Jaarverslag Hestia 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Hestia 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Hestia 2013 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan AB Amersfoort april 2014

2

3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie van Hestia Bestuur Ondersteuning Participatie Algemene Ledenvergadering Ledenadministratie en financiën Publicaties De inzet van Hestia in Activiteitenplan Hestia Basisactiviteiten Speerpunten Klachtenbehandeling Klachtencommissie Portaal Klachtencommissie woonruimteverdeling Woonkompas Klachtenbemiddeling Hestia Externe contacten Portaal Andere huurdersbelangenverenigingen binnen Portaal Gemeente Waarover is gesproken? Financiële verantwoording Samenstellingsverklaring Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten...22 Bijlage 1: Overzicht van complexen waar bewonerscommissies actief zijn

4

5 Jaarverslag Inleiding Het afgelopen jaar is voor Hestia een zeer bewogen jaar geweest. Op 14 maart 2013 overleed onze voorzitter Jolanda Kalter. Zij was zeer betrokken bij alles wat er bij Hestia gebeurde. Wij, als bestuur, hebben haar heengaan als een groot verlies ervaren. Uit de reacties bleek dat ook onze leden, bewonerscommissies en Portaal Jolanda een heel goede en betrokken voorzitter hebben gevonden. Zij heeft veel voor Hestia betekend. Bewonersvereniging Hestia Hestia heeft grote stappen gezet in haar voornemen de activiteiten meer te richten op alle huurders in Amersfoort. Alle huurders hebben een magazine ontvangen waarin Hestia hen heeft geïnformeerd waarom en hoe wij alle huurders bij het werk van Hestia willen betrekken. Ook de voordelen om lid van Hestia te worden zijn in dit magazine opgenomen. In 2013 is een start gemaakt om de statuten en het huishoudelijk reglement aan de nieuwe werkwijze aan te passen. Tijdens de ALV op 17 april 2014 vragen wij u hiermee in te stemmen. Ook proberen we steeds meer onze informatie digitaal te verstrekken. Dit gaat sneller en is veel goedkoper dan informatie op papier. Binnenkort wordt onze website geactualiseerd, ook interactieve communicatie tussen Hestia en huurders wordt dan mogelijk. Portaal We moeten constateren dat het overleg met Portaal vorig jaar moeizaam is verlopen. Er zijn diverse adviezen uitgebracht. Zoals u verderop in dit jaarverslag kunt lezen heeft Portaal hiervan bijna niets overgenomen. Over de huurverhoging 2013 zijn we nog met Portaal in gesprek. Het huurbeleid, de veranderingen van het ZAV-beleid en de huurverhoging van 2013 en nu ook in 2014 roepen bij ons de vraag op of Portaal nog een sociale verhuurder is of dat zij steeds meer de markt gaan volgen. Daarbij komt dat Portaal in Amersfoort niet of nauwelijks grotere projecten aanpakt. Hestia zal in 2014 proberen het tij te keren en Portaal erop te wijzen dat het meer dan ooit nodig is om in Amersfoort goed onderhouden en goedkope sociale huurwoningen te blijven verhuren. Tenslotte Het bestuur wil op deze plek onze secretaresse en de vrijwilligers die bij Hestia actief zijn nog eens hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij, ook weer in 2013, voor Hestia hebben verricht. Wijnand Akerboom Voorzitter a.i. 1 van 24

6 Bewonersvereniging Hestia 2 Organisatie van Hestia 2.1 Bestuur Samenstelling bestuur In bestuurlijk opzicht heeft Hestia een wisselend jaar achter de rug. Op 14 maart 2013 is na een kort ziekbed voorzitter mw. J.M. Kalter overleden. Dit heeft invloed gehad op de voortgang van het werk, alsook op de inzet en werkwijze van het bestuur. Dhr. W. Akerboom is sindsdien voorzitter a.i. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2013 is dhr. A.B.F.J. van Hijkoop opnieuw als bestuurslid door de leden aanvaard. Van 18 april 2013 tot 31 december 2013 bestond het bestuur van Hestia uit de volgende personen: Dhr. W. Akerboom, voorzitter a.i. aftredend april 2014 kwaliteitslid Mw. M. Elverding, penningmeester aftredend april 2014 huurder Portaal Dhr. A.B.F.J. van Hijkoop aftredend april 2017 huurder Portaal Het bestuur wordt vrijwillig ondersteund en geadviseerd door de heer A. van Heel. Gedurende het jaar hebben mw. E. van Westerlaak en mw D. Steenbeek een oriëntatie- en inwerkperiode doorlopen ter voorbereiding van een kandidatuur voor een bestuursfunctie. Mw. Van Westerlaak heeft in samenspraak met dhr. Van Hijkoop het werk van mw. Kalter op het gebied van klachtenbemiddeling opgepakt Het bestuur stemt wekelijks met elkaar af en heeft één maal per zes weken formeel overleg waarvan verslag wordt gemaakt. 2.2 Ondersteuning Kantoorondersteuning Het bestuur wordt wekelijks bijgestaan door een aantal vrijwilligers. Mevrouw E. Sybranda verzorgt de ledenadministratie. Mevrouw T. Hillebrand verricht diverse kantoorwerkzaamheden. Mevrouw B. Hoogendorp verzorgt dagelijkse huishoudelijke taken. De heer J. Schipper is als vrijwilliger aangetrokken. Hij onderzoekt en schrijft kopij voor verenigingspublicaties. Mevrouw S. Verboon coördineert de kantoorwerkzaamheden. Zij is gedetacheerd door Stade Advies. 2 van 24

7 Jaarverslag 2013 Inhoudelijke ondersteuning Mevrouw C. Sadée van Stade Advies verzorgde de inhoudelijke ondersteuning van het bestuur. De volgende werkzaamheden zijn verricht of is ondersteuning aan verleend: 1) Beleids- en bestuurlijke ondersteuning - schrijven van adviezen n.a.v. nieuw of herzien beleid van Portaal - deelname aan: bestuursvergaderingen en ALV van Hestia beleidsoverleggen met Portaal Eemland voor- en najaarsoverleg van Portaal Centraal overleg van de huurdersbelangenverenigingen van Portaal overleggen gemeente Amersfoort, landelijke huurcommissie - bijdrage aan het Hestia jaarverslag 2012 en activiteitenplan adviseren over nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Portaal - adviseren over statutenwijziging Hestia 2) Bewonersparticipatie - meewerken aan Digitaal Advies Panel en nieuwsbrieven - organiseren van Bewoners Advies Groep - meewerken aan bewonersbijeenkomsten - geven van cursus voor leden/huurders 2.3 Participatie Hestia heeft ingezet op het versterken van de participatie van huurders en leden bij de vereniging. In 2013 is het DAP ingezet en is via bijeenkomsten met commissies en leden gesproken. Daarnaast is in 2013 voor het eerst gewerkt met een Bewoners Advies Groep. Dit is een groep huurders dat geïnteresseerd is om over een specifiek beleidsonderwerp met Hestia van gedachten te wisselen. In 2013 is deze BAG ingezet in combinatie met een DAP-peiling over het voorgenomen Energiebeleid van Portaal. Een overzicht van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 3. Voor het betrekken van meer huurders en leden bij het bepalen van standpunten is tevens ingezet op het versterken van de contacten via . Een grote controle van de administratie op dit punt en acties voor het verwerven van meer en actuele adressen maken hier deel van uit. 3 van 24

8 Bewonersvereniging Hestia 2.4 Algemene Ledenvergadering De ALV op 18 april 2013 is door 18 leden bijgewoond. Het Jaarverslag 2012 is door de leden goedgekeurd en vastgesteld. Aan het bestuur is décharge verleend voor het gevoerde beleid. Andere onderwerpen die zijn besproken zijn: Het Activiteitenplan en begroting 2013 Notitie 'Voor wie werken we?' over verbreding van de gerichtheid van Hestia naar alle huurders toe en de praktische gevolgen hiervan Notitie 'Bewonerscommissies en nieuwe vormen van participatie' over verbreding van de ondersteuning van Hestia aan actieve bewonersgroepen. 2.5 Ledenadministratie en financiën In 2013 is het aantal probleemgevallen rondom de contributiebetaling opnieuw afgenomen. Ledenadministratie Hestia telt op 31 december leden Tijdens de ALV is besloten over te gaan op een systeem van eenmalig inschrijfgeld voor leden. In 2013 is daarom voor de laatste keer de jaarlijkse contributie van leden geïnd. Bewonerscommissies In het verslagjaar waren 11 bewonerscommissies actief (zie bijlage 1). Eén commissie is gestopt met haar werk en er is één commissie opgericht. Hestia heeft aan 10 bewonerscommissies een financiële bijdrage geleverd. Scholing Ook in 2013 konden bewonerscommissies op kosten van Hestia deelnemen aan cursussen van de Woonbond. 5 cursussen zijn door Hestia betaald. Accountant In 2013 heeft Hestia in samenwerking met de accountant de inrichting van de financiële administratie verder verbeterd. De administratie is door de accountant beoordeeld, waarna de jaarrekening is samengesteld en door de accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven (hoofdstuk 7). 2.6 Publicaties De verspreiding van Nieuwsbrieven is in 2013 om financiële redenen afgestemd op de verspreiding van Post van Portaal. In 2013 zijn drie publicaties verspreid. Nieuwsbrief In februari is een Nieuwsbrief oude stijl uitgebracht. Dit was een themanummer met uitgebreide aandacht voor participatieprojecten in Amersfoort. 4 van 24

9 Jaarverslag 2013 Magazines Ter markering van de veranderingen waarover tijdens de ALV is besloten, is in juni een full colour Magazine uitgebracht. Daarin heeft Hestia zich opnieuw aan de huurders voorgesteld en is het vernieuwde logo van Hestia gepresenteerd. Dit blad is goed ontvangen, waardoor besloten is voortaan met de vormgeving van het Magazine door te gaan. In november is een Magazine met energiebesparing als hoofdthema verspreid. Nieuwsbrieven en Magazines zijn onder alle huurders van Portaal in Amersfoort verspreid. Website De website is in 2013 in eigen beheer bijgehouden. Een traject voor modernisering van de website is in december ingezet. Met de nieuwe site is het mogelijk digitale nieuwsbrieven te genereren en interactieve items aan de site toe te voegen. Deze veranderingen moeten leiden naar een actuelere informatiestroom naar geïnteresseerde huurders en laagdrempeliger contact. 5 van 24

10 Bewonersvereniging Hestia 3 De inzet van Hestia in Activiteitenplan Hestia 2013 In het Activiteitenplan 2013 is een aantal speerpunten beschreven. Deze zijn: Speerpunt 1: Participatie Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie In 2013 lag het accent van Hestia opnieuw bij speerpunten gericht op bewonersparticipatie en versterken naamsbekendheid. Naast de speerpunten heeft Hestia haar basisactiviteiten bewonerszaken en beleidsbeïnvloeding uitgevoerd. Activiteiten in 2013 zijn geweest: 3.2 Basisactiviteiten Bewonerszaken Hestia zette in 2013 de lijn voor bewonerszaken voort. Aan alle doelstellingen is gewerkt door inzet van website, Nieuwsbrief en spreekuur. De inzet van de klachtencommissie is in 2013 niet nodig gebleken. Hestia blijft Portaal aansporen beter toezicht te houden op de kwaliteit van het werk van VOC, alsook de communicatie tussen huurders en VOC te verbeteren. De frequentie en verspreiding van de Nieuwsbrieven is onderzocht. Dit is gedaan in het kader van de discussie en besluitvorming rondom het doelgroep en de werkwijze van Hestia. Dit heeft in 2013 geleid tot bredere verspreiding (steeds naar alle huurders) en voordeliger verspreiding (meeliften met de verspreiding van Post van Portaal). De frequentie van de Nieuwsbrief is verlaagd. In de Nieuwsbrieven wordt veelvuldig naar de website van Hestia verwezen. Inhoudelijke advisering en beleidsbeïnvloeding Hestia heeft in 2013 vijf keer overleg gevoerd met de directie van Portaal Eemland. Daarnaast is tussentijds overleg gevoerd over specifieke onderwerpen. Een aantal onderwerpen is ook op centraal niveau behandeld. Het overleg met Portaal verloopt in 2013 op verschillende punten moeizaam. Adviestrajecten zijn vertraagd en procedures worden niet aangehouden. Het schenden van de procedures rondom het adviestraject voor Huurverhoging 2013 heeft in juni ertoe geleid dat de gezamenlijke HBV's naar de Huurcommissie zijn gestapt en in het gelijk zijn gesteld. De huurverhoging had per 1 juli 2013 niet mogen ingaan. De onderhandelingen hierover lopen nog. In 2013 is de financiële situatie van Portaal Centraal en de gevolgen voor regio Eemland opnieuw onderwerp van gesprek. De situatie leidt er feitelijk toe dat er geen ruimte is voor maatregelen en alternatieven die minder geld opleveren of meer kosten dan dat Portaal zich bij beleidswijziging heeft voorgesteld. De onderhandelingsruimte voor Hestia is zeer beperkt. Steeds meer beleid wordt op Centraal niveau vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat plannen voor heel Portaal worden vastgesteld, maar de projecten veelal geen uitwerking in Amersfoort hebben. 6 van 24

11 Jaarverslag Speerpunten Naast de basisactiviteiten van Hestia, is een aantal speerpunten gericht op het veranderen en verbeteren van verenigingsactiviteiten in het Activiteitenplan 2013 benoemd. Speerpunt 1: Participatie Verbetering van de inzet van Hestia op het gebied van bewonersparticipatie. Verbetering van de participatie gaat via twee sporen. De manier waarop Hestia contact heeft met en de meningen hoort van de leden en huurders De dienstverlening aan bewonerscommissies en complexen Het horen van de leden en huurders Hestia heeft in 2013 het Digitaal Adviespanel over energiebesparing geraadpleegd. In 2013 is voor het eerst een Bewoners Adviesgroep georganiseerd, ook over energiebesparing. Tijdens de ALV is inhoudelijk gesproken over het nieuwe ZAV-beleid en de huurverhoging De uitkomsten van deze inspraaktrajecten zijn gebruikt bij de advisering aan Portaal. Tijdens een bijeenkomst op 23 oktober is met de leden gesproken over de inzet van Hestia in 2014, en de keuzen die voorliggen als gevolg van bezuinigingen. De betaalbaarheid van woonlasten en de inzet van Hestia op dit thema is eveneens besproken. In 2013 heeft Hestia verdere digitalisering van contacten in gang gezet, met versnelling en het verbreden van haar bereik tot doel. Het verzamelen en beheren van adressen alsook veranderingen van de website maken hiervan deel uit. Huurders of leden Hestia heeft tijdens de ALV 2013 de discussie gevoerd over haar doelgroep en legitimiteit als woordvoerder voor alle huurders. Dit heeft ertoe geleid dat Hestia vanaf 2014 zich meer zal richten op alle huurders. Leden genieten nog altijd een aantal voordelen. In 2013 is naar aanleiding van dit besluit een aantal veranderingen van werkwijze doorgevoerd. Bewonerscommissies en bewonersgroepen Hestia zette in 2013 in op meer inspraak van leden en huurders via minder formele routes. De 'BC-bijeenkomsten' zijn daarom in 2013 inhoudelijk gecombineerd met bijvoorbeeld Bewoners Advies Groep of workshop Servicekosten. Daarbij zijn deze bijeenkomsten 'opengesteld' aan alle leden en/of huurders en/ of DAP deelnemers, afhankelijk van het onderwerp. Naast deze bijeenkomsten is een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Andere bijeenkomsten met alleen het versterken van de onderlinge contacten tot doel, zijn niet georganiseerd. Het beleid voor het aanbieden van actuele cursussen en de maandelijkse Woonbondig aan bewonerscommissies via is voortgezet. Hestia heeft de ondersteuning van formele bewonerscommissies uitgebouwd zodat ook actieve bewonersgroepen bij Hestia terecht kunnen voor begeleiding en financiële steun. 7 van 24

12 Bewonersvereniging Hestia Overzicht van participatieactiviteiten Hestia 2013 onderwerp periode Wijze van raadpleging ZAV beleid april 2013 ALV Huurverhoging 2013 april 2013 ALV Energiebesparing mei 2013 DAP Energiebesparing juni Bewonersadviesgroep Participatie in VvE complexen juni en september 2013 Workshop Portaal Inzet Hestia in 2014 oktober 2013 Ledenbijeenkomst Betaalbaarheid woonlasten oktober 2013 Ledenbijeenkomst Workshop Servicekosten december 2013 Workshop Hestia Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia Hestia maakt werk van haar naamsbekendheid en de zichtbaarheid van behaalde resultaten. In 2013 zijn alle beschikbare adressen van leden en huurders gebruikt voor uitnodigingen tot deelname aan peilingen en bijeenkomsten. De ondersteuning van bewonersgroepen is verbreed. In februari is een Nieuwsbrief over nieuwe participatievormen verspreid onder alle huurders. Ter markering van de besluitvorming rondom de dienstverlening van Hestia aan alle huurders is een full colour magazine ontwikkeld en verspreid onder alle huurders. Ook is het logo van Hestia vernieuwd. De verspreiding van Nieuwsbrieven/ Magazines is een belangrijke kostenpost voor Hestia. In 2013 is daarom in overleg met Portaal besloten voortaan mee te liften met de verspreiding van Post van Portaal door Portaal. Deze verandering past ook binnen het beleid van Hestia voor sterker gerichtheid op alle huurders. Het aantal publicaties is hierdoor teruggebracht naar drie. Het bereik van de publicaties neemt echter toe, doordat geen onderscheid wordt gemaakt tussen huurders en leden. Alle huurders ontvingen in 2013 alle publicaties. In publicaties verwijst Hestia veelvuldig naar de website. Deze wordt actief beheerd. De homepage van de website is aangepast zodat actuele toevoegingen meer aandacht krijgen. In 2013 is een traject opgestart voor vernieuwing van de website zodanig dat digitale nieuwsbrieven gegenereerd kunnen worden. Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie In 2013 heeft Hestia ter versterking van de organisatie: Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Portaal Eemland getekend De samenwerking met de andere HBV s verbeterd Contacten met de VHB (Alliantie) aangehaald Haar doelgroep duidelijker gedefinieerd Nieuw logo De contributie inning vereenvoudigd De ondersteuning aan bewonersgroepen opnieuw gedefinieerd en uitgebouwd Verdere digitalisering en verhoogde frequentie van contacten met huurders en leden Gewerkt met nieuwe participatievormen Ter voorbereiding van de ALV in april 2014 maakt het bestuur in 2013 nog werk van het aanpassen van de statuten, zoals met de leden tijdens de ALV in 2012 is afgesproken. 8 van 24

13 Jaarverslag 2013 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst In maart 2012 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op centraal niveau tussen de HBV s en Portaal Centraal ondertekend. Aanpassing en aanvulling van dit modelovereenkomst naar gelang de regionale situatie is in 2013 afgerond. Op 18 juni 2013 is de regionale overeenkomst tussen Portaal Eemland en Hestia ondertekend. 4 Klachtenbehandeling 4.1 Klachtencommissie Portaal Op voordracht van Hestia zit een deskundige persoon (geen bestuurslid) in deze klachtencommissie. Jaarlijks brengt de commissie verslag uit. 4.2 Klachtencommissie woonruimteverdeling Woonkompas In de klachtencommissiewoonruimteverdeling van Woonkompas heeft bestuurslid dhr. A. van Hijkoop zitting namens de huurders. Op de behandeling van klachten heeft Hestia, buiten de inbreng van dhr. Van Hijkoop geen invloed. De commissie rapporteert zelfstandig. 4.3 Klachtenbemiddeling Hestia In 2012 zijn 38 klachten en problemen van bewoners in behandeling genomen. Hestia blijft zich inzetten voor snelle afhandeling en minder escalatie van klachten. De contacten met Portaal rondom klachtenafhandeling zijn frequent en goed. 9 van 24

14 Bewonersvereniging Hestia 5 Externe contacten Hestia neemt als huurdervertegenwoordiger deel aan verschillende overleggen met Portaal en andere huurderbelangenverenigingen. 5.1 Portaal Portaal Eemland In 2013 is vijf keer Beleidsoverleg met Portaal Eemland gevoerd. In dit overleg zit Hestia aan tafel met de regiodirecteur en de managers van de afdelingen van Portaal Eemland. Ook VHOS neemt deel aan dit overleg. Portaal Centraal - directie en voorzitter Raad van Bestuur In het verslagjaar heeft Hestia twee keer overleg gevoerd met de top van Portaal. Bij dit voor- en najaarsoverleg zijn de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren en de huurdersbelangenverenigingen (HBV s) vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg komen onderwerpen aan de orde die Portaal-breed gelden. Tevens zijn aparte overleggen gevoerd op centraal niveau (met verantwoordelijke directeuren en Portaal-medewerkers) over het huurbeleid en het ZAV beleid. Portaal Centraal - Raad van Commissarissen Hestia heeft samen met een vertegenwoordiging van andere HBV s bij Portaal overlegd met de commissarissen die door de huurders zijn benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) van Portaal. De RvC is de toezichthouder, die controleert of Portaal zich aan de regels houdt en haar taken als maatschappelijk ondernemer goed invult. Centraal in dit overleg met deze huurderscommissarissen staat de mening van de huurderskoepels over beleidsonderwerpen en uitwisseling hierover met de commissarissen. 5.2 Andere huurdersbelangenverenigingen binnen Portaal In de regio's Nijmegen, Leiden, Soest en Amersfoort zijn HBV s van Portaal nog actief De HBV s van Portaal zijn in 2013 meerdere keren bijeen geweest. Er is intensief overlegd en samengewerkt met name ten aanzien van het huurbeleid van Portaal, de advisering over de jaarlijkse huurverhoging en huurdersparticipatie in VvE s. In 2013 is samengewerkt rondom de thema s: - Huurbeleid Portaal Centraal - Jaarlijks huurverhoging - Verzoekschrift en zitting Landelijke huurcommissie inzake jaarlijkse huurverhoging - Participatie in gemengde complexen incl. Splitsingsakte - Financiële situatie Portaal - ZAV-beleid - Ondernemingsplan 10 van 24

15 Jaarverslag 2013 Vereniging Huurdersbelangen De contacten met Vereniging Huurdersbelangen (VHB) van Alliantie zijn in 2013 verder aangehaald. Met VHB is gesproken over samenwerking in verband met het beleid van de gemeente over sociale huurwoningen. In de nabije toekomst wil Hestia samen met de VHB over dit beleid overleg plegen met wethouder en raadsleden. Het afnemende aantal sociale huurwoningen in Amersfoort is voor Hestia een punt van zorg. 5.3 Gemeente Hestia had in 2013 geen structureel overleg met de gemeente. Sociaal Statuut De gemeente heeft in 2012 op het laatst het nieuwe Sociaal Statuut niet willen ondertekenen ondanks breed protest. In 2013 heeft Alliantie het initiatief genomen om tot een door alle partijen gedragen statuut te komen. In januari 2014 hebben de gemeente, Alliantie, VHB, Portaal en Hestia getekend. 11 van 24

16 Bewonersvereniging Hestia 6 Waarover is gesproken? In 2013 zijn verschillende beleidsonderwerpen de revue gepasseerd. Vooral over het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, het energiebeleid en de huurdersparticipatie in VvE s is intensief overlegd. Over deze onderwerpen is onder meer gesproken met de directeur en managers van Portaal Eemland, maar ook met de Raad van Bestuur van Portaal Centraal en met de huurdersbelangenverenigingen (HBV s) van de andere Portaal vestigingen. Ook is op een aantal onderwerpen overleg gevoerd met de gemeente Amersfoort, Portaal Eemland, De Alliantie en de Verenging Huurdersbelangen. Onderwerp Toelichting 1 Jaarlijkse Huurverhoging Advies jaarlijkse huurverhoging, verzoekschrift plus zitting Landelijke Huurcommissie, overleg Portaal Centraal i.s.m. de andere HBV s 2 Verkoop Kattenbroekerpoort / Poorterdreef Advies en overleg 3 Huurbeleid Portaal Centraal Gezamenlijk advies van de vier HBV s van Portaal en diverse malen overleg 4 Samenwerkingsovereenkomst Portaal Eemland Laatste puntjes op de i en ondertekening met VHOS en Hestia 5 Huurbeleid Portaal Eemland Advies en overleg 6 Verkoopbeleid Portaal Eemland Advies en overleg 7 Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen Vragen ter beantwoording 8 Management contract 2014 Portaal Eemland Advies en overleg 9 Huurdersparticipatie in VvE s en Splitsingsakte (Portaal Centraal) Advies Splitsingsakte, deelname minisymposium, overleg Portaal Centraal i.s.m. de andere HBV s 10 Energiebeleid Portaal Eemland Organisatie Digitaal Advies Panel en Bewoners 11 Convenant Samen Duurzaam en Hoogspringers (gemeente Amersfoort) Advies Groep, diverse malen overleg Portaal Steunbetuiging Convenant, deelname Ronde Tafel gesprekken en voortgangsoverleg gemeente 12 Financiële situatie Portaal Informatie en Overleg 13 Woonruimte-verdeelsysteem (Portaal, Alliantie, Advies en overleg Vereniging Huurdersbelangen en gemeente) 14 Actualisatie asbestbeleid Voorbereiding schriftelijk advies en Digitaal Advies Panel (uitvoering januari 2014) 15 Sociaal Statuut Amersfoort ( met o.a. Portaal, Alliantie, Vereniging Huurdersbelangen en gemeente) Advies, overleg en ondertekening 16 Het Nieuwe Portaal (reorganisatie) Diverse malen overleg Portaal Centraal en Eemland (adviesaanvraag in 2014) 12 van 24

17 Jaarverslag 2013 Hieronder leest u meer over een aantal van bovengenoemde onderwerpen. Jaarlijkse huurverhoging De woningcorporaties mochten dit jaar voor het eerst een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Minister Blok wil op die manier het scheefwonen voorkomen. De corporaties kunnen hiermee, naar eigen zeggen, de verhuurdersheffing betalen. Portaal heeft op het allerlaatst besloten, om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Er waren problemen met het verkrijgen van de inkomensgegevens van de Belastingdienst, waardoor Portaal vond dat ze de betrouwbaarheid richting huurders niet meer kon waarborgen. De verhogingen zijn als volgt: Inkomen verhoging tot % van en ,5% meer dan %. Hestia heeft in haar advies aangegeven blij te zijn dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet werd doorgevoerd. We zijn tegen invoering in Ook hebben we negatief geadviseerd over het feit dat Portaal de huren niet meer vast zet op de streefhuur (80 procent van de maximale huur), waardoor de huren kunnen doorgroeien tot aan de liberalisatiegrens (681 euro). We hebben bovendien voorgesteld om de woningen met de slechtste energielabels (F en G) alleen een inflatievolgende huurverhoging te geven (2,5 procent). Ons advies is op alle punten afgewezen. Zaak bij de huurcommissie Ons advies jaarlijkse huurverhoging bleek achteraf een wassen neus. Portaal heeft ons advies niet afgewacht en de brief met de huurverhoging al eerder aan alle huurders gestuurd. Dat is tegen de regels van de wet op het Overleg tussen Verhuurder en Huurders (WOVH). Daarom hebben we, samen met de andere huurdersbelangenverenigingen van Portaal, een klacht ingediend bij de Huurcommissie. Deze klacht is tijdens een zitting op 11 juli in Den Haag behandeld. Uit de uitspraak blijkt, dat Portaal de huurverhoging niet eerder dan 1 augustus had mogen doorvoeren. De HBV s hebben daarom Portaal verzocht, een maand huurverhoging terug te betalen aan de huurders. Portaal interpreteert de uitspraak anders en is niet bereid tot terugbetaling. Op 31 december waren de onderhandelingen hierover nog niet afgerond. Huurbeleid Portaal Centraal en Portaal Eemland Hestia heeft zich in 2012 en 2013, samen met de andere HBV s, intensief bezig gehouden met het beleid van Portaal rondom de huurprijzen. De HBV s maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van de huren voor de lage en lage middeninkomens. Hestia heeft twee adviezen uitgebracht: een over het centrale huurbeleid en een over de uitwerking voor Portaal Eemland. De belangrijkste elementen van het voorgestelde beleid van Portaal waren: Een aanvangshuur van 80 % (huren mogen doorstijgen tot liberalisatiegrens) 50% van de voorraad blijft binnen de betaalbare categorie (onder de 575) Voor inkomens tussen en wordt gebruik gemaakt van 10% speelruimte de woningtoewijzing in dure sociale huur (tussen 575 en 681) Hantering van de Woonlastenwaarborg bij renovatieprojecten 13 van 24

18 Bewonersvereniging Hestia De belangrijkste adviezen van de HBV s waren als volgt: Handhaven van streefhuren van 80%, en 76% in schaarstegebieden Om de betaalbaarheid te garanderen dient een betaalbare categorie (huurprijs tot 575) van 65% van de totale voorraad worden gehandhaafd Aanbiedingsafspraken maken: het aantal woningen dat jaarlijks wordt aangeboden in de betaalbare categorie moet 65% zijn van totaal aantal aangeboden woningen. Het beleid ten aanzien van de middeninkomens dient verder te worden uitgewerkt Er dient een jaarlijkse monitor (controle) te gebeuren over de betaalbaarheid van de woningen (aantal woningen in de betaalbare categorie tot 575). Portaal heeft vrijwel al onze adviezen naast zich neergelegd, en wijst daarbij op de verhuurdersheffing die heel veel geld kost. Wel is Portaal bereid de gevolgen van het nieuwe huurbeleid goed te monitoren en beleid voor de midden inkomens in onderling overleg uit te werken. Het nieuwe huurbeleid is op 1 november 2013 ingegaan. Daarmee is in Amersfoort tevens Huur op Maat definitief tot een einde gekomen. Huurdersparticipatie in gemengde VvE s Er ontstaan steeds meer complexen van Portaal met zowel huur- als koopwoningen. Bij appartementengebouwen wordt dan een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht, die beslist over het onderhoud van onder meer de fundering, muren, kozijnen en balkons. Portaal zit als groot eigenaar in deze VvE. Maar hoe wordt de zeggenschap van de huurders gewaarborgd? Na intensief overleg in 2012 en 2013, en een mini-symposium in 2013 waarbij ook huurders uit VvE s waren uitgenodigd, is in het najaar van 2013 in principe overeenstemming bereikt tussen Portaal en de HBV s over de manier waarop huurders betrokken worden in de VvE. Er wordt gekozen voor het model dat door de woningcorporatie Woonbron is ontwikkeld, waarbij huurders in de VvE stemrecht krijgen over diverse onderwerpen, zoals leefbaarheid en andere onderwerpen die raken aan de portemonnee van de huurder. In 2014 zal een proef worden gedaan met een aantal gemengde VvE s en volgt nog een officieel adviestraject. Er komt tevens een handreiking voor huurders in VvE s. Bij de Gele Lis in Amersfoort wordt deze proef gestart. Hestia is tevreden met wat er tot nu toe is bereikt. Energiebeleid Het verduurzamen van huurwoningen is van groot belang om enerzijds het comfort te verhogen en anderzijds de energielasten voor de huurder te verlagen. Daarom heeft Hestia in 2013 een aantal activiteiten uitgevoerd: een raadpleging onder leden en huurders, een Bewoners Energie Bijeenkomst voor leden en huurders diverse malen overleg met Portaal Eemland overleg met de gemeente Amersfoort uitbrengen van een speciale Nieuwsbrief geheel gewijd aan energiebesparing Het doel van deze activiteiten was om: (1) met Portaal afspraken te maken over welke complexen tot 2020 worden verduurzaamd, (2) met Portaal afspraken te maken over de daling van de woonlasten door energiebesparing en (3) bewustwording onder huurders, wat zij zélf aan energiebesparing kunnen doen. 14 van 24

19 Jaarverslag 2013 Hestia is erin geslaagd om het onderwerp bij zowel huurders als Portaal goed ond er de aandacht te brengen. Er kwamen veel positieve reacties op het Magazine en door de raadpleging (waaraan door 58 huurders is deelgenomen) kregen we inzicht in wat voor huurders belangrijk is. Het omzetten in concrete acties bij Portaal is lastiger. Het eerder geformuleerde beleid van Portaal (alle woningen in 2020 op standaardkwaliteit, d.w.z. dubbel glas, en minimaal label E) blijft gehandhaafd. Hiervoor komt er in 2014 een uitvoeringsprogramma, waaruit zal blijken wélke complexen wanneer aan de beurt komen. Een extra tandje erbij in Amersfoort, wat Hestia graag wil, is niet aan de orde. De aandacht van Portaal Eemland gaat vooral uit naar Soest, waar meer woningen van slechte kwaliteit zijn. Ook heeft Hestia kritiek geuit op het feit dat Portaal een jaar nodig heeft om een uitvoeringprogramma te maken. Om alle woningen op minimaal label C te krijgen, is bovendien meer nodig. Dan moet bij bepaalde complexen bijvoorbeeld ook gevelisolatie gebeuren en daarvoor is 70 % draagvlak onder de bewoners nodig. In het uitvoeringsprogramma moet duidelijk worden welke complexen in Amersfoort hiervoor in aanmerking komen. Hestia zal hier nauwgezet naar gaan kijken. Inmiddels is wel duidelijk dat een aantal woningen in de Bloemenbuurt in 2014 zullen worden aangepakt. 15 van 24

20 Bewonersvereniging Hestia 7 Financiële verantwoording 7.1 Samenstellingsverklaring 16 van 24

Jaarverslag Hestia 2014

Jaarverslag Hestia 2014 Jaarverslag Hestia 2014 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan 33 3814 AB Amersfoort april 2015 Jaarverslag Hestia 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Organisatie van Hestia... 3 2.1 Bestuur...

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag Hestia 2015 vastgesteld: 14 april 2016

Jaarverslag Hestia 2015 vastgesteld: 14 april 2016 Jaarverslag Hestia 2015 vastgesteld: 14 april 2016 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan 33 3814 AB Amersfoort Bewonersvereniging Hestia vertegenwoordigt 5.460 huurders in Amersfoort en telt op 31

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen!

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen! hestia Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersorganisatie. JUNI 2015 Hestia wil graag je

Nadere informatie

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring 1 Bespreking van de resultaten 2 Bevestiging bij de jaarrekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation Haarlem

Stichting De Dex Foundation Haarlem Stichting De Dex Foundation Haarlem Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staten van baten

Nadere informatie

1. Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële positie 4 3. Meerjarenoverzicht 5

1. Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële positie 4 3. Meerjarenoverzicht 5 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Jaarverslag 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële positie 4 3. Meerjarenoverzicht 5 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP JAARREKENING 2014 Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP Zoeterwoude, 7 april 2015 Referentie : LS/MV/SAR/MvK/537 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde

Nadere informatie

Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december

Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december Rapport Aan het Bestuur van Vereniging Wijkraad Kerschoten INZAKE de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE Blz Samenstellingsverklaring 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van lasten en baten

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur,

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur, Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen Hoogeveen, april 2015 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doe ik u hierbij de jaarcijfers toekomen over het jaar 2014 van uw Stichting

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies Mulder Administratie & Belastingadvies Adres: Mobiel: Website: E-mail: Dravik 3 7908 RJ Hoogeveen 06-10 40 85 53 www.mulderab.nl d.mulder@mulderab.n Rabobank: BTW nr: KVK Meppel: 130 964 093 1043.21.696.

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS RAPPORT aan het bestuur van STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS inzake de jaarrekening 2014 Statutaire vestigingsplaats: s-gravenhage Adres: Breitnerlaan 101 2596 GX s-gravenhage Inhoudsopgave Behorende bij

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT, INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 3 Algemene toelichtingen 4 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 - Winst- en verliesrekening over 2014 - Toelichting

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem JAARREKENING 2016 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791.

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 1.1 Vaste activa 23.665 27.436 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712 1.077.280

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Haarlem Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Opdracht 3 Algemene gegevens 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2015

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2015 Financieel Jaarverslag 2015 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarverslag 2015 Samenstellingsverklaring 1 Bespreking van de resultaten 2 Bevestiging bij de jaarrekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18 VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING PLASTIC SOUP FOUNDATION ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 15 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd 9-07-2013

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 656.749 671.149 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen JS LEEUWARDEN

JAARREKENING Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen JS LEEUWARDEN JAARREKENING 2011 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen 404 8918 JS LEEUWARDEN INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. JAARREKENING 3 1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2011 4 1.2. WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Rijssen

Vereniging Wereldwinkel Rijssen Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 40076440 Datum: 11 maart 2014 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Voorwoord 3 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen JAARREKENING 2016 Stichting Het Dijkmagazijn Beuningen Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht en samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarstukken 2016 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie