Methodecommissie. Opdrachten methodecommissie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodecommissie. Opdrachten methodecommissie:"

Transcriptie

1 Methodecommissie Opdrachten methodecommissie: 1. Er moet een nieuwe methode komen voor een van de expressievakken. Met enkele teamleden verken je het traject 'het invoeren van een nieuwe methode in de basisschool': Wat is de visie van onze school op leren? Breng vervolgens duidelijk in kaart hoe zo'n traject op een basisschool eruit ziet. Hoe kom je aan informatie, welke kiezen we m.b.v. een criterialijst en waarom, hoe gaat de invoering, welk budget...enz. 2. Schrijf samen met de teamcommissie een stukje voor de schoolgids over methodes op jullie school en de visie op leren. De opdracht over de visie op leren zal door de teamcommissie worden uitgevoerd vanwege de aansluiting en de overlapping met de onderwijsvisie.

2 Inhoudsopgave procesdocument methodecommissie 1. Inleiding, wat doet de methodecommissie? 2. Wanneer kiezen Nederlanders in het buitenland voor digitaal Nederlands onderwijs? 3. Lesmateriaal in een digitale school. 4. Kijkwijzer voor de keuze van lesmethodes. 5. Lesmethodes voor de DigiWereldwijzer en motivatie keuzes lesmethodes. 6. Invoeringstraject nieuwe lesmethodes. 7. Invoeringstraject methode Moet je doen.

3 1. Inleiding De methodecommissie binnen onze school houdt zich bezig met het selecteren en up-todate houden van lesmethodes en lesmaterialen binnen onze school. De methodecommissie heeft als taak methodes te selecteren op overeenkomsten met onze schoolvisie en de aansluiting op de tussen- en kerndoelen uit de Wet op het Basisonderwijs. Daarnaast bekijkt de methodecommissie of lesmethodes voldoende mogelijkheden bieden om verschillen tussen leerlingen in tempo en kennis op te vangen met herhalings- of verrijkingsstof. Daarnaast moet een methode gemakkelijk hanteerbaar zijn, duidelijke toetsmomenten kennen en aantrekkelijk vormgegeven zijn. Een heel eisenpakket dus waarbij dit alles ook nog moet passen binnen ons schoolbudget.

4 2. Wanneer kiezen Nederlanders in het buitenland voor digitaal Nederlands onderwijs? Wanneer ze voor korte tijd weg zijn en zodoende het Nederlandse systeem willen aanhouden (er zijn echter niet veel mensen met kinderen die dit doen). Wanneer ze te ver weg zitten van goede scholen. In dit geval zit je over het algemeen ook in gebieden met slecht internet. Wanneer ze geregeld verplaatsen van werkplek of op wereldreis / doorreis etc. zijn. Ook in dit geval komen de mensen geregeld in gebieden waar de internetverbinding te wensen overlaat. Wanneer veelvuldig van over de hele wereld wordt gekozen voor het volgen van alleen het vak Nederlands. Wanneer mensen die in het buitenland werken voor bijvoorbeeld een ideële organisatie het internationale onderwijs te duur vinden. (Ook ons onderwijs zal prijzig zijn). Door het interviewen van gezinnen die gekozen hebben voor Nederlands afstandsonderwijs heeft onze commissie een goede indruk gekregen van wat er op onderwijsgebied aan wensen leeft bij Nederlanders in het buitenland en wat hun motivatie zou kunnen zijn bij het kiezen van onze vorm van onderwijs.

5 3. Lesmateriaal 3.1 Lesmateriaal in de vorm van boeken, schriften, lesbrieven en antwoordenboekjes. Uitgangspunt bij het lesgeven aan kinderen in de onderbouw (tot en met groep 4) is dat de ouder de directe begeleider is van de leerling en dat de leerling de lesinstructie via de lesbrief van de ouder krijgt. Naarmate kinderen ouder worden kunnen zij meer verantwoordelijkheden dragen, zijn ze meer bekend met de mogelijkheden van internet en kunnen zij de instructie via de leerkracht van onze school volgen. De rol van ouder als leerkracht verschuift langzamerhand wat meer naar de achtergrond. Dit betekent niet dat de rol van de ouder minder belangrijk wordt, want deze blijft wel degelijk zijn waarde houden als coach en ondersteuner van de leerling. De lesgebonden instructies kunnen voor leerlingen vanaf groep 5 op elk gewenst moment worden gedownload van onze website. Hiermee kunnen tijdsverschillen worden overbrugd. Voorwaarde voor het volgen van deze vorm van instructie is een goede internetverbinding. In het geval dat de verbinding of de snelheid ervan te wensen overlaat, kan de leerling door middel van instructie in de lesbrieven zelfstandig de lessen volgen. In dit geval vervult de ouder weer een meer prominente rol. In de lesbrieven wordt het doel van de les kenbaar gemaakt en de aandacht van de leerling gevestigd op bepaalde moeilijke of nieuwe onderdelen. Suggesties voor extra hulp bij bepaalde onderdelen van de lesstof kunnen door de ouder worden gedownload van de site of zijn verkrijgbaar in de vorm van lesbrieven. 3.2 Digitale mogelijkheden Educatieve software, via de website van de school kunnen de leerlingen werken met educatieve software die past bij de methode en het lesmateriaal waarmee de kinderen op dat moment aan het werk zijn. Voor gebieden waar slechts beperkt gebruik gemaakt kan worden van internet of de verbindingen traag zijn, is het mogelijk de software op cd-rom aangeleverd te krijgen. , docenten en medestudenten kunnen zo met elkaar contact onderhouden. Educatieve links en spelletjes voor kinderen en ouders. Chatroom, voor informeel contact. Instructie, een aantal leerkracht gebonden lessen kan via de website gedownload worden waarna de leerling zelfstandig aan het werk kan. Extra instructie, in geval de leerling moeite heeft met de lesstof of er is persoonlijk contact gewenst kan er via de webcam, videoconferentie of telefoon een extra instructie door de RT-er of digileerkracht worden gegeven. Dit gebeurt op aanvraag vanwege de verschillende tijdszones waarin gewerkt wordt. Webcam, indien een leerling over een webcam beschikt, kan er op deze manier visueel contact onderhouden worden met de leerkracht en de medestudenten. Omdat niet overal op de wereld de internetverbindingen even goed zijn en niet iedereen over een webcam beschikt, is deze optie niet verplicht. Toetsenbordvaardigheden als onderdeel van het vak schrijven. Dit vak wordt geheel digitaal aangeboden (dit vak omvat ook een juiste computerhouding ter voorkoming van RSI). Toetsen, methodegebonden toetsen worden indien mogelijk digitaal aangeboden. Mocht dit technisch nog niet mogelijk zijn dan kan de ouder deze toets afnemen. Cito-toetsen worden digitaal aangeboden. Leerlingvolgsysteem, resultaten worden via het leerlingvolgsysteem digitaal bijgehouden.

6 Weekbrieven, de leerlingen worden met weekbrieven via de aangestuurd met betrekking tot de planning. Zo kunnen wij op afstand goed volgen of de leerlingen niet achter raken op schema. Teleconferentie biedt mogelijkheden om met meerdere personen tegelijkertijd in een document te werken. Een goede optie om digitaal in groepjes te werken. Via teamrooms kunnen gezamenlijke documenten op de site bewaard worden en waarmee een ander weer verder kan werken in een document.

7 4. Kijkwijzer voor de keuze van methodes Kijkwijzer voor de keuze van een nieuwe lesmethode Methode Opmerkingen 1. Kerndoelen De methode voldoet aan de kerndoelen en de tussendoelen vastgelegd door het Ministerie van OC en W in de Wet op het primair onderwijs. De methode geeft aan welke minimumdoelen en welke streefdoelen er per groep zijn. 2. Opbouw De methode kent een duidelijke opbouw (bijv. in blokken). De methode heeft een duidelijke handleiding voor de leerkracht. De lessen kennen een duidelijke lesopbouw. De methode biedt een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8. De methode geeft bij elke opgave aan, aan welke leerlijn wordt gewerkt. 3. Differentiatie en adaptief onderwijs De methode biedt per les verrijkings- en verdiepingsstof. De methode biedt per blok/hoofdstuk mogelijkheden voor herhalingsstof. De methode biedt suggesties voor differentiatie in tempo waarbij de lesdoelstelling voor ogen gehouden wordt. De methode biedt suggesties voor remediëring van de lesstof. De methode biedt suggesties voor indikken/ compacten en verrijken van de lesstof. De methode werkt met digitale toetsen of met een digitaal leerlingvolgsysteem waarbij suggesties voor het handelen worden gegeven. 4. Vormgeving en materiaal De methode is overzichtelijk voor zowel leerling als leerkracht. De methode is aantrekkelijk vormgegeven en nodigt uit om mee aan het werk te gaan. De methode biedt aanvullende educatieve materialen: software, ontwikkelingsmateriaal, website met suggesties etc., othodidactisch materiaal.

8 De teksten in de handleiding voor de leerkracht zijn gemakkelijk te converteren naar lesbrieven voor leerlingen en ouders. De handleiding en eventueel de methode zijn digitaal beschikbaar. 5. Prijs De prijs/kwaliteitsverhouding van de methode is in balans. De methode past binnen het schoolbudget. De methode is qua prijs concurrerend met kwalitatief soortgelijke methodes. De methode is voor minimaal 7 jaar bruikbaar. De methode is bij wijzigen (b.v. nieuwe spelling) eenvoudig up-to-date te maken. 6. Schoolvisie De methode past bij de schoolvisie op leren. De methode biedt voldoende mogelijkheden voor zelfstandig werken. De methode biedt suggesties voor samenwerkend leren. De methode biedt suggesties voor interactie tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkracht. De methode heeft oog voor de brede persoonsontwikkeling. De methode werkt met situaties uit de dagelijkse praktijk (authentiek en betekenisvol leren). De methode biedt suggesties voor het zien van de zone van de naaste ontwikkeling. De methode kent een geïntegreerde aanpak met andere lesmethodes of vakken (bijv. bij wereldoriëntatie) en samenhang in activiteiten. De methode werkt met een thematische opbouw. 7. Implementatie/invoering De methode is eenvoudig in te voeren. De uitgever biedt een implementatieworkshop waarbij wordt ingegaan op de overgang van de oude naar de nieuwe methode. De uitgever biedt begeleiding bij het scholen van (nieuwe) leerkrachten over het werken met de methode.

9 5. Benodigde lesmethodes: Groep 1/2 Voor groep 1/2 werken we met de methode Schatkist en andere bronnenboeken. Vak Methode Uitgever Taal Aanvankelijk technisch lezen (groep 3) Veilig Leren Lezen Zwijsen Voortgezet technisch lezen, begrijpend Tussen de regels Zwijsen lezen, studerend lezen, leesbevordering (groep 4 t/m 8) Taal, woordenschat Zin in taal - taal Zwijsen Spelling Zin in taal - spelling Zwijsen Schrijven Pennenstreken Zwijsen NT2 Schatkist instap Zwijsen Lezen doe je overal Veilig in stapjes Engels Hello world Malmberg Rekenen/wiskunde Rekenen Alles Telt Thiememeulenhoff Oriëntatie op jezelf en de wereld Verkeer Klaar over! Wolters Noordhoff Natuur/techniek De grote reis Malmberg Aardrijkskunde De grote reis Malmberg Geschiedenis De grote reis Malmberg Sociaal emotionele vaardigheden Leefstijl Leefstijl Levensbeschouwelijke en culturele vorming Trefwoord SGO Uitgeverij Cultuureducatie en kunstzinnige vorming Muziek Moet je doen: muziek Thiememeulenhoff Kunst & Cultuur (waaronder dans & drama) Moet je doen: Kunst Thiememeulenhoff Beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen) Overig Toetsenbordvaardigheden &cultuur Moet je doen: Beeldende vorming LOI kidzz, leren typen op de pc Thiememeulenhoff Bewegingsonderwijs/gymnastiek* Planmatig Swets Test bewegingsonderwijs Publishers *In geval van een niet digitaal lesaanbod zou onze school voor deze methode kiezen. In onze lesomgeving is het invoeren van een dergelijke methode niet praktisch realiseerbaar. Dit betekent niet dat wij gymnastiek en bewegingsonderwijs geen belangrijke rol toekennen, maar wij beperken ons in de praktijk tot het nadrukkelijk adviseren van ouders om hun kinderen te laten deelnemen aan sportactiviteiten in lokale leef- en woonomgeving. LOI

10 Motivatie methodekeuze: Bij de methodekeuze hebben we ons naast de kijkwijzer laten leiden door een aantal zaken die speciaal voor onze digitale school belangrijk zijn: 1. Zoveel mogelijk lesmethodes van eenzelfde uitgever. Dit is praktisch omdat hun lesmateriaal op elkaar is afgestemd en hierdoor gemakkelijk transfer tussen vakken (bijvoorbeeld lezen en schrijven) kan plaatsvinden. De aangeleerde leesletter bij aanvankelijk lezen komt ook direct aan de orde in de schrijfmethode. Daarnaast zijn de methodes voor begrijpend lezen ook weer afgestemd op het voorgaande niveau. 2. Zoveel mogelijk vakoverstijgende methodes (methodes die meerdere vakken combineren). Dit punt vinden we vooral belangrijk voor de ouders, die toch ook een deel van de begeleiding op zich nemen. Door het aantal verschillende methodes te beperken, is er voor hen meer overzicht. Voor Taal is onze keuze hierbij gevallen op een aantal methodes van de uitgeverij Zwijsen (Schatkist, Veilig Leren Lezen, de schrijfmethode en de vervolgmethodes voor taal). Deze methodes zijn didactisch goed doordacht, er zijn voldoende mogelijkheden voor verrijkingsen herhalingsstof en interactief leren. Er is veel informatie over de methodes te vinden op internet net als praktijkideeën van gebruikers en thematips bij bepaalde lessen. Daarnaast kent de uitgever uitgebreide gebruikersondersteuning in de vorm van workshops en informatiedagen en een toetssite voor lezen. Voor rekenen hebben wij gekozen voor de methode Alles Telt. Deze methode kent goede mogelijkheden voor adaptief onderwijs op afstand door de bijbehorende maatschriften. Onderwijs in natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis hebben wij kunnen vangen in de methode De grote reis. Deze geïntegreerde methode is zeer compleet en voegt in één lesmethode al deze vakken samen. Voor Engels hebben wij gekozen voor de methode Hello World omdat deze methode naast onze gebruikelijke eisen aan een methode, extra leesboeken, cd s en een internetsite voor kinderen biedt. Voor de toetsenbordvaardigheden is onze keuze gevallen op de mogelijkheden die de LOI hierin biedt: LOI Kidzz leren typen op de pc. Het is een compleet pakket gericht op samenwerking met scholen en sluit af met een eindtoets en een diploma. Voor cultuureducatie en kunstzinnige vorming hebben we gekozen voor de geïntegreerde methode Moet je doen. Moet je doen is het enige complete lespakket met een doorgaande lijn voor expressieonderwijs. Binnen de methode wordt aandacht besteed aan muziek, beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen) en kunst & cultuur (waaronder dans en drama). Deze methode verschijnt het komend cursusjaar in geheel vernieuwde vorm, volledig aansluitend op de nieuwe kerndoelen. Voor de tussenliggende tijd wordt voor de bovenbouw gewerkt met het project: Kruistocht in spijkerbroek. Voor de overige groepen kunnen we kosteloos gebruik maken van de oude versie van de methode.

11 6. Invoeringstraject nieuwe methode: 1. Oriënteren op verschillende methodes via internet. 2. Bekijken welke methode binnen het budget past. 3. Uitkomst oriëntatie voorleggen aan het team. 4. Zichtzendingen bestellen. 5. Met team bespreken wanneer de zichtzendingen in proeflessen worden omgezet en voor welke periode. 6. Kijkwijzer gebruiken bij het geven van proeflessen. 7. Individuele rapportages maken. 8. Rapportages naast elkaar leggen en evalueren. 9. Terugkoppeling naar het team. 10. Methode bestellen. 11. Introductieworkshops volgen. 12. Invoeren.

12 7. Uitvoering invoeringstraject expressievakken Hieronder volgt de uitwerking van de eerder genoemde stappen voor de expressievakken. Stap 1: Oriënteren op verschillende methodes via internet. We hebben besloten om verschillende methodes voor de expressievakken op te zoeken op internet en navraag te doen bij onze collega s naar dergelijke methodes. Gezamenlijk hebben we in de afgelopen jaren op zo n 25 verschillende scholen les gegeven en van deze expertise hebben we hierbij gebruik gemaakt. Hiermee kwamen we tot de conclusie dat er maar één gecombineerde methode voor de expressievakken op de markt is, te weten: Moet je doen. Daarnaast zijn er verschillende methodes verkrijgbaar voor de verschillende deelgebieden die elkaar hier en daar overlappen. De verschillende methodes voor de deelgebieden zijn versnipperd. Er zitten goede en minder goede tussen. Als uitgangspunt voor het kiezen van methodes hebben we als school waar mogelijk gekozen voor gecombineerde vakoverstijgende methodes. Dit heeft sterk meegespeeld in de beslissing om ons in eerste instantie verder te verdiepen in de methode Moet je doen. Mocht deze methode op meerdere punten niet voldoen aan de kijkwijzer dan zullen we alsnog andere methodes bekijken. Stap 2: Bekijken welke methode binnen het budget past. Als startende school moeten er veel methodes aangeschaft worden vanuit het startbudget. Leerlingenboeken worden doorverkocht naar de ouders, die kosten dragen we dus niet. Deze methode werkt echter niet met leerlingenboeken. De gehele methode kost 2.935,50. De lessenserie voor de bovenbouw voor dit jaar kost 49,50. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we dit financieren met het huidige budget. Het gebruiken van de oude methode voor de rest van dit cursusjaar is kosteloos in die zin, dat we de methode moeten aanschaffen, maar het volledige bedrag verrekend wordt bij aanschaf van de nieuwe methode. Stap 3: Uitkomst oriëntatie voorleggen aan het team. We hebben in de vergadering van 14 november de bevindingen geplaatst en de verschillende teamleden hebben hierop gereageerd. In de vergadering van 28 november is dit nogmaals gebeurd nadat de opmerkingen van de overige teamleden verwerkt waren. Stap 4: Zichtzendingen bestellen. Probleem bij de invoering op dit moment is dat de nieuwe versie pas beschikbaar is met ingang van het nieuwe schooljaar. Een zichtzending is op dit moment niet te bestellen. Voor de nieuwe versie is deze vanaf maart beschikbaar en van de oude versie wordt deze niet meer verzonden. Hiervoor moeten we dus geduld hebben en ons vooralsnog baseren op een volledige methode zoals we die hebben kunnen bekijken op basisschool De Brandaris te Dronten. Stap 5: Met team bespreken wanneer de zichtzendingen in proeflessen worden omgezet en voor welke periode. Velen van ons hebben op eerdere scholen met de oude methode Moet je doen gewerkt. We besluiten daarom geen proeflessen te geven, maar aan degenen die met de methode hebben gewerkt vragen we om de kijkwijzer in te vullen. De hieruit verkregen informatie vullen we aan met de informatie die via de site te verkrijgen is. Stap 6: Kijkwijzer gebruiken bij het geven van proeflessen. Dit punt vervalt voor deze methode. Stap 7: Individuele rapportages maken. Verschillende leerkrachten die op eerder scholen met de methode Moet je doen hebben gewerkt, hebben de kijkwijzer ingevuld. Daarbij hebben we opgemerkt steeds de huidige 5 verschillende onderdelen van Moet je doen in ogenschouw te nemen.

13 Stap 8: Rapportages naast elkaar leggen en evalueren. In de bijlage is de ingevulde kijkwijzer opgenomen zoals die is opgesteld door de verschillende rapportages samen te voegen. Op basis hiervan hebben we besloten dat de methode in voldoende mate voldoet aan onze wensen en we tot invoering willen overgaan. Stap 9: Terugkoppeling naar het team. In de vergadering van 4 december is de uitkomst teruggekoppeld naar het team. Zij hebben zich aangesloten bij de keuze van de methodecommissie. De methode kan besteld worden. Stap 10: Methode bestellen. Deze stap is in het kader van deze studieopdracht niet verder uitgevoerd. Stap 11: Introductieworkshops volgen. Wij gaan in ieder geval met het team naar NOT 2007 in de arbeurs in Utrecht, waar uitgebreide informatie gegeven wordt over de methode. Of er introductieworkshops gegeven zullen worden is op dit moment nog niet bekend. Wel kunnen we een gratis voorlichting voor de school aanvragen. Het hangt er vanaf of dit na het bezoek aan de NOT 2007 nog nodig is. Een groot aantal leerkrachten van onze school heeft op eerdere scholen al wel gewerkt met de oude versie van Moet je doen en is dus bekend met de werkwijze. Stap 12: Invoeren. Deze stap is in het kader van deze studieopdracht niet verder uitgevoerd. Opmerking: De methode Moet je doen is eenvoudig in te voeren in het reguliere contactonderwijs. In geval van een digitale school is het praktisch gezien wat complexer uit te voeren. De methode moet je doen biedt wel lesinstructies die eenvoudig converteerbaar zijn naar lesbrieven voor ouders. Gezien het feit dat de nieuwe versie van deze methode pas vanaf volgend schooljaar volledig leverbaar is, kiezen wij er als school voor om tot die tijd een pilot te houden waarbij wij in samenwerking met de uitgever van Moet je doen onderzoeken in hoeverre we het lesaanbod digitaal kunnen vormgeven.

14 Bijlage 1: Samenvoeging individueel ingevulde kijkwijzers door de verschillende leerkrachten. Kijkwijzer voor de keuze van een nieuwe lesmethode 1. Kerndoelen De methode voldoet aan de kerndoelen en de tussendoelen vastgelegd door het Ministerie van OC en W in de Wet op het primair onderwijs. De methode geeft aan welke minimumdoelen en welke streefdoelen er per groep zijn. Opmerkingen Moet je doen: Kunst en Cultuur (K&C) / Muziek (M) / Beeldende Vorming (BV), de nieuwe versie (2007) is aangepast aan nieuwe kerndoelen., in elk geval in de huidige methode. Voor de nieuwe methode is dit niet te achterhalen via de site. 2. Opbouw De methode kent een duidelijke opbouw (bijv. in blokken). De methode heeft een duidelijke handleiding voor de leerkracht. De lessen kennen een duidelijke lesopbouw. De methode biedt een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8. De methode geeft bij elke opgave aan, aan welke leerlijn wordt gewerkt. 3. Differentiatie en adaptief onderwijs. De methode biedt per les verrijkings- en verdiepingsstof. De methode biedt per blok/hoofdstuk mogelijkheden voor herhalingsstof. De methode biedt suggesties voor differentiatie in tempo waarbij de lesdoelstelling voor ogen gehouden wordt. De methode biedt suggesties voor remediëring van de lesstof. De methode biedt suggesties voor indikken/ compacten en verrijken van de lesstof. De methode werkt met digitale toetsen of met een digitaal leerlingvolgsysteem waarbij suggesties voor het handelen worden gegeven., uniforme handleiding voor de 3 verschillende disciplines: K&C, M en BV., elke les heeft de opbouw: inleiding, kern en afsluiting., de nieuwe methode loopt door van groep 1 t/m 8. Er is geen sprake meer van een losstaande versie voor de groepen 1/2. Nee, via de duidelijke doelen per les is dit wel eenvoudig te zien., bij vrijwel alle lessen worden uitbreidingsmogelijkheden gegeven. Nee. Dit punt vinden we voor de expressievakken ook minder van belang. De verschillende technieken komen wel bij herhaling steeds terug binnen een leerjaar en binnen de gehele methode. Nee, niet binnen alle disciplines is dit het geval. De lessen binnen de discipline K&C geven wel suggesties om (een gedeelte) van de les eenvoudiger of moeilijker te maken. Nee., per les. Nee, er wordt niet getoetst. De beoordeling is aan de leerkracht.

15 4. Vormgeving en materiaal De methode is overzichtelijk voor zowel leerling als leerkracht. De methode is aantrekkelijk vormgegeven en nodigt uit om mee aan het werk te gaan. De methode biedt aanvullende educatieve materialen: software, ontwikkelingsmateriaal, website met suggesties etc., othodidactisch materiaal. De teksten in de handleiding voor de leerkracht zijn gemakkelijk te converteren naar lesbrieven voor leerlingen en ouders. De handleiding en eventueel de methode zijn digitaal beschikbaar. 5. Prijs De prijs/kwaliteitsverhouding van de methode is in balans. De methode past binnen het schoolbudget. De methode is qua prijs concurrerend met kwalitatief soortgelijke methodes. De methode is voor minimaal 7 jaar bruikbaar. De methode is bij wijzigen (b.v. nieuwe spelling) eenvoudig up-to-date te maken., zeker de nieuwe methode In geringe mate. Zo nu en dan zijn er aanvullende actuele materialen zoals nu de module: Kruistocht in Spijkerbroek voor de bovenbouw. Redelijk eenvoudig Nee, voor een deelmethode voor alleen muziek of alleen beeldende vorming ligt de prijs veelal rond de 1000,= voor de doorlopende lijn van groep 1 t/m 8., waarschijnlijk langer doordat er geen leerlingenboeken zijn die slijten. n.v.t. 6. Schoolvisie De methode past bij de schoolvisie op leren., de methode is gebaseerd op ontwikkelingsgericht leren. Dit komt dicht bij onze visie op leren. De methode biedt voldoende mogelijkheden voor zelfstandig werken. De methode biedt suggesties voor samenwerkend leren. De methode biedt suggesties voor interactie tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkracht. De methode heeft oog voor de brede persoonsontwikkeling. De methode werkt met situaties uit de dagelijkse praktijk (authentiek en betekenisvol leren). De methode biedt suggesties voor het zien van de zone van de naaste ontwikkeling. De methode kent een geïntegreerde, maar zelfstandig werken is bij deze methode misschien niet helemaal van toepassing. Er wordt veel gebruik gemaakt van samenwerken, maar dit is voor ons in de praktijk niet mogelijk. De meeste opdrachten zijn ook individueel uit te voeren., alle expressievakken zijn

16 aanpak met andere lesmethodes of vakken (bijv. bij wereldoriëntatie) en samenhang in activiteiten. De methode werkt met een thematische opbouw. 7. Implementatie/invoering De methode is eenvoudig in te voeren. De uitgever biedt een implementatieworkshop waarbij wordt ingegaan op de overgang van de oude naar de nieuwe methode. De uitgever biedt begeleiding bij het scholen van (nieuwe) leerkrachten over het werken met de methode. gecombineerd in één methode. Gedeeltelijk In onderzoek door middel van pilot Nog onduidelijk

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 7

Informatie. vakgebieden. Groep 7 Informatie vakgebieden Groep 7 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 8

Informatie. vakgebieden. Groep 8 Informatie vakgebieden Groep 8 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Alles over. Naut. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Naut. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Naut Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Alles over. Leeslink. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Leeslink. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Lesmethodes Voortgezet Onderwijs

Lesmethodes Voortgezet Onderwijs Lesmethodes Voortgezet Onderwijs Zienderogen Kunst Kunstwerk Tekenen in Zicht Plat Vorm Kunst Actief Uit de kunst (basisonderwijs) Arti Palet CKV2 De Bespiegeling Malmberg Malmberg Lambo Lambo Lambo Delubas

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Natuur en techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Geschiedenis Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Natuur en techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Timboektoe Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Schrijven in de basisschool. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Schrijven in de basisschool. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Schrijven in de basisschool Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Alles over. Kleuterplein. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Kleuterplein. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Alles over. Schrijven in de basisschool. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Schrijven in de basisschool. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Schrijven in de basisschool Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Alles over. Blits. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blits. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Groep 4b/5b

ALGEMENE INFO. Groep 4b/5b ALGEMENE INFO Groep 4b/5b 1 Inhoud Leerkrachten groep 4b/5b dia 3 De vakken dia 4 t/m 17 Toetsen & Rapporten dia 18 en 19 Huiswerk dia 20 Ouderhulp dia 21 Vragen dia 22 Afsluiting dia 23 2 Leerkrachten

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Snappet is een alternatief voor...

Snappet is een alternatief voor... Snappet is een alternatief voor... Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Informatie Nieuwe methode aanschaffen?

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Aardrijkskunde. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Aardrijkskunde. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Aardrijkskunde Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Geobas, aardrijkskunde voor de basisschool, Land in zicht, methode aardrijkskunde, Meander vierde editie tweede editie

Geobas, aardrijkskunde voor de basisschool, Land in zicht, methode aardrijkskunde, Meander vierde editie tweede editie Geobas, aardrijkskunde voor de basisschool, vierde editie Land in zicht, methode aardrijkskunde, tweede editie Datum 2007-2009 2005-2010 2008 Meander Uitgever Noordhoff Uitgevers BAO Zwijsen BV, Uitgeverij

Nadere informatie

Geoptimaliseerde software voor gemak en ondersteuning. Heutink ICT dag 16 januari 2014

Geoptimaliseerde software voor gemak en ondersteuning. Heutink ICT dag 16 januari 2014 Geoptimaliseerde software voor gemak en ondersteuning Heutink ICT dag 16 januari 2014 Meer flexibiliteit in jaarplanning Nog veiliger door vernieuwde didactiek Meer aandacht voor leerlingen met zonaanpak

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Rekenrijk Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Alles over. ipockets. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. ipockets. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Alles over. Tijdzaken. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Tijdzaken. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Natuur en techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw WHITEPAPER GETAL & RUIMTE Getal & Ruimte is de grootste wiskundemethode in het voortgezet onderwijs. Met een heldere didactische structuur en een

Nadere informatie

Alles over. Leesparade. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Leesparade. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Leesparade Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Alles over. Backpack Gold. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Backpack Gold. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Brengt natuur in de klas

Brengt natuur in de klas Brengt natuur in de klas Voor school en BSO! Het ontstaan van BasisBos Een aantal jaren geleden constateerde bedenker André Guijs op zijn eigen basisschool dat er binnen de zaakvakken maar ook bij handvaardigheid

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Take it easy Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Take it easy Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Timboektoe Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs Kerndoelen primair onderwijs Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tekst: Productie: Ontwerp: Druk: Projectnr.: 36027/8000 Uitgave: April 2006 Jan Greven & Jos Letschert SLO

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Reken zeker Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!*

Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!* Een luxe Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!* * gebruik hiervoor de antwoordkaart achterin deze brochure Uniek Kruistocht in Spijkerbroek-lespakket

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: In het derde jaar: Nu voor staks (ThiemeMeulenhoff) In het vierde

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn.

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn. Het vak Nederlands Historie 2013 Malmberg voert veel gesprekken met docenten Nederlands havo en vwo bovenbouw en besluit om andere lesmethode te gaan ontwikkelen dan de huidige traditionele lesmethodes.

Nadere informatie

Handleiding Snappet vervanging

Handleiding Snappet vervanging Handleiding Snappet vervanging Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Rekenen met Snappet De leerlingen

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Pluspunt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis!

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis Tabellenboekje nieuwe AVI-niveaus T E C H N I S C H L E Z E N Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! LEESHUIS TECHNISCH LEZEN

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Alles over. Klinkers. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Klinkers. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Routeboekjes De wereld in getallen: gebruik in de klas

Routeboekjes De wereld in getallen: gebruik in de klas Routeboekjes De wereld in getallen: gebruik in de klas - Selecteren van leerlingen Op basis van afspraken in het team worden de leerlingen geselecteerd die in principe voor een compact programma in aanmerking

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Alles over. Lezen in beeld. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Lezen in beeld. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Pluspunt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot

-Samen talig en talentvol de wereld in- Groep Court.vandersloot -Samen talig en talentvol de wereld in- Groep 7 2017-2018 Court.vandersloot court.vandersloot@agora.nu Wat kunnen jullie verwachten dit schooljaar? Nieuwe rapporten Maandmail van de groep Opera uitvoering

Nadere informatie