je in bijlage 2. De aspirant informatieanalist 11

12 5. Individuele Praktijkreflectie (IPR) Binnen dit kwartaal spelen niet alleen de groepsopdrachten een rol maar zeker ook het individueel verwerven en toepassen van kennis en vaardigheden. De IPR neemt in dit kwartaal een belangrijke plaats in bij het verwerven van je competenties. Zowel op groepsniveau als op individueel niveau wordt het verwerven van de competenties getoetst. De IPR onderzoeksopdrachten vereisen een strakke planning. Houd hier rekening mee. Tijdens de periode ga je een kwartaal lang individueel binnen één bedrijf in de praktijk aan de slag. Dit bedrijf moet je zelf zoeken. Het kan het bedrijf zijn van één van je ouders, van de buurman, het bedrijf waar je een baantje hebt, Voorwaarde is dat je in het bedrijf je IPR-onderzoek kan doen. Het is daartoe belangrijk dat het een bedrijf is van enige omvang. Er moeten minimaal 25 mensen in de binnendienst werken ( op kantoor ). Het bedrijf moet mee willen werken aan jouw IPR-onderzoeksopdracht, door tijd vrij te willen maken voor een aantal interviews gedurende het kwartaal. Voor het uitvoeren van deze IPR-onderzoeksopdracht ben je dus afhankelijk van de medewerking van een bedrijf/organisatie uit de praktijk. Let er op dat je toestemming van de bedrijfsleiding nodig hebt om de IPR-activiteiten binnen dit bedrijf te doen. De keuze voor dit bedrijf dien je in week 1 te doen. De opdracht die je voor het IPR bedrijf uitvoert loopt grotendeels parallel aan de opdracht voor de proftaak. Echter zijn de opdrachten bij de proftaak gericht op analyse en advies, voor het IPR bedrijf maak je slechts een beschrijving van de onderdelen die ook bij de proftaak gevraagd worden, organisatie, informatievoorziening, bedrijfsprocessen en functies, informatiebehoeften, softwarepakketten en gehanteerde pakketselectiemethode. De IPR is, zoals bekend, opgebouwd uit een drietal stappen: 1) De onderzoeksopdracht 2) Best Practicing 3) Lessons Learned IPR Informatievoorziening en softwarepakketten van jouw IPR-bedrijf Fase Activiteit 1 Keuze IPR-bedrijf Allereerst ga je in de eerste onderwijsweek een bedrijf kiezen waar je gedurende dit kwartaal individueel aan de slag gaat (zie bovenstaande). Maak afspraken wanneer je in onderwijsweek 2, 6 en 7 informatie kan verzamelen binnen het bedrijf. Beschrijf welk bedrijf je gekozen hebt en beargumenteer je keuze. Dit dien je in te leveren bij de senior consultant op de donderdag in week 1. Geef ook de naam van de contactpersoon met telefoonnummer en functie door aan je senior consultant. Deze geeft uiterlijk op maandag in week 2 een reactie op je keuze. De aspirant informatieanalist 12

13 2 Informatie verzamelen in de IPR-organisatie Probeer zoveel mogelijk informatie op papier te verzamelen alvorens tot het interviewen over te gaan. Completeer, actualiseer en verifieer de verzamelde informatie door middel van interviews. Let op, de informatie die je in deze week verzamelt, is de input voor de opdracht in de volgende weken. 3 Oriëntatie op de organisatie en de informatiebehoefte De verzamelde informatie ga je gebruiken bij het opstellen van: beschrijving van de organisatiestructuur van het IPR-bedrijf beschrijving processen IPR-bedrijf informatiebehoefte IPR-bedrijf 4 Best practicing en lessons learned Afspraken maken bij bedrijf voor week 6 en 7 5 Inventariseren pakketten IPR-bedrijf en manier waarop selectie heeft plaatsgevonden Beschrijf aan de hand van de interviews en documentatie welke pakketten er in het bedrijf in gebruik zijn. Beschrijf hoe de selectie heeft plaatsgevonden en welke selectiecriteria er zijn gehanteerd. 6 Maak een rapportage. Bij Best Practicing betreffen de lessons learned : Wat zijn de opvallende verschillen in de manier heeft gedaan. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken. Trek als profgroep conclusies uit de zes lessons learned van de hele profgroep. De aspirant informatieanalist 13

14 6. Beoordeling Inleiding Informatieplan De beoordeling van kwartaal VBI-1 bestaat uit een aantal onderdelen te weten: twee groepsbeoordelingen, informatieplan en adviesrapport pakketselectie en één individuele beoordeling: de IPR. De IPR hangt nauw samen met de groepsproducten informatieplan en pakketselectie. Product Een rapport ten behoeve van de besluitvorming door het management waarin de huidige informatievoorziening wordt geschetst, een richting wordt aangegeven waarin de informatievoorziening dient te veranderen en een migratiepad wordt aangegeven volgens welk deze verandering zal plaatsvinden. Criteria Algemene eisen 1. Het rapport voldoet aan de standaardeisen voor rapportages, bijvoorbeeld het is niet een verzameling van losse stukken tekst maar een samenhangend geheel. 2. In het rapport wordt onderscheid gemaakt in de huidige situatie en de gewenste situatie. De huidige situatie wordt slechts heel globaal beschreven (zie punt 4). Het advies is geheel gericht op de gewenste situatie. De aspirant informatieanalist schetst de toekomstige informatievoorziening vanuit de theoretische achtergrond m.b.t. informatieplanning die hij/zij zich eigen heeft gemaakt. 3. Bij elk onderdeel wordt een bronvermelding aangegeven. Hierin worden opgenomen gebruikte boeken, tijdschriftartikelen en internetsites. Inhoudelijke eisen Voor de uitwerking wordt nadrukkelijk verwezen naar de literatuur: de reader Informatieplanning ; AIV-boek hoofdstuk 9 en De structuur van de organisatie, hoofdstuk De volgende onderwerpen maken tenminste deel uit van het informatieplan: Het strategisch kader. De huidige situatie m.b.t. de informatievoorziening, maximaal 2 pagina s: o in welke Nolanfase bevindt de organisatie zich De strategie van de organisatie o de visie, missie, de strategie en het beleid van de organisatie o de nieuwe organisatiestructuur, inclusief de structuurparameters zoals besproken in hoofdstuk 8 van De structuur van de organisatie. Het informatiebeleid De aspirant informatieanalist 14

15 o o o o o de kritieke succesfactoren (eventueel SWOT analyse) een uitgeschreven voorstel tot een informatiebeleid centraal decentraal maatwerk standaard oplossingen zelf doen uitbesteden + zelfbedachte beleidszaken Procedure De architecturen o De blauwdruk van toepassingen of de informatiesysteemarchitectuur: bedrijfsfuncties, processen in hoofdlijnen; het onderscheid in primaire en secundaire processen; globale informatiebehoeften, management en operationeel; informatiesysteemarchitectuur of informatiemodel: een opdeling van de organisatie in informatiegebieden met relatief autonome informatiestromen, dit informatiemodel wordt bepaald met behulp van een zogenaamde relatiematrix of C/U-matrix (in Bizzdesigner een CRUDmatrix); bestaande èn nieuwe informatiebehoeften; nieuwe mogelijkheden van informatietechnologie. o De blauwdruk van gegevens of informatiearchitectuur: welke gegevens zal het bedrijf gaan gebruiken (UML klassendiagram); welke gegevens worden centraal en welke decentraal opgeslagen; welke ongestructureerde gegevens zijn nodig. o De blauwdruk van de technische infrastructuur of technische architectuur: centrale en decentrale voorzieningen; configuratieschema; besturingssystemen; datacommunicatievoorzieningen; o De blauwdruk van de informatie organisatie of organisatie architectuur: hoe gaat de toekomstige organisatie van de informatievoorziening eruit zien; Informatieprojecten o projectenplan (een plan waarin alle toekomstige projecten worden beschreven) met prioritering, het projectenplan omvat per project: doelstellingen van de projecten, in termen van: te realiseren informatiesystemen, te realiseren delen van de gegevensstructuur; relaties met andere projecten, afhankelijkheden; randvoorwaarden; projectorganisatie; verwachte doorlooptijd; schatting van de kosten. 1. Het informatieplan wordt uiterlijk op de in bijlage 2 bepaalde datum in concept ingeleverd bij de senior consultant en tijdens het volgende seniorgesprek besproken. 2. Het informatieplan wordt in definitieve vorm voor de uiterlijke datum ingeleverd in het postvak van je senior consultant. De aspirant informatieanalist 15

16 3. De belangrijkste bevindingen worden door je team gepresenteerd in maximaal 15 minuten aan medewerkers van I-solution in de personen van de senior consultant en de studieloopbaanbegeleider. Vervolgens wordt het product individueel verdedigd door het beantwoorden van vragen in maximaal 30 minuten. Deze presentatie geldt als oefening voor de eindpresentatie van het adviesrapport. Elke student moet de volledige presentatie kunnen verzorgen, maar voorafgaand aan het werkelijk presenteren wijzen de aanwezige SLBer en SenCS twee of drie studenten aan die elke een deel van de presentatie uitvoeren. Na afloop van de presentatie en verdediging volgt feedback op het optreden van de groep en van de individuele studenten. 4. het informatieplan wordt beoordeeld op: a. de mate waarin je rapport volledig en met voldoende diepgang de verderop genoemde onderdelen relevant voor de organisatie behandelt b. op basis hiervan juiste conclusies worden getrokken conform de theorie c. de bevindingen adequaat worden verdedigd door de beantwoording van vragen 5. het informatieplan wordt beoordeeld met een groepscijfer van 1 tot 10 (dit is het maximale cijfer voor elk van de individuele leden) 6. elk groepslid wordt beoordeeld op grond van de prestaties in de loop van de weken en op grond van de individuele verdediging. Als er aanleiding toe is kan het cijfer van een individuele student daarom lager uitvallen dan het groepscijfer. Ondersteuning door het taalbureau. Het AIM taalbureau biedt ondersteuning aan bij het samenstellen van een adviesrapport in de volgende vorm: de theorie van een adviesrapport is opgenomen in de taalbegeleidingssite van AIM: taalvaardig.nl waarvoor alle studenten een inlogcode hebben.; studenten kunnen in de site delen van het rapport ( bijv. managementsamenvatting, probleemstelling enz) plaatsen en verzenden deze delen worden dan door het taalbureau gecorrigeerd. Herkansing Voor de herkansing geldt de algemene regel die binnen de AIM gebruikelijk is. Adviesrapport pakketselectie Product Een rapport waarin de primaire bedrijfsfuncties worden beschreven en de processen worden gemodelleerd. Vervolgens wordt op grond van deze functies en processen de informatiebehoeften bepaald en wordt nagegaan welke standaard softwarepakketten globaal geschikt zijn voor Groeilamp en in detail of Multivers van UNIT4 aan de gestelde criteria voldoet. Criteria 1. Het rapport voldoet aan de standaardeisen voor rapportages. De aspirant informatieanalist 16

17 2. Bij elk onderdeel wordt een bronvermelding aangegeven. Hierin worden opgenomen gebruikte boeken, tijdschriftartikelen en internetsites. 3. De volgende onderwerpen maken tenminste deel uit van het adviesrapport: a. beschrijving van de bedrijfsfuncties; b. model van de primaire en secundaire processen gemaakt m.b.t. Bizzdesigner. Hierin komen tenminste voor de actoren, het gedrag en de items ; c. de methodiek die bij de pakketselectie is gevolgd; d. een gedetailleerde opsomming van de gehanteerde selectiecriteria, deze criteria zijn gebaseerd op de bedrijfsfuncties de bedrijfsprocessen en de informatiebehoeften zoals naar voren zijn gekomen in de diverse trainingen; e. een indeling van de betreffende criteria naar soort; f. een opsomming van tenminste 10 softwarepakketten die aan de belangrijkste criteria voldoen (long list); g. een keuze uit de selectiecriteria (knock out criteria) voor het samenstellen van de shortlist; h. een advies op grond van de selectiecriteria m.b.t. het beste ERP-pakket voor Groeilamp, waarin zeker aandacht besteed is aan een analyse van mogelijkheden van het pakket Multivers (van UNIT4) en SAP-business One; i. een conclusie m.b.t. de bruikbaarheid van Multivers en SAP business One. Het rapport is beknopt en zakelijk geschreven en omvat hooguit 10 pagina s exclusief eventuele bijlagen. Tabellen e.d. eventueel in een bijlage. Procedure 1. het adviesrapport wordt uiterlijk op de in bijlage 2 bepaalde datum in concept ingeleverd bij de senior consultant en tijdens het volgende seniorgesprek besproken; 2. het adviesrapport wordt in definitieve vorm voor de uiterlijke datum ingeleverd in het postvak van je senior consultant; 3. de belangrijkste bevindingen worden door je team gepresenteerd in maximaal 15 minuten aan de directie van Groeilamp (in de persoon van een studieloopbaanbegeleider, een senior consultant en eventueel de geïnterviewde directeur) De presentatie voldoet aan de volgende eisen: a. elke student neemt een deel van de presentatie voor zijn rekening; b. afhankelijk van de omvang van de profgroepen wordt de profgroep voor de presentatie opgesplitst in twee deelgroepen van elk 3 studenten (bij een profgroep van 5 studenten, 2 èn 3 studenten, een profgroep van 4 studenten blijft in takt); c. elke student presenteert maximaal 5 minuten; d. bij de presentatie zijn alleen de leden van de betreffende deelgroep aanwezig en de leden van de andere profgroep die op hetzelfde tijdstip staat ingeroosterd; e. na de beide presentatieronden volgt de vragenronde van maximaal 30 minuten waarbij alle studenten van beide profgroepen aanwezig zijn; f. de doelgroep van de presentaties is de directie van Groeilamp; g. aanwezigheid is dus voor alle betrokken studenten verplicht. 4. het adviesrapport wordt beoordeeld op: De aspirant informatieanalist 17

18 a. de mate waarin je rapport volledig en met voldoende diepgang de verderop genoemde onderdelen relevant voor de organisatie behandelt; b. op basis hiervan juiste conclusies worden getrokken conform de theorie; c. de bevindingen adequaat worden verdedigd door de beantwoording van vragen; 5. het adviesrapport wordt beoordeeld met een groepscijfer van 1 tot 10 (dit is het maximale cijfer voor elk van de individuele leden); 6. elk groepslid wordt beoordeeld op grond van de prestaties in de loop van de weken en op grond van de individuele verdediging. Als er aanleiding toe is kan het cijfer van een individuele student daarom lager uitvallen dan het groepscijfer. Herkansing Voor de herkansing geldt de algemene regel die binnen de AIM gebruikelijk is. Individuele praktijk reflexie (IPR) Product De individuele praktijkreflexie van periode VBI-1 omvat een beschrijvend rapport m.b.t. de organisatie en informatievoorziening van het gekozen bedrijf. Deze beschrijving wordt vergeleken met de theoretische principes van organisatiekunde en informatiekunde en van commentaar voorzien wat betreft de overeenkomsten en verschillen met deze theorie. Criteria Het rapport voldoet aan de volgende eisen: 1. op de voorpagina staat vermeld de naam en telefoonnummer van de geïnterviewde functionaris; 2. een beschrijving van de huidige, actuele organisatie-inrichting en structurering. In de beschrijving is minimaal opgenomen: een beknopte beschrijving van doel en functie, op te leveren producten en/of diensten, rol en taken van de verschillende organisatieonderdelen een gedetailleerde schematische weergave in een organogram beargumenteerde toelichting en verklaring van de gehanteerde structuurparameters (zie hoofdstuk 8 van: De structuur van de organistie); 3. een procesmodel in de vorm van Bizzdesigner schema s. Dit onderdeel omvat: een opsomming van de hoofdprocessen; een kernachtige maar volledige modellering van het primaire proces; 4. een inventarisatie van de belangrijkste informatiebehoeften van één operationele en één management functionaris. Wat moet hij/zij weten om deze functie uit te kunnen voeren; 5. een eenvoudig klassendiagram of een ERD (entiteiten inclusief attributen) voor de gehanteerde gegevens; 6. een inventarisatie van alle software die betrokken is bij de ondersteuning van dit (primaire) proces; 7. een kritische analyse van de mate waarin deze software de werkzaamheden van de functionarissen op management en operationeel niveau (zie punt 3) adequaat ondersteunt; 8. de wijze waarop de pakketselectie heeft plaatsgevonden en welke criteria hierbij zijn gehanteerd; De aspirant informatieanalist 18

19 9. een inventarisatie van alle overige pakketten die in het bedrijf in gebruik zijn. Het rapport is professioneel van opzet. Dat wil zeggen: logische, zakelijk indeling met naast de bovengenoemde inhoud ook inleiding, achtergrond, doel en samenvatting; aandacht voor vormgeving en lay-out: voorblad, index, hoofdstukindeling, paginanummering; correct gebruik van de Nederlandse taal. Procedure De beoordeling van dit deel gaat iets anders dan gebruikelijk. Naast de onderlinge best practicing en lessons learned wordt het oorspronkelijke IPR rapport (exclusief lessons learned) beoordeeld door de senior consultant. Je maakt een verslag op basis van de onderzoeksopdracht. Dit verslag wordt geplaatst onder je portfolio op My-AIM en in overleg met de senior consultant aan hem overhandigd. Bij de IPR dient de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van het bedrijf op de voorpagina vermeld te worden. In de aangegeven week voer je de best practicing uit op de bekende manier. De lessons learned worden geplaatst op My-AIM. De IPR wordt beoordeeld met een cijfer (1 tot 10). Herkansing Voor de herkansing geldt de algemene regel die binnen de AIM gebruikelijk is: herkansen in week 10 of bij de eerstvolgende gelegenheid. Toets bedrijfsadministratie - bedrijfseconomie In het VBI-1 kwartaal wordt onder andere ten behoeve van het bepalen van informatiebehoeften en daarmee van selectiecriteria voor aan te schaffen software een aantal trainingen inleiding bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie aangeboden. In de tentamenperiode wordt een toets afgenomen die betrekking heeft op deze twee onderdelen. De aspirant informatieanalist 19

20 7. Faciliterend onderwijs Inleiding Het faciliterend onderwijs bestaat uit een aantal aspecten /onderdelen: a) inleidend college op maandag in week 1; b) een aantal trainingen c) gesprekken met de senior consultant over de producten / mijlpalen die je hebt gemaakt d) gesprekken met de HR-mentor (studieloopbaanbegeleider) over je werk in de projecten en over je professioneel functioneren e) de knipkaart Trainingen Organisatie en informatie Een vervolg op de trainingen organisatiekunde van periode VI-2 en een uitbreiding op dit gebied en op het gebied van informatievoorziening. Boekhoudkundige en bedrijfseconomische principes Om een selectie uit boekhoudkundige pakketten te kunnen maken is het nodig het principe van dubbel boekhouden te begrijpen: de balans, verlies en winstrekening, kortom het boekhoudkundig model. Tevens zul je kennis moeten hebben van bedrijfseconomische grondbeginselen om zicht te krijgen op de totale informatiebehoefte bij het casusbedrijf. Bedrijfsprocessen Deze training omvat naast een inleiding in wat processen zijn een tweetal onderdelen, namelijk modelleren van processen m.b.v. Bizzdesigner en het beschrijven van het inkoop-, verkoop-, productieproces en het logistieke proces. Professionele en ontwikkelcompetenties De P&OC trainingen staan in deze periode in het teken van interviews en presenteren. Knipkaart De knipkaart is bedoeld om de individuele student een mogelijkheid te bieden extra onderwijs aan te vragen. Dit kwartaal heeft iedere student recht op 2 knipkaartpunten. Een knipkaartpunt is te gebruiken voor: een college over een aangevraagd onderwerp of een extra training of workshop De aspirant informatieanalist 20

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie