1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven..."

Transcriptie

1 2 E Bestuursrapportage 2014

2 1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT Openbaar vervoer WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD Groen Milieu JEUGDZORG PARAGRAFEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE BEDRIJFSVOERING BESLUIT BIJLAGE 1 KOSTENVERDEELSTAAT BIJLAGE 2 STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

3 1. Inleiding Algemeen Hierbij ontvangt u de 2 e Bestuursrapportage 2014 van de stadsregio Rotterdam. Op basis van de inzichten tot en met augustus 2014 is gekeken naar de gerealiseerde en de ultimo dit jaar nog te verwachten ontwikkelingen. Grondslag hiervoor zijn de op 11 december 2013 vastgestelde 1 e wijziging van de begroting 2014 en de op 9 juli 2014 vastgestelde 1 e Bestuursrapportage De afwijkingen in deze 2 e Bestuursrapportage 2014 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De bestuursrapportage heeft het karakter van een afwijkingenrapportage. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. Opbouw 2 e Bestuursrapportage 2014 Beleidsvoornemens 2014 In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2014 te realiseren beleidsmatige acties het zg. stoplicht-model gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in kleur aangegeven welke acties nog afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de 1 e wijziging van de begroting 2014 en 1 e Bestuursrapportage Activiteiten die conform begroting lopen, zijn niet opgenomen. Status Betekenis ORANJE Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd. ROOD De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd. Financiële ontwikkelingen 2014 De budgetramingen voor 2014 zijn conform de bestaande werkwijze beoordeeld en - indien daar aanleiding toe was - bijgesteld. Dekking van meer of minder baten en lasten zijn verrekend door middel van een onttrekking of dotatie aan de daartoe ingestelde fondsen en reserves. In deze rapportage is conform de toezegging in de 1 e Bestuursrapportage 2014 een actualisatie van de rentebaten opgenomen. Bij hoofdstuk 4.1. Algemene dekkingsmiddelen wordt dit nader toegelicht. Mutaties in reserves en fondsen zijn tot en met deze 2e Bestuursrapportage verwerkt in de staat van reserves en fondsen, zoals opgenomen in bijlage 2. Hierbij wordt opgemerkt, dat een 2-tal onttrekkingen aan de reserve Doorlopende activiteiten ten gunste van de Kostenverdeelstaat niet direct zijn terug te vinden zijn in de diverse programma s, omdat deze verdisconteerd zijn in de netto doorbelaste apparaatslasten. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen (Algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en Bedrijfsvoering) toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2014 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen. In enkele overzichten is vanwege afrondingsverschillen een minimale correctie doorgevoerd. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

4 2. Samenvatting Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves structureel incidenteel Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves - - incidenteel Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Resultaat 2 e Bestuursrapportage De voorgestelde budgetaanpassingen, alsmede dotaties en onttrekkingen aan reserves en fondsen leiden per saldo tot een toename van het al eerder geraamde positieve saldo voor 2014 van met een bedrag van tot een totaal van De toename van het positieve saldo wordt conform de bestaande beleidslijn voor 2014 toegevoegd aan de reserve Weerstandsvermogen. Op basis van de in deze 2 e Bestuursrapportage 2014 rapportage voorgestelde budgetaanpassingen voor 2014 komt het geraamde resultaat 2014 vóór resultaatsbestemming uit op een negatief saldo van 18,108 miljoen (dit was bij 2 e begrotingswijziging 2014 nog ruim 18,635 miljoen). Een afname derhalve van 0,526 miljoen. De eerder voorgestelde mutaties binnen de bestemmingsreserves leiden niet tot aanpassingen voor de resultaatbestemming. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld het positieve effect van de budgetmutaties toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

5 Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten daalt met 70,4 miljoen van 612,9 miljoen naar ruim 542,5 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: De lager geraamde lasten op de programma s 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang, 2 - Economische structuurversterking en 4 - Wonen komen voort uit berekende budgetoverschotten in verband met afronding en/of afbouw van activiteiten op deze beleidsterreinen. De uitgaven binnen programma 3 - Bereikbaarheid & Mobiliteit dalen met ruim 75 miljoen. Deze forse daling binnen het geraamde uitgavenbudget 2014 heeft in verband met het doorschuiven van betalingen naar 2015 en 2016 voornamelijk betrekking op de activiteit Verkeer en wel voor 67,2 miljoen. Voor de activiteit Openbaar Vervoer zijn de geraamde uitgaven met 7,8 verlaagd. Het gaat hier o.a. om één doorgeschoven project naar latere jaren en aanpassingen van de risicoreservering. In de toelichting bij programma 3 - Bereikbaarheid en Mobiliteit worden de mutaties nader gespecificeerd. De uitgaven binnen programma 5 - Duurzame regio dalen ten opzichte van de 1 e Bestuursrapportage met 0,9 miljoen. Voor activiteiten Groen gaat het om ruim en voor Milieuactiviteiten om ruim Ook hier betreft het activiteiten, die afgerond zijn/worden en het doorschuiven van subsidieverplichtingen naar een volgend jaar. Bijstelling van uitgaven voor subsidies, onderzoek, decentralisatie en reserves op programma 6 - Jeugdzorg leiden per saldo tot een toename van het totale programmabudget met ruim 5,9 miljoen; De algemene lasten (voornamelijk liquidatiekosten) blijven voorlopig gehandhaafd op het nivo van de 1 e wijziging van de begroting Baten: Het totaal van de baten loopt terug met 69,9 miljoen van 594,3 miljoen naar 524,4 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: Actualisering van meerdere fondsen (BDU, BOR, Luchtkwaliteit, Groen en Jeugdzorg) in verband met de concretisering voor 2014 van activiteiten, afronding van lopende activiteiten en het doorschuiven van projecten leidt tot een neerwaartse bijstelling van het totaal van de geraamde onttrekkingen met afgerond 72,6 miljoen. Het fonds BDU heeft met een bedrag van 75,2 miljoen hier het grootste aandeel in. Mutaties binnen de fondsen voor Luchtkwaliteit- en Groenactiviteiten leiden in totaal tot een daling in de onttrekkingen van 0,6 miljoen. Daarnaast is als nieuwe raming een onttrekking van 3,2 miljoen uit het fonds Jeugdzorg in deze rapportage opgenomen. De geraamde Rijksbijdragen voor BDU ( 0,2 mln.) en Jeugdzorg ( 2,1 mln.) zijn geactualiseerd en worden in totaal 2,3 miljoen hoger geraamd. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

6 3. Programma s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting 2014 Pr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten: structureel Totaal lasten Baten: structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat na bestemming Bovenregionale samenwerking Activiteit: Bovenregionale samenwerking Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten structureel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

7 Financiële afwijkingen: Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Gebiedsgerichte opgaven Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Noordas, externe inhuur De behoefte aan externe inhuur bleek in 2014 lager dan geraamd en is ook deels ten laste van het programma Duurzame Regio (activiteit Groen) gebracht. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Stedenbaan Zuidvleugel De jaarlijkse bijdrage aan Stedenbaan is door de organisatieaanpassing binnen Stedenbaan per 1 januari 2014 sterk verlaagd. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

8 3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting 2014 Pr. 2 - Economische structuurversterking Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Incidenteel - Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve incidenteel Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Kantoren en knooppunten Er was budget gereserveerd voor ondersteuning van gemeenten op knooppunten. Hier wordt minder gebruik van gemaakt dan verwacht. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met het zelfde bedrag verlaagd. Bedrijventerreinen, aanpak nieuwe terreinen Er bleek in 2014 geen behoefte van gemeenten aan ondersteuning van de aanleg van nieuwe terreinen. Een deel van dit bedrag was gereserveerd voor een vervolg op de bedrijventerreinstrategie DelTri-maritiem. Dit is inmiddels door Rotterdam en Drechtsteden opgepakt. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met het zelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

9 3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting 2014 Pr. 3 - Bereikbaarheid en Mobiliteit Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten structureel Totaal lasten Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Lasten. Bij de 2e wijziging van de begroting 2014 (AB juli 2014) bedroegen de totale lasten 431,3 miljoen. Bij deze 3e wijziging 2014 worden deze naar beneden bijgesteld tot een totaal van 356,2 miljoen. Het verschil bedraagt 75 miljoen. In onderstaande tabel zijn de mutaties nader gespecificeerd. De mutaties betreffen zowel de beleidsvelden Verkeer en Openbaar Vervoer. Het gaat daarbij o.a. om budgettaire aanpassingen binnen het RIVV, de indexatie van OV-concessies en diverse andere budgetaanpassingen. Verkeer: mln 1. RIVV: BDU-groot wegen netwerk -67,2 Subtotaal Verkeer -67,2 Openbaar vervoer: mln 1. RIVV: BDU-groot OV-netwerk -3,8 2. Concessies -0,8 3. Risico s OV -3,2 Subtotaal Openbaar vervoer -7,8 Totaal -75 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

10 Toelichting: Verkeer: De ramingen voor 2015 worden tot een bedrag van 67,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende belangrijkste mutaties: - de geraamde bijdrage voor de A13/16 ad. 63,2 miljoen wordt niet meer in 2014 betaald, maar schuift door naar 2016; - van het programma Quick Wins Rotterdam schuift een bedrag van 4 miljoen door naar Openbaar Vervoer: De ramingen binnen het programma worden tot een bedrag van 7,8 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties, die hiertoe leiden zijn: - het project Stadstram schuift voor 3,9 miljoen door naar latere jaren; - de risicoreservering voor 2014 is met een verlaging van 3,2 miljoen bijgesteld. Dit betreft voor 2,2 miljoen het indexatierisico van vervoersconcessies en de Hoekse lijn. Verder betreft het 1 miljoen reservering in verband met opstartkosten voor de vervoersautoriteit. Baten: - de rijksbijdrage BDU is positief bijgesteld met een bedrag van 0,2 miljoen op basis van de meest recente BDU-beschikking; - de onttrekking aan het fonds BDU is de sluitpost van de geraamde uitgaven en inkomsten. Deze post neemt af met 75,2 miljoen als gevolg van de lagere lasten. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

11 3.3.1 Verkeer Activiteit: Verkeer Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - Apparaatslasten Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht op pag. 9 en 10 bij 3.3 Programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Status Toelichting Dynamisch Verkeersmanagement 5. Actief participeren en bijdragen aan de totstandkoming van de projecten in het kader van Beter Benutten, zoals het stimuleren van koppelingen tussen de verkeerscentrale van Rotterdam en omliggende gemeenten. 7. Stimuleringsinitiatieven om ITS als medium in te zetten worden ondersteund. De Verkeersonderneming is initiatiefnemer. Fiets 2. Nadat de snelfietsroute Rotterdam-Dordrecht zal zijn voltooid zal het fietsgebruik op deze route bevorderd worden om de doelstelling van Fiets filevrij!, t.w. 5% automobilisten op de A16 stappen minimaal 2 dagen per week over op de fiets te realiseren. Oranje Oranje Oranje De uitvoering van de projecten loopt door tot in Initiatieven worden ontwikkeld en zullen doorlopen tot in De route is in het 3e kwartaal opgeleverd. Stimulering van het fietsgebruik start in het voorjaar van e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

12 P+R 1. Uitvoeren van onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van (bijna) volledig bezette P+R locaties en het maken van afspraken met wegbeheerders over de daadwerkelijke uitbreiding. Oranje Wordt opgepakt in het kader van Beter Benutten Vervolg in Openbaar vervoer Activiteit: Openbaar Vervoer Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - Apparaatslasten Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht op pag. 9 en 10 bij 3.3 Programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Status Toelichting Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidig netwerk 3. Het aantal toegankelijke halten is op het afgesproken ambitieniveau van 813 toegankelijke tram- en bushaltes. Hiermee ontstaat een toegankelijk bereisbaar net voor mindervalide of mobiele reizigers. In 2014 zullen nog 14 tramhaltes worden aangepast. Voor de bus resteert er nog een opgave van circa 400 haltes in de komende twee jaar. Oranje Het aantal toegankelijke haltes neemt toe, maar het tempo is nog te laag om de doelstelling tijdig te realiseren. Achterblijvende gemeenten zullen de komende periode weer benaderd worden om de gewenste aantallen te realiseren. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

13 Optimale exploitatie 3. In 2013 wordt de nieuwe beleidslijn Sociale Veiligheid vastgesteld. De gemaakte keuzes in deze beleidslijn worden in 2014 doorgevoerd. 4. De voorbereidingen voor de concessieverlening rail worden in samenwerking met stadsgewest Haaglanden voortgezet. Oranje Oranje De beleidslijn is nog niet vastgesteld. Bestuurlijk signaal wordt afgewacht. De voorbereidingen voor de concessieverlening worden voortgezet. Vanwege vertraging in het proces aan Haagse zijde is het op dit moment niet langer mogelijk om gelijk op te lopen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

14 3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting 2014 Pr. 4 - Wonen: Duurzaam en marktgericht Begroting na Prognose Begr. wijz. aanbod. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve incidenteel Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Procesmiddelen Wonen Vanwege de afbouw door de stadsregio van de taken op het gebied van Wonen worden er in 2014 minder procesmiddelen ingezet. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Status Toelichting 3. In 2013 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe Huisvestingsverordening. Vaststelling en implementatie hiervan vinden in 2014 plaats Hierbij zullen wij samen met Maaskoepel de gemeenten en corporaties ondersteunen. Oranje De verordening is conform planning in februari jl. vastgesteld. Doordat er een nieuwe Huisvestingswet is vastgesteld moet de verordening worden aangepast. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

15 3.5 Duurzame regio Programmabegroting 2014 Pr. 5 - Duurzame regio Begroting na Prognose Begr. wijz. Totaal lasten structureel incidenteel Totaal lasten Totaal baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: structureel incidenteel Onttrekkingen aan reserves: structureel incidenteel Resultaat na bestemming Groen Activiteit: Groen Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves incidenteel Saldo na bestemming e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

16 Toelichting: Financiële afwijkingen: Procesmiddelen Groen Het jaar 2014 staat voor de stadsregio in het teken van het afbouwen van werkzaamheden en het borgen van beleidsdoelstellingen uit het RGSP3. Borging vindt zo veel mogelijk plaats via de op te richten landschapstafels. De werkzaamheden voor de op te richten landschapstafels vinden voornamelijk met eigen medewerkers plaats. De directe lasten van de activiteit Groen worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag aangepast. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Milieu Activiteit: Milieu Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: incidenteel Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Luchtkwaliteit. De verwachting is dat de via de provincie ontvangen middelen voor verbetering luchtkwaliteit ultimo 2014 nog niet volledig zullen zijn besteed. Vanwege de verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt daarom van het budget doorgeschoven naar de begroting De directe lasten voor Luchtkwaliteit worden verlaagd met en de onttrekking aan het fonds Luchtkwaliteit wordt verlaagd met e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

17 Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

18 3.6 Jeugdzorg Programmabegroting 2014 Pr. 6 - Jeugdzorg Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: incidenteel Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De Stadsregio heeft in augustus de definitieve vaststelling doeluitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg van het ministerie van VWS ontvangen: De bijdrage voor het zorgaanbod wordt naar boven bijgesteld met ruim 2,2 miljoen. Dit betreft de toekenning van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) De bijdrage voor het justitiële kader is naar beneden bijgesteld met ruim 0,1 miljoen. Dit heeft te maken met het 12-maandsgemiddelde van de cliëntenaantallen over 2013 en de verhoging van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) Op basis van deze beschikking stijgen de baten per saldo met 2,1 miljoen. Deze baten worden in zijn geheel ingezet voor subsidieverlening Hierdoor stijgen begrote lasten eveneens met 2,1 miljoen Programmaplan regiogemeenten Voor inzet op het programmaplan regiogemeenten wordt de in 2013 ontvangen bijdrage van de gemeenten van ruim 0,6 in de begroting opgenomen. Dit is een bijdrage van de regiogemeenten voor het decentralisatieproces. De begrote baten en lasten stijgen met 0,6 miljoen. Incidentele subsidieverleningen Het voornemen is om in 2014 voor een bedrag van 3,6 miljoen de volgende incidentele subsidies te verstrekken: Horizon: 0,4 miljoen voor het reduceren van de druk op zware residentiële zorg; William Schrikker Groep: 0,1 miljoen voor bekostiging extra pleegzorgplaatsen; Flexus Jeugdplein: 1.3 miljoen voor 110 extra pleegzorgplaatsen; Leger des Heils: 0,1 miljoen voor het uitvoeren van 13 maatregelen in het justitiële kader; Hoenderloogroep: 0,2 miljoen voor overproductie in de zorgverlening in 2014; Prokino: 0,2 miljoen. Extra gefinancierde plaatsen voor jongeren onder de 18 die niet meer passen in de jeugdzorg. Er wordt dan gebruik gemaakt van zorg die wordt verleend door zorgaanbieders die opvang bieden aan jongeren boven de 18 jaar. Meerdere organisaties: 1,3 miljoen voor inzet lokale teams en wijkteams. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

19 Dekking van deze incidentele subsidies wordt gevonden in het verhogen van de geraamde onttrekking aan het fonds Jeugdzorg met 3,2 miljoen en voor het restant van 0,4 miljoen de materiële budgetten binnen de begroting 2014 te verlagen. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 : Betere afstemming vraag en aanbod Jeugdzorg 4. De doelgroep Stut en Steun wordt kwalitatief en kwantitatief onderzocht. Status Rood Toelichting De pilot is in de zomer van 2014 afgelopen. De opgedane kennis en ervaring zijn geborgd in de reguliere werkwijze van de uitvoerende instelling. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

20 4. Paragrafen 4.1 Algemene dekkingsmiddelen Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Algemene lasten - onvoorzien Algemene lasten: Liquidatiekosten Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdragen Aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam Omslagbaten Vrij aanwendbare rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: incidenteel Onttrekking aan reserves: Incidenteel Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Duidelijk zichtbaar in bovenstaand overzicht is dat de budgetbijstellingen op de programma s per saldo leiden tot een forse afname van ruim 0,75 miljoen op de aan te wenden dekking uit de algemene dekkingsmiddelen. Liquidatiekosten In de begroting 2014 is bij de eerste wijziging het budget liquidatiekosten begroot op De processen en activiteiten in dit kader voor 2014 lopen. In afwachting van een finale besluitvorming in Eerste Kamer ten aanzien van de Wet afschaffing WGR+ zien wij geen aanleiding de huidige raming voor 2014 aan te passen. Vrij aanwendbare rente: Zoals toegezegd in de 1 e Bestuursrapportage 2014 is voor dit rapportagemoment een actualisatie uitgevoerd naar de vermoedelijke eindresultaten voor de rentebaten van de stadsregio in Op basis van de meest recente gegevens ten aanzien van het schatkistbankieren, de nog doorlopende beleggingen en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt heeft dit per saldo geleid tot verlaging van de eerder geraamde opbrengst voor de Vrij aanwendbare rente in 2014 van met een bedrag van tot Resultaatontwikkeling 2014: Het resultaat van de in deze 2 e Bestuursrapportage 2014 binnen de verschillende programma s geraamde financiële voor- en nadelen leidt per saldo tot een toename van het bij de 1 e Bestuursrapportage 2014 nog geraamde positieve resultaat van met tot een te verwachten eindresultaat 2014 van Voorgesteld wordt de vermeerdering van het resultaat ad conform het bestaande beleid toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen. Beleidsmatige afwijkingen: Geen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

21 4.2 Bestuurlijke zaken en Communicatie Als gevolg van afnemende activiteiten in 2014 kan het geraamde budget voor Bestuurskosten worden verlaagd met Bedrijfsvoering In het kader van de naderende opheffing van de stadsregio worden vacatures - na beoordeling op noodzaak - ingevuld door aanstellingen op tijdelijke basis of door inhuur van externe medewerkers. Om te komen tot een juiste doorbelasting voor dit onderdeel in de overheadkosten naar de specifieke activiteiten van de stadsregio is hiertoe een verschuiving doorgevoerd in de toedeling van bedrijfsvoeringkosten zoals deze is opgenomen in de Kostenverdeelstaat 2014 (bijlage 1). Het geraamde budget voor Inhuur personeel derden is verhoogd met 0,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van het budget voor Indirecte salarislasten. De inzet van inhuur personeel derden bij bedrijfsvoering betreft (in)direct alle activiteiten binnen de stadsregio. De daarvoor geraamde kosten dienen om die reden ook over al die activiteiten omgeslagen te worden. Met deze wijziging worden in de kostenverdeelstaat nu op basis van de gebruikelijke doorbelastingssleutel de geraamde kosten verdeeld over de activiteiten. Daarnaast zijn mede als gevolg van de afnemende activiteiten een aantal budgetten binnen de kostenverdeelstaat verlaagd. Dit betreft: Advieskosten worden voornamelijk gemaakt in het kader van de naderende opheffing en zijn al opgenomen in het budget voor liquidatiekosten. Een verlaging van het budget hiervoor binnen de kostenverdeelstaat 2014 met is daarom mogelijk. Als gevolg van goedkopere dienstverleningsovereenkomsten kunnen de Organisatielasten worden verlaagd met ruim e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

22 5. Besluit Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 november 2014; b e s l u i t : 1. kennis te nemen van de 2 e Bestuursrapportage 2014; 2. de in de 2 e Bestuursrapportage 2014 opgenomen 3 e begrotingswijziging 2014 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2014 van het algemeen bestuur. de secretaris, de voorzitter, drs. J. Fix ing. A. Aboutaleb 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

23 Bijlage 1 Kostenverdeelstaat 2014 Onderstaand de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2014 Kostenverdeelstaat begroting (2e berap 2014) 2014 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG ECONOMISCHE STRUCTUUR VERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD DUURZAME REGIO Eerstverdeelde kosten Totale kosten Bovenregionale Gebiedsgericht samenwerking e opgaven Economische structuur versterking Verkeer en Vervoer OV Wonen Groen Milieu fte 0,98 3,64 6,10 8,50 8,50 4,94 2,48 2,86 Salarislasten directe kosten vaste formatie directe kosten projectaanstellingen indirecte kosten totaal Diensten door derden Inhuur personeel derden Advieskosten totaal Overige personele lasten Woon-werkverkeerkosten Wachtgelden Kosten opleidingsplan Opleidingskosten overig Overige personeelskosten Juridische ondersteuning Arbokosten OR kosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten totaal Huisvestinglasten Huur pand Servicekosten Energiekosten SLA Facilitaire kosten Schoonmaakkosten Onderhoud installaties Overige huisvestingslast Overige huisvestingslast tlv reserve totaal Organisatielasten Kopieerkosten Drukwerk Portikosten Briefpapier, enveloppen Koerier Telefoon, telecomdiensten Abonnementen, literatuur Automatiseringskosten SLA Automatiseringskosten Afschrijvingskosten automatisering Kosten salarissysteem Accountantskosten Kantoorbenodigdheden Archiefvernietiging Bankkosten Catering personeel totaal Bestuur Algemene kosten bestuur Commissie beroep- en bezwaarschriften totaal Communicatie Drukwerk Website Advertenties Bijeenkomsten/conferentie Audiovisuele productie Redactie Overige kosten communicatie totaal subtotaal Bijdrage salariskosten Groene Verbinding Bijdrage salariskosten Rotterdam V&V Bijdrage reserve doorlopende activiteiten (ICT) Bijdrage reserve doorlopende activiteiten (archief) TOTAAL e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

24 Bijlage 2 Staat van Reserves en Fondsen In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis van de stand naar de vastgestelde jaarrekening 2013 na resultaatbestemming en de tot en met deze 2 e Bestuursrapportage voorgestelde mutaties voor het exploitatiejaar Mutaties in 2014 incl. 2e Bestuursrapportage 2014 Omschrijving Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Geraamd saldo na per resultaatbestemming Algemene reserve Investeringsreserve bestemmingsreserve Doorlopende activiteiten bestemmingsreserve Weerstandsvermogen bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer bestemmingsreserve Duurzaamheid Subtotaal reserves Groene Verbinding Luchtkwaliteit BDU nog te verplichten BDU verplicht OV Chipkaart Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht Jeugdzorg ISV BWS verplicht Subtotaal fondsen Totaal reserves en fondsen e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 1. Inleiding Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. Het doel van deze nota is om het algemeen bestuur uitgebreid te informeren

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

1e wijziging begroting stadsregio Rotterdam. (docnr v )

1e wijziging begroting stadsregio Rotterdam. (docnr v ) 1e wijziging begroting 2015 stadsregio Rotterdam (docnr. 147884 v1-30-9-2014) 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanpassing begroting 2015 aan toekomstige MRDH-projectorganisatie.... 3 1.2 Financiën... 4 1.3

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Nadere informatie

beslispunten 12189 zaaknummer

beslispunten 12189 zaaknummer voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Financiering bushalten Brabantliner in Nieuwendijk samenvatting Om het niveau van het openbaar vervoer in Nieuwendijk te verhogen en de druk op de buurtbussen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2017

Bestedingsplan mobiliteit 2017 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Provincie Zuid-Holland Status: Definitief Datum: 11 oktober 2016 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER...5 B. INFRASTRUCTUUR...6 C. GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Nadere informatie

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014 De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 BEGROTING 2015-2018... 4 3 LASTEN BEGROTING 2015... 5 4 NIEUW BELEID 2015-2018... 6 5 BATEN BEGROTING

Nadere informatie

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07 Bijlage 2 BEGROTING 2007 6 e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07 Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht, gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem Omgevingsdienst Regio Arnhem Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op de Ie begrotingswijziging 217 3 2.1 Toelichting op de lasten 3 2.2.1 Toelichting op de baten 6 3. Overzicht van Baten en Lasten 217

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie