Jaarverslag Hestia 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Hestia 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Hestia 2013 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan AB Amersfoort april 2014

2

3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie van Hestia Bestuur Ondersteuning Participatie Algemene Ledenvergadering Ledenadministratie en financiën Publicaties De inzet van Hestia in Activiteitenplan Hestia Basisactiviteiten Speerpunten Klachtenbehandeling Klachtencommissie Portaal Klachtencommissie woonruimteverdeling Woonkompas Klachtenbemiddeling Hestia Externe contacten Portaal Andere huurdersbelangenverenigingen binnen Portaal Gemeente Waarover is gesproken? Financiële verantwoording Samenstellingsverklaring Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten...22 Bijlage 1: Overzicht van complexen waar bewonerscommissies actief zijn

4

5 Jaarverslag Inleiding Het afgelopen jaar is voor Hestia een zeer bewogen jaar geweest. Op 14 maart 2013 overleed onze voorzitter Jolanda Kalter. Zij was zeer betrokken bij alles wat er bij Hestia gebeurde. Wij, als bestuur, hebben haar heengaan als een groot verlies ervaren. Uit de reacties bleek dat ook onze leden, bewonerscommissies en Portaal Jolanda een heel goede en betrokken voorzitter hebben gevonden. Zij heeft veel voor Hestia betekend. Bewonersvereniging Hestia Hestia heeft grote stappen gezet in haar voornemen de activiteiten meer te richten op alle huurders in Amersfoort. Alle huurders hebben een magazine ontvangen waarin Hestia hen heeft geïnformeerd waarom en hoe wij alle huurders bij het werk van Hestia willen betrekken. Ook de voordelen om lid van Hestia te worden zijn in dit magazine opgenomen. In 2013 is een start gemaakt om de statuten en het huishoudelijk reglement aan de nieuwe werkwijze aan te passen. Tijdens de ALV op 17 april 2014 vragen wij u hiermee in te stemmen. Ook proberen we steeds meer onze informatie digitaal te verstrekken. Dit gaat sneller en is veel goedkoper dan informatie op papier. Binnenkort wordt onze website geactualiseerd, ook interactieve communicatie tussen Hestia en huurders wordt dan mogelijk. Portaal We moeten constateren dat het overleg met Portaal vorig jaar moeizaam is verlopen. Er zijn diverse adviezen uitgebracht. Zoals u verderop in dit jaarverslag kunt lezen heeft Portaal hiervan bijna niets overgenomen. Over de huurverhoging 2013 zijn we nog met Portaal in gesprek. Het huurbeleid, de veranderingen van het ZAV-beleid en de huurverhoging van 2013 en nu ook in 2014 roepen bij ons de vraag op of Portaal nog een sociale verhuurder is of dat zij steeds meer de markt gaan volgen. Daarbij komt dat Portaal in Amersfoort niet of nauwelijks grotere projecten aanpakt. Hestia zal in 2014 proberen het tij te keren en Portaal erop te wijzen dat het meer dan ooit nodig is om in Amersfoort goed onderhouden en goedkope sociale huurwoningen te blijven verhuren. Tenslotte Het bestuur wil op deze plek onze secretaresse en de vrijwilligers die bij Hestia actief zijn nog eens hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij, ook weer in 2013, voor Hestia hebben verricht. Wijnand Akerboom Voorzitter a.i. 1 van 24

6 Bewonersvereniging Hestia 2 Organisatie van Hestia 2.1 Bestuur Samenstelling bestuur In bestuurlijk opzicht heeft Hestia een wisselend jaar achter de rug. Op 14 maart 2013 is na een kort ziekbed voorzitter mw. J.M. Kalter overleden. Dit heeft invloed gehad op de voortgang van het werk, alsook op de inzet en werkwijze van het bestuur. Dhr. W. Akerboom is sindsdien voorzitter a.i. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2013 is dhr. A.B.F.J. van Hijkoop opnieuw als bestuurslid door de leden aanvaard. Van 18 april 2013 tot 31 december 2013 bestond het bestuur van Hestia uit de volgende personen: Dhr. W. Akerboom, voorzitter a.i. aftredend april 2014 kwaliteitslid Mw. M. Elverding, penningmeester aftredend april 2014 huurder Portaal Dhr. A.B.F.J. van Hijkoop aftredend april 2017 huurder Portaal Het bestuur wordt vrijwillig ondersteund en geadviseerd door de heer A. van Heel. Gedurende het jaar hebben mw. E. van Westerlaak en mw D. Steenbeek een oriëntatie- en inwerkperiode doorlopen ter voorbereiding van een kandidatuur voor een bestuursfunctie. Mw. Van Westerlaak heeft in samenspraak met dhr. Van Hijkoop het werk van mw. Kalter op het gebied van klachtenbemiddeling opgepakt Het bestuur stemt wekelijks met elkaar af en heeft één maal per zes weken formeel overleg waarvan verslag wordt gemaakt. 2.2 Ondersteuning Kantoorondersteuning Het bestuur wordt wekelijks bijgestaan door een aantal vrijwilligers. Mevrouw E. Sybranda verzorgt de ledenadministratie. Mevrouw T. Hillebrand verricht diverse kantoorwerkzaamheden. Mevrouw B. Hoogendorp verzorgt dagelijkse huishoudelijke taken. De heer J. Schipper is als vrijwilliger aangetrokken. Hij onderzoekt en schrijft kopij voor verenigingspublicaties. Mevrouw S. Verboon coördineert de kantoorwerkzaamheden. Zij is gedetacheerd door Stade Advies. 2 van 24

7 Jaarverslag 2013 Inhoudelijke ondersteuning Mevrouw C. Sadée van Stade Advies verzorgde de inhoudelijke ondersteuning van het bestuur. De volgende werkzaamheden zijn verricht of is ondersteuning aan verleend: 1) Beleids- en bestuurlijke ondersteuning - schrijven van adviezen n.a.v. nieuw of herzien beleid van Portaal - deelname aan: bestuursvergaderingen en ALV van Hestia beleidsoverleggen met Portaal Eemland voor- en najaarsoverleg van Portaal Centraal overleg van de huurdersbelangenverenigingen van Portaal overleggen gemeente Amersfoort, landelijke huurcommissie - bijdrage aan het Hestia jaarverslag 2012 en activiteitenplan adviseren over nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Portaal - adviseren over statutenwijziging Hestia 2) Bewonersparticipatie - meewerken aan Digitaal Advies Panel en nieuwsbrieven - organiseren van Bewoners Advies Groep - meewerken aan bewonersbijeenkomsten - geven van cursus voor leden/huurders 2.3 Participatie Hestia heeft ingezet op het versterken van de participatie van huurders en leden bij de vereniging. In 2013 is het DAP ingezet en is via bijeenkomsten met commissies en leden gesproken. Daarnaast is in 2013 voor het eerst gewerkt met een Bewoners Advies Groep. Dit is een groep huurders dat geïnteresseerd is om over een specifiek beleidsonderwerp met Hestia van gedachten te wisselen. In 2013 is deze BAG ingezet in combinatie met een DAP-peiling over het voorgenomen Energiebeleid van Portaal. Een overzicht van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 3. Voor het betrekken van meer huurders en leden bij het bepalen van standpunten is tevens ingezet op het versterken van de contacten via . Een grote controle van de administratie op dit punt en acties voor het verwerven van meer en actuele adressen maken hier deel van uit. 3 van 24

8 Bewonersvereniging Hestia 2.4 Algemene Ledenvergadering De ALV op 18 april 2013 is door 18 leden bijgewoond. Het Jaarverslag 2012 is door de leden goedgekeurd en vastgesteld. Aan het bestuur is décharge verleend voor het gevoerde beleid. Andere onderwerpen die zijn besproken zijn: Het Activiteitenplan en begroting 2013 Notitie 'Voor wie werken we?' over verbreding van de gerichtheid van Hestia naar alle huurders toe en de praktische gevolgen hiervan Notitie 'Bewonerscommissies en nieuwe vormen van participatie' over verbreding van de ondersteuning van Hestia aan actieve bewonersgroepen. 2.5 Ledenadministratie en financiën In 2013 is het aantal probleemgevallen rondom de contributiebetaling opnieuw afgenomen. Ledenadministratie Hestia telt op 31 december leden Tijdens de ALV is besloten over te gaan op een systeem van eenmalig inschrijfgeld voor leden. In 2013 is daarom voor de laatste keer de jaarlijkse contributie van leden geïnd. Bewonerscommissies In het verslagjaar waren 11 bewonerscommissies actief (zie bijlage 1). Eén commissie is gestopt met haar werk en er is één commissie opgericht. Hestia heeft aan 10 bewonerscommissies een financiële bijdrage geleverd. Scholing Ook in 2013 konden bewonerscommissies op kosten van Hestia deelnemen aan cursussen van de Woonbond. 5 cursussen zijn door Hestia betaald. Accountant In 2013 heeft Hestia in samenwerking met de accountant de inrichting van de financiële administratie verder verbeterd. De administratie is door de accountant beoordeeld, waarna de jaarrekening is samengesteld en door de accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven (hoofdstuk 7). 2.6 Publicaties De verspreiding van Nieuwsbrieven is in 2013 om financiële redenen afgestemd op de verspreiding van Post van Portaal. In 2013 zijn drie publicaties verspreid. Nieuwsbrief In februari is een Nieuwsbrief oude stijl uitgebracht. Dit was een themanummer met uitgebreide aandacht voor participatieprojecten in Amersfoort. 4 van 24

9 Jaarverslag 2013 Magazines Ter markering van de veranderingen waarover tijdens de ALV is besloten, is in juni een full colour Magazine uitgebracht. Daarin heeft Hestia zich opnieuw aan de huurders voorgesteld en is het vernieuwde logo van Hestia gepresenteerd. Dit blad is goed ontvangen, waardoor besloten is voortaan met de vormgeving van het Magazine door te gaan. In november is een Magazine met energiebesparing als hoofdthema verspreid. Nieuwsbrieven en Magazines zijn onder alle huurders van Portaal in Amersfoort verspreid. Website De website is in 2013 in eigen beheer bijgehouden. Een traject voor modernisering van de website is in december ingezet. Met de nieuwe site is het mogelijk digitale nieuwsbrieven te genereren en interactieve items aan de site toe te voegen. Deze veranderingen moeten leiden naar een actuelere informatiestroom naar geïnteresseerde huurders en laagdrempeliger contact. 5 van 24

10 Bewonersvereniging Hestia 3 De inzet van Hestia in Activiteitenplan Hestia 2013 In het Activiteitenplan 2013 is een aantal speerpunten beschreven. Deze zijn: Speerpunt 1: Participatie Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie In 2013 lag het accent van Hestia opnieuw bij speerpunten gericht op bewonersparticipatie en versterken naamsbekendheid. Naast de speerpunten heeft Hestia haar basisactiviteiten bewonerszaken en beleidsbeïnvloeding uitgevoerd. Activiteiten in 2013 zijn geweest: 3.2 Basisactiviteiten Bewonerszaken Hestia zette in 2013 de lijn voor bewonerszaken voort. Aan alle doelstellingen is gewerkt door inzet van website, Nieuwsbrief en spreekuur. De inzet van de klachtencommissie is in 2013 niet nodig gebleken. Hestia blijft Portaal aansporen beter toezicht te houden op de kwaliteit van het werk van VOC, alsook de communicatie tussen huurders en VOC te verbeteren. De frequentie en verspreiding van de Nieuwsbrieven is onderzocht. Dit is gedaan in het kader van de discussie en besluitvorming rondom het doelgroep en de werkwijze van Hestia. Dit heeft in 2013 geleid tot bredere verspreiding (steeds naar alle huurders) en voordeliger verspreiding (meeliften met de verspreiding van Post van Portaal). De frequentie van de Nieuwsbrief is verlaagd. In de Nieuwsbrieven wordt veelvuldig naar de website van Hestia verwezen. Inhoudelijke advisering en beleidsbeïnvloeding Hestia heeft in 2013 vijf keer overleg gevoerd met de directie van Portaal Eemland. Daarnaast is tussentijds overleg gevoerd over specifieke onderwerpen. Een aantal onderwerpen is ook op centraal niveau behandeld. Het overleg met Portaal verloopt in 2013 op verschillende punten moeizaam. Adviestrajecten zijn vertraagd en procedures worden niet aangehouden. Het schenden van de procedures rondom het adviestraject voor Huurverhoging 2013 heeft in juni ertoe geleid dat de gezamenlijke HBV's naar de Huurcommissie zijn gestapt en in het gelijk zijn gesteld. De huurverhoging had per 1 juli 2013 niet mogen ingaan. De onderhandelingen hierover lopen nog. In 2013 is de financiële situatie van Portaal Centraal en de gevolgen voor regio Eemland opnieuw onderwerp van gesprek. De situatie leidt er feitelijk toe dat er geen ruimte is voor maatregelen en alternatieven die minder geld opleveren of meer kosten dan dat Portaal zich bij beleidswijziging heeft voorgesteld. De onderhandelingsruimte voor Hestia is zeer beperkt. Steeds meer beleid wordt op Centraal niveau vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat plannen voor heel Portaal worden vastgesteld, maar de projecten veelal geen uitwerking in Amersfoort hebben. 6 van 24

11 Jaarverslag Speerpunten Naast de basisactiviteiten van Hestia, is een aantal speerpunten gericht op het veranderen en verbeteren van verenigingsactiviteiten in het Activiteitenplan 2013 benoemd. Speerpunt 1: Participatie Verbetering van de inzet van Hestia op het gebied van bewonersparticipatie. Verbetering van de participatie gaat via twee sporen. De manier waarop Hestia contact heeft met en de meningen hoort van de leden en huurders De dienstverlening aan bewonerscommissies en complexen Het horen van de leden en huurders Hestia heeft in 2013 het Digitaal Adviespanel over energiebesparing geraadpleegd. In 2013 is voor het eerst een Bewoners Adviesgroep georganiseerd, ook over energiebesparing. Tijdens de ALV is inhoudelijk gesproken over het nieuwe ZAV-beleid en de huurverhoging De uitkomsten van deze inspraaktrajecten zijn gebruikt bij de advisering aan Portaal. Tijdens een bijeenkomst op 23 oktober is met de leden gesproken over de inzet van Hestia in 2014, en de keuzen die voorliggen als gevolg van bezuinigingen. De betaalbaarheid van woonlasten en de inzet van Hestia op dit thema is eveneens besproken. In 2013 heeft Hestia verdere digitalisering van contacten in gang gezet, met versnelling en het verbreden van haar bereik tot doel. Het verzamelen en beheren van adressen alsook veranderingen van de website maken hiervan deel uit. Huurders of leden Hestia heeft tijdens de ALV 2013 de discussie gevoerd over haar doelgroep en legitimiteit als woordvoerder voor alle huurders. Dit heeft ertoe geleid dat Hestia vanaf 2014 zich meer zal richten op alle huurders. Leden genieten nog altijd een aantal voordelen. In 2013 is naar aanleiding van dit besluit een aantal veranderingen van werkwijze doorgevoerd. Bewonerscommissies en bewonersgroepen Hestia zette in 2013 in op meer inspraak van leden en huurders via minder formele routes. De 'BC-bijeenkomsten' zijn daarom in 2013 inhoudelijk gecombineerd met bijvoorbeeld Bewoners Advies Groep of workshop Servicekosten. Daarbij zijn deze bijeenkomsten 'opengesteld' aan alle leden en/of huurders en/ of DAP deelnemers, afhankelijk van het onderwerp. Naast deze bijeenkomsten is een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Andere bijeenkomsten met alleen het versterken van de onderlinge contacten tot doel, zijn niet georganiseerd. Het beleid voor het aanbieden van actuele cursussen en de maandelijkse Woonbondig aan bewonerscommissies via is voortgezet. Hestia heeft de ondersteuning van formele bewonerscommissies uitgebouwd zodat ook actieve bewonersgroepen bij Hestia terecht kunnen voor begeleiding en financiële steun. 7 van 24

12 Bewonersvereniging Hestia Overzicht van participatieactiviteiten Hestia 2013 onderwerp periode Wijze van raadpleging ZAV beleid april 2013 ALV Huurverhoging 2013 april 2013 ALV Energiebesparing mei 2013 DAP Energiebesparing juni Bewonersadviesgroep Participatie in VvE complexen juni en september 2013 Workshop Portaal Inzet Hestia in 2014 oktober 2013 Ledenbijeenkomst Betaalbaarheid woonlasten oktober 2013 Ledenbijeenkomst Workshop Servicekosten december 2013 Workshop Hestia Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia Hestia maakt werk van haar naamsbekendheid en de zichtbaarheid van behaalde resultaten. In 2013 zijn alle beschikbare adressen van leden en huurders gebruikt voor uitnodigingen tot deelname aan peilingen en bijeenkomsten. De ondersteuning van bewonersgroepen is verbreed. In februari is een Nieuwsbrief over nieuwe participatievormen verspreid onder alle huurders. Ter markering van de besluitvorming rondom de dienstverlening van Hestia aan alle huurders is een full colour magazine ontwikkeld en verspreid onder alle huurders. Ook is het logo van Hestia vernieuwd. De verspreiding van Nieuwsbrieven/ Magazines is een belangrijke kostenpost voor Hestia. In 2013 is daarom in overleg met Portaal besloten voortaan mee te liften met de verspreiding van Post van Portaal door Portaal. Deze verandering past ook binnen het beleid van Hestia voor sterker gerichtheid op alle huurders. Het aantal publicaties is hierdoor teruggebracht naar drie. Het bereik van de publicaties neemt echter toe, doordat geen onderscheid wordt gemaakt tussen huurders en leden. Alle huurders ontvingen in 2013 alle publicaties. In publicaties verwijst Hestia veelvuldig naar de website. Deze wordt actief beheerd. De homepage van de website is aangepast zodat actuele toevoegingen meer aandacht krijgen. In 2013 is een traject opgestart voor vernieuwing van de website zodanig dat digitale nieuwsbrieven gegenereerd kunnen worden. Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie In 2013 heeft Hestia ter versterking van de organisatie: Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Portaal Eemland getekend De samenwerking met de andere HBV s verbeterd Contacten met de VHB (Alliantie) aangehaald Haar doelgroep duidelijker gedefinieerd Nieuw logo De contributie inning vereenvoudigd De ondersteuning aan bewonersgroepen opnieuw gedefinieerd en uitgebouwd Verdere digitalisering en verhoogde frequentie van contacten met huurders en leden Gewerkt met nieuwe participatievormen Ter voorbereiding van de ALV in april 2014 maakt het bestuur in 2013 nog werk van het aanpassen van de statuten, zoals met de leden tijdens de ALV in 2012 is afgesproken. 8 van 24

13 Jaarverslag 2013 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst In maart 2012 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op centraal niveau tussen de HBV s en Portaal Centraal ondertekend. Aanpassing en aanvulling van dit modelovereenkomst naar gelang de regionale situatie is in 2013 afgerond. Op 18 juni 2013 is de regionale overeenkomst tussen Portaal Eemland en Hestia ondertekend. 4 Klachtenbehandeling 4.1 Klachtencommissie Portaal Op voordracht van Hestia zit een deskundige persoon (geen bestuurslid) in deze klachtencommissie. Jaarlijks brengt de commissie verslag uit. 4.2 Klachtencommissie woonruimteverdeling Woonkompas In de klachtencommissiewoonruimteverdeling van Woonkompas heeft bestuurslid dhr. A. van Hijkoop zitting namens de huurders. Op de behandeling van klachten heeft Hestia, buiten de inbreng van dhr. Van Hijkoop geen invloed. De commissie rapporteert zelfstandig. 4.3 Klachtenbemiddeling Hestia In 2012 zijn 38 klachten en problemen van bewoners in behandeling genomen. Hestia blijft zich inzetten voor snelle afhandeling en minder escalatie van klachten. De contacten met Portaal rondom klachtenafhandeling zijn frequent en goed. 9 van 24

14 Bewonersvereniging Hestia 5 Externe contacten Hestia neemt als huurdervertegenwoordiger deel aan verschillende overleggen met Portaal en andere huurderbelangenverenigingen. 5.1 Portaal Portaal Eemland In 2013 is vijf keer Beleidsoverleg met Portaal Eemland gevoerd. In dit overleg zit Hestia aan tafel met de regiodirecteur en de managers van de afdelingen van Portaal Eemland. Ook VHOS neemt deel aan dit overleg. Portaal Centraal - directie en voorzitter Raad van Bestuur In het verslagjaar heeft Hestia twee keer overleg gevoerd met de top van Portaal. Bij dit voor- en najaarsoverleg zijn de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren en de huurdersbelangenverenigingen (HBV s) vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg komen onderwerpen aan de orde die Portaal-breed gelden. Tevens zijn aparte overleggen gevoerd op centraal niveau (met verantwoordelijke directeuren en Portaal-medewerkers) over het huurbeleid en het ZAV beleid. Portaal Centraal - Raad van Commissarissen Hestia heeft samen met een vertegenwoordiging van andere HBV s bij Portaal overlegd met de commissarissen die door de huurders zijn benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) van Portaal. De RvC is de toezichthouder, die controleert of Portaal zich aan de regels houdt en haar taken als maatschappelijk ondernemer goed invult. Centraal in dit overleg met deze huurderscommissarissen staat de mening van de huurderskoepels over beleidsonderwerpen en uitwisseling hierover met de commissarissen. 5.2 Andere huurdersbelangenverenigingen binnen Portaal In de regio's Nijmegen, Leiden, Soest en Amersfoort zijn HBV s van Portaal nog actief De HBV s van Portaal zijn in 2013 meerdere keren bijeen geweest. Er is intensief overlegd en samengewerkt met name ten aanzien van het huurbeleid van Portaal, de advisering over de jaarlijkse huurverhoging en huurdersparticipatie in VvE s. In 2013 is samengewerkt rondom de thema s: - Huurbeleid Portaal Centraal - Jaarlijks huurverhoging - Verzoekschrift en zitting Landelijke huurcommissie inzake jaarlijkse huurverhoging - Participatie in gemengde complexen incl. Splitsingsakte - Financiële situatie Portaal - ZAV-beleid - Ondernemingsplan 10 van 24

15 Jaarverslag 2013 Vereniging Huurdersbelangen De contacten met Vereniging Huurdersbelangen (VHB) van Alliantie zijn in 2013 verder aangehaald. Met VHB is gesproken over samenwerking in verband met het beleid van de gemeente over sociale huurwoningen. In de nabije toekomst wil Hestia samen met de VHB over dit beleid overleg plegen met wethouder en raadsleden. Het afnemende aantal sociale huurwoningen in Amersfoort is voor Hestia een punt van zorg. 5.3 Gemeente Hestia had in 2013 geen structureel overleg met de gemeente. Sociaal Statuut De gemeente heeft in 2012 op het laatst het nieuwe Sociaal Statuut niet willen ondertekenen ondanks breed protest. In 2013 heeft Alliantie het initiatief genomen om tot een door alle partijen gedragen statuut te komen. In januari 2014 hebben de gemeente, Alliantie, VHB, Portaal en Hestia getekend. 11 van 24

16 Bewonersvereniging Hestia 6 Waarover is gesproken? In 2013 zijn verschillende beleidsonderwerpen de revue gepasseerd. Vooral over het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, het energiebeleid en de huurdersparticipatie in VvE s is intensief overlegd. Over deze onderwerpen is onder meer gesproken met de directeur en managers van Portaal Eemland, maar ook met de Raad van Bestuur van Portaal Centraal en met de huurdersbelangenverenigingen (HBV s) van de andere Portaal vestigingen. Ook is op een aantal onderwerpen overleg gevoerd met de gemeente Amersfoort, Portaal Eemland, De Alliantie en de Verenging Huurdersbelangen. Onderwerp Toelichting 1 Jaarlijkse Huurverhoging Advies jaarlijkse huurverhoging, verzoekschrift plus zitting Landelijke Huurcommissie, overleg Portaal Centraal i.s.m. de andere HBV s 2 Verkoop Kattenbroekerpoort / Poorterdreef Advies en overleg 3 Huurbeleid Portaal Centraal Gezamenlijk advies van de vier HBV s van Portaal en diverse malen overleg 4 Samenwerkingsovereenkomst Portaal Eemland Laatste puntjes op de i en ondertekening met VHOS en Hestia 5 Huurbeleid Portaal Eemland Advies en overleg 6 Verkoopbeleid Portaal Eemland Advies en overleg 7 Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen Vragen ter beantwoording 8 Management contract 2014 Portaal Eemland Advies en overleg 9 Huurdersparticipatie in VvE s en Splitsingsakte (Portaal Centraal) Advies Splitsingsakte, deelname minisymposium, overleg Portaal Centraal i.s.m. de andere HBV s 10 Energiebeleid Portaal Eemland Organisatie Digitaal Advies Panel en Bewoners 11 Convenant Samen Duurzaam en Hoogspringers (gemeente Amersfoort) Advies Groep, diverse malen overleg Portaal Steunbetuiging Convenant, deelname Ronde Tafel gesprekken en voortgangsoverleg gemeente 12 Financiële situatie Portaal Informatie en Overleg 13 Woonruimte-verdeelsysteem (Portaal, Alliantie, Advies en overleg Vereniging Huurdersbelangen en gemeente) 14 Actualisatie asbestbeleid Voorbereiding schriftelijk advies en Digitaal Advies Panel (uitvoering januari 2014) 15 Sociaal Statuut Amersfoort ( met o.a. Portaal, Alliantie, Vereniging Huurdersbelangen en gemeente) Advies, overleg en ondertekening 16 Het Nieuwe Portaal (reorganisatie) Diverse malen overleg Portaal Centraal en Eemland (adviesaanvraag in 2014) 12 van 24

17 Jaarverslag 2013 Hieronder leest u meer over een aantal van bovengenoemde onderwerpen. Jaarlijkse huurverhoging De woningcorporaties mochten dit jaar voor het eerst een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Minister Blok wil op die manier het scheefwonen voorkomen. De corporaties kunnen hiermee, naar eigen zeggen, de verhuurdersheffing betalen. Portaal heeft op het allerlaatst besloten, om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Er waren problemen met het verkrijgen van de inkomensgegevens van de Belastingdienst, waardoor Portaal vond dat ze de betrouwbaarheid richting huurders niet meer kon waarborgen. De verhogingen zijn als volgt: Inkomen verhoging tot % van en ,5% meer dan %. Hestia heeft in haar advies aangegeven blij te zijn dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet werd doorgevoerd. We zijn tegen invoering in Ook hebben we negatief geadviseerd over het feit dat Portaal de huren niet meer vast zet op de streefhuur (80 procent van de maximale huur), waardoor de huren kunnen doorgroeien tot aan de liberalisatiegrens (681 euro). We hebben bovendien voorgesteld om de woningen met de slechtste energielabels (F en G) alleen een inflatievolgende huurverhoging te geven (2,5 procent). Ons advies is op alle punten afgewezen. Zaak bij de huurcommissie Ons advies jaarlijkse huurverhoging bleek achteraf een wassen neus. Portaal heeft ons advies niet afgewacht en de brief met de huurverhoging al eerder aan alle huurders gestuurd. Dat is tegen de regels van de wet op het Overleg tussen Verhuurder en Huurders (WOVH). Daarom hebben we, samen met de andere huurdersbelangenverenigingen van Portaal, een klacht ingediend bij de Huurcommissie. Deze klacht is tijdens een zitting op 11 juli in Den Haag behandeld. Uit de uitspraak blijkt, dat Portaal de huurverhoging niet eerder dan 1 augustus had mogen doorvoeren. De HBV s hebben daarom Portaal verzocht, een maand huurverhoging terug te betalen aan de huurders. Portaal interpreteert de uitspraak anders en is niet bereid tot terugbetaling. Op 31 december waren de onderhandelingen hierover nog niet afgerond. Huurbeleid Portaal Centraal en Portaal Eemland Hestia heeft zich in 2012 en 2013, samen met de andere HBV s, intensief bezig gehouden met het beleid van Portaal rondom de huurprijzen. De HBV s maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van de huren voor de lage en lage middeninkomens. Hestia heeft twee adviezen uitgebracht: een over het centrale huurbeleid en een over de uitwerking voor Portaal Eemland. De belangrijkste elementen van het voorgestelde beleid van Portaal waren: Een aanvangshuur van 80 % (huren mogen doorstijgen tot liberalisatiegrens) 50% van de voorraad blijft binnen de betaalbare categorie (onder de 575) Voor inkomens tussen en wordt gebruik gemaakt van 10% speelruimte de woningtoewijzing in dure sociale huur (tussen 575 en 681) Hantering van de Woonlastenwaarborg bij renovatieprojecten 13 van 24

18 Bewonersvereniging Hestia De belangrijkste adviezen van de HBV s waren als volgt: Handhaven van streefhuren van 80%, en 76% in schaarstegebieden Om de betaalbaarheid te garanderen dient een betaalbare categorie (huurprijs tot 575) van 65% van de totale voorraad worden gehandhaafd Aanbiedingsafspraken maken: het aantal woningen dat jaarlijks wordt aangeboden in de betaalbare categorie moet 65% zijn van totaal aantal aangeboden woningen. Het beleid ten aanzien van de middeninkomens dient verder te worden uitgewerkt Er dient een jaarlijkse monitor (controle) te gebeuren over de betaalbaarheid van de woningen (aantal woningen in de betaalbare categorie tot 575). Portaal heeft vrijwel al onze adviezen naast zich neergelegd, en wijst daarbij op de verhuurdersheffing die heel veel geld kost. Wel is Portaal bereid de gevolgen van het nieuwe huurbeleid goed te monitoren en beleid voor de midden inkomens in onderling overleg uit te werken. Het nieuwe huurbeleid is op 1 november 2013 ingegaan. Daarmee is in Amersfoort tevens Huur op Maat definitief tot een einde gekomen. Huurdersparticipatie in gemengde VvE s Er ontstaan steeds meer complexen van Portaal met zowel huur- als koopwoningen. Bij appartementengebouwen wordt dan een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht, die beslist over het onderhoud van onder meer de fundering, muren, kozijnen en balkons. Portaal zit als groot eigenaar in deze VvE. Maar hoe wordt de zeggenschap van de huurders gewaarborgd? Na intensief overleg in 2012 en 2013, en een mini-symposium in 2013 waarbij ook huurders uit VvE s waren uitgenodigd, is in het najaar van 2013 in principe overeenstemming bereikt tussen Portaal en de HBV s over de manier waarop huurders betrokken worden in de VvE. Er wordt gekozen voor het model dat door de woningcorporatie Woonbron is ontwikkeld, waarbij huurders in de VvE stemrecht krijgen over diverse onderwerpen, zoals leefbaarheid en andere onderwerpen die raken aan de portemonnee van de huurder. In 2014 zal een proef worden gedaan met een aantal gemengde VvE s en volgt nog een officieel adviestraject. Er komt tevens een handreiking voor huurders in VvE s. Bij de Gele Lis in Amersfoort wordt deze proef gestart. Hestia is tevreden met wat er tot nu toe is bereikt. Energiebeleid Het verduurzamen van huurwoningen is van groot belang om enerzijds het comfort te verhogen en anderzijds de energielasten voor de huurder te verlagen. Daarom heeft Hestia in 2013 een aantal activiteiten uitgevoerd: een raadpleging onder leden en huurders, een Bewoners Energie Bijeenkomst voor leden en huurders diverse malen overleg met Portaal Eemland overleg met de gemeente Amersfoort uitbrengen van een speciale Nieuwsbrief geheel gewijd aan energiebesparing Het doel van deze activiteiten was om: (1) met Portaal afspraken te maken over welke complexen tot 2020 worden verduurzaamd, (2) met Portaal afspraken te maken over de daling van de woonlasten door energiebesparing en (3) bewustwording onder huurders, wat zij zélf aan energiebesparing kunnen doen. 14 van 24

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie