Gerechtelijk Privaatrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gerechtelijk Privaatrecht"

Transcriptie

1 Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS

2 INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek Algemeen Art. 2 Ger.Wb. en straf-, tuchtprocedures en het administratief contentieux 4 2. Temporele werking Algemeen Temporele werking van de wetten van de rechterlijke organisatie Temporele werking van de wetten inzake bevoegdheid Temporele werking van de wetten op de rechtspleging Het verbod van rechtsweigering Het verbod om uitspraak te doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking Het verbod van overdracht van rechtsmacht De rechtsvordering Algemeen Ontvankelijkheid van de rechtsvordering Andere gronden van niet-ontvankelijkheid De vorderingen in rechte Vonnissen en arresten Algemeen Eindbeslissingen Beslissingen alvorens recht te doen Gemengde beslissingen Beslissingen of maatregelen van inwendige aard Het rechterlijk gewijsde Begripsomschrijving Welke beslissingen kunnen bekleed zijn met het gezag van gewijsde? Welke delen van de beslissing zijn bekleed met het gezag van gewijsde? Relatief karakter van het gezag van gewijsde en de werking van de rechterlijke beslissingen naar derden toe Het gezag van gewijsde en de kracht van gewijsde Aanhangigheid, samenhang en onsplitsbaarheid Aanhangigheid Samenhang Onsplitsbaarheid 56

3 INHOUD 10.De termijnregeling Toepassingsgebied Verval- en wachttermijnen Bepaling van de termijn Verlenging of verkorting van termijnen Berekening van de termijnen Sanctieregeling 66 BOEKDEEE 11: BEVÜEGDI-1EI1) 67 Hoofdstuk 1: Algemene beginselen Onderscheid tussen bevoegdheid en rechtsmacht De materiele bevoegdheid Algemene beginselen De componenten van de materiele bevoegdheid Territoriale bevoegdheid Algemeen Het verstek van de verweerder Tegenvordering, vordering in tussenkomst, samenhang en aanhangigheid Tegenvorderingen Vorderingen in tussenkomst Aanhangigheid Samenhang 86 Hoofdstuk 2: De bevoegdheidsregeling 88 I. De materiele bevoegdheid De rechtbank van eerste aanleg Volheid van bevoegdheid De uitsluitende bevoegdheden De rechtbank van koophandel De algemene bevoegdheid De bijzondere bevoegdheden De uitsluitende bevoegdheden Bevoegdheid als appelrechter De arbeidsrechtbank Arbeidsgeschillen HO 3.2 Arbeidsongevallen Sociale Zekerheidsgeschillen Administratieve sancties H9

4 INHOUI) 4. De Vrederechter Algemene bevoegdheid Bijzondere bevoegdheden Uitsluitende bevoegdheden Niet-contentieuze bevoegdheden De politierechtbank De voorzitter van de rechtbanken Het kort geding Procedures zoals in kort geding Overige bevoegdheden van de voorzitters Hof van beroep en het arbeidshof Het Hof van Cassatie Algemene bevoegdheid Bijzondere bevoegdheden 149 II. De territoriale bevoegdheid De regeis van aanvullend recht De regeis van dwingend recht Artikel 627 Ger.Wb Artikel 628 Ger.Wb Artikel 629 Ger.Wb De regeis van openbare orde 157 Hoofdstuk 3: Regeling van geschillen van bevoegdheid Algemene bepalingen In graad van eerste aanleg In graad van hoger beroep Verdelingsincidenten Regeling van rechtsgebied Onttrekking van de zaak aan de rechter Beslissingen inzake bevoegdheid 168 Hoofdstuk 4: Internationale rechtsmacht 169 BOEkDEEE III: DE Kl'RGERI IJKi Kl (.'HEMM H,IN<, DEEL 1: Rechtsbijstand Begripsomschrijving en kenmerken Toekenningsvoorwaarden Ontoereikende inkomsten Een aanspraak moet rechtmatig lijken 179 r.s III

5 rv 1NHOUD 3. Personen aan wie het voordeel van de kosteloze rechtspleging kan worden toegekend Het voorwerp van de kosteloze rechtspleging Procedure Bevoegdheid Procedure De beslissing De rechtsmiddelen Vordering tot intrekking De terugvordering Strafsancties 192 DEEL 2: Het geding 192 Hoofdstuk 1: Het instellen van de vordering Wijze van instellen van de hoofdvordering Algemeen De dagvaarding Het tegensprekelijk verzoekschrift Vrijwillige verschijning De rol en inschrijving op de rol De rol De inschrijving op de rol Het dossier van de de rechtspleging De verschijning van partijen 220 Hoofdstuk 2: Minnelijke schikking en bemiddeling in familiezaken Minnelijke schikking Facultatieve poging tot minnelijke schikking De verplichte poging tot minnelijke schikking Bemiddeling in familiezaken 230 Hoofdstuk 3: behandeling en berechting op tegenspraak Körte debatten Overlegging van stukken Beginsel Stukken Termijn voor en wijze van overlegging Inventarisatie der stukken Conclusies Algemeen Neerlegging en mededeling van de conclusie Termijnen waarbinnen conclusies moeten worden genomen 242

6 1NHOUI) 4. Bepaling van de rechtsdag en verdaging Het gezamenlijk verzoek tot vaststelling van een rechtsdag (art. 750, 1 Ger.Wb.) Vaststelling op verzoek van de meest gerede partij (art. 750, 2 Ger.Wb.) Vaststelling van een rechtsdag in het kader van een fixatie ex art. 747, 2 Ger.Wb De rechtsdagbepaling overeenkomstig art. 751 Ger.Wb De rechtsdagbepaling overeenkomstig art. 753 Ger.Wb Schriftelijke procedure De terechtzitting De sluiting der debatten en het beraad Mededeling aan het openbaar ministerie Soorten mededeling Het advies en de mogelijkheid van repliek Heropening der debatten Heropening der debatten op verzoek van een partij Ambtshalve heropening der debatten Verdere procedure na heropening der debatten 282 lo.hetvonnis Soorten vonnissen Formele aspecten van een vonnis Minuut, uitgifte en afschrift De gevolgen van de vonnissen Uitlegging en verbetering van vonnissen 290 Hoofdstuk 4: Behandeling en berechting bij verstek Gevallen van verstek De taak van de rechter bij verstek Het verstekvonnis 298 Hoofdstuk 5: Doorhaling en weglating Doorhaling Weglating 301 Hoofdstuk 6: Tussengeschillen en bewijs Tussenvorderingen en tussenkomst Wijziging ofuitbreiding van de vorderingen Aanvullende vorderingen Tegenvorderingen Tussenkomst 309

7 1NHOUD 2. Hervatting van het geding 2.1 Gevallen van wettelijke onderbreking van de procedure 2.2 Voorwaarden voor de hervatting van het geding 2.3 De gedingshervatting 3. Afstand van geding 3.1 Soorten en wijze van afstand 3.2 Afstand van geding 3.3 Afstand van rechtsvordering 3.4 Afstand van proceshandeling 4. Wraking en verschoning 4.1 Begripsomschrijving 4.2 Gronden van wraking 4.3 Welke rechters kunnen gewraakt worden 4.4 Procedure 5. Ontkentenis van proceshandeling 6. Excepties 6.1 Algemeen 6.2 Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling 6.3 Opschortende exceptie van boedelbeschrijving en beraad 6.4 Opschortende exceptie bij oproeping tot vrijwaring 6.5 Nietigheids- en vervalregeling 7. Bewijs 7.1 Algemeen 7.2 Overlegging van stukken 7.3 Het schriftonderzoek 7.4 De valsheidsprocedure 7.5 Het getuigenverhoor 7.6 Het deskundigenonderzoek 7.7 Het verhoor van partijen 7.8 Eedaflegging 7.9 Plaatsopneming 7.10 Vaststelling van overspel Hoofdstuk 7: Uitgaven en kosten 1. Beginsel 2. Uitzonderingen 3. Soorten gerechtskosten 4. Verwijzing in de kosten en de vereffening van de kosten 5. Beding tot verhoging van de schuldvordering 6. Kosten van tenuitvoerleeeine VI

8 INHOUI) Hoofdstuk 8: Inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift Begripsomschrijving en toepassingsgebied Procedureverloop 396 Hoofdstuk 9: Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding 399 BOEKDEEE IV: DE REU El SMIDDEI.EX Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen Gevallen waarin geen rechtsmiddel kan worden aangewend Toepassing van de regeis van het geding 410 Hoofdstuk 2: Het verzet Begripsomschrijving Beslissingen vatbaar voor verzet Wie kan verzet aantekenen? Wijze waarop het verzet wordt ingesteld Motiveringsplicht Termijn voor verzet Bevoegde rechter Het register van verzetsakten De gevolgen van het verzet 417 Hoofdstuk 3: Het hoger beroep Begripsomschrijving Vonnissen vatbaar voor hoger beroep Beginsel Uitzonderingen Principaal hoger beroep Belang en hoedanigheid Partijen tegen wie hoger beroep kan worden ingesteld Termijn voor het instellen van hoget beroep Akte van hoger beroep Het incidenteel hoger beroep Begripsomschrijving Het voorwerp van het incidenteel hoger beroep Wie kan incidenteel hoger beroep instellen? Tegen wie kan incidenteel hoger beroep ingesteld worden? Vorm en termijn voor het instellen van incidenteel hoger beroep Verhouding principaal hoger beroep en incidenteel hoger beroep 443 -ins VII

9 INHOUD 5. De gevolgen van het hoger beroep Schorsende werking Relatieve werking van het hoger beroep Devolutieve werking van het hoger beroep De procedure in hoger beroep Inschrijving op de algemene rol en het dossier van de rechtspleging Verschijning van partijen Termijn van verschijning Körte debatten Het in Staat stellen van de zaak Verstekvonnis en verzet Bijzondere procedureregels ingevolge de devolutieve werking De evolutie van het geschil in graad van hoger beroep Wijziging van de vorderingen Aanvullende vorderingen Tegenvorderingen en tussenkomst voor het eerst in graad van hoger beroep Het tergend en roekeloos hoger beroep Schadevergoeding Boete 463 Hoofdstuk 4: De voorziening in cassatie Begripsomschrijving Beslissingen vatbaar voor een voorziening in cassatie Wie kan een voorziening in cassatie instellen? Tegen wie kan een voorziening in cassatie ingesteld worden? Termijn voor het instellen van een voorziening in cassatie Duur van de termijn Vertrekpunt van de termijn Verlenging en schorsing van de termijn De gevolgen van de voorziening in cassatie Afstand Procedure Wijze waarop de voorziening ingesteld wordt Rolstelling en het dossier van de rechtspleging Memorie van toelichting Memorie van antwoord Memorie van wederantwoord Stukken Verdere procedureverloop Het arrest van het Hof van Cassatie Rechtsmiddelen tegen de arresten van het Hof van Cassatie 482 VIII

10 INH(HJl) 9. Voorzieningen ingesteld door het openbaar ministerie Voorzieningen door de procureur-generaal bij het hof van beroep Voorzieningen ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 484 Hoofdstuk 5: Het derdenverzet Begripsomschrijving Wie kan derdenverzet aantekenen? Beslissingen vatbaar voor derdenverzet Termijn waarbinnen derdenverzet moet worden aangetekend Wijze waarop het derdenverzet wordt aangetekend en de bevoegde rechter Principaal derdenverzet en de bevoegde rechter Incidenteel derdenverzet De gevolgen van het derdenverzet Facultatieve schorsende kracht Relatieve werking van het derdenverzet Rechtsmiddelen tegen de beslissing op derdenverzet 494 Hoofdstuk 6: Herroeping van gewijsde Begripsomschrijving Beslissingen vatbaar voor een verzoek tot herroeping Wie kan het verzoek tot herroeping formuleren? Gronden voor de herroeping van gewijsde De wijze en termijn voor het instellen van het verzoek tot herroeping van gewijsde De gevolgen van de herroeping van gewijsde Rechtsmiddelen tegen de beslissing over de herroeping van gewijsde 502 Hoofdstuk 7: Verhaal op de rechter Begripsomschrijving Wie kan verhaal nemen? Op wie kan verhaal genomen worden? Gronden voor verhaal op de rechter Procedure Bevoegde rechter Wijze en termijn van rechtsingang Verder verloop van de procedure Gevolgen Gevolgen op de rechtspleging Gevolgen van de beslissing gewezen op het verhaal 507 Trefwoordenregister 509 IX

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 INHOUD BOEKDEEL 1: Algemene beginselen 1 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 Afdeling 1: Algemeen 3 Afdeling 2: artikel 2 Ger.Wb. en straf-, tuchtprocedures en het administratief

Nadere informatie

Inhoud. WOORD VOORAF... v DEEL I DE WEG NAAR HET BURGERLIJK PROCESRECHT HOOFDSTUK 1. DE WEG NAAR HET GERECHTELIJK RECHT... 3

Inhoud. WOORD VOORAF... v DEEL I DE WEG NAAR HET BURGERLIJK PROCESRECHT HOOFDSTUK 1. DE WEG NAAR HET GERECHTELIJK RECHT... 3 WOORD VOORAF.......................................................... v DEEL I DE WEG NAAR HET BURGERLIJK PROCESRECHT HOOFDSTUK 1. DE WEG NAAR HET GERECHTELIJK RECHT..................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VOORWERK 9

ALGEMENE INHOUD VOORWERK 9 VOORWERK 9 ALGEMENE INHOUD I. Gerechtelijk wetboek II. Grondwet IIbis. Arbitragehof III. Taalgebruik in gerechtszaken IV. Europees Executieverdrag IVbis. EEX-Verordening V. Verdrag tot bescherming van

Nadere informatie

Afdeling IX. Uitlegging en verbetering van het vonnis

Afdeling IX. Uitlegging en verbetering van het vonnis (In afwijking van het vorige lid, voor de zaken opgesomd in artikel 704, ( 2), (alsook inzake adoptie) brengt de griffier binnen de acht dagen bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen. W

Nadere informatie

Deel I. Algemene beginselen.. 1. Deel II. Rechterlijke organisatie. Eerste boek. Organen van de rechterlijke macht... 8

Deel I. Algemene beginselen.. 1. Deel II. Rechterlijke organisatie. Eerste boek. Organen van de rechterlijke macht... 8 Deel I. Algemene beginselen.. 1 Eerste hoofdstuk. Voorafgaande bepalingen............................. 1 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering......................... 1 Hoofdstuk III. Vonnissen

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek. Deel I. Algemene beginselen... 3 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen... 3 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering

Gerechtelijk Wetboek. Deel I. Algemene beginselen... 3 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen... 3 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering Gerechtelijk Wetboek Deel I. Algemene beginselen... 3 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen... 3 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering... 3 Hoofdstuk III. Vonnissen en arresten... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gerechtelijk wetboek... 1

Gerechtelijk wetboek... 1 Gerechtelijk wetboek............ 1 Deel I. Algemene beginselen......... 1 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen 1 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering................... 1 Hoofdstuk III. Vonnissen

Nadere informatie

EERSTE DEEL: ALGEMENE BEGINSELEN

EERSTE DEEL: ALGEMENE BEGINSELEN Inhoud Artikelen EERSTE DEEL: ALGEMENE BEGINSELEN Hoofdstuk I: Voorafgaande bepalingen 1-16 Hoofdstuk II: Voorwaarden van de rechtsvordering 17-18 Hoofdstuk III: Vonnissen en arresten 19-22 Hoofdstuk IV:

Nadere informatie

BURGERLIJK PROCESRECHT

BURGERLIJK PROCESRECHT BURGERLIJK PROCESRECHT BURGERLIJK PROCESRECHT Basis met schema s PAUL DAUW Tweede editie Antwerpen Cambridge Burgerlijk procesrecht. Basis met schema s. Tweede editie Paul Dauw 2014 Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

BURGERLIJK PROCESRECHT

BURGERLIJK PROCESRECHT BURGERLIJK PROCESRECHT BURGERLIJK PROCESRECHT Basis met schema s PAUL DAUW Derde editie Antwerpen Cambridge Burgerlijk procesrecht. Basis met schema s. Derde editie Paul Dauw 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Deel I. Algemene beginselen... 1

Deel I. Algemene beginselen... 1 Gerechtelijk Wetboek............. 1 Deel I. Algemene beginselen.......... 1 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen. 1 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering........................ 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385undecies) hier : art. 1042-1121 (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-1985 en tekstbijwerking

Nadere informatie

WET TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK MET HET OOG OP HET BESTRIJDEN VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND

WET TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK MET HET OOG OP HET BESTRIJDEN VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND WET TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK MET HET OOG OP HET BESTRIJDEN VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND GECOÖRDINEERDE TEKST OUDE TEKST NIEUWE TEKST GERECHTELIJK WETBOEK EERSTE DEEL ALGEMENE BEGINSELEN

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

DEEL I. ALGEMENE INLEIDING 1

DEEL I. ALGEMENE INLEIDING 1 INHOUDSTAFEL - VII INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF V DEEL I. ALGEMENE INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING EN BESTAANSREDEN 3 HOOFDSTUK 2. BRONNEN VAN HET GERECHTELIJK PRIVAATRECHT 5 1. DE GRONDWET 5

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf bij de derde druk... v Woord vooraf bij de eerste druk... vii DEEL I. ALGEMENE BEGINSELEN

INHOUD. Woord vooraf bij de derde druk... v Woord vooraf bij de eerste druk... vii DEEL I. ALGEMENE BEGINSELEN INHOUD Woord vooraf bij de derde druk.......................................... v Woord vooraf bij de eerste druk......................................... vii DEEL I. ALGEMENE BEGINSELEN Titel I. Wezen

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Deel I. Algemene beginselen... 1 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen. 1 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering

Deel I. Algemene beginselen... 1 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen. 1 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering Gerechtelijk Wetboek............. 1 Deel I. Algemene beginselen......... 1 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen. 1 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering........................ 1 Hoofdstuk III.

Nadere informatie

INHOUD WOORD VOORAF BIJ DE TWEEDE DRUK

INHOUD WOORD VOORAF BIJ DE TWEEDE DRUK INHOUD WOORD VOORAF BIJ DE TWEEDE DRUK............................ v WOORD VOORAF BIJ DE EERSTE DRUK............................. vii DEEL I. ALGEMENE BEGINSELEN TITEL I. WEZEN EN FUNCTIE VAN HET GERECHTELIJK

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT

HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT Jean Laenens Dirk Scheers Pierre Thiriar Stefan Rutten Beatrix Vanlerberghe Vierde editie Antwerpen Cambridge Handboek gerechtelijk recht, 4e editie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2008 C.05.0476.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0476.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, vereniging zonder winstoogmerk, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Nederlands burgerlijk procesrecht. prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer

Nederlands burgerlijk procesrecht. prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer Nederlands burgerlijk procesrecht prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer W.EJ.TjeenkWillink ZwoUe 1993 INHOUDSOPGAVE Afkortmgen Verkort geciteerde Hteratuur XVIII 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Hoofdstuk IV. Hoger Beroep

Hoofdstuk IV. Hoger Beroep Art. 685. Elke beslissing waarbij rechtsbijstand wordt verleend, wijst de openbare of ministeriële ambtenaren aan die hun dienst moeten verlenen. Art. 686. Bij de aanvang van ieder gerechtelijk jaar maken

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

SMAAKMAKERS IN HET PROCESRECHT

SMAAKMAKERS IN HET PROCESRECHT SMAAKMAKERS IN HET PROCESRECHT Over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten Jelle Flo Liesbeth Jansens Vlaams Pleitgenootschap (eds.) Antwerpen Cambridge Smaakmakers

Nadere informatie

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek...

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek... I Inhoudstafel 1. Potpourri en de burgerlijke rechtspleging... 1 Piet Taelman I. Inleiding... 1 II. VAJA en enkele andere aspecten van de informatisering van justitie.. 2 III. Gezag van gewijsde... 7 IV.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK Steven BROUWERS Advocaat-bemiddelaar in familiezaken Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling Marcel GOVAERTS Advocaat Plaatsvervangend vrederechter Tweede herwerkte

Nadere informatie

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2811) INLEIDING 1. Op de zitting van de Kamercommissie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0641.N S. B., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Fouad Marchouh, advocaat bij de balie te Tongeren. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT

HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT Terechtzitting, rechtsmiddelen en bewijs Daniel De Wolf Antwerpen Cambridge Handboek correctioneel procesrecht. Terechtzitting, rechtsmiddelen

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3

HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE LIJST VAN DE VOORNAAMSTE WETGEVING V XIX XXI INLEIDING 1 HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3 I. De gerechtelijke politie 4

Nadere informatie

HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT

HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT HANDBOEK GERECHTELIJK RECHT Jean Laenens Karen Broeckx Dirk Scheers Pierre Thiriar Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek gerechtelijk recht, 3e editie Jean Laenens, Karen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be I. Intrede Artikel 4 Burgerlijk

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Woord vooraf...v De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Paul Van Orshoven...1 Inleiding...1 I. De schaalvergroting...6 A. Provinciale eerstelijnsrechtbanken...6 B. of toch niet (altijd, helemaal)...9

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS ARBITRAGEWET /I WOORD VOORAF /V VERKORTE INHOUDSOPGAVE / VII TRANSPONERINGSTABEL WETTEKST 1986/2004 EN 2015 / XVII INHOUDSOPGAVE DEEL I/3 LIJST VAN VERWERKTE

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op gezag

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3 INHOUD Voorwoord.......................................................... v Beknopte inhoud................................................... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN Hoofdstuk I. Concepten van recht.......................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Burgerlijk Procesrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

Samenvattingen Afdeling IV

Samenvattingen Afdeling IV Samenvattingen Afdeling IV Hoofdstuk 1 De rechterlijke macht word uitgeoefend door hoven en rechtbanken: a) Rechtbanken: Bevinden zich op het niveau van arrondissementen en kantons Er zetelen rechters

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN. gewijzigde artikelen. in het. ten gevolge van de invoering van de

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN. gewijzigde artikelen. in het. ten gevolge van de invoering van de gewijzigde artikelen in het WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ten gevolge van de invoering van de WET GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN per 1 januari 2011 Brehler Alkema Vloet Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

(B.S. 15/07/2000, p ; iwt 01/08/2000) Door het coördinatiebureau geconsolideerde tekst : versie toepasselijk vanaf 01/01/2007

(B.S. 15/07/2000, p ; iwt 01/08/2000) Door het coördinatiebureau geconsolideerde tekst : versie toepasselijk vanaf 01/01/2007 Koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 II DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 337 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 338 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 338 1. Het begrip straf 338 2. Kenmerken 339 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

ASSER-SERIE PROCESRECHT CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN MR. D.J. VEEGENS MR. E. KORTHALS ALTES MR. H.A. GROEN KLUWER DEVENTER 2005

ASSER-SERIE PROCESRECHT CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN MR. D.J. VEEGENS MR. E. KORTHALS ALTES MR. H.A. GROEN KLUWER DEVENTER 2005 ASSER-SERIE PROCESRECHT CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN MR. D.J. VEEGENS VIERDE BEWERKT DRUK DOOR MR. E. KORTHALS ALTES EN MR. H.A. GROEN KLUWER DEVENTER 2005 /. Geschiedenis en rechtsvergelijking 1 1. De

Nadere informatie

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten EXEQUATURRECHT Vroeger onduidelijkheid omtrent begrippen art. 22 31 WbIPR geeft definities + moet er een rechtelijke

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Reglement van de Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage - AKaBA

Reglement van de Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage - AKaBA Reglement van de Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage - AKaBA A. Normale procedure Behoudens wat hierna wordt bepaald, gelden de regels van het gerechtelijk wetboek voor de procedure in de arbitrage.

Nadere informatie

Vrijwaring & Interventie

Vrijwaring & Interventie Mr. M.O.J. de Folter Vrijwaring & Interventie!. Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XV EERSTE DEEL VRIJWARING HOOFDSTUK 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART - 45 - Bijlage 4 PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART Overeenkomstig artikel 45 ter van de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 81/98 van 7 juli 1998 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 81/98 van 7 juli 1998 A R R E S T Rolnummer 1209 Arrest nr. 81/98 van 7 juli 1998 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en 621 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

BIJLAGE IV : BEPALINGEN VAN HET BELGISCH GERECHTELIJK WETBOEK DEEL VI. ARBITRAGE. Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

BIJLAGE IV : BEPALINGEN VAN HET BELGISCH GERECHTELIJK WETBOEK DEEL VI. ARBITRAGE. Hoofdstuk 1. Algemene bepaling 64 BIJLAGE IV : BEPALINGEN VAN HET BELGISCH GERECHTELIJK WETBOEK DEEL VI. ARBITRAGE Hoofdstuk 1. Algemene bepaling Art. 1676. 1. Ieder geschil van vermogensrechtelijke aard kan het voorwerp van een arbitrage

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Voorwoord bij de vierentwintigste druk Lijst van afkortingen HOOFDSTUK I INLEIDING 1

Voorwoord bij de vierentwintigste druk Lijst van afkortingen HOOFDSTUK I INLEIDING 1 Inhoud Blz. Voorwoord bij de vierentwintigste druk Lijst van afkortingen V XVII HOOFDSTUK I INLEIDING 1 1. Aard en functie van het burgerlijk procesrecht 1 2. Materieel en formeel privaatrecht 2 3. Wetgeving,

Nadere informatie

Gerechtelijk wetboek. Eerste deel : Algemene beginselen 1-57

Gerechtelijk wetboek. Eerste deel : Algemene beginselen 1-57 Gerechtelijk wetboek Eerste deel : Algemene beginselen 1-57 Tweede deel : Rechterlijke organisatie Boek I : Organen van de rechterlijke macht 58-287quater Boek II : Gerechtelijke ambten 288-427quater Boek

Nadere informatie

Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING. 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn

Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING. 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli 1994 MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn INHOUD INLEIDING 31 1. Strafvordering als een compromisoplossing

Nadere informatie

A) Gerechtelijke stukken. Doel van betekening en van kennisgeving

A) Gerechtelijke stukken. Doel van betekening en van kennisgeving 1 NL A) Gerechtelijke stukken Doel van betekening en van kennisgeving Bij citação (dagvaarding) is er sprake van een document waarin de gedaagde ervan in kennis wordt gesteld dat er een procedure tegen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie